ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 6

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
11. jaanuar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 24/2006, 10. jaanuar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 25/2006, 10. jaanuar 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2006, 10. jaanuar 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Taani sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 27/2006, 10. jaanuar 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2006, 10. jaanuar 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Rootsi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 29/2006, 10. jaanuar 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses bromoklorometaani tollikoodidega

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 30/2006, 10. jaanuar 2006, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

29

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 31/2006, 10. jaanuar 2006, Egiptusest pärit riisi impordilitsentside taotluste kohta määruses (EÜ) nr 955/2005 ette nähtud 2006 aasta tariifikvootide raames

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 32/2006, 10. jaanuar 2006, kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

31

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 4. jaanuar 2006, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5795 all)  ( 1 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 24/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 10. jaanuari 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 25/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Belgia sekkumisameti valduses oleva 68 551 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Reimpordi ennetamiseks tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise ajakohastamist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava teabe edastamine elektrooniliselt.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Belgia sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse tema valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 68 551 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Liechtenstein, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määruse alusel avatava pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 12. jaanuaril 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 13. aprillil 2006 ning 25. mail 2006, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 22. juunil 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Belgia sekkumisametile järgmisel aadressil:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

faks: (32-2) 287 25 24

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral ühisel kokkuleppel taotleja soovile vastavalt kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Esimese taande punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese taande punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ettenähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suurusi koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Belgia sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Teatis Belgia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 25/2006)

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus (tonnides)

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artiklis 10 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

läti keeles

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


III LISA

Alaline pakkumismenetlus belgia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

Vorm (1)

[Määrus (EÜ) nr 25/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Pakkuja järjekorranumber

Partii number

Kogus

(tonnides)

Pakkumishind

(eurot tonni kohta) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurot tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubandus-likud kulud (3)

(eurot tonni kohta)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse peadirektoraadile (D2).

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja hinnalangusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud poolaasta tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 26/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Taani sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 (1) teraviljaturu ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Taani sekkumisameti valduses oleva 157 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Reimpordi ennetamiseks tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise ajakohastamist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava teabe edastamine elektrooniliselt.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Taani sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse tema valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 157 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Liechtenstein, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määruse alusel avatava pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 12. jaanuaril 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 13. aprillil 2006 ning 25. mail 2006, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 22. juunil 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Taani sekkumisametile järgmisel aadressil:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

faks: 45 33 95 80 34

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral ühisel kokkuleppel, taotleja soovile vastavalt kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Esimese taande punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese taande punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ettenähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suurusi koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Taani sekkumisamet teavitab elektroonilisel kujul komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovo, nagu on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Teatis Taani sekkumisameti valduses oleva pehme nisu alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

Määrus (EÜ) nr 26/2006

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus (tonnides)

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artiklis 10 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

läti keeles

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


III LISA

Alaline pakkumismenetlus Taani sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

Vorm (1)

Määrus (EÜ) nr 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pakkuja järjekorranumber

Partii number

Kogus

(t)

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurodes tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubanduslikud kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D/2).

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja hinnalangusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud poolaasta tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 27/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva 500 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Reimpordi ennetamiseks tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Süsteemi juhtimise ajakohastamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektronpostiga.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Saksamaa sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 500 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Liechtenstein, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest olenemata makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määrusega välja kuulutatud pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1 lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 12. jaanuaril 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 13. aprillil 2006, 25. mail 2006 ning 15. juunil 2006, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Saksamaa sekkumisametile järgmisel aadressil:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks 1: (49 228) 68 45 39 85

Faks 2: (49 228) 68 45 32 76

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral ühisel kokkuleppel, taotleja soovile vastavalt kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid proove. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et ta ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektrooniliste sidekanalite kaudu komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist parem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, sellisel juhul peab edukas pakkuja võtma partii vastu sellisena, kui kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Esimese taande punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest halvem, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese taande punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab I lisas esitatud vormi kasutades sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on I lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ettenähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Kui välja arvata artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhus, kannab 500 tonni suurusi koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud (kuid mitte ümberpaigutamiskulud) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ega ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Saksamaa sekkumisamet teavitab komisjoni saadud pakkumistest elektroonilisel kujul hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Teatis saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

Määrus (EÜ) nr 27/2006

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus (tonnides)

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artiklis 10 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

läti keeles

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


III LISA

Alaline pakkumismenetlus Saksamaa sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

Vorm (1)

Määrus (EÜ) nr 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pakkuja järjekorranumber

Partii number

Kogus (tonnides)

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurodes tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubanduslikud kulud (3)

(eurot tonni kohta)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D/2).

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud kvartali tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 28/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Rootsi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Rootsi sekkumisameti valduses oleva 208 956 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Reimpordi ennetamiseks tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Süsteemi juhtimise ajakohastamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektronpostiga.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rootsi sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 208 956 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Liechtenstein, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määruse alusel avatava pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1 lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 12. jaanuaril 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Rootsi sekkumisametile järgmisel aadressil:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Faks: (46) 36 19 05 46

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral ühisel kokkuleppel, taotleja soovile vastavalt kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, peab edukas pakkuja võtma partii vastu sellisena, kui kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Esimese taande punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese taande punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ettenähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suurusi koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Rootsi sekkumisamet teavitab komisjoni saadud pakkumistest elektroonilisel kujul hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Teatis Rootsi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

Määrus (EÜ) nr 28/2006

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

(tonnides)

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artiklis 10 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

läti keeles

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


III LISA

Alaline pakkumismenetlus Rootsi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

Vorm (1)

Määrus (EÜ) nr 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Pakkuja järjekorranumber

Partii number

Kogus

(t)

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurodes tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubanduslikud kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D/2).

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja hinnalangusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud kvartali tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 29/2006,

10. jaanuar 2006,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses bromoklorometaani tollikoodidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Osooni kahandav aine bromoklorometaan (BCM) on kontrollitava ainena loetletud määruse (EÜ) nr 2037/2000 I lisas IX rühmas.

(2)

Seoses tollikoodide kehtestamisega BCMle ja BCMd sisaldavatele segudele tuleks kõnealused koodid lisada määruse (EÜ) nr 2037/2000 IV lisas olevasse tabelisse. Selguse huvides tuleks nimetatud lisa asendada.

(3)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 2037/2000.

(4)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2037/2000 IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2077/2004 (ELT L 359, 4.12.2004, lk 28).


LISA

Määruse (EÜ) nr 2037/2000 IV lisa asendatakse järgmisega:

“IV LISA

I ja III Lisas nimetatud ainete rühmad, 2004. aasta koondnomenklatuuri koodid (KN-kood 04) (1) ja kirjeldused

Rühm

KN-kood 04

Kirjeldus

I rühm

2903 41 00

triklorofluorometaan

2903 42 00

diklorodifluorometaan

2903 43 00

triklorotrifluoroetaanid

2903 44 10

diklorotetrafluoroetaanid

2903 44 90

kloropentafluoroetaan

II rühm

2903 45 10

klorotrifluorometaan

2903 45 15

pentaklorofluoroetaan

2903 45 20

tetraklorodifluoroetaanid

2903 45 25

heptaklorofluoropropaanid

2903 45 30

heksaklorodifluoropropaanid

2903 45 35

pentaklorotrifluoropropaanid

2903 45 40

tetraklorotetrafluoropropaanid

2903 45 45

trikloropentafluoropropaanid

2903 45 50

dikloroheksafluoropropaanid

2903 45 55

kloroheptafluoropropaanid

III rühm

2903 46 10

bromoklorodifluorometaan

2903 46 20

bromotrifluorometaan

2903 46 90

dibromotetrafluoroetaanid

IV rühm

2903 14 00

süsiniktetrakloriid

V rühm

2903 19 10

1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)

VI rühm

2903 30 33

bromometaan (metüülbromiid)

VII rühm

2903 49 30

osaliselt halogeenitud bromofluorometaanid, -etaanid või -propaanid

VIII rühm

2903 49 10

osaliselt halogeenitud klorofluorometaanid, -etaanid või -propaanid

IX rühm

ex 2903 49 80

bromoklorometaan

ex 3824 71 00

üht või mitut koodide 2903 41 00 kuni 2903 45 55 alla kuuluvat ainet sisaldavad segud

ex 3824 79 00

üht või mitut koodide 2903 46 10 kuni 2903 46 90 alla kuuluvat ainet sisaldavad segud

ex 3824 90 99

üht või mitut koodide 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 või 2903 49 80 (ainult bromoklorometaan) alla kuuluvat ainet sisaldavad segud


(1)  Koodi ees paiknev “ex” tähendab, et lisaks veerus “Kirjeldus” osutatud toodetele võivad sellesse alamrubriiki kuuluda ka muud tooted.”


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 30/2006,

10. jaanuar 2006,

millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel. See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks määratud hinna alusel.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakkumisi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks. Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla maailmaturuhinnaks kehtestatakse 22,147 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 31/2006,

10. jaanuar 2006,

Egiptusest pärit riisi impordilitsentside taotluste kohta määruses (EÜ) nr 955/2005 ette nähtud 2006 aasta tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 955/2005 millega avatakse kvoot Egiptuse päritolu riisi ühendusse importimiseks, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

CN-koodi 1006 alla kuuluva riisi impordilitsentside taotlused, mis on esitatud kuni 2. jaanuarini 2006 kella 13.00ni, käsitlevad 67 593 tonni suurust kogust, kuigi suurim saadaolev impordikogus on 5 605 tonni CN-koodi 1006 alla kuuluvat riisi vastavalt ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokollile, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, (3) mis on lisatud nõukogu otsusele 2005/89/EÜ. (4)

(2)

Seetõttu tuleks kehtestada ühtne vähendusprotsent kuni 2. jaanuarini 2006 kella 13.00ni esitatud impordilitsentside taotlustele, mille puhul kehtis määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 11 kohaselt arvestatud tollimaksu 100 % vähendamine.

(3)

Lisaks ei tohiks rohkem väljastada impordilitsentse, mis võimaldavad 100 % tollimaksusoodustust aastaks 2006.

(4)

Arvestades käesoleva määruse eesmärki, peaks määrus jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

CN-koodi 1006 alla kuuluva riisi impordilitsentside taotluste puhul, mis on määrusega (EÜ) nr 955/2005 avatud kvoodi raames esitatud kuni 2. jaanuarini 2006 kella 13.00ni ja millest on teavitatud komisjoni, kohaldatakse litsentside väljastamisel taotletud koguste suhtes 91,7077 % suurust vähenduskoefitsienti.

Artikkel 2

CN-koodi 1006 alla kuuluva riisi impordilitsentside taotluste põhjal, mis on esitatud alates 2. jaanuarist 2006 kella 13.00st kuni 2006. aasta lõpuni, ei väljastata enam impordilitsentse määrusega (EÜ) nr 955/2005 avatud tariifikvoodi raames.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(2)  ELT L 164, 24.6.2005, lk 5.

(3)  ELT L 31, 4.2.2005, lk 31.

(4)  ELT L 31, 4.2.2005, lk 30.


11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 32/2006,

10. jaanuar 2006,

kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 27. mai 1997. aasta määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artiklitega 4 ja 5 nähakse ette impordisertifikaatide taotlemise ja väljaandmise tingimused liha puhul, millele on osutatud artikli 2 punktis f.

(2)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f määratakse ajavahemikul 1. juulist 2005 kuni 30. juunini 2006 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud, veiseliha, mis vastab eetoodud määruse nõuetele, lubatavaks eritingimustel imporditavaks koguseks 11 500 tonni.

(3)

Tuleks meenutada, et käesoleva määrusega ettenähtud sertifikaate võib kogu nende kehtivusaja jooksul kasutada vaid siis, kui peetakse kinni kehtivatest veterinaarsätetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga impordisertifikaadi taotlus, mis on esitatud 1.–5. jaanuaril 2006 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f, rahuldatakse täies ulatuses.

2.   Impordisertifikaadi taotlusi saab esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 936/97 artiklile 5 2006. aasta veebruaris esimese viie päeva jooksul koguse 6 802,347 tonni ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

11.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 6/32


KOMISJONI OTSUS,

4. jaanuar 2006,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja tootmisrühmadega

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 5795 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/8/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogunud, töödelnud ja ladustanud nimetatud otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmad.

(2)

Kanada ja Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muudatuste tegemise kohta kõnealustes nimekirjades oma riigi teatavaid embrüokogumis- ja -tootmisrühmi käsitlevates kannetes.

(3)

Kanada ja Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning asjaomased embrüokogumisrühmad on saanud oma riigi veterinaarteenistuse ametliku heakskiidu tegeleda ühendusse eksportimisega.

(4)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 14. jaanuarist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/774/EÜ (ELT L 291, 5.11.2005, lk 46).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Kanada embrüokogumisrühmi käsitlevast osast kustutatakse järgmised read:

“CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

Kanadat käsitlevasse osasse lisatakse järgmised read:

“CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

Kanada embrüokogumis- ja -tootmisrühma nr E71 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

Kanada embrüokogumisrühma nr E593 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

Kanada embrüokogumisrühma nr E607 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

Kanada embrüokogumis- ja -tootmisrühma nr E661 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

Kanada embrüokogumisrühma nr E728 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

Kanada embrüokogumis- ja -tootmisrühma nr E764 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

Kanada embrüokogumis- ja -tootmisrühma nr E827 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

Kanada embrüokogumisrühma nr E885 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

Kanada embrüokogumis- ja -tootmisrühma nr E933 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

Kanada embrüokogumisrühma nr E1033 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

Kanada embrüokogumisrühma nr E1142 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

Kanada embrüokogumisrühma nr NSET002 rida asendatakse järgmisega:

“CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

järgmised Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühmi käsitlevad read kustutatakse:

“US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

lisatakse järgmine Ameerika Ühendriikide rühma käsitlev rida:

“US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 93WI060 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 96OR085 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 99MI105 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 92WI057 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 91WI045 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”