ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
20. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2077/2005, 19. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2078/2005, 19. detsember 2005, millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2079/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2001, nõukogu määrust (EÜ) nr 1037/2001 ja määrust (EÜ) nr 2303/2003 seoses veinide sertifitseerimist, märgistamist ja veinivalmistusviise käsitlevate teatavate erandite pikendamisega

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2080/2005, 19. detsember 2005, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 865/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide, nende tööprogrammide ja kõnealuste programmide rahastamisega

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2081/2005, 19. detsember 2005, millega avatakse 2006. aastaks Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2082/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1497/2001 (millega kehtestatakse Bulgaariast, Eestist, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Rumeeniast, Ukrainast ja Valgevenest pärit uurea impordi suhtes ajutised dumpinguvastased tollimaksud), kiidetakse heaks hinnakohustus, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Bulgaaria eksportiv tootja ning lõpetatakse menetlus Egiptusest ja Poolast pärit uurea impordi suhtes

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2005, 19. detsember 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste puhul kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2084/2005, 19. detsember 2005, impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2085/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel detsembris 2005 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2086/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2087/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 2497/96 sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2088/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse sealihasektori ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlused

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2089/2005, 19. detsember 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2090/2005, 19. detsember 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 21. november 2005, protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

44

Protokoll, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

45

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

46

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2005, millega lubatakse Tšehhi Vabariigil, Eestil, Küprosel ja Leedul teha erandeid nõukogu direktiivist 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta seoses ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 1. maini 2004 kogutud varudega (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5160 all)

49

 

*

Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise vastavushindamise, sertifikaatide ja märgistuse vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 1/2005, 11. november 2005, mis on seotud mootorsõidukitoodete ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

51

 

*

Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise vastavushindamise, sertifikaatide ja märgistuse vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 2/2005, 11. november 2005, mis on seotud elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

53

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 9. detsember 2005, müntide emissiooni 2006. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2005/14)

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2077/2005,

19. detsember 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 19. detsembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

58,8

204

55,5

212

92,7

999

69,0

0707 00 05

052

109,0

204

82,1

628

155,5

999

115,5

0709 90 70

052

152,4

204

113,1

999

132,8

0805 10 20

052

66,3

204

61,9

220

66,6

999

64,9

0805 20 10

052

59,8

204

59,2

999

59,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,8

220

36,8

400

83,8

464

143,2

624

79,6

999

78,8

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

096

18,3

400

95,5

404

93,9

720

65,2

999

68,2

0808 20 50

052

138,4

400

94,3

720

42,4

999

91,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2078/2005,

19. detsember 2005,

millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001 (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 1 on sätestatud, et määral, mis on vajalik selles artiklis loetletud toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib ühenduse eksporditavate toodete eest anda eksporditoetusi, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks tagada, et ei häirita eksporditoetuste korra raames varem eksisteerinud kaubavoogusid. Seepärast ning puu- ja köögivilja ekspordi hooajalise iseloomu tõttu tuleks kehtestada iga toote puhul kavandatavad kogused, võttes arvesse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri eksporditoetuste jaoks. Need kogused tuleb jaotada, võttes arvesse asjaomaste toodete suuremat või väiksemat riknemisohtu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetused tuleb kehtestada, võttes arvesse hetkeolukorda või arengusuundi seoses puu- ja köögivilja hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ühelt poolt ning puu- ja köögivilja hindadega rahvusvahelises kaubanduses teiselt poolt. Arvesse tuleb võtta ka turustus- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 tuleb ühenduse turu hinnad määrata kindlaks, võttes arvesse hindu, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Olukord rahvusvahelises kaubanduses ja teatavate turgude erinõudmised võivad nõuda toetuse muutmist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Ekstraklassi, I klassi ja II klassi ühiste kvaliteedistandarditega tomateid, apelsine, sidruneid ja õunu võib praegu eksportida majanduslikult olulistes kogustes.

(8)

Kättesaadavate vahendite parima kasutuse tagamiseks ja ühenduse eksporti silmas pidades tuleks jätkata avalikku pakkumist ja kehtestada soovituslik toetussumma ja asjaomaseks perioodiks kavandatavad kogused.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   A3-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks avatakse pakkumine. Asjaomased tooted, pakkumiste esitamise tähtaeg, soovituslikud toetusemäärad ja kavandatavad kogused on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud toetuse saamise tingimustele vastavate koguste puhul.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5 lõike 6 kohaldamist, on A3 litsentside kehtivusaeg kaks kuud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 558/2005 (ELT L 94, 13.4.2005, lk 22).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.


LISA

millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 5.–6.1.2006.


Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Soovitusliku toetuse summa

(eurot netokaalu kg kohta)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F03

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malaisia, Sri Lanka, Indoneesia, Tai, Taiwan, Paapua Uus-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Jaapan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mehhiko, Costa Rica.

F08

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria.

F09

:

järgmised sihtkohad:

Norra, Island, Gröönimaa, Fääri saared, Rumeenia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Serbia ja Montenegro, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Venemaa, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwayn, Ra’s al-Khaymah ja Fujayrah), Kuveit, Jeemen, Süüria, Iraan, Jordaania, Boliivia, Brasiilia, Venezuela, Peruu, Panama, Ecuador ja Colombia;

Aafrika riigid ja territooriumid, välja arvatud Lõuna-Aafrika Vabariik;

Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklis 36 sätestatud sihtkohad.


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2079/2005,

19. detsember 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2001, nõukogu määrust (EÜ) nr 1037/2001 ja määrust (EÜ) nr 2303/2003 seoses veinide sertifitseerimist, märgistamist ja veinivalmistusviise käsitlevate teatavate erandite pikendamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 53 ja artikli 68 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2005. aasta otsust 2005/798/EÜ Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta kirjavahetuse teel, (2) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (3) artikli 24 lõike 2, artikli 26 ja artikli 27 lõike 2 kohaselt kohaldatakse veini impordi alaste tõendite ja analüüsiaruannete koostamise ja kasutamise nõuete lihtsustatud menetlust Ameerika Ühendriikidest imporditavate veinide suhtes kuni 31. detsembrini 2005.

(2)

Komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2303/2003 Ameerika Ühendriikidest imporditud veinide märgistamist käsitlevate erieeskirjade kohta (4) on nähtud ette teatavad ajutised veinide märgistamise erandid, mis kaotavad kehtivuse samuti 31. detsembril 2005.

(3)

Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 45 lõikest 1, lubatakse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1037/2001 (millega lubatakse otsetarbimiseks pakkuda ja tarnida teatavaid importveine, mille puhul võib olla kasutatud määruses (EÜ) nr 1493/1999 sätestamata veinivalmistusviise) (5) ühendusse importida Ameerika Ühendriikides toodetud veine, mille puhul on kasutatud veinivalmistusviise, mida ei ole ühenduse eeskirjadega ette nähtud. Määruse (EÜ) nr 1037/2001 lisa punkti 1 alapunktis b osutatud veinivalmistusviise käsitlev luba kaotab kehtivuse samuti 31. detsembril 2005.

(4)

Läbirääkimiste tulemusena parafeerisid kaks asjaomast lepinguosalist Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu 14. septembril 2005. Kõnealuse lepingu artiklite 4 ja 9 kohaselt käsitatakse Ameerika Ühendriikidest pärit veine jätkuvalt samamoodi, nagu on sätestatud määrustes (EÜ) nr 883/2001, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 2303/2003. Vastavalt kõnealuse lepingu artikli 17 lõikele 2 kohaldatakse artikleid 4 ja 9 siiski üksnes lepingu artikli 6 lõikes 3 osutatud kirjaliku teatise kättesaamisele järgneva teise kuu esimesest päevast. Seepärast oli asjakohane pidada läbirääkimisi eraldi Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitava lepingu (6) üle, mis hõlmaks ajavahemikku 31. detsembrist 2005 kuni veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu artiklite 4 ja 9 kohaldamiskuupäevani.

(5)

Selleks et vältida võimalikke häireid kaubanduses, tuleks võtta vastu kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu rakendussätted, ning eelkõige peaksid veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu artiklite 4 ja 9 kohaldamiskuupäevani jõus olema kolm määrustega (EÜ) nr 883/2001, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 2303/2003 ettenähtud erandit, kuid mitte kauem kui kolm aastat pärast kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu jõustumiskuupäeva.

(6)

Seepärast tuleks määrusi (EÜ) nr 883/2001, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 2303/2003 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 27 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Artikli 24 lõiget 2 ja artiklit 26 kohaldatakse kuni Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu artiklite 4 ja 9 kohaldamiskuupäevani, kuid mitte kauem kui kolm aastat pärast Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (7) jõustumiskuupäeva.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 1037/2001 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Lisa punkti 1 alapunktis b loetletud veinivalmistusviiside kasutamise osas kehtib kõnealune luba ainult kuni Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu artiklite 4 ja 9 kohaldamiskuupäevani, kuid mitte kauem kui kolm aastat pärast Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (8) jõustumiskuupäeva.

2.

Lisa punkti 1 alapunktis b asendatakse sissejuhatavad sõnad “kuni 31. detsembrini 2003” järgmisega:

“kuni artikli 1 lõike 1 teises lõigus osutatud tähtpäevani.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 2303/2003 artikli 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Seda kohaldatakse kuni Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva lepingu artiklite 4 ja 9 kohaldamiskuupäevani, kuid mitte kauem kui kolm aastat pärast Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubandusega seotud küsimusi käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (9) jõustumiskuupäeva.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1795/2003 (ELT L 262, 14.10.2003, lk 13).

(2)  ELT L 301, 18.11.2005, lk 14.

(3)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1747/2005 (ELT L 280, 25.10.2005, lk 9).

(4)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 5.

(5)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2324/2003 (ELT L 345, 31.12.2003, lk 24).

(6)  ELT L 301, 18.11.2005, lk. 16.

(7)  ELT L 301, 18.11.2005, lk 16.”

(8)  ELT L 301, 18.11.2005, lk 16.”

(9)  ELT L 301, 18.11.2005, lk 16.”


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2080/2005,

19. detsember 2005,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 865/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide, nende tööprogrammide ja kõnealuste programmide rahastamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 865/2004, mis käsitleb oliiviõli ja lauaoliivide turu ühist korraldust ja millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 827/68, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide tõhususe tagamiseks tuleb tunnustada eri kategooriatesse kuuluvaid ettevõtjaid, kellel on oluline mõju oliiviõli- või lauaoliivisektorile, ning samas tuleb tagada, et nimetatud organisatsioonid suudavad kinni pidada teatud miinimumtingimustest, mis on piisavad märkimisväärsete majandustulemuste saavutamiseks.

(2)

Selleks et võimaldada liikmesriikidel teostada tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide süsteemi haldusjuhtimist oliivisektoris, tuleb kehtestada nimetatud organisatsioonide tunnustamise kord ja tähtajad, tööprogrammide valiku kriteeriumid ning ühendusepoolse rahastamise kord ja rahaliste vahendite eraldamine.

(3)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (2) (millega on kehtestatud ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) artikli 110i lõikega 4 nähakse ette, et liikmesriigid võivad kinni pidada kuni 10 % määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 41 osutatud riikliku ülemmäära oliiviõlikomponendist, et tagada ühenduse rahastamine tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide koostatud tööprogrammidele ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas.

(4)

Vastavalt ühtsetele otsetoetuste rahastamise reeglitele ning selleks, et võimaldada liikmesriikidel nimetatud summasid kasutada, ei tohiks tööprogrammide rakendamiseks ettenähtud iga-aastased kulutused ületada iga-aastasi summasid, mille liikmesriigid on kinni pidanud vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõikele 4.

(5)

Tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide tegevuse üldise järjepidevuse tagamiseks tuleks täpsustada ühenduse rahastamise tingimustele vastavad ning mittevastavad meetmetüübid. Samuti tuleks täpsustada tööprogrammide esitamise korda ja nende programmide valiku kriteeriume. Asjaomastel liikmesriikidel peaks siiski olema võimalik sätestada täiendavad nõuetele vastavuse tingimused, et meetmed oleksid paremini kooskõlas oliivisektori olukorraga riigis.

(6)

Võttes arvesse saadud kogemusi, tuleks kindlaks määrata ühendusepoolse rahastamise künnised vähemalt valdkondades, mis hõlmavad oliivikasvatuse keskkonnamõju parandamist ning oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi jälgimist, sertifitseerimist ja kaitsmist lõpptarbijale müüdavate oliiviõlide kvaliteedikontrolli abil riiklike asutuste järelevalve all, et kindlustada vähemalt teatava arvu meetmete rakendamine tundlikes ja samas prioriteetsetes valdkondades.

(7)

Selleks et tagada tööprogrammide rakendamine määratud tähtaegade jooksul ja vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 lõikele 1, ning tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide süsteemi tõhusa haldusjuhtimise tagamiseks tuleks kindlaks määrata tööprogrammide heakskiitmise taotluste esitamise ning tööprogrammide valiku ja heakskiitmise kord.

(8)

Selleks et võimaldada liikmesriigiti saadaolevat toetust õigesti kasutada, tuleks sätestada järgnevaks aastaks heakskiidetud tööprogrammide muutmise iga-aastane kord, et võtta arvesse nõuetekohaselt põhjendatud muudatusi võrreldes esialgsete tingimustega. Lisa peaks liikmesriikidel olema võimalus kindlaks määrata vajalikud tingimused tööprogrammide muutmiseks ning eraldatud summade ümberjaotamiseks, ilma et ületataks iga-aastasi kogusummasid, mille tootjaliikmesriigid peavad kinni vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõikele 4.

(9)

Selleks et tööd oleks võimalik alustada õigel ajal, peaks ettevõtjate organisatsioonidel olema võimalik saada ettemaksena 90 % abi saamise tingimustele vastava heakskiidetud tööprogrammi aastastest kulutustest, kui esitatakse tagatis tingimustel, mis on sätestatud komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruses (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3)

(10)

Oliivisektori ettevõtjate organisatsioone käsitlevate eeskirjade nõuetekohaseks haldamiseks peaksid asjaomased liikmesriigid koostama kontrollikava ja nägema ette eeskirjade eiramise korral kohaldatavate karistuste süsteemi. Samuti tuleks sätestada, et ettevõtjate organisatsioonid peavad oma töö tulemustest teavitama asjaomase liikmesriigi asutusi ja edastama need tulemused komisjonile.

(11)

Selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni 23. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2002, mis sisaldab nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/98 rakendussätteid seoses oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide tööprogrammidega 2002/03., 2003/04. ja 2004/05. turustusaastateks, (4) ja asendada see uue määrusega.

(12)

Oliiviõli ja lauaoliivide korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklite 7 ja 8 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ettevõtjate organisatsioonide tunnustamise, ühendusepoolse rahastamise tingimustele vastavate meetmete, tööprogrammide heakskiitmise ja heakskiidetud tööprogrammide rakendamisega.

Artikkel 2

Oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide tunnustamise tingimused

1.   Liikmesriik tunnustab ettevõtjate organisatsioone, kes vastavad määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklis 8 osutatud ühendusepoolse rahastamise tingimustele.

2.   Liikmesriigid kehtestavad tunnustamise tingimused, mis sisaldavad vähemalt järgmisi tingimusi:

a)

ettevõtjate organisatsioonid koosnevad eranditult oliivikasvatajatest, kes ei kuulu ühtegi teise tunnustatud ettevõtjate organisatsiooni;

b)

ettevõtjate organisatsioonide ühendused koosnevad eranditult tunnustatud ettevõtjate organisatsioonidest, kes ei kuulu ei kuulu ühtegi teise tunnustatud ettevõtjate organisatsioonide ühendusse;

c)

muud ettevõtjate organisatsioonid koosnevad eranditult oliivikasvatajatest, kes ei kuulu ühtegi teise tunnustatud ettevõtjate organisatsiooni;

d)

tootmisharudevahelised organisatsioonid peegeldavad oliiviõli ja/või lauaoliivide tootmise, töötlemise ja kaubandusega seotud kogu majandustegevust laialt ja tasakaalustatult;

e)

ettevõtjate organisatsioon on suuteline esitama tööprogrammi vähemalt ühe artikli 5 lõike 1 esimese lõigu punktides a–e osutatud tegevusvaldkonna jaoks;

f)

ettevõtjate organisatsioon peab lubama läbi viia artiklis 14 ette nähtud kontrollimisi.

3.   Ettevõtjate organisatsioonide esitatud tunnustamistaotluste hindamisel võtavad liikmesriigid arvesse eelkõige järgmisi aspekte:

a)

oliivisektori eripära igas liikmesriigi määratletud piirkonnas (edaspidi “piirkond”);

b)

tarbija huvid ja turu tasakaal;

c)

oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteedi parandamine:

d)

esitatud tööprogrammide tõhususe hindamine.

Artikkel 3

Oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide tunnustamise kord

1.   Tunnustuse saamiseks peab oliivisektori ettevõtjate organisatsioon esitama liikmesriigi määratavaks kuupäevaks, kuid hiljemalt iga aasta 15. veebruariks taotluse, millega tõendatakse, et asjaomane organisatsioon vastab artikli 2 lõike 2 tingimustele.

Tunnustamise taotlus koostatakse kooskõlas liikmesriigi pädeva ametiasutuse antud mudeliga, et oleks võimalik kontrollida artikli 2 lõike 2 tingimustest kinnipidamist. Taotlus sisaldab eelkõige elemente, mille abil on võimalik kindlaks teha oliivisektori ettevõtjate organisatsiooni kõik liikmed.

2.   Hiljemalt iga heakskiidetud tööprogrammide rakendamise aasta 1. aprillil saab oliivisektori ettevõtjate organisatsioon liikmesriigilt tunnustuse ja vastava numbri.

3.   Tunnustust ei anta, see peatatakse või võetakse ära kohe, kui oliivisektori ettevõtjate organisatsioon ei vasta artikli 2 lõikes 2 osutatud tingimustele.

4.   Sellest hoolimata säilivad ettevõtjate organisatsioonil õigused, mis tulenevad tunnustusest kuni selle äravõtmiseni, tingimusel et organisatsioon on tegutsenud heas usus artikli 2 lõikes 2 osutatud tingimuste järgmisel.

Kui tunnustus võetakse ära seetõttu, et tootjate organisatsioon ei ole tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel täitnud artikli 2 lõike 2 kohaseid tunnustamise tingimusi, jõustub tunnustuse äravõtmise otsus kuupäeval, mil tunnustamise tingimusi enam ei täideta.

5.   Tunnustust ei anta, see peatatakse või võetakse ära kohe, kui ettevõtjate organisatsiooni:

a)

on karistatud tootmistoetuste süsteemi (mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 136/66/EMÜ (5) eeskirjade rikkumise eest 2002/03. või 2003/04. turustusaastal;

b)

on karistatud ettevõtjate organisatsioonide tegevuse rahastamise süsteemi (mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 1638/98 (6) eeskirjade rikkumise eest 2002/03. või 2003/04. turustusaastal.

6.   Oliivisektori ettevõtjate organisatsioone, kes on saanud liikmesriigilt tunnustuse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1334/2002 või saanud toetust ettevõtjate organisatsioonide tööprogrammide rahastamisel 2002/03. kuni 2004/05. turustusaastal, võib käsitada tunnustatuks vastavalt käesolevale määrusele, kui nad vastavad artikli 2 lõikes 2 osutatud tingimustele.

Artikkel 4

Ühendusepoolne rahastamine

1.   Ettevõtjate organisatsioonide tööprogrammide iga-aastane ühendusepoolne rahastamine on tagatud määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõike 4 kohaselt kinnipeetud summa ulatuses.

Liikmesriigid tagavad, et iga-aastased kulutused heakskiidetud tööprogrammide rakendamisele ei ületa esimeses lõigus summat.

2.   Liikmesriigid tagavad, et ühenduse rahalisi vahendeid eraldatakse proportsionaalselt artikli 8 lõikes 1 osutatud perioodi kestusega.

Artikkel 5

Ühendusepoolse rahastamise tingimustele vastavad meetmed

1.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 lõikele 1 on ühendusepoolse rahastamise tingimustele vastavad meetmed (edaspidi “abikõlblikud meetmed”) järgmised:

a)

oliiviõli- ja lauaoliivisektori turu järelevalve ja haldamise valdkonnas:

i)

andmete kogumine sektori ja turu kohta kooskõlas liikmesriigi pädeva ametiasutuse poolt kindlaksmääratud meetodi, geograafilise representatiivsuse ja täpsusega;

ii)

uuringute väljatöötamine eelkõige teemadel, mis on seotud teiste asjaomase oliivisektori ettevõtjate organisatsiooni tööprogrammis ettenähtud meetmetega;

b)

oliivikasvatuse keskkonnamõjude parandamise valdkonnas:

i)

ühismeetmed selliste kõrge keskkonnaväärtusega oliivisalude säilitamiseks, mille puhul on suur tootmisest loobumise oht, mille kohaldamisel järgitakse pädeva riikliku ametiasutuse poolt kindlaksmääratud tingimusi, mis hõlmavad eelkõige toetuse tingimustele vastavaid alasid ja kõnealuste meetmete tõhususe tagamiseks vajalikku väikseimat pindala ja oliiviõlitootjate miinimumarvu;

ii)

kohalike oludega kohandatud keskkonnaalastel kriteeriumidel põhineva hea põllumajandustava väljatöötamine oliivikasvatuses, samuti selle levitamine oliivikasvatajate seas ja selle praktilise rakendamise järelevalve;

iii)

kavad, millega demonstreeritakse oliivikärbse tõrjeks keemiatoodete asemel kasutatavat alternatiivset tehnoloogiat;

iv)

oliivikasvatuse tehnoloogia demonstreerimise kavad, mille eesmärk on keskkonnakaitse ja maastiku hooldus, sealhulgas mahepõllundus, põhjendatud ja integreeritud põllumajandus jne;

v)

keskkonnaandmete lisamine määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 20 lõikes 2 osutatud oliiviviljeluse geograafilisele informatsiooni süsteemile;

c)

oliiviõli ja lauaoliivide tootmise kvaliteedi parandamise valdkonnas:

i)

oliivide kasvatustingimuste parandamine, sealhulgas võitlus oliivikärbsega, samuti oliivide koristamise, tarnimise ja ümbertöötlemisele eelneva ladustamise tingimuste parandamine kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud tehniliste nõuetega;

ii)

sordiparandus üksikettevõtete oliivisaludes, tingimusel et ettevõtted annavad oma panuse tööprogrammide eesmärkide saavutamiseks;

iii)

oliiviõli ja lauaoliivide tootmisjääkide ladustamis- ja kasutamistingimuste parandamine;

iv)

oliivi töötlevale tööstusele tehnilise abi andmine tootekvaliteedi parandamiseks;

v)

neitsioliiviõli analüüsi laborite loomine ja arendamine;

vi)

degustaatorite koolitus neitsioliiviõli organoleptiliseks kontrolliks;

d)

oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteedi jälgitavuse, sertifitseerimise ja kaitse valdkonnas, eriti lõpptarbijale müüdava oliiviõli kvaliteedi kontrollimise abil, riigi ametiasutuste järelevalve all:

i)

toodete jälgitavust võimaldavate süsteemide loomine ja haldamine alates oliivitootjast kuni pakkimise ja märgistamiseni kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud nõuetega;

ii)

selliste riskianalüüsil ja kriitiliste punktide kontrollil põhinevate kvaliteedi sertifitseerimise süsteemide loomine ja haldamine, mis on kooskõlas riigi pädeva asutuse vastuvõetud tehniliste kriteeriumidega;

iii)

turule toodud oliiviõli ja lauaoliivide originaalile vastavuse, kvaliteedi- ja turustusnormidest kinnipidamise järelevalve süsteemide loomine ja haldamine kooskõlas riigi pädeva asutuse kehtestatud tehniliste nõuetega;

e)

ettevõtjate organisatsioonide tööd käsitleva teabe levitamise valdkonnas eesmärgiga parandada oliiviõli ja lauaoliivide kvaliteeti:

i)

oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide poolt punktides a–d osutatud valdkondades tehtud tööd käsitleva teabe levitamine;

ii)

oliivisektori ettevõtjate organisatsioonide poolt punktides a–d nimetatud valdkondades võetud meetmeteid käsitleva veebilehe loomine ja haldamine.

Esimese lõigu punkti c alapunktis iii sätestatud meetme puhul tagavad liikmesriigid, et võetakse vastu asjakohased sätted investeeringu või selle jääkväärtuse tagasinõudmiseks, kui asjaomase üksikettevõtte omanikust liige lahkub oliivisektori ettevõtjate organisatsioonist.

2.   Liikmesriik võib võtta vastu lisatingimusi, millega täpsustatakse lõikes 1 osutatud abikõlblikke meetmeid, tingimusel et selle tulemusel ei muutu võimatuks nimetatud meetmete kavandamine või rakendamine.

Artikkel 6

Ühenduse rahalise abi jaotamine

Iga liikmesriigi puhul suunatakse vähemalt 20 % määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 kohaselt saadaolevast ühenduse toetuse summast igasse artikli 5 lõike 1 esimese lõigu punktis b osutatud tegevusvaldkonda ning vähemalt 12 % ühenduse toetuse summast suunatakse artikli 5 esimese lõigu punktis d osutatud tegevusvaldkonda.

Kui lõikes 1 nimetatud vähimat protsendimäära ei ole eespool nimetatud tegevusvaldkondades võimalik saavutada, ei või sel moel vabanenud summat suunata teistesse tegevusvaldkondadesse, vaid see tuleb ühenduse eelarvesse tagasi maksta.

Artikkel 7

Ühendusepoolse rahastamise tingimustele mittevastavad meetmed ja kulud

1.   Järgmised meetmed ei vasta ühendusepoolse rahastamise tingimustele vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklile 8:

a)

meetmed, mille puhul saadakse ühenduselt muud kui määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklis 8 ettenähtud rahalist abi;

b)

meetmed, mille otsene eesmärk on tootmise suurendamine või mis hõlmavad ladustamis- või töötlemismahu kasvu;

c)

meetmed, mis on seotud oliiviõli ja/või lauaoliivide ostu või ladustamisega või mis mõjutavad nende hindu;

d)

meetmed, mis on seotud oliiviõli või lauaoliivide müügi edendamisega;

e)

teadusuuringutega seotud meetmed;

f)

meetmed, mis võivad kahjustada konkurentsi oliivisektori ettevõtjate organisatsiooni muudes tegevusvaldkondades.

2.   Selleks et tagada lõike 1 punkti a järgimist, kohustuvad ettevõtjate organisatsioonid meetmete puhul, mida rahastatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklile 8, kirjalikult loobuma enda ja oma liikmete nimel rahalisest abist vastavalt muudele siseriiklikele või ühenduse toetuskavadele.

3.   Artiklis 5 osutatud meetmete rakendamisel ei ole muu hulgas abikõlblikud kulud, mis on seotud:

a)

selliste laenude tagasimaksmisega (eriti aastamaksetena), mis on võetud täielikult või osaliselt enne tööprogrammi algust rakendatud meetme rahastamiseks;

b)

maksetega koosolekutel ja koolitusprogrammides osalevatele ettevõtjatele saamata jäänud tulu hüvitamiseks;

c)

fond ei kata liikmesriikide ja EAGGFi toetuse saajate haldus- ja personalikulusid;

d)

hoonestamata maa ostmisega;

e)

kasutatud seadmete ostmisega;

f)

liisingulepingutega seotud kulutustega, sealhulgas maksud, intressid ja kindlustuskulud;

g)

rentimisega, kui seda eelistatakse ostmisele, ja renditud varade tegevuskulude katmisega.

4.   Liikmesriik võib võtta vastu lisatingimusi, millega täpsustatakse lõigetes 1 ja 3 osutatud, tingimustele mittevastavaid meetmeid ja kulusid.

Artikkel 8

Tööprogrammid ja heakskiidu taotlemine

1.   Määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 lõike 1 kohaselt ühendusepoolse rahastamise tingimustele vastavad tööprogrammid tuleb rakendada kuni kolme aasta jooksul. Esimene periood algab 1. aprillil 2006. Järgmised perioodid algavad 1. aprillil iga kolme aasta tagant.

2.   Käesoleva määruse kohaselt tunnustatud ettevõtjate organisatsioon võib enne liikmesriigi määratavat tähtpäeva, kuid hiljemalt iga aasta 15. veebruaril esitada heakskiidutaotluse ainult ühe tööprogrammi kohta.

Heakskiidutaotlus sisaldab järgmisi elemente:

a)

asjaomase ettevõtjate organisatsiooni andmed;

b)

teave artikli 9 lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumide kohta;

c)

iga kavandatud meetme kirjeldus, põhjendus ja rakendamise ajakava;

d)

kavandatavad kulutused artiklis 5 osutatud meetmete ja tegevusvaldkondade kaupa koos üksikasjadega kaheteistkümnekuuliste ajavahemike kohta alates tööprogrammi heakskiitmise kuupäevast, kusjuures eristatakse üldkulusid, mis ei tohi ületada 2 % kõigist kulutustest, ning muid põhilisi kulutüüpe;

e)

artiklis 5 osutatud tegevusvaldkondade kaupa esitatud rahastamise kava koos üksikasjadega kuni kaheteistkümnekuuliste ajavahemike kohta alates tööprogrammi heakskiitmise kuupäevast, kusjuures täpsustatakse taotletav ühendusepoolne rahastamine, kaasa arvatud ettemaksed, ning vajaduse korral ettevõtjate ja riigi rahaline panus;

f)

kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tõhususnäitajad, mis võimaldavad programmi hinnata rakendamise ajal ning järelhinnata pärast rakendamist liikmesriigi kehtestatud üldpõhimõtete alusel;

g)

tõend selle kohta, et on esitatud pangatagatise, mis moodustab vähemalt 5 % taotletavast ühendusepoolsest rahastamisest;

h)

ettemaksetaotlus vastavalt artiklile 11;

i)

artikli 7 lõikes 2 osutatud deklaratsioon;

j)

valdkondadevaheliste organisatsioonide ja tootjaorganisatsioonide ühenduste puhul tööprogrammide allhanketööde eest vastutavate ettevõtjate organisatsioonide nimetused;

k)

tootjate ühendusse või valdkondadevahelisse organisatsiooni kuuluva ettevõtjate organisatsiooni puhul tõend selle kohta, et nimetatud ühenduse või valdkondadevahelise organisatsiooni tööprogrammides kavandatud meetmete rakendamiseks pole esitatud muid ühenduspoolse rahastamise taotlusi vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 9

Tööprogrammide valik ja heakskiitmine

1.   Liikmesriik valib tööprogrammid järgmiste kriteeriumide alusel:

a)

programmi üldine kvaliteet ning kokkusobivus liikmesriigi poolt kehtestatud oliivikasvatuse suundumuste ja prioriteetidega asjaomases piirkonnas;

b)

ettevõtjate organisatsiooni usaldusväärsus ja piisavad rahalised vahendid kavandatud meetmete rakendamiseks;

c)

tööprogrammiga hõlmatud piirkonna ulatus;

d)

asjaomase piirkonna majandusolude mitmekesisus, mida tööprogrammi puhul arvesse võetakse;

e)

eri tegevusvaldkondade olemasolu ja ettevõtjate rahalise panuse osatähtsus;

f)

kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tõhususnäitajad, mis võimaldavad liikmesriigi programmi hinnata rakendamise ajal ning järelhinnata pärast rakendamist.

Liikmesriik võtab arvesse taotluste jaotumist eri tüüpi ettevõtjate organisatsioonide vahel ning oliivikasvatuse tähtsust igas piirkonnas.

2.   Liikmeriik lükkab tagasi tööprogrammid, mis ei ole täielikud, sisaldavad ebatäpset teavet või hõlmavad artiklis 7 osutatud tingimustele mittevastavaid meetmeid.

3.   Hiljemalt iga tööprogrammide rakendamise aasta 15. märtsil teavitab liikmesriik ettevõtjate organisatsioone heakskiidetud tööprogrammidest ja vajaduse korral tööprogrammidest, millele antakse riigi toetust.

Tööprogrammi lõpliku heakskiidu tingimuseks võib seada liikmesriigi poolt vajalikuks peetavate muudatuste sisseviimise. Muudatuste korral edastab asjaomane ettevõtjate organisatsioon oma nõusoleku 15 päeva jooksul pärast muudatustest teavitamist.

4.   Kui kavandatud tööprogrammi vastu ei võeta, vabastab liikmesriik viivitamata artikli 8 lõikes 2 punktis g osutatud tagatise.

5.   Liikmesriigid kontrollivad, et ühendusepoolne toetussumma jaotamisel ettevõtjate organisatsioonide iga kategooria siseselt võetakse arvesse ettevõtjate organisatsioonide liikmete toodetud või turustatud oliiviõli väärtust.

Artikkel 10

Tööprogrammide muutmine

1.   Ettevõtjate organisatsioon võib liikmesriigi kindlaksmääratud korra kohaselt taotleda juba heakskiidetud tööprogrammi sisu ja eelarve muutmist, juhul kui need muudatused ei põhjusta määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõike 4 kohaselt kinnipeetud summa ületamist.

2.   Tööprogrammis tehtava muudatuste taotlusega tuleb esitada täiendavad dokumendid, milles täpsustatakse soovitud muudatuste põhjust, iseloomu ja mõju. Ettevõtjate organisatsioon esitab taotluse pädevale asutusele vähemalt kuus kuud enne kõnealuse meetme rakendamise algust.

3.   Kui ettevõtjate organisatsioonid, kellel olid varem eraldi tööprogrammid, on ühinenud, rakendavad programme paralleelselt ja üksteisest eraldi kuni ühinemisele järgneva aasta 1. jaanuarini. Asjaomased organisatsioonid ühendavad oma tööprogrammid, esitades oma tööprogrammide muutmise taotluse kooskõlas lõigetega 1 ja 2.

Erandina esimesest lõigust on liikmesriikidel õigus anda ettevõtjate organisatsioonidele, kes on esitanud nõuetekohaselt põhjendatud taotluse, luba rakendada oma tööprogramme paralleelselt ilma neid ühendamata.

4.   Hiljemalt kaks kuud pärast lõikes 2 osutatud muutmistaotluse kättesaamist edastab liikmesriigi pädev asutus pärast esitatud dokumentide läbivaatamist oma otsuse asjaomasele ettevõtjate organisatsioonile. Muutmistaotlus, mille suhtes pole nimetatud tähtaja jooksul otsust langetatud, loetakse rahuldatuks.

5   Kui ettevõtjate organisatsioonile eraldatud ühendusepoolne toetus on heakskiidetud programmis sisalduvast summast väiksem, võivad toetusesaajad oma programmi kohandada saadud toetuse suurusele.

Artikkel 11

Ettemaksed

1.   Ettevõtjate organisatsioon, kes on esitanud taotluse vastavalt artikli 8 lõike 2 punktile h, saab käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tingimuste kohaselt maksimaalse ettemaksena 90 % heakskiidetud tööprogrammi jaoks igal aastal ettenähtud abikõlblikest kulutustest.

2.   Iga heakskiidetud tööprogrammide rakendamise aasta algusele järgneva kuu jooksul maksab liikmesriik asjaomasele ettevõtjate organisatsioonile esimese osamaksena ühe kolmandiku lõikes 1 nimetatud summast.

Teine osamakse, mis võrdub ülejäänud kahe kolmandikuga lõikes 1 osutatud summast, tehakse pärast lõikes 3 osutatud kontrollimist.

3.   Enne ettemakse iga osamakse tegemist kontrollib liikmesriik, kas varasemad osamaksed on nõuetekohaselt kulutatud.

Liikmesriik viib nimetatud kontrolli läbi artiklis 13 osutatud aruande või artiklis 14 osutatud kohapealse kontrolli alusel.

4.   Lõikes 2 osutatud maksete tegemise tingimus on, et asjaomane ettevõtjate organisatsioon esitab tagatise kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 2220/85 summa ulatuses, mis võrdub 110 %-ga taotletud ettemakse summast. Esmanõudeks nimetatud määruse artikli 20 lõikes 2 määratletud tähenduses on heakskiidetud tööprogrammis esitatud meetmete rakendamine.

Pärast seda, kui on esitatud esimeses lõigus osutatud tagatis, vabastab liikmesriik viivitamata artikli 8 lõike 2 punktis g osutatud tagatise.

5.   Enne liikmesriigi poolt määratud kuupäeva, kuid hiljemalt iga tööprogrammide rakendamise aasta lõpuks võivad asjaomased ettevõtjate organisatsioonid esitada taotluse lõikes 4 osutatud tagatise vabastamiseks summas, mis võrdub kuni poolega tegelikest kulutustest. Liikmesriik määrab kindlaks täiendavad dokumendid, mis tuleb esitada koos kõnealuse taotlusega, ja kontrollib neid ning vabastab asjaomastele kulutustele vastava tagatise hiljemalt taotluse esitamise kuule järgneva teise kuu möödudes.

Artikkel 12

Ühendusepoolse rahastamise taotlus

1.   Ühendusepoolse rahalise abi saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklile 8 esitab ettevõtjate organisatsioon enne liikmesriigi poolt määratud kuupäeva, kuid hiljemalt kolm kuud pärast oma tööprogrammi rakendamise iga aasta lõppu makseasutusele rahastamistaotluse.

Liikmesriik võib maksta ettevõtjate organisatsioonile igale tööprogrammi rakendamise aastale vastava ühenduse toetuse jääksumma pärast seda, kui ta on artiklis 13 osutatud aruande põhjal või artiklis 14 osutatud kohapealse kontrolli käigus veendunud, et artikli 11 lõikes 2 osutatud ettemakse kaks osamakset on tegelikult kulutatud.

Ühendusepoolse rahastamise taotlusi, mis esitatakse pärast lõikes 1 osutatud kuupäeva, vastu ei võeta ning programmile ühendusepoolse rahastamise raames eraldatud võimalikud summad makstakse tagasi artiklis 17 ettenähtud korras.

2.   Ühendusepoolse rahastamise taotlus koostatakse vastavalt näidisele, mille väljastab liikmesriigi pädev asutus. Selleks et taotlus vastu võetaks, peavad sellega kaasas olema:

a)

tõendid, mis kinnitavad:

i)

tööprogrammi rakendusperioodi vältel tehtud kulutusi (arved ja nende maksmist tõendavad pangadokumendid);

ii)

ettevõtjate ja asjaomase liikmesriigi võimalikku rahalist panust;

b)

aruanne, mis koosneb järgmistest elementidest:

i)

programmi rakendatud etappide täpne kirjeldus, mis on liigendatud artiklis 5 osutatud tegevusvaldkondade kaupa;

ii)

vajaduse korral liikmesriigi poolt heakskiidetud tööprogrammi tegelikult rakendatud etappide vaheliste pauside põhjendus ja rahaline mõju;

iii)

rakendatud tööprogrammi hindamine artikli 8 lõikes 2 punktis f sätestatud indikaatorite alusel.

3.   Rahastamistaotlused, mille puhul ei järgita lõigetes 1 ja 2 kehtestatud tingimusi, lükatakse tagasi. Asjaomane ettevõtjate organisatsioon võib liikmesriigi määratavaks tähtpäevaks esitada uue rahastamistaotluse.

4.   Taotlused, mis hõlmavad enam kui kaks kuud pärast tööprogrammi rakendamisperioodi lõppu tehtud kulutusi, lükatakse tagasi.

5.   Hiljemalt kolm kuud pärast rahastamistaotluse ja lõikes 2 osutatud täiendavate dokumentide esitamise kuupäeva ning pärast nimetatud dokumentide läbivaatamist ja artiklis 14 osutatud kontrolli maksab liikmesriik välja nõuetekohase ühendusepoolse toetuse ning vabastab vajaduse korral artikli 8 lõike 2 punktis g või artikli 11 lõikes 4 osutatu tagatise.

Artikkel 13

Ettevõtjate organisatsioonide aruanne

1.   Alates aastast 2007 peavad ettevõtjate organisatsioonid enne iga aasta 1. maid esitama aruande tööprogrammi rakendamise kohta eelnenud kalendriaasta vältel. Nimetatud aruanded käsitlevad järgmisi elemente:

a)

tööprogrammi rakendatud või rakendatavad etapid;

b)

peamised muudatused tööprogrammis;

c)

juba saavutatud tulemuste hindamine artikli 8 lõike 2 punktis f toodud näitajate alusel.

Tööprogrammi rakendamise viimasel aastal asendatakse esimeses lõigus osutatud aruanded lõpparuandega.

2.   Tööprogrammide puhul, mis kestavad vähem kui üks aasta, tuleb lõpparuanne esitada hiljemalt kaks kuud pärast programmi rakendamise lõppu.

3.   Lõpparuandes hinnatakse tööprogrammi ning see sisaldab vähemalt järgmisi elemente:

a)

vähemalt ühel artikli 9 lõike 1 punktis f sätestatud näitajal ning muudel asjakohastel kriteeriumidel põhinev selgitus selle kohta, mil määral programmi eesmärgid on saavutatud;

b)

selgitus tööprogrammis tehtud muudatuste kohta;

c)

vajaduse korral viide elementidele, mida järgmise tööprogrammi koostamisel arvesse võtta.

Artikkel 14

Kohapealne kontroll

1   Liikmesriigid kontrollivad, et ühendusepoolse rahastamise tingimustest peetakse kinni, seda eriti järgmistes aspektides:

a)

tunnustamise tingimustest kinnipidamine;

b)

heakskiidetud tööprogrammide rakendamine, seda eriti investeerimismeetmete osas;

c)

tegelikud kulutused võrreldes taotletud toetusega ning asjaomaste ettevõtjate rahaline panus.

2.   Pädev asutus kehtestab kohapealse kontrollimise kava, mis hõlmab ettevõtjate organisatsioonide valimit kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 8 lõikega 3. Valimi valiku teeb pädev asutus riskianalüüsi abil, nii et:

tootjaorganisatsioone ja tootjaorganisatsioonide ühendusi kontrollitaks kohapeal vähemalt üks kord pärast ettemakse tegemist ning enne viimase ühendusepoolse makse tegemist,

muid ettevõtjate organisatsioone ja valdkondadevahelisi organisatsioone kontrollitaks heakskiidetud tööprogrammi rakendusperioodi igal aastal, välja arvatud juhul, kui muudele ettevõtjate organisatsioonidele ja valdkondadevahelistele organisatsioonidele on aasta jooksul tehtud ettemakse, sellisel juhul peab kontrollimine toimuma pärast kõnealuse ettemakse tegemise kuupäeva.

Kui kontrolli käigus tuleb ilmsiks eeskirjade eiramine, teeb pädev asutus kõnealuse aasta jooksul täiendavaid kontrolle ning suurendab järgneval aastal kontrollitavate ettevõtjate organisatsioonide arvu.

3.   Kohapealsed kontrollid peavad olema ootamatud. Siiski võib kontrolli praktilise läbiviimise lihtsustamiseks hoiatada kontrollitavaid ettevõtjate organisatsioone kuni 48 tundi ette.

4.   Pädev asutus määrab kontrollitavad ettevõtjate organisatsioonid kindlaks riskianalüüsi alusel, mis põhineb järgmistel kriteeriumidel:

a)

heakskiidetud tööprogrammi rahastamise kogusumma;

b)

tööprogrammi raames rahastatavate meetmete iseloom;

c)

tööprogrammi rakendamise staadium;

d)

eelnenud kohapealsete kontrollide või heakskiitmise menetluse ajal läbiviidud kontrollide käigus saadud tulemused;

e)

muud liikmesriikide määratletavad riskikriteeriumid.

5.   Iga kohapealse kontrolli pikkus peab vastama heakskiidetud tööprogrammi rakendamise staadiumile.

Artikkel 15

Kontrolliaruanded

Kohapealse kontrolli kohta tuleb koostada üksikasjalik kontrolliaruanne, mis sisaldab muu hulgas:

a)

kontrolli kuupäeva ja kestust;

b)

kohalviibinud isikute nimekirja;

c)

kontrollitud arvete nimekirja;

d)

raamatupidamisdokumentide seast (ostu- või müügiregister ning käibemaksuregister, kus valitud arved on registreeritud) valitud arvete viitenumbreid;

e)

pangadokumente, mis tõendavad valitud summade maksmist;

f)

viidet juba rakendatud meetmetele, mida kohapeal on eraldi analüüsitud.

Artikkel 16

Parandused ja sanktsioonid

1.   Kui tunnustus võetakse vastavalt artikli 3 lõikele 3 ära seetõttu, et tootjate organisatsioon ei ole tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel täitnud oma kohustusi, jäetakse ettevõtjate organisatsioon kogu tööprogrammi osas rahastamisest ilma ning ta maksab pädevale asutusele summa, mis on võrdne summaga, millest organisatsioon ilma jäetakse.

2.   Kui meedet ei ole rakendatud kooskõlas tööprogrammiga, jäetakse ettevõtjate organisatsioon nimetatud meetme osas rahastamisest ilma. Seda ilmajätmist ei kohaldata, kui ettevõtjate organisatsioon on esitanud õiged andmed või suudab muul viisil näidata, et ei ole eksinud.

3.   Järgmisi sanktsioone kohaldatakse ettevõtjate organisatsioonidele, kui tööprogrammi rakendamisel täheldatakse eeskirjade eiramist:

a)

kui eeskirju on eiratud hooletuse tõttu:

i)

jäetakse ettevõtjate organisatsioon antud tegevuse osas toetusest ilma;

ii)

maksab ettevõtjate organisatsioon pädevale asutusele summa, mis on võrdne summaga, millest organisatsioon ilma jäetakse;

b)

eeskirjade tahtliku eiramise, kaasa arvatud valeandmete esitamise puhul:

i)

jäetakse ettevõtjate organisatsioon toetusest ilma kogu tööprogrammi ulatuses;

ii)

eraldab ettevõtjate organisatsioon pädevale asutusele summa, mis on võrdne summaga, millest organisatsioon ilma jäetakse;

iii)

jäetakse ettevõtjate organisatsioon ilma ühendusepoolsest toetusest vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2004 artiklile 8 eeskirjade eiramise tuvastamisele järgneva kolme aasta vältel.

4.   Vastavalt käesolevale artiklile kohaldatud parandustest ja sanktsioonidest tulenevad summad makstakse vastutavale makseasutusele ning arvatakse maha Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastatavatest kulutustest.

Artikkel 17

Alusetult makstud summade tagasinõudmine

1.   Liikmesriigi pädev asutus nõuab tagasi alusetult makstud summad, millele on vajaduse korral juurde arvatud vastavalt lõikele 2 arvestatud intressid.

2.   Intressid arvutatakse:

a)

abisaajale maksmise ja tagasimaksmise vahele jääva perioodi alusel;

b)

Euroopa Keskpanga poolt oma peamiste refinantseerimistehingute puhul kohaldatava intressimäära alusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja kehtib alusetult makstud summade tagasimaksmise kuupäeval ning mida suurendatakse kolme protsendipunkti võrra.

3.   Kui kooskõlas heakskiidetud tööprogrammiga on rakendatud tingimustele mittevastavaks osutunud meedet, võib liikmesriik otsustada nõuetekohase toetuse välja maksta või mitte nõuda juba makstud summade tagasimaksmist, kui selline otsus on lubatud samaväärsetel riigi eelarvest rahastatud juhtudel ning kui ettevõtjate organisatsioon ei ole tegutsenud hoolimatult ega tahtlikult.

4.   Vastavalt käesolevale artiklile tagasinõutud või makstud summad makstakse makseasutusele ning arvatakse maha Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastatavatest kulutustest.

Artikkel 18

Liikmesriikide edastatav teave

1.   Hiljemalt 31. jaanuariks 2006 teavitavad oliiviõli tootvad liikmesriigid komisjoni käesoleva määruse rakendamist käsitlevatest riiklikest meetmetest, sealhulgas meetmetest, mis käsitlevad:

a)

ettevõtjate organisatsioonide tunnustamise tingimusi vastavalt artikli 2 lõikele 2;

b)

artikli 5 lõike 2 kohaselt vastuvõetud täiendavaid tingimusi, millega täpsustatakse abikõlblikke meetmeid;

c)

oliivikasvatuse suundumusi ja prioriteete vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile a ning artikli 9 lõike 1 punktis f osutatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tõhususnäitajaid;

d)

artiklis 11 osutatud ettemaksete süsteemi ning vajaduse korral riigipoolse toetuse maksmise süsteemi üksikasju;

e)

artiklitega 14 ja 15 ettenähtud kontrollide ning artikliga 16 ettenähtud sanktsioonide ja paranduste kohaldamist;

f)

artikli 12 lõikes 3 osutatud tähtpäeva.

2.   Hiljemalt iga heakskiidetud tööprogrammide rakendamise aasta 1. mail edastavad liikmesriigid komisjonile andmed, mis käsitlevad:

a)

tunnustatud ettevõtjate organisatsioone;

b)

tööprogramme ja nende üksikasju, mis on liigitatud ettevõtjate organisatsioonide tüüpide, tegevusvaldkondade ja piirkondade kaupa;

c)

igale tööprogrammile eraldatud rahalise abi kogusummat;

d)

ühendusepoolse rahastamise ajakava eelarveaastate kaupa kogu tööprogrammi kestel.

3.   Hiljemalt iga heakskiidetud tööprogrammide rakendamise aasta 10. septembril edastavad liikmesriigid komisjonile käesoleva määruse rakendamist käsitleva aruande, mis sisaldab vähemalt järgmisi elemente:

a)

rahastatud tööprogrammide arv, abisaajad, oliiviistanduste pindala, veskid, töötlemisrajatised ning oliiviõli ja lauaoliivide tootmismahud;

b)

igas tegevusvaldkonnas võetud meetmete üksikasjad;

c)

lahknevused kavandatud ja rakendatud meetmete vahel ning nende lahknevuste mõju kulude tasandil;

d)

tulemuste kirjeldus ja hinnang, mis põhinevad muu hulgas tööprogrammide hindamisel, millele viidatakse artikli 12 lõike 2 punkti b alapunktis iii;

e)

vastavalt artiklitele 14 ja 15 läbi viidud kontrollide statistika ning vastavalt artiklile 16 kohaldatud sanktsioonid või parandused;

f)

kulutused tööprogrammide ja tegevusvaldkondade kaupa ning ühenduse, liikmesriikide ja ettevõtjate rahaline panus.

4.   Käesolevas artiklis osutatud teave edastatakse elektrooniliselt vastavalt ühenduse poolt liikmesriikidele antud juhistele.

Artikkel 19

Üleminekusäte

1.   Liikmesriigid võivad ühendusepoolse toetuse programmi elluviimise esimeseks aastaks ette maksta.

2.   Nimetatud ettemakse peab piirduma kõnealuse ühendusepoolse toetusega võrduva summaga.

3.   Lõikes 2 sätestatud ettemakse tegemisest tulenevad kulutused kirjendatakse 16.–31. oktoobrini 2006 tehtavate kulutustena.

Artikkel 20

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1334/2002 tunnistatakse kehtetuks.

Nimetatud määruse artiklit 9, artiklit 10 ja artikli 11 lõiget 3 kohaldatakse siiski jätkuvalt 2004/05. turustusaastat hõlmavate tööprogrammide suhtes.

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 97. Parandatud ELT L 206, 9.6.2004, lk 37.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 118/2005 (ELT L 24, 27.1.2005, lk 15).

(3)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(4)  EÜT L 195, 24.7.2002, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1331/2004 (ELT L 247, 21.7.2004, lk 5).

(5)  EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66.

(6)  EÜT L 210, 28.7.1998, lk 32.


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2081/2005,

19. detsember 2005,

millega avatakse 2006. aastaks Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi XXIV artikli lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel võttis ühendus kohustuse avada KN-koodide 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 alla kuuluvatele Taist pärit toodetele neljaks aastaks 21 miljoni tonni suurune tariifikvoot, mille puhul on tollimaks vähendatud 6 %ni. Selle kvoodi avab ja seda haldab komisjon.

(2)

On vaja säilitada haldussüsteem, mis tagaks, et kvoodi raames võib importida ainult Taist pärit tooteid. Seetõttu tuleks impordilitsents jätkuvalt väljastada üksnes Tai ametiasutuste väljastatud ekspordilitsentsi alusel, mille näidis on komisjonile teatavaks tehtud.

(3)

Kuna kõnealuste toodete importi ühenduse turule on tavapäraselt hallatud kalendriaasta alusel, tuleks kõnealune süsteem säilitada. Seepärast tuleks avada kvoot aastaks 2006.

(4)

KN-koodidega 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 hõlmatud toodete import eeldab impordilitsentsi esitamist vastavalt komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) ja vastavalt komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad. (3)

(5)

Saadud kogemuste põhjal ning võttes arvesse, et ühenduse kontsessiooniga nähakse ette üldkogus suurusega 21 000 000 tonni neljaks aastaks iga-aastase kogusega kuni 5 500 000 tonni, on soovitatav säilitada meetmed, mis teatavatel tingimustel kas lihtsustavad impordilitsentsidel märgitud koguseid ületavate koguste vabasse ringlusse lubamist või võimaldavad impordilitsentsidel märgitud koguse ja tegelikult imporditud väiksema koguse vahe üle kanda.

(6)

Kokkuleppe nõuetekohase kohaldamise tagamiseks on vaja kehtestada rangete ja süstemaatiliste kontrollide süsteem, mille puhul võetakse arvesse Tai ekspordilitsentsidel esitatud teavet ja Tai ametiasutuste ekspordilitsentside väljastamise korda.

(7)

Kui taotletavad kogused ületavad saadaolevad kogused, tuleb koguste vähendamiseks ette näha mehhanism, et mitte ületada aastast kogust.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

KVOODI AVAMINE

Artikkel 1

1.   Avatakse KN-koodide 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 alla kuuluva Taist pärit manioki 5 500 000 tonni suurune imporditariifikvoot ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2006.

Kõnealuse kvoodi puhul kohaldatakse 6 % väärtuselist tollimaksu.

Kvoodi järjekorranumber on 09.4008.

2.   Lõikes 1 nimetatud toodete suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda, tingimusel et need tooted imporditakse impordilitsentside alusel, mis on väljastatud eeldusel, et esitatakse Tai kaubandusministeeriumi väliskaubandusosakonna väljastatud Euroopa Ühendusse suunduvat eksporti käsitlev ekspordilitsents, edaspidi “ekspordilitsents”.

II   PEATÜKK

EKSPORDILITSENTSID

Artikkel 2

1.   Ekspordilitsentside puhul antakse välja originaal ja vähemalt üks koopia ning need koostatakse vastavalt vormile, mille näidis on esitatud lisas.

Vormi mõõtmed on ligikaudu 210 × 297 millimeetrit. Originaaliks kasutatakse valget paberit, millele on trükitud kollane giljošš-mustriga taust, mis toob esile kõik mehhaaniliste või keemiliste vahenditega tehtud võltsingud.

2.   Ekspordilitsentsid koostatakse inglise keeles.

3.   Ekspordilitsentsi originaal ja koopiad täidetakse trükikirjas või käsitsi. Viimasel juhul tuleb vorm täita tindiga ning trükitähtedes.

4.   Igal ekspordilitsentsil on eelnevalt trükitud järjekorranumber; ülemises lahtris on märgitud ka litsentsi number. Koopiad kannavad samu numbreid kui originaal.

Artikkel 3

1.   Ekspordilitsents kehtib 120 päeva jooksul alates selle väljaandmise kuupäevast. Litsentsi väljaandmise kuupäev arvestatakse litsentsi kehtivusaja sisse.

Et litsents oleks kehtiv, peavad selle erinevad lahtrid olema nõuetekohaselt täidetud ja kinnitatud vastavalt lõikele 2. Lahtris “laadimismass” tuleb kogus märkida nii numbrite kui sõnadega.

2.   Ekspordilitsents on nõuetekohaselt kinnitatud, kui sellele on märgitud väljastamise kuupäev ning kui sellel on väljastava asutuse tempel ja litsentsi allkirjastamiseks volitatud isiku(te) allkiri.

III   PEATÜKK

IMPORDILITSENTSID

Artikkel 4

KN-koodide 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 alla kuuluvate Taist pärit toodete impordilitsentsi taotlus, mis on koostatud vastavalt määrustele (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1342/2003, esitatakse koos ekspordilitsentsi originaaliga liikmesriikide pädevatele asutustele.

Ekspordilitsentsi originaali jätab impordilitsentsi väljastav asutus endale. Kui impordilitsentsi taotlus käsitleb ainult osa ekspordilitsentsil märgitud kogusest, märgib väljastav asutus originaalile koguse, mille ulatuses originaali kasutati, tembeldab selle ja tagastab asjaomasele poolele.

Impordilitsentside väljastamisel võetakse arvesse ainult ekspordilitsentsil “laadimismassi” all märgitud kogust.

Artikkel 5

Kui ilmneb, et tegelikult mahalaaditud kogused on suuremad kui asjaomase partii kohta väljastatud impordilitsentsi(de)ga hõlmatud üldkogused, teatavad asjaomase(d) impordilitsentsi(d) väljastanud pädevad asutused importija taotluse korral komisjonile elektroonilisel teel võimalikult kiiresti iga üksiku juhtumi kohta Tai ekspordi- ja impordilitsentside numbri või numbrid, kõnealuse ülemäärase koguse ja kaubalaeva nime.

Komisjon võtab uute ekspordilitsentside koostamiseks ühendust Tai ametiasutustega.

Kuni uute litsentside koostamiseni ei või ülemääraseid koguseid lubada vabasse ringlusse vastavalt käesoleva määruse tingimustele enne, kui esitatakse uued kõnealuseid koguseid käsitlevad impordilitsentsid.

Uued impordilitsentsid väljastatakse artiklis 10 sätestatud tingimustel.

Artikkel 6

Erandina artikli 5 kolmandast lõigust, kui ilmneb, et teatava tarne puhul tegelikult mahalaaditud kogused ei ületa esitatud impordilitsentsi(de)l märgitud koguseid rohkem kui 2 % võrra, lubavad vabasse ringlusse lubava liikmesriigi pädevad asutused ülemäärased kogused importija taotluse korral vabasse ringlusse, tingimusel et importija maksab väärtuselist tollimaksu kuni 6 % ning esitab tagatise, mis võrdub ühises tollitariifistikus sätestatud tollimaksu ja makstud tollimaksu vahega.

Tagatis vabastatakse, kui vabasse ringlusse lubava liikmesriigi pädevatele asutustele esitatakse täiendav impordilitsents asjaomaste koguste kohta. Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikes 2 või käesoleva määruse artiklis 8 nimetatud tagatist ei nõuta täiendavate litsentside korral.

Täiendavad impordilitsentsid väljastatakse artiklis 10 sätestatud tingimustel, kui esitatakse üks või mitu Tai asutuste väljastatud uut ekspordilitsentsi.

Täiendava impordilitsentsi lahtris 20 on üks järgmistest II lisas esitatud kannetest:

Välja arvatud vääramatu jõu korral, ei vabastata tagatist nende koguste suhtes, mille kohta ei ole esitatud täiendavat impordilitsentsi nelja kuu jooksul alates esimeses lõigus nimetatud vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevast. Tagatist ei vabastata eelkõige nende koguste suhtes, mille kohta ei ole vastavalt artikli 10 esimesele lõigule täiendavat impordilitsentsi väljastatud.

Kui pädev asutus on täiendavale impordilitsentsile märkinud koguse ja kande kinnitanud ning kui esimeses lõigus sätestatud tagatis on vabastatud, tagastatakse litsents võimalikult kiiresti selle väljastanud asutusele.

Artikkel 7

Käesoleva määruse kohaseid litsentsitaotlusi võib esitada kõikides liikmesriikides ja väljastatud litsentsid kehtivad kogu ühenduses.

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 5 lõike 1 esimese lõigu neljanda taande sätteid ei kohaldata käesoleva määruse kohase impordi suhtes.

Artikkel 8

Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklist 12 on käesoleva määrusega sätestatud impordilitsentsidega seotud tagatis 5 eurot tonni kohta.

Artikkel 9

1.   1. Impordilitsentsi taotluse ja litsentsi lahtrisse 8 tuleb märkida “Tai”.

2.   Impordilitsents peab sisaldama järgmist:

a)

lahtris 24 üks III lisas loetletud kannetest;

b)

lahtris 20 järgmine teave:

i)

Tai ekspordilitsentsil märgitud kaubalaeva nimi,

ii)

Tai ekspordilitsentsi number ja kuupäev.

3.   Vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni lisana esitatud impordilitsentsi aktsepteeritakse ainult juhul, kui asjaomase poole esitatud konossemendi koopial on märgitud, et tooted, mille vabasse ringlusse lubamist taotletakse, on veetud ühendusse impordilitsentsil nimetatud laevaga.

4.   Kui käesoleva määruse artiklist 6 ei tulene teisiti ning erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikest 4, ei tohi vabasse ringlusse lubatud kogus ületada impordilitsentsi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogust. Seetõttu märgitakse kõnealuse litsentsi lahtrisse 19 number 0.

Artikkel 10

1.   Kui litsentsitaotlused ületavad artiklis 1 sätestatud määra, kehtestab komisjon taotletud kogustele ühtse vähendusprotsendi või otsustab taotlused tagasi lükata.

2.   Impordilitsents väljastatakse viiendal päeval pärast taotluste esitamise viimast päeva vastavalt komisjoni lõike 1 kohaselt võetud meetmetele.

3.   Lõike 1 kohaselt heakskiiduprotsendi määramise korral võib taotluse tagasi võtta 10 tööpäeva jooksul pärast eespool nimetatud heakskiiduprotsendi avaldamist.

Taotluse tagasivõtmise korral tagastatakse lõike 2 kohaselt välja antud litsentsid.

Taotluse tagasivõtmise korral vabastatakse tagatis. Tagatis vabastatakse ka tagasilükatud taotluste puhul.

4.   Kui impordilitsentsi väljastamise tingimusi ei ole täidetud, võib komisjon vajaduse korral ja pärast Tai ametiasutustega konsulteerimist võtta asjakohaseid meetmeid.

Artikkel 11

Määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 erandina vastab impordilitsentsi kehtivusaja viimane päev vastava ekspordilitsentsi kehtivusaja viimasele päevale, millele on lisatud 30 päeva.

Artikkel 12

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile iga päev elektroonilisel teel iga impordilitsentsitaotluse kohta järgmised andmed:

a)

kogus, mille kohta impordilitsentsi taotletakse, vajaduse korral märkega “täiendav impordilitsents”;

b)

impordilitsentsi taotleja nimi;

c)

esitatud ekspordilitsentsi number, mis asub litsentsi ülemises lahtris;

d)

ekspordilitsentsi väljastamise kuupäev;

e)

üldkogus, mille kohta ekspordilitsents väljastati;

f)

ekspordilitsentsis märgitud eksportija nimi.

2.   Hiljemalt 2007. aasta esimese poolaasta lõpul teatavad impordilitsentside väljastamise eest vastutavad ametiasutused komisjonile elektroonilisel teel impordilitsentside tagaküljele märgitud kasutamata koguste täieliku loetelu, kaubalaeva nime ja kõnealuste ekspordilitsentside numbrid.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. aastal.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1856/2005 (ELT L 297, 15.11.2005, lk 7).

(3)  EÜT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1092/2004 (ELT L 209, 11.6.2004, lk 9).


I LISA

Image


II LISA

:

hispaania keeles

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

tšehhi keeles

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

taani keeles

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

saksa keeles

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

eesti keeles

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

kreeka keeles

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

inglise keeles

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

prantsuse keeles

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

itaalia keeles

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

läti keeles

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

leedu keeles

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

ungari keeles

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

hollandi keeles

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

poola keeles

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

portugali keeles

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

slovaki keeles

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

sloveeni keeles

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

soome keeles

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

rootsi keeles

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


III LISA

:

hispaania keeles

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

tšehhi keeles

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

taani keeles

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

saksa keeles

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

eesti keeles

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

kreeka keeles

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

inglise keeles

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

prantsuse keeles

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

itaalia keeles

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

läti keeles

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

leedu keeles

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

ungari keeles

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

hollandi keeles

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

poola keeles

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

portugali keeles

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

slovaki keeles

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

sloveeni keeles

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

soome keeles

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

rootsi keeles

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2082/2005,

19. detsember 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1497/2001 (millega kehtestatakse Bulgaariast, Eestist, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Rumeeniast, Ukrainast ja Valgevenest pärit uurea impordi suhtes ajutised dumpinguvastased tollimaksud), kiidetakse heaks hinnakohustus, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Bulgaaria eksportiv tootja ning lõpetatakse menetlus Egiptusest ja Poolast pärit uurea impordi suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), (1) eelkõige selle artikleid 8 ja 9,

ning arvestades järgmist:

A.   EELNENUD MENETLUS

(1)

21. oktoobril 2000 teatas komisjon Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud teatega dumpinguvastase menetluse algatamisest (2) Bulgaariast, Eestist, Egiptusest, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Poolast, Rumeeniast, Ukrainast ja Valgevenest pärit uurea (edaspidi “vaatlusalune toode”) impordi suhtes.

(2)

Nimetatud menetluse tulemusena kehtestati juulis 2001 komisjoni määrusega (EÜ) nr 1497/2001 (3) ajutised dumpinguvastased tollimaksud Bulgaariast, Eestist, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Rumeeniast, Ukrainast ja Valgevenest pärit uurea impordi suhtes ning lõpetati menetlus Egiptusest ja Poolast pärit uurea impordi suhtes.

(3)

Sama määrusega kiitis komisjon heaks hinnakohustuse, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Bulgaaria eksportiv tootja Chimco AD. Määruses (EÜ) nr 1497/2001 sätestatud tingimuste kohaselt vabastati kõnealuse äriühingu vaatlusaluse toote import ühendusse nimetatud ajutistest dumpinguvastastest tollimaksudest vastavalt sama määruse artikli 3 lõikele 1.

(4)

Lõplikud tollimaksud kehtestati hiljem nõukogu määrusega (EÜ) nr 92/2002 (edaspidi “lõplik määrus”) (4) Bulgaariast, Eestist, Horvaatiast, Leedust, Liibüast, Rumeeniast Ukrainast ja Valgevenest pärit kaubale. Vastavalt nimetatud määruses sätestatud tingimustele olid Chimco AD toodetud ja otse esimesele sõltumatule kliendile ühenduses eksporditud kaubad samuti lõplikest dumpinguvastastest tollimaksudest vabastatud, sest juba menetluse algetapis oli selle äriühingu hinnakohustus lõplikult heaks kiidetud. Nagu lõpliku määruse põhjenduses 137 märgitud kohandati hinnakohustuse miinimumhinda vastavalt kahju kõrvaldamise taseme muutusele.

B.   KOHUSTUSE RIKKUMINE

1.   Hinnakohustuse võtnud ettevõtte kohustused

(5)

Hinnakohustus, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Chimco AD, kohustab muuhulgas vaatlusalust äriühingut eksportima vaatlusalust toodet ühendusse teatud minimaalse impordihinnaga, mis on ühenduses kindlaks määratud. Sellest minimaalsest impordihinnast tuleb kvartaalselt kaalutud keskmise alusel kinni pidada. Samuti on äriühingul keelatud hinnakohustusest kõrvale hoida, sõlmides kompenseerivad kokkulepped mõne teise poolega.

(6)

Lisaks sellele on Chimco AD kohustatud saatma Euroopa Komisjonile kvartaalse aruande kogu vaatlusaluse toote eksportmüügi kohta ühendusse, et võimaldada hinnakohustust tõhusalt jälgida. Need aruanded peaksid sisaldama üksikasjalikke andmeid kõikide arvete kohta, mis väljastati vaatlusalusel perioodil hinnakohustuse tingimustel toimunud müügi eest, mille jaoks taotleti vabastust dumpinguvastastest tollimaksudest. Nendes müügiaruannetes edastatud andmed peavad olema täielikud ja täpsed kõikides üksikasjades.

(7)

Hinnakohustuses on kindlaks määratud, et Euroopa Komisjon võib anda edasisi tehnilisi juhiseid kõnealuse hinnakohustuse jälgimiseks ning äriühing on kohustatud tegema koostööd, esitades kogu teabe, mida Euroopa Komisjon peab kõnealusest hinnakohustusest kinnipidamise tagamiseks vajalikuks.

2.   Hinnakohustuse rikkumine

(8)

Euroopa Komisjon teavitas detsembris 2003 äriühingut, et kvartaalsete müügiaruannete esitamiseks Euroopa Komisjonile viiakse sisse uus süsteem. Seda süsteemi hakataks äriühingu nõusolekul kasutama alates 2004. aastast.

(9)

Ettevõtte kinnitas kirjalikult, et nõustub hinnakohustuste suhtes kehtiva uue aruannete esitamise süsteemiga ning jätkas hinnakohustuse pakkumist. Esimesed kaks uue süsteemi kohaselt esitatud aruannet edastati korrektselt Euroopa Komisjonile.

(10)

Kolmanda ja neljanda kvartali aruandeid pole aruandlussüsteemi raames edastatud. Äriühingut on sellest teavitatud ja talle anti olukorra parandamiseks piisavalt aega. Äriühing ei vastanud.

(11)

Lisaks sellele pole äriühing Euroopa Komisjonile esitanud ühtegi kvartaalset müügiaruannet 2005. aasta kohta. Seega ei täitnud äriühing oma kohustust esitada Euroopa Komisjonile oma müügi kohta aruanded.

(12)

Asjaolu, et ettevõte ei pidanud kinni aruandluse tehnilistest juhenditest ega esitanud kvartaliaruandeid, tähendas hinnakohustuse rikkumist. Äriühingut teavitati kirjalikult olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel kavatses komisjon hinnakohustuse heakskiidu tühistada ja soovitada kehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks. Äriühingult, mille suhtes käib praegu pankrotimenetlus, ei ole ühtegi vastust laekunud.

C.   MÄÄRUSE (EÜ) nr 1497/2001 MUUDATUS

(13)

Eespool nimetatust lähtudes tuleks määrusest (EÜ) 1497/2000 välja jätta artikkel 3, millega kiidetakse heaks hinnakohustus, mille võtmiseks on teinud ettepaneku Chimco AD, ning artiklid 4 ja 5 vastavalt ümber nummerdada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga tühistatakse Chimco AD hinnakohustisele antud heakskiit.

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1497/2001 artikkel 3 jäetakse välja.

2.   Määruse (EÜ) nr 1497/2001 artikkel 4 nummerdatakse ümber artikliks 3.

3.   Määruse (EÜ) nr 1497/2001 artikkel 5 nummerdatakse ümber artikliks 4.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT C 301, 21.10.2000, lk 2.

(3)  EÜT L 197, 21.7.2001, lk 4.

(4)  EÜT L 17, 19.1.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1107/2002 (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 1).


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2083/2005,

19. detsember 2005,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste puhul kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenustesektoris tegutsevate tellijate hankemenetluste sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 69,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ riiklike ehitustöölepingute, riiklike tarnelepingute ja riiklike teenuslepingute sõlmimise korra kohta, (2) eriti selle artiklit 78,

olles nõu pidanud riigihangete nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

22. detsembri 1994. aasta otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb nõukogu pädevusse kuuluvaid Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994), (3) kiitis nõukogu heaks riigihankeid käsitleva lepingu, mis on toodud nimetatud otsuse lisas (edaspidi “leping”). Selle lepingu tähenduses tuleb järgida lepingus sätestatud eeskirju, kui asjakohase tehingu summa ulatub lepingus kehtestatud summani või ületab lepingus kehtestatud summasid (edaspidi “piirmäärad”), mida väljendatakse Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes (SDR).

(2)

Direktiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ taotletakse muu hulgas eesmärki võimaldada tarnijatel ja tellijatel, kes neid kohaldavad, pidada samal ajal kinni lepingus sätestatud kohustustest. Selleks peab komisjon direktiivides ettenähtud ja lepingus käsitletavaid piirmäärasid kontrollima ning vajaduse korral neid kas suurendama või vähendama, nii et need vastaksid eurodes allapoole lähima tuhandeni ümardatult lepingus kehtestatud piirmääradele. Eespool nimetatud direktiivides kehtestatud piirmäärade väärtused ei vasta lepingus sätestatud piirmäärade väärtustele, mis on ümber arvutatud, et hõlmata ajavahemikku 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2007. Seetõttu tuleb need läbi vaadata.

(3)

Lisaks on direktiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ järgitavate piirmäärade arvu vähendamiseks viidud vastavusse lepingust tulenevad piirmäärad ja piirmäärad, mis ei tulene lepingu piirmääradest. Järelikult tuleb ka need läbi vaadata.

(4)

Need muudatused ei mõjuta direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ siseriiklikke rakendussätteid alates piirmääradest, mis jäävad direktiivides nimetatud piirmääradest allapoole.

(5)

Seepärast tuleks direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/17/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa “473 000 eurot” summaga “422 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa “5 923 000 eurot” summaga “5 278 000 eurot”.

2.

Artiklit 61 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse summa “473 000 eurot” summaga “422 000 eurot”;

b)

lõikes 2 asendatakse summa “473 000 eurot” summaga “422 000 eurot”.

Artikkel 2

Direktiivi 2004/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa “154 000 eurot” summaga “137 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa “236 000 eurot” summaga “211 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa “5 923 000 eurot” summaga “5 278 000 eurot”.

2.

Artikli 8 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa “5 923 000 eurot” summaga “5 278 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa “154 000 eurot” summaga “211 000 eurot”.

3.

Artiklis 56 asendatakse summa “5 923 000 eurot” summaga “5 278 000 eurot”.

4.

Artikli 63 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse summa “5 923 000 eurot” summaga “5 278 000 eurot”.

5.

Artikli 67 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a asendatakse summa “154 000 eurot” summaga “137 000 eurot”;

b)

punktis b asendatakse summa “236 000 eurot” summaga “211 000 eurot”;

c)

punktis c asendatakse summa “236 000 eurot” summaga “211 000 eurot”.

Artikkel 3

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2004 (4) tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2006.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1, parandatud ELT L 358, 3.12.2004. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/51/EÜ (ELT L 257, 1.10.2005, lk 127).

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114, parandatud ELT L 351, 26.11.2004. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/75/EÜ (ELT L 323, 9.12.2005, lk 55).

(3)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1.

(4)  ELT L 326, 29.10.2004, lk 17.


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2084/2005,

19. detsember 2005,

impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002, millega kehtestati kord, mida kohaldatakse põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes, mis on saadud teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) pärit põllumajandustoodete töötlemisel, ja tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 1706/98, (2)

võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2247/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2286/2002 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes kohaldatava korra kohta) rakenduseeskirjad veiselihasektoris, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikliga 1 nähakse ette võimalus välja anda impordisertifikaate veiselihasektori toodetele, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast. Siiski peab import toimuma igale eksportivale kolmandale riigile ettenähtud koguste piires.

(2)

Sertifikaatide taotluste maht, mis esitati konditustatud liha kohta 1.–10. detsembril 2005 vastavalt määrusele (EÜ) nr 2247/2003, ei ületa Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast pärit toodete puhul nende riikide saadaolevate koguste hulka. Seega on võimalik anda impordisertifikaadid taotletud kogustele.

(3)

Kogused, mille kohta sertifikaate saab taotleda alates 1. jaanuarist 2006, tuleb kehtestada koguhulga 52 100 t piires.

(4)

Tuleks meenutada, et käesolev määrus ei piira nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (sanitaarprobleemide ja sanitaarkorra kohta kolmandatest riikidest pärit veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning värske liha või lihatoodete importimisel) (4) rakendamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Järgmised liikmesriigid annavad 21. detsembril 2005 impordisertifikaadid veiselihasektori toodetele, väljendatuna konditustatud lihana, mis on pärit teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest ning mille kogused ja päritoluriigid on esitatud järgmiselt:

Ühendkuningriik:

34 t, mis on pärit Botswanast,

Artikkel 2

Litsentsitaotlusi võib määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikli 4 lõike 2 kohaselt esitada 2006. aasta jaanuari esimese 10 päeva jooksul järgmiste konditustatud veise- ja vasikaliha koguste kohta:

Botswana:

18 916 t,

Keenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svaasimaa:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namiibia:

13 000 t.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1899/2004 (ELT L 328, 30.10.2004, lk 67).

(2)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(3)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 37. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).

(4)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2085/2005,

19. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel detsembris 2005 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 593/2004, millega avatakse munasektori ja ovoalbumiini tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1251/96, millega avatakse kodulinnulihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

Ajavahemikuks 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 on esitatud teatavate toodete impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad või võrdsed saadaolevate kogustega, ning need võib täies ulatuses rahuldada, kuid muude toodete taotlused ületavad saadaolevaid koguseid ning neid tuleb seega vähendada kindla protsendimäära võrra, et tagada õiglane jaotamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 käsitletakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruste (EÜ) nr 593/2004 ja 1251/96 alusel ajavahemikuks 1. aprillist–30. juunini 2006 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud ültkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 10.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 136. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1043/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 24).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 esitatud ekspordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. aprill–30. juuni 2006 saadaolev üldkogus

(t)

E1

100,0

134 833,700

E2

40,047434

1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3

1,754385

175,000

P4

100,0

484,000


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2086/2005,

19. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1431/94, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad kodulinnulihasektoris impordikorra kohaldamiseks, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94, millega avatakse kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

Ajavahemikuks 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 on esitatud teatavate toodete impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad või võrdsed saadaolevate kogustega, ning need võib täies ulatuses rahuldada, kuid muude toodete taotlused ületavad saadaolevaid koguseid ning neid tuleb seega vähendada kindla protsendimäära võrra, et tagada õiglane jaotamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1431/94 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 käsitletakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruse (EÜ) nr 1431/94 alusel ajavahemikuks 1. aprillist–30. juunini 2006 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1043/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 24).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. aprill–30. juuni 2006

saadaolev üldkogus tonnides

1

1,261034

1 775,00

2

2 550,00

3

1,302083

825,00

4

1,620745

450,00

5

2,044989

175,00


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2087/2005,

19. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 2497/96 sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate kodulinnulihatoodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2497/96, milles sätestatakse assotsiatsioonilepingus ning Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelises vaheleppes sätestatud kodulinnulihasektori korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

Impordilitsentsi taotlused perioodiks 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 ületavad saadaolevaid koguseid ning neid tuleb seega vähendada kindla protsendimäära võrra, et tagada õiglane jaotumine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96 on ajavahemikul 1. jaanuarist–31. märtsini 2006 saadaolev kogus esitatud käesoleva määruse lisas.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruse (EÜ) nr 2497/96 alusel ajavahemikuks 1. aprillist–30. juunini 2006 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 338, 28.12.1996, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 361/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 15).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 esitatud ekspordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

Ajavahemikul 1. aprill–30. juuni 2006 saadaolev üldkogus tonnides

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2088/2005,

19. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse sealihasektori ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1432/94, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad sealihasektoris impordikorra kohaldamiseks, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94, millega avatakse sealiha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

2006. aasta esimeseks kvartali on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saadaolevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada.

(2)

Tuleks kindlaks määrata järgmisel ajavahemikul saadaolev kogus.

(3)

On kohane juhtida ettevõtjate tähelepanu asjaolule, et litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1432/94 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. märts 2006 käsitletakse vastavalt I lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused võib vastavalt määrusele (EÜ) nr 1432/94 estitada ajavahemikuks 1. aprill kuni 30. juuni 2006 II lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

3.   Litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 341/2005 (ELT L 53, 26.2.2005, lk 28).


I LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

1


II LISA

(t)

Rühm

Ajavahemikul 1. aprill–30. juuni 2006 saadaolev üldkogus

1

3 500,0


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/40


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2089/2005,

19. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel detsembris 2005 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 18. augusti 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1458/2003, millega avatakse sealihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

2006. aasta esimeseks kvartaliks on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saada olevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada.

(2)

Tuleks määrata kindlaks jääk, mis lisatakse järgmise ajavahemiku saadaolevale kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1458/2003 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 käsitletakse vastavalt I lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused võib vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003 esitada ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2006 II lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 208, 19.8.2003, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 341/2005 (ELT L 53, 26.2.2005, lk 28).


I LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2006 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7

100


II LIISA

(t)

Rühm

Ajavahemikul 1. aprill–30. juuni 2006 saadaolev üldkogus

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2090/2005,

19. detsember 2005,

millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 kohaselt määratakse iga kahe nädala tagant üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse impordi- ja tootjahinnad ning neid kohaldatakse kahe nädala jooksul. Vastavalt komisjoni 17. märtsi 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 700/88 (milles sätestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast ja Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete ühendusse importimise korra kohaldamiseks) (2) artikli 1 kolmandale lõigule määratakse need hinnad kindlaks kahenädalasteks perioodideks liikmesriikide esitatud kaalutud hindade põhjal.

(2)

Need hinnad tuleks kehtestada viivitamata, et saaks kindlaks määrata kohaldatavad tollimaksud.

(3)

Pärast Küprose liitumist Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, on kohane jätta määramata impordihinnad selle riigi jaoks.

(4)

Samuti on kohane vastavalt nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/917/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta), (3) nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/914/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahel kirjade vahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Maroko vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 3 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta) (4) ning nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/4/EÜ (kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel vastastikuste liberaliseerimismeetmete ning EÜ ja Palestiina omavalitsuse ajutise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 asendamise kohta) (5) jätta kindlaks määramata impordihinnad Iisraeli, Maroko ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori jaoks.

(5)

Elustaimede ja lillekasvatustoodete turu korralduskomitee istungite vahelisel ajal peab komisjon võtma sellised meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artiklis 1 osutatud üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse tootja- ja impordihinnad perioodiks 21. detsember 2005 kuni 4. jaanuar 2006 on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19 detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).

(3)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 65.

(4)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 117.

(5)  ELT L 2, 5.1.2005, lk 4.


LISA

(EUR/100 tükki)

Ajavahemik: 21. detsember 2005 kuni 4. jaanuar 2006

Ühenduse tootjahind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

 

20,99

11,92

45,33

15,62

Ühenduse impordihind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

Jordania


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/44


NÕUKOGU OTSUS,

21. november 2005,

protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

(2005/914/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. veebruaril 2005 volitas nõukogu komisjoni alustama läbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga, et muuta endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise sooduskorda Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu (1) (edaspidi SAL) raames.

(2)

Kõnealused läbirääkimised on edukalt lõpetatud ning ühendus peaks sõlmima protokolli SALi muutmise kohta.

(3)

Kõnealuse protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed peaks komisjon võtma korras, mis on ette nähtud nõukogu 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (2) rakendamiseks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Protokoll, millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas, kiidetakse ühenduse nimel heaks.

Protokolli tekst lisatakse käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujale antakse käesolevaga volitused määrata isik(ud), kellel on õigus protokollile alla kirjutada, et muuta see ühenduse jaoks siduvaks.

Artikkel 3

Komisjon võtab protokolli üksikasjalikud rakenduseeskirjad vastu kooskõlas määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 42 sätestatud menetlusega.

Brüssel, 21. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 84, 20.3.2004, lk 13.

(2)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).


PROTOKOLL,

millega muudetakse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

EUROOPA ÜHENDUS

(edaspidi “ühendus”)

ühelt poolt ja

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

teiselt poolt,

arvestades järgmist:

(1)

Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel (edaspidi SAL) kirjutati alla Luxembourgis 9. aprillil 2001 ning see jõustus 1. aprillil 2004.

(2)

On peetud läbirääkimisi, et muuta SALi sooduskorda seoses endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete impordiga ühendusse.

(3)

SALi vajalikud muudatused tuleks vastu võtta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

SALi muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 27 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“1.   Ühendus kaotab endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit põllumajandustoodete, välja arvatud koondnomenklatuuri rubriikidesse 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvate toodete suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud.”

b)

Lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Ühendus kohaldab endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit ja koondnomenklatuuri rubriikidesse 1701 ja 1702 kuuluvate põllumajandustoodete suhtes tollimaksuvaba importi ühendusse 7 000 tonni suuruse (netomass) aastase tariifikvoodi piires.”

2.

Protokolli nr 3 I lisa tabelis olevad viited koondnomenklatuuri rubriiki 1702 kuuluvatele toodetele jäetakse välja.

Artikkel 2

Kõnealune protokoll on SALi lahutamatu osa.

Artikkel 3

Käesolev protokoll jõustub selle vastuvõtmisele järgneva kuu esimesel päeval.

Artikkel 4

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

Brüssel, 21. november 2005

Euroopa Ühenduse nimel

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nimel


KIRJAVAHETUSE TEEL SÕLMITUD KOKKULEPE,

ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit suhkru ja suhkrutoodete ühendusse importimise tariifikvoodi osas

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Komisjon

20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/49


KOMISJONI OTSUS,

16. detsember 2005,

millega lubatakse Tšehhi Vabariigil, Eestil, Küprosel ja Leedul teha erandeid nõukogu direktiivist 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta seoses ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 1. maini 2004 kogutud varudega

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 5160 all)

(2005/915/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühinemisakti artiklile 42 võib komisjon võtta üleminekumeetmeid, kui need üleminekumeetmed on vajalikud, et lihtsustada üleminekut uutes liikmesriikides kehtivalt korralt ühenduse veterinaar- ja fütosanitaareeskirjade kohaldamisest tulenevale korrale. Kõnealuste eeskirjade hulka kuuluvad metsapaljundusmaterjali turustamisega seotud eeskirjad.

(2)

Nõukogu 22. detsembri 1999. aasta direktiiviga 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (1) on ette nähtud, et metsapaljundusmaterjali võib turustada vaid juhul, kui artikli 6 lõigete 1 ja 3 nõuded on täidetud.

(3)

Direktiiviga 1999/105/EÜ on ette nähtud enne 1. jaanuari 2003 kogutud metsapaljundusmaterjali turustamine kuni varude lõppemiseni.

(4)

Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros ja Leedu on teavitanud komisjoni ja teisi liikmesriike ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 1. maini 2004 nende territooriumil toodetud metsapaljundusmaterjali varude olemasolust. Niisuguse materjali turustamine on lubatud ainult juhul, kui antakse õigus teha erandeid eespool nimetatud direktiivi sätetest.

(5)

Et võimaldada kõnealustel riikidel turustada ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni 1. maini 2004 toodetud metsapaljundusmaterjali varusid, tuleks neil 30. aprillini 2007 lubada oma territooriumil turustada eespool nimetatud ajavahemikul toodetud paljundusmaterjali muude kui eespool nimetatud direktiivi sätete alusel.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 1999/105/EÜ artikli 6 lõigetest 1 ja 3 lubatakse Tšehhi Vabariigil, Eestil, Küprosel ja Leedul turustada 30. aprillini 2007 oma territooriumil ajavahemikul 1. jaanuarist 2003 kuni ühinemiskuupäevani toodetud paljundusmaterjali, mis pole vastavalt kõnealusele direktiivile ametlikult toodetud.

Kõnealusel perioodil turustatakse niisugust paljundusmaterjali ainult vastavate asjaomaste liikmesriikide territooriumil. Mis tahes ametlikul või mitteametlikul etiketil või dokumendil, mis on käesoleva otsuse sätete alla kuuluva paljundusmaterjali külge kinnitatud või sellega kaasas, peab olema selgelt märgitud, et kõnealune paljundusmaterjal on ettenähtud turustamiseks üksnes asjaomase riigi territooriumil.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 11, 15.1.2000, lk 17.


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/51


EUROOPA ÜHENDUSE JA AUSTRAALIA VAHELISE VASTAVUSHINDAMISE, SERTIFIKAATIDE JA MÄRGISTUSE VASTASTIKUSE TUNNUSTAMISE LEPINGUGA LOODUD ÜHISKOMITEE OTSUS NR 1/2005,

11. november 2005,

mis on seotud mootorsõidukitoodete ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

(2005/916/EÜ)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelist vastastikuse tunnustamise lepingut, eriti selle artiklit 12,

ning arvestades, et ühiskomitee peab tegema otsuse vastavushindamisasutuse või -asutuste lisamise jõustamise kohta valdkonnalisasse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Lisas olev vastavushindamisasutus lisatakse mootorsõidukitooteid käsitleva valdkonnalisa II jao vastavushindamisasutuste loendisse.

2.

Pooled on kokku leppinud, milliseid tooteid ja vastavushindamismenetlusi lisas nimetatud vastavushindamisasutuse loetellu lisamine puudutab, ja vastutavad sellest kinnipidamise eest.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla ühiskomitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepingu muutmiseks poolte nimel. Käesolev otsus jõustub hilisema allkirjastamise päeval.

Canberra, 11. november 2005

Austraalia nimel

Brian PHILLIPS

Brüssel, 21. oktoober 2005

Euroopa Ühenduse nimel

Andra KOKE


LISA

Mootorsõidukitooteid käsitleva valdkonnalisa II jaos esitatud vastavushindamisasutuste loendisse lisatud vastavushindamisasutus

DEKRA Automobil GmbH

Technology Center

Automobil Test Center

Senftenberger Straße 30

D-01998 Klettwitz

Tel.: (49-35754) 7344 500

Faks: (49-35754) 7345 500


20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/53


EUROOPA ÜHENDUSE JA AUSTRAALIA VAHELISE VASTAVUSHINDAMISE, SERTIFIKAATIDE JA MÄRGISTUSE VASTASTIKUSE TUNNUSTAMISE LEPINGUGA LOODUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 2/2005,

11. november 2005,

mis on seotud elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse vastavushindamisasutuse lisamise jõustamisega

(2005/917/EÜ)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelist vastastikuse tunnustamise lepingut, eriti selle artiklit 12,

ning arvestades, et ühiskomitee peab tegema otsuse vastavushindamisasutuse või -asutuste lisamise jõustamise kohta valdkonnalisasse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Lisas olev vastavushindamisasutus lisatakse elektromagnetilist ühilduvust käsitleva valdkonnalisa II jao vastavushindamisasutuste loendisse.

2.

Pooled on kokku leppinud, milliseid tooteid ja vastavushindamismenetlusi lisas nimetatud vastavushindamisasutuse loetellu lisamine puudutab, ja vastutavad sellest kinnipidamise eest.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla ühiskomitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepingu muutmiseks poolte nimel. Käesolev otsus jõustub hilisema allkirjastamise päeval.

Canberra, 11. november 2005

Austraalia nimel

Brian PHILLIPS

Brüssel, 21. oktoober 2005

Euroopa Ühenduse nimel

Andra KOKE


LISA

Elektromagnetilist ühilduvust käsitleva valdkonnalisa II jaos esitatud vastavushindamisasutuste loendisse lisatud Soome vastavushindamisasutus

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

PO box 677 (Koneenkatu 12)

05801 HYVINKÄÄ

Finland

Tel: (358-20) 475 2600

Faks: (358-20) 475 2719


Euroopa Keskpank

20.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/55


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

9. detsember 2005,

müntide emissiooni 2006. aasta mahu heakskiitmise kohta

(EKP/2005/14)

(2005/918/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) euro kasutusele võtnud liikmesriikide (osalevad liikmesriigid) poolt emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

Osalevad liikmesriigid on EKP-le heakskiitmiseks esitanud oma prognoosi 2006. aastal emiteeritava euromüntide mahu kohta koos täiendavate selgitavate märkustega prognoosi metoodika kohta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

2006. aastal emiteeritava euromüntide mahu heakskiitmine

EKP kiidab heaks osalevate liikmesriikide poolt 2006. aastal emiteeritava müntide mahu vastavalt kirjeldusele järgmises tabelis:

(miljonit eurot)

 

Ringluseks kavandatud müntide emissioon ja ringluseks mitte kavandatud meenemüntide emissioon 2006. aastal

Belgia

145,5

Saksamaa

500,0

Kreeka

71,4

Hispaania

625,0

Prantsusmaa

362,0

Iirimaa

76,0

Itaalia

772,4

Luksemburg

45,0

Holland

60,0

Austria

177,0

Portugal

150,0

Soome

60,0

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev otsus on adresseeritud osalevatele liikmesriikidele.

Frankfurt Maini ääres, 9. detsember 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET