ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 327

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
14. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2025/2005, 13. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2026/2005, 13. detsember 2005, 2006. ja järgnevate aastate tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud kaupade Türgist Euroopa Ühendusse importimiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2027/2005, 13. detsember 2005, 2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Islandi päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2028/2005, 13. detsember 2005, teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade Euroopa Ühendusse importimise tariifikvoodi avamise kohta 2006. aastaks

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2029/2005, 13. detsember 2005, 2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2030/2005, 13. detsember 2005, 2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2031/2005, 12. detsember 2005, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süsisaba püük ühenduse vete ja rahvusvaheliste vete VI, VII ja XII ICESi püügipiirkonnas

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2032/2005, 12. detsember 2005, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süsisaba püük ICES püügipiirkondades V, VI, VII ja XII ühenduse vetes ja rahvusvahelistes vetes

17

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Teave Prantsuse Vabariigi ja Ungari Vabariigi deklaratsioonide kohta, millega aktsepteeritakse Euroopa Kohtu pädevust teha eelotsuseid Euroopa Liidu lepingu artiklis 35 osutatud õigusaktide kohta

19

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2005, millega muudetakse otsuseid 2004/695/EÜ ja 2004/840/EÜ seoses ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega teatavatele liikmesriikidele nende riikide loomahaiguste likvideerimis- ja seireprogrammideks ning zoonooside ennetamise kontrollprogrammideks aastaks 2005 (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4792 all)

20

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/888/ÜVJP, 12. detsember 2005, mis käsitleb piiravaid erimeetmeid, mis on suunatud teatud isikute vastu, keda kahtlustatakse endise Liibanoni peaministri Rafiq Hariri tapmises osalemises

26

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/889/ÜVJP, 12. detsember 2005, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah)

28

 

*

Nõukogu otsus 2005/890/ÜVJP, 12. detsember 2005, millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/179/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

33

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2025/2005,

13. detsember 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 13. detsembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

67,9

204

49,7

212

88,1

999

68,6

0707 00 05

052

140,7

204

59,8

999

100,3

0709 90 70

052

144,7

204

107,8

999

126,3

0805 10 20

052

69,7

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,9

0805 20 10

052

73,9

204

59,3

999

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,4

400

82,8

624

88,2

999

82,5

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

109,6

404

93,2

720

71,7

999

91,5

0808 20 50

052

104,1

400

104,5

404

53,1

720

63,7

999

81,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2026/2005,

13. detsember 2005,

2006. ja järgnevate aastate tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud kaupade Türgist Euroopa Ühendusse importimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

29. aprilli 1997. aasta EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsusega (EÜ) nr 1/97 teatavate töödeldud põllumajandussaaduste suhtes kohaldatava korra kohta (2) kehtestatakse kooskõlas tolliliidu eesmärkidega kaubavahetuse arengu soodustamiseks Türgist ühendusse imporditavatele makarontoodetele väärtusega seotud aastakvoot. See kvoot tuleks avada 2006. ja sellele järgnevateks aastateks. Kvoodi kasutamisõigus antaks A.TR. liikumissertifikaadiga vastavalt EÜ–Türgi tollikoostöö komitee 28. märtsi 2001. aasta otsusele nr 1/2001, millega muudetakse otsust nr 1/96, millega kehtestatakse EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3)

(2)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (4) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. On asjakohane ette näha, et käesoleva määrusega avatavaid tariifikvoote hallatakse kooskõlas nende eeskirjadega.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Aastased ühenduse tariifikvoodid lisas nimetatud kaupade Türgist Euroopa Ühendusse importimiseks avatakse ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2006 ning järgnevate aastate 1. jaanuar kuni 31. detsember lisas nimetatud tingimustel.

Kvoodi kasutamisõigus on kooskõlas EÜ–Türgi tollikoostöö komitee otsusega nr 1/2001 A.TR. liikumissertifikaadi esitajal.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud ühenduse tariifikvoote haldab komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a–308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 126, 17.5.1997, lk 26.

(3)  EÜT L 98, 7.4.2001, lk 31.

(4)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


LISA

Järjekorranumber

KN-kood

Kirjeldus

Kvoot

Kohaldatav tollimaksumäär

09.0205

1902 11 00

1902 19

Täidiseta makarontooted, keetmata ja muul viisil valmistamata

2,5 miljonit eurot

10,67 eurot/100 kg net


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2027/2005,

13. detsember 2005,

2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Islandi päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta otsust nr 1999/492/EÜ, Euroopa Ühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli 2 käsitlev kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis on heaks kiidetud otsusega nr 1999/492/EÜ, näeb ette aastase tariifikvoodi kehtestamise Islandi päritolu maiustuste, šokolaadi ja muude kakaod sisaldavate toiduainete importimiseks. Seetõttu tuleb avada see kvoot aastaks 2006.

(2)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. On asjakohane ette näha, et käesoleva määrusega avatavat tariifikvooti hallatakse kooskõlas nende eeskirjadega.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 kehtib lisas nimetatud Islandi päritolu ühendusse imporditavatele toodetele kõnealuses lisas nimetatud tollimaks sealsamas mainitud aastase tariifikvoodi ulatuses.

Artikkel 2

Komisjon haldab esimeses artiklis nimetatud tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 192, 24.7.1999, lk 47.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


LISA

Jrk nr

KN-kood

Kirjeldus

Kvoot

Kohaldatav tollimaks

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

KN-koodi 1704 90 alla kuuluvad suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

500 tonni

50 % kolmandate riikide maksumäärast, (1) maksimaalselt 35,15 eurot/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Šokolaad ja muud KN-koodide 1806 32, 1806 90, 1905 31 ja 1905 32 alla kuuluvad kakaod sisaldavad toiduained


(1)  Kolmandate riikide maksumäär: määr, mis koosneb väärtusest ja vajadusel põllumajanduskomponendist, mille ülemmäär on piiratud, kui ühine tollitariifistik nii ette näeb.


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2028/2005,

13. detsember 2005,

teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade Euroopa Ühendusse importimise tariifikvoodi avamise kohta 2006. aastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsust nr 2004/859/EÜ, mis käsitleb kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 kohta, (2) eriti selle artiklit 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu (3) protokollis nr 2 ning EMP lepingu protokollis nr 3 (4) on määratud lepinguosaliste vaheline teatavate põllumajandussaadustega ning töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise kord.

(2)

EMP lepingu protokolliga nr 3, mida on viimati muudetud EMP ühiskomitee otsusega nr 138/2004, (5) on ette nähtud tollimaksu nullmäär KN-koodi 2202 10 00 alla kuuluva teatava vee suhtes, millele on lisatud suhkrut või muid magusaineid või maitse- ja lõhnaaineid, ning teatavate KN-koodi ex 2202 90 10 alla kuuluvate muude suhkrut sisaldavate mittealkohoolsete jookide suhtes.

(3)

Norra suhtes on ajutiselt peatatud kõnealuse vee ja muude jookide suhtes kohaldatava nullmäära kasutamine vastavalt Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 käsitlevale kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppele (6) (edaspidi “kokkulepe”), mis on heaks kiidetud otsusega nr 2004/859/EÜ. Vastavalt kokkuleppe kooskõlastatud protokolli punktile IV lubatakse KN-koodide 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 alla kuuluvaid Norrast pärit tooteid tollimaksuvabalt importida ainult tollimaksuvaba kvoodi piires ning kvoodi mahtu ületava impordi puhul tuleb maksta tollimaksu.

(4)

Kõnealuste karastusjookide tariifikvoot tuleb avada aastaks 2006. Komisjonile esitatud statistikaandmete kohaselt ammendati kõnealuste toodete 2005. aasta tariifikvoot, mis avati komisjoni määrusega (EÜ) nr 2185/2004, (7)31. oktoobriks 2005. Kokkuleppe kooskõlastatud protokolli punkti IV kohaselt tuleks 2006. aasta tariifikvooti seetõttu 10 % võrra suurendada.

(5)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (8) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskiri. On asjakohane ette näha, et käesoleva määrusega avatud tariifikvooti hallatakse vastavalt kõnealusele eeskirjale.

(6)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks peaks ettevõtjate huvides ajutiselt olema kvoodi piires tollimaksust vabastuse saamise tingimuseks ühenduse tolliasutustele Norra pädeva ametiasutuse väljaantud sertifikaadi esitamine.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud saadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse I lisas sätestatud ühenduse tariifikvoot avatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2006 kõnealuses lisas loetletud Norrast pärit toodetele samas lisas esitatud tingimuste kohaselt.

2.   Päritolureeglid, mida I lisas loetletud kaupade suhtes vastastikku kohaldatakse, on sätestatud Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokollis nr 3.

3.   I lisas sätestatud tariifikvoodi piires tollimaksust vabastuse saamiseks tuleb ühenduse tolliasutustele esitada II lisas esitatud vormile vastav sertifikaat, mille on eksportijale välja andnud Norra ametiasutus ühes ühenduse keeltest.

4.   Kvooti ületanud imporditud koguste ja selliste koguste suhtes, mille kohta ei ole esitatud lõikes 3 nimetatud sertifikaati, kohaldatakse tollimaksu 0,047 eurot liitri kohta.

Artikkel 2

Komisjon haldab artikli 1 lõikes 1 osutatud ühenduse tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 70.

(3)  EÜT L 171, 27.6.1973, lk 1.

(4)  EÜT L 22, 24.1.2002, lk 37.

(5)  ELT L 342, 18.11.2004, lk 30.

(6)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 72.

(7)  ELT L 373, 21.12.2004, lk 10.

(8)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


I LISA

Norrast pärit toodete ühendusse importimisel kohaldatavad tariifkvoodid

Jrk nr

KN-kood

Toote kirjeldus

Aastane kvoot 2006. aastaks

Kvoodi piires kohaldatav tollimaksumäär

Kvoodi ületamisel kohaldatav tollimaksumäär

09.0709

2202 10 00

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega

15,73 miljonit liitrit

Tollimaksuvabastus

0,047 eurot/liiter

ex 2202 90 10

Muud suhkrut (sahharoosi või invertsuhkrut) sisaldavad mittealkohoolsed joogid


II LISA

Sertifikaat KN-koodide 2202 10 00 ja ex 2202 90 10 alla kuuluva vee tollimaksuvabaks lubamiseks ühendusse

Image


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2029/2005,

13. detsember 2005,

2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsust nr 2004/859/EÜ Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe punkt III näeb ette aastase tariifikvoodi kehtestamise teatavate Norra päritolu toodete importimiseks. Kõnealused tariifikvoodid tuleb avada aastaks 2006.

(2)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühine tolliseadustik, (3) on sätestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. On asjakohane ette näha, et käesoleva määrusega avatavaid tariifikvoote hallatakse kooskõlas nende eeskirjadega.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühenduse tariifikvoodid lisas loetletud Norra päritolu kaupadele avatakse 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006.

Artikkel 2

Komisjon haldab artiklis 1 osutatud ühenduse tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a–308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 70.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


LISA

Aastased tariifikvoodid, mida kohaldatakse Norra päritolu toodete ühendusse importimisel

Järjekorranumber

KN-kood

Kirjeldus

Aastane kvoot alates 1.1.2006

Kvoodi piires kohaldatav tollimaksu-määr

09.0765

1517 10 90

Margariin, välja arvatud vedel margariin, piimarasvade sisaldusega mitte üle 10 % massist

2 470 tonni

Tollimaksuvaba

09.0771

ex 2207 10 00 (TARIC-kood 90)

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust, välja arvatud EMÜ asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud tooted

164 000 hektoliitrit

Tollimaksuvaba

09.0772

ex 2207 20 00 (TARIC-kood 90)

Denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega, välja arvatud EMÜ asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud tooted

14 340 hektoliitrit

Tollimaksuvaba

09.0774

2403 10

Suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseaineid.

370 tonni

Tollimaksuvaba


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2030/2005,

13. detsember 2005,

2006. aasta tariifikvoodi avamise kohta teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 nimetatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud Norra päritolu kaupade Euroopa Ühendusse importimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1996. aasta otsust 96/753/EÜ Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu protokolli nr 2 käsitleva kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu protokolli nr 2 käsitlev kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis on heaks kiidetud otsusega 96/753/EÜ, näeb ette aastase tariifikvoodi kehtestamise Norra päritolu šokolaadi ja muude kakaod sisaldavate toiduainete importimiseks. Seetõttu tuleb avada see kvoot 2006. aastaks.

(2)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) kehtestatakse tariifikvootide haldamise eeskirjad. Tuleks ette näha käesoleva määrusega avatava tariifikvoodi haldamine kooskõlas nende eeskirjadega.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. jaanuar–31. detsember 2006 kehtib I lisas nimetatud Norra päritolu ühendusse imporditavate toodete suhtes kõnealuses lisas nimetatud tollimaks sealsamas mainitud aastase tariifikvoodi ulatuses.

Artikkel 2

Komisjon haldab esimeses artiklis nimetatud tariifikvooti vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 345, 31.12.1996, lk 78.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).


LISA

Jrk nr

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Kvoot

Kohaldatav tollimaks

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad tooted, välja arvatud suhkrulisandiga kakaopulber või muud CN-koodi 1806 10 alla kuuluvad magusainelisandid

5 500 tonni

35,15 eurot/100 kg


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2031/2005,

12. detsember 2005,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süsisaba püük ühenduse vete ja rahvusvaheliste vete VI, VII ja XII ICESi püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2270/2004, millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas, (3) on kehtestatud kvoodid 2005. ja 2006. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade poolt ammendanud 2005. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas nimetatud liikmesriigile 2005. aastaks eraldatud samas lisas nimetatud kalavaru püügikvoot loetakse ammendunuks kõnealuses lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade poolt on keelatud alates kõnealuses lisas esitatud kuupäevast. Nimetatud kalavaru pardal hoidmine, ümberlaadimine või lossimine eespool nimetatud laevade poolt on pärast kõnealust kuupäeva keelatud.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2005

Komisjoni nimel

kalandus- ja merendusasjade peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 396, 31.12.2004, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).


LISA

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

BSF/56712-

Liik

Süsisaba (Aphanopus carbo)

Püügipiirkond

VI, VII, XII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Kuupäev

22. november 2005


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2032/2005,

12. detsember 2005,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse süsisaba püük ICES püügipiirkondades V, VI, VII ja XII ühenduse vetes ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2270/2004, millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas, (3) on kehtestatud kvoodid 2005. ja 2006. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade poolt ammendanud 2005. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas nimetatud liikmesriigile 2005. aastaks eraldatud samas lisas nimetatud kalavaru püügikvoot loetakse ammendunuks kõnealuses lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade poolt on keelatud alates kõnealuses lisas esitatud kuupäevast. Nimetatud kalavaru pardal hoidmine, ümberlaadimine või lossimine eespool nimetatud laevade poolt on pärast kõnealust kuupäeva keelatud.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2005

Komisjoni nimel

kalandus- ja merendusasjade peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 396, 31.12.2004, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).


LISA

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

BSF/56712-

Liik

Süsisaba (Aphanopus carbo)

Püügipiirkond

V, VI, VII, XII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Kuupäev

22. november 2005


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/19


Teave Prantsuse Vabariigi ja Ungari Vabariigi deklaratsioonide kohta, millega aktsepteeritakse Euroopa Kohtu pädevust teha eelotsuseid Euroopa Liidu lepingu artiklis 35 osutatud õigusaktide kohta

Prantsuse Vabariik deklareerib, et ta aktsepteerib Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust Euroopa Liidu lepingu artikli 35 lõikes 2 ja lõike 3 punktis b sätestatud korras.

Ungari Vabariik deklareerib, et ta aktsepteerib Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust Euroopa Liidu lepingu artikli 35 lõikes 2 ja lõike 3 punktis b sätestatud korras.

Sellest tulenevalt/ Seega on käesolevaks hetkeks/nüüd esitanud deklaratsiooni, millega aktsepteeritakse Euroopa Kohtu pädevust teha eelotsuseid Euroopa Liidu lepingu artiklis 35 osutatud õigusaktide kehtivuse ja tõlgendamise kohta, järgmised riigid:

Hispaania Kuningriik ja Ungari Vabariik on esitanud deklaratsiooni, et aktsepteerivad Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust artikli 35 lõikes 2 ja lõike 3 punktis a sätestatud korras, (1)

Belgia Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Portugali Vabariik, Soome Vabariik ja Rootsi Kuningriik on esitanud deklaratsiooni, et aktsepteerivad Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust artikli 35 lõikes 2 ja lõike 3 punktis b sätestatud korras, (2)

eespool nimetatud deklaratsioonide esitamisel on Belgia Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Saksamaa Liitvabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik Madalmaade Kuningriik ja Austria Vabariik jätnud endale õiguse näha siseriiklikus õiguses ette, et kui kohtus, mille otsuste peale ei saa siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata, kerkib poolelioleva kohtuasja käigus üles artikli 35 lõikes 1 osutatud õigusakti kehtivuse või tõlgendamise küsimus, peab nimetatud kohus saatma asja Euroopa Kohtusse.


(1)  Teatis Hispaania Kuningriigi deklaratsiooni kohta on avaldatud EÜT L 114, 1.5.1999, lk 56 ja EÜT C 120, 1.5.1999, lk 24.

(2)  Tšehhi vabariigi deklaratsioon on avaldatud ELT L 236, 23.9.2003, lk 980. Teatis ülejäänud nimetatud liikmesriikide välja arvatud Prantsuse Vabariigi esitatud deklaratsioonide kohta on avaldatud EÜT L 114, 1.5.1999, lk 56 ja EÜT C 120, 1.5.1999, lk 24.


Komisjon

14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/20


KOMISJONI OTSUS,

12. detsember 2005,

millega muudetakse otsuseid 2004/695/EÜ ja 2004/840/EÜ seoses ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega teatavatele liikmesriikidele nende riikide loomahaiguste likvideerimis- ja seireprogrammideks ning zoonooside ennetamise kontrollprogrammideks aastaks 2005

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4792 all)

(2005/887/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 24 lõikeid 5 ja 6 ning artikleid 29 ja 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 90/424/EMÜ on ette nähtud võimalus ühenduse finantsosaluseks liikmesriikide programmides, mis on suunatud loomahaiguste likvideerimisele ja seirele ning zoonooside ennetamisele.

(2)

Komisjoni 14. oktoobri 2004. aasta otsusega 2004/695/EÜ loomahaiguste likvideerimise ja seire selliste programmide ning zoonooside ennetamise selliste kontrollprogrammide nimekirja kohta, mis saavad ühenduselt 2005. aastal rahalist toetust, (2) ühenduse rahalise toetuse kavandatav maksimumsumma ja määr igale liikmesriigi esitatud programmile.

(3)

Komisjoni 30. novembri 2004. aasta otsusega 2004/840/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikide esitatud teatavate loomahaiguste likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamisele suunatud kontrollimise alased programmid aastaks 2005 ning määratakse kindlaks ühenduse rahalise toetuse suurus, (3) on ette nähtud ühenduse rahalise toetuse maksimumsumma igale liikmesriigi esitatud programmile.

(4)

Komisjon on analüüsinud liikmesriikide edastatud programmikulude aruandeid. Kõnealuse analüüsi tulemustest järeldub, et teatavad liikmesriigid ei kasuta täielikult ära 2005. aastaks eraldatud vahendeid, samal ajal kui teised ületavad eraldatud summa.

(5)

Seepärast tuleks teatavatele programmidele antavat ühenduse rahalist toetust kohandada. On asjakohane jaotada vahendid ümber nende liikmesriikide programmide puhul, kes ei kasuta eraldatud vahendeid täielikult ära, ja kanda vahendid üle liikmesriikidele, kes ületavad eraldatud summa. Ümberjaotamine peab põhinema viimasel teabel asjaomase liikmesriigi tegelike kulude kohta.

(6)

Seepärast tuleks otsuseid 2004/695/EÜ ja 2004/840/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/695/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Otsust 2004/840/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 3 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “900 000 eurot”.

2.

Artikli 5 lõikes 2 asendatakse tekst “900 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

3.

Artikli 6 lõikes 2 asendatakse tekst “1 500 000 eurot” tekstiga “675 000 eurot”.

4.

Artikli 7 lõikes 2 asendatakse tekst “200 000 eurot” tekstiga “300 000 eurot”.

5.

Artikli 8 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “500 000 eurot”.

6.

Artikli 9 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “105 000 eurot”.

7.

Artikli 11 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 000 eurot” tekstiga “5 850 000 eurot”.

8.

Artikli 12 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 000 eurot” tekstiga “3 600 000 eurot”.

9.

Artikli 13 lõikes 2 asendatakse tekst “3 000 000 eurot” tekstiga “2 875 000 eurot”.

10.

Artikli 14 lõikes 2 asendatakse tekst “800 000 eurot” tekstiga “100 000 eurot”.

11.

Artikli 15 lõikes 2 asendatakse tekst “1 800 000 eurot” tekstiga “1 740 000 eurot”.

12.

Artikli 16 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 000 eurot” tekstiga “4 415 000 eurot”.

13.

Artikli 19 lõikes 2 asendatakse tekst “4 000 000 eurot” tekstiga “4 600 000 eurot”.

14.

Artikli 20 lõikes 2 asendatakse tekst “2 500 000 eurot” tekstiga “2 725 000 eurot”.

15.

Artikli 21 lõikes 2 asendatakse tekst “700 000 eurot” tekstiga “770 000 eurot”.

16.

Artikli 22 lõikes 2 asendatakse tekst “250 000 eurot” tekstiga “300 000 eurot”.

17.

Artikli 24 lõikes 2 asendatakse tekst “250 000 eurot” tekstiga “350 000 eurot”.

18.

Artikli 27 lõikes 2 asendatakse tekst “200 000 eurot” tekstiga “330 000 eurot”.

19.

Artikli 28 lõikes 2 asendatakse tekst “175 000 eurot” tekstiga “150 000 eurot”.

20.

Artikli 30 lõikes 2 asendatakse tekst “6 500 000 eurot” tekstiga “6 340 000 eurot”.

21.

Artikli 31 lõikes 2 asendatakse tekst “300 000 eurot” tekstiga “500 000 eurot”.

22.

Artikli 32 lõikes 2 asendatakse tekst “4 500 000 eurot” tekstiga “4 470 000 eurot”.

23.

Artikli 33 lõikes 2 asendatakse tekst “1 700 000 eurot” tekstiga “1 900 000 eurot”.

24.

Artikli 34 lõikes 2 asendatakse tekst “25 000 eurot” tekstiga “875 000 eurot”.

25.

Artikli 35 lõikes 2 asendatakse tekst “50 000 eurot” tekstiga “95 000 eurot”.

26.

Artikli 36 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “675 000 eurot”.

27.

Artikli 37 lõikes 2 asendatakse tekst “70 000 eurot” tekstiga “117 000 eurot”.

28.

Artikli 38 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “455 000 eurot”.

29.

Artikli 40 lõikes 2 asendatakse tekst “600 000 eurot” tekstiga “310 000 eurot”.

30.

Artikli 41 lõikes 2 asendatakse tekst “50 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

31.

Artikli 42 lõikes 2 asendatakse tekst “600 000 eurot” tekstiga “170 000 eurot”.

32.

Artikli 43 lõikes 2 asendatakse tekst “350 000 eurot” tekstiga “370 000 eurot”.

33.

Artikli 44 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “25 000” eurot.

34.

Artikli 45 lõikes 2 asendatakse tekst “200 000 eurot” tekstiga “375 000” eurot.

35.

Artikli 46 lõikes 2 asendatakse tekst “15 000 eurot” tekstiga “23 000” eurot.

36.

Artikli 47 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “140 000 eurot”.

37.

Artikli 48 lõikes 2 asendatakse tekst “800 000 eurot” tekstiga “1 075 000 eurot”.

38.

Artikli 49 lõikes 2 asendatakse tekst “150 000 eurot” tekstiga “485 000 eurot”.

39.

Artikli 50 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “40 000 eurot”.

40.

Artikli 51 lõikes 2 asendatakse tekst “10 000 eurot” tekstiga “100 000 eurot”.

41.

Artikli 52 lõikes 2 asendatakse tekst “200 000 eurot” tekstiga “290 000 eurot”.

42.

Artikli 53 lõikes 2 asendatakse tekst “300 000 eurot” tekstiga “370 000 eurot”.

43.

Artikli 54 lõikes 2 asendatakse tekst “250 000 eurot” tekstiga “370 000 eurot”.

44.

Artikli 55 lõikes 2 asendatakse tekst “50 000 eurot” tekstiga “115 000 eurot”.

45.

Artikli 57 lõikes 2 asendatakse tekst “25 000 eurot” tekstiga “50 000 eurot”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 316, 15.10.2004, lk 87.

(3)  ELT L 361, 8.12.2004, lk 41.


LISA

Otsuse 2004/695/EÜ I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

Loomahaiguste likvideerimise ja seire programmide nimekiri (artikli 1 lõige 1)

– Ühenduse rahalise toetuse kavandatav määr ja summa –

Haigus

Liikmesriik või ühinev liikmesriik

Määr

Kavandatav summa

(eurodes)

Aujeszky haigus

Belgia

50 %

370 000

Hispaania

50 %

370 000

Ungari

50 %

115 000

Iirimaa

50 %

50 000

Portugal

50 %

50 000

Slovaki Vabariik

50 %

25 000

Lammaste katarraalne palavik

Hispaania

50 %

875 000

Prantsusmaa

50 %

95 000

Itaalia

50 %

675 000

Veiste brutselloos

Küpros

50 %

105 000

Kreeka

50 %

100 000

Hispaania

50 %

5 850 000

Iirimaa

50 %

3 600 000

Itaalia

50 %

2 875 000

Poola

50 %

100 000

Portugal

50 %

1 740 000

Ühendkuningriik (1)

50 %

4 415 000

Veiste tuberkuloos

Küpros

50 %

5 000

Kreeka

50 %

100 000

Hispaania

50 %

4 600 000

Iirimaa

50 %

0

Itaalia

50 %

2 725 000

Poola

50 %

770 000

Portugal

50 %

300 000

Ühendkuningriik (1)

50 %

0

Sigade klassikaline katk

Belgia

50 %

23 000

Tšehhi Vabariik

50 %

140 000

Saksamaa

50 %

1 075 000

Prantsusmaa

50 %

485 000

Luksemburg

50 %

40 000

Sloveenia

50 %

100 000

Slovaki Vabariik

50 %

290 000

Veiste ensootiline leukoos

Eesti

50 %

25 000

Itaalia

50 %

350 000

Leedu

50 %

200 000

Läti

50 %

100 000

Portugal

50 %

330 000

Lammaste ja kitsede brutselloos (B. melitensis)

Küpros

50 %

150 000

Kreeka

50 %

800 000

Hispaania

50 %

6 340 000

Prantsusmaa

50 %

500 000

Itaalia

50 %

4 470 000

Portugal

50 %

1 900 000

Poseidom (2)

Prantsusmaa (3)

50 %

150 000

Marutaud

Austria

50 %

180 000

Tšehhi Vabariik

50 %

400 000

Saksamaa

50 %

900 000

Soome

50 %

100 000

Leedu

50 %

0

Poola

50 %

675 000

Sloveenia

50 %

300 000

Slovaki Vabariik

50 %

500 000

Sigade vesikulaarhaigus

Itaalia

50 %

375 000

Kokku

50 808 000

II LISA

Zoonooside ennetamise kontrollprogrammide nimekiri (artikli 2 lõige 1)

– Ühenduse rahalise toetuse kavandatav määr ja summa –

Zoonoos

Liikmesriik või ühinev liikmesriik

Määr

Kavandatav summa

(eurodes)

Salmonelloos

Austria

50 %

117 000

Belgia

50 %

455 000

Taani

50 %

110 000

Prantsusmaa

50 %

310 000

Iirimaa

50 %

0

Itaalia

50 %

170 000

Madalmaad

50 %

370 000

Slovaki Vabariik

50 %

25 000

Kokku

1 557 000


(1)  Ühendkuningriik ainult seoses Põhja-Iirimaaga.

(2)  Riketsioosne hüdroperikardiit, piroplasmoos ja anaplasmoos, mida kannavad edasi vektorputukad Prantsusmaa ülemeredepartemangudes.

(3)  Prantsusmaa ainult seoses Guadeloupe'i, Martinique'i ja Réunioniga.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/26


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2005/888/ÜVJP,

12. detsember 2005,

mis käsitleb piiravaid erimeetmeid, mis on suunatud teatud isikute vastu, keda kahtlustatakse endise Liibanoni peaministri Rafiq Hariri tapmises osalemises

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

31. oktoobril 2005 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1636 (2005), (edaspidi “resolutsioon 1636 (2005)”) Detlev Mehlise juhitava ÜRO rahvusvahelise uurimiskomisjoni (edaspidi “uurimiskomisjon”) aruande kohta, mis käsitleb 14. veebruaril 2005 Liibanonis Beirutis toimunud terroristlikku pommirünnakut, mille tulemusel tapeti 23 inimest, sealhulgas endine Liibanoni peaminister Rafiq Hariri ning põhjustati vigastusi mitmekümnele inimesele.

(2)

Resolutsiooniga 1636 (2005) kehtestatakse meetmed, millega takistatakse resolutsiooni 1636 (2005) punkti 3 (b) alusel asutatud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee (edaspidi “komitee”) poolt tuvastatud isikutel (keda kahtlustatakse terroristliku pommirünnaku kavandamises, rahastamises, organiseerimises või sooritamises) liikmesriikide territooriumile sisenemine või selle läbimine ning külmutatakse nende rahalised vahendid ja majandusressursid.

(3)

Nõukogu võttis 7. novembril 2005 vastu Süüriat ja Liibanoni käsitlevad järeldused. Nõukogu mõistis hukka selged märgid selle kohta, et Süüria pole uurimisrühmaga teinud täielikku koostööd ja kutsus Süüriat üles tegema uurijatega tingimusteta koostööd.

(4)

Teatavate abinõude rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada käesoleva ühise seisukoha lisas loetletud füüsilistel isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata kui komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa resolutsiooni 1636 (2005) eesmärkide saavutamisele.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel ja kooskõlas komitee otsusega lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või seda läbida, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 2

1.   Lisas loetletud isikutele kuuluvad, nende omandis või valduses olevad või nende poolt kontrollitavad või selliste isikute otseses või kaudses omandis olevate või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavate või nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute kontrollitavate lisas määratletud üksuste valduses olevad rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi lisas loetletud isiku või üksuse käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Tingimusel, et komitee on nad heaks kiitnud, võib teha erandeid selliste rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, sealhulgas toiduainete eest tasumine, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes teenus- vm tasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisanduvate intresside või muude tulude suhtes, tingimusel et kõigi selliste intresside ja muude tulude suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid tagavad vastavalt kohaldatavale õigusele, et juhul kui lisas loetletud füüsiline isik tabatakse nende territooriumil, on uurimiskomisjonil uurimiskomisjoni taotlusel teda võimalik üle kuulata.

2.   Liikmesriigid teevad vastavalt kohaldatavale õigusele (sealhulgas finantsteabe jagamise kaudu) täielikku koostööd mis tahes rahvusvahelise uurimisega, mis on seotud lisas loetletud isikute või üksuste rahaliste vahendite või majandusressursside või finantstehingutega.

Artikkel 4

Nõukogu kehtestab lisas oleva asjakohaste isikute ning nendega seotud üksuste ja isikute nimekirja ja rakendab selle muudatused komitee otsuste alusel.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Nõukogu nimel 12. detsember 2005.

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


LISA

Artiklites 1, 2 ja 3 osutatud füüsiliste isikute ja üksuste nimekiri

(Lisa koostatakse pärast seda kui resolutsiooni 1636 (2005) punkti 3 (b) alusel loodud komitee on isikud ja üksused registreerinud)


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/28


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/889/ÜVJP,

12. detsember 2005,

millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14 ja artikli 25 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on neliku liikmena pühendunud teekaardi rakendamise toetamisele ja hõlbustamisele; teekaardiga sätestatakse Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsuse vastastikused sammud poliitika, julgeoleku, majanduse, humanitaar- ja institutsioonide väljaarendamise valdkonnas, ning selle tulemuseks oleks sõltumatu, demokraatliku ja elujõulise Palestiina riigi tekkimine, mis eksisteeriks rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli ja oma teiste naabritega.

(2)

Pärast Iisraeli ühepoolset Gazast taandumist ei ole Iisraeli valitsus enam Rafah piiriületuspunktis tegev ning piiripunkt on piiri ületamiseks suletud, välja arvatud erandjuhtudel.

(3)

Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 17.–18. juuni 2004. aasta kohtumisel veel kord ELi valmisolekut toetada Palestiina omavalitsust korrakaitsealase tegevuse eest vastutuse võtmises, eelkõige tsiviilpolitsei- ja õiguskaitsealase suutlikkuse suurendamises.

(4)

Nõukogu avaldas 7. novembril 2005 Euroopa Liidu toetust vägede väljaviimisega tegeleva neliku eriesindaja tegevusele ning tervitas tema hiljutist neliku liikmetele esitatud aruannet. Nõukogu märkis ära tema 2. novembri kirja, kus ta taotles osapoolte nimel, et EL kaaluks kolmanda osapoolena järelevalvefunktsiooni täitmist Rafah piiriületuspunktis Gaza–Egiptuse piiril. Nõukogu märkis ELi põhimõttelist valmisolekut anda abi Gaza piiriületuspunktide tegevusele osapooltevahelise kokkuleppe alusel.

(5)

Rafah piiriületuspunkti avamisel on majanduslikud, julgeolekualased ja humanitaarsed mõjud.

(6)

Euroopa Liit on EÜ ja Palestiina vahelises koostöös tunnistanud esmatähtsaks Palestiina tolliasutuse rajamise. Ühendus on abistanud Palestiina piirihaldamist ning on alustanud tolliküsimuste alase kolmepoolse dialoogi pidamist Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsusega. Palestiina omavalitsus arendab USA ja Iisraeli toetusel välja piiri julgeolekukorra üksikasjalikke kavasid.

(7)

Palestiina peaminister saatis 24. oktoobril 2005 välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinikule kirja, milles ta palus EÜ abi valdkondades nagu Rafah piiriületuspunkti Palestiina personali suutlikkuse suurendamine, vajalike seadmete ja varustuse väljaarendamine ja paigaldamine, Rafah piiriületuspunktis töötavate Palestiina ametnike nõustamine ja toetamine.

(8)

Iisraeli valitsus ja Palestiina omavalitus sõlmisid 15. novembril 2005 Gaza piiripunktides liikumist ja neile juurdepääsu käsitleva lepingu, milles näidati muu hulgas ära ELi kui kolmanda osapoole roll seoses asjakohaste piiriületuspunktide tegevusega.

(9)

Palestiina omavalitsus oma 20. novembri 2005. aasta kirjas ja Iisraeli valitsus oma 23. novembri 2005. aasta kirjas kutsusid ELi üles looma Euroopa Liidu piiriabimissiooni Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah).

(10)

Euroopa Liidu missioon on täiendav ja lisab väärtust praegustele rahvusvahelistele jõupingutustele ning toimib koos ühenduse ja liikmesriikide jätkuvate jõupingutustega. Missiooniga püütakse saavutada ühtsust ja kooskõlastatust ühenduse poolt algatatud suutlikkuse suurendamise meetmetega, eelkõige tolli valdkonnas.

(11)

Missioon hakkab tegutsema ELi ja rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste laiemas kontekstis, mis toetavad Palestiina omavalitsust vastutuse võtmises korrakaitsealase tegevuse eest, eelkõige tsiviilpolitsei- ja õiguskaitsealase suutlikkuse suurendamises.

(12)

Tuleks tagada asjakohane koostöö Euroopa Liidu politseimissiooniga Palestiina aladel, millele osutatakse kui Euroopa Liidu koordinatsiooniasutusele Palestiina politsei toetuseks (EUPOL COPPS). (1)

(13)

Missioon viib oma mandaati ellu olukorras, kus on ohustatud avalik kord, üksikisikute julgeolek ja turvalisus ning piirkonna stabiilsus, ja mis võib kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke.

(14)

Julgeolek on peamiseks ja jätkuvaks mureks ning seega tuleks kehtestada asjakohane kord julgeoleku tagamiseks.

(15)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu 7.–9. detsembri 2000. aasta Nice’i kohtumise suunistele ja kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 18 ja 26 tuleks käesoleva ühismeetmega kindlaks määrata peasekretäri/kõrge esindaja roll.

(16)

Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõikes 1 nõutakse kogu ühismeetme rakendamise perioodiks ettenähtud lähtesumma kindlaksmääramist. Ühenduse eelarvest rahastatavate summade kindlaksmääramine näitab poliitiliste võimuorganite tahet ja eeldab kulukohustuste assigneeringute kättesaadavust asjaomase eelarveaasta jooksul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Missioon

1.   Käesolevaga asutatakse Euroopa Liidu piiriabimissioon Rafah piiriületuspunktis (edaspidi EU BAM Rafah), mille täitmisetapp algab 25. novembril 2005.

2.   EU BAM Rafah tegutseb vastavalt artiklis 2 sätestatud missiooni kirjeldusele.

Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

EU BAM Rafah eesmärgiks on pakkuda kolmanda osapoole kohalolekut Rafah piiriületuspunktis, et koostöös institutsioonide arendamise ühenduse jõupingutustega aidata kaasa Rafah piiriületuspunkti avamisele ning suurendada Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsuse vahelist usaldust.

Sel eesmärgil EU BAM Rafah:

a)

jälgib, kontrollib ja hindab aktiivselt Palestiina omavalitsuse tegevust Rafah piiripunkti töötamise eesmärgil osapoolte vahel sõlmitud raamlepingu, julgeolekulepingu ja tollilepingu rakendamisel;

b)

aitab juhendamise teel kaasa Palestiina suutlikkuse suurendamisele Rafah piirihaldamise kõigis aspektides;

c)

aitab kaasa Palestiina, Iisraeli ja Egiptuse ametivõimude koostööle kõigis Rafah piirületuspunkti haldamisega seotud küsimustes.

EU BAM Rafah viib ellu talle Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalituse vahelistes kokkulepetes usaldatud Rafah piiriületuspunkti haldamisega seotud ülesandeid. Ta ei võta endale asendamiskohustusi.

Artikkel 3

Kestus

Missiooni kestus on 12 kuud.

Artikkel 4

Missiooni struktuur

EU BAM Rafah koosneb järgmistest üksustest:

a)

missiooni juht, keda abistab nõuandev isikkoosseis;

b)

järelevalve- ja operatiivüksus;

c)

haldusteenuste üksus.

Nimetatud üksused töötatakse välja operatsiooni kontseptsioonis (CONOPS) ja operatsiooni plaanis (OPLAN). Nõukogu kiidab operatsiooni kontseptsiooni ja operatsiooni plaani heaks.

Artikkel 5

Missiooni juht

1.   Kindralmajor Pietro Pistolese nimetatakse käesolevaga EU BAM Rafah missiooni juhiks.

2.   Missiooni juht teostab EU BAM Rafah missiooni operatiivjuhtimist ning hoolitseb EU BAM Rafah missiooni tegevuse igapäevase haldamise ja koordineerimise eest, sealhulgas EU BAM Rafah isikkoosseisu liikmete, vahendite ja teabe turvalisuse eest.

3.   Missiooni juht vastutab EU BAM Rafah isikkooseisu distsiplinaarkontrolli eest. Lähetatud isikkoosseisu liikmete suhtes võtavad distsiplinaarmeetmeid asjaomased siseriiklikud või ELi ametiasutused.

4.   Missiooni juht kirjutab alla komisjoniga sõlmitavale lepingule.

5.   Missiooni juht tagab ELi kohaloleku asjakohase nähtavuse.

Artikkel 6

Planeerimisetapp

1.   Missiooni planeerimisetapil moodustatakse planeerimisrühm, millesse kuuluvad planeerimisrühma juhtiv missiooni juht ja missiooni vajadustega seotud ülesannete täitmiseks vajalik arv isikkoosseisu liikmeid.

2.   Planeerimisetapis viiakse esmajärjekorras läbi riski igakülgne hindamine, mida vajaduse korral ajakohastatakse.

3.   Planeerimisrühm koostab operatsiooni plaani ja töötab välja kõik missiooni läbiviimiseks vajalikud tehnilised vahendid. Operatsiooni plaanis võetakse arvesse riski igakülgset hindamist ning selles sisaldub turvaplaan.

Artikkel 7

EU BAM Rafah isikkooseis

1.   EU BAM Rafah isikkoosseisu arv ja pädevus on kooskõlas artiklis 2 sätestatud missiooni kirjelduse ja artiklis 4 sätestatud struktuuriga.

2.   EU BAM Rafah isikkoosseisu liikmeid lähetavad liikmesriigid või ELi institutsioonid. Iga liikmesriik katab enda EU BAM Rafah isikkoosseisu liikmete lähetamisega seotud kulud, sealhulgas töötasu, tervisekindlustuse, sõidukulud missioonipiirkonda ja sealt tagasi ning muud toetused, välja arvatud päevarahad.

3.   EU BAM Rafah missioonile võetakse vajaduse korral lepingulistel alustel tööle rahvusvahelist ja kohalikku isikkoosseisu.

4.   Vajadusel võivad ka kolmandad riigid missioonile isikkoosseisu liikmeid lähetada. Iga isikkoosseisu liikmeid lähetav kolmas riik katab oma isikkoosseisu liikmete missioonile lähetamisega seotud kulud, sealhulgas töötasu, tervisekindlustuse, toetused, kõrge riskiga õnnetusjuhtumi kindlustuse ning sõidukulud missioonipiirkonda ja tagasi.

5.   Kogu isikkoosseis jääb asjaomase lähetajariigi või ELi institutsiooni alluvusse ning täidab oma kohustusi ja tegutseb missiooni huvides. Isikkoosseis peab kinni nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusega 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (2) kehtestatud julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest.

6.   ELi politseiametnikud kannavad oma riigi politseivormi ja asjakohaseid ELi tunnusmärke ning teised missiooni liikmed kannavad asjakohaseid tunnusmärke vastavalt missiooni juhi otsusele, võttes seejuures arvesse julgeoleku kaalutlusi.

Artikkel 8

EU BAM Rafah isikkoosseisu staatus

1.   EU BAM Rafah isikkoosseisu staatus, sealhulgas vajaduse korral privileegid, immuniteedid ja lisatagatised, mis on vajalikud EU BAM Rafah ülesannete täitmiseks ja selle tõrgeteta toimimiseks, tuleb kokku leppida Euroopa Liidu lepingu artiklis 24 sätestatud korra kohaselt sõlmitud lepingus. Peasekretär/kõrge esindaja, kes abistab eesistujariiki, võib vastava korralduse osas viimase nimel läbirääkimisi pidada.

2.   Isikkoosseisu liikme lähetanud liikmesriik või Euroopa Liidu institutsioon vastutab kõikide lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, olenemata sellest, kas nõude on esitanud lähetatu või käib see tema kohta. Kõnealune liikmesriik või Euroopa Liidu institutsioon vastutab lähetatu vastu võetavate meetmete eest.

3.   Rahvusvahelise ja kohaliku isikkoosseisu puhul sätestatakse töötingimused ning õigused ja kohustused missiooni juhi ja isikkoosseisu liikme vahelises lepingus.

Artikkel 9

Käsuliin

1.   EU BAM Rafah missioonil on ühtne käsuliin nagu kriisiohjamisoperatsioonil.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab poliitilist kontrolli ja annab strateegilisi juhiseid.

3.   Peasekretär/kõrge esindaja annab missiooni juhile juhiseid Euroopa Liidu eriesindaja kaudu.

4.   Missiooni juht juhib EU BAM Rafah missiooni ja hoolitseb selle igapäevase juhtimise eest.

5.   Missiooni juht annab aru peasekretärile/kõrgele esindajale Euroopa Liidu eriesindaja kaudu.

6.   Euroopa Liidu eriesindaja annab nõukogule aru peasekretäri/kõrge esindaja kaudu.

Artikkel 10

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu vastutusel missiooni poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

2.   Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 25. Kõnealune volitus sisaldab õigust teha muudatusi operatsiooniplaanis ja käsuliinis. Samuti sisaldab see õigust missiooni juhi nimetamist käsitlevate edasiste otsuste vastuvõtmiseks. Nõukogu, keda abistab peasekretär/kõrge esindaja, võtab vastu otsuseid missiooni eesmärkide ja lõpetamise kohta.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraselt aru.

4.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab missiooni juhilt korrapäraste ajavahemike järel aruandeid missiooni toetamise ja missiooni elluviimise kohta. Poliitika- ja julgeolekukomitee võib vajaduse korral kutsuda missiooni juhi oma koosolekutele.

Artikkel 11

Kolmandate riikide osalemine

1.   Ilma et see piiraks ELi sõltumatust otsuste vastuvõtmisel ja selle ühtset institutsioonilist raamistikku, kutsutakse ühinevaid riike ja võidakse kutsuda kolmandaid riike üles toetama EU BAM Rafah missiooni tingimusel, et nad katavad oma lähetatud isikkoosseisu liikmete kulud, sealhulgas töötasu, tervisekindlustuse, toetused, kõrge riskiga õnnetusjuhtumi kindlustuse ning sõidukulud missiooni läbiviimise piirkonda ja sealt tagasi, ning osalevad vastavalt vajadusele EU BAM Rafah tegevuskulude katmisel.

2.   EU BAM Rafah tegevust toetavatel kolmandatel riikidel on missiooni igapäevase juhtimise seisukohast samad õigused ja kohustused kui missioonis osalevatel ELi liikmesriikidel.

3.   Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kolmandate riikide osalemise kohta, sealhulgas nende pakutava toetuse kohta, ning moodustama osalejate komitee.

4.   Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 24 sätestatud korra alusel sõlmitavas kokkuleppes. Peasekretär/kõrge esindaja, kes abistab eesistujariiki, võib osalemise korra osas viimase nimel läbirääkimisi pidada. Kui EL ja kolmas riik on sõlminud lepingu, millega kehtestatakse raamistik asjaomase kolmanda riigi osalemiseks ELi kriisiohjamisoperatsioonidel, kohaldatakse sellise lepingu sätteid EU BAM Rafah kontekstis.

Artikkel 12

Julgeolek

1.   Missiooni juht vastutab EU BAM Rafah julgeoleku eest ning missiooni suhtes kohaldatavatest ja nõukogu julgeolekueeskirjadega kooskõlas olevatest julgeolekualastest nõuetest kinnipidamise eest, konsulteerides nõukogu peasekretariaadi julgeolekubürooga.

2.   EU BAM Rafah missioonil on eriülesannetega julgeolekuametnik, keda abistab julgeolekurühm ja kes annab aru missiooni juhile.

3.   Missiooni juht konsulteerib peasekretäri/kõrge esindaja juhendamisel poliitika- ja julgeolekunõukoguga EU BAM Rafah tegevust mõjutavates julgeolekuküsimustes.

4.   Enne missiooni läbiviimise piirkonda lähetamist või sõitmist läbivad EU BAM Rafah isikkoosseisu liikmed kohustusliku julgeolekukoolituse ja meditsiinilise kontrolli.

Artikkel 13

Rahastamine

1.   Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma on 2005. aastal 1 696 659 EUR ja 2006. aastal 5 903 341 EUR.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 osutatud summadest, hallatakse vastavalt ELi üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et mis tahes eelrahastamise vahendid ei jää ühenduse omandisse. Missiooni rahaliselt toetavate kolmandate riikide kodanikud, vastuvõtvate riikide kodanikud ja, kui missiooni operatiivvajadused seda eeldavad, naaberriikide kodanikud võivad osaleda pakkumismenetluses.

3.   Missiooni juht annab oma lepingu raames tehtud toimingute kohta täielikult aru komisjonile ja tegutseb viimase järelevalve all.

4.   Rahastamiskorras võetakse arvesse EU BAM Rafah operatiivvajadusi, sealhulgas varustuse kokkusobivust ja rühmade koostalitlusvõimet.

5.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva ühismeetme jõustumispäevast.

Artikkel 14

Ühenduse meetmed

1.   Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki vastavalt oma sellekohastele volitustele käesoleva ühismeetme ning ühenduse välistegevuse rakendamise järjepidevuse kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.

2.   Nii missiooni läbiviimise piirkonnas kui ka Brüsselis tuleb kehtestada vajalik tegevuse kooskõlastamise kord.

Artikkel 15

Salastatud teabe avaldamine

1.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele riikidele vajaduse korral ja vastavalt missiooni operatiivvajadustele ELi salastatud teavet ning kõnealuse missiooni jaoks koostatud dokumente kuni tasemeni “RESTREINT UE”.

2.   Erilise ja vahetu operatiivvajaduse puhul on peasekretäril/kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega kohalikele ametiasutustele ELi salastatud teavet ning kõnealuse missiooni jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “RESTREINT UE”. Kõikidel muudel juhtudel avaldatakse sellist teavet ja selliseid dokumente kohalikele ametiasutustele kooskõlas menetlustega, mis vastavad kohalike ametiasutuste koostöötasemele Euroopa Liiduga.

3.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele riikidele ja kohalikele ametiasutustele ELi salastamata dokumente, mis on seotud missiooni käsitlevate nõukogu aruteludega, mille suhtes vastavalt nõukogu kodukorra (3) artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Käesolev ühismeede kehtib 24. novembrini 2006.

Artikkel 17

Läbivaatamine

Käesolev ühismeede vaadatakse läbi hiljemalt 30. septembriks 2006.

Artikkel 18

Avaldamine

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 12. detsember 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  Nõukogu 14. novembri 2005. aasta ühismeede 2005/797/ÜVJP (ELT L 300, 17.11.2005, lk 65).

(2)  EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/571/EÜ (ELT L 193, 23.7.2005, lk 31).

(3)  Nõukogu 22 märtsi 2004. aasta otsus 2004/338/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 106, 15.4.2004, lk 22). Otsust on muudetud otsusega 2004/701/EÜ, Euratom (ELT L 319, 20.10.2004, lk 15).


14.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/33


NÕUKOGU OTSUS 2005/890/ÜVJP,

12. detsember 2005,

millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/179/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse ühist seisukohta 2004/179/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 1 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

23. veebruaril 2004 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2004/179/ÜVJP.

(2)

26. augustil 2004 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2004/622/ÜVJP selleks, et laiendada ühise seisukohaga 2004/179/ÜVJP kehtestatud piiravaid meetmeid isikutele, kes on vastutavad Transnistria piirkonnas asuvate ladina tähestikku kasutavate Moldova koolide vastu suunatud hirmutamis- ja sulgemiskampaania kavandamise ja elluviimise eest.

(3)

21. veebruaril 2005 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2005/147/ÜVJP, millega pikendati ja muudeti ühist seisukohta 2004/179/ÜVJP. (2)

(4)

Ühise seisukoha 2004/179/ÜVJP II lisa tuleks Transnistria piirkonna mõnes osas asuvate ladina tähestikku kasutavate koolide olukorra paranemise tunnustamiseks muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2004/179/ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 12. detsember 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 55, 24.2.2004, lk 68. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2004/622/ÜVJP (ELT L 279, 28.8.2004, lk 47).

(2)  ELT L 49, 22.2.2005, lk 31.


LISA

“II LISA

ARTIKLI 1 LÕIKE 1 TEISES TAANDES OSUTATUD ISIKUTE NIMEKIRI

1.

PLATONOV, Juri Mihhailovitš,

tuntud nime all Yury PLATONOV,

Rõbnitsa linnapea,

sündinud 16. jaanuaril 1948,

Vene pass nr 51 NO. 0527002,

välja antud Venemaa Chişinău saatkonna poolt 4. mail 2001.

2.

TŠERBULENKO, Alla Viktorovna,

Rõbnitsa aselinnapea haridusküsimustes.”