ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 316

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
2. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1964/2005, 29. november 2005, banaanide tariifimäärade kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1965/2005, 1. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1966/2005, 1. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2061/89 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1967/2005, 1. detsember 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1968/2005, 1. detsember 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1969/2005, 1. detsember 2005, määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1970/2005, 1. detsember 2005, millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1971/2005, 1. detsember 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

13

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2005, millega antakse Prantsusmaale nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ alusel luba keelata turustada lõppkasutajale Pürenee poolsaarelt pärineva Pinus pinaster Ait. paljundusmaterjali külvamiseks või istutamiseks teatavates Prantsusmaa piirkondades, kus see on kasutamiskõlbmatu (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4534 all)

14

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2005, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet teatavate Poola liha-, piima- ja kalasektori ettevõtete suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4595 all)  ( 1 )

17

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2005, millega muudetakse otsust 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4687 all)  ( 1 )

21

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsuse 2005/629/EÜ (kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta) parandus (ELT L 225, 31.8.2005)

23

 

*

Komisjoni 29. märtsi 2005. aasta määruse (EÜ) nr 489/2005 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt) parandus (ELT L 81, 30.3.2005)

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1964/2005,

29. november 2005,

banaanide tariifimäärade kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 13. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 404/93 banaanituru ühise korralduse kohta (1) sätestatakse banaanide impordiks üksnes tariifidel põhineva korra jõustumine hiljemalt 1. jaanuaril 2006.

(2)

12. juulil 2004 volitas nõukogu komisjoni avama läbirääkimised vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII eesmärgiga muuta teatavaid banaanide suhtes kohaldatavaid soodustusi. Seega teatas ühendus 15. juulil 2004 WTOle oma kavatsusest muuta EÜ CXL loendi rubriigi 0803 00 19 (banaanid) soodustusi. Komisjon on pidanud läbirääkimisi, konsulteerides asutamislepingu artikli 133 alusel moodustatud komiteega ja põllumajanduse erikomiteega vastavalt nõukogu antud läbirääkimisjuhistele.

(3)

Komisjon ei ole suutnud läbirääkimiste käigus jõuda vastuvõetavale kokkuleppele Ecuadori ja Panamaga, kellel on HS-alamrubriiki 0803 00 19 (banaanid) kuuluvate toodete suhtes peamine tarnimishuvi, ning Kolumbia ja Costa Ricaga, kellel on nimetatud toodete suhtes oluline tarnimishuvi. Vastavalt WTO ministrite konverentsi 14. novembri 2001 otsuse lisale, mis käsitleb Euroopa Ühenduste – AKV-EÜ partnerluslepingut, on komisjon konsulteerinud ka teiste WTO liikmetega. Nende konsultatsioonide käigus ei jõutud vastuvõetavale kokkuleppele.

(4)

31. jaanuaril 2005 teatas ühendus WTOle kavatsusest asendada soodustused rubriigi 0803 00 19 (banaanid) suhtes seotud tollimaksuga 230 EUR/tonn.

(5)

Käesoleva otsuse lisas sätestatud vahekohtumenetlus algatati 30. märtsil 2005. Vahekohtu 1. augustil 2005 väljastatud otsuses on sedastatud, et ühenduse pakutud enamsoodustusrežiimi tollitariifimäär 230 EUR/tonn ei vasta eelpoolmainitud lisale, kuna see ei tagaks, et enamsoodustusrežiimi tollimaksuga maksustavatel tarnijatel säiliks vähemalt täielik juurdepääs turule. Vahekohtu järeldust arvesse võttes vaatas komisjon ühenduse ettepaneku läbi. Vahekohtu 27. oktoobril 2005 väljastatud teises otsuses sedastas vahekohus, et läbivaadatud ettepanekus esitatud enamsoodustusrežiimi tollitariifimäär 187 EUR/tonn ei ole selles küsimuses lahenduseks. Seetõttu on komisjon küsimuse lahendamiseks ettepanekut veelgi muutnud.

(6)

Avada tuleks ka AKV riikidest pärit banaanide tariifikvoot vastavalt ühenduse kohustustele, mis tulenevad AKV-EÜ partnerluslepingust.

(7)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed ning üleminekumeetmed eelkõige seoses AKV riikidest pärit banaanide tariifikvoodi haldamisega tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 1. jaanuarist 2006 on banaanide (CN-kood 0803 00 19) tariifimäär 176 EUR/tonn.

2.   Igal aastal alates 1. jaanuarist 2006 avatakse autonoomne tariifikvoot 775 000 tonni (netomass) AKV riikidest pärit banaanide (CN-kood 0803 00 19) impordiks tollimaksu nullmääraga.

Artikkel 2

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed ning olemasolevalt korralduselt käesolevas määruses sätestatud korraldusele ümber lülitumise hõlbustamiseks vajalikud üleminekumeetmed võetakse vastu artikli 3 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 3

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 404/93 artikli 26 alusel loodud banaanituru korralduskomitee (edaspidi nimetatud “komitee”).

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaeg on üks kuu.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

A. JOHNSON


(1)  EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1965/2005,

1. detsember 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 1. detsembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1966/2005,

1. detsember 2005,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2061/89 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kaupade koondnomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade liigitamist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjad. Neid eeskirju kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kaupade koondnomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega, et kohaldada kaubavahetusega seotud tariifseid või muid meetmeid.

(3)

Komisjoni 7. juuli 1989. aasta määrusega (EMÜ) nr 2061/89 (teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris) (2) liigitati lisas esitatud toode 5 toidulisandina, võtmata arvesse selle ravi- ja profülaktilisi omadusi C-vitamiini vaeguse ravimisel. Sellest tulenevalt on vaja muuta toote liigitust ning toodet tuleb käsitleda ravimina.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2061/89 lisas esitatud toote nr 5 liigitus asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud liigitusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1719/2005 (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 196, 12.7.1989, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 936/1999 (EÜT L 117, 5.5.1999, lk 9).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(KN-kood)

Põhjendus

1

2

3

5.

Valmistis tablettidena, jaemüügipakendis, millel on juhis doseeringu kohta ja koostis; toode on ette nähtud C-vitamiini vaeguse korvamiseks.

Iga 750 mg tableti koostis:

askorbiinhape: 500 mg

kibuvitsamarjapulber, tselluloos, taimne steariin, taimeõlipõhised tahked ained, magneesiumstearaat, ränidioksiid ja valku sisaldav toiduglasuur: 250 mg.

3004 50 10

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 30 lisamärkusega 1 ning KN-koodide 3004, 3004 50 ja 3004 50 10 sõnastusega.

Vt ka kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi grupi 30 kohta.

Iga tablett sisaldab C-vitamiini 500 mg, mis on oluliselt suurem soovitatavast päevaannusest (60 mg).

Kõik grupi 30 lisamärkuse 1 tingimused on seega täidetud ja toode tuleb klassifitseerida ravimina rubriiki 3004.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1967/2005,

1. detsember 2005,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kaupade kombineeritud nomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud klassifitseerimise üldreeglitele tuleb lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad 3. veerus esitatud põhjustel liigitada 2. veerus näidatud KN-koodi alla.

(4)

On asjakohane sätestada, et kolme kuu jooksul võib siduva tariifiinformatsiooni saaja vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6 jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris 2. veerus näidatud KN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määruse sätetega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1719/2005 (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(KN-kood)

Põhjendus

1

2

3

1.

Toode on selge, kergelt vahutav vedelik, mille värvus võib olla kollane kuni kuldpruun. Alkoholisisaldus on 5,9 mahuprotsenti.

See saadakse õllevirde kääritamisel 15,3 Plato kraadini. Kääritatud lahus selitatakse ja filtreeritakse ning lisatakse 3,34 % suhkrusiirupit, 0,14 % aroomiaineid (millest 75 % pärinevad tequilast), 0,11 % sidrunhapet ja 0,002 % askorbiinhapet. Tootel on õlle lõhn ja maitse.

Toode on mõeldud vahetuks tarbimiseks. See esitatakse tollile õllena vastavalt märgistatud pudelites mahuga 330 ml/0,33 l.

2203 00 01

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning KN-koodide 2203 00 ja 2203 00 01 sõnastusega.

Toode on jook ja seda käsitatakse rubriiki 2203 kuuluva linnaseõllena. Toode tuleb klassifitseerida rubriiki 2203, kuna aroomiainega lisatud alkohol suurendab alkoholisisaldust ainult 0,04 %. Järelikult ei või toodet klassifitseerida rubriiki 2208.

Harmoneeritud süsteemi rubriigi 2203 selgitava märkuse kohaselt võib lisada suhkrut, värvainet, süsinikdioksiidi ja muid aineid. Järelikult võib rubriiki 2203 kuuluv õlu olla muu hulgas aromatiseeritud.

2.

Õmbluseta, painduv, meditsiiniline plasttoru mattpinnaga polüvinüülkloriidist (PVC), seinapaksusega 0,6 mm ja välisläbimõõduga 5,7 mm. Toru minimaalne lõhkemisrõhk on 27,6 MPa, ja seda imporditakse umbes 1 200 m rullides.

Toodet kasutatakse tavaliselt gaasi ja vedelike ülekandmiseks, läbijuhtimiseks või jaotamiseks.

Kuigi toru, pärast soovitavasse pikkusesse lõikamist, saab kasutada meditsiiniseadmete osana, sealhulgas anesteesia, intensiivravisüsteemid, kateetrid ja arteriaalsüsteemid, ei ole sellel eriotstarvet meditsiiniseadmete osana.

3917 31 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 39 märkusega 8 ning KN-koodide 3917, 3917 31 ja 3917 31 90 sõnastusega.

Kuna toodet saab kasutada ka muuks kui spetsiifiliseks meditsiiniliseks otstarbeks, koos grupi 90 kaupadega, ei saa seda käsitada rubriiki 9018 kuuluva meditsiiniinstrumendi või -seadmena.

Klassifikatsioon põhineb toote kujul ja koostismaterjalil. Grupi 39 märkuse 8 kohaselt tuleb see klassifitseerida rubriiki 3917.

3.

Termokahanevad plasttorud polüvinülideenfluoriidist (PVDF), õmbluseta, sarruseta, lõhkemisrõhuga alla 27,6 MPa, pikkusega u 25 mm ja läbimõõduga 9 mm.

Kuumutamisel tõmbuvad need kokku ja ümbritsevad tihedalt kõik nende sees oleva.

Toodet kasutatakse tavaliselt elektrijuhtmete kaitsmiseks.

3917 32 39

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 39 märkusega 8 ning KN-koodide 3917, 3917 32 ja 3917 32 39 sõnastusega.

Klassifikatsioon põhineb toote koostismaterjalil.

Neid torusid ei saa käsitada rubriiki 8546 kuuluvate isolaatoritena. Harmoneeritud süsteemi (HS) rubriigi 8546 selgitava märkuse kohaselt kasutatakse elektriisolaatoreid elektrijuhtmete kinnitamiseks, toetamiseks või viimiseks läbi seinte jms, samaaegselt isoleerides neid üksteisest ja maast. Neid torusid ei või käsitada rubriiki 8547 kuuluvate isoleertorudena.

HSi rubriigi 8547 punkti B kohaselt ei kuulu kõnealusesse rubriiki tervenisti isoleermaterjalist (nt kummist, plastist, punutud tekstiillõngast või klaasniidist) metallkatteta torud, need klassifitseeritakse vastavalt koostismaterjalile.

4.

Püreestatud, roheline avokaado viljaliha (guacamole) järgmise koostisega (%massist):

avokaado

90,5

muud koostisained (nt sool, vürtsid, sidrunhape, antioksüdant, stabilisaator, säilitusaine) alla

1

erinevate suhkrute sisaldus, vastavalt grupi 20 lisamärkusele 2 a

9,6

Toode on pakendis netomassiga kuni 1 kg.

2008 99 67

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 20 lisamärkustega 2 a ja 3 ning KN-koodide 2008, 2008 99 ja 2008 99 67 sõnastusega.

Valmistist ei saa käsitada rubriiki 2103 kuuluva kastmena ega kastmelisandite seguna (vt HS selgitavaid märkusi rubriigi 2103 kohta), kuna see ei sisalda märkimisväärses koguses maitseainete koostisosi.

Valmistis klassifitseeritakse rubriiki 2008, kuna seda on töödeldud rohkem kui grupis 8 ette nähtud.

Toode klassifitseeritakse “suhkrulisandiga tootena”, grupi 20 lisamärkuse 3 kohaselt.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1968/2005,

1. detsember 2005,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1783/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1809/2005 (2) kuulutati välja pakkumiskutse seoses kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmääraga.

(2)

Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (3) artikliga 7 võib komisjon määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 25 sätestatud korras otsustada kehtestada imporditollimaksu vähendamise ülemmäär. Selle ülemmäära kehtestamisel tuleb arvesse võtta eriti määruse (EÜ) nr 1839/95 artiklites 6 ja 7 sätestatud kriteeriume. Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine on tollimaksuvähenduse ülemmääraga võrdne või sellest väiksem.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teravilja praeguses turuolukorras, kehtestatakse imporditollimaksu vähendamise ülemmääraks artiklis 1 nimetatud summa.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutse alusel 25 novembrist kuni 1 detsembrini 2005 teatatud pakkumiste puhul on imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär 22,95 eurot tonni kohta ning seda kohaldatakse kõige rohkem 47 800 tonni suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 4.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2235/2005 (ELT L 256, 10.10.2005, lk 13).


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1969/2005,

1. detsember 2005,

määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1058/2005 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Odra eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 1058/2005 avatud pakkumismenetluse alusel 25. novembrist kuni 1. detsembrini 2005 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 174, 7.7.2005, lk 12.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1970/2005,

1. detsember 2005,

millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 2. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1438/2005 Soomes ja Rootsis kaera suhtes kohaldatud spetsiaalse sekkumismeetme kohta 2005/2006. turustusaastaks, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1438/2005 kuulutati välja pakkumismenetlus eksporditoetuse määramiseks Soomes ja Rootsis toodetud kaerale, mida eksporditakse Soomest ja Rootsist kõigisse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Bulgaaria, Norra, Rumeenia ja Šveits.

(2)

Arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud tingimusi, peaks maksimaalse eksporditoetuse kindlaks määrama.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames 25. novembrist kuni 1. detsembrini 2005 teatatud pakkumiste puhul kinnitatakse kaera maksimaalseks eksporditoetuseks 12,50 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (EÜT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  ELT L 228, 3.9.2005, lk 5.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1971/2005,

1. detsember 2005,

millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1059/2005 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artikliga 7 nähakse ette, et teatatud pakkumiste alusel võib komisjon otsustada kindlaks määrata maksimaalne eksporditoetus, arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud kriteeriume. Sel juhul sõlmitakse leping pakkujaga või pakkujatega, kelle pakkumine on maksimaalse toetusega võrdne või sellest madalam.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse maksimaalne eksporditoetus.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 25. novembrist kuni 1. detsembrini 2005 teatatud pakkumiste alusel määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetluse raames kinnitatakse pehme nisu maksimaalseks eksporditoetuseks 5,00 EUR/t kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. detsembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 174, 7.7.2005, lk 15.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/14


KOMISJONI OTSUS,

30. november 2005,

millega antakse Prantsusmaale nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ alusel luba keelata turustada lõppkasutajale Pürenee poolsaarelt pärineva Pinus pinaster Ait. paljundusmaterjali külvamiseks või istutamiseks teatavates Prantsusmaa piirkondades, kus see on kasutamiskõlbmatu

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4534 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2005/853/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Prantsusmaa taotles luba keelata turustada lõppkasutajale Pürenee poolsaarelt pärineva (Hispaania ja Portugal) Pinus pinaster Ait. paljundusmaterjali külvamiseks või istutamiseks kõikides Prantsusmaa piirkondades, välja arvatud Korsika, Languedoc-Roussillon ja Provence-Alpes-Cōte d’Azur.

(2)

Prantsusmaa lisas taotlusele eespool nimetatud direktiivi artikli 17 lõike 2 punktides a ja b loetletud teabe, nagu on määratletud komisjoni 9. septembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1602/2002, millega kehtestatakse direktiivi 1999/105/EÜ rakenduseeskirjad liikmesriigile loa andmise kohta keelata teatava metsapaljundusmaterjali turustamine lõppkasutajale. (2)

(3)

Prantsusmaa on esitanud tõendeid äriotstarbelisest metsamajandusest, et Pürenee poolsaare teatavatest piirkondadest pärineva Pinus pinaster Ait. seemnest Prantsusmaal, välja arvatud eespool nimetatud piirkonnad, kasvanud puud ei kohanenud kõnealuste piirkondade madalate temperatuuridega. Tõenduseks toodi eelkõige 1956, 1963 ja 1985 aasta suurte külmade katastroofiline mõju kõnealuse päritoluga puudele. Pürenee poolsaare üksikute lähtepiirkondade ja Prantsusmaa piirkondade, va piirkonnad Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon ja Korsika, ilmastikutingimuste võrdlus oli läbi viidud nõuetekohaselt. Päritolupiirkonnad on sätestatud ja avaldatud direktiivi 1999/105/EÜ artikli 2 punkti g kohaselt ning edastatud komisjonile ja muudele liikmesriikidele vastavalt direktiivi 1999/105/EÜ artiklile 9.

(4)

Prantsusmaal tuleks lubada keelata kõnealuse metsapaljundusmaterjali turustamine lõppkasutajale.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaal võib keelata turustada lõppkasutajale lisas loetletud piirkondadest pärineva Pinus pinaster Ait. paljundusmaterjali külvamiseks või istutamiseks kõikides Prantsusmaa piirkondades, välja arvatud Korsika, Languedoc-Roussillon ja Provence-Alpes-Cōte d'Azur.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsusmaa Vabariigile.

Brüssel, 30. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 11, 15.1.2000, lk 17. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 18.


LISA

Pinus pinaster Ait. päritolupiirkonnad Pürenee poolsaarel

a)

Hispaania:

Hispaania heakskiidetud algmaterjali ametlik nimekiri lähtepiirkondade tunnustega, mille on avaldanud Hispaania vastavalt nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ artiklile 9

Lähtepiirkonna nimi

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugal:

kogu territoorium.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/17


KOMISJONI OTSUS,

30. november 2005,

millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet teatavate Poola liha-, piima- ja kalasektori ettevõtete suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4595 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/854/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, (1) eriti selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poolale on antud üleminekuperiood teatavate 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liites loetletud ettevõtete osas.

(2)

2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (2) 2004/471/EÜ, (3) 2004/474/EÜ, (4) 2005/271/EÜ, (5) ja 2005/591/EÜ. (6)

(3)

Poola pädeva asutuse ametliku deklaratsiooni kohaselt on teatavad liha-, piima- ja kalasektori ettevõtted ajakohastamisprotsessi lõpetanud ja on nüüd ühenduse õigusaktidega täielikus vastavuses. Seepärast tuleks need ettevõtted kustutada üleminekujärgus olevate ettevõtete nimekirjast.

(4)

Kaks lihatootmisettevõtet on loobunud ajakohastamisest ja esitanud taotluse liigituse muutmiseks suure võimsusega ettevõttest väikese võimsusega ettevõtteks. Poola pädeva asutuse ametliku deklaratsiooni kohaselt on kõnealused ettevõtted täielikus vastavuses väikese võimsusega ettevõtetele esitatavate ühenduse nõuetega. Kaks kalandusettevõtet on tegevuse lõpetanud. Seepärast tuleks need ettevõtted samuti kustutada üleminekujärgus olevate ettevõtete loetelust.

(5)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmetest on teatatud toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(2)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 53; parandatud versioon ELT L 202, 7.6.2004, lk 39.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 56; parandatud versioon ELT L 212, 12.6.2004, lk 31.

(4)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 73; parandatud versioon ELT L 212, 12.6.2004, lk 44.

(5)  ELT L 86, 5.4.2005, lk 13.

(6)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 96.


LISA

Loetelu ettevõtetest, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest

LIHATOOTMISETTEVÕTTED

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie “Musiał Bestwinka”

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa “MATTHIAS” Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. “Jamir” Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój “Antocel”, Antoni Słaby

45

12133807

“Lepro.Pol” Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM “Kabanos”, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM “Smak.Eko” sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

“Selgros” Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM “MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego “WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH “ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa “Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

KODULINNULIHA

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

44

30050503

“IKO” Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego “Dróbalex” s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem “Ko–Ko” Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH “Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

PIIMASEKTOR

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

“Mleko” spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

“Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska “Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska “Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

KALASEKTOR

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

14

22111813

PPH “Pikling” s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU “Hur-Pol”


Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

5

24091801

“SONA”, Sp. z o.o.

21

32151801

“Rybpol” Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe “AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

“ADMIRAŁ” Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/21


KOMISJONI OTSUS,

30. november 2005,

millega muudetakse otsust 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4687 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/855/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Olukorra jälgimiseks liikmesriikides võttis komisjon vastu 17. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/732/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikides 2005. aastal kodu- ja metslindudel lindude gripi avastamiseks teostatavate uuringute rakendamise programmid ning sätestatakse eeskirjad aruannete esitamiseks ja õiguse osas saada ühenduse rahalist toetust kõnealuste programmide rakenduskuludeks. (2)

(2)

Vähendamaks ohtu, et A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripp võiks metslindude kaudu levida linnukasvatustesse ja teistesse hoonetesse, kus linde vangistuses peetakse, võeti vastu komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsus 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem. (3)

(3)

Kõnealuse otsuse kohaselt peavad liikmesriigid kindlaks tegema kodulinde ja teisi vangistuses elavaid linde pidavad põllumajandusettevõtted, mida epidemioloogiliste ja ornitoloogiliste andmete põhjal tuleks käsitada eriti vastuvõtlikena A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 levikule metslindude kaudu.

(4)

Vastavalt epidemioloogilisele ja ornitoloogilisele arengule tuleks sätestada niisuguste riskide korrapärane ja pidev läbivaatamine, pidades silmas kõige enam ohustatuks tunnistatud piirkondade kohandamist.

(5)

Kultuurisündmuste raames toimunud võistlustel osalenud lindude epidemioloogilise rolli puhul on vaja esitada selgitus.

(6)

Lisaks tuleks epidemioloogilist ja ornitoloogilist arengut silmas pidades sätestada otsuses 2005/734/EÜ ettenähtud meetmete kohaldamisaja pikendamine.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2005/734/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/734/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklile 1 lisatakse lõige 4:

“4.   Liikmesriigid vaatavad korrapäraselt läbi lõike 1 kohaselt võetud meetmed, pidades silmas vaatlusi, mis nad on läbi viinud vastavalt otsusele 2005/732/EÜ, et kohaneda muutuva epidemioloogilise ja ornitoloogilise olukorraga oma territooriumi nendes piirkondades, mis nad on seoses lindude gripi levikuga tunnistanud väga ohustatuiks.”

2.

Artikli 2a lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Liikmesriigid tagavad, et kodulindude ja teiste lindude kokkutoomine turgudele, etendustele, näitustele ja kultuurisündmustele, sealhulgas lindude võistlused, on keelatud.

Pädev asutus võib siiski lubada kodulindude ja teiste vangistuses elavate lindude kokkutoomist sellistesse kohtadesse, kui riskihindamise tulemus on soodne.”

3.

Artiklis 4 asendatakse kuupäev “1. detsember 2005” kuupäevaga “31. mai 2006”.

4.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(2)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 95.

(3)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105. Otsust on muudetud otsusega 2005/745/EÜ (ELT L 279, 22.10.2005, lk 79).


LISA

Otsuse 2005/734/EÜ I lisa I osa esimene taane asendatakse järgmisega:

“—

Ettevõtte asukoht lindude rännuteel, eriti Aasia kesk- ja idaosast, Kaspia ja Musta mere piirkonnast, Kesk-Idast ning Aafrikast tulevatel teekondadel;”


Parandused

2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/23


Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsuse 2005/629/EÜ (kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 225, 31. august 2005 )

Otsust 2005/629/EÜ lugeda järgmiselt:

KOMISJONI OTSUS,

26. august 2005,

kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee moodustamise kohta

(2005/629/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse kalandus- ja akvakultuuripoliitika rakendamisel on vaja kõrgkvalifitseeritud teadustöötajate abi, eelkõige mere- ja kalandusbioloogia, püügitehnikate, kalanduse ökonoomika ja teiste selliste valdkondade rakendamisel või seoses kalanduse ja akvakultuuri valdkonna teadusuuringute ja andmete kogumise nõuetega.

(2)

Kõnealust abi peaks osutama komisjoni juurde asutatud alaline kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF).

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklile 33 peab komisjon korrapäraselt nõu STECFiga küsimustes, mis on seotud vee-elusressursside kaitse ja majandamisega, kaasa arvatud bioloogilised, tehnilised, keskkonna-, sotsiaal- ja majandusaspektid, ning võtab arvesse STECFi soovitusi kalavarude majandamisega seotud ettepanekute tegemisel nimetatud määruse alusel.

(4)

STECFi soovitused kalandust puudutavates küsimustes peavad rajanema pädevuse, sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse põhimõtetel.

(5)

On hädavajalik, et STECF kasutaks spetsiifilistele küsimustele vastamiseks nii ühendusest kui väljastpoolt ühendust pärit välisekspertide abi.

(6)

Arvestades tehtavate muudatuste arvu ja tähtsust, tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni 19. novembri 1993. aasta otsus 93/619/EÜ kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee asutamise kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komitee moodustamine

Käesolevaga moodustatakse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (edaspidi STECF).

Artikkel 2

STECFi roll

1.   Komisjon palub STECFilt korrapäraselt või vastavalt vajadusele nõu arvamuste vormis määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 33 lõikes 1 sätestatud küsimustes. Komisjon võib nõuda sellise arvamuse vastuvõtmist kindlaksmääratud aja jooksul.

2.   STECF võib omal algatusel esitada komisjonile arvamusi määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 33 lõikes 1 sätestatud küsimustes.

3.   STECF koostab aastaaruande

a)

Euroopa Ühenduse kalavarude olukorra kohta;

b)

nende kalavarude olukorra majandusliku mõju kohta;

c)

kalastustegevuse arengu kohta, arvestades bioloogilisi, ökoloogilisi, tehnilisi ja majanduslikke tegureid;

d)

muude kalandust mõjutavate majanduslike tegurite kohta.

Artikkel 3

Struktuur

1.   STECF koosneb vähemalt 30st, kuid mitte rohkem kui 35 liikmest.

2.   STECFi liikmeteks on teaduseksperdid merebioloogia, mereökoloogia, kalandusteaduse, looduskaitse, populatsioonidünaamika, statistika, püügitehnikate, akvakultuuri ning kalanduse ja akvakultuuri ökonoomika alal.

Artikkel 4

STECFi liikmete ametisse nimetamine ja reservnimekirja koostamine

1.   Komisjon nimetab STECFi liikmed ametisse sobivate kandidaatide nimekirjast. Nimekiri koostatakse pärast avaliku konkursi väljakuulutamist Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni kodulehel.

2.   STECFi liikmed nimetatakse ametisse nende asjatundlikkuse põhjal ning kooskõlas geograafilise esindatusega, mis väljendab ühenduses valitsevat teadusküsimuste ja lähenemisviiside mitmekesisust.

3.   STECFi liikmete nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning nimekiri tehakse kättesaadavaks koos iga liikme lühielulooga komisjoni kodulehel.

4.   STECFi ametikohal töötamiseks sobivad kandidaadid, keda ametisse ei nimetatud, kantakse reservnimekirja. Komisjon võib kasutada reservnimekirja, et leida sobivad kandidaadid artikli 6 lõike 3 kohaselt STECFist lahkuvate liikmete asendamiseks.

5.   Reservnimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse kättesaadavaks komisjoni kodulehel.

Artikkel 5

Esimehe ja aseesimeeste valimine

STECF valib oma liikmete hulgast kolmeks aastaks esimehe ja kaks aseesimeest. STECFi esimeest ja aseesimehi ei tohi valida samale ametikohale rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.

Artikkel 6

Ametiaeg

1.   STECFi liikme ametiaeg on kolm aastat, ametiaega saab pikendada kolme aasta võrra.

2.   Pärast kolmeaastase ajavahemiku lõppemist jäävad STECFi liikmed, esimees ja aseesimehed ametisse kuni nende asendamise või ametiaja pikendamiseni.

3.   Kui liige ei võta aktiivselt osa STECFi tööst, satub huvide konflikti või soovib ametist lahkuda, võib komisjon ta liikme ametikohalt vabastada.

Artikkel 7

Väliseksperdid

STECF võib komisjoni loal kaasata eksperte, kes ei ole STECFi liikmed ning omavad teaduslikult põhjendatud teadmisi ja asjatundlikkust tööülesannete täitmiseks.

Artikkel 8

Töörühmad

STECF võib komisjoni loal moodustada selgelt määratletud ülesannetega töörühmi. Töörühmad koosnevad välisekspertidest ja vähemalt kahest STECFi liikmest. Nad annavad STECFile aru kindlaksmääratud ajavahemiku järel.

Artikkel 9

Hüvitised ja toetused

1.   STECFi liikmetel ja välisekspertidel on õigus saada toetust vastavalt lisa sätetele STECFi koosolekutel ja töörühmade töös osalemiseks ning tööks raportöörina spetsiifilises küsimuses.

2.   Komisjon hüvitab STECFi liikmete ja välisekspertide reisining elamiskulud.

Artikkel 10

STECFi ja komisjoni suhted

1.   Komisjon kutsub kokku STECFi ja töörühmade koosolekud ja annab loa nende läbiviimiseks.

2.   Komisjon võib osaleda STECFi ja töörühmade koosolekutel.

3.   Komisjon võib kaasata STECFi ja töörühmade koosolekutele eksperte, kes ei ole STECFi liikmed.

Artikkel 11

Kodukord

1.   STECF võtab vastu komisjoni poolt kinnitatud kodukorra. Kodukord tagab, et STECF täidab oma ülesandeid, tuginedes pädevuse, sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtetele ning arvestades samaaegselt õigustatud taotlusi maksude salastatusele ja ärisaladuse kaitsele.

2.   Töökord hõlmab eelkõige järgmist:

a)

STECFi esimehe ja aseesimeeste valimine;

b)

menetluskord:

i)

nõuandetaotluste menetlemine,

ii)

arvamuste vastuvõtmine tavapärase menetluse raames ning kui see on küsimuse kiireloomulisuse tõttu vajalik, kirjavahetuse teel toimuva kiirendatud menetluse raames;

c)

töörühmade moodustamine ja korraldus, töörühmade esimeeste ja aseesimeeste nimetamine ja nende ülesannete kirjeldus;

d)

koosolekute protokollid, kaasa arvatud arvamuste üksikasjad, mis erinevad vastuvõetud arvamustest;

e)

välisekspertide roll;

f)

raportööride määramine ja nende ülesannete kirjeldus;

g)

teaduslike arvamuste vorm ja sisu nende järjekindluse tagamiseks ja parandamiseks;

h)

STECFi liikmete ja välisekspertide vastutus ja kohustused, silmas pidades nende väliskontakte;

i)

STECFi esindamine kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitees;

j)

STECFi liikmete osalemine piirkondlikes nõuandekomiteedes.

3.   Kodukord avaldatakse komisjoni kodulehel.

Artikkel 12

Otsused ja arvamused

1.   STECF teeb otsuseid koosolekul osalevate liikmete häälteenamusega. Otsused ja arvamused võetakse vastu ainult juhul, kui 70 % STECFi liikmetest andis oma hääle või keeldus hääletamast.

2.   Vähemuse põhjendatud seisukohad lisatakse STECFi arvamustele ja edastatakse asjaosalistele.

3.   STECFi arvamused avaldatakse komisjoni kodulehel viivitamata, arvestades vajadust kaitsta ärisaladust.

Artikkel 13

Sõltumatus

1.   STECFi liikmeid nimetatakse ametisse ja väliseksperte kaasatakse isiklikult. Nad ei tohi delegeerida oma kohustusi.

2.   STECFi liikmed ja väliseksperdid tegutsevad liikmesriigist ja sidusrühmadest sõltumatult. Nad esitavad kohustuste deklaratsiooni tegutseda üldistes huvides ja huvide deklaratsiooni, millega kinnitavad mis tahes huvide puudumist, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks, või nende olemasolu. Kõnealused deklaratsioonid esitatakse kirjalikult ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks. STECFi liikmed esitavad kohustuste deklaratsiooni igal aastal.

3.   STECFi liikmed ja väliseksperdid deklareerivad igal STECFi ja töörühma koosolekul mis tahes erihuvi, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks teatavate päevakorrapunktide suhtes.

Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1.   STECFi liikmed ja väliseksperdid ei tohi avalikustada STECFis või töörühmas töötamise tulemusel saadud mis tahes teavet, välja arvatud STECFi arvamusi.

2.   Kui komisjon teavitab STECFi taotletud arvamuse konfidentsiaalsusest, siis osalevad asjaomases töörühmas ainult STECFi liikmed ja komisjoni esindaja.

Artikkel 15

STECFi sekretariaat

1.   Komisjon annab STECFi ja selle töörühmade käsutusse sekretariaadi.

2.   Sekretariaadi ülesandeks on tehniline ja halduslik abi ning koordineerimine, et võimaldada STECFi tõhusat toimimist ja organiseerida selle töörühmade koosolekuid.

3.   Sekretariaat koordineerib vajaduse korral STECFi ja selle töörühmade koostööd teiste ühenduse ja rahvusvaheliste organitega.

Artikkel 16

Lõppsätted

1.   Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks otsus 93/619/EÜ.

2.   Vastavalt otsuse 93/619/EÜ artiklile 1 ametisse nimetatud STECFi liikmed jäävad ametisse kui käesoleva otsusega moodustatud komitee liikmed kuni uute STECFi liikmete ametisse nimetamiseni vastavalt käesoleva otsuse artiklile 3.

3.   Artikli 5 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis pärast käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud liikmete volituste lõppemist.

Brüssel, 26. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG

LISA

TOETUSED

STECFi liikmetel ja välisekspertidel on õigus saada toetust STECFi töös osalemiseks järgmiselt:

Osalemine STECFi koosolekutel ja töörühmades

Eurodes täispäeva kohta

STECFi koosolekud

Töörühmad

Esimees

300

300

Aseesimees (3)

300

0

Teised osalejad

250

250

Kui tööst võetakse osa ainult hommikul või õhtul, makstakse toetust 50 % ulatuses täispäeva toetusest.

Raportid

Eurodes

STECFi arvamused täiskogu koosolekutel või kirjavahetuse teel (4)

Raportid tausta kohta (5) STECFi koosolekute ja töörühmade eel

Raportöör

300

300 (6)


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 297, 2.12.1993, lk 25.

(3)  Ette nähtud ainult STECFi koosolekutel.

(4)  Toetust makstakse arvamuse valmimisel.

(5)  Kokkuvõtted, uuringud ja taustteave.

(6)  Toetust tuleks maksta hiljemalt 15 päeva jooksul vastavalt komisjoni kehtestatud ajalisele piirangule, mis on täpsustatud eelnevas kirjalikus lepingus. Komisjon võib siiski vajaduse korral otsustada tähtaega pikendada.


2.12.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/28


Komisjoni 29. märtsi 2005. aasta määruse (EÜ) nr 489/2005 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 81, 30. märts 2005 )

Leheküljel 26 asendatakse määrus (EÜ) nr 489/2005 järgmisega:

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 489/2005,

29. märts 2005,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad sekkumiskeskuste kindlaksmääramise ja koorimata riisi ülevõtmise kohta sekkumisametite poolt

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3 ning artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1785/2003 on sätestatud koorimata riisi standardkvaliteet ja sellele kohaldatav sekkumishind.

(2)

Edendamaks kvaliteetse riisi tootmist, on vaja täpselt määratleda sekkumiskriteeriumid. Kvaliteetse riisi tootmise tagamise tõhusaimateks abinõudeks on töötlemisjärgse saagise parandamine ja suurem kriitika põhisaagisest erineva saagise suhtes ning sekkumisametite poolt ladustatava koorimata riisi kvaliteedi tagamine. Sellega seoses tuleb komisjon 30. märtsi 1998. aasta määruse (EÜ) nr 708/98 (koorimata riisi ülevõtmise kohta sekkumisasutuste poolt ja kohaldatavate summade ning hinnatõusude ja -alandamiste kindlaksmääramise kohta) (2) II lisas esitatud sortide loetelust kõrvaldada mõned praeguseks iganenud sordid.

(3)

Sekkumise rahuldava toimimise tagamiseks tuleks iga pakkumise puhul kindlaks määrata miinimumkogus. Siiski tuleb ette näha kõrgema määra kehtestamine mõnede liikmesriikide hulgikaubandustavade ja -tingimuste arvessevõtmiseks.

(4)

Kindlasti ei tohiks sekkumiseks vastu võtta koorimata riisi, mille kvaliteet ei võimalda nõuetekohast kasutamist või ladustamist. Madalaima kvaliteedi kindlaksmääramisel tuleks eelkõige pöörata tähelepanu ühenduse riisikasvatusalade ilmastikuoludele. Ühetaoliste partiide ülevõtmiseks tuleks täpsustada, et partii peab koosnema ühe sordi riisist.

(5)

Määruses (EÜ) nr 1785/2003 on sätestatud, et koorimata riisi sekkumishind määratakse standardkvaliteediga riisile ja kui pakutava koorimata riisi kvaliteet on erinev standardkvaliteedist, mida arvestades sekkumishind on määratud, kohaldatakse sekkumishinda seda tõstes või alandades.

(6)

Hinnatõusude ja -alandamiste kohaldamisel tuleks arvesse võtta koorimata riisi põhiomadusi, mis võimaldavad selle kvaliteeti objektiivselt hinnata; seda nõuet saab täita hinnates lihtsate ja tõhusate meetoditega niiskusesisaldust, töötlemisjärgset saagist ja teradefekte.

(7)

Määruses (EÜ) nr 1785/2003 on sekkumisametite kaudu ostetavad kogused piiratud 75 000 tonnini aastas. Sellise koguse võrdseks jaotamiseks tuleb määrata ära kogused tootja liikmesriigi kohta, võttes aluseks riikide vastavad pindalad, mis on kinnitatud nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühine kord põllumajanduspoliitika raames määratavatele otsetoetuskavadele, määratakse põllumeeste toetuskavad ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr ja 2529/2001 (3) ning nimetatud määruse VII lisas kirjeldatud keskmisi saagiseid.

(8)

Selleks, et sekkumiskava oleks võimalikult lihtne ja tõhus, tuleks pakkumised esitada kaupade ladustamispaigale kõige lähemal asuvale sekkumiskeskusele ja sätestada veokulud kauba vedamiseks lattu, kus sekkumisamet selle vastu võtab.

(9)

Samuti tuleb täpselt kindlaks määrata kauba kontrollimiseks ettenähtavad toimingud, et oleks tagatud pakutavate kaupade massi ja kvaliteedi vastavus nõuetele; tuleb teha vahet ühelt poolt kauba ülevõtmise vahel pärast seda, kui on kontrollitud selle kogus ja vastavus kvaliteedi miinimumnõuetele, ja teiselt poolt pakkujale kauba eest makstava hinna kindlaksmääramise vahel pärast seda, kui tüüpilise proovi põhjal on vajalike analüüsidega kindlaks tehtud iga partii täpsed omadused.

(10)

Samuti on vajalik kehtestada erisätted, mida kohaldatakse juhul, kui kaup võetakse üle pakkuja laos; sel juhul tuleks arvestada pakkuja laoseisu, mida tuleb kontrollida täiendavalt, et tagada vastavus sekkumisameti kehtestatud ülevõtunõuetele.

(11)

Võttes arvesse, et käesoleva määrusega asendatakse komisjoni koorimata riisi sekkumisasutusi käsitlev määrus (EÜ) nr 708/98 ja 14. märtsi 2000. aasta määrus (EÜ) nr 549/2000, (4) tuleb viimati nimetatud määrused tühistada.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sekkumiskeskused

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 6 lõike 2 osutatud sekkumiskeskused on loetletud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Sekkumisameti poolt teostatav kokkuost

1.   Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 7 lõikes 1 kehtestatud kokkuostuperioodi jooksul võib iga vähemalt 20tonnise ühenduse piirides kasvatatud koorimata riisi partii pakkuja esitada selle partii sekkumisametile kokkuostuks.

Partii peab koosnema ühe sordi riisist.

Liikmesriikidel on õigus suurendada esimeses lõigus kirjeldatud partii miinimumkogust.

2.   Kui partii tarnitakse mitmes osas (veoauto, praam, raudteevagun jne), peab iga osa olema vastavuses käesoleva määruse artiklis 3 ette nähtud miinimumnõuetega, minemata vastuollu artikliga 12.

Artikkel 3

Nõutavad miinimumomadused

1.   Sekkumiseks vastu võetav koorimata riis peab olema veatu, seaduslikul teel omandatud ning standardse turustuskvaliteediga.

2.   Koorimata riis loetakse veatuks, seaduslikul teel omandatuks ning standardse turustuskvaliteediga, kui:

a)

see on lõhnatu ega sisalda elus putukaid,

b)

niiskusesisaldus ei ületa 14,5 %,

c)

saagis pärast töötlemist on hinnatud vähemalt viie punkti vääriliseks käesoleva määruse II lisa A osas esitatud töötlemisjärgse saagise kvaliteedi hindamise skaala alusel,

d)

tootes sisalduvate mitmesuguste prügilisandite, sordile mittevastavate terade ning määruse (EÜ) nr 1785/2003 III lisas loetletud kvaliteedinõuetele mittevastavate terade osakaal ei ületa käesoleva määruse III lisaga kehtestatud vastava riisisordi kohta suurimat lubatud protsentuaalset osakaalu,

e)

radioaktiivsuse tase ei ületa ühenduse õigusaktides kehtestatud maksimumtaset.

3.   Käesoleva määruse tähenduses mõistetakse määratluse “mitmesugused prügilisandid” all võõrkehi, mis pole riis.

Artikkel 4

Hinnatõusud ja -alandamised

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 7 lõikega 2 kehtestatud hinnatõuse ja -alandamisi kohaldatakse lähtuvalt sekkumise käigus omandatava koorimata riisi ostuhinnast, korrutades seda vastava tõusu või -alandamisprotsendiga, mis arvestatakse järgmiselt:

a)

juhul, kui koorimata riisi niiskusesisaldus ületab 13 %, on sekkumishinna alandamise arvutamise aluseks ühe kümnendiku täpsusega mõõdetud protsentuaalne erinevus sekkumiseks pakutava koorimata riisi niiskusesisalduse protsendi ja maksimaalse lubatud niiskusesisalduse vahel, mis on 13 %;

b)

juhul kui riisi saagis pärast töötlemist erineb käesoleva määruse II lisa A osas vastavalt sordile ettenähtud saagisenäitajatest, rakendatakse II lisa B osaga kehtestatud hinnatõuse ja -alandamisi vastavalt sordile;

c)

juhul, kui koorimata riisi terad ei mahu sordi järgi kehtestatud kvaliteedinõuete piiridesse, rakendatakse sekkumist kokkuostuhinnale IV lisas esitatud vastavale riisisordile kehtestatud allahindlusprotsenti;

d)

juhul kui mitmesuguste prügilisandite osakaal koorimata riisis ületab 0,1 %, võib seda sekkumise korras sisse osta ainult 0,02 % alandatud hinnaga iga 0,01 % kõrvalekalde kohta;

e)

juhul, kui sekkumiseks pakutakse kindlat sorti koorimata riisi partiid, mis sisaldab rohkem kui 3 % teisi riisisorte, võib sekkumisel vastu võtta ainult 0,1 % alandatud hinnaga iga 0,1 % kõrvalekalde kohta.

Artikkel 5

Sekkumiskõlblikud kogused

Alates turustusaastast 2004/2005 on iga turustusaasta sekkumiskõlbliku koorimata riisi kogused jaotatud ositi iga tootjaliikmesriigi kohta (osa nr 1) vastavalt V lisas esitatud tabelile ja osa nr 1 alla mitte kuuluvatest kogustest moodustuv üks ühine osa kogu ühenduse jaoks (osa nr 2).

Artikkel 6

Ettevõtjatepoolsed müügipakkumised

1.   Kõik tehtavad müügipakkumised esitatakse sekkumisametile kirjalikult, soovitatavalt elektroonilisel teel, sekkumisameti poolt koostatud näidisvormi kohaselt.

Pakkumised võetakse vastu ainult juhul, kui nad on esitatud osa nr 1 puhul 1.–9. aprillini ja osa nr 2 puhul 1.–9. juunini.

2.   Nõuetele vastav pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

a)

pakkuja nimi;

b)

pakutud riisi ladustamiskoht;

c)

pakutud kogus vastavalt artiklile 2;

d)

riisi sort;

e)

põhiomadused, sealhulgas põhisaagis ja saagis pärast töötlemist;

f)

saagikoristusaasta;

g)

pakkumise miinimumkogus, millest väiksemate kogustega tehtavaid pakkumisi käsitletakse pakkuja poolt mittelaekunutena;

h)

sekkumiskeskus, millele pakkumine tehakse;

i)

tõend, et pakkujal on iga koorimata riisi tonni kohta 50 euro suurune tagatisraha. Tootjatele või nende ühendustele, kes vastavad komisjoni määruses (EÜ) nr 1709/2003 (5) sätestatud ettekirjutustele on nimetatud garantiisummat vähendatud 20 eurole koorimata riisi tonni kohta;

j)

sertifikaat, mis kinnitab toote päritolu ühenduse piirest, kuhu on märgitud ka tootmispiirkond;

k)

andmed taimekaitsevahendite kasutamise kohta ja täpsed kasutatud kogused.

3.   Kõik tootjatest liikmesriikide sekkumisametitele tehtavad pakkumised esitatakse selle liikmesriigi sekkumiskeskusele, mis on pakkumise ajal koorimata riisi asukohale kõige lähemal. Käesoleva määruse rakendamise raames mõistetakse “lähima sekkumiskeskuse” all tootjaliikmesriigis asuvat keskust, kuhu koorimata riisi saab vedada kõige väiksemate kuludega.

4.   Kord esitatud pakkumisi ei saa hiljem muuta ega tagasi võtta.

5.   Juhul kui sekkumiseks laekunud pakkumist käsitletakse mittelaekununa, teavitab sekkumisamet sellest asjaomast pakkujat 10 tööpäeva jooksul pakkumise laekumisest.

Artikkel 7

Koguse määramine

1.   Hiljemalt maikuu esimeseks tööpäevaks arvestab liikmesriigi pädev ametiasutus kas osa nr 1 all pakutav üldkogus ületab saadaolevat kogust või mitte. Ületamise korral arvestab see ametiasutus kuue komakoha täpsusega võimalikke pakutavaid koguseid iseloomustava jaotuskoefitsiendi. Saadud koefitsient fikseeritakse võimalikule suure väärtusega, mis võimaldab arvestades iga pakkumise miinimumkogust, üldkogusel jääda saadaoleva kogusega võrdseks või alla selle. Juhul kui ületamist ei täheldata määratakse koefitsiendi väärtuseks 1.

Teistel juhtudel, kus võimalik pakutav üldkogus ületab saadaolevat, liidetakse üle jääv kaubakogus osa nr 2 all väljendatud kogusele.

Liikmesriigi pädev ametiasutus teavitab komisjoni rakendatavast jaotuskoefitsiendi suurusest, pakutavast üldkogusest ning üle jäävast osa nr 2 alla kantavast kogusest, hiljemalt esimeses lõigus nimetatud tähtajale järgneval päeval. Komisjon avalikustab selle teabe oma veebilehel niipea kui võimalik.

Hiljemalt teisel päeval pärast esimeses lõigus nimetatud tähtaega teavitab liikmesriigi pädev ametiasutus pakkujat tema pakkumise vastuvõtmisest konkursile, kus saadaolev kogus võrdub jaotuskoefitsiendiga korrutatud pakutava kogusega. Kui see kogus jääb aga alla pakkumises märgitud miinimumkogusele, võrdsustatakse see nulliga.

2.   Mis puutub osasse nr 2, siis peavad liikmesriigid hiljemalt juulikuu esimeseks tööpäevaks teavitama komisjoni pakutavatest kogustest ning täpsustatud miinimumkogustest. See teavitamine toimub elektroonilisel teel VI lisas esitatud mudeli täitmisel. Teavitamine peab toimuma ka juhul, kui ühtegi kogust pole pakutud.

Komisjon kogub kokku kõik liikmesriikidest laekunud pakkumised ning arvestab, kas pakkumiste kogusumma ületab saadaoleva koguse või mitte. Juhul kui pakutava kauba kogumaht ületab saadaoleva koguse, määrab komisjon nende koguste vastuvõtmiseks jaotuskoefitsiendi kuue komakoha täpsusega. Nimetatud koefitsient fikseeritakse kõrgeima võimaliku väärtusega, mis võimaldab määrata, võttes arvesse igas pakkumises nimetatud väikseimaid koguseid, kas kogu pakutav kogus on väiksem või võrdne saadaoleva kogusega. Kui see kogus aga pakkumises märgitud kogust ei ületa, rakendatakse koefitsienti väärtusega 1.

Hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast rakendatava koefitsiendi avaldamist Euroopa Liidu Teatajas teavitab liikmesriigi pädev ametiasutus pakkujat tema pakkumise vastuvõtmisest konkursile, kus saadaolev kogus võrdub jaotuskoefitsiendiga korrutatud pakutava kogusega. Kui see kogus jääb aga alla pakkumises märgitud miinimumkogusele, võrdsustatakse see nulliga.

3.   Artikli 6 lõike 2 punktis i nimetatud tagatisraha vabastatakse proportsionaalselt pakkumisele esitatud, kuid mitte ülevõetavale kogusele. Ülevõetav kogus vabastatakse tagatisrahast tervenisti peale selle koguse 95protsendilist vastuvõtmist vastavalt artiklis 9 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Veokulud

1.   Pakkuja kannab kauba veokulud hoidlast, kus nad on pakkumise esitamise ajal ladustatud, kuni lähima sekkumiskeskuseni.

2.   Kui sekkumisamet ei võta koorimata riisi üle lähimas sekkumiskeskuses, kannab lisanduvad veokulud sekkumisamet.

3.   Lõigetes 1 ja 2 käsitletavate kulude ulatuse määrab sekkumisamet.

Artikkel 9

Tarnimine

1.   Sekkumisamet määrab kindlaks tarnekuupäeva ja ülevõtva sekkumiskeskuse ning teavitab sellest viivitamatult avalduse esitajat. Need tingimused võib vaidlustada kahe tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist.

2.   Kauba tarnimine sekkumiskeskusesse peab toimuma enne pakkumise saamise kuule järgneva kolmanda kuu lõppu ja igal juhul hiljemalt jooksva turustusaasta 31. augustiks.

Järgustatud tarnete korral tuleb partii viimane osa tarnida vastavalt esimese lõigu ettekirjutustele.

3.   Sekkumisamet võtab kauba üle pakkuja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja juuresolekul.

Artikkel 10

Sekkumisameti poolne ülevõtmine

1.   Sekkumisamet võtab pakutud riisi üle, kui sekkumisamet või selle volitatud esindaja on kindlaks teinud sekkumislattu toimetatud kaupade artiklites 2 ja 3 ette nähtud miinimumkoguse ja omadused vastavalt artikliga 12 kehtestatud nõuetele.

2.   Tarnitud kogus kaalutakse pakkuja ja sekkumisameti esindaja juuresolekul, kellel ei tohi olla mingeid suhteid pakkujaga. Sekkumisameti esindaja võib olla laopidaja.

3.   Juhul kui sekkumisametit esindab laopidaja, teostab viimane kontrolli ise 30 päeva jooksul pärast tarnimist. Vähemalt massi kontrollimisel tuleb kasutada mahumõõtmist.

Juhul kui esimeses lõigus nimetatud mahumõõtmine näitab, et mass on kuni 6 % väiksem laopidaja äridokumentides registreeritud kogusest, kannab laopidaja kõik kulud, mis on seotud järgmisel kaalumisel registreeritud puuduvate kogustega, võrreldes arvepidamises (ülevõtmisel) registreeritud massiga.

Juhul kui esimeses lõigus nimetatud mahumõõtmine näitab, et mass on rohkem kui 6 % väiksem laopidaja äridokumentides registreeritud kogusest, kaalutakse kaup viivitamata. Kui kindlaks tehtud mass on väiksem kui arvepidamises registreeritud mass, kannab kaalumisega seotud kulud laopidaja; vastupidisel juhul kannab kaalumiskulud sekkumisamet.

Artikkel 11

Ülevõtmine pakkuja laos

1.   Sekkumisamet võib võtta koorimata riisi üle kohas, kus riis on ladustatud pakkumise esitamise ajal, ja mitte pakkuja nimetatud sekkumisametis. Sellisel juhul peab ülevõetav kaup olema ladustatud muust kaubast eraldi.

Kauba vastuvõtukuupäevaks märgitakse artikliga 14 ette nähtud ülevõtmisprotokollis nimetatud miinimumomaduste märkimise kuupäeva.

2.   Juhul kui üleandmine toimub vastavalt lõikes 1 sätestatud tingimustele, võib koguse teha kindlaks laoseisuarvestuse põhjal, mis peab olema koostatud kutsealastele ja sekkumisametite nõuetele vastavalt, tingimusel et:

a)

laoseisuarvestuses on märgitud:

kaalumisel kindlaks tehtud mass, arvestades et kaalumisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 10 kuud,

kvaliteedinäitajaid kaalumise hetkel, eelkõige niiskusesisaldus,

punkrivahetused,

ja mis tahes töötlemine;

b)

laopidaja tõendab, et pakutud partii vastab igati arvestuses esitatud andmetele.

Registreeritakse mass, mis on märgitud laoseisuarvestusse, ja mida on kohandatud võttes arvesse erinevusi kaalumise käigus kindlaks tehtud niiskusesisalduse ja tüüpilise proovi põhjal kindlaks tehtud niiskusesisalduse vahel.

Sekkumisamet teeb mahukontrolli 30 päeva jooksul alates ülevõtmise päevast. Erinevus kaalutud koguse ja mahumõõtmismeetodiga hinnatud koguse vahel ei tohi ületada 6 %.

Juhul kui kolmandas lõigus kirjeldatud mahumõõtmine osutab, et mass on kuni 6 % väiksem laopidaja äridokumentides registreeritud kogusest, kannab laopidaja kõik kulud, mis on seotud järgmisel kaalumisel registreeritud puuduvate kogustega, võrreldes äridokumentides (ülevõtmisel) registreeritud massiga.

Juhul kui kolmandas lõigus kirjeldatud mahumõõtmine osutab, et mass on rohkem kui 6 % väiksem laopidaja äridokumentides registreeritud kogusest, kaalub laopidaja kauba viivitamata. Kui kindlaks tehtud mass on registreeritust väiksem, kannab kaalumiskulud laopidaja. Vastasel korral kannab kulud EAGGF.

Artikkel 12

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine

1.   Sekkumiseks võetava toote vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse vastavalt artiklile 3 järgmiselt: sekkumisamet võtab proovi avalduse esitaja või seaduslikult volitatud esindaja juuresolekul.

Igal proovivõtmisel võetakse kolm, vähemalt 1 kg suuruse massiga proovi, mis on ette nähtud:

a)

pakkujale,

b)

laole kus ülevõtmine toimub,

c)

sekkumisametile.

Tüüpilise proovi saamiseks võetavate proovide hulk saadakse pakutava partii jagamisest 10tonnisteks osadeks. Kõik proovid on ühesuguse kaaluga. Tüüpiline proov saadakse proovideks võetud koguse jagamisel kolmeks.

Vastavust nõutavatele tingimustele kontrollitakse tüüpilise proovi alusel laos, kus ülevõtmine toimub.

2.   Juhul kui kauba ülevõtmine toimub mujal kui pakkuja laos, võetakse lõikes 1 nimetatud tüüpiliseks proovid vajalikud proovid eraldi igast osatarnest (veoauto, praam, raudteevagun).

Tarne korral kontrollitakse enne partii jõudmist sekkumislattu iga osatarne puhul ainult niiskusesisaldust, prügilisandite hulka ja seda, et partiis ei ole elus putukaid. Kui hiljem kontrolli lõpus siiski ilmneb, et osatarne ei vasta kvaliteedi miinimumnõuetele, keeldutakse partii ülevõtmisest. Kogu partii saadetakse tagasi pakkuja kulul.

Kui liikmesriigi sekkumisamet suudab enne tarne lattujõudmist kontrollida iga osatarne vastavust kõikidele kvaliteedi miinimumnõuetele, keeldub ta kõigi otsetarnete ülevõtmisest, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele.

3.   Kui kauba ülevõtmine, vastavalt artiklile 11, toimub pakkuja laos, teostatakse kontroll pakutava partii tüüpilise proovi põhjal, nagu see on ette nähtud lõikes 1.

Kontrollimisel tuleks kindlaks teha kauba vastavus kvaliteedi miinimumnõuetele. Vastasel korral partiid üle ei võeta.

Artikkel 13

Kauba omaduste määramine

1.   Kui kaup võetakse pärast vastavalt artiklile 12 tehtud kontrolli vastu, määratletakse kauba täpsed omadused pakkujale makstava hinna kindlaksmääramiseks. Pakutud partiile määratakse hind artiklis 12 määratletud tüüpiliste proovide kontrolli tulemuste kaalutud keskmise põhjal.

Pakkujale teatatakse kontrolli tulemus artiklis 14 ette nähtud ülevõtmisprotokollis.

2.   Kui pakkuja vaidlustab lõike 1 kohaselt hinna määramiseks tehtud kontrolli tulemused, teeb pädevate ametiasutuste poolt heaks kiidetud laboratoorium kauba omaduste täiendava üksikasjaliku analüüsi uute tüüpiliste proovide põhjal, mis koosnevad võrdsest arvust pakkuja ja sekkumisameti valduses olevatest proovidest. Tulemus on nende tüüpiliste proovide kontrolli tulemuste kaalutud keskmine.

Nende viimaste analüüside tulemus on lõplik ja selle põhjal määratakse kindlaks pakkujale makstav hind. Kõnealuste uute analüüside kulud kannab kaotaja osapool.

Artikkel 14

Ülevõtmisprotokoll

Sekkumisamet koostab iga partii kohta ülevõtmisprotokolli. Pakkuja või tema esindaja võivad olla protokolli koostamise juures.

Protokollis märgitakse vähemalt:

a)

koguse ja miinimumomaduste kontrollimise kuupäev;

b)

tarnitud sort ja mass;

c)

tüüpilise proovi koostamiseks võetud proovide hulk;

d)

täheldatavad füüsilised ja kvaliteediomadused.

Artikkel 15

Pakkujale makstava hinna määramine ja makseprotseduur

1.   Pakkujale makstav hind on hoidlasse tarnitud mahalaadimata kauba eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 7 lõikele 2 kindlaksmääratud hind, mis kehtib esimese tarnepäeva fikseeritud kuupäeval, võttes arvesse käesoleva määruse artiklis 4 ette nähtud hinnatõuse ja -alandamisi ning käesoleva määruse artikli 8 sätteid.

Kui riis võetakse artikli 11 kohaselt üle pakkuja laos, tehakse makstav hind kindlaks pakkumise vastuvõtmise päeval kehtinud sekkumishinna põhjal, mida on kohandatud kohaldatavate hinnatõusude ja -alandamiste võrra ja millest on lahutatud kõige soodsaimad veokulud koorimata riisi ülevõtmiskoha ja lähima sekkumiskeskuse vahel ning laost äravedamise kulud. Kõnealused kulud määrab kindlaks sekkumisamet.

2.   Makse tehakse 32. ja 37. päeva vahel pärast artikli 10 lõikes 1 või artikli 11 lõikes 1 osutatud ülevõtmise kuupäeva.

Artikli 13 lõike 2 kohaldamisel tehakse makse nii kiiresti kui võimalik pärast pakkuja teavitamist lõpliku analüüsi tulemustest.

Kui pakkuja peab esitama enne maksmist arve ja kui seda arvet ei esitata eelmises lõigus ettenähtud tähtaja jooksul, tehakse makse viie tööpäeva jooksul pärast arve tegelikku esitamist.

Artikkel 16

Ladustatud kauba kontroll

Ettevõtted, kes sekkumisametite nimel sisseostetud tooteid ladustavad, jälgivad pidevalt tooteid ja nende säilivust ning teavitavad sekkumisametit viivitamatult asjaomastest probleemidest.

Sekkumisamet kontrollib ladustatud kauba kvaliteeti vähemalt korra aastas. Selleks võib võtta proovi komisjoni määrusega (EÜ) nr 2148/96 (6) ette nähtud aastainventuuri ajal.

Artikkel 17

Radioaktiivse saastatuse kontroll

Riisi radioaktiivse saastatuse kontrolli teostatakse vaid juhtudel, kui olukord peaks seda teatava perioodi jooksul nõudma. Juhul kui radioaktiivse saastatuse kontroll peaks osutuma vajalikuks, teostatakse see vastavalt määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 26 lõikes 2 sätestatud kontrollimeetmete kestusele ja ulatusele.

Artikkel 18

Siseriiklik kord

Et võtta arvesse kõnealuses liikmesriigis valitsevaid eritingimusi, võtavad sekkumisametid vajaduse korral vastu ülevõtmise täiendava korra tingimused, mis on kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

Artikkel 19

Eelmiste määruste tühistamine

Käesolevaga tühistatakse määrused (EÜ) nr 708/98 ja (EÜ) nr 549/2000.

Artikkel 20

Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub päev pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL

I LISA

SEKKUMISKESKUSED

1.   Kreeka

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Kesk-Kreeka

Vólos

Lamía

Messolongi

Elassona

Kesk-Makedoonia

Skotoysa

Drymos

Platy

Provatas

Pyrgos

Thessaloníki

Serres

Yannitsa

Peloponnesos

Messini


2.   Hispaania

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Aragón

Ejea de los Caballeros

Grañén

Kataloonia

Aldea-Tortosa

Valencia

Albal-Silla

Sueca

Cullera

Murcia

Calasparra

Extremadura

Don Benito

Montijo

Madrigalejo

Andaluusia

Coria del Río

Las Cabezas de San Juan

La Puebla del Río

Los Palacios

Véjer de la Frontera

Navarra

Tudela


3.   Prantsusmaa

Departemangud

Sekkumiskeskused

Bouches-du-Rhône

Arles

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Gard

Beaucaire

Saint-Gilles

Prantsuse Guajaana

Mana (Saint-Laurent-du-Maroni)


4.   Itaalia

Maakonnad

Sekkumiskeskus

Piemonte

Vercelli

Novara

Cuneo

Torino

Alessandria

Biella

Veneto

Rovigo

Lombardia

Pavia

Mantova

Milano

Lodi

Emilia Romagna

Piacenza

Parma

Ferrara

Bologna

Ravenna

Reggio Emilia

Sardiinia

Oristano

Cagliari


5.   Ungari

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Alföld

Karcag

Hortobágy

Szarvas


6.   Portugal

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Beira Litoral

Granja do Ulmeiro

Ribatejo

Mora

Fronteira

Alentejo

Cuba

Ibeeria

II LISA

A.   TÖÖTLEMISJÄRGNE SAAGIS

Sordi nimetus

Täisterade saagis

(%)

Täissaagis

(%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle “E”, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Nimetuseta sordid

64

72

B.   HINNATÕUS JA -ALANDAMINE TÖÖTLEMISJÄRGSE SAAGISE PUHUL

Koorimata riisi töötlemine kroovitud täisteraliseks riisiks

Hinnatõusud ja -alandamised saagiseühiku kohta

Suurem kui põhisaagis

Hinnatõus 0,75 %

Väiksem kui põhisaagis

Hinnaalandus 1 %


Koorimata riisi töötlemine kroovitud riisiks

Saagisele kohaldatav hinnatõus ja -alandamine

Suurem kui põhisaagis

Hinnatõus 0,60 %

Väiksem kui põhisaagis

Hinnaalandus 0,80 %

III LISA

SUURIMAD VÕIMALIKUD ARTIKLI 3 LÕIKE 2 PUNKTIS D NIMETATUD PROTSENTUAALSED OSAKAALUD

Terade defektid

Ümarateraline riis

CN-kood 1006 10 92

Keskmine ja A-kvoodi pikateraline riis

CN-koodid 1006 10 94 ja 1006 10 96

B-kvoodi pikateraline riis

CN-kood 1006 10 98

Kriitjad terad

6

4

4

Punasetriibulised terad

10

5

5

Värvunud ja täpilised terad

4

2,75

2,75

Klaasjad terad

1

0,50

0,50

Kollased terad

0,175

0,175

0,175

Prügilisandid

1

1

1

Muu sordivastavusega riis

5

5

5

IV LISA

TERADE DEFEKTIDEGA SEOTUD HINNAALANDUSED

Terade defektid

Sekkumishinnast hinnaalanduse tegemisel arvestatavate defektiga terade protsentuaalne osakaal

Normist kõrvalekallete esinemisel rakendatava hinnaalanduse (7) protsent

Ümarateraline riis

CN-kood 1006 10 92

Keskmine ja A-kvoodi pikateraline riis

CN-koodid 1006 10 94 ja 1006 10 96

Pikateraline B-kvoodi riis

CN-kood 1006 10 98

Kriitjad terad

2–6 %

2–4 %

1,5–4 %

1 % iga järgneva 0,5 % kõrvalekalde kohta

Punasetriibulised terad

1–10 %

1–5 %

1–5 %

1 % iga järgneva 1 % kõrvalekalde kohta

Värvunud ja täpilised terad

0,50–4 %

0,50–2,75 %

0,50–2,75 %

0,8 % iga järgneva 0,25 % kõrvalekalde kohta

Klaasjad terad

0,05–1 %

0,05–0,50 %

0,05–0,50 %

1,25 % iga järgneva 0,25 % kõrvalekalde kohta

Kollased terad

0,02–0,175 %

0,02–0,175 %

0,02–0,175 %

6 % iga järgneva 0,125 % kõrvalekalde kohta

V LISA

ARTIKLIS 5 KIRJELDATUD OSA nr 1

Liikmesriik

Osa nr 1

Kreeka

4 674 t

Hispaania

20 487 t

Prantsusmaa

4 181 t

Itaalia

40 764 t

Ungari

307 t

Portugal

4 587 t

VI LISA

TEAVITAMISANDMED VASTAVALT ARTIKLI 7 LÕIKELE 2

Liikmesriik: …

Pakkumise registreerimisnumber

Pakutav kogus (t)

Miinimumkogus (t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

jne

 

 

Elektronpostiaadress artikli 7 lõikes 2 nimetatud teabe edastamiseks: AGRI-INTERV-RICE@CEC.EU.INT


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(2)  EÜT L 98, 31.3.1998, lk 21. Määrus on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1107/2004 (ELT L 211, 12.6.2004, lk 14).

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 118/2005 (ELT L 24, 27.1.2005, lk 15).

(4)  EÜT L 67, 15.3.2000, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1091/2004 (ELT L 209, 11.6.2004, lk 8).

(5)  ELT L 243, 27.9.2003, lk 92.

(6)  EÜT L 288, 9.11.1996, lk 6.

(7)  Iga järgnev kõrvalekalle arvestatakse maha defektsete terade protsentuaalset osakaalu tähistava ühiku teisest komakohast alates.