ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 312

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
29. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1946/2005, 14. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1947/2005, 23. november 2005, mis käsitleb seemneturu ühist korraldust ning millega muudetakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2358/71 ja (EMÜ) nr 1674/72

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1948/2005, 28. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1949/2005, 28. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1917/2000 seoses kaupade eriliikumisega ja remondiga seotud kaupade kaubavahetusest väljajätmisega

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1950/2005, 28. november 2005, millega kohandatakse mitut teravilja-, riisi- ja kartulitärkliseturu määrust Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1951/2005, 28. november 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

45

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/81/EÜ, 28. november 2005, millega muudetakse direktiivi 80/723/EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta ( 1 )

47

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Euroopa Parlament
Nõukogu
Komisjon

 

*

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus, 4. november 2005, millega määratakse ametisse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liikmed

49

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2005, mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust millega muudetakse otsust 2003/17/EÜ

51

 

*

Nõukogu soovitus, 14. november 2005, prioriteetsete meetmete kohta koostöö tõhustamiseks arhiivinduse valdkonnas Euroopas

55

 

*

Poliitika- ja Julgeolekukomitee otsus EUPOL COPPS/1/2005, 16. november 2005, Palestiina aladel läbi viidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi/politseiülema ametisse nimetamise kohta

57

 

*

Nõukogu otsus, 21. november 2005, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ametissenimetamise kohta

58

 

*

Nõukogu otsus, 24. november 2005, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee prantsuse liikme ametisse nimetamise kohta

59

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuli 2005, mis kuulutab koondumise ühisturuga ja Euroopa majanduspiirkonna lepingu toimimisega kokkusobivaks Juhtum nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2672 all)

60

 

*

Komisjoni otsus, 25. november 2005, millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4525 all)

63

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2005, millega nähakse ette liigi Triticum durum sellise teatava seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4527 all)  ( 1 )

65

 

*

Komisjoni otsus, 28. november 2005, EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2673 all)

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1946/2005,

14. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 2007/2000 (1) kaotab kehtivuse 31. detsembril 2005.

(2)

Kuni ei ole sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguid kõigi Lääne-Balkani riikidega, on asjakohane pikendada määruse (EÜ) nr 2007/2000 kehtivusaega.

(3)

Loodetakse, et turgude jätkuv avanemine aitab kaasa selle piirkonna poliitilisele ja majanduslikule stabiliseerumisele, avaldamata ühendusele kahjulikku mõju. Seoses sellega tuleks kõnealuseid soodustusi rakendada edasisel ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2010.

(4)

Jugoslaavia Liitvabariigis võeti 4. veebruaril 2003 vastu põhiseaduslik harta, millega anti riigile uus nimi Serbia ja Montenegro ning seati sisse pädevuse jagunemine riikide liidu ja sellesse kuuluva kahe vabariigi vahel.

(5)

Määruses (EÜ) nr 2007/2000 sätestatud kaubandusmeetmed peavad arvesse võtma ka asjaolu, et Montenegro Vabariigil, Serbia Vabariigil ja Kosovol, sellisena nagu nad on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244 (1999), on igaühel oma eraldi tolliterritoorium.

(6)

Ühendus on sõlminud tekstiilitoodetega kauplemise lepingu Serbia Vabariigiga, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2007/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad “ja Serbiast ja Montenegrost, sealhulgas Kosovost” sõnadega “ja Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

2.

Artikli 3 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad “Jugoslaavia Liitvabariigist” sõnadega “Montenegro või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 punktis d asendatakse sõnad “Jugoslaavia Liitvabariigist, sealhulgas Kosovost” sõnadega “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”;

b)

lõike 4 sissejuhatavas lauses ja punktis c asendatakse sõnad “Serbiast ja Montenegrost, sealhulgas Kosovost” sõnadega “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumidelt”.

4.

Artiklis 17 asendatakse kuupäev “31. detsembrini 2005” kuupäevaga “31. detsembrini 2010”.

5.

I lisa veerus “Soodustuse saajad” asendatakse kõikjal tekst “Jugoslaavia Liitvabariik, sh Kosovo” tekstiga “Montenegro, Serbia või Kosovo tolliterritooriumid”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

T. JOWELL


(1)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1282/2005 (ELT L 203, 4.8.2005, lk 6).

(2)  ELT L 90, 8.4.2005, lk 36.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1947/2005,

23. november 2005,

mis käsitleb seemneturu ühist korraldust ning millega muudetakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2358/71 ja (EMÜ) nr 1674/72

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 36 ja artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Põllumajandussaaduste ühisturu toimimise ja arenguga peab kaasnema ühise põllumajanduspoliitika kujundamine, mis sisaldab eelkõige põllumajandusturgude ühist korraldust, mille vorm võib olla tooteti erinev.

(2)

Nõukogu 26. oktoobri 1971. aasta määruses (EMÜ) nr 2358/71 (seemneturu ühise korralduse kohta) (3) on tehtud mitmeid olulisi muudatusi, eriti nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks). (4) Selguse huvides tuleks tunnistada määrus (EMÜ) nr 2358/71 kehtetuks ja asendada see uue määrusega.

(3)

Nõukogu 2. augusti 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 1674/72 (millega sätestatakse seemnesektoris abi andmise ja rahastamise üldeeskirjad) (5) sätted inkorporeeriti komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1973/2004 (millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks) (6) 10. peatüki rakenduseeskirjadesse. Seoses sellega tuleb kehtetuks tunnistada määrus (EMÜ) nr 1674/72.

(4)

Kolmandate riikidega toimuva seemnekaubanduse mahu jälgimiseks tuleks luua impordilitsentside süsteem, millesse kuuluv tagatise nõue garanteerib, et toimingud, mille kohta litsentse on taotletud, sooritatakse.

(5)

Tollimaksusüsteem võimaldab loobuda kõigist muudest kaitsemeetmetest seoses kolmandatest riikidest imporditud kaupadega.

(6)

Siseturu- ja tollimaksumehhanism võib erandlikel asjaoludel siiski osutuda ebapiisavaks. Sellisel juhul peaks ühendus saama viivitamata võtta kõik vajalikud meetmed, et ühenduse turg ei jääks võimalike häirete puhul kaitseta. Sellised meetmed peaksid olema kooskõlas ühenduse rahvusvaheliste kohustustega.

(7)

Riikliku abi andmine kahjustaks ühtse seemneturu nõuetekohast toimimist. Seepärast tuleks ühise turukorralduse alla kuuluvate toodete suhtes kohaldada asutamislepingu riigiabi käsitlevaid sätteid. Alates liitumisest võib Soome seoses eriliste ilmastikutingimustega siiski anda komisjoni loal abi vastavalt ainult selles liikmesriigis toodetud teatava koguse seemnete ja teatava koguse teraviljaseemnete jaoks.

(8)

Ühine seemneturg areneb pidevalt, sellest tulenevalt peaksid liikmesriigid ja komisjon vastastikku vahetama turu arenguga seotud teavet.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta määrusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused), (7)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Kehtestatakse seemneturu ühine korraldus, mis hõlmab järgmisi tooteid.

CN-kood

Kaupade kirjeldus

0712 90 11

Suhkrumaisi hübriidid seemneks

0713 10 10

Aedherned (Pisum sativum) seemneks

ex 0713 20 00

Kikerherned (nuudid) seemneks

ex 0713 31 00

Aedoad liigist Vigna mungo (L.) Hepper või Vigna radiata (L.) Wilczek, seemneks

ex 0713 32 00

Asukioad (Phaseolus või Vigna angularis) seemneks

0713 33 10

Harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris) seemneks

ex 0713 39 00

Muud aedoad seemneks

ex 0713 40 00

Läätsed seemneks

ex 0713 50 00

Põldoad (Vicia faba var. major) ja söödaoad (Vicia faba var. Equina, Vicia faba var. minor) seemneks

ex 0713 90 00

Muud kuivatatud kaunviljad seemneks

1001 90 10

Speltanisu seemneks

ex 1005 10

Maisi hübriidsordid seemneks

1006 10 10

Koorimata riis (riz paddy) seemneks

1007 00 10

Terasorgo hübriidid seemneks

1201 00 10

Sojauba, purustatud või purustamata, seemneks

1202 10 10

Maapähkel (arahhis), röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, koorega, seemneks

1204 00 10

Linaseemned, purustatud või purustamata, seemneks

1205 10 10

Rapsi- või rüpsiseemned, purustatud või purustamata, seemneks

1206 00 10

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata, seemneks

ex 1207

Muud õliseemned ja õliviljad, purustatud või purustamata, seemneks

1209

Seemned, viljad ja eosed külviks

Artikkel 2

Seemnete turustusaasta algab iga aasta 1. juulil ja lõppeb järgneva aasta 30. juunil.

Artikkel 3

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira määrusega (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud meetmete kohaldamist.

II PEATÜKK

KAUBAVAHETUS KOLMANDATE RIIKIDEGA

Artikkel 4

1.   Kõigi artiklis 1 nimetatud toodete importimisel ühendusse võidakse nõuda impordilitsentsi esitamist. Tooted, mille kohta impordilitsentse nõutakse, määratakse kindlaks vastavalt artikli 10 lõikes 2 sätestatud korrale.

2.   Liikmesriigid annavad litsentsi välja igale taotlejale, olenemata tema ettevõtte asukohast ühenduses.

3.   Litsents kehtib kogu ühenduse piires toimuva impordi puhul. Litsents antakse välja sellise tagatise esitamisel, mis garanteerib impordikohustuse täitmise litsentsi kehtivuse ajal. Kui selle aja jooksul tehingut ei tehta või see tehakse osaliselt, siis jäetakse tagatis kas täielikult või osaliselt tagastamata, välja arvatud juhul, kui põhjuseks on vääramatu jõud.

Artikkel 5

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse artiklis 1 loetletud toodete puhul ühise tollitariifistiku maksumäärasid.

Artikkel 6

1.   Artiklis 1 osutatud toodete tariifse klassifikatsiooni suhtes kohaldatakse koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirja ja selle üksikasjalikke rakenduseeskirju. Käesoleva määruse kohaldamisest lähtuv tariifinomenklatuur inkorporeeritakse ühisesse tollitariifistikku.

2.   Kui käesolevas määruses või selle alusel ei ole sätestatud teisiti, on kolmandate riikidega kauplemisel keelatud:

a)

kohaldada mis tahes maksu, millel on tollimaksuga samaväärne mõju;

b)

kohaldada mis tahes koguselist piirangut või samaväärse mõjuga meedet.

Artikkel 7

1.   Kui import või eksport põhjustab või võib põhjustada artiklis 1 osutatud ühe või mitme toote turul tõsiseid häireid, mis võivad ohustada asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärke, võib kauplemisel riikidega, mis ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed, kohaldada asjakohaseid meetmeid, kuni häired või häirete oht on möödunud.

2.   Lõikes 1 osutatud olukorra tekkimisel võtab komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel vajalikud meetmed. Meetmetest teatatakse liikmesriikidele ja neid tuleb viivitamata kohaldada. Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, teeb ta selle kohta otsuse kolme tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

3.   Iga liikmesriik võib lõikes 2 nimetatud meetmete osas pöörduda kolme tööpäeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemise päevast nõukogu poole. Nõukogu tuleb viivitamata kokku. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega kõnealuseid meetmeid muuta või need tühistada ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumise päevast.

4.   Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud sätete kohaldamisel võetakse arvesse kohustusi, mis tulenevad kooskõlas asutamislepingu artikli 300 lõikega 2 sõlmitud lepingutest.

III PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 8

1.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse artiklis 1 nimetatud toodete tootmisel ja nendega kauplemisel asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89.

2.   Soome võib seoses oma eriliste ilmastikutingimustega siiski anda komisjoni loal abi vastavalt ainult kõnealuses liikmesriigis toodetud teatavate koguste seemnete ja teatavate koguste teraviljaseemnete jaoks.

Enne 1. jaanuari 2006 esitab komisjon Soomelt õigeaegselt laekunud andmete põhjal nõukogule aruande lubatud abi tulemuste kohta koos vajalike ettepanekutega.

Artikkel 9

Liikmesriigid ja komisjon vahetavad käesoleva määruse rakendamiseks vajalikku teavet.

Artikkel 10

1.   Komisjoni abistab seemneturu korralduskomitee (edaspidi komitee).

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks määratakse üks kuu.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11

Käesoleva määruse kohaldamise üksikasjalik kord ja eelkõige artiklis 4 osutatud litsentside kehtivusaeg ning artiklis 9 nimetatud teabevahetuse täpne kord võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud menetlusega.

IV PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 12

1.   Määrused (EMÜ) nr 2358/71 ja (EMÜ) nr 1674/72 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid määrusele (EMÜ) nr 2358/71 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 13

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006. aastast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BECKETT


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Arvamus on esitatud 26. oktoobril 2005. aastal pärast mittekohustuslikku konsulteerimist (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 246, 5.11.1971, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(4)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 118/2005 (ELT L 24, 27.1.2005, lk 15).

(5)  EÜT L 177, 4.8.1972, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3795/85 (EÜT L 367, 31.12.1985, lk 21).

(6)  ELT L 345, 20.11.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1044/2005 (ELT L 172, 5.7.2005, lk 76).

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 2358/71

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 3a

Artikli 4 lõige 1, lõike 2 esimene lõik

Artikkel 4

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikkel 11

Artikli 5 lõige 1

Artikkel 5

Artikli 5 lõige 2, artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9, esimene lause

Artikkel 9

Artikkel 9, teine lause

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 12

Artikkel 17

Artikkel 13


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1948/2005,

28. november 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 28. novembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1949/2005,

28. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1917/2000 seoses kaupade eriliikumisega ja remondiga seotud kaupade kaubavahetusest väljajätmisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1, artikli 6 lõiget 2, artikli 9 lõiget 1, artikli 10 lõiget 4 ja artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. septembri 2000 aasta määruses (EÜ) nr 1917/2000, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95 rakendamiseks väliskaubanduse suhtes, (2) määratletakse algandmed väliskaubandusstatistika koostamiseks ja loetletakse kaubad ja kaupade liikumised, mille suhtes tehakse erand või mis lähtuvalt metoodikast vajavad erisätteid.

(2)

Võimaluse korral tuleks liikmesriikidevahelist kaubavahetust ja kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevate andmete korral kasutada ühiseid põhimõisteid ja määratlusi. Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta, mis tühistas nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91, (3) vaadati üle liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika koostamise raamistik, on vaja vastavalt kohandada ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika rakenduseeskirju.

(3)

Vastavalt rahvusvahelistele soovitustele ja liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika kehtivatele sätetele, jäetakse remondis olevad kaubad kaubavahetust käsitlevast statistikast välja. Järelikult on vaja remondis olevad kaubad välja jätta ka ühenduse kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevast statistikast.

(4)

Tagamaks teatavate toodete kohta käiva teabe võrreldavus ühendusesiseses ja kolmandate riikidega toimuvas kaubavahetuses, tuleb teha kohandused tööstuslikke sisseseadeid, laevu ja õhusõidukeid, laevade ja õhusõidukite kütuse- ja muid varusid, osasaadetisi, avamererajatisi, kosmoseaparaate, elektrienergiat, gaasi ja meresaadusi käsitlevate sätete suhtes.

(5)

Täiendavad täpsustused tuleks esitada ajutiselt kasutatavate kaupade kohta, et ühtlustada nende kaupade väljajätmise kord kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlevast ühenduse statistikast.

(6)

Tehingu liiki kirjeldav klassifikaator tuleks vastavusse viia liikmesriikidevahelist kaubavahetust käsitleva ühenduse statistika raames kohaldatavate sätetega.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1917/2000 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed, on kooskõlas kolmandate riikidega peetava kaubavahetuse statistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1917/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Algmääruse artikli 6 lõike 2 kohaselt ei hõlma komisjonile esitatav väliskaubandusstatistika kaupu:

mis on lubatud vabasse ringlusse pärast seestöötlemist või töötlemist tolli kontrolli all,

mis on nimetatud I lisas esitatud erandite loetelus.”

2.

Artikli 15 lõikele 2 lisatakse punkt m:

“m)

elektrienergia ja gaas”.

3.

Artikli 16 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

“2.   Liikmesriigid võivad täieliku tööstusliku sisseseade ekspordi kirjendamiseks kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust.

3.   Lihtsustatud menetlust võib kohaldada ainult selliste täielike tööstuslike sisseseadete ekspordi suhtes, mille igaühe statistiline koguväärtus on üle 3 miljoni euro, välja arvatud kasutatud täielikud tööstuslikud sisseseaded. Sel juhul teavitavad liikmesriigid komisjoni kasutatud kriteeriumidest.

Tööstusliku sisseseade statistiline väärtus leitakse selle komponentide statistiliste väärtuste ja lõike 1 teises lõigus osutatud kaupade statistiliste väärtuste liitmise teel.”

4.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

1.   Käesoleva peatüki kohaldamisel klassifitseeritakse teatavasse kombineeritud nomenklatuuri gruppi kuuluvad komponendid 98. grupi alamrubriigi alla, mis käsitleb tööstusliku sisseseadet.

2.   Juhtudel, kui liikmesriigid ei luba täieliku tööstusliku sisseseade komponentide kirjendamiseks 98. grupi alamrubriigis kasutada lihtsustatud deklareerimismenetlust, tuleb kaubad klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri teiste gruppide asjaomastesse alamrubriikidesse.”

5.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 18

Kooskõlas kombineeritud nomenklatuuriga koostatakse täieliku tööstusliku sisseseade kaubakoodid järgmiste reeglite kohaselt:

a)

kood koosneb kaheksast numbrist;

b)

esimesed neli numbrit on 9880;

c)

viies ja kuues number vastavad kombineeritud nomenklatuurikaubagrupile, mille alla komponendi moodustavad kaubad kuuluvad;

d)

seitsmes ja kaheksas number on 0.”

6.

Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

7.

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

laeva või õhusõiduki omandiõigus – füüsiline või juriidiline isik on registreeritud laeva või õhusõiduki omanikuna.”;

b)

punkt d jäetakse välja.

8.

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 21

1.   Komisjonile edastatav väliskaubandusstatistika peab käsitlema järgmisi tehinguid:

a)

laeva või õhusõiduki omandiõiguse üleminekut kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult aruandva liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule, mis on registreeritud riiklikus laeva- või õhusõidukiregistris; nimetatud tehingut käsitatakse impordina;

b)

laeva või õhusõiduki omandiõiguse üleminekut aruandva liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult, mis on registreeritud riiklikus laeva- või õhusõidukiregistris, kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule; nimetatud tehingut käsitatakse ekspordina;

c)

laeva või õhusõiduki sisenemist ühenduse statistilisele territooriumile või sellelt lahkumist lepingulisele töötlemisele või sellele järgnevate toimingute tõttu.

Punkti b kohaldamisel deklareeritakse eksport liikmesriigis, kus laev või õhusõiduk on ehitatud, kui see laev või õhusõiduk on uus.

Punkti c kohaldamisel tähistab “töötlemine” ainult töid uue või oluliselt parendatud laeva või õhusõiduki tootmiseks.

2.   Statistika lõikes 1 osutatud tehingute kohta, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldab järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

statistilist protseduuri;

c)

partnerriiki, mis on:

lõike 1 punktis a osutatud tehingute puhul valmistajariigiks olev kolmas riik, kui laev või õhusõiduk on uus; muudel juhtudel kolmas riik, kus laeva või õhusõiduki omandiõigust üleandev füüsiline või juriidiline isik asub,

lõike 1 punktis b osutatud tehingute puhul kolmas riik, kus asub füüsiline või juriidiline isik, kellele laeva või õhusõiduki omandiõigus üle läheb,

lõike 1 punktis c nimetatut tehingute puhul ühenduse statistilisele territooriumile siseneva laeva või õhusõiduki lähteriik, mis ei ole ühenduse liikmesriik, ja ühenduse statistiliselt territooriumilt lahkuva laeva või õhusõiduki sihtriik;

d)

laevade puhul kogust ühikute arvuna ja muudes kombineeritud nomenklatuuris sätestatud täiendavates mõõtühikutes ning õhusõidukite puhul kogust netomassina ja täiendavates mõõtühikutes;

e)

statistilist väärtust, milleks on kogu kõnealuse laeva või õhusõiduki müügi- või ostutehingu kaubaarve kogusumma, juhul kui selline tehing toimuks, arvestamata transpordi- ja kindlustuskulusid.

3.   Vaatlusperioodiks on lõike 1 punktides a või b osutatud tehingute korral kuu, mil toimub omandi üleandmine, ning lõike 1 punktis c osutatud tehingute korral kuu, mil toimub kauba liikumine.”

9.

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 22

Liikmesriikide ametiasutustel on juurdepääs ka teistele kui määruse (EÜ) nr 1172/1995 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele, sh riiklikule laeva- ja õhusõidukiregistrile, kui see on vajalik taoliste kaupade omandiõiguse ülemineku kindlakstegemiseks.”

10.

Artikli 24 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

partnerriigi kood või lihtsustatud riigi kood QS;”.

11.

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 25

Käesolevas peatükis tähendab mõiste “osasaadetised” kokku monteerimata või lahtimonteeritud terviktoote komponentide importi või eksporti mitme tarnena kaubanduslikel või transpordiga seotud põhjustel.”

12.

Artikli 29 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Lõikes 1 osutatud tehinguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi või lihtsustatud riigi koodi QW;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina;

e)

statistilist väärtust.

Punkti a kohaldamisel kasutatakse avamererajatiste käitajate jaoks või mootorite, masinate ja muude avamererajatisseadmete tööks ette nähtud kaupade puhul järgmisi lihtsustatud koode:

9931 24 00: kaubad kombineeritud nomenklatuuri gruppidest 1–24,

9931 27 00: kaubad kombineeritud nomenklatuuri grupist 27,

9931 99 00: mujale klassifitseeritud kaubad.

Ilma et see piiraks tollialaste õigusaktide kohaldamist, tähendab punktis b osutatud partnerriik riiki, kus on kõnealuse rajatise kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht, kui on tegemist rajatisest pärineva või sinna lähetatava kaubaga.”

13.

Artikkel 31 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 31

1.   Komisjonile edastatakse kaubavahetust kolmandate riikidega käsitlev kaubandusstatistika, mis hõlmab järgmist:

a)

kosmoseaparaadi sisenemine ühenduse statistilisele territooriumile või sellelt lahkumine lepingulisele töötlemisele suunatud või sellele järgnevate toimingute tõttu;

b)

sellise kosmoseaparaadi startimine kosmosesse, millega seoses omandiõigus läheb üle kolmanda riigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult liikmesriigi füüsilisele või juriidilisele isikule;

c)

sellise kosmoseaparaadi startimine kosmosesse, millega seoses omandiõigus läheb üle liikmesriigi füüsiliselt või juriidiliselt isikult kolmanda riigi füüsilisele või juriidilisele isikule.

Punktis b osutatud toimingud deklareeritakse impordina liikmesriigis, kus on uue omaniku elu- või asukoht.

Punktis c osutatud toimingud deklareeritakse ekspordina liikmesriigis, kus kosmoseaparaat on valmistatud.

Antud lõike kohaldamisel tähistab “töötlemine” ainult töid uue või oluliselt parendatud kosmoseaparaadivalmistamiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud toiminguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina ja täiendavates mõõtühikutes;

e)

statistilist väärtust, milleks on kosmoseaparaadi väärtus vastavalt tarnetingimusele Ex-works, vastavalt käesoleva määruse III lisas kirjeldatud tarnetingimustele.

Punkti b kohaldamisel määratakse “partnerriik” kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel:

lõike 1 punktis a osutatud toimingute korral on “partnerriik” ühenduse statistilisele territooriumile siseneva kosmoseaparaadi päritoluriik, mis ei ole ühenduse liikmesriik, ja ühenduse statistiliselt territooriumilt lahkuva kosmoseaparaadi sihtriik,

lõike 1 punktis b osutatud toimingute korral on “partnerriik” kosmoseaparaadi ehitanud riik,

lõike 1 punktis c osutatud toimingute korral on partnerriik riik, kus on kosmoseaparaadi omandiõiguse saanud füüsilise või juriidilise isiku elu- või asukoht.

3.   Vaatlusperioodiks on lõike 1 punktis a osutatud tehingute korral kuu, mil toimub kauba liikumine, ning lõike 1 punktides b ja c nimetatud tehingute korral kuu, mil toimub omandi üleandmine.”

14.

II jaotises lisatakse artikli 31 järele 9. ja 10. peatükk järgmises sõnastuses:

“9. PEATÜKK

Elektrienergia ja gaas

Artikkel 31a

Lisaks määruse (EÜ) nr 1172/95 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele võivad liikmesriikide ametiasutused vajadusel nõuda, et aruandva liikmesriigi elektri- ja gaasiedastusvõrkude omanikud või käitajad esitaksid olulist teavet aruandva liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelise elektrienergia ja gaasi kaubavoogude jälgimiseks.

10. PEATÜKK

Meresaadused

Artikkel 31b

1.   Käesolevas artiklis tähendavad “meresaadused” kalatooteid, mineraale, päästetud vara ja muid saadusi, mida ei ole veel merelaevadelt maale toodud.

2.   Komisjonile edastatav väliskaubandusstatistika, peab käsitlema järgmisi tehinguid:

a)

meresaaduste maaletoomist aruandva liikmesriigi sadamates või nende omandamist liikmesriigis registreeritud laevade abil kolmandas riigis registreeritud laevadelt; selliseid toiminguid käsitatakse impordina;

b)

meresaaduste maaletoomist aruandva liikmesriigi laevadelt kolmanda riigi sadamates või nende omandamist kolmandas riigis registreeritud laevade poolt liikmesriigis registreeritud laevadelt; selliseid toiminguid käsitatakse ekspordina.

3.   Lõikes 2 osutatud tehinguid käsitlevad kuuaruanded, mille liikmesriigid esitavad komisjonile, sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

kombineeritud nomenklatuuri jaotisele vastavat koodi;

b)

partnerriigi koodi, nimelt:

impordi puhul kolmanda riigi koodi, kus meresaadused püüdnud laev on registreeritud,

ekspordi puhul selle kolmanda riigi koodi, kus meresaadused on maaletoodud või kus meresaadusi omandav laev on registreeritud;

c)

statistilist protseduuri;

d)

kogust netomassina;

e)

statistilist väärtust.

4.   Liikmesriikide ametiasutustel on juurdepääs ka teistele kui määruse (EÜ) nr 1172/95 artiklis 7 sätestatud andmeallikatele, sh teabele, mis käsitleb riiklikult registreeritud laevade deklaratsioone kolmandates riikides lossitud meresaaduste kohta.”

15.

I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga:

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 229, 9.9.2000, lk 14.

(3)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1917/2000 I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

Artiklis 2 nimetatud komisjonile (Eurostatile) edastatavatest liikmesriikidevahelise kaubavahetusega seotud statistilistest andmetest välja jäetavate kaupade loetelu

Andmeid ei edastata järgmiste kaupade kohta:

a)

seaduslikud maksevahendid ja väärtpaberid;

b)

riiklikud kullavarud;

c)

hädaabisaadetised katastroofipiirkondadele;

d)

diplomaatiliseks või samalaadseks kasutamiseks ette nähtud kaubad:

1.

kaubad, millele on omistatud diplomaatiline, konsulaar- või analoogne puutumatus;

2.

riigipeale, valitsuse või parlamendi liikmetele tehtavad kingitused;

3.

vastastikuse haldusabi raames liikuvad kaubad;

e)

kaubad, mis ei ole ette nähtud äritehinguteks:

1.

ordenid, auhinnad, aumärgid ja medalid;

2.

reisivarustus, -moon ja muud esemed, kaasa arvatud isiklikuks kasutamiseks või tarbimiseks mõeldud spordivarustus, mis on reisijaga kaasas või saadetakse enne või pärast teda;

3.

pulmatarbed, kolimisega seotud või pärandi hulka kuuluvad esemed;

4.

sargad, tuhaurnid, matusekaunistused ning haudade ja hauamonumentide korrashoiuks ettenähtud esemed;

5.

reklaamtrükised, kasutamisjuhised, hinnakirjad ja muud reklaamitarbed;

6.

kaubad, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või mida ei saa tööstuses kasutada;

7.

ballast;

8.

postmargid;

9.

rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted;

f)

tooted, mida kasutatakse osana isiku- või keskkonnakaitseks ettevõetavatest erakorralistest ühismeetmetest;

g)

kaubad, mis liiguvad liikmesriikide määratletud piirialade elanike vahel mittekaubanduslikul eesmärgil (piiriliiklus); tooted, mis on saadud nendest põllumajandustootjate valdustest, mis asuvad väljaspool nende põhiettevõtte asukohajärgset statistilist territooriumi, kuid siiski piirnevad nimetatud territooriumiga;

h)

kaubad, mida imporditakse või eksporditakse transpordivahendite, konteinerite ja transpordiseadmete remondiks, kuid mis ei kuulu töötlemisele tolli kontrolli all, samuti remondi käigus asendatud osad, tingimusel et tegemist on ajutise kaubavahetusega;

i)

kaubad, mida eksporditakse väljaspool statistilist territooriumi paiknevatele riiklikele relvajõududele, samuti teisest liikmesriigist imporditud kaubad, mille riigi relvajõud on toimetanud väljapoole statistilist territooriumi, ning liikmesriigi statistilisel territooriumil paiknevate teise liikmesriigi relvajõudude soetatud või võõrandatud kaubad;

j)

andmekandjatena kasutatavad kaubad, näiteks disketid, magnetlindid, filmid, kavandid, audio- ja videokassetid ning info edastamiseks turustatavad CD-ROMid, kui need on valmistatud konkreetse kliendi tellimusel või ei ole ette nähtud äritehinguks, samuti eelmist tarnet täiendavad kaubad, näiteks uuendatud versioonid, mille kohta kaubasaajale arvet ei esitata;

k)

satelliitide kanderaketid,

kuni kosmosesse saatmiseni toimuva ekspordi ja impordi korral,

kosmosesse saatmise ajahetkel;

l)

kaubad enne ja pärast remonti ning lisatud varusoad. Remondiga taastatakse kauba algne funktsioon või seisukord. Toimingu eesmärk on hoida kaupa töökorras, mis võib hõlmata kauba ümberehitust või täiustamist, kuid ei muuda mingil viisil selle olemust;

m)

kaubad ajutiseks kasutamiseks ja peale ajutist kasutamist, tingimusel et kõik järgmised tingimused on täidetud:

1.

neid pole mingil viisil töödeldud ega kavatsetud töödelda,

2.

nende eeldatav ajutine kasutusaeg ei ületa 24 kuud.

II LISA

Artikli 13 lõikes 2 osutatud tehingute loetelu

A

B

1.

Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavandatav omandiõiguse üleminek (rahalise või muu) tasu eest (v.a punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud) (1)  (2)  (3)

1.

Otsene ost või -müük (2)

2.

Tarnimine müügiks pärast tutvumist või prooviperioodi, komisjonimüügiks või müügiks komisjonäri vahendusel

3.

Vahetuskaubandus (loonustasu)

4.

Reisijate isiklikud ostud

5.

Kapitalirent (müük järelmaksuga) (3)

2.

Kauba tagastamine pärast algse tehingu registreerimist koodi 1 (4) all; kauba tasuta asendamine (4)

1.

Kaupade tagastamine

2.

Tagastatud kaupade asendamine

3.

Tagastamata kaupade asendamine (nt garantii alusel)

3.

Tehingud (mitte ajutised), mis hõlmavad omandiõiguse üleminekut ilma (rahalise või muu) tasuta

1.

Täielikult või osaliselt Euroopa Ühenduse korraldatud või rahastatud abiprogrammide raames tarnitud kaup

2.

Muud üldised riigiabitarned

3.

Muud abitarned (eraisikutelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt)

4.

Muud

4.

Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine (5) (v.a punktis 7 loetletud)

 (8)

5.

Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (5) (v.a punktis 7 loetletud)

 (8)

6.

Riiklikul otstarbel kodeeritavad eritehingud (6)

 (8)

7.

Tehingud ühiste kaitseprojektide või muude valitsustevaheliste tootmisprogrammide raames (nt Airbus)

 (8)

8.

Ehitusmaterjalide ja -seadmete tarned tööde jaoks, mis on osa üld- ja tsiviilehitustööde lepingust (7)

 (8)

9.

Muud tehingud

 (8)


(1)  Käesolev punkt hõlmab suuremat osa ekspordist ja impordist, s.t tehinguid, mille puhul:

omandiõigus läheb üle residendilt mitteresidendile ja

kauba eest tasutakse kohe või hiljem rahas või muul viisil.

Tuleb märkida, et see kehtib ka samasse ettevõttesse või ettevõtete gruppi kuuluvate üksuste vahel liikuva ning turustuskeskustesse saadetava või sealt saabuva kauba suhtes, välja arvatud juhul, kui kauba eest ei tasuta rahas või muul viisil (sellisel juhul kuuluvad need koodi 3 alla).

(2)  Kaasa arvatud varuosad ja muud tasulised asendamised.

(3)  Kaasa arvatud kapitalirent: rendimaksed arvutatakse nii, et need kataksid kogu või peaaegu kogu kaubaväärtuse. Omandiga kaasnevad riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Lepingu lõppedes saab rentnikust kauba seaduslik omanik.

(4)  Kauba tagastamine ja asendamine, mis oli algselt märgitud A veeru punktide 3–9 alla, tuleks märkida vastava punkti alla.

(5)  Töötlemine hõlmab selliseid töid (ümberkujundamist, ehitamist, monteerimist, laiendamist, renoveerimist jne), mille eesmärk on toota uus või oluliselt täiustatud toode. See ei pea tingimata hõlmama muutust toote klassifitseerimisel. Töötleja enda kulul tehtavad töötlemistoimingud ei kuulu käesoleva punkti alla ja need tuleks märkida tulba A punkti 1 alla.

Töötlemisele saadetavad ja töötlemiselt toodavad kaubad registreeritakse impordi ja ekspordina.

Remonti ei tohiks siiski selle punkti alla märkida. Remondiga taastatakse kauba algne funktsioon või seisukord. Toimingu eesmärk on hoida kaupa töökorras, mis võib hõlmata kauba ümberehitust või täiustamist, kuid ei muuda mingil viisil selle olemust.

Remonti saadetavad ja remondist toodavad kaubad jäetakse väliskaubandusstatistikast välja, vt I lisa punkti 1.

(6)  Selle punkti alla märgitavad tehingud võivad olla nt tehingud, millega ei kaasne omandiõiguse üleminekut nt remont, rent, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutus, v.a lepinguline töötlemine (tarnimine või tagastamine). Selle koodi all registreeritud tehinguid ei edastata komisjonile.

(7)  A veeru punktis 8 loetletud tehingud hõlmavad üksnes selliseid kaupu, mille kohta eraldi arvet ei esitata, kuid mille kohta esitatud üksikarve katab tööde koguväärtuse. Muudel juhtudel tuleb tehingud märkida punkti 1 alla.

(8)  Koodid riiklikuks otstarbeks võib märkida veergu B, tingimusel, et komisjonile edastatakse ainult koodid veerus A.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1950/2005,

28. november 2005,

millega kohandatakse mitut teravilja-, riisi- ja kartulitärkliseturu määrust Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 57 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmes teravilja-, riisi- ja kartulitärkliseturgu käsitlevas komisjoni määruses on vaja teha teatavaid tehnilisi muudatusi, et teha vajalikud kohandused Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uued liikmesriigid”) ühinemise tõttu Euroopa Liiduga.

(2)

Komisjoni määrused (EMÜ) nr 2692/89, (1) (EMÜ) nr 862/91, (2) (EMÜ) nr 1722/93, (3) (EÜ) nr 2058/96, (4) (EÜ) nr 196/97, (5) (EÜ) nr 327/98, (6) (EÜ) nr 638/2003 (7) ja (EÜ) nr 2236/2003 (8) sisaldavad teatavaid kandeid kõigis ühenduse keeltes. Kõik need määrused peaksid sisaldama kandeid ka kõigis uute liikmesriikide keeltes.

(3)

Komisjoni 29. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2145/92, millega määratletakse uuesti teravilja ja riisi eksporditoetuste, ekspordimaksude ning teatavate ekspordilitsentside sihtkohatsoonid, (9) sisaldab teatavaid viiteid uutele liikmesriikidele kui sihtkohtadele, millel on õigus saada eksporditoetust. Kõnealused viited tuleks välja jätta.

(4)

Seetõttu tuleks määrusi (EMÜ) nr 2692/89, (EMÜ) nr 862/91, (EMÜ) nr 2145/92, (EMÜ) nr 1722/93, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 196/97, (EÜ) nr 327/98, (EÜ) nr 638/2003 ja (EÜ) nr 2236/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2692/89 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 13 lõige 7 asendatakse järgmisega:

“7.   Subsiidiumidokumendi taotluses ja subsiidiumidokumendis peab 20. ja 22. lahtris olema üks vastavalt kas I lisa punktis A või punktis B loetletud kannetest punases kirjas või punasega alla joonitud.

Ekspordilitsentsi pealkiri või eelkinnitussertifikaat ja 21. jagu kriipsutatakse läbi punasega.”

2.

Artikli 14 lõike 2 punktid b ja c asendatakse järgmistega:

“b)

Lahtrisse 104 tehakse vastav märge ning lisatakse üks II lisas loetletud kannetest.

c)

Lahtrisse 106 tehakse vastav märge ning lisatakse üks III lisas loetletud kannetest.”

3.

Artikli 15 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Kui selgub, et esimeses lõigus osutatud kvaliteedinõuded ei ole Réunionil tarbimisse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajaks täidetud, lisatakse artiklis 14 nimetatud kontrolleksemplari jaos J lahtrisse “Märkused” üks IV lisas loetletud kannetest.”

4.

Käesoleva määruse I lisa tekst lisatakse I, II, III ja IV lisana.

Artikkel 2

Määrust (EMÜ) nr 862/91 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Kasutatav päritolusertifikaat koostatakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud näidisele.”

2.

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Määruse (EMÜ) nr 3491/90 artikli 1 lõike 2 esimeses taandes osutatud tõenduse esitamiseks lisavad Bangladeshi pädevad asutused päritolusertifikaadi lahtrisse “Märkused” ühe II lisas loetletud kannetest:”

3.

Artikli 4 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

lahtrites 20 ja 24 üks III lisas loetletud kannetest;”.

4.

Lisa pealkiri asendatakse pealkirjaga “I lisa”.

5.

Käesoleva määruse II lisa tekst lisatakse II ja III lisana.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 2145/92 lisast jäetakse välja järgmiste riikide nimed:

1.

I tsoonis: Malta, Küpros;

2.

II tsoonis: Poola, Tšehhi ja Slovaki Liitvabariik, Ungari, Eesti, Läti ja Leedu;

3.

III tsoonis: Sloveenia.

Artikkel 4

Määrust (EMÜ) nr 1722/93 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   Kui kõnealust toodet kasutatakse ühendusesiseses kaubanduses või kui see eksporditakse kolmandatesse riikidesse läbi mõne teise liikmesriigi territooriumi, väljastatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (10) kohaselt kontrolleksemplar T5.

Kontrolleksemplari lahtrisse 104 lisatakse pealkirja “Muu” alla üks IV lisas loetletud kannetest:

2.

Käesoleva määruse III lisa tekst lisatakse IV lisana.

Artikkel 5

Määrust (EÜ) nr 2058/96 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõikes 4 asendatakse punktid a ja b järgmise tekstiga:

“a)

lahtris 20 üks I lisas loetletud kannetest;

b)

lahtris 24 üks II lisas loetletud kannetest.”

2.

Artikli 5 lõikes 3 asendatakse punktid a ja b järgmise tekstiga:

“a)

lahtris 104 üks III lisas loetletud kannetest;

b)

lahtris 107 üks IV lisas loetletud kannetest.”

3.

Käesoleva määruse IV lisa tekst lisatakse I, II, III ja IV lisana.

Artikkel 6

Määrust (EÜ) nr 196/97 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

Litsentsitaotlustele ja impordilitsentsidele märgitakse lahtris 24 peab olema üks lisas loetletud kannetest;”.

2.

Käesoleva määruse V lisa tekst lisatakse lisana.

Artikkel 7

Määrust (EÜ) nr 327/98 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Litsentsi lahtris 24 on üks järgmistest kannetest:

a)

artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud kvoodi puhul üks V lisas loetletud kannetest;

b)

artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud kvoodi puhul üks VI lisas loetletud kannetest;

c)

artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud kvoodi puhul üks VII lisas loetletud kannetest.”

2.

Käesoleva määruse VI lisa tekst lisatakse V, VI ja VII lisana.

Artikkel 8

Määrust (EÜ) nr 638/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Ekspordimaksu tasumise tõenduseks märgib ekspordiriigi toll vastavalt I lisas esitatud näidisele koostatud ja ekspordiriigi poolt välja antud ekspordilitsentsi lahtrisse 12 summa vastava riigi vääringus ning ühe III lisas loetletud kannetest koos allkirja ja tolliasutuse templiga.”

2.

Artikli 16 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Litsentsi lahtrisse 24 tehakse üks järgmistest kannetest:

a)

AKV riikidest pärineva impordi puhul: üks IV lisas loetletud kannetest;

b)

ÜMTdest pärineva impordi puhul: üks V lisas loetletud kannetest.”

3.

Käesoleva määruse VII lisa tekst lisatakse III, IV ja V lisana.

Artikkel 9

Määrust (EÜ) nr 2236/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 13 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

kõnealusele tärklist tootvale ettevõtjale lõikes 2 osutatud liikmesriigi pädeva ametiasutuse väljastatud ekspordilitsents, mis erandina määruse (EÜ) nr 1518/95 (11) artiklist 3 kannab ühte järgmistest lisas loetletud kannetest;

2.

Käesoleva määruse VIII lisa tekst lisatakse lisana.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus ei mõjuta ajavahemikul alates 1. maist 2004 kuni käesoleva määruse jõustumiseni esitatud litsentsitaotluste ega väljaantud litsentside kehtivust.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 261, 7.9.1989, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1275/2004 (ELT L 241, 13.7.2004, lk 8).

(2)  EÜT L 88, 9.4.1991, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1482/98 (EÜT L 195, 11.7.1998, lk 14).

(3)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1548/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).

(4)  EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7.

(5)  EÜT L 31, 1.2.1997, lk 53.

(6)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2458/2001 (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 10).

(7)  ELT L 93, 10.4.2003, lk 3.

(8)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 45.

(9)  EÜT L 214, 30.7.1992, lk 20. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 3304/94 (EÜT L 341, 30.12.1994, lk 48).

(10)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.”

(11)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55.”


I LISA

I LISA

A.   Artikli 13 lõikes 7 osutatud kanded lahtrisse 20

:

Hispaania keeles

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Tšehhi keeles

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Taani keeles

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Saksa keeles

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Eesti keeles

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Kreeka keeles

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Inglise keeles

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Prantsuse keeles

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Itaalia keeles

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Läti keeles

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

Leedu keeles

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Ungari keeles

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Malta keeles

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Hollandi keeles

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Poola keeles

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugali keeles

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slovaki keeles

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Sloveeni keeles

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Soome keeles

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Rootsi keeles

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Artikli 13 lõikes 7 osutatud kanded lahtrisse 22

:

Hispaania keeles

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

Tšehhi keeles

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

Taani keeles

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

Saksa keeles

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

Eesti keeles

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

Kreeka keeles

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

Inglise keeles

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

Prantsuse keeles

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

Itaalia keeles

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

Läti keeles

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

Leedu keeles

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

Ungari keeles

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

Malta keeles

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

Hollandi keeles

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

Poola keeles

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

Portugali keeles

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

Slovaki keeles

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

Sloveeni keeles

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

Soome keeles

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

Rootsi keeles

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

II LISA

Artikli 14 lõike 2 punktis b osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Tšehhi keeles

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Taani keeles

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Saksa keeles

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Eesti keeles

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Kreeka keeles

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Inglise keeles

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Prantsuse keeles

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Itaalia keeles

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Läti keeles

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

Leedu keeles

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Ungari keeles

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Malta keeles

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Hollandi keeles

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Poola keeles

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugali keeles

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slovaki keeles

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Sloveeni keeles

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Soome keeles

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Rootsi keeles

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

III LISA

Artikli 14 lõike 2 punktis c osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

Tšehhi keeles

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

Taani keeles

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

Saksa keeles

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

Eesti keeles

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

Kreeka keeles

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

Inglise keeles

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

Prantsuse keeles

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

Itaalia keeles

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

Läti keeles

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

Leedu keeles

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

Ungari keeles

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

Malta keeles

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

Hollandi keeles

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

Poola keeles

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

Portugali keeles

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

Slovaki keeles

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

Sloveeni keeles

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Soome keeles

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

Rootsi keeles

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

või

:

Hispaania keeles

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

Tšehhi keeles

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

Taani keeles

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

Saksa keeles

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

Eesti keeles

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

Kreeka keeles

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

Inglise keeles

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

Prantsuse keeles

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

Itaalia keeles

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

Läti keeles

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

Leedu keeles

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

Ungari keeles

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

Malta keeles

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

Hollandi keeles

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

Poola keeles

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

Portugali keeles

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

Slovaki keeles

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

Sloveeni keeles

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Soome keeles

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

Rootsi keeles

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

IV LISA

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

Tšehhi keeles

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

Taani keeles

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

Saksa keeles

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

Eesti keeles

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

Kreeka keeles

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Inglise keeles

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

Prantsuse keeles

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

Itaalia keeles

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

Läti keeles

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

Leedu keeles

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

Ungari keeles

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

Malta keeles

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

Hollandi keeles

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

Poola keeles

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

Portugali keeles

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

Slovaki keeles

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

Sloveeni keeles

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

Soome keeles

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

Rootsi keeles

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).


II LISA

II LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

Tšehhi keeles

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Taani keeles

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Saksa keeles

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Eesti keeles

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Kreeka keeles

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

Inglise keeles

:

Special charge collected on export of rice

:

Prantsuse keeles

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Itaalia keeles

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Läti keeles

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Leedu keeles

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Ungari keeles

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

Malta keeles

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Hollandi keeles

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Poola keeles

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

Portugali keeles

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

Slovaki keeles

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Sloveeni keeles

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

Soome keeles

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Rootsi keeles

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(summa riigi vääringus)

III LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Bangladesh

:

Tšehhi keeles

:

Bangladéš

:

Taani keeles

:

Bangladesh

:

Saksa keeles

:

Bangladesch

:

Eesti keeles

:

Bangladesh

:

Kreeka keeles

:

Μπαγκλαντές

:

Inglise keeles

:

Bangladesh

:

Prantsuse keeles

:

Bangladesh

:

Itaalia keeles

:

Bangladesh

:

Läti keeles

:

Bangladeša

:

Leedu keeles

:

Bangladešas

:

Ungari keeles

:

Banglades

:

Malta keeles

:

Bangladesh

:

Hollandi keeles

:

Bangladesh

:

Poola keeles

:

Bangladesz

:

Portugali keeles

:

Bangladesh

:

Slovaki keeles

:

Bangladéš

:

Sloveeni keeles

:

Bangladeš

:

Soome keeles

:

Bangladesh

:

Rootsi keeles

:

Bangladesh


III LISA

“IV LISA

Artikli 10 lõikes 6 osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

Tšehhi keeles

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

Taani keeles

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

Saksa keeles

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

Eesti keeles

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

Kreeka keeles

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

Inglise keeles

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

Prantsuse keeles

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

Itaalia keeles

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

Läti keeles

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

Leedu keeles

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

Ungari keeles

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

Malta keeles

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

Hollandi keeles

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

Poola keeles

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

Portugal ikeeles

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

Slovaki keeles

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

Sloveeni keeles

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

Soome keeles

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

Rootsi keeles

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


IV LISA

I LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Tšehhi keeles

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Taani keeles

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Saksa keeles

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Eesti keeles

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Kreeka keeles

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Inglise keeles

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

Prantsuse keeles

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Itaalia keeles

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Läti keeles

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Leedu keeles

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Ungari keeles

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

Malta keeles

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

Hollandi keeles

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Poola keeles

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugali keeles

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slovaki keeles

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Sloveeni keeles

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Soome keeles

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

Rootsi keeles

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

II LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis b osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

Tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

Taani keeles

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

Saksa keeles

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

Eesti keeles

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

Kreeka keeles

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

Inglise keeles

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

Prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

Itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

Läti keeles

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

Leedu keeles

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

Ungari keeles

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

Hollandi keeles

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

Poola keeles

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

Portugali keeles

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

Slovaki keeles

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

Sloveeni keeles

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

Soome keeles

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

Rootsi keeles

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

III LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Tšehhi keeles

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Taani keeles

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Saksa keeles

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Eesti keeles

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Kreeka keeles

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Inglise keeles

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

Prantsuse keeles

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Itaalia keeles

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Läti keeles

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Leedu keeles

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Ungari keeles

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

Malta keeles

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

Hollandi keeles

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Poola keeles

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugali keeles

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slovaki keeles

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Sloveeni keeles

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Soome keeles

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

Rootsi keeles

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

IV LISA

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

Tšehhi keeles

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

Taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

Saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

Eesti keeles

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

Kreeka keeles

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

Inglise keeles

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

Prantsuse keeles

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

Itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

Läti keeles

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

Leedu keeles

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

Ungari keeles

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

Malta keeles

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

Hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

Poola keeles

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

Portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

Portugali keeles

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

Slovaki keeles

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

Sloveeni keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

Soome keeles

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4


V LISA

“LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

Tšehhi keeles

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

Taani keeles

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

Saksa keeles

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

Eesti keeles

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

Kreeka keeles

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

Inglise keeles

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

Prantsuse keeles

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

Itaalia keeles

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

Läti keeles

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

Leedu keeles

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

Ungari keeles

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

Hollandi keeles

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

Poola keeles

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

Portugali keeles

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

Slovaki keeles

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

Sloveeni keeles

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

Soome keeles

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

Rootsi keeles

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)”


VI LISA

V LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Taani keeles

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Saksa keeles

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Eesti keeles

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Kreeka keeles

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Inglise keeles

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Läti keeles

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Leedu keeles

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungari keeles

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Hollandi keeles

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poola keeles

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugali keeles

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovaki keeles

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveeni keeles

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Soome keeles

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Rootsi keeles

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis b osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tšehhi keeles

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Taani keeles

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Saksa keeles

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Eesti keeles

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Kreeka keeles

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Inglise keeles

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Prantsuse keeles

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itaalia keeles

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Läti keeles

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Leedu keeles

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Ungari keeles

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Hollandi keeles

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poola keeles

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugali keeles

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovaki keeles

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveeni keeles

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Soome keeles

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Rootsi keeles

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VII LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis c osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tšehhi keeles

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Taani keeles

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Saksa keeles

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Eesti keeles

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Kreeka keeles

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Inglise keeles

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Prantsuse keeles

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itaalia keeles

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Läti keeles

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Leedu keeles

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Ungari keeles

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Hollandi keeles

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poola keeles

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugali keeles

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovaki keeles

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveeni keeles

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Soome keeles

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Rootsi keeles

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)


VII LISA

III LISA

Artikli 7 lõikes 2 osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

Tšehhi keeles

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Taani keeles

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Saksa keeles

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Eesti keeles

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Kreeka keeles

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

Inglise keeles

:

Special charge collected on export of rice

:

Prantsuse keeles

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Itaalia keeles

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Läti keeles

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Leedu keeles

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Ungari keeles

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

Malta keeles

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Hollandi keeles

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Poola keeles

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

Portugali keeles

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

Slovaki keeles

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Sloveeni keeles

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

Soome keeles

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Rootsi keeles

:

Särskild avgift för risexport

IV LISA

Artikli 16 lõike 3 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Tšehhi keeles

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Taani keeles

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Saksa keeles

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Eesti keeles

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Kreeka keeles

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Inglise keeles

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Prantsuse keeles

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Itaalia keeles

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Läti keeles

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Leedu keeles

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungari keeles

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Hollandi keeles

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Poola keeles

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

Portugali keeles

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slovaki keeles

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Sloveeni keeles

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Soome keeles

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Rootsi keeles

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

V LISA

Artikli 16 lõike 3 punktis b osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Taani keeles

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Saksa keeles

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Eesti keeles

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Kreeka keeles

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Inglise keeles

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Itaalia keeles

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Läti keeles

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Leedu keeles

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungari keeles

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Hollandi keeles

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Poola keeles

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

Portugali keeles

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slovaki keeles

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Sloveeni keeles

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Soome keeles

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Rootsi keeles

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)


VIII LISA

“LISA

Artikli 13 lõike 3 punktis a osutatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

Tšehhi keeles

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

Taani keeles

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

Saksa keeles

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

Eesti keeles

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

Kreeka keeles

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

Inglise keeles

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

Prantsuse keeles

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

Itaalia keeles

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

Läti keeles

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

Leedu keeles

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

Ungari keeles

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

Malta keeles

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

Hollandi keeles

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

Poola keeles

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

Portugali keeles

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

Slovaki keeles

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

Sloveeni keeles

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

Soome keeles

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

Rootsi keeles

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1951/2005,

28. november 2005,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1011/2005. (3) Ülalmainitud hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1875/2005. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2005/2006. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1011/2005 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 35.

(4)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 43.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 29. novembrist 2005

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/47


KOMISJONI DIREKTIIV 2005/81/EÜ,

28. november 2005,

millega muudetakse direktiivi 80/723/EMÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 86 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiivis 80/723/EMÜ (1) nõutakse liikmesriikidelt ametiasutuste ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse tagamist. Eraldi raamatupidamisarvestuse pidamise kohustusega äriühingud on äriühingud, kes kasutavad eri- või ainuõigust, mille neile on asutamislepingu artikli 86 lõike 1 kohaselt andnud liikmesriik, või kellele on asutamislepingu artikli 86 lõike 2 alusel tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamine ja kes saavad seoses sellise teenuse osutamisega mis tahes kujul riigiabi ning kellel on teisi tegevusalasid.

(2)

Liikmesriigid võivad äriühingutele, kellele on tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, hüvitada selliste teenuste osutamise kulud. Kuid hüvitis ei või ületada nimetatud teenuse osutamiseks vajalikku ja seda ei tohi kasutada muu tegevuse kui üldist majandushuvi pakkuvate teenuste rahastamiseks.

(3)

Direktiivi 80/723/EMÜ kohaselt tuleb eraldi raamatupidamisarvestust pidada vaid juhul, kui ettevõtjad, kellele on tehtud ülesandeks avalikku majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, saavad riigiabi. Oma otsuses Altmark Trans GmbH asjas (2) leidis Euroopa Ühenduste Kohus, et teatavate tingimuste täitmise korral ei loeta avaliku teenuse osutamiseks antavat hüvitist riigiabiks asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses.

(4)

Kuid avaliku teenuse osutamise eest saadava hüvitise õiguslikust liigitusest sõltumata tuleb asutamislepingu artikli 87 lõiget 1 silmas pidades kõikidel hüvitist saavatel äriühingutel pidada eraldi raamatupidamisarvestust, kui need ühingud tegutsevad ka muul alal kui avalikku majandushuvi pakkuva teenuse osutamine. Ainult eraldi raamatupidamisarvestuse korral on võimalik kindlaks teha avalikku majandushuvi pakkuva teenuse maksumus ja õigesti välja arvutada selle eest makstava hüvitise summa.

(5)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi 80/723/EMÜ,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 80/723/EMÜ artikli 2 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

“eraldi raamatupidamisarvestuse pidamise kohustusega äriühing” – iga äriühing, kes kasutab eri- või ainuõigust, mille talle on asutamislepingu artikli 86 lõike 1 kohaselt andnud liikmesriik, või kellele on asutamislepingu artikli 86 lõike 2 alusel tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamine ja kes saab seoses sellise teenuse osutamisega mis tahes vormis hüvitist ning kellel on teisi tegevusalasid;”

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 19. detsembril 2006. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 195, 29.7.1980, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/52/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 75).

(2)  Kohtuasi C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, EKL 2003, lk I-7747.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa Parlament Nõukogu Komisjon

29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/49


EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS,

4. november 2005,

millega määratakse ametisse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liikmed

(2005/833/EÜ, Euratom)

EUROOPA PARLAMENT,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 28. aprilli 1999. aasta otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (1) Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) asutamise kohta, eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1073/1999 (2) ning nõukogu 25. mai 1999. aasta määrust (Euratom) nr 1074/1999 (3) Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta, eriti mõlema eespool nimetatud määruse artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruste (EÜ) nr 1073/1999 ja (Euratom) nr 1074/1999 artikli 11 lõike 2 kohaselt koosneb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee viiest väljastpoolt valitud sõltumatust isikust, kellel on vajalik kvalifikatsioon, selleks et nimetada neid ameti tegevusvaldkondadega seotud kõrgematele ametikohtadele oma riigis.

(2)

Alates 1. augustist 1999 ametisse määratud järelevalvekomitee liikmete pikim võimalik ametiaeg on lõppemas. Seepärast tuleks uued liikmed ametisse määrata niipea kui võimalik.

(3)

Eespool nimetatud määruste artikli 11 lõike 2 kohaselt nimetatakse järelevalvekomitee liikmed ametisse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisel kokkuleppel,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga määratakse alates 30. novembrist 2005 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee liikmeteks järgmised isikud:

Peter STRÖMBERG

Kálmán GYÖGYI

Rosalind WRIGHT

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

Diemut R. THEATO

2.   Järelevalvekomitee liikme tagasiastumise, surma või töövõimetuks muutumise korral asendatakse ta viivitamata allpool esitatud nimekirja esimese isikuga, kes veel ei ole järelevalvekomitee liige:

Eugeniusz RUŚKOWSKI

Albertus Hendrikus KORTHALS

Jaroslav FENYK

Stefano DAMBRUOSO

Artikkel 2

Ülesannete täitmisel ei taotle ega võta järelevalvekomitee liikmed vastu juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt ega asutuselt.

Järelevalvekomitee liikmed ei käsitle küsimusi, milles esineb nende sõltumatust otseselt või kaudselt kahjustada võiv isiklik huvi, eelkõige perekondlik või finantshuvi.

Järelevalvekomitee liikmed hoiavad neile esitatud toimikute ja asjaomaste arutelude sisu rangelt salajas.

Artikkel 3

Järelevalvekomitee liikmetele hüvitatakse ametiülesannete täitmisega seotud kulud ja makstakse päevaraha iga ametiülesande täitmiseks kulunud päeva kohta. Päevaraha suuruse ja selle maksmise korra määrab kindlaks komisjon.

Artikkel 4

Komisjon teavitab käesolevast otsusest eespool nimetatud isikuid ja annab igale isikule tema valimisest järelevalvekomiteesse viivitamatult teada vastavalt artikli 1 lõikele 2.

Käesolev ametisse nimetamine on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1073/1999 ja määruse (Euratom) nr 1074/1999 artikli 11 lõigetega 2 ja 3, ilma et see piiraks muudatusi, mida Euroopa Parlament ja nõukogu võivad tulevikus käesoleva otsuse suhtes teha.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel ja Luxembourg, 4. november 2005

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

president

Ben BRADSHAW

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.

(2)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

(3)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 8.


Nõukogu

29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/51


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2005,

mis käsitleb kolmandates riikides tehtavate sordi säilitamise tavasid käsitlevate kontrollimiste samaväärsust millega muudetakse otsust 2003/17/EÜ

(2005/834/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta, (3) eriti selle artikli 22 lõike 1 punkti b,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, (4) eriti selle artikli 23 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (5) eriti selle artikli 37 lõike 1 punkti b,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, (6) eriti selle artikli 20 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 97/788/EÜ (7) kinnitas nõukogu, et teatavates kolmandates riikides tehtud sordi säilitamise tavasid käsitlevad kontrollimised andsid samad tagatised kui liikmesriikides tehtud kontrollimised.

(2)

Ilmneb, et need kontrollimised annavad endiselt samad tagatised kui liikmesriikides tehtud kontrollimised. Seepärast tuleks kõnealuseid kontrollimisi käsitada endiselt samaväärsetena.

(3)

Otsuse 97/788/EÜ kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2005. Nende kolmandate riikidega kaubandushäirete vältimiseks on vaja, et käesolev otsus jõustub 1. juulist 2005.

(4)

Käesoleva otsusega ei tohiks välistada ühenduse samaväärsusjärelduste tühistamist või nende kehtivusaja pikendamata jätmist, kui tingimusi, millel need põhinevad, ei ole täidetud või neid enam ei täideta.

(5)

Kuna lisas esinevad tehnilised ja haldussätted võivad sageli muutmist vajada, tuleks seda muuta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (8)

(6)

Direktiiviga 2004/117/EÜ (9) laiendati ühenduse seemne samaväärsuse korra kohaldamisala kõikidele seemnekategooriatele, sealhulgas eliitseemnele. Seetõttu on asjakohane muuta otsust 2003/17/EÜ, (10) et viia selle sätted vastavusse seemne turustamist käsitlevate direktiivide muudetud sätetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevas lisas loetletud kolmandate riikide asutuste poolt lisas loetletud direktiividega hõlmatud liikide suhtes igas nimetatud riigis tehtavad sordi säilitamise tavasid käsitlevad kontrollimised annavad samaväärsed tagatised kui liikmesriikides tehtavad kontrollimised.

Artikkel 2

Lisa muudatused, välja arvatud muudatused tabeli esimeses veerus, võetakse vastu artikli 3 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 3

1.   Komisjoni abistab otsuse 66/399/EMÜ (11) artikliga 1 asutatud alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee, edaspidi “komitee”.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaeg on üks kuu.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 4

Otsuse 2003/17/EÜ artiklid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

I lisas loetletud liikide seemnekultuuride põldtunnustamisi kõnealuses lisas loetletud riikides käsitatakse samaväärsena direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ kohaselt sooritatud põldtunnustamistega, tingimusel et:

a)

neid viivad läbi ametlikult asutused, mis on loetletud I lisas, või neid viiakse läbi kõnealuste asutuste ametliku järelevalve all;

b)

need vastavad II lisa punktis a sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

I lisas loetletud liikide seemet, mis on kasvatatud nimetatud lisas loetletud kolmandates riikides ja ametlikult sertifitseeritud nimetatud lisas loetletud asutuste poolt, käsitatakse samaväärsena direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ vastava seemnega, kui see vastab II lisa punktis B sätestatud tingimustele.”

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 2005.

Artiklit 4 kohaldatakse siiski alates 1. oktoobrist 2005.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).

(2)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ.

(3)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ.

(5)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ.

(6)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ.

(7)  EÜT L 322, 25.11.1997, lk 39. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2004/120/EÜ (ELT L 36, 7.2.2004, lk 57).

(8)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(9)  ELT L 14, 18.1.2005, lk 18.

(10)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).

(11)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2289/66.


LISA

Riik (1)

Kontrollimiste eest vastutav asutus

Direktiivid

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EMÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/EÜ

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

IL

Ministry of Agriculture, Bet-Dagan

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/EÜ

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EÜ

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EMÜ

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/EÜ

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/EÜ

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/55/EÜ

2002/57/EÜ

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/54/EÜ

2002/57/EÜ

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EMÜ

66/402/EMÜ

2002/57/EÜ


(1)  AR – Argentina, AU – Austraalia, BG – Bulgaaria, CA – Kanada, CH – Šveits, CL – Tšiili, CS – Serbia ja Montenegro, HR – Horvaatia, IL – Iisrael, JP – Jaapan, KR – Korea Vabariik, MA – Maroko, NZ – Uus-Meremaa, RO – Rumeenia, TW – Taiwan, US – Ameerika Ühendriigid, UY – Uruguay, ZA – Lõuna-Aafrika


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/55


NÕUKOGU SOOVITUS,

14. november 2005,

prioriteetsete meetmete kohta koostöö tõhustamiseks arhiivinduse valdkonnas Euroopas

(2005/835/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 151 lõike 5 teist taanet,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud kultuuriministrite 14. novembri 1991. aasta resolutsiooni (arhiivikorralduse kohta) (1) ning nõukogu 17. juuni 1994. aasta järelduste (tihedama koostöö kohta arhiivinduses) (2) tulemusel on liikmesriikide vahelise koostöö tihendamisel arhiivinduses tehtud esimesi edusamme.

(2)

Nõukogu 6. mai 2003. aasta resolutsioonis liikmesriikide arhiivide kohta (3) rõhutati arhiivide tähtsust Euroopa ajaloo ja kultuuri mõistmiseks ning ühiskonna demokraatlikuks toimimiseks 1. mail 2004. aastal aset leidnud liidu laienemise raamistikus.

(3)

Ühenduse raames on riigiasutuste, rahvusarhiivide ning tööstuse ja uurimisasutuste esindajate osavõtul peetud multidistsiplinaarseid foorumeid, kus on käsitletud masinloetavate andmete haldamise, hoidmise, säilitamise ja kasutamisega seotud probleeme.

(4)

Nõukogu 6. mai 2003. aasta resolutsioonis rõhutati ka info- ja sidetehnoloogia rakenduste ning lahenduste edasiarendamise vajadust arhiivinduses.

(5)

Komisjon tõstab esile liidu institutsioonide tööd Euroopa filmiarhiivide spetsiifilises valdkonnas, sealhulgas nõukogu 24. novembri 2003. aasta resolutsiooni kinematograafiateoste hoiuleandmise kohta Euroopa Liidus (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitust, kus käsitletakse filmipärandit ning sellega seotud majandusharude konkurentsivõimet ja mis võetakse vastu enne 2005. aasta lõppu.

(6)

6. mai 2003. aasta resolutsioonis kutsus nõukogu komisjoni üles esitama aruande arhiivinduse praeguse olukorra ja tulevase arengu kohta laienenud liidus. “Aruanne arhiivindusest laienenud Euroopa Liidus”, mille koostas rühm liikmesriikide eksperte ning mis võeti vastu 2005. aasta veebruaris, (5) on kindlaks aluseks arhiivinduse edasisele arengule Euroopas. See sisaldab nõukogu taotlusel ettepanekuid praktiliste meetmete kohta ning juhiseid arhiivindusalase koostöö tihendamiseks Euroopa tasandil,

SOOVITAB JÄRGMIST:

A.

Liikmesriikide ja liidu institutsioonide poolt nimetatud ekspertidest koosnev Euroopa arhiivirühm peaks tagama koostöö ja koordineerituse üldistes küsimustes, mis on seotud arhiividega ning 2005. aasta veebruari “Aruandes arhiivindusest laienenud Euroopa Liidus” osutatud töö järelmeetmetega, eriti aga prioriteetsete meetmete osas, millele viidatakse käesoleva soovituse punktis B. Vajaduse korral peaks Euroopa arhiivirühm tegema koostööd ka selliste asjakohaste Euroopa võrgustikega nagu rahvusvaheline digitaliseerimisrühm (National Representatives Group on Digitisation) ning Euroopa Raamatukogu-, Informatsiooni- ja Dokumentatsiooniassotsiatsioonide Büroo (EBLIDA).

B.

Arhiivinduse valdkonnas järgmisi meetmeid:

1.

Euroopa arhiivide kahjustumise eest kaitsmine ja kahjustumise ennetamine:

Euroopa arhiivirühma poolt näidistegevuskava väljatöötamine dokumentide ja arhiivide kahjustumise ennetamise meetmete edendamiseks looduskatastroofide ja muude kahjujuhtumite korral,

kahjustunud dokumentide ja arhiivide säilitamise ja konserveerimise alase tegevuse edendamine Euroopa arhiivirühma poolt kogu ühenduse piires,

liikmesriikide rahvusarhiivide ja liidu institutsioonide arhiiviteenistuste poolt standardite ning spetsifikatsioonide koostamine ja propageerimine uute arhiiviotstarbeliste hoonete ehitamiseks.

2.

Elektrooniliste dokumentide ja arhiivide valdkonnas Euroopa tasandi interdistsiplinaarse koostöö edasiarendamine, sealhulgas nõukogu kultuuri edendamise tööplaani raames ja eriti digitaliseerimise koordineerimisel: (6)

koostöö tõhustamine elektrooniliste dokumentide ja arhiivide autentsuse, pikaajalise säilitamise ja kättesaadavuse kindlustamisel, eriti selliste avaliku halduse paremal korraldamisel abiks olevate elektrooniliste dokumendihalduse ja arhiivikorralduse süsteemide nagu MoReq (elektroonilise dokumendihalduse ja arhiivikorralduse süsteemi näidisnõuded) loomise suhtes kehtivate nõuete kaasajastamise ja laiendamise kaudu ning elektrooniliste dokumentide ja arhiivide DLM-foorumi (7) korraldamise jätkamise teel.

3.

Esmatähtsa ülesandena dokumendihalduse ja arhiivindusalase Interneti-portaali loomine ja käigushoidmine Euroopas:

liikmesriikide rahvusarhiivide ja liidu institutsioonide arhiiviteenistuste vahendusel sellise Interneti-portaali võimaldamine, mis pakuks lihtsamat ja piiriülest juurdepääsu liikmesriikide ja liidu institutsioonide dokumentidele ja arhiividele.

See Interneti-portaal võiks asuda mõnes Euroopa Liidu serveris või mõne liikmesriigi rahvusarhiivi serveris.

4.

Heade tavade edendamine seoses dokumentide ja arhivaalide haldamist ning neile juurdepääsu käsitlevate riiklike ja Euroopa õigusaktidega; liikmesriikide rahvusarhiivid ja liidu institutsioonide arhiiviteenistused peaksid:

jälgima igas liikmesriigis kõnealuses valdkonnas kehtestatavate õigusaktide eelnõusid eesmärgiga juurutada häid tavasid, eriti seoses dokumentide ja arhivaalide haldamist ja neile juurdepääsu käsitlevate nõuetega,

koondama teabe arhiiviseaduse ja muude asjaomaste õigusaktide kohta riiklikul ja ühenduse tasandil ning hõlbustama nendega tutvumist, luues õigusaktide levikut soodustava andmebaasi. See andmebaas võiks asuda mõnes Euroopa Liidu serveris või mõne liikmesriigi rahvusarhiivi serveris. Oleks soovitatav võtta arvesse Euroopa õigusandmete projekti raames tehtud tööd, mida edendas Rahvusvahelise Arhiivinõukogu Euroopa haru EURBICA ning mida on kirjeldatud “Aruandes arhiivindusest laienenud Euroopa Liidus” (prioriteetne meede 4.2).

5.

Meetmete võtmine arhiividokumentide varguse vältimiseks:

liikmesriikide arhiiviteenistuste poolt sellise tegevuskava ja ühise juhendi väljatöötamine, mis võimaldab vahetada teavet ja parimaid kogemusi arhiividokumentide varguse vastu võitlemiseks ning varastatud dokumentide tagasisaamiseks.

C.

Liikmesriigid ja liidu institutsioonid peaksid ühiselt edendama prioriteetsete meetmete juurutamist, mis on kindlaks määratud 2005. aasta veebruari dokumendis “Aruanne arhiivindusest laienenud Euroopa Liidus” ning millele viidatakse käesoleva soovituse punktis B. Prioriteetsete meetmete ellurakendamisel võetakse arvesse EBNA (Euroopa Riigiarhivaaride Nõukogu) raames asutatud rühmade tööd, eriti seoses koostööga arhivaalide turvalisuse ja säilitamise valdkonnas ning Euroopa teabeportaali loomisel. Käesoleva soovituse vastuvõtmine ja nende meetmete rakendamine ei tähenda iseenesest uute vahendite eraldamist ei Euroopa Liidu ega liikmesriikide eelarvest. Võimalusel ja asjakohast menetlust järgides püüab Euroopa Liit olemasolevate programmide alusel toetada nende meetmete rakendamiseks ettenähtud projekte.

D.

Hiljemalt kolme aasta möödumisel käesoleva soovituse avaldamisest peaks Euroopa arhiivirühm esitama eduaruande punktis B osutatud prioriteetsete meetmete rakendamise kohta.

Brüssel, 14. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

T. JOWELL


(1)  EÜT C 314, 5.12.1991, lk 2.

(2)  EÜT C 235, 23.8.1994, lk 3.

(3)  ELT C 113, 13.5.2003, lk 2.

(4)  ELT C 295, 5.12.2003, lk 5.

(5)  KOM(2005) 52 lõplik.

(6)  Nõukogu järeldused kultuuri edendamise tööplaani kohta aastateks 2005–2006 (dok 13839/04).

(7)  Dokumendi elutsükli haldus (DLM = Document Lifecycle Management).


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/57


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPOL COPPS/1/2005,

16. november 2005,

Palestiina aladel läbi viidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi/politseiülema ametisse nimetamise kohta

(2005/836/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2005. a ühismeedet 2005/797/ÜVJP (1) Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina alal, eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2005/797/ÜVJP artikli 11 lõikes 2 nähakse ette, et nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 25, sealhulgas nimetama peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juhi/politseiülema.

(2)

Peasekretär/kõrge esindaja on teinud ettepaneku nimetada ametisse Jonathan McIvor,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Jonathan McIvor nimetatakse Palestiina aladel läbi viidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhiks alates missiooni alustamise kuupäevast. Kuni nimetatud kuupäevani tegutseb ta planeerimisrühma ülemana.

Artikkel 2

Käesolev otsus hakkab kehtima selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2006.

Brüssel, 16. november 2005

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

J. KING


(1)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 65.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/58


NÕUKOGU OTSUS,

21. november 2005,

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ametissenimetamise kohta

(2005/837/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse nõukogu 17. septembri 2002. aasta otsust 2002/758/EÜ, Euratom majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete ametissenimetamise kohta ajavahemikuks 21. september 2002 kuni 20. september 2006, (1)

arvestades, et eespool nimetatud komitees on vabaks jäänud liikme koht seoses Sheila RITCHIE tagasiastumisega,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse esitatud kandidatuuri,

pärast Euroopa Komisjonilt arvamuse saamist,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kenneth FRASER nimetatakse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmeks Sheila RITCHIE asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2006.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  EÜT L 253, 21.9.2002, lk 9.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/59


NÕUKOGU OTSUS,

24. november 2005,

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee prantsuse liikme ametisse nimetamise kohta

(2005/838/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse nõukogu 17. septembri 2002. aasta otsust 2002/758/EÜ, Euratom majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 21. septembrist 2002 kuni 20. septembrini 2006, (1)

võttes arvesse Prantsusmaa valitsuse esitatud kandidatuuri,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

ning arvestades järgmist:

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees on vabaks jäänud liikme koht seoses Pierre SIMONI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Jean-François PONS nimetatakse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmeks Pierre SIMONI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2006.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LEWIS


(1)  EÜT L 253, 21.9.2002, lk 9.


Komisjon

29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/60


KOMISJONI OTSUS,

13. juuli 2005,

mis kuulutab koondumise ühisturuga ja Euroopa majanduspiirkonna lepingu toimimisega kokkusobivaks Juhtum nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2672 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/839/EÜ)

Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle, (1) eriti selle artikli 8 lõikele 1, võttis komisjon 13. juulil 2005 vastu otsuse ühinemist käsitlevas juhtumis. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon on kättesaadav juhtumi autentses keeles ja komisjoni töökeeltes konkurentsipoliitika peadirektoraadi veebilehel http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

20. jaanuaril 2005 sai komisjon määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtjale Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (“Blackstone”, Kaimanisaared) kuuluv ettevõtja Celanese Corporation (“Celanese”, USA) omandab aktsiate ostu teel kontrolli kogu ettevõtja Acetex Corporation (“Acetex”, Kanada), üle nimetatud määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

(2)

Blackstone on eraõiguslik kommertspank USAs, kes tegeleb põhiliselt finantsnõustamise, erasektori ettevõtete omakapitali investeerimise ja kinnisvarasse investeerimisega. Eespool kirjeldatu kohaselt tegutseb Celanese, üks Blackstone’i omandis olev ettevõtja, samal kaubaturul kui Acetex.

(3)

Celanese on keemiaettevõtja, kes tegutseb peamiselt neljas sektoris üle kogu maailma: keemiakaubad, atsetaattooted, tehnilised polümeerid ja toidu koostisosad. Keemiakaupade sektoris toodab Celanese selliseid põhikemikaale nagu äädikhape, äädikhappe anhüdriid ja vinüülatsetaatmonomeer, selliseid funktsioonkemikaale nagu näiteks polüvinüülalkohol ja emulsioonid ning erikemikaale, sealhulgas karboksüülhappeid, alkohole, amiine ja estreid.

(4)

Acetex toodab äädikhappederivaate ja plastmasse. Acetexi peamised atsetüüli tooted on äädikhape ja vinüülatsetaatmonomeer, mis koos moodustasid 2003. aastal Acetexi atsetüülide müügist üle 70 %. Acetexi atsetüültooted on ka järgmised äädikhappederivaadid: äädikhappe anhüdriid, polüvinüülalkohol ja polüvinüülatsetaat.

(5)

Oma 132. istungil 22. juunil 2005 andis ettevõtjate koondumisega tegelev nõuandekomitee pooldava arvamuse komisjoni esitatud otsuse eelnõule, (2) milles koondumine kiideti heaks.

(6)

Ärakuulamise eest vastutav ametnik oli oma 29. juuni 2005. aasta aruandes arvamusel, et poolte ärakuulamisõigusest peeti kinni. (2)

I.   ASJAOMASED TURUD

Asjaomased kaubaturud

(7)

Komisjoni uurimise käigus tuvastati järgmised asjaomased kaubaturud: äädikhape, vinüülatsetaatmonomeer, äädikhappe anhüdriid ja polüvinüülalkohol.

(8)

Äädikhape – keemiline vahesaadus, mida kasutatakse mitmete teiste kemikaalide tootmises, näiteks vinüülatsetaatmonomeer, polüvinüülalkohol, äädikhappe anhüdriid, atsetaatestrid ja monokloroäädikhape. Komisjoni uurimises tuvastati, et äädikhape kujutab endast eraldi kaubaturgu, sest turul puuduvad sellele asendustoodet.

(9)

Vinüülatsetaatmonomeer – äädikhappederivaat, mida toodetakse mitmel viisil: i) äädikhappe lisamisega atsetüleenile, ii) äädikhappe lisamisega etüleenile, iii) äädikhappe anhüdriidi ja atseetaldehüüdi reageerimisel. Komisjoni uurimine näitas, et vinüülatsetaatmonomeer kujutab endast eraldi kaubaturgu, mida ei ole vaja väiksemateks alaturgudeks jaotada.

(10)

Äädikhappe anhüdriid – põhikemikaal, mida kasutatakse peamiselt (umbes 75 %) atsetüültselluloosi helveste tootmiseks, mida omakorda kasutatakse toorainena atsetaattakkude tootmisel (kasutatakse sigarettide filtrite, lõnga ja mõnede tehniliste plastmasside tootmiseks). Äädikhappe anhüdriidi kasutatakse ka farmaatsiatoodete ja pesuainete tootmiseks. Komisjoni uurimine näitas, et äädikhappe anhüdriidi tuleks käsitleda eraldi kaubaturuna, sest sellel puudub asjaomane asendusaine.

(11)

Polüvinüülalkohol – vees lahustuv sünteetiline polümeer, mis kuulub suuremasse suure vastupidavusega polümeeride rühma. Polüvinüülalkoholi saadakse polümeriseeritud vinüülatsetaatmonomeerist. Komisjoni uurimise käigus tuvastati, et sellel puuduvad asendustooted. Seetõttu käsitletakse käesolevas otsuses polüvinüülalkoholi kui eraldiseisvat asjakohast kaubaturgu.

Asjaomased geograafilised turud

(12)

Kõnealuses juhtumis oli olulise tähtsusega äädikhappe, vinüülatsetaatmonomeeri ja äädikhappe anhüdriidi asjakohaste geograafiliste turgude määratlemine. Pooled väitsid, et geograafilised turud on globaalsed, põhjendades oma arvamust peamiselt viie punktiga:

Import rahuldab rohkem kui 20 % Lääne-Euroopa nõudlusest.

Maailmas ei takista kõnealuste toodetega kauplemist ei veokulud, impordimaksud ega riikide õigusaktid.

Peamised globaalsed tootjad varustavad Lääne-Euroopat ainult impordi kaudu.

Globaalsed kaubavood näivad vabalt Aasia, Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel ümberpaigutuvat vastavalt muutustele kohalikus nõudluses ja pakkumises.

Hinnad paistavad maailma erinevates geograafilistes piirkondades olevat omavahel tugevas korrelatsioonis.

(13)

Turu-uuringu käigus kontrolliti poolte väiteid ning üldiselt leidsid need kinnitust. Eriti analüüsis komisjon äädikhappe, vinüülatsetaatmonomeeri ja äädikhappe anhüdriidi kaubavoogusid erinevate regioonide vahel, hinda erinevates piirkondades, hinna struktuuri, tootmis- ja tehingukulude (transport, ladustamine ja maksud) olulisust ja ka tootmisvõimsuse arengut. Enamik andmeesitajatest märkis, et nad peavad asjakohaseid geograafilisi turge kõige kolme toote puhul globaalseteks.

(14)

Äädikhappe ja vinüülatsetaatmonomeeri geograafiliste turgude määratluse kinnitamiseks esitasid pooled ka terve rea ökonomeetriaalaseid uuringuid (hinnakorrelatsiooni analüüs, ootamatu tehase tööseisakude mõju analüüs kaubavoogudele), mis nende arvates kinnitavad, et tegemist on globaalsete turgudega. Komisjon vaatas põhjalikult läbi ja kopeeris kõnealuseid uuringuid. Lisaks sellele viis komisjon täpsustatud andmetega läbi ka oma uuringu. Selle tulemuse kohaselt hõlmavad nii äädikhappe kui vinüülatsetaatmonomeeri geograafilised turud vähemalt Euroopa majanduspiirkonda ja Põhja-Ameerikat, kuid võivad olla ka globaalsed.

(15)

Eespool mainitud põhjuste tõttu jõuti käesolevas otsuses järeldusele, et kõnealuse juhtumi puhul käsitletakse äädikhappe, vinüülatsetaatmonomeeri ja äädikhappe anhüdriidi geograafilisi turge globaalsetena.

(16)

Oma eelmises otsuses (3) pidas komisjon igat tüüpi suure vastupidavusega polümeeride geograafilist turgu globaalseks, sealhulgas polüvinüülalkoholi oma. Seda on ulatuslikult kinnitanud komisjoni turu-uuring. Seetõttu jõutakse otsuses järeldusele, et polüvinüülalkoholi asjakohane geograafiline turg on globaalne.

II.   HINDAMINE

(17)

Äädikhappe globaalsel turul moodustaks uue üksuse turuosa tootmisvõimsusest [20–30] (4) % (Celanese [20–30] %, Acetex [0–5] %), ja kaubakäibest [20–30] % (Celanese [15–25] %, Acetex [5–10] %). Ühendüksus peab konkureerima praeguse suurima turul osalejaga BPga (tootmisvõimsus [20–30] %, kaubakäive [25–35] %) ja teiste oluliste turul osalejatega, näiteks Millenium (tootmisvõimsus [1–10] %, kaubakäive [1–10] %) ja Daicel (tootmisvõimsus [1–10] %, kaubakäive [1–10] %).

(18)

Komisjon on analüüsinud, kas konkurentidel on piisavalt tootmisvõimsust, et ära hoida konkurentsivastast hinnatõusu ja kas tarbijatel on hinnatõusu korral lihtne tarnijat vahetada. Arvestades turu kontsentratsioonitaset, oli vajalik uurida ka võimalust, kas kavatsetud koondumise tagajärjel suureneksid koordineeritud mõjud.

(19)

Otsuses jõutakse järeldusele, et ühepoolsete mõjude esinemine on ebatõenäoline, sest tootmisvõimsus suureneb kiiremini kui eeldatav nõudlus, ja seetõttu on piisavalt tootmisvõimsust, et võidelda võimaliku hinnatõusuga. Lisaks sellele paistab, et tarbijatel on tarnijaid lihtne vahetada, eriti seetõttu, et enamik tarbijaid kasutab mitut allikat. Koordineeritud mõjude puhul jõutakse pärast põhjalikku turu struktuuri, turu läbipaistvuse, usaldusväärse vastuabinõude mehhanismi, tarbijate ning praeguste ja tulevaste konkurentide reageeringute analüüsimist otsuses järeldusele, et selliste mõjude esinemine on ebatõenäoline.

(20)

Vinüülatsetaatmonomeeri globaalsel turul moodustaks üksuse turuosa tootmisvõimsusest [25–35] % (Celanese [20–30] %, Acetex [0–5] %), ja kaubakäibest [35–45] % (Celanese [30–40] %, Acetex [5–10] %). Pooled peavad konkureerima mitme olulise osalejaga, näiteks Dow (tootmisvõimsus [5–15] %, kaubakäive [5–15] %), Millenium (tootmisvõimsus [5–15] %, kaubakäive [10–20] %), DuPont (tootmisvõimsus [10–20] %), Dairen (tootmisvõimsus [1–10] %, kaubakäive [1–10] %) ja BP (tootmisvõimsus [1–10] %, kaubakäive [5–15] %).

(21)

Sarnaselt eespool nimetatud äädikhappe turu kohta esitatud põhjustele ja pärast põhjalikku vinüülatsetaatmonomeer turu omaduste uurimist jõutakse otsuses järeldusele, et ühepoolsete mõjude esinemine ei ole tõenäoline. Otsuses jõutakse ka järeldusele, et koordineeritud konkurentsivastaste mõjude esinemine vinüülatsetaatmonomeeri turul on ebatõenäoline põhiliselt poolte ja suurimate konkurentide kaubaturuosade vahelise suure vahe tõttu. Lisaks sellele põhjustavad erineval tasemel olev integratsioon ja erinevate tehnoloogiate kasutamine eri tootjate puhul erinevaid kulustruktuure ja stiimuleid, mis veelgi vähendab eduka koordineerimise tõenäosust.

(22)

Äädikhappe anhüdriidi globaalsel turul moodustaks uue üksuse turuosa tootmisvõimsusest [15–25] % (Celanese [15–25] %, Acetex [0–5] %), ja kaubakäibest [30–40] % (Celanese [25–35] %, Acetex [5–10] %). Pooled konkureerivad ettevõtjatega BP, Eastman, Jilin ja Daicel, kelle turuosa kaubamüügi turul on vastavalt [15–25] %, [10–20] %, [5–15] % ja [1–10] %. Arvestades, et ühendüksus peab konkureerima kõnealuste oluliste konkurentidega, kes praegu pakuvad konkureerivat hinda, jõutakse otsuses järeldusele, et kavandatav koondumine ei takista olulisel määral konkurentsi äädikhappe anhüdriidi globaalsel turul. Otsuses analüüsitakse ka koordineeritud mõjude esinemise tõenäosust ja selles jõutakse järeldusele, et kõnealuste mõjude esinemine on välistatud.

(23)

Polüvinüülalkoholi globaalsel turul moodustaks uue üksuse turuosa tootmisvõimsusest [5–15] % (Celanese [5–10] %, Acetex [0–5] %), ja kaubakäibest [5–15] % (Celanese [5–10] %, Acetex [0–5] %). Kombineeritud turuosa tõttu ei oleks pooltel turujõudu võimalik kasutada. Seetõttu jõutakse otsuses järeldusele, et koondumine ei takistaks oluliselt konkurentsi polüvinüülalkoholi globaalsel turul.

(24)

Lõpetuseks on komisjon hinnanud koondumise võimalikku mõju vertikaalselt seotud turgudele. Nii Celanese kui ka Acetex on vertikaalselt integreeritud järgettevõtjad selles mõttes, et nad kasutavad äädikhapet nii äädikhappe anhüdriidi kui ka vinüülatsetaatmonomeeri tootmiseks ning vinüülatsetaatmonomeeri polüvinüülalkoholi tootmiseks. Celanese tegutseb emulsioonide ja emulsioonipulbrite, atsetüültselluloosi ja atsetaatestrite järgneval turul. Acetex kasutab etüleeni vinüülatsetaaadi kopolümeere ja polüvinüülatsetaatide polümeere. Vaatamata sellele, arvestades poolte väikest turuosa ja suhteliselt väikest koondumisest põhjustatud kasvu asjakohastel turgudel, jõutakse otsuses järeldusele, et tõenäoliselt ei mõjuta koondumine vertikaalselt seotud turgusid.

III.   KOKKUVÕTE

(25)

Eespool mainitud põhjustel on komisjon jõudnud järeldusele, et kavandatud koondumine ei takista märkimisväärselt tõhusat konkurentsi ühisturul või selle olulises osas, eriti turgu valitseva seisundi loomise või tugevdamise tagajärjel. Seepärast tuleb koondumine vastavalt ühinemismääruse artikli 8 lõikele 1 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 57 kuulutada ühisturu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga kokkusobivaks.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 297, 29.11.2005.

(3)  Komisjoni 2. juuni 1999. aasta otsus, millega tunnistati koondumine kokkusobivaks ühisturuga (kohtuasi nr IV/M. 1469 – Solvay/BASF) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 4069/89 (EÜT C 197, 14.7.1999, lk 2).

(4)  Käesolevast tekstist on välja jäetud konfidentsiaalset infot sisaldavad osad. Need osad on märgitud nurksulgude ja tärniga.


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/63


KOMISJONI OTSUS,

25. november 2005,

millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4525 all)

(2005/840/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2004/4/EÜ (2) kohaselt ei tohi Egiptusest pärit Solanum tuberosum L. mugulaid põhimõtteliselt ühendusse tuua. Siiski on 2004/2005. impordiaastal lubatud kõnealuseid mugulaid kahjustajavabadest piirkondadest ja teatud tingimustel ühendusse tuua.

(2)

2004/2005. impordiaastal registreeriti siiski mitu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smithi juhtu, mille järel keelati Egiptusest pärit kartulite kogu eksport ühendusse alates 6. aprillist 2005.

(3)

Egiptus on esitanud kõnealuste juhtude kohta aruande. Peamine järeldus on, et vajatakse rangemaid meetmeid, kuna tootjad, inspektorid, eksportijad ja pakendamiskohad ei täida neile antud juhiseid ühendusele määratud kartulite ekspordi kohta. Egiptuses on juba võetud teatavaid meetmeid.

(4)

On asjakohane sätestada ühenduse tasandil nõuded, et tagada kartulite kontrollimise ja inspekteerimise tõhusus Egiptuse pakendamiskohtades ja väljaveosadamates enne ühendusse eksportimist.

(5)

Egiptuselt saadud teabe põhjal järeldas komisjon, et Solanum tuberosum L. mugulate ühendusse toomisel Egiptuse kahjustajavabadest piirkondadest Pseudomonas solanacearum (Smith) Smithi leviku ohtu ei ole, kui täidetakse teatavaid tingimusi.

(6)

Seetõttu tuleks 2005/2006. impordiaastal lubada Egiptuse kahjustajavabadest piirkondadest pärit Solanum tuberosum L. mugulaid kindlaksmääratud tingimustel ühendusse tuua.

(7)

Seetõttu tuleks otsust 2004/4/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2004/4/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse aastaarvud “2004/2005” arvudega “2005/2006”;

b)

lõikes 2 asendatakse aastaarvud “2004/2005” arvudega “2005/2006”.

2.

Artiklis 3 asendatakse aastaarvud “2004/2005” arvudega “2005/2006”.

3.

Artiklis 4 asendatakse kuupäev “30. august 2005” kuupäevaga “30. august 2006”.

4.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev “30. september 2005” kuupäevaga “30. september 2006”.

5.

Lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 lõike b alapunktis iii asendatakse aastaarvud “2004/2005” arvudega “2005/2006”;

b)

punkti 1 lõike b alapunkti iii teises taandes asendatakse kuupäev “1. jaanuar 2005” kuupäevaga “1. jaanuar 2006”;

c)

punkti 1 lõike b alapunktile iii lisatakse järgmine kolmas taane:

“—

on olnud ametliku seire all alates saabumisest pakendamiskohta kuni pakkimiseni vastavalt punkti 1 lõike b alapunktile x pitseeritud kottidesse”;

d)

punkti 1 lõikes b asendatakse alapunkt v järgmisega:

“v)

vahetult enne ühendusse eksportimist kontrollitud väljaveosadamas, lõigates katki 400 mugulat iga partiis esindatud kahjustajavaba piirkonna kohta ja võttes need mugulad vähemalt kümnest kotist iga kahjustajavaba piirkonna kohta”;

e)

punkti 1 lõike b alapunktis xii asendatakse kuupäev “1. jaanuar 2005” kuupäevaga “1. jaanuar 2006”;

f)

punkti 5 teises lõigus asendatakse aastaarvud “2004/2005” arvudega “2005/2006”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 19).

(2)  ELT L 2, 6.1.2004, lk 50. Otsust on muudetud otsusega 2004/836/EÜ (ELT L 360, 7.12.2004, lk 30).


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/65


KOMISJONI OTSUS,

28. november 2005,

millega nähakse ette liigi Triticum durum sellise teatava seemne ajutine turustamine, mis ei vasta nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4527 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/841/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Austrias on kohalikes kliimatingimustes kasvamiseks sobiva ja direktiivi 66/402/EMÜ idanevusnõuetele vastava kõva nisu (Triticum durum) talvesortide olemasoleva seemne kogus ebapiisav ega vasta seega liikmesriigi vajadustele.

(2)

Selle liigi seemne nõudlust ei ole võimalik piisavalt rahuldada teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest pärit seemnega, mis vastab kõigile direktiivis 66/402/EMÜ sätestatud nõuetele.

(3)

Seetõttu tuleks Austriale kuni 15. novembrini 2005 anda luba turustada kõnealuse liigi seemet, mis vastab vähem rangetele nõuetele.

(4)

Lisaks tuleb ka teistele liikmesriikidele, kellel on võimalik kõnealuse liigi seemet Austriasse tarnida, anda luba sellist seemet turustada, olenemata sellest, kas kõnealune seeme kasvatati liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on nimetatud nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsuses 2003/17/EÜ kolmandates riikides teostatud seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsuse kohta ja kolmandates riikides kasvatatud seemne samaväärsuse kohta. (2)

(5)

On asjakohane, et Austria tegutseks kooskõlastava liikmesriigina tagamaks, et käesoleva otsuse kohaselt antava loa alusel tehtavate tarnete üldkogus ei ületaks käesoleva otsusega kehtestatud maksimumkoguseid.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduses lubatakse kuni 15. novembrini 2005 turustada talinisu seemet, mis minimaalse idanevuse osas ei vasta direktiivis 66/402/EMÜ sätestatud nõuetele, vastavalt käesoleva otsuse lisas sätestatud nõuetele ning järgmistele tingimustele:

a)

idanevus on vähemalt 75 % puhtast seemnest,

b)

ametlikul etiketil on märgitud direktiivi 66/402/EMÜ artikli 2 lõike 1 punkti F alapunkti d ja artikli 2 lõike 1 punkti G alapunkti d kohaselt läbiviidud ametlikul kontrollimisel kinnitatud idanevus;

c)

seemne esmakordse turuleviimise tingimused peavad olema kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 2.

Artikkel 2

Iga seemnetarnija, kes soovib artiklis 1 osutatud seemet turule viia, esitab sellise loa saamiseks taotluse oma asukohaliikmesriigile.

Asjaomane liikmesriik lubab tarnijal viia seemne turule, välja arvatud juhul:

a)

kui on piisavalt tõendeid kahtluseks, kas tarnija suudab turule viia seemnekogust, mille jaoks ta luba taotles, või

b)

kui üldkogus, mida on asjaomase erandi kohaselt lubatud turustada, ületab käesoleva otsuse lisas sätestatud maksimumkoguse.

Artikkel 3

Liikmesriigid abistavad üksteist käesoleva otsuse kohaldamisega seotud haldusküsimustes.

Austria tegutseb kooskõlastava liikmesriigina tagamaks, et lubatud üldkogus ei ületaks lisas täpsustatud maksimumkogust.

Iga liikmesriik, kes saab artiklis 2 nimetatud taotluse, teavitab viivitamata kooskõlastavat liikmesriiki taotletud kogusest. Kooskõlastav liikmesriik teatab viivitamata teavitanud liikmesriigile, kas taotluse rahuldamine võib kaasa tuua maksimumkoguse ületamise.

Artikkel 4

Liikmesriigid teatavad viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogused, mille jaoks nad on käesoleva otsuse alusel saanud turustamisloa.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).

(2)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 885/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).


LISA

Liik

Sorditüüp

Maksimumkogus

(tonnides)

Triticum durum

“Auradur”, “Heradur”, “Inverdur”, “Prowidur”, “Superdur”, “Windur”

500


29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/67


KOMISJONI OTSUS,

28. november 2005,

EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2673 all)

(2005/842/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 86 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artiklis 16 sätestatakse, et ühendus, ilma et see piiraks artiklite 73, 86 ja 87 kohaldamist, peab kasutama oma võimu hoolitsemaks selle eest, et üldist majandushuvi pakkuvad teenused toimiksid selliste põhimõtete ja tingimuste alusel, mis võimaldavad neil täita oma eesmärki.

(2)

Et teatavaid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid saaks osutada tingimustes, mis võimaldaksid neil täita oma eesmärki, võib olla vajalik riigi rahaline toetus mõningate või kõigi avaliku teenindamise kohustustest tulenevate spetsiifiliste kulude katmiseks. Asutamislepingu artikli 295 kohaselt, vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtupraktikale, ei ole ühenduse õigusnormide seisukohalt tähtis, kas selliseid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavad riigiettevõtted või eraettevõtjad.

(3)

Sellega seoses on asutamislepingu artikli 86 lõikes 2 sätestatud, et ettevõtjad, kellele on tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine või kes on fiskaalmonopolid, alluvad asutamislepingu eeskirjadele, eriti konkurentsieeskirjadele. Siiski, kui on täidetud rida tingimusi, lubab asutamislepingu artikli 86 lõige 2 erandit. Esiteks ülesande andmise akt, millega riik annab vastutuse teatava ülesande täitmise eest ettevõtjale. Teiseks peab ülesande andmine olema seotud üldist majandushuvi pakkuva teenusega. Kolmandaks peab erand olema määratud ülesande täitmiseks vajalik ning selle eesmärgiga proportsionaalne (edaspidi “hädavajalikkuse nõue”). Ja lõpuks, kaubanduse arengut ei tohi mõjutada määral, mis oleks vastuolus ühenduse huvidega.

(4)

Oma otsuses Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (1) (“Altmark”) kohtuasjas leidis Euroopa Ühenduste Kohus, et avalike teenuste osutamiseks antavat hüvitist ei loeta riigiabiks asutamislepingu artikli 87 mõistes, kui on täidetud neli tingimust. Esiteks peab abisaaja ettevõtja tegelikult osutama avalikku teenust ja vastavad kohustused peavad olema selgelt määratletud. Teiseks peavad hüvitise suuruse arvutamise parameetrid olema eelnevalt objektiivselt ja läbipaistvalt kehtestatud. Kolmandaks ei või hüvitise suurus ületada summat, mis katab täielikult või osaliselt avaliku teenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud kulud, arvestades seejuures asjakohaseid tulusid ja mõistliku suurusega kasumit. Ja lõpuks – kui avaliku teenuse osutamise kohustust täitvat ettevõtjat ei ole valitud riigihankemenetluse raames, mis võimaldaks valida välja pakkuja, kes suudab nimetatud teenuseid osutada ühiskonnale madalaimate kuludega, tuleb vajaliku hüvitise suuruse määramiseks analüüsida kulusid, mida kannaks nimetatud kohustuste täitmisel ettevõtja, mida juhitakse nõuetekohaselt ja millel on vajalikud transpordivahendid.

(5)

Kui need neli tingimust on täidetud, ei ole avaliku teenuse osutamise hüvitis riigiabi, ning asutamislepingu artikleid 87 ja 88 ei kohaldata. Kui liikmesriigid nimetatud tingimusi ei täida ja kui on täidetud asutamislepingu artikli 87 lõike 1 kohaldamise üldtingimused, on avaliku teenuse osutamise hüvitis riigiabi, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingu artikleid 73, 86, 87 ja 88. Käesolevat otsust tuleb seetõttu kohaldada avaliku teenuse osutamise hüvitise suhtes vaid juhul, kui see kujutab endast riigiabi.

(6)

Asutamislepingu artikli 86 lõikega 3 võimaldatakse komisjonil täpsustada artikli 86 lõike 2 kohase erandi tähendust ja ulatust ning kehtestada reeglid, mis peavad võimaldama vajaduse korral artikli 86 lõikes 2 sätestatud kriteeriumite täitmist efektiivselt jälgida. Seepärast tuleb täpsustada tingimused, mille alusel teatavad hüvitussüsteemid on vastavuses asutamislepingu artikli 86 lõikega 2, ning nende suhtes ei kohaldata artikli 88 lõikes 3 sätestatud eelneva teatamise nõuet.

(7)

Sellise abi võib kuulutada asutamislepinguga vastavuses olevaks ainult juhul, kui seda antakse asutamislepingu artikli 86 lõike 2 mõistes üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks. Pretsedendiõiguse põhjal on selge, et kui välja arvata valdkonnad, mida reguleerivad ühenduse asjaomased eeskirjad, on liikmesriikidel laialdased volitused otsustada, millised teenused võiks lugeda üldist majandushuvi pakkuvate teenuste hulka. Seega on komisjoni ülesanne tagada, et üldist majandushuvi pakkuvate teenuste määratlemisel ei tehtaks ilmseid vigu, välja arvatud valdkonnad, mida reguleerivad ühenduse asjaomased eeskirjad.

(8)

Asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohaldamiseks on vaja, et liikmesriik oleks teinud abisaavale ettevõtjale ülesandeks konkreetse üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise. Vastavalt asutamislepingu artikli 86 lõike 2 tõlgendamise kohtupraktikale peavad sellised ülesande andmise aktid täpsustama vähemalt ülesandeks tehtud avalike teenuste osutamise kohustuse olemuse, ulatuse ja kestuse ning asjaomase ettevõtja identiteedi.

(9)

Et tagada asutamislepingu artikli 86 lõikes 2 sätestatud kriteeriumite täitmine, tuleb sätestada täpsemad tingimused, mida tuleb üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise ülesande andmisega seoses täita. Hüvitise summat saab õigesti arvutada ja kontrollida vaid siis, kui ettevõtjal lasuv avaliku teenuse osutamise kohustus ning riigil lasuvad ükskõik millised kohustused on vastava liikmesriigi ametivõimude väljastatud ametlikus dokumendis selgesti sätestatud. Nimetatud dokumendi vorm võib liikmesriigiti erineda, kuid see peab sisaldama vähemalt ülesandeks tehtud avalike teenuste osutamise kohustuse olemust, ulatust ja kestust ning asjaomase ettevõtja identiteeti ja ettevõtja poolt kantavaid kulusid.

(10)

Määratledes avalike teenuste osutamise kohustusi ja hinnates, kas asjaomased ettevõtjad neid täidavad, kutsutakse liikmesriike üles pidama selles küsimuses laialdasi arutelusid, eelkõige tarbijatega.

(11)

Põhjendamatute konkurentsimoonutuste vältimiseks nõuab asutamislepingu artikli 86 lõige 2, et hüvitis ei ületaks avalike teenuste osutamise kohustuste täitmisel ettevõtja poolt kantavaid kulusid, arvestades asjakohaseid tulusid ja mõistliku suurusega kasumit. Seda tuleb mõista viitena kõnealuse ettevõtja tegelikele kuludele.

(12)

Suurem hüvitis, kui on tarvilik asjaomase ettevõtja kulude katmiseks, ei ole üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamiseks vajalik ja on järelikult ühisturuga kokkusobimatu riigiabi, mis tuleb riigile tagasi maksta. Üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamiseks antud hüvitis, mida kõnealune ettevõtja kasutab tegelikult muul turul tegutsemiseks, ei ole samuti üldist majandushuvi pakkuva teenuse pakkumiseks vajalik ja on järelikult ühisturuga kokkusobimatu riigiabi, mis tuleb riigile tagasi maksta.

(13)

Et tagada kokkusobivus asutamislepingu artikli 86 lõikes 2 sätestatud hädavajalikkuse nõudega, on vaja kehtestada antava hüvitise summa arvutamise ja jälgimise tingimused. Liikmesriigid peavad regulaarselt kontrollima, et antavad hüvitised ei viiks liighüvitamisele. Et võimaldada ettevõtjatele ja liikmesriikidele minimaalselt vajalikku paindlikkust, peaks olema võimalik juhtudel, kus liigse hüvitise summa ei ületa 10 % iga-aastasest hüvitisest, kanda see üle järgmisesse perioodi ning lahutada järgmisel perioodil väljamaksmisele kuuluvast hüvitisesummast. Sotsiaalkorterite valdkonnas üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavate ettevõtjate laekumised võivad oluliselt kõikuda peamiselt üürnike võimaliku maksejõuetuse tõttu. Seetõttu on ettevõtjatel, kes osutavad ainult üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, lubatud kanda teataval perioodil saadud liigne hüvitis üle järgmisse perioodi kuni 20 % ulatuses aastase hüvitise mahust.

(14)

Kui selline hüvitis määratakse ettevõtjatele, kellele on tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, ning hüvitise summa ei ületa teenuste maksumust ja peetakse kinni käesolevas otsuses kehtestatud künnistest, loeb komisjon, et kaubanduse areng ei ole sel määral mõjutatud, et see oleks vastuolus ühenduse huvidega. Sellistel juhtudel arvab komisjon, et hüvitist tuleb lugeda asutamislepingu artikli 86 lõikega 2 kokkusobivaks riigiabiks.

(15)

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele piiratud käibega ettevõtjatele antavad väikesed toetussummad ei mõjuta kaubanduse ja konkurentsi arengut sellisel määral, mis oleks vastuolus ühenduse huvidega. Seetõttu ei ole käesolevas otsuses loetletud tingimuste täitmise korral eelnev teavitamine nõutav. Et määratleda eelneva teavitamise kohustusest vabastamise kohaldamisala, tuleb arvesse võtta avaliku teenuse osutamise eest makstavat hüvitist saavate ettevõtjate käivet ja vastava hüvitise suurust.

(16)

Haiglaid ja sotsiaalkortereid haldavaid ettevõtjaid, kellele on tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, iseloomustavad eriomadused, millega tuleb arvestada. Eelkõige tuleb silmas pidada asjaolu, et siseturu praegusel arengutasemel ei pruugi konkurentsimoonutuste ulatus vastavates valdkondades olla proportsionaalne käibe ja hüvitise suurusega. Seetõttu peaksid arstiabi ning, kus kohaldatav, põhitegevusega otseselt seotud hädaabi- ja abiteenuseid pakkuvad haiglad, eriti teadusuuringute valdkonnas, ja sotsiaalkortereid haldavad ettevõtjad, kes pakuvad teenuseid ebasoodsas olukorras olevatele kodanikele ja sotsiaalselt vähemsoodsas olukorras rühmadele, kes piiratud maksevõime tõttu ei suuda hankida elupaika turutingimustel, saama kasutada käesoleva otsusega ettenähtud teavitamiskohustusest vabastamise võimalust, isegi kui nende saadav hüvitis ületab käesoleva otsusega sätestatud künniseid, kui liikmesriigid loevad osutatavad teenused üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks.

(17)

Asutamislepingu artikkel 73 on lex specialis selle artikli 86 lõike 2 suhtes. Sellega sätestatakse avaliku teenuse hüvitise suhtes kohaldatavad reeglid maismaatranspordi valdkonnas. See artikkel on välja töötatud vastavalt nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrusele (EMÜ) nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta, (2) millega kehtestatakse üldtingimused avaliku teenuse osutamise kohustustele maismaatranspordi valdkonnas ning määratakse kindlaks meetodid hüvitise arvutamiseks. Määrusega (EMÜ) nr 1191/69 vabastatakse teatamiskohustusest kõik maismaatranspordi valdkonna hüvitised, mis vastavad asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohastele teatamistingimustele. Sellega lubatakse ka liikmesriikidel ainult linna-, eeslinna- ja piirkondlikku transporti pakkuvate ettevõtjate puhul selle tingimustest lahku lüüa. Kui seda lahkulöömist kohaldatakse, reguleeritakse kõiki avaliku teenuse osutamise hüvitisi, juhul kui need kujutavad endast riigiabi, nõukogu 4. juuni 1970 määrusega (EMÜ) nr 1107/70, mis käsitleb toetuste andmist raudtee-, maantee- ja siseveetranspordile. (3) Vastavalt otsusele “Altmarki” juhtumi kohta ei saa hüvitist, mis ei järgi asutamislepingu artikli 73 sätteid, kuulutada asutamislepinguga kooskõlas olevaks ei artikli 86 lõike 2 ega ühegi muu asutamislepingu sätete alusel. Sellest tulenevalt ei käsitleta käesolevas otsuses selliseid hüvitisi.

(18)

Erinevalt maismaatranspordist kohaldatakse mere- ja õhutranspordi valdkonnas asutamislepingu artikli 86 lõiget 2. Mõningaid õhu- ja meretranspordi valdkonnas avaliku teenuse eest makstavatele hüvitistele kohaldatavaid reegleid võib leida nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrusest (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele (4) ja nõukogu 7. detsembri 1992. aasta määrusest (EMÜ) nr 3577/92 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta merevedudel liikmesriikides (merekabotaaž). (5) Kuid vastupidi määrusele (EMÜ) nr 1191/69 ei viita nimetatud määrused võimalike riigiabielementide kokkusobivusele ega sisalda vabastust asutamislepingu artikli 88 lõike 2 järgsest teavitamiskohustusest. Seepärast tundub sobiv kohaldada käesolevat otsust avaliku teenuse eest makstavate hüvitiste suhtes õhu- ja meretranspordi valdkonnas tingimusel, et lisaks käesoleva otsuse tingimuste täitmisele on sellised hüvitised kooskõlas ka reeglitega, mis sisalduvad määruses (EMÜ) nr 2408/92 ja määruses (EMÜ) nr 3577/92, kui need on kohaldatavad.

(19)

Õhu- ja meretranspordi valdkonnas avaliku teenuse eest makstavate hüvitiste suhtes kohaldatavad künnised peaksid tavaliselt olema samad, mida rakendatakse üldiselt. Siiski tundub teatavatel selliste avalike teenuste eest hüvitise maksmise juhtudel saartega peetava õhu- või mereühenduse eest ning lennuväljadele ja sadamatele, mis on üldist majandushuvi pakkuvad teenused ning millele on viidatud asutamislepingu artikli 86 lõikes 2, olevat kohane võimaldada iga-aastasel keskmisel reisijate arvul põhinevaid künniseid, sest see on paremini kooskõlas nende tegevusalade majandusreaalsusega.

(20)

Käesolev otsus on suurel määral asutamislepingu artikli 86 lõike 2 kohase erandi tähenduse ja ulatuse täpsustus, nagu seda Euroopa Kohus, Esimese astme kohus ja komisjon on järjepidevalt kohaldanud. Määral, mil see ei muuda selles valdkonnas kohaldatavaid olulisi õigusakte, tuleks seda kohaldada vahetult. Ometi väljuvad teatavad käesoleva otsuse sätted status quo raamest, esitades lisanõudmisi, mille sihiks on artikli 86 lõikes 2 sätestatud kriteeriumite efektiivne jälgimine. Et liikmesriigid saaksid selles suhtes vajalikke meetmeid rakendada, on asjakohane näha ette aastane viivitusaeg enne nende konkreetsete tingimuste kohaldamist.

(21)

Eelneva teavitamise nõudest vabastamine teatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul ei võta liikmesriikidelt võimalust teavitada konkreetsest abiprojektist. Sellist teadet hinnatakse kooskõlas ühenduse avaliku. (6)

(22)

Käesolevat otsust kohaldatakse, ilma et see piiraks komisjoni 25. juuni 1980. aasta direktiivi 80/723/EMÜ (liikmesriikide ja avalike ettevõtjate vaheliste finantssuhete läbipaistvuse kohta) (7) tingimuste kohaldamist.

(23)

Käesolev otsus ei piira riigihangete ja konkurentsi kohta kehtivate ühenduse sätete (eriti artiklite 81 ja 82) kohaldamist.

(24)

Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira ühenduse valdkondlikes õigusaktides ja meetmetes sisalduvate, avalike teenuste osutamise kohustuse kohta kehtivate rangemate erisätete kohaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva otsusega määratakse kindlaks tingimused, mille alusel loetakse riigiabi, mida antakse avaliku teenuse eest makstava hüvitisena teatavatele ettevõtjatele, kellele on tehtud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, ühisturuga kokkusobivaks ning vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamisnõudest.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Käesolevat otsust kohaldatakse järgmiste avalike teenuste eest makstavate hüvitistena antava riigiabi suhtes, mida antakse ettevõtjatele seoses üldist majandushuvi pakkuvate teenustega, millele on viidatud asutamislepingu artikli 86 lõikes 2:

a)

avalike teenuste eest makstavad hüvitised, mida makstakse ettevõtetele, kelle keskmine aastakäive enne maksustamist (kõigi tegevusalade kohta kokku) oli kahel üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisele eelnenud majandusaastal alla 100 miljoni euro ja kellele kõnealuse teenuse eest makstava hüvitise suurus jääb alla 30 miljoni euro aastas;

b)

avalike teenuste eest makstavad hüvitised haiglatele ja sotsiaalkortereid haldavatele ettevõtjatele, kes osutavad teenuseid, mida asjaomane liikmesriik loeb üldist majandushuvi pakkuvateks teenusteks;

c)

avalike teenuste osutamise eest makstav hüvitis saartega peetava õhu- või meretranspordiühenduse puhul, mille raames aasta keskmine reisijate arv ei ületanud kahe majandushuvi pakkuva teenuse osutamisele eelnenud aasta jooksul 300 000 inimest aastas;

d)

avalike teenuste osutamise eest makstav hüvitis lennujaamadele ja sadamatele, mille teenindatavate reisijate arv ei ületanud majandushuvi pakkuva teenuse osutamisele eelnenud kahe aasta jooksul lennujaamade puhul 1 000 000 ning sadamate puhul 300 000 inimest aastas.

Esimese lõigu punktis a nimetatud 30 miljoni euro suuruse künnise määramiseks võib kasutada aasta keskmist, mis kujutab endast lepinguperioodil või viie aasta jooksul antava hüvitise väärtust. Krediidiasutuste puhul tuleb 100 miljoni euro suuruse käibe künnis asendada 800 miljoni euro suuruse bilansimahu künnisega.

2.   Õhu- ja meretranspordi valdkonnas kohaldatakse käesolevat otsust vaid sellise riigiabi puhul, mida antakse hüvitisena avalike teenuste osutamise eest ettevõtjatele seoses üldist majandushuvi pakkuvate teenustega, millele viidatakse asutamislepingu artikli 86 lõikes 2, järgides määruseid (EMÜ) nr 2408/92 ja nr 3577/92, kui see on kohaldatav.

Käesolevat otsust ei kohaldata sellise riigiabi puhul, mida antakse hüvitisena avalike teenuste osutamise eest ettevõtjatele maismaatranspordi valdkonnas.

Artikkel 3

Kokkusobivus ja teavitamisest vabastamine

Avaliku teenuse eest makstava hüvitisena antav riigiabi, mis vastab käesolevas otsuses kehtestatud tingimustele, peab olema kokkusobiv ühisturuga ning vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud eelneva teavitamise kohustusest, ilma et see piiraks ühenduse rangemate valdkondlike õigusaktide kohaldamist seoses avaliku teenuste osutamise kohustustega.

Artikkel 4

Ülesande andmine

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleb üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamine teha ettevõtjale ülesandeks ühe või mitme ametliku dokumendiga, mille vormi võib määrata iga liikmesriik ise. Kõnealuses dokumendis või dokumentides täpsustatakse eelkõige:

a)

avalike teenuste osutamise kohustuse täpne sisu ja kestus;

b)

asjaomased ettevõtjad ja piirkonnad;

c)

ettevõtjatele antavad ainu- või eriõigused;

d)

hüvitise arvutamise, kontrollimise ja läbivaatamise parameetrid;

e)

ülemääraste hüvitiste maksmise vältimise ja tagasimaksmise kord.

Artikkel 5

Hüvitis

1.   Hüvitise suurus ei tohi ületada avalike teenuste osutamise kohustuste täitmisel tekkivaid kulusid, kui võetakse arvesse saadud tulu ja kõnealuste kohustuste täitmiseks vajalikule omakapitalile teenitud mõistlikku kasumit. Hüvitist tuleb kasutada asjaomase üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamiseks, piiramata ettevõtja võimalusi saada mõistliku suurusega kasumit.

Hüvitis peab hõlmama kõiki riigi antud soodustusi või riiklikest vahenditest ükskõik millisel kujul antud soodustusi. Mõistliku suurusega kasumi osas peab kas täiel määral või osaliselt arvesse võtma asjaomaste ettevõtjate kokkulepitud, piiratud ajavahemikul tootlikkuse suurenemisest saadud kasumit, ilma et see mõjutaks nende teenuste kvaliteeti, mille riik on kehtestanud.

2.   Arvessevõetavad kulud koosnevad üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisest tekkivatest kuludest. Need arvutatakse üldtunnustatud kuluarvestuspõhimõtete kohaselt järgmiselt:

a)

kui kõnealuse ettevõtja tegevus piirdub üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega, võib arvesse võtta kõik ettevõtja kantud kulud;

b)

kui ettevõtja tegevus ei piirdu üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega, võib arvesse võtta vaid üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega seonduvad kulud;

c)

üldist majandushuvi pakkuvate teenustega seotud kulud võivad katta kõnealuste teenuste osutamisel tekkivad muutuvkulud, proportsionaalse osa üldist majandushuvi pakkuvate teenuste ja muu tegevusega seotud püsikuludest ja mõistliku kasumi;

d)

investeeringutega (eelkõige investeeringutega infrastruktuuri) seotud kulusid võib arvesse võtta, kui need on vajalikud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks.

3.   Arvessevõetavad tulud peavad sisaldama vähemalt kogu tulu, mis saadakse üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisest. Kui kõnealusel ettevõtjal on eri- või ainuõigusi, mille alusel osutatakse muid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, millest saadav kasum on suurem kui mõistlik kasum, või kui see ettevõtja saab riigilt muid soodustusi, siis tuleb need sõltumata nende klassifikatsioonist artiklis 87 lisada ettevõtja tuludesse. Asjaomane liikmesriik võib otsustada, et muust tegevusest kui üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisest saadud kasum tuleb kas täielikult või osaliselt eraldada eespool nimetatud teenuste rahastamiseks.

4.   Käesoleva otsuse kontekstis tähendab “mõistlik kasum” omakapitali tootlust, võttes arvesse liikmesriigi sekkumisest tulenevat ohtu ettevõtjale, eriti kui sellega antakse ettevõtjale ainu- või eriõigusi, või selle ohu puudumist. Nimetatud kasum ei tohi tavaliselt ületada asjaomases valdkonnas viimastel aastatel saadud keskmist kasumit. Valdkondades, kus puuduvad ettevõtjad, keda võrrelda ettevõtjaga, kellele on ülesandeks tehtud osutada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, võib võrdluseks kasutada muudes liikmesriikides asuvaid või vajaduse korral muude valdkondade ettevõtjaid, tingimusel et võetakse arvesse iga valdkonna eripära. Mõistliku kasumi määratlemiseks võib liikmesriik rakendada stimuleerivaid kriteeriume, mis võivad eelkõige olla seotud osutatavate teenuste kvaliteedi ja tootmise tõhususe suurenemisega.

5.   Kui äriühing tegeleb nii üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise kui ka muu tegevusega, peab selle sisemine raamatupidamisarvestus peegeldama eraldi üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega ning muu tegevusega seotud kulusid ja laekumisi, samuti kulude ja tulude eraldamise parameetreid.

Kulud, mis on seotud muude eesmärkidega kui üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamine, peavad hõlmama kõiki muutuvkulusid, asjakohast osa üldistest püsikuludest ja piisavat kasumit kapitalilt. Nende kulude katteks ei tohi maksta mingeid hüvitisi.

Artikkel 6

Kontroll liigse hüvitamise üle

Liikmesriigid peavad läbi viima korrapäraseid kontrollimisi või tagama nende läbiviimise veendumaks, et ettevõtjad ei saa suuremat hüvitist kui kooskõlas artikliga 5 määratud summa.

Liikmesriigid peavad väljamakstud liigse hüvitise asjaomaselt ettevõtjalt tagasi nõudma ning täiendama tuleviku jaoks hüvitise arvutamise parameetreid. Kui liigse hüvitise suurus ei ületa 10 % iga-aastasest hüvitisest, võib selle üle kanda järgmisesse aastasse ning lahutada järgmise perioodi hüvitisest.

Sotsiaalkorterite valdkonnas peavad liikmesriigid läbi viima korrapäraseid kontrollimisi ettevõtja tasemel või tagama nende läbiviimise veendumaks, et asjaomased ettevõtjad ei saa suuremat hüvitist kui kooskõlas artikliga 5 määratud summa. Kui asjaomane ettevõtja tegeleb ainult üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisega, võib liigse hüvitise kanda üle järgmisse perioodi kuni 20 % ulatuses iga-aastasest hüvitise summast.

Artikkel 7

Teabe kättesaadavus

Liikmesriigid säilitavad kümme aastat kõiki andmeid, mille alusel on võimalik otsustada, kas määratud hüvitis on kokkusobiv käesoleva otsusega.

Komisjoni kirjaliku taotluse põhjal esitavad liikmesriigid komisjonile kõik andmed, mida komisjon peab vajalikuks, et selgitada välja kehtiva hüvitussüsteemi kokkusobivus käesoleva otsusega.

Artikkel 8

Aruanded

Liikmesriigid peavad esitama komisjonile iga kolme aasta järel käesoleva otsuse rakendamise kohta perioodilised aruanded, mis sisaldavad kohaldamise tingimuste üksikasjalikku kirjeldust igas valdkonnas, kaasa arvatud sotsiaalkorterid ja haiglad.

Esimene aruanne tuleb esitada 19. detsembriks 2008.

Artikkel 9

Hindamine

Hiljemalt 19. detsembriks 2009 korraldab komisjon mõju hindamise, võttes aluseks faktilise teabe ja selliste ulatuslike arutelude tulemused, mille komisjon on läbi viinud eelkõige kooskõlas artikliga 8 liikmesriikide poolt edastatud andmete põhjal.

Mõju hindamise tulemused tehakse kättesaadavaks Euroopa Parlamendile, regioonide komiteele, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning liikmesriikidele.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 19. detsembril 2005.

Artikli 4 punktid c, d ja e ning artikkel 6 jõustuvad alates 29. novembrist 2006.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EKL 2003, lk I-7747.

(2)  EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1893/91 (EÜT L 169, 29.6.1991, lk 1).

(3)  EÜT L 130, 15.6.1970, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 543/97 (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 6).

(4)  EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(5)  ELT L 364, 12.12.1992, lk 7.

(6)  ELT C 297, 29.11.2005.

(7)  EÜT L 195, 29.7.1980, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/52/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 75).