ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 307

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
25. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1912/2005, 23. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 527/2003, millega lubatakse otsetarbimiseks pakkuda ja tarnida teatavaid Argentinast imporditud veine, mille puhul võib olla kasutatud määruses (EÜ) nr 1493/1999 sätestamata veinivalmistusviise

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1913/2005, 23. november 2005, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 turgude toetamiseks võetavate erakorraliste meetmete osas

2

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1914/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1915/2005, 24. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1916/2005, 24. november 2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) II lisa

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1917/2005, 24. november 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 25. novembrist 2005

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1918/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1919/2005, 24. november 2005, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1920/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 13. osaliseks pakkumismenetluseks

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2005, 24. november 2005, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1922/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1923/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1924/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 25. novembrist 2005

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1925/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1926/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1927/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1928/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1929/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse lõplik toetusemäär ning protsendimäär, mille ulatuses antakse välja B-süsteemi ekspordilitsentse puu- ja köögiviljasektoris (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad ja õunad)

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1930/2005, 24. november 2005, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1931/2005, 24. november 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1932/2005, 24. november 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1933/2005, 24. november 2005, määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1934/2005, 24. november 2005, määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

51

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1935/2005, 24. november 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

52

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 22. november 2005, millega muudetakse otsust 2001/671/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ katuste ja katusekatete liigitamise suhtes välisele tulele vastupidavuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4437 all)  ( 1 )

53

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/824/ÜVJP, 24. november 2005, Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

55

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/825/ÜVJP, 24. november 2005, millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja volitusi Bosnias ja Hertsegoviinas

59

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/826/ÜVJP, 24. november 2005, ELi politseinõustamisüksuse loomise kohta endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1912/2005,

23. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 527/2003, millega lubatakse otsetarbimiseks pakkuda ja tarnida teatavaid Argentinast imporditud veine, mille puhul võib olla kasutatud määruses (EÜ) nr 1493/1999 sätestamata veinivalmistusviise

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 45 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Erandina määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 45 lõikest 1 lubab määrus (EÜ) nr 527/2003 (2) ühendusse importida Argentinas toodetud veine, mille puhul on kasutatud veinivalmistusviise, mis ühenduse eeskirjadega ei ole ette nähtud. Kõnealune luba kaotab kehtivuse 30. septembril 2005.

(2)

Kestavad läbirääkimised veinikaubandust käsitleva lepingu sõlmimiseks ühenduse, keda esindab komisjon, ja Mercosur’i vahel, kuhu kuulub ka Argentina. Läbirääkimised hõlmavad eelkõige kahe poole vastavaid veinivalmistustavasid ja -viise, samuti geograafiliste tähiste kaitset.

(3)

Et läbirääkimiste jätkamist lihtsustada, tuleks pikendada selle erandi kohaldamist, millega võimaldatakse Argentinas toodetud õunhappe lisandiga veinide ühendusse importimist kuni eespool nimetatud läbirääkimiste tulemusel sõlmitava lepingu jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2006.

(4)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 527/2003,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 527/2003 artikli 1 lõike 1 teises lõigus asendatakse kuupäev “30. september 2005” kuupäevaga “31. detsember 2006”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BECKETT


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1795/2003 (ELT L 262, 14.10.2003, lk 13).

(2)  ELT L 78, 25.3.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2067/2004 (ELT L 358, 3.12.2004, lk 1).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/2


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1913/2005,

23. november 2005,

millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 turgude toetamiseks võetavate erakorraliste meetmete osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Mõned ühised turukorraldused sisaldavad turgude toetamiseks võetavaid erakorralisi meetmeid, et võtta arvesse loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid. Need meetmed sisalduvad:

nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 2759/75 (sealihaturu ühise korralduse kohta) (3) artiklis 20,

nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 2771/75 (munaturu ühise korralduse kohta) (4) artiklis 14,

nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 2777/75 (kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta) (5) artiklis 14,

nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 (veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta) (6) artiklis 39,

nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1255/1999 (piima- ja piimatoodeteturu ühise korralduse kohta) (7) artiklis 36 ning

nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2529/2001 (lamba- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta) (8) artiklis 22.

(2)

Nimetatud erakorralisi turgude toetamiseks mõeldud meetmeid võtab komisjon ning need on kas otseselt seotud haiguste leviku vastu võitlemiseks võetud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega või tulenevad neist. Need meetmed võetakse turgude oluliste tõrgete vältimiseks liikmesriikide taotlusel.

(3)

Seoses sellega lasub liikmesriikidel peamine vastutus loomahaiguste puhangute tekkimise ja leviku ärahoidmisel. Võttes arvesse konkreetset olukorda, loomahaiguste puhangute levikut, nende kestust ja seega turu toetamiseks vajalike jõupingutuste ulatust, oleks asjakohane jagada tootjatele makstavatest toetustest tulenevad kulutused ühenduse ja asjaomase liikmesriigi vahel.

(4)

Toetusmeetmete võtmine peaks olema seotud võimalike loomahaiguste kiireks tõkestamiseks vajalike tervishoiu- ja veterinaarmeetmete võtmisega liikmesriikides.

(5)

Liikmesriigid peaksid tagama, et kui nad kaasavad tootjad kulude kandmisesse, ei kaasneks sellega konkurentsi moonutamist.

(6)

Riigiabi käsitlevaid eeskirju ei tohiks kohaldada liikmesriikide rahalise toetuse suhtes turgude toetamiseks võetavatele erakorralistele meetmetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikkel 20 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 20

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks rakendatud meetmetest tulenevaid piiranguid ühendusesiseses kaubanduses või kaubanduses kolmandate riikidega, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artiklis 24 sätestatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest ning suu- ja sõrataudi vastu võitlemisel 60 % ulatuses nimetatud kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikkel 14 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 14

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artiklis 17 nimetatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikkel 14 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 14

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artiklis 17 nimetatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab osaliselt lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikkel 39 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 39

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artiklis 43 nimetatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud veterinaar- ja sanitaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest ning suu- ja sõrataudi vastu võitlemisel 60 % ulatuses nimetatud kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikkel 36 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 36

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artiklis 42 nimetatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab osaliselt lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest ning suu- ja sõrataudi vastu võitlemisel 60 % ulatuses nimetatud kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 2529/2001 artikkel 22 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 22

1.   Et arvestada loomahaiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmetest tulenevaid vaba ringluse piiranguid, võib sellistest piirangutest mõjutatud turgude toetamiseks võtta erakorralisi meetmeid artikli 25 lõikes 2 nimetatud korras. Need meetmed võetakse asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide palvel. Selliseid meetmeid võib võtta ainult juhul, kui asjaomane liikmesriik või asjaomased liikmesriigid on võtnud loomahaiguste puhangute kiireks tõkestamiseks vajalikud tervishoiu- ja veterinaarmeetmed, ning nii suures ulatuses ja nii pikaks ajaks, kui on asjaomase turu toetamiseks tingimata vajalik.

2.   Ühendus rahastab osaliselt lõikes 1 nimetatud erakorralisi meetmeid, mis on otseselt seotud tervishoiu- ja veterinaarmeetmetega, 50 % ulatuses liikmesriikide kantavatest kuludest ning suu- ja sõrataudi vastu võitlemisel 60 % ulatuses nimetatud kuludest.

3.   Liikmesriigid tagavad, et kui tootjad kannavad osa liikmesriigi kantud kuludest, ei kaasne sellega konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel.

4.   Asutamislepingu artikleid 87, 88 ja 89 ei kohaldata liikmesriikide rahalise toetuse suhtes lõikes 1 osutatud meetmetele.”.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BECKETT


(1)  Arvamus on esitatud 13. oktoobril 2005. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 221, 8.9.2005, lk 44.

(3)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1365/2000 (EÜT L 156, 29.6.2000, lk 5).

(4)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(6)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(7)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(8)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1914/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 24. novembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1915/2005,

24. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1982/2004 kaupade koguse registreerimise lihtsustamise ja kaupade teatavat liikumist käsitleva teabe suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märts 2004. aasta määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõikeid 4 ja 5 ning artikleid 9, 10 ja 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. novembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92) (2) määratakse kindlaks sätted mõnede andmeelementide ja teatavate kaupade kohta. Andmete kogumise hõlbustamiseks ja teatavate kaubatehingute täpsustamiseks tuleks eespool nimetatud sätteid kohandada.

(2)

Andmeesitajate aruandluskoormuse vähendamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalus vabastada äriühingud kõikide selliste kaupade netomassi teabe esitamisest, mille kohta tuleb nimetada ka täiendavad mõõtühikud.

(3)

Andmete esitamise siseriiklikele nõuetele vastamiseks tuleks liikmesriikidele lubada tehingu liigi koodide kogumisel suuremat paindlikkust, kui sellega ei mõjutata komisjonile esitatavat teavet.

(4)

Ühenduse statistika ühtlustamiseks liikmesriikidevahelisel kauplemisel laevade ja õhusõidukitega peaks andmete esitamine laevade ja õhusõidukitega kauplemise kohta piirduma tehingutega, mis on registreeritud siseriiklikus laeva- või õhusõidukiregistris, ja millega on seotud aruandvas liikmesriigis asutatud äriühingud.

(5)

Täiendavaid sätteid andmeallikate kohta tuleks täpsustada, et võimaldada riikide ametiasutustel koguda laevade ja õhusõidukite ning meresaaduste, elektri ja loodusliku gaasiga kauplemisel täpsemat teavet saabumise ja lähetamise kohta.

(6)

Samuti on vaja selgitust remondiks vajalike varuosade kohta.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1982/2004 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega sätestatud meetmed on kooskõlas liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1982/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 9

Kauba kogus

1.   Netomass esitatakse kilogrammides. Andmeesitajatelt võib netomassi esitamise nõudmata jätta, kui vastavalt lõikele 2 on nimetatud täiendav mõõtühik.

2.   Täiendavad mõõtühikud nimetatakse vastavalt teabele, mis on sätestatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (3) kehtestatud kaupade koondnomenklatuuri asjakohaste alamrubriikide juures, mille loetelu on avaldatud kõnealuse määruse I osas “Eelsätted”.

2.

Artiklisse 10 lisatakse järgmine lause:

“Liikmesriigid võivad riiklikel eesmärkidel koguda B-veeru koodinumbreid tingimusel, et komisjonile edastatakse ainult A-veeru koodinumbrid.”

3.

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 asendatakse punktid a ja b järgmisega:

“a)

laeva või õhusõiduki omandi üleminek füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kelle elu- või asukoht on teises liikmesriigis, füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elu- või asukoht on aruannet esitavas liikmesriigis ja kes on registreeritud siseriiklikus laeva- või õhusõidukiregistris. Sellist tehingut käsitletakse saabumisena;

b)

laeva või õhusõiduki omandi üleminek füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kelle elu- või asukoht on aruannet esitavas liikmesriigis ja kes on registreeritud siseriiklikus laeva- või õhusõidukiregistris, füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elu- või asukoht on teises liikmesriigis. Sellist tehingut käsitletakse lähetamisena.

Kui laev või õhusõiduk on uus, registreeritakse lähetus liikmesriigis, kus see on ehitatud.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Kui ei teki vastuolu muude ühenduse õigusaktidega, on riikide ametiasutustel lisaks Intrastati süsteemile ja tolli- ja maksualasele ühtsele haldusdokumendile juurdepääs kõikidele täiendavatele andmeallikatele, nagu siseriikliku laeva- ja õhusõidukiregistri teave, mida nad võivad vajada selliste kaupade omandi ülemineku kindlakstegemiseks.”

4.

Artikli 21 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Kui ei teki vastuolu muude ühenduse õigusaktidega, on riikide ametiasutustel lisaks Intrastati süsteemile ja tolli- ja maksualasele ühtsele haldusdokumendile juurdepääs kõikidele täiendavatele andmeallikatele, nagu riiklikult registreeritud laevade deklaratsioonid teisest liikmesriigist maale toodud meresaaduste kohta.”

5.

Artikli 22 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Kui ei teki vastuolu muude ühenduse õigusaktidega, on riikide ametiasutustel lisaks Intrastati süsteemile ja tolli- ja maksualasele ühtsele haldusdokumendile juurdepääs kõikidele täiendavatele andmeallikatele, mida nad võivad vajada käesoleva artikli kohaldamiseks.”

6.

Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

“Elekter ja gaas”;

b)

lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

“1.   Liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika hõlmab elektrienergia ja maagaasi lähetamist ja saabumist.

2.   Kui ei teki vastuolu muude ühenduse õigusaktidega, on riikide ametiasutustel lisaks Intrastati süsteemile ja tolli- ja maksualasele ühtsele haldusdokumendile juurdepääs kõikidele täiendavatele andmeallikatele, mida nad võivad vajada lõikes 1 osutatud andmete esitamiseks komisjonile (Eurostatile). Riikide ametiasutused võivad nõuda, et siseriiklikke elektri või maagaasi ülekandevõrke omavad või haldavad siseriiklikud ettevõtjad esitavad teabe otse.”

7.

I lisa punkt h asendatakse järgmisega:

“h)

remonti saadetavad ja remondist toodavad kaubad ning nendega seotud varuosad. Remont hõlmab kauba algse töö- või seisukorra taastamist. Töö eesmärk on hoida kaubad heas töökorras; see võib hõlmata mõningast ümberehitamist või laiendamist, kuid ei muuda mingil viisil kaupade laadi.”

8.

II lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 343, 19.11.2004, lk 3.

(3)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2344/2003 (ELT L 82, 31.3.2005, lk 1).”


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1916/2005,

24. november 2005,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) II lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, (1) eriti selle artikli 13 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 II lisa kohaselt lubatakse mäletsejaliste puhul kasutada sünteetilisi vitamiine A, D ja E 31. detsembril 2005 lõppeva üleminekuaja jooksul.

(2)

Kuna mahepõllunduslikult kasvatatud mäletsejaliste võimalused omandada olulisi vitamiine A, D ja E oma söödaratsioonist on kliimast ja kättesaadavatest söödaallikatest tingituna piirkondlikult erinevad ja tõenäoliselt sellistena püsivad, peaks nimetatud sünteetiliste vitamiinide kasutamine mäletsejaliste puhul olema lubatud ka pärast kõnealust kuupäeva.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2092/91 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 14 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1567/2005 (ELT L 252, 28.9.2005, lk 1).


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 II lisa D osa punkt 1.2 asendatakse järgmisega:

“1.2.

Vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained. Sellesse rühma kuuluvad ainult järgmised ained:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 (1) kohaselt lubatud vitamiinid:

söötades looduslikult leiduvast toorainest saadud vitamiinid,

looduslike vitamiinidega identsed sünteetilised vitamiinid, mida kasutatakse monogastriliste loomade puhul,

liikmesriigi pädeva asutuse eelneva loaga looduslike vitamiinidega identsed sünteetilised vitamiinid A, D ja E, mida kasutatakse mäletsejaliste puhul.


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.”


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1917/2005,

24. november 2005,

millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 25. novembrist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 24 lõiget 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)

Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.

(3)

Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).

(3)  EÜT 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/95.


LISA

Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 25. novembrist 2005

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1918/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95 suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.

(4)

Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25 novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24 november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED 25. NOVEMBRIST 2005 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1919/2005,

24. november 2005,

milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2135/95 (suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta), (2) artiklis 3 on sätestatud, et toetus määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud eksporditavate toodete 100 kilogrammi kohta võrdub põhisummaga, mis on korrutatud sahharoosisisaldusega, hõlmates vajadusel ka muid sahharoosina väljendatud suhkruid. Asjaomase toote sahharoosisisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikes 3 on sätestatud, et töötlemata kujul eksporditava sorboosi toetuse põhisumma peab olema võrdne toetuse põhisummaga (millest on maha arvatud üks sajandik kehtivast tootmistoetusest), mida kohaldatakse vastavalt komisjoni 27. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (3) viimati nimetatud määruse lisas loetletud toodete suhtes.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 1 peab kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud muude töötlemata kujul eksporditavate toodete toetuse põhisumma olema võrdne ühe sajandikuga summast, mis on kehtestatud, võttes arvesse ühelt poolt erinevust valge suhkru kehtiva sekkumishinna (ühenduse puudujäägita aladel sellel kuul, mille kohta põhisumma on kehtestatud) ja maailmaturul kehtivate valge suhkru noteeringute või hindade vahel ning teiselt poolt vajadust saavutada tasakaal kolmandatesse riikidesse ekspordiks töödeldud kauba valmistamisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ja neist riikidest sisese töötlemise korra alusel vastuvõetavate toodete kasutamise vahel.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 4 võib põhisumma kohaldamisel piirduda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud teatavate toodetega.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 27 on sätestatud, et toetuse võib määrata kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides f, g ja h osutatud töötlemata toodete ekspordiks. Toetus tuleb määrata 100 kilogrammi kuivaine sisalduse kohta, võttes arvesse CN-koodi 1702 30 91 alla kuuluvate toodete ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete eksporditoetust ning kavandatava ekspordi majandusaspekte. Kõnealuse lõike 1 punktides f ja g osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest ning punktis h osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest.

(7)

Eespool nimetatud toetused tuleb määrata igal kuul. Neid võib vahepealsel perioodil muuta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(9)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(10)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkrusektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riikide puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(11)

Pidades silmas eespool sätestatut, tuleks kehtestada kõnealuste toodete toetused asjakohaste summade ulatuses.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktides d, f, g ja h loetletud töötlemata kujul eksporditavate toodete eksporditoetused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.

(3)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


LISA

25. NOVEMBRIST 2005 KOHALDATAVAD TÖÖTLEMATA SIIRUPITE JA TEATAVATE MUUDE SUHKRUSEKTORI TOODETE EKSPORDITOETUSED (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3640 (4)

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduva suhkru puhul.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud toodete suhtes.

(3)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud toodete suhtes.

(4)  Põhisummat ei kohaldata siirupite suhtes, mille puhtusaste on alla 85 % (määrus (EÜ) nr 2135/95). Sahharoosisisaldus määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(5)  Summat ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 3513/92 (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12) lisa punktis 2 määratletud toodete suhtes.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1920/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 13. osaliseks pakkumismenetluseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1138/2005 alalise pakkumismenetluse avamise kohta valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse määramiseks turustusaastaks 2005/2006 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1138/2005 artikli 9 lõikele 1 kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist arengut ühenduses ja maailmas.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1138/2005 seoses valge suhkruga avatud 13. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 39,374 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 185, 16.7.2005, lk 3.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1921/2005,

24. november 2005,

millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikliga 31 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete rahvusvahelise kaubanduse ja ühenduse hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil ulatuses, mis vastab kooskõlas asutamislepingu artikliga 300 sõlmitud lepingutele.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1255/1999 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetused töötlemata kujul eksportimisel tuleb kinnitada, võttes arvesse:

praegust olukorda ja tulevikusuundumusi seoses piima ja piimatoodete hindade ja varudega ühenduse turul ning piima ja piimatoodete hindadega rahvusvahelises kaubanduses,

turustuskulusid ja kõige madalamaid transpordikulusid ühenduse turgudelt sadamatesse või muudesse ekspordikohtadesse ühenduses, samuti kauba sihtkohariigi turule viimise kulusid,

piima- ja piimatooteturu ühise korralduse eesmärke, mis peavad tagama ühenduse turul tasakaalu ning hindade ja kaubanduse loomuliku arengu,

kooskõlas asutamislepingu artikliga 300 sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid,

vajadust ära hoida häireid ühenduse turul,

kavandatud ekspordi majandusaspekti.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 5 on sätestatud, et ühenduse hindade kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta ekspordiks kõige soodsamaid kehtivaid hindu ning rahvusvahelise kaubanduse hindade kindlaksmääramisel tuleks eelkõige arvesse võtta:

a)

kolmandate riikide turgudel kehtivaid hindu;

b)

kõige soodsamaid hindu importimiseks kolmandast päritoluriigist kolmandasse sihtriiki;

c)

eksportivates kolmandates riikides registreeritud tootjahindu, võttes asjakohastel juhtudel arvesse nendes riikides antavaid subsiidiume;

d)

vabu pakkumishindu ühenduse piiril.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikega 3 nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale muuta.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikega 3 nähakse ette, et nende toodete nimekiri, mille eest antakse eksporditoetust, ning selle toetuse summa määratakse kindlaks vähemalt kord iga nelja nädala järel. Toetuse summa võib siiski jääda samaks rohkem kui neljaks nädalaks.

(6)

Vastavalt komisjoni 26. jaanuari 1999. aasta määruse (EÜ) nr 174/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 804/68 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta (2) artiklile 16 võrdub suhkrulisandiga piimatoodete toetus kahe osa summaga. Ühe osa puhul võetakse arvesse piimatoodete kogust ning see osa arvutatakse, korrutades põhisumma piimatoodete sisaldusega asjaomases tootes. Teise osa puhul tuleb võtta arvesse lisatud sahharoosi kogust ning teine osa arvutatakse, korrutades kogu toote sahharoosisisaldus nõukogu 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 (suhkruturu ühise korralduse kohta (3) artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud toodete eksportimise päeval kehtiva toetuse põhisummaga. Teist osa võetakse siiski arvesse üksnes siis, kui lisatud sahharoos on toodetud ühenduses koristatud suhkrupeedist või -roost.

(7)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 896/84 (4) nähti ette lisasätted, mis käsitlevad toetuste andmist piimandusaasta muutumisel. Nende sätetega nähakse ette võimalus toetusi muuta vastavalt toodete valmistamise kuupäevale.

(8)

Sulatatud juustu toetuse arvutamiseks tuleb ette näha, et kui lisatakse kaseiini ja/või kaseinaate, ei võeta seda kogust arvesse.

(9)

Abikõlblike toodete ja sihtkohtade määratlemisel on asjakohane võtta arvesse, et ühest küljest ei õigusta mõningate ühenduse toodete konkurentsipositsioon nende ekspordi toetamist ning teisest küljest on oht, et mõningate piirkondade geograafiline lähedus võimaldab kaubavahetuse häireid ja seaduserikkumisi.

(10)

Nende eeskirjade kohaldamisest piimaturu praeguse olukorra suhtes ja eriti piimatoodete ühenduse ja maailmaturu hindade suhtes tuleneb, et toetus tuleks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisaga kehtestatakse töötlemata kujul eksporditavatele toodetele määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 osutatud eksporditoetused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 20, 27.1.1999, lk 8. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1513/2005 (ELT L 241, 17.9.2005, lk 45).

(3)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(4)  EÜT L 91, 1.4.1984, lk 71. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 222/88 (EÜT L 28, 1.2.1988, lk 1).


LISA

Komisjoni 24. novembri 2005. aasta määrusele, millega kinnitatakse piima ja piimatoodete eksporditoetus

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L01

Ceuta, Melilla, Püha Tool, Ameerika Ühendriigid ja Küprose Vabariigi alad, mis ei kuulu Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alla.

L02

Andorra ja Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Island, Norra, Šveits, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, Vatikani Linnriik, Türgi, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa ja Küprose Vabariigi alad, mis ei kuulu Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alla.

L04

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1922/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 22. novembril 2005.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 22. novembril 2005, lõppevas etapis on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1239/2005 (ELT L 200, 30.7.2005, lk 32).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

(EUR/100 kg)

Toode

Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Või

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Võiõli

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1923/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus lõssipulbri eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse 22. november 2005. lõppevas etapis.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 582/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse 22. november 2005 lõppevas etapis on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toote ja sihtkohtade puhul makstava toetuse maksimumsumma 12,25 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1239/2005 (ELT L 200, 30.7.2005, lk 32).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1924/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 25. novembrist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 8 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Nende eeskirjade ja kriteeriumide kohaldamisest kodulinnulihaturu praeguse olukorra suhtes järeldub, et tuleks määrata kindlaks selline toetus, mis võimaldaks ühendusel osaleda maailmakaubanduses ja samuti võtta arvesse nende toodete ekspordi iseärasusi ja tähtsust praegusel ajal.

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad), (2) artiklis 21 on sätestatud, et toetust ei anta, kui tooted ei ole ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval veatu ja standardse turustuskvaliteediga. Kehtivate eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks tuleb täpsustada, et toetuse saamiseks peab määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 1 osutatud kodulinnuliha kandma tervisemärgist vastavalt nõukogu 15. veebruari 1971. aasta direktiivile 71/118/EMÜ värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta. (3)

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on sätestatud nende toodete koodid, mille eksportimise jaoks antakse määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 8 osutatud toetust, ja selliste toetuste summad.

Selleks, et direktiivi 71/118/EMÜ lisa XII peatüki reguleerimisalasse kuuluvad tooted vastaksid toetuse saamise tingimustele, peavad nende puhul siiski olema täidetud ka nimetatud direktiiviga ettenähtud tervisemärgistamise nõuded.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).

(3)  EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


LISA

Kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 25. novembrist 2005

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

V03 A24,

Angola, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Iraak, Iraan.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1925/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 25. novembrist 2005 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

3,567

3,973

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,866

1,866

– – muudel juhtudel

3,973

3,973

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

2,574

2,980

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,400

1,400

– – muudel juhtudel

2,980

2,980

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,866

1,866

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

3,973

3,973

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

3,030

3,453

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,866

1,866

– muudel juhtudel

3,973

3,973

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1926/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 8 lõikega 1 nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 teise lõike kohaselt tuleb toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduste 100 kg kohta kehtestada ajavahemikuks, mis võrdub ajavahemikuga, mis on ette nähtud toetuste määramiseks samade toodete eksportimiseks töötlemata kujul.

(4)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artiklis 11 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 1 lõikes 1 loetletud ning määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes alates 25. novembrist 2005 kohaldatavad toetusemäärad

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Sihtkoht (1)

Toetusemäär

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

 

 

– kodulindude munad:

 

 

0407 00 30

– – muud:

 

 

a)

CN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

Muu kauba eksportimisel

01

3,00

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):

 

 

– rebud:

 

 

0408 11

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 11 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

40,00

0408 19

– – muud:

 

 

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

 

magustamata

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – külmutatud:

 

 

magustamata

01

20,00

– muud:

 

 

0408 91

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 91 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

73,00

0408 99

– – muud:

 

 

ex 0408 99 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

18,00


(1)  Sihtkohad on järgmised:

01

kolmandad riigid, välja arvatud Bulgaaria alates 1. oktoobrist 2004 ja Rumeenia alates 1. detsembrist 2005. Šveitsi ja Liechtensteini puhul ei kohaldata neid määrasid Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud alates 1. veebruarist 2005 eksporditavate kaupade suhtes;

02

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Türgi, Hongkongi erihalduspiirkond ja Venemaa;

03

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan ja Filipiinid;

04

kõik sihtkohad välja arvatud Šveits, Bulgaaria alates 1. oktoobrist 2004 ja Rumeenia alates 1. detsembrist 2005 ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1927/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruses (EÜ) nr 2571/97 (või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks) (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(3)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 25. novembrist 2005 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 2571/97 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

23,57

23,57

b)

muu kauba eksportimisel

50,00

50,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 2571/97 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

51,00

51,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

99,25

99,25

c)

muu kauba eksportimisel

92,00

92,00


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1928/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 punkti a ja lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides a, c, d, f, g ja h loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse V lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõikes 3 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõigetes 1 ja 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 987/2005 (ELT L 167, 29.6.2005, lk 12).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 25. novembrist 2005 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

36,40

36,40


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1929/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse lõplik toetusemäär ning protsendimäär, mille ulatuses antakse välja B-süsteemi ekspordilitsentse puu- ja köögiviljasektoris (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad ja õunad)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1961/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögivilja eksporditoetustega, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1172/2005 (3) on kehtestatud soovituslikud kogused, mille suhtes võib välja anda B-süsteemi ekspordilitsentse.

(2)

B-süsteemi alusel 16. septembrist kuni 15. novembrini 2005 taotletud litsentsidega hõlmatud tomatite, apelsinide, sidrunite, lauaviinamarjade ja õunte lõplik toetusemäär tuleks kehtestada soovitusliku määra tasemel ning tuleks ette näha protsendimäär, mille ulatuses antakse välja litsentse taotletavatele kogustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1172/2005 artikli 1 alusel 16. septembrist kuni 15. novembrini 2005 esitatud B-süsteemi ekspordilitsentside taotluste puhul on väljaantavate litsentside protsendimäär ja kohaldatavad toetusemäärad kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Μäärust on muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  ELT L 188, 20.7.2005, lk 29.


LISA

16. septembriest kuni 15. novembrini 2005 taotletud B-süsteemi litsentside väljaandmise protsendimäärad ja kohaldatavad toetusemäärad (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad ja õunad)

Toode

Toetusemäär

(EUR/t, neto)

Protsendimäär, mille ulatuses antakse välja litsentse taotletud koguste suhtes

Tomatid

35

100 %

Apelsinid

38

100 %

Sidrunid

60

100 %

Lauaviinamarjad

23

100 %

Õunad

36

100 %


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1930/2005,

24. november 2005,

veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et vältida nimetatud lepingu alusel ettenähtud koguse või kasutada oleva eelarve ületamist.

(3)

23. novembril 2005 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 2. sihtkohatsooni Aasia ja 3. tsooni Ida-Euroopa puhul 15. jaanuarini 2006 kestvaks ajavahemikuks veel saadaolevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu tuleks 16. kuni 22. novembrini 2005 esitatud taotluste puhul kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuste tsoonide puhul kuni 16. jaanuarini 2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse (EÜ) nr 883/2001 alusel 16. kuni 22. novembrini 2005, antakse välja 2. tsooni Aasia puhul taotletud kogustest 91,01 % ulatuses ja 3. Ida-Euroopa tsooni puhul taotlisud kogustest 83,48 % ulatuses.

2.   Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud alates 23. novembrist 2005, samuti peatatakse alates 25. novembrist 2005 kuni 16. jaanuarini 2006 ekspordilitsentsi taotluste esitamine 2. sihtkohatsooni Aasia ja 3. sihlkohatsooni Ida-Euroopa puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 908/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 56).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1188/2005 (ELT L 193, 23.7.2005, lk 24).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1931/2005,

24. november 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003 aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995 aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 24. novembri 2005. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1932/2005,

24. november 2005,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1783/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1809/2005 (2) kuulutati välja pakkumiskutse seoses kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmääraga.

(2)

Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (3) artikliga 7 võib komisjon määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 25 sätestatud korras otsustada kehtestada imporditollimaksu vähendamise ülemmäär. Selle ülemmäära kehtestamisel tuleb arvesse võtta eriti määruse (EÜ) nr 1839/95 artiklites 6 ja 7 sätestatud kriteeriume. Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine on tollimaksuvähenduse ülemmääraga võrdne või sellest väiksem.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teravilja praeguses turuolukorras, kehtestatakse imporditollimaksu vähendamise ülemmääraks artiklis 1 nimetatud summa.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutse alusel 18.–24. novembrini 2005 teatatud pakkumiste puhul on imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär 19,47 eurot tonni kohta ning seda kohaldatakse kõige rohkem 57 500 tonni suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 4.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2235/2005 (ELT L 256, 10.10.2005, lk 13).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/50


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1933/2005,

24. november 2005,

määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1058/2005 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Odra eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 1058/2005 avatud pakkumismenetluse alusel 18.–24. november 2005 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 174, 7.7.2005, lk 12.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1934/2005,

24. november 2005,

määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 2. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1438/2005 Soomes ja Rootsis teravilja suhtes kohaldatud spetsiaalse sekkumismeetme kohta 2005/2006. turustusaastal, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1438/2005 kuulutati välja pakkumismenetlus eksporditoetuse määramiseks Soomes ja Rootsis toodetud kaerale, mida eksporditakse Soomest ja Rootsist kõigisse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Bulgaaria, Norra, Rumeenia ja Šveits.

(2)

Arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud tingimusi, ei peaks maksimaalset eksporditoetust kindlaks määrama.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames 18.–24. november 2005 kaera eksporditoetuse kindlaksmääramiseks esitatud pakkumisi vastu ei võetud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).

(3)  ELT L 228, 3.9.2005, lk 5.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/52


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1935/2005,

24. november 2005,

millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1059/2005 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artikliga 7 nähakse ette, et teatatud pakkumiste alusel võib komisjon otsustada kindlaks määrata maksimaalne eksporditoetus, arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud kriteeriume. Sel juhul sõlmitakse leping pakkujaga või pakkujatega, kelle pakkumine on maksimaalse toetusega võrdne või sellest madalam.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse maksimaalne eksporditoetus.

(4)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 18.–24. novembrini 2005 teatatud pakkumiste alusel määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetluse raames kinnitatakse pehme nisu maksimaalseks eksporditoetuseks 5,00 EUR/t kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 174, 7.7.2005, lk 15.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/53


KOMISJONI OTSUS,

22. november 2005,

millega muudetakse otsust 2001/671/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ katuste ja katusekatete liigitamise suhtes välisele tulele vastupidavuse järgi

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4437 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/823/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. augusti 2001. aasta otsusega 2001/671/EÜ (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ katuste ja katusekatete liigitamise suhtes välisele tulele vastupidavuse järgi (2)) kehtestati katuste ja katusekatete liigitamise süsteem välisele tulele vastupidavuse järgi.

(2)

Läbivaatamise tulemusena tuleks Iirimaa ja Ühendkuningriigi reguleerimisvajadusi arvesse võttes kehtestada lisaklassid.

(3)

Otsust 2001/671/EÜ tuleks seepärast vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/671/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. november 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 235, 4.9.2001, lk 20.


LISA

Otsuse 2001/671/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jagu pealkirjaga “PREAMBUL” muudetakse järgmiselt.

a)

Esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga: “Rakendatakse ENV-aruannet 1187:2002 ja hiljem ajakohastatud versioone. Ajakohastatud versioonis esitatakse muu hulgas ENV-aruande uued läbivaadatud variandid/muudatused või selle standardi EN-versioon.”.

b)

Teises lõigus asendatakse viide “CR 1187:2001” viitega “ENV 1187:2002” ning teises reas asendatakse sõna “kolm” sõnaga “neli”.

2)

Jagu pealkirjaga “SÜMBOLID” muudetakse järgmiselt.

a)

Esimeses reas asendatakse sõna “kolm” sõnaga “neli”.

b)

Kõik viited “CR 1187:2001” asendatakse viitega “ENV 1187:2002”.

c)

“— ENV 1187:2002 katse 4: XROOF (t4), kus t4 = tulekolle + tuul + täiendav kiirgussoojus” lisatakse pärast rida “CR 1187:2001 katse 3”.

3)

Tabelisse lisatakse järgmised read.

Katsemeetod

III klass

Liigitusalused

“ENV 1187:2002 katse 4

BROOF (t4)

Kõik järgmised tingimused peavad olema täidetud:

Tuli ei tohi katusekonstruktsioonist läbi tungida 1 tunni jooksul

Eelkatse käigus põlevad proovitükid < 5 minutit pärast katseleekide eemaldamist

Eelkatse käigus levib tuli põlemisalal < 0.38 m

CROOF (t4)

Kõik järgmised tingimused peavad olema täidetud:

Tuli ei tohi katusekonstruktsioonist läbi tungida 30 minuti jooksul

Eelkatse käigus põlevad proovitükid < 5 minutit pärast katseleekide eemaldamist

Eelkatse käigus levib tuli põlemisalal < 0.38 m

DROOF (t4)

Kõik järgmised tingimused peavad olema täidetud:

Tuli läbistab katusekonstruktsioone 30 minuti jooksul, kuid mitte eelkatse käigus

Eelkatse käigus põlevad proovitükid < 5 minutit pärast katseleekide eemaldamist

Eelkatse käigus levib tuli põlemisalal < 0.38 m

EROOF (t4)

Kõik järgmised tingimused peavad olema täidetud:

Tuli läbistab katusekonstruktsioone 30 minuti jooksul, kuid mitte eelkatse käigus

Tule levikut ei kontrollita

FROOF (t4)

Vastupidavust ei määrata kindlaks

*

Proovitüki alaosa tilkumisele, mehaanilisele rikkele ja avade arengule juhitakse tähelepanu, lisades nimetusele järelliite “x”, mis tähistab, et katse ajal esines kas üks või mitu eespool nimetatud olukordadest. Sõltuvalt toote kaldest katse ajal lisatakse “tasase või horisontaalse” tähistamiseks tähed EXT.F ning “kalde” tähistamiseks tähed EXT.S.”


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/55


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/824/ÜVJP,

24. november 2005,

Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 14 ja artikli 25 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. märtsil 2002 vastu ühismeetme 2002/210/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) kohta Bosnias ja Hertsegoviinas. (1) Ühismeetme kehtivus lõpeb 31. detsembril 2005.

(2)

EL–Lääne-Balkani tippkohtumisel Thessalonikis 21. juunil 2003. aastal jõuti järeldusele, et Lääne-Balkani (sealhulgas Bosnia ja Hertsegoviina) tulevik on Euroopa Liidus.

(3)

17. ja 18. juunil 2004 Brüsselis kokkutulnud Euroopa Ülemkogu võttis vastu Euroopa julgeolekustrateegia: Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev tervikpoliitika. Julgeolekustrateegias kinnitatakse, et ELi pikaajaline eesmärk on stabiilne, elujõuline, rahumeelne ja mitmerahvuseline Bosnia ja Hertsegoviina, kes teeb rahumeelset koostööd naabritega ja liigub pöördumatult ELi liikmelisuse suunas, ning et ELi keskmise tähtajaga eesmärk on Bosnia ja Hertsegoviinaga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimine.

(4)

Euroopa Liidu Nõukogu nõustus 18. juuli 2005. aastal, et ELi politseimissiooni volituste lõppemise järel 31. detsembril 2005 oleks vajalik ELi poolne Bosnia ja Hertsegoviina politsei toetamise jätkamine. EUPM jätkab tegevust kohandatud volituste ja suurusega.

(5)

Oma 26. oktoobril 2005. aastal esitatud kirjalikus kutses kutsusid Bosnia ja Hertsegoviina valitsusasutused ELi käivitama Bosnias ja Hertsegoviinas ELi ümbersuunitletud politseimissiooni.

(6)

Kõrge esindaja Bosnias ja Hertsegoviinas on ühtlasi ka ELi eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas. ELi eriesindaja jätkab Bosnias ja Hertsegoviinas ELi tegevuse üldise poliitilise koordineerimise edendamist ning annab EUPMi juhile/politseiülemale juhiseid.

(7)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu 7.–9. detsembri 2000. aasta Nice'i kohtumise suunistele tuleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 18 lõikega 3 ja artikliga 26 määrata käesoleva ühismeetmega kindlaks peasekretäri/kõrge esindaja roll.

(8)

Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõige 1 nõuab kogu ühismeetme rakendamise perioodiks ettenähtud lähtesumma kindlaksmääramist. Ühenduse eelarvest rahastatavate summade kindlaksmääramine näitab seadusandja tahet ja eeldab kulukohustuste assigneeringute kättesaadavust asjaomase eelarveaasta jooksul.

(9)

EUPMi volitused viiakse ellu olukorras, mis võib halvendada ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Missioon

1.   Ühismeetmega 2002/210/ÜVJP loodud Euroopa Liidu Politseimissiooni (EUPM) Bosnias ja Hertsegoviinas jätkatakse alates 1. jaanuarist 2006 vastavalt järgmistele sätetele.

2.   EUPM tegutseb vastavalt artiklis 2 sätestatud missiooni kirjelduses toodud eesmärkidele ja muudele sätetele.

Artikkel 2

Missiooni kirjeldus

EUPM tegutseb ELi eriesindaja juhtimisel ja koordineerimisel ning Bosnias ja Hertsegoviinas ning piirkonnas laialdasema õigusriigi kehtestamise põhimõtte raames ning selle eesmärgiks on juhendamise, järelevalve ja kontrollimise abil luua Bosnias ja Hertsegoviinas jätkusuutlik, professionaalne ja mitmerahvuseline politseiteenistus, mis tegutseb kooskõlas parimate Euroopa ja rahvusvaheliste nõuetega.

Nimetatud politseiteenistus peaks tegutsema kooskõlas stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames võetud kohustustega, eelkõige organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ja politseireformi osas võetud kohustustega.

EUPM tegutseb vastavalt Daytoni/Pariisi lepingu 11. lisa üldistele eesmärkidele ning seda toetatakse Euroopa Ühenduse vahenditega. EUPM võtab ELi eriesindaja juhtimisel EJKP organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele suunatud jõupingutuste korrakaitsealaste aspektide koordineerimise juhtrolli, ilma et see rikuks kokkulepitud käsuliine. EUPM aitab kohalikke ametiasutusi raskete kuritegude ja organiseeritud kuritegevuse uurimise kavandamisel ja läbiviimisel.

Artikkel 3

Ülevaatamine

Iga kuue kuu järel teostatakse läbivaatamisprotsess, mis vastab operatsiooni kontseptsioonis ja operatsiooni plaanis sätestatud hindamiskriteeriumidele, võtab arvesse arenguid politseireformi valdkonnas ning võimaldab vajaduse korral kohandada missiooni tegevusi.

Artikkel 4

Struktuur

1.   EUPMi struktuur on põhimõtteliselt järgmine:

a)

Sarajevos asuv peakontor, mis koosneb missiooni juhist/politseiülemast ja operatsiooni plaanis määratletud isikkoosseisust. Nimetatud isikkoosseisu kuulub ka muutuv arv kontaktametnikke, kelle tööülesandeks on teiste piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega tegevuse koordineerimine;

b)

ühispaiknemised erinevate Bosnia ja Hertsegoviina politseiteenistuste üksuste kõrgemal tasemel, sealhulgas riiklikus uurimis- ja kaitseagentuuris, piirivalveametis, Interpolis, föderatsiooni osades, riikliku julgeoleku keskustes, haldusüksustes ja Brcko piirkonnas.

2.   Nimetatud elemendid töötatakse välja operatsiooni kontseptsioonis (CONOPS) ja operatsiooni plaanis (OPLAN). Nõukogu kiidab operatsiooni kontseptsiooni ja operatsiooni plaani heaks.

Artikkel 5

Missiooni juht/politseiülem

1.   Missiooni juht/politseiülem teostab EUPMi operatiivjuhtimist ning hoolitseb EUPMi tegevuse igapäevase haldamise ja koordineerimise eest, sealhulgas missiooni isikkoosseisu, vahendite ja teabe turvalisuse eest.

2.   Missiooni juht/politseiülem vastutab isikkoosseisu distsiplinaarkontrolli eest. Lähetatud isikkoosseisu liikmete suhtes võtavad distsiplinaarmeetmeid asjaomased siseriiklikud või ELi ametiasutused.

3.   Missiooni juht/politseiülem sõlmib komisjoniga lepingu.

Artikkel 6

Isikkoosseis

1.   EUPMi isikkoosseisu liikmete arv ja pädevus on kooskõlas artiklis 2 sätestatud eesmärkidega ja artiklis 4 sätestatud struktuuriga.

2.   Politseiametnikke lähetavad liikmesriigid vähemalt üheaastaseks tähtajaks. Iga liikmesriik katab oma politseiametnike lähetamisega seotud kulud, sealhulgas töötasu, toetused ning sõidukulud Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning sealt tagasi.

3.   EUPM võtab vastavalt vajadusele lepingulistel alustel tööle rahvusvahelise tsiviilisikkoosseisu ja kohaliku isikoosseisu.

4.   Liikmesriigid või ELi institutsioonid võivad vajaduse korral samuti lähetada rahvusvahelist tsiviilisikkoosseisu vähemalt üheks aastaks. Iga liikmesriik või ELi institutsioon katab enda poolt lähetatud isikkoosseisu liikmetega seotud kulud, kaasa arvatud töötasu, toetused ning sõidukulud Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning sealt tagasi.

5.   Kogu isikkoosseis jääb asjaomase lähetajariigi või institutsiooni alluvusse ning täidab oma kohustusi ja tegutseb missiooni huvides. Isikkoosseis peab kinni nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusega 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (2) (edaspidi “nõukogu julgeolekueeskirjad”) kehtestatud julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest.

Artikkel 7

Missiooni isikkoosseisu staatus

1.   ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel 4. oktoobril 2002 sõlmitud lepingu (Euroopa Liidu politseimissiooni tegevuse kohta Bosnias ja Hertsegoviinas) jätkamiseks EUPMi kestvusajal võetakse vajalikud meetmed.

2.   Isikkoosseisu liikme missioonile lähetanud liikmesriik või ELi institutsioon vastutab kõikide lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, olenemata sellest, kas nõude on esitanud lähetatu või käib see tema kohta. Kõnealune liikmesriik või ELi institutsioon vastutab lähetatu suhtes võetavate meetmete eest.

3.   Lepinguliste rahvusvaheliste ja kohalike isikkoosseisu liikmete puhul sätestatakse töötingimused ning õigused ja kohustused missiooni juhi/politseiülema ja isikkoosseisu liikme vahelises lepingus.

Artikkel 8

Käsuliin

1.   EUPMil on ühtne käsuliin nagu kriisiohjamisoperatsioonidel.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

3.   Peasekretär/kõrge esindaja annab missiooni juhile/politseiülemale juhiseid ELi eriesindaja kaudu.

4.   Missiooni juht/politseiülem juhib missiooni operatiivtegevust ja hoolitseb selle igapäevase juhtimise eest,

5.   Missiooni juht/politseiülem annab aru kõrge esindajana tegutsevale peasekretärile Euroopa Liidu eriesindaja kaudu.

6.   Euroopa Liidu eriesindaja annab aru nõukogule peasekretäri/kõrge esindaja kaudu.

Artikkel 9

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu vastutusel missiooni poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist. Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 25. Kõnealune volitus sisaldab luba nimetada peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juht/politseiülem ning muuta operatsiooni plaani ja käsuliini. Nõukogu, keda abistab peasekretär/kõrge esindaja otsustab missiooni eesmärkide ja lõpetamise üle.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraste ajavahemike järel aru, võttes arvesse ELi eriesindaja aruandeid.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab missiooni politseiülemalt korrapäraste ajavahemike järel aruandeid missiooni elluviimise kohta. Poliitika- ja julgeolekukomitee võib vajaduse korral kutsuda missiooni juhti/politseiülemat oma koosolekutele.

Artikkel 10

Kolmandate riikide osalemine

1.   Ilma et see piiraks liidu sõltumatust otsuste tegemisel ja liidu ühtset institutsioonilist raamistikku, kutsutakse ühinevaid riike, Euroopa Liitu mittekuuluvaid riike, kes on NATO liikmed, ja, samuti Euroopa Liitu mittekuuluvaid riike, kes on OSCE liikmed ja kes on praeguse seisuga lähetanud EUPMile isikkoosseisu liikmeid, osalema ning muid kolmandaid riike võidakse kutsuda osalema EUPMis tingimusel, et nad katavad oma politseiametnike ja/või rahvusvaheliste tsiviilisikkoosseisu lähetamisega seotud kulud, sealhulgas töötasu, toetused ning sõidukulud Bosniasse ja Hertsegoviinasse ning sealt tagasi, ja osalevad vastavalt vajadusele EUPMi jooksvate kulude katmises.

2.   EUPMi tegevusse panuse andnud kolmandatel riikidel on operatsioonide igapäevase juhtimise seisukohast samad õigused ja kohustused kui operatsioonis osalevatel ELi liikmesriikidel.

3.   Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid pakutava toetuse vastuvõtmise kohta ning moodustama panustajate komitee.

4.   Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse kokkulepetega Euroopa Liidu lepingu artiklis 24 sätestatud korra alusel.

Artikkel 11

Rahastamiskord

1.   Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma on a) 2005. aastal 3 miljonit eurot ja b) 2006. aastal 9 miljonit eurot.

2.   Aastateks 2006–2007 ettenähtud lõpliku eelarve osas tehakse otsus kummagi aasta kohta eraldi.

3.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summadest, hallatakse vastavalt ELi üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et mis tahes eelrahastamise vahendid ei jää ühenduse omandisse. Missiooni tegevusse rahaliselt panustanud kolmandate riikide ja vastuvõtjariigi kodanikud võivad osaleda pakkumismenetlustes.

4.   Missiooni juht/politseiülem annab oma lepingu raames tehtud toimingute kohta aru komisjonile ja tegutseb viimase kontrolli all.

5.   Rahastamiskorras võetakse arvesse EUPMi operatiivvajadusi.

6.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva ühismeetme jõustumispäevast.

Artikkel 12

Julgeolek

1.   Missiooni juht/politseiülem vastutab EUPMi julgeoleku eest ja nõukogu julgeolekueeskirjadega kooskõlas olevatest julgeolekualastest miinimumnõuetest kinnipidamise eest, konsulteerides nõukogu peasekretariaadi julgeolekubürooga.

2.   EUPMil on eriülesannetega julgeolekuametnik, kes annab aru missiooni juhile/politseiülemale.

3.   Missiooni juht/politseiülem konsulteerib poliitika- ja julgeolekukomiteega peasekretäri/kõrge esindaja juhendamisel missiooni lähetamist mõjutavates julgeolekuküsimustes.

4.   Enne missiooni läbiviimise piirkonda lähetamist või sõitmist läbivad EUPMi isikkoosseisu liikmed julgeolekubüroo korraldatud kohustusliku julgeolekukoolituse ja meditsiinilise kontrolli.

Artikkel 13

Ühenduse meetmed

1.   Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki vastavalt oma sellekohastele volitustele käesoleva ühismeetme ning ühenduse välistegevuse rakendamise järjepidevuse kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.

2.   Nõukogu märgib, et nii missiooni toimumispiirkonnas kui ka Brüsselis on võetud kooskõlastamismeetmeid.

Artikkel 14

Salastatud teabe avaldamine

1.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele riikidele vajaduse korral ja vastavalt missiooni operatiivvajadustele ELi salastatud teavet ning kõnealuse missiooni jaoks koostatud dokumente kuni tasemeni “RESTREINT UE”.

2.   Erilise ja vahetu operatiivvajaduse korral on peasekretäril/kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega kohalikele ametiasutustele ELi salastatud teavet ning kõnealuse missiooni jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “RESTREINT UE”. Kõikidel muudel juhtudel avaldatakse sellist teavet ja selliseid dokumente kohalikele ametiasutustele kooskõlas menetlustega, mis vastavad kohalike ametiasutuste koostöötasemele Euroopa Liiduga.

3.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele osapooltele ja kohalikele ametiasutustele ELi salastamata dokumente, mis on seotud missiooni käsitlevate nõukogu aruteludega, mille suhtes vastavalt nõukogu kodukorra (3) artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 15

Jõustumine ja kehtivusaeg

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Ühismeede kehtib 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2007.

Artikkel 16

Avaldamine

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 24. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LEWIS


(1)  EÜT L 70, 13.3.2002, lk 1. Ühismeedet on viimati muudetud ühismeetmega 2005/143/ÜVJP (ELT L 48, 19.2.2005, lk 46).

(2)  EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/571/EÜ (ELT L 193, 23.7.2005, lk 31).

(3)  Nõukogu 22. märtsi 2004. aasta otsus 2004/338/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 106, 15.4.2004, lk 22). Otsust on muudetud otsusega 2004/701/EÜ, Euratom (ELT L 319, 20.10.2004, lk 15).


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/59


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/825/ÜVJP,

24. november 2005,

millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja volitusi Bosnias ja Hertsegoviinas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. juulil 2004 vastu ühismeetme 2004/569/ÜVJP Euroopa Liidu eriesindaja volituste kohta Bosnias ja Hertsegoviinas. (1)

(2)

Nõukogu võttis 28. juulil 2005 vastu ühismeetme 2005/583/ÜVJP, (2) millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja Bosnias ja Hertsegoviinas lord ASHDOWNI volitusi kuni 28. veebruarini 2006.

(3)

Nõukogu võttis 24. novembril 2005 vastu ühismeetme 2005/824/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (3) mis sätestab Euroopa Liidu politseimissiooni jätkumise kohandatud volitused ja suuruse.

(4)

Pidades silmas Euroopa Liidu eriesindaja erilist rolli Euroopa Liidu politseimissiooni käsuliinis, tuleks Euroopa Liidu eriesindaja volitusi vastavalt muuta.

(5)

Euroopa Liidu eriesindaja volitusi tuleks rakendada kooskõlas komisjoniga, et tagada ühtsus teiste ühenduse pädevusse kuuluvate asjakohaste tegevustega.

(6)

Euroopa Liidu eriesindaja rakendab oma volitusi olukorras, mis võib halvendada ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ÜVJP eesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2004/569/ÜVJP, mida on pikendatud ühismeetmega 2005/583/ÜVJP, muudetakse järgmiselt:

1.

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

ELi poliitika eesmärkide saavutamiseks Bosnias ja Hertsegoviinas on Euroopa Liidu eriesindaja volitused järgmised:

a)

pakkuda ELi nõu ja abi poliitilises protsessis;

b)

edendada ELi üldist poliitilist koordineerimist Bosnias ja Hertsegoviinas;

c)

edendada ELi üldist poliitilist koordineerimist ning anda ELi jõupingutustele organiseeritud kuritegevuse tõkestamisel kohalik poliitiline suund, ilma et see piiraks Euroopa Liidu politseimissiooni juhtivat rolli kõnealuste jõupingutuste korrakaitsealasel koordineerimisel ja ALTHEA (EUFOR) käsuliini;

d)

anda kohalikku poliitilist nõu ALTHEA (EUFOR) juhatajale, sealhulgas integreeritud politseiüksuse laadi rühma tegevuse osas, millele ta võib toetuda ALTHEA (EUFOR) juhataja nõusolekul ilma käsuliini rikkumata;

e)

aidata tugevdada ELi sisest koordineerimist ja ühtsust Bosnias ja Hertsegoviinas, sealhulgas korraldada ELi missiooni juhtide infotunde ja osaleda või olla esindatud nende korralistel koosolekutel, juhatada koordineerimisrühma, mis moodustatakse kõigist kõnealuses valdkonnas osalevatest ELi osapooltest eesmärgiga koordineerida ELi tegevuse elluviimist, samuti anda neile juhiseid Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutustega suhtlemiseks;

f)

tagada ELi tegevuse avaliku teavitamise järjepidevus. Euroopa Liidu eriesindaja esindaja on Bosnia ja Hertsegoviina ajakirjanduse jaoks peamine ELi kontaktisik ÜVJP/EJKP küsimustes;

g)

omada ülevaadet kõigi õigusriigi põhimõtete valdkonda kuuluvate tegevuste kohta ning vajaduse korral nõustada peasekretäri/kõrget esindajat ja komisjoni vastavates küsimustes;

h)

anda oma laiema tegevusvaldkonna kohustuste raames ja osana oma rollist Euroopa politseimissiooni käsuliinis Euroopa Liidu politseimissiooni juhile nõu kohaliku poliitika osas;

i)

toetada politseisüsteemi ümberkorraldamise ettevalmistamist ja läbiviimist osana rahvusvahelise üldsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutuste laiemast osalemisest õigusriigi loomisel ning toetudes Euroopa Liidu politseimissiooni korrakaitse tehnilistele teadmistele ja abile selles valdkonnas;

j)

toetada tihedas koostöös Euroopa Liidu politseimissiooniga õigusemõistmise ja politsei vahelist tugevdatud ja tõhusamat koostööd kriminaalasjades Bosnias ja Hertsegoviinas;

k)

anda peasekretärile ja vajadusel komisjonile nõu Euroopa Liidu lepingu VI jaotises osutatud tegevuse, sealhulgas Europoli ja ühenduse seonduva tegevuse kohta ning osaleda nõutavas kohalikus koordineerimistegevuses;

l)

silmas pidades ühtsust ja võimalikke koostoimeid, jätkata konsultatsioone ühenduse rekonstruktsiooni-, arengu ja stabiliseerimisabi prioriteetide küsimustes.”

2.

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Lähtesumma on 160 000 EUR.”

3.

Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   ELi identiteeti esindav ELi spetsiaalne personal määratakse Euroopa Liidu eriesindajat abistama tema volituste elluviimisel ja toetama kogu ELi tegevuse järjepidevust, nähtavust ja tõhusust Bosnias ja Hertsegoviinas, eelkõige poliitilistes, poliitilis-sõjalistes, õigusriigi põhimõtte, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse, ja julgeoleku valdkondades ning teabevahetuse ja meediasuhete alal. Oma volituste ja vastavate kättesaadavaks tehtud rahaliste vahendite piires vastutab Euroopa Liidu eriesindaja oma meeskonna moodustamise eest, konsulteerides eesistujariigiga, saades abi peasekretärilt/kõrgelt esindajalt ning täielikus koostöös komisjoniga. Euroopa Liidu eriesindaja teavitab eesistujariiki ja komisjoni oma meeskonna lõplikust koosseisust.”

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 24. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LEWIS


(1)  ELT L 252, 28.7.2004, lk 7.

(2)  ELT L 199, 29.7.2005, lk 94.

(3)  Vt käesoleva ELT lk 55.


25.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/61


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/826/ÜVJP,

24. november 2005,

ELi politseinõustamisüksuse loomise kohta endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 25 kolmandat lõiku, artiklit 26 ja artikli 28 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Ohridi raamlepingule on liidu abi aluseks laiem osalemine kõiges, mis on seotud õigusriigi loomisega, kaasa arvatud institutsioonide loomise programmid ja politseitöö, mis peaksid teineteist vastastikku toetama ja tugevdama. Liidu tegevus, mida muu hulgas toetavad CARDS-määruse kohased Euroopa Ühenduse institutsioonide loomise programmid, aitab kaasa üldisele rahu kehtestamisele endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning toetab liidu üldisi poliitilisi edusamme selles piirkonnas, eriti stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi.

(2)

Liit määras rahumeelsete poliitiliste protsesside kindlustamise ja Ohridi raamlepingu täieulatusliku rakendamise toetamiseks Euroopa Liidu eriesindaja, et aidata tagada ELi välistegevuse ühtsus ja tagada rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste kooskõlastamine kõnealuse raamlepingu sätete rakendamiseks ja järjepidevuse kindlustamiseks.

(3)

ÜRO Julgeolekunõukogu 26. septembril 2001. aastal vastu võetud resolutsioon 1371 (2001) tervitab kõnealust raamlepingut ja toetab muu hulgas selle täieulatuslikuks rakendamiseks tehtavaid ELi jõupingutusi.

(4)

Selle huvides, et kaitsta ja edendada neid olulisi tulemusi, mis on saavutatud endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis tänu ELi märkimisväärsetele poliitilistele jõupingutustele ja vahenditele, on EL suurendanud oma osa politseitöös, et täiendavalt kaasa aidata stabiilse ja turvalise keskkonna saavutamisele, mis võimaldaks endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi valitsusel ellu viia Ohridi raamleping.

(5)

Pärast 2001. aasta konflikti on turvalisus endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis pidevalt paranenud. 2005. aastal on stabiilsus veelgi suurenenud. Astutud on samme Ohridi raamlepingu peamiste reformide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ning tehtud jõupingutusi muude esmatähtsate reformidega tegelemiseks, kaasa arvatud õigusriigi loomise valdkonnas. Ent kohustudes jätkama poliitilisi jõupingutusi ja vahendite andmist, aitab EL veelgi enam kindlustada stabiilsust nii endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis kui ka kogu piirkonnas.

(6)

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametivõimud kutsusid 16. septembril 2003. aastal ELi üles võtma endale suurema vastutuse politseitöös ja seadma positsioonidele ELi politseimissiooni (EUPOL Proxima).

(7)

Nõukogu ühismeetmega 2003/681/ÜVJP (1) loodi EUPOL Proxima 12-kuuliseks tähtajaks 15. detsembrist 2003 kuni 14. detsembrini 2004. Nõukogu ühismeetmega 2004/789/ÜVJP (2) pikendati EUPOL Proximat veel 12-kuuliseks tähtajaks 15. detsembrist 2004 kuni 14. detsembrini 2005.

(8)

ELiga peetud konsultatsioonide käigus teatas endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi valitsus, et teatud tingimustel tervitaksid nad ELi politseinõustamisüksust, mis looks ülemineku EUPOL Proxima lõpu ja kavandatava CARDSi rahastatava projekti vahel, mille eesmärgiks on anda tehnilist abi praktilise töö tasandil.

(9)

Euroopa Ülemkogu 7.–9. detsembri 2000. aasta Nice'i kohtumisel esitatud suunistest lähtudes peaks käesolev ühismeede kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 18 ja 26 määratlema peasekretäri/kõrge esindaja rolli poliitika- ja julgeolekukomitee poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise alla kuuluvate meetmete rakendamisel.

(10)

Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõige 1 nõuab kogu ühismeetme rakendamise perioodiks ettenähtud lähtesumma avaldamist; ühenduse eelarvest rahastatavate summade avaldamine näitab seadusandja tahet ja eeldab kulukohustuste assigneeringute kättesaadavust asjaomase eelarveaasta jooksul.

(11)

Võimaluse piires tuleks kasutada ELi teistest operatiivtegevustest, eelkõige EUPOL Proximast järele jäänud varustuse ümberpaigutamist, võttes arvesse operatiivvajadusi ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid.

(12)

EUPAT täidab oma mandaati olukorras, kus õigusriik ei ole täielikult tagatud ja mis võib halveneda ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesolevaga loob Euroopa Liit endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis tähtajaga 15. detsembrist 2005 kuni 14. juunini 2006 Euroopa Liidu politseinõustamisüksuse (EUPAT).

2.   EUPATi eesmärk on jätkata tõhusa ja professionaalse, Euroopa politseitöö standarditele vastava politseiteenistuse väljaarendamise toetamist.

Artikkel 2

Mandaat

Vastavalt Ohridi raamlepingu eesmärkidele, tihedas partnerluses asjaomaste ametiasutustega ning lähtudes õigusriigi loomise laiemast perspektiivist, tihedas koostöös komisjoniga, eriti arvestades Euroopa Ühenduse institutsioonide loomise programmide rakendamisega, täiendatuna OSCE ja kahepoolsete programmidega, jätkab EUPAT tõhusa ja professionaalse, Euroopa politseitöö standarditele vastava politseiteenistuse väljaarendamise toetamist. ELi eriesindaja suunamisel ja koostöös vastuvõtva riigi valitsusorganitega jälgivad ja juhendavad ELi politseieksperdid riigi politsei tööd esmajärgulise tähtsusega küsimuste lahendamisel piiripolitsei, avaliku julgeoleku ja korrakaitse, aruandekohustuse täitmise ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse valdkondades. EUPAT keskendub oma tegevuses kesk- ja kõrgema astme juhtkonnale.

Sel eesmärgil pöörab EUPAT erilist tähelepanu:

politseireformi üldisele läbiviimisele praktilise töö tasandil;

politsei ja kohtusüsteemi koostööle;

kutsestandarditele ja sisekontrollile.

Artikkel 3

Planeerimisetapp

1.   EUPATi loomist ette valmistades koostab EUPOL Proxima politseimissiooni juht EUPOL Proxima tehtud tööle toetudes ja poliitika- ja julgeolekukomitee suuniste põhjal üldplaani ja töötab välja kõik EUPATi loomiseks vajalikud tehnilised vahendid.

2.   Sel eesmärgil konsulteerib ja kooskõlastab missiooni praegune juht oma tegevust vastavalt vajadusele komisjoniga ja Skopjes paikneva OSCE esindusega ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi valitsusega.

Artikkel 4

Struktuur

1.   EUPAT koosneb järgmistest elementidest:

a)

Skopjes asuv peakorter, mis koosneb EUPATi juhist ja üldplaanis ettenähtud personalist;

b)

üks keskpaigutusrühm siseministeeriumi tasandil;

c)

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis asjakohasel tasandil paigutatud mobiilsed üksused.

2.   Nimetatud elemendid töötatakse välja üldplaanis.

Artikkel 5

EUPATi juht ja isikkoosseis

1.   EUPATi juht vastutab EUPATi tegevuse juhtimise ja koordineerimise eest.

2.   EUPATi juht hoolitseb EUPATi igapäevase juhtimise eest ning vastutab isikkoosseisu ja distsiplinaarküsimuste eest. Lähetatud isikkoosseisu liikmete suhtes võtavad distsiplinaarmeetmeid asjaomased siseriiklikud või ELi ametiasutused.

3.   EUPATi juht sõlmib komisjoniga lepingu.

4.   Politseiametnikke lähetavad liikmesriigid. Lähetuse kestus on 6 kuud algusega 15. detsembril 2005. Iga liikmesriik katab enda politseiametnike lähetamisega seotud kulud, sealhulgas töötasu, tervisekindlustuse, sõidukulud endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja sealt tagasi ning lisatasud peale päevarahade.

5.   EUPAT võtab vastavalt vajadusele lepingulisel alusel tööle rahvusvahelise tsiviilisikkoosseisu ja kohaliku isikkoosseisu.

6.   Vajaduse korral võivad ka liikmesriigid või ühenduse institutsioonid lähetada rahvusvahelist tsiviilisikkoosseisu 15. detsembril 2005 algavaks kuuekuuliseks tähtajaks. Iga liikmesriik või ELi institutsioon katab oma isikkoosseisu lähetamisega seotud kulud, kaasa arvatud töötasu, tervisekindlustuse, sõidukulud endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja sealt tagasi ning lisatasud peale päevarahade.

7.   Jäädes neid lähetanud liikmesriikide või ühenduse institutsioonide alluvusse, täidavad kõik eksperdid oma ülesandeid ning tegutsevad EUPATis üksnes ELi toetusmeetme huvides. Kogu isikkoosseis austab nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusega 2001/264/EÜ millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (3) (edaspidi “julgeolekueeskirjad”) kehtestatud julgeolekupõhimõtteid ja miinimumstandardeid.

8.   ELi politseinõustamisüksuse liikmed tagavad toetusmeetme nähtavuse kohaste meetmete abil.

Artikkel 6

Käsuliin

1.   EUPATi struktuuril osana laiemast Euroopa Liidu lähenemisviisist õigusriigi põhimõtete toetamisele endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis on ühtne käsuliin.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

3.   Peasekretär/kõrge esindaja annab EUPATi juhile juhiseid Euroopa Liidu eriesindaja kaudu.

4.   EUPATi juht juhib EUPATti ja hoolitseb selle igapäevase haldamise eest.

5.   EUPATi juht annab ELi eriesindaja kaudu aru peasekretärile/kõrgele esindajale.

6.   ELi eriesindaja annab peasekretäri/kõrge esindaja kaudu aru nõukogule.

Artikkel 7

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu vastutusel EUPATi poliitilist kontrollimist ja strateegilist juhtimist.

2.   Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 25. Nimetatud volitus sisaldab õigust nimetada peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse EUPATi juht ning kinnitada üldplaan ja käsuliin ning teha nendes muudatusi. Otsuse EUPATi eesmärkide ja tegevuse lõpetamise kohta teeb nõukogu, keda abistab peasekretär/kõrge esindaja.

3.   ELi eriesindaja annab EUPATi juhile kohalikke poliitilisi juhtnööre. ELi eriesindaja tagab koordineerimise teiste ELi osalejatega, samuti suhted vastuvõtjariigi ametiasutuste ja meediaga.

4.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab EUPATi juhilt korrapäraste ajavahemike järel aruandeid toetusmeetme elluviimise kohta. Poliitika- ja julgeolekukomitee võib vajaduse korral kutsuda EUPATi juhi oma koosolekutele.

5.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraste ajavahemike järel aru.

Artikkel 8

Rahastamine

1.   EUPATi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma on 1,5 miljonit eurot.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt ELi üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et mis tahes eelrahastamise vahendid ei jää ühenduse omandisse.

3.   EUPATi juht annab komisjonile oma lepingu raames tehtud toimingute kohta täies ulatuses aru ja tegutseb viimase järelevalve all.

4.   Rahastamiskorras võetakse arvesse EUPATi operatiivvajadusi, kaasa arvatud varustuse kokkusobivust ja rühmade koostalitlusvõimet.

5.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva ühismeetme jõustumiskuupäevast.

Artikkel 9

Järjepidevus ühenduse tegevuses

Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki vastavalt oma sellekohastele volitustele ning kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga järjepidevuse käesoleva ühismeetme rakendamise ning ühenduse muu välistegevuse vahel. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.

Artikkel 10

Salastatud teabe avaldamine

1.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on õigus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega NATOle/KFORile ja käesoleva ühismeetmega liitunud kolmandatele osapooltele ELi salastatud teavet ning kõnealuse toetusmeetme jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “CONFIDENTIEL UE”.

2.   Samuti on peasekretäril/kõrgel esindajal õigus vastavalt missiooni operatiivvajadustele avaldada ELi salastatud teavet ning kõnealuse toetusmeetme jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “RESTREINT UE” kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega OSCEle. Selleks koostatakse kohalik kord.

3.   Konkreetse ja vahetu operatiivvajaduse korral on peasekretäril/kõrgel esindajal samuti õigus avaldada ELi salastatud teavet ning kõnealuse toetusmeetme jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “CONFIDENTIEL UE” kooskõlas endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppega salastatud teabe vahetamise julgeolekukorra kohta (4) vastuvõtvale riigile.

4.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on õigus avaldada käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele osapooltele ELi salastamata dokumente, mis on seotud toetusmeedet käsitlevate nõukogu aruteludega ja mille kohta vastavalt nõukogu 22. märtsi 2004. aasta otsuse 2004/338 EÜ, Euratom, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (5) artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 11

EUPATi isikkoosseisu staatus

1.   Võetakse tarvitusele vajalikud abinõud Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL Proxima) staatust ja tegevust endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis käsitleva lepingu (6) kehtivuse laiendamiseks EUPATile.

2.   Isikkoosseisu liikme lähetanud liikmesriik või ühenduse institutsioon vastutab kõikidele lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, olenemata sellest, kas nõude on esitanud isikkoosseisu liige või käib see tema kohta. Kõnealune riik või ühenduse institutsioon vastutab ka lähetatu suhtes võetavate meetmete eest.

Artikkel 12

Jõustumine ja kehtivusaeg

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 14. juunini 2006.

Artikkel 13

Avaldamine

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 24. november 2005.

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LEWIS


(1)  ELT L 249, 1.10.2003, lk 66. Ühismeedet on muudetud ühismeetmega 2004/87/ÜVJP (ELT L 21, 28.1.2004, lk 31).

(2)  ELT L 348, 24.11.2004, lk 40.

(3)  EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1. Otsust viimati on muudetud nõukogu otsusega 2005/571/EÜ (ELT L 193, 23.7.2005, lk 31).

(4)  ELT L 94, 13.4.2005, lk 39.

(5)  ELT L 106, 15.4.2004, lk 22. Otsust on muudetud nõukogu otsusega 2004/701/EÜ, Euratom (ELT L 319, 20.10.2004, lk 15).

(6)  Nõukogu otsus 2004/75/ÜVJP (ELT L 16, 23.1.2004, lk 65).