ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 306

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
24. november 2005


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

Euroopa majanduspiirkond

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 90/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

1

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 91/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

3

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 92/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

8

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 93/2005, 8 juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

14

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 94/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

16

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 95/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

18

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 96/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

21

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 97/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

24

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 98/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

26

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 99/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

28

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 100/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

30

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 101/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

32

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 102/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu IV lisa (energeetika)

34

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 103/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

36

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 104/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

39

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 105/2005, 8 juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

41

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 106/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu XIV lisa (konkurents)

43

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 107/2005, 8. juuli 2005, millega muudetakse EMP lepingu teatavaid lisasid ja protokolli nr 31

45

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa majanduspiirkond

24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 90/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 51/2005. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. detsembri 2004. aasta otsus 2004/850/EÜ, millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa. (2)

(3)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 66 (komisjoni otsus 2002/308/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 D 0850: komisjoni otsus 2004/850/EÜ, 3. detsember 2004 (ELT L 368, 15.12.2004, lk 28).”

Artikkel 2

Otsuse 2004/850/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk. 22.

(2)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 91/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 51/2005. (1)

(2)

Komisjoni 18. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1471/2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (hirvelihatoodete impordi kohta Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest) XI lisa (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Komisjoni 8. oktoobri 2004. aasta otsus 2004/693/EÜ, millega muudetakse otsust 2004/233/EÜ teatavatel kodukiskjalistel marutaudi vastu vaktsineerimise tõhususe kontrollimiseks volitatud laborite loetelu kohta, (3) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(4)

Komisjoni 13. oktoobri 2004. aasta otsus 2004/700/EÜ, millega muudetakse otsust 2004/280/EÜ, milles sätestatakse üleminekumeetmed teatavate loomset päritolu saaduste turustamiseks, mis on saadud Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Sloveeniast ja Slovakkiast, (4) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(5)

Komisjoni 12. novembri 2004. aasta otsus 2004/762/EÜ, millega muudetakse otsust 2003/828/EÜ loomade liikumise osas Hispaanias ja Portugalis asuvast kitsendustega tsoonist välja ja selle sees seoses lammaste katarralase palavikuga Hispaanias, (5) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(6)

Komisjoni 18. novembri 2004. aasta otsus 2004/775/EÜ, millega Slovakkiale antakse nõukogu direktiivi 92/102/EMÜ (loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta) artikli 3 lõikega 2 ettenähtud erand, (6) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(7)

Komisjoni 19. novembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1993/2004 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 muutmise kohta seoses Portugaliga, (7) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(8)

Komisjoni 3. detsembri 2004. aasta otsus 2004/832/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Vosges’i põhjaosas Prantsusmaal, (8) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(9)

Komisjoni 3. detsembri 2004. aasta otsus 2004/835/EÜ, millega kiidetakse heaks ettevõtete heakskiitmise kavad ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks, (9) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(10)

Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta otsus 2004/898/EÜ, millega muudetakse otsust 2003/828/EÜ loomade liikumise osas Hispaanias ja Portugalis asuvast kitsendustega tsoonist välja ja selle sees seoses lammaste katarralase palavikuga Hispaanias, (10) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(11)

Määrusega (EÜ) nr 1993/2004 tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2000/345/EÜ, (11) 2000/371/EÜ (12) ja 2000/372/EÜ, (13) mis olid lepingusse inkorporeeritud ja EMP ühiskomitee otsusega nr 51/2005 kehtetuks tunnistatud.

(12)

Otsusega 2004/835/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 92/139/EMÜ, (14) 92/140/EMÜ, (15) 92/141/EMÜ, (16) 92/281/EMÜ, (17) 92/282/EMÜ, (18) 92/283/EMÜ, (19) 92/342/EMÜ, (20) 92/344/EMÜ, (21) 92/345/EMÜ, (22) 92/379/EMÜ, (23) 92/480/EMÜ, (24) 94/964/EÜ (25) ja 95/141/EÜ, (26) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(13)

Käesolevat otsust ei kohaldata Islandi ega Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1471/2004 ja 1993/2004 ning otsuste 2004/693/EÜ, 2004/700/EÜ, 2004/762/EÜ, 2004/775/EÜ, 2004/832/EÜ, 2004/835/EÜ ja 2004/898/EÜ norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (27)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk 22.

(2)  ELT L 271, 19.8.2004, lk 24.

(3)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 47.

(4)  ELT L 318, 19.10.2004, lk 21.

(5)  ELT L 337, 13.11.2004, lk 70.

(6)  ELT L 342, 18.11.2004, lk 29.

(7)  ELT L 344, 20.11.2004, lk 12.

(8)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 62.

(9)  ELT L 360, 7.12.2004, lk 28.

(10)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 105.

(11)  EÜT L 121, 23.5.2000, lk 9.

(12)  EÜT L 134, 7.6.2000, lk 34.

(13)  EÜT L 134, 7.6.2000, lk 35.

(14)  EÜT L 58, 3.3.1992, lk 27.

(15)  EÜT L 58, 3.3.1992, lk 28.

(16)  EÜT L 58, 3.3.1992, lk 29.

(17)  EÜT L 150, 2.6.1992, lk 23.

(18)  EÜT L 150, 2.6.1992, lk 24.

(19)  EÜT L 150, 2.6.1992, lk 25.

(20)  EÜT L 188, 8.7.1992, lk 39.

(21)  EÜT L 188, 8.7.1992, lk 41.

(22)  EÜT L 188, 8.7.1992, lk 42.

(23)  EÜT L 198, 17.7.1992, lk 53.

(24)  EÜT L 284, 29.9.1992, lk 27.

(25)  EÜT L 371, 31.12.1994, lk 30.

(26)  EÜT L 92, 25.4.1995, lk 25.

(27)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


LISA

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 1.2 punkti 119 (komisjoni määrus (EÜ) nr 599/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

“120.

32004 D 0775: komisjoni otsus 2004/775/EÜ, 18. november 2004, millega Slovakkiale antakse nõukogu direktiivi 92/102/EMÜ (loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta) artikli 3 lõikega 2 ettenähtud erand (ELT L 342, 18.11.2004, lk 29).”

2.

Osa 3.2 punkti 30 (komisjoni otsus 2003/828/EÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32004 D 0762: komisjoni otsus 2004/762/EÜ, 12. november 2004 (ELT L 337, 13.11.2004, lk 70).

32004 D 0898: komisjoni otsus 2004/898/EÜ, 23. detsember 2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 105).”

3.

Pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse osa 3.2 punkti 27 (komisjoni otsus 2004/435/EÜ) järele järgmine punkt:

“28.

32004 D 0832: komisjoni otsus 2004/832/EÜ, 3. detsember 2004, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Vosges’i põhjaosas Prantsusmaal (ELT L 359, 4.12.2004, lk 62).”

4.

Osa 6.2 punkti 48 (komisjoni otsus 2004/280/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 D 0700: komisjoni otsus 2004/700/EÜ, 13. oktoober 2004 (ELT L 318, 19.10.2004, lk 21).”

5.

Osa 4.2 punkti 76 (komisjoni otsus 2004/233/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 D 0693: komisjoni otsus 2004/693/EÜ, 8. oktoober 2004 (ELT L 315, 14.10.2004, lk 47).”

6.

Pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse osa 4.2 punkti 56 (komisjoni otsus 2003/904/EÜ) järele järgmine punkt:

“57.

32004 D 0835: komisjoni otsus 2004/835/EÜ, 3. detsember 2004, millega kiidetakse heaks ettevõtete heakskiitmise kavad ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (ELT L 360, 7.12.2004, lk 28).”

7.

Pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE VÕTAVAD” all jäetakse osa 4.2 välja punktid 5 (komisjoni otsus 92/139/EMÜ), 6 (komisjoni otsus 92/140/EMÜ), 7 (komisjoni otsus 92/141/EMÜ), 8 (komisjoni otsus 92/281/EMÜ), 9 (komisjoni otsus 92/282/EMÜ), 10 (komisjoni otsus 92/283/EMÜ), 11 (komisjoni otsus 92/342/EMÜ), 12 (komisjoni otsus 92/344/EMÜ), 13 (komisjoni otsus 92/345/EMÜ), 14 (komisjoni otsus 92/379/EMÜ), 15 (komisjoni otsus 92/480/EMÜ), 26 (komisjoni otsus 94/964/EÜ) ja 36 (komisjoni otsus 95/141/EÜ).

8.

Osa 7.1 punkti 12 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001) lisatakse järgmised taanded:

“—

32004 R 1471: komisjoni määrus (EÜ) nr 1471/2004, 18. august 2004 (ELT L 271, 19.8.2004, lk 24).

32004 R 1993: komisjoni määrus (EÜ) nr 1993/2004, 19. november 2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 12).”


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 92/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 51/2005. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Komisjoni 26. novembri 2003. aasta otsus 2003/803/EÜ, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks, (3) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(4)

Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 592/2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 riikide ja territooriumide loetelu osas, (4) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(5)

Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsus 2004/301/EÜ, milles sätestatakse erand otsustest 2003/803/EÜ ja 2004/203/EÜ koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubandusliku liikumise tõendite ja passide vormingu kohta ning muudetakse otsust 2004/203/EÜ, (5) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(6)

Komisjoni 1. juuli 2004. aasta otsus 2004/539/EÜ, millega kehtestatakse üleminekumeede määruse (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid) rakendamiseks, (6) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(7)

Komisjoni 2. juuli 2004. aasta otsus 2004/557/EÜ, milles sätestatakse erand määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud lemmikloomade transiidi ülemineku korra möönduste kehtestamine läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel, (7) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(8)

Komisjoni 29. juuli 2004. aasta otsus 2004/595/EÜ, millega luuakse terviseohutuse näidissertifikaat koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusse importimiseks nendega kauplemise tarvis, (8) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(9)

Nõukogu 13. septembri 2004. aasta otsus 2004/650/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, et võtta arvesse Malta ühinemist), (9) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(10)

Komisjoni 1. detsembri 2004. aasta otsus 2004/824/EÜ, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse, (10) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(11)

Komisjoni 3. detsembri 2004. aasta otsus 2004/839/EÜ, millega kehtestatakse tingimused kutsikate ja kassipoegade mittekaubanduslikule liikumisele kolmandatest riikidest ühendusse, (11) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(12)

Komisjoni 2. veebruari 2005. aasta otsus 2005/91/EÜ, millega kehtestatakse marutaudivastase vaktsineerimise kehtivusperiood, (12) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(13)

Lemmikloomade mittekaubandusliku liikumist reguleerivate teatavate õigusaktide kohaldamiseks tuleb luua lihtsustatud kord.

(14)

Otsusega 2004/595/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 94/273/EMÜ, (13) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(15)

Käesolevat otsust ei kohaldata Islandi ega Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 998/2003 ja nr 592/2004 ning otsuste 2003/803/EÜ, 2004/301/EÜ, 2004/539/EÜ, 2004/557/EÜ, 2004/595/EÜ, 2004/650/EÜ, 2004/824/EÜ, 2004/839/EÜ ja 2005/91/EÜ norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (14)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk 22.

(2)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(3)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.

(4)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 7.

(5)  ELT L 98, 2.4.2004, lk 55.

(6)  ELT L 237, 8.7.2004, lk 21.

(7)  ELT L 249, 23.7.2004, lk 18.

(8)  ELT L 266, 13.8.2004, lk 11.

(9)  ELT L 298, 23.9.2004, lk 22.

(10)  ELT L 358, 3.12.2004, lk 12.

(11)  ELT L 361, 8.12.2004, lk 40.

(12)  ELT L 31, 4.2.2005, lk 61.

(13)  EÜT L 117, 7.5.1994, lk 37.

(14)  Põhiseadusest tulenevad nõudeid ei ole esitatud.


LISA

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 1.1 punkti 9 (nõukogu direktiiv 96/93/EÜ) järele lisatakse järgmine tekst:

Lemmikloomade liikumine

10.

32003 R 0998: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003, 26. mai 2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (ELT L 146, 13.6.2003, lk 1), muudetud järgmiste õigusaktidega:

32004 R 0592: komisjoni määrus (EÜ) nr 592/2004, 30. märts 2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).

32004 D 0539: komisjoni otsus 2004/539/EÜ, 1. juuli 2004 (ELT L 237, 8.7.2004, lk 21).

32004 D 0650: komisjoni otsus 2004/650/EÜ, 13. september 2004 (ELT L 298, 23.9.2004, lk 22).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus lisatakse sõna “Rootsi” järele sõna “Norra”.

b)

II lisa A osas lisatakse sõna “Norra”.

c)

II lisa B osas jäetakse välja sõna “Norra”.”

2.

Sissejuhatavas osas pärast punkti 12 lisatakse järgmine punkt:

“13.

Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine – Riikide ja territooriumite ning kaitsemeetmete loetelu

a)

EFTA riigid võtavad samaaegselt liikmesriikidega meetmeid, mis vastavad viimaste poolt ühenduse õigusaktide alusel võetud meetmetele seoses riikide ja territooriumite ning kaitsemeetmete loeteluga.

b)

Kui mõne ühenduse õigusakti kohaldamisel tekib raskusi, teatab asjaomane EFTA riik sellest viivitamata EMP ühiskomiteele.

c)

EMP ühiskomitee võib ühenduse otsuseid arvesse võtta.

d)

Punktis a sätestatud kohustused kehtivad kõigi asjaomaste jõustunud õigusaktide suhtes mis tahes ajahetkel olenemata nende vastuvõtmise kuupäevast.”

3.

Osa 1.2 punkti 121 (komisjoni otsus 2004/775/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“121.

32003 D 0803: komisjoni otsus 2003/803/EÜ, 26. november 2003, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks (ELT L 312, 27.11.2003, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a)

Näidispassi kaanel olevad sõnad “Euroopa Liit” asendatakse sõnadega “Euroopa Liit/Norra”.

b)

Passi kaanel võib ELi lipu kujutise kõrval kasutada ka Norra lipu kujutist.

122.

32004 D 0301: komisjoni otsus 2004/301/EÜ, 30. märts 2004, milles sätestatakse erand otsustest 2003/803/EÜ ja 2004/203/EÜ koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubandusliku liikumise tõendite ja passide vormingu kohta ning muudetakse otsust 2004/203/EÜ (ELT L 98, 2.4.2004, lk 55).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artiklis 1 lisatakse sõna “Iirimaa” järele sõna “Norra”.

123.

32004 D 0595: komisjoni otsus 2004/595/EÜ, 29. juuli 2004, millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks (ELT L 266, 13.8.2004, lk 11).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artiklis 1 ja juhistes sertifikaadi kohta käesoleva otsuse lisas lisatakse sõna “Iirimaa” järele sõna “Norra”.

124.

32004 D 0824: komisjoni otsus 2004/824/EÜ, 1. detsember 2004, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse (ELT L 358, 3.12.2004, lk 12).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artiklis 2 ja käesoleva otsuse lisas lisatakse sõna “Rootsi” järele sõna “Norra”.

125.

32004 D 0839: komisjoni otsus 2004/839/EÜ, 3. detsember 2004, millega kehtestatakse tingimused kutsikate ja kassipoegade mittekaubanduslikule liikumisele kolmandatest riikidest ühendusse (ELT L 361, 8.12.2004, lk 40).

126.

32005 D 0091: komisjoni otsus 2005/91/EÜ, 2. veebruar 2005, millega kehtestatakse marutaudivastase vaktsineerimise kehtivusperiood (ELT L 31, 4.2.2005, lk 61).”

4.

Pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse osa 1.2 punkti 17 (komisjoni otsus 2004/590/EÜ) järele järgmine punkt:

“18.

32004 D 0557: komisjoni otsus 2004/557/EÜ, 2. juuli 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud lemmikloomade transiidi ülemineku korra möönduste kehtestamine läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel (ELT L 249, 23.7.2004, lk 18).”

5.

Osa 4.1 punkti 9 (nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 R 0998: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003, 26. mai 2003 (ELT L 146, 13.6.2003, lk 1).”

6.

Osa 4.1 punkti 9 (nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ) kohanduse teksti muudetakse järgmiselt:

6.1.

Senise kohanduse a ette lisatakse uus kohandus:

“a)

Artikli 10 lõike 3 esimeses lõigus lisatakse sõna “Rootsi” järele sõna “Norra””.

6.2.

Senised kohandused a ja b muudetakse vastavalt kohandusteks b ja c.

7.

Osa 4.2 punkt 20 (komisjoni otsus 94/273/EMÜ) jäetakse välja.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/14


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 93/2005,

8 juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 51/2005. (1)

(2)

Komisjoni 16. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 745/2004, millega kehtestatakse meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste impordi suhtes, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Käesolevat otsust ei kohaldata Islandi ega Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punkti 126 (komisjoni otsus 2005/91/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“127.

32004 R 0745: komisjoni määrus (EÜ) nr 745/2004, 16. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste impordi suhtes (ELT L 122, 26.4.2004, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine tekst:

“—

ulukiliha ja ulukilihatooted, mis tuuakse Norrasse Svalbardist, kui kogus ei ületa 5 kg isiku kohta.”

b)

II lisa teatises asendatakse sõnad “Euroopa Liit” sõnadega “Euroopa Liit ja Norra”.

c)

Artikli 1 lõikest 4, II lisa teatise joonealustest märkustest ja III lisa teabevahetuse osast jäetakse välja sõna “Norra”.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 745/2004 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk 22.

(2)  ELT L 122, 26.4.2004, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 94/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 52/2005. (1)

(2)

Komisjoni 16. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2148/2004, mis käsitleb teatud söödalisandite ajutisi ja alalisi kasutuslube ning söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamist, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/116/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ lisa seoses Candida guilliermondii lisamisega, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1zzd (komisjoni määrus (EÜ) nr 1800/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

“1zze.

32004 R 2148: komisjoni määrus (EÜ) nr 2148/2004, 16. detsember 2004, mis käsitleb teatud söödalisandite ajutisi ja alalisi kasutuslube ning söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamist (ELT L 370, 17.12.2004, lk 24).”

2.

Punkti 15 (nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0116: komisjoni direktiiv 2004/116/EÜ, 23. detsember 2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 81).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2184/2004 ja direktiivi 2004/116/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk 24.

(2)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 24.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 81.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 95/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 30/2005. (1)

(2)

Komisjoni 1. detsembri 2004. aasta otsus 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 20. detsembri 2004. aasta otsus 2004/893/EÜ, millega nähakse ette liigi Secale cereale nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava seemne ajutine turustamine, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 20. detsembri 2004. aasta otsus 2004/894/EÜ, millega nähakse ette liigi Triticum aestivum nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava seemne ajutine turustamine, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 27. detsembri 2004. aasta otsus 2005/5/EÜ, millega nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ alusel sätestatakse ühenduse teatavate põllukultuuride ja köögivilja ning viinapuude liikide seemne ja paljundusmaterjali võrdluskatsete ja testide kord aastateks 2005–2009, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa III peatüki osa 2 punkti 35 (komisjoni otsus 2004/371/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“36.

32004 D 0842: komisjoni otsus, 1. detsember 2004, rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks (ELT L 362, 9.12.2004, lk 21).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Viiteid muudele kõnealuses otsuses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

37.

32004 D 0893: komisjoni otsus 2004/893/EÜ, 20. detsember 2004, millega nähakse ette liigi Secale cereale nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava seemne ajutine turustamine (ELT L 375, 23.12.2004, lk 31).

38.

32004 D 0894: komisjoni otsus 2004/894/EÜ, 20. detsember 2004, millega nähakse ette liigi Triticum aestivum nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ nõuetele mittevastava seemne ajutine turustamine (ELT L 375, 23.12.2004, lk 33).

39.

32005 D 0005: komisjoni otsus, 27. detsember 2004, millega nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ alusel sätestatakse ühenduse teatavate põllukultuuride ja köögivilja ning viinapuude liikide seemne ja paljundusmaterjali võrdluskatsete ja testide kord aastateks 2005–2009 (ELT L 2, 5.1.2005, lk 12).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Viiteid muudele kõnealuses otsuses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.”

Artikkel 2

Otsuste 2004/842/EÜ, 2004/893/EÜ, 2004/894/EÜ ja 2005/5/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk 18.

(2)  ELT L 362, 9.12.2004, lk 21.

(3)  ELT L 375, 23.12.2004, lk 31.

(4)  ELT L 375, 23.12.2004, lk 33.

(5)  ELT L 2, 5.1.2005, lk 12.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 96/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. juuni 2005. aasta otsusega nr 77/2005. (1)

(2)

Komisjoni 12. jaanuari 2005. aasta määrus temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 26. jaanuari 2005. aasta direktiiv 2005/5/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/26/EÜ, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid okratoksiin A sisalduse ametlikuks kontrolliks teatavates toiduainetes, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 4. veebruari 2005. aasta direktiiv 2005/10/EÜ, millega kehtestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid benso(a)püreenisisalduse ametlikuks kontrollimiseks toiduainetes, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 4. veebruari 2005. aasta soovitus 2005/108/EÜ, mis käsitleb täiendavaid uuringuid polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta teatavates toiduainetes, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 37/2005 on kehtetuks tunnistatud komisjoni direktiiv 92/1/EMÜ, (6) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 54zx (komisjoni direktiiv 2002/26//EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 L 0005: komisjoni direktiiv 2005/5/EÜ, 26. jaanuar 2005 (ELT L 27, 29.1.2005, lk 38).”

2.

Punkti 54zzq (komisjoni määrus (EÜ) nr 1452/2003) järele lisatakse järgmised punktid:

“54zzr.

32005 R 0037: komisjoni määrus (EÜ) nr 37/2005, 12. jaanuar 2005, temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides (ELT L 10, 13.1.2005, lk 18).

54zzs.

32005 L 0010: komisjoni direktiiv 2005/10/EÜ, 4. veebruar 2005, millega kehtestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid benso(a)püreenisisalduse ametlikuks kontrollimiseks toiduainetes (ELT L 34, 8.2.2005, lk 15).”

3.

Punkti 59 (C/345/93/lk 3: komisjoni teatis) järele lisatakse järgmine punkt:

“60.

32005 H 0108: komisjoni soovitus, 4. veebruar 2005, mis käsitleb täiendavaid uuringuid polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta teatavates toiduainetes (ELT L 34, 8.2.2005, lk 43).”

4.

Punkt 54c (komisjoni direktiiv 92/1/EMÜ) jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 37/2005/EÜ ja direktiivide 2005/5/EÜ ja 2005/10/EÜ ning soovituse 2005/108/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (7)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 268, 13.10.2005, lk 7.

(2)  ELT L 10, 13.1.2005, lk 18.

(3)  ELT L 27, 29.1.2005, lk 38.

(4)  ELT L 34, 8.2.2005, lk 15.

(5)  ELT L 34, 8.2.2005, lk 43.

(6)  EÜT L 34, 11.2.1992, lk 28.

(7)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/24


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 97/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. juuni 2005. aasta otsusega nr 77/2005. (1)

(2)

Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 19. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 78/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 seoses raskemetallidega, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 19. jaanuari 2005. aasta direktiiv 2005/4/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/22/EÜ, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja 3-MCPD sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 26. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 123/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 ohratoksiini A suhtes, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 54zj (komisjoni direktiiv 2001/22//EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 L 0004: komisjoni direktiiv 2005/4/EÜ, 19. jaanuar 2005 (ELT L 19, 21.1.2005, lk 50).”

2.

Punkti 54zn (komisjoni määrus (EÜ) nr 466/2001) lisatakse järgmised taanded:

“—

32005 R 0078: komisjoni määrus (EÜ) nr 78/2005, 19. jaanuar 2005 (ELT L 16, 20.1.2005, lk 43),

32005 R 0123: komisjoni määrus (EÜ) nr 123/2005, 26. jaanuar 2005 (ELT L 25, 28.1.2005, lk 3).”

3.

Punkti 54zzs (komisjoni direktiiv 2005/10/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“54zzt.

32004 R 1935: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1935/2004, 27. oktoober 2004, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4).”

4.

Punkt 24 (komisjoni direktiiv 80/590/EMÜ) ja punkt 48 (nõukogu direktiiv 89/109/EMÜ) jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1935/2004, 78/2005, 123/2005 ja direktiivi 2005/4/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 268, 13.10.2005, lk 7.

(2)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(3)  ELT L 16, 20.1.2005, lk 43.

(4)  ELT L 19, 21.1.2005, lk 50.

(5)  ELT L 25, 28.1.2005, lk 3.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/26


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 98/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 60/2005. (1)

(2)

Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2232/2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I, II ja III lisa seoses altrenogesti, beklometasoon-diproprionaadi, kloprostenooli, r-kloprostenooli, sorbitanseskvioleaadi ja toltrasuriiliga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XIII peatüki punkti 14 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 R 2232: komisjoni määrus (EÜ) nr 2232/2004, 23. detsember 2004 (ELT L 379, 24.12.2004, lk 71).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2232/2004 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk. 40.

(2)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 71.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/28


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 99/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 60/2005. (1)

(2)

Komisjoni 18. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 75/2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I, II ja III lisa seoses moksidektiini, lineaarsete alküülbenseensulfoonhapete, mille alküülahelate pikkus on C9–C13 ja mis sisaldavad alla 2,5 % ahelaid pikkusega üle C13, ja atsetüülisovalerüültülosiiniga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XIII peatüki punkti 14 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 R 0075: komisjoni määrus (EÜ) nr 75/2005, 18. jaanuar 2005 (ELT L 15, 19.1.2005, lk 3).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 75/2005 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk. 40.

(2)  ELT L 15, 19.1.2005, lk 3.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/30


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 100/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. aprilli 2005. aasta otsusega nr 63/2005. (1)

(2)

Komisjoni 28. jaanuari 2005. aasta direktiiv 2005/9/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi VII lisa kohandamiseks tehnika arenguga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVI peatüki punktile 1 (nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 L 0009: komisjoni direktiiv 2005/9/EÜ, 28. jaanuar 2005 (ELT L 27, 29.1.2005, lk 46).”

Artikkel 2

Direktiivi 2005/9/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 239, 15.9.2005, lk 46.

(2)  ELT L 27, 29.1.2005, lk 46.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 101/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 100/2004. (1).

(2)

Komisjoni 25. jaanuari 2005. aasta otsus 2005/53/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ artikli 3 lõike 3 punkti e kohaldamise kohta raadioseadmete suhtes, mis on ette nähtud osalemiseks automaatses identifitseerimissüsteemis (AIS), (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Otsusega 2005/53/EÜ on alates 26. juulist 2005 kehtetuks tunnistatud komisjoni otsus 2003/213/EÜ, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVIII peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 4zzm (komisjoni otsus 2004/71/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“4zzn.

32005 D 0053: Komisjoni otsus 2005/53/EÜ, 25. jaanuar 2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ artikli 3 lõike 3 punkti e kohaldamise kohta raadioseadmete suhtes, mis on ette nähtud osalemiseks automaatses identifitseerimissüsteemis (AIS) (ELT L 22, 26.1.2005, lk 14).”

2.

Punkt 4zzl (komisjoni otsus 2003/213/EÜ) jäetakse välja alates 26. juulist 2005.

Artikkel 2

Otsuse 2005/53/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 25.

(2)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 14

(3)  ELT L 81, 28.3.2003, lk 46.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/34


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 102/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu IV lisa (energeetika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu IV lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 43/2005. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul (2) tuleb lisada lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu IV lisa punkti 18 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2422/2001) järele lisatakse järgmine punkt:

“19.

32001 L 0077: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ, 27. september 2001, taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33).

Käesolevas lepingus loetakse direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a)

käesolevat direktiivi ei kohaldata Liechtensteini suhtes;

b)

artikli 3 lõikes 2 asendatakse kuupäev “27. oktoober 2002” ja artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 2 asendatakse kuupäev “27. oktoober 2003” järgmise tekstiga: “kuus kuud pärast EMP ühiskomitee 8. juuli 2005. aasta otsuse nr 102/2005 jõustumist”;

c)

artikli 3 lõike 2 teises taandes asendatakse sõna “ühendus” sõnadega “EFTA riigid”;

d)

1. protokolli lõiget 8 ei kohaldata artikli 3 lõike 4 teise taande suhtes;

e)

artikli 4 lõikes 1 asendatakse tekst “asutamislepingu artiklid 87 ja 88” järgmise tekstiga “EMP lepingu artiklid 61 ja 62”. Sõnad “asutamislepingu artiklid 6 ja 174” asendatakse sõnadega “EMP lepingu artikkel 73”;

f)

lisasse lisatakse järgmine tabel:

“Island

5,58

99,90

99,50 (3)

Norra

110,95

96,30

90,00 (4)

Artikkel 2

Direktiivi 2001/77/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk. 45.

(2)  EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  Asjaomane arvuline väärtus Islandi kohta sõltub sellest, et vastastikune seos teiste elektrivõrkudega ei muutu. Arvestades kliimatingimuste tähtsust elektrienergia tootmisel hüdroenergiaallikatest, elektrienergia nõudlust ja elektrienergia edastamise katkestusi, tuleb 2010. aasta arvandmed arvutada hüdroloogilistele ja kliimatingimustele toetuva pikaajalise mudeli põhjal.

(4)  Kas Norra suudab saavutada 90 protsendi eesmärgi sõltub sellest, kas elektrienergia tarbimise aastane kasv on rohkem või vähem kui 1 protsent aastas. See vastab ligikaudu suurusele 6–7 TWh, mis on aastateks 1997–2010 kehtestatud elektrienergia tootmismaht taastuvatest energiaallikatest.

Märgatavad erinevused hüdroenergia tootmisel Norras võivad tingida, et Norra puhul tuleb aruannetes soovitusliku eesmärgi saavutamise kohta arvestada hüdroenergia tootmise keskmist potentsiaali.”

(5)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/36


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 103/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 39/2005. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 460/2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet, (2) eesmärk on suurendada ühenduse, liikmesriikide ning ühtlasi ka ettevõtjate võimet ennetada ja lahendada võrgu- ja infoturbe probleeme.

(3)

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevus võib mõjutada võrgu- ja infoturbe probleemide lahendamist Euroopa Majanduspiirkonnas.

(4)

Seepärast tuleb määrus (EÜ) nr 460/2004 lepingusse inkorporeerida, et võimaldada EFTA riikidel Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti tegevuses täiel määral osaleda,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 460/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk. 36.

(2)  ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


LISA

Lepingu XI lisa punkti 5co järele (komisjoni soovitus 2003/558/EÜ) lisatakse järgmine punkt:

“5cp.

32004 R 0460: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 460/2004, 10. märts 2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ELT L 77, 13.3.2004, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

kui allpool ei ole sätestatud teisiti ja sõltumata lepingu protokollist nr 1, loetakse, et kõnealuses määruses sisalduv termin “liikmesriik/riigid” ja muud nende avalikke üksusi tähistavad terminid hõlmavad lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riike ja nende avalikke üksusi. Kohaldatakse protokolli nr 1 lõiget 11.

b)

EFTA riikide osas aitab lennundusohutusamet vajaduse korral olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveametit või alalist komiteed nende ülesannete täitmisel.

c)

Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

“11.

EFTA riigid osalevad täies mahus haldusnõukogus, kus neil on ELi liikmesriikidega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus.”

d)

Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõige:

“4.

Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/2001 ka kõikide EFTA riike käsitlevate ameti dokumentide suhtes.”

e)

Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

“12.

EFTA riigid osalevad lõikes 1 nimetatud ühenduse osamaksu tasumises. Selleks kohaldatakse lepingu artikli 82 lõike 1 punkti a ja protokolli 32 mutatis mutandis.”

f)

Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõige:

“3.

Erandina Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktist a võib ameti tegevdirektor võtta EFTA riikide täieõiguslikke kodanikke tööle lepingu alusel.”

g)

Artiklisse 20 lisatakse järgmine tekst:

“EFTA riigid kohaldavad ameti ja selle töötajate suhtes Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli ja selle alusel vastuvõetud kehtivaid eeskirju.””


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/39


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 104/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 39/2005. (1)

(2)

Komisjoni 14. mai 2004. aasta otsus 2004/535/EÜ Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta (2) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa punkti 5ei (komisjoni otsus 2004/411/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“5ej.

32004 D 0535: Komisjoni otsus 2004/535/EÜ, 14. mai 2004, Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta (ELT L 235, 6.7.2004, lk 11).”

Artikkel 2

Otsuse 2004/535/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk. 36.

(2)  ELT L 235, 6.7.2004, lk 11.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 105/2005,

8 juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 39/2005. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa punkti 5j (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/84/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“5k.

32003 L 0098: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ, 17. november 2003, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90).”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/98/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk 36.

(2)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 90.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/43


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 106/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu XIV lisa (konkurents)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIV lisa on muudetud EMP ühiskomitee 11. märtsi 2005. aasta otsusega nr 43/2005. (1)

(2)

Komisjoni 20. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 611/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 823/2000 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid), (2) parandatud ELTs L 103, 22.4.2005, lk 41, tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIV lisa punkti 11c (komisjoni määrus (EÜ) nr 823/2000) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 R 0611: komisjoni määrus (EÜ) nr 611/2005, 20. aprill 2005 (ELT L 101, 21.4.2005, lk 10), parandatud ELTs L 103, 22.4.2005, lk 41.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 611/2005 (parandatud ELT L 103, 22.4.2005, lk 41) islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. juulil 2005, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ELT L 198, 28.7.2005, lk 45.

(2)  ELT L 101, 21.4.2005, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


24.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/45


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 107/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse EMP lepingu teatavaid lisasid ja protokolli nr 31

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingu artiklis 128 on sätestatud, et kui Euroopa riik saab ühenduse liikmeks, peab ta taotlema EMP lepingu osaliseks saamist ning et lepingus osalemise tingimused olenevad lepinguosaliste ja taotlejariigi vahelisest kokkuleppest.

(2)

Pärast laienemisläbirääkimiste edukat lõpuleviimist esitasid Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Slovaki Vabariik ja Sloveenia Vabariik (edaspidi “uued lepinguosalised”) taotluse EMP lepingu osalisteks saamiseks.

(3)

Lepingu Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP laienemisleping) kirjutati alla 14. oktoobril 2003. aastal Luxembourg'is.

(4)

Vastavalt EMP laienemislepingu artikli 1 lõikele 2 on EMP lepingu sätted, nagu neid on muudetud enne 2002. aasta 1. novembrit vastu võetud EMP ühiskomitee otsustega, alates EMP laienemislepingu jõustumisest uute lepinguosaliste jaoks siduvad samadel tingimustel praeguste lepinguosalistega ning EMP laienemislepingus sätestatud tingimustel.

(5)

Alates 1. novembrist 2002 on ühenduse institutsioonid võimaldanud ajutisi erandeid ühenduse institutsioonide aktidest, mis on vastu võetud alates 1. novembrist 2002 kuni Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise tingimusi käsitleva akti allakirjutamise kuupäevani, samuti Euroopa Liidu asutamislepingute kohandusi käsitlevast aktist (edaspidi “16. aprilli 2003. aasta ühinemisakt”) või on ühinemise tõttu kohandanud ühenduse institutsioonide akte.

(6)

EMP lepingu ühtsuse ning üksikisikute ja ettevõtjate jaoks õiguskindluse tagamiseks tuleb selgitada, et nimetatud erandid ja kohandused on lepingusse inkorporeeritud.

(7)

Seetõttu tuleb lepingu protokolle ja lisasid muuta.

(8)

Kuna EMP lepinguga laiendatakse siseturgu EFTA riikidesse, siis on siseturu heaks toimimiseks vaja kohaldada käesolevat otsust alates Euroopa Liidu ühinemislepingu ja EMP laienemislepingu üheaegsest jõustumisest.

(9)

EMP laienemisleping ei ole veel jõustunud, kuid seda kohaldatakse ajutiselt ning seepärast kohaldatakse ka käesolevat otsust kuni EMP laienemislepingu jõustumiseni ajutiselt,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingusse inkorporeeritud üleminekumeetmed, mida kohaldatakse 16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti artikli 55 alusel, tuleb lahutamatu osana inkorporeerida lepingusse.

Seetõttu tuleb lepingu protokolle ja lisasid muuta vastavalt käesoleva otsuse A lisale.

Artikkel 2

Lepingusse inkorporeeritud õigusaktide kohandused, mis ühenduse institutsioonid on teinud 16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti artikli 57 alusel, tuleb lahutamatu osana inkorporeerida lepingusse.

Seetõttu tuleb lepingu protokolle ja lisasid muuta vastavalt käesoleva otsuse B lisale.

Artikkel 3

A ja B lisas loetletud ühenduse õigusaktide islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP ühiskomiteele lepingu artikli 103 lõike 1 kohase viimase teate esitamisele. (1)

Käesolevat otsust kohaldatakse alates EMP laienemislepingu jõustumise kuupäevast. Alates EMP laienemislepingu ajutise kohaldamise kuupäevast kohaldatakse käesolevat otsust ajutiselt kuni EMP laienemislepingu jõustumiseni.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 8. juuli 2005

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


A LISA

Lepingu XX lisa punkti 32fa (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ) kohanduse teksti ette lisatakse järgmine punkt:

“Kohaldatakse järgmistes aktides sätestatud üleminekumeetmeid:

32004 D 0486: nõukogu otsus 2004/486/EÜ, 26. aprill 2004, millega võimaldatakse Küprosele, Maltale ja Poolale teatavaid ajutisi erandeid direktiivist 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 162, 30.4.2004, lk 114).

32004 D 0312: nõukogu otsus 2004/312/EÜ, 30. märts 2004, millega võimaldatakse Tšehhi Vabariigile, Eestile, Lätile, Leedule, Ungarile, Slovakkiale ja Sloveeniale teatavaid ajutisi erandeid direktiivist 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 100, 6.4.2004, lk 33).”


B LISA

1.

Lepingu protokolli nr 31 XXII lisa punkti 10a (nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001) ja artikli 4 lõike 2c esimesse taandesse(nõukogu otsus 1999/382/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 R 0885: nõukogu määrus (EÜ) nr 885/2004, 26. aprill 2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).”.

2.

Lepingu protokolli nr 31 II lisa XIV peatüki punkti 1 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003), artikli 4 lõike 2c kolmandasse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 253/2000/EÜ), artikli 4 lõike 2c neljandasse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1031/2000/EÜ), artikli 4 lõike 2g esimesse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 291/2003/EÜ), artikli 9 lõike 4 neljandasse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 163/2001/EÜ), artikli 9 lõike 4 viiendasse taandesse (nõukogu otsus 2000/821/EÜ), artikli 13 lõike 4 neljandasse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 508/2000/EÜ), artikli 17 lõike 4 teise taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1719/1999/EÜ) ja artikli 17 lõike 4 kolmandasse taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1720/1999/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 R 0885: nõukogu määrus (EÜ) nr 885/2004, 26. aprill 2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).”

3.

Lepingu II lisa XV peatüki punkti 12l (komisjoni otsus 2000/657/EÜ) ja XIV lisa punkti 15b (komisjoni määrus (EÜ) nr 358/2003) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 R 0886: komisjoni määrus (EÜ) nr 886/2004, 4. märts 2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).”

4.

Lepingu II lisa II peatüki punkti 28 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/37/EÜ) ning IX lisa punkti 2 kaheksanda taande (nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ) alataandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ), punkti 7a esimese ja teise taande (nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ) alataandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ), punkti 30 teise ja kolmanda taande (nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ) alataandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ) ja punkti 30b esimese ja teise taande (nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ) alataandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26. aprill 2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).”

5.

Lepingu II lisa XV peatüki punkti 12a (nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ), II lisa XV peatüki punkti 12r (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ), IX lisa punkti 11 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ) ja XIII lisa punkti 19 (nõukogu direktiiv 96/26/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0066: nõukogu direktiiv 2004/66/EÜ, 26. aprill 2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).”