ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 293

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
9. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1818/2005, 8. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1819/2005, 8. november 2005, millega võetakse vastu 2006. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1820/2005, 8. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1821/2005, 8. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1822/2005, 8. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 seoses nitraadisisaldusega teatavates köögiviljades ( 1 )

11

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/76/EÜ, 8. november 2005, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/642/EMÜ ja 86/362/EMÜ seoses neis ettenähtud metüülkresoksiimi, tsüromasiini, bifentriini, metalaksüüli ja asoksüstrobiini jääkide piirnormidega ( 1 )

14

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 13. oktoober 2005, millega muudetakse otsust 2005/180/EÜ, millega lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 96/49/EÜ teha teatavaid erandeid ohtlike kaupade raudteeveo suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 3555 all)  ( 1 )

23

 

*

Komisjoni otsus, 28. oktoober 2005, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas aminopüraliidi ja fluopikoliidi võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4535 all)  ( 1 )

26

 

*

Komisjoni otsus, 8. november 2005, mis käsitleb loomade tervisekaitsemeetmeid sigade vesikulaarhaiguse vastu Itaalias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4273 all)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1818/2005,

8. november 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 8. novembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1819/2005,

8. november 2005,

millega võetakse vastu 2006. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3730/87, millega kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete kindlaksmääratud organisatsioonidele tarnimise üldeeskirjad, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 29. oktoobri 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 3149/92 (millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad), (3) peab komisjon võtma vastu 2006. eelarveaastaks ettenähtud vahenditest rahastatava jaotuskava. Kavaga tuleks eelkõige kindlaks määrata kava rakendamiseks iga meedet kohaldava liikmesriigi käsutuses olevate rahaliste vahendite ülemmäär ning sekkumisametite ladudest saadaolevate toodete kogused liikide kaupa.

(2)

2006. aastal meedet kohaldavad liikmesriigid on edastanud vajaliku teabe vastavalt määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklile 1.

(3)

Vahendite jaotamisel tuleb arvesse võtta varasemaid kogemusi ja seda, millises ulatuses on liikmesriigid neile varasematel aastatel eraldatud vahendid ära kasutanud.

(4)

Määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 2 lõike 3 punkti 1 alapunktis c sätestatakse toetuste määramine, et osta turult tooteid, mis ei ole sekkumisvarudest ajutiselt kättesaadavad. Kuna sekkumisametite valduses oleva lõssipulbri varud on praegu väga väikesed ning juba on tehtud ettevalmistusi nende müügiks turul, on vajalik kindlaks määrata toetus, et võimaldada 2006. aasta kavale vastava lõssipulbrikoguse turult ostmist. Tarnelepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks on vajalik kehtestada erisätted.

(5)

Määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud liikmesriikide vahel nende toodete ülekandmine, mis ei ole liikmesriigi sekkumisvarudes kättesaadavad, kuid mida liikmesriik aastaplaani täitmiseks vajab. Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 7 sätestatud tingimuste korral anda 2006. aasta kava elluviimiseks luba vajalike ühendusesiseste ülekannete jaoks.

(6)

Kava rakendamisel tuleks määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklis 3 osutatud rakendusjuhuna käsitada riiklikult ladustatud varude haldamise eelarveaasta alguskuupäeva.

(7)

Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 2 lõikele 2 konsulteeris komisjon kõnealuse kava väljatöötamise raames peamiste organisatsioonidega, kes on kursis ühenduses enim puudust kannatavate inimeste probleemidega.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusele (EMÜ) nr 3730/87 alusel toimub ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele mõeldud toiduainete jaotamine 2006. aastaks kooskõlas käesoleva määruse I lisas sätestatud jaotamiskavaga.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 viidatud kava jaoks nõutavad toetused liikmesriikidele lõssipulbri ostmiseks turult on kindlaks määratud II lisas.

2.   Lõikes 1 viidatud eduka pakkujaga lõssipulbri tarnelepingu sõlmimise aluseks on pakkuja antud tagatis, mis on võrdväärne pakkumishinnaga ja väljastatud sekkumisameti nimel.

Artikkel 3

Käesoleva määruse III lisas loetletud toodete ühendusesiseseid ülekandeid lubatakse määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 7 sätestatud tingimustel.

Artikkel 4

Käesoleva määruse artiklis 1 viidatud kava rakendamiseks on määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklis 3 viidatud rakendusjuhu kuupäev 1. oktoober 2005.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 352, 15.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2535/95 (EÜT L 260, 31.10.1995, lk 3).

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1608/2005 (ELT L 256, 30.9.2005, lk 13).


I LISA

Aastane jaotuskava 2006. eelarveaastaks

a)

Rahalised vahendid kava rakendamiseks igas liikmesriigis:

(eurodes)

Liikmesriik

Eraldatav summa

Belgia

3 064 940

Kreeka

7 127 822

Hispaania

53 793 470

Prantsusmaa

48 059 949

Iirimaa

355 874

Itaalia

73 538 420

Läti

2 096 236

Leedu

2 489 508

Luksemburg

34 959

Ungari

6 764 115

Malta

401 030

Poola

43 408 602

Portugal

13 306 532

Sloveenia

1 334 827

Soome

3 637 860

Kogusumma

259 414 143

b)

Ühenduse sekkumisvarudest võetavate tooteliikide kogused jaotamiseks igas liikmesriigis punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

(tonnides)

Liikmesriik

Teravili

Riis (koorimata riis)

Või

Suhkur

Belgia

12 121

2 800

450

 

Kreeka

 

15 000

 

 

Hispaania

73 726

28 000

13 560

2 000

Prantsusmaa

75 851

55 000

10 564

 

Iirimaa

 

 

120

 

Itaalia

115 253

20 000

6 833

3 500

Läti

19 706

 

 

 

Leedu

16 000

5 000

 

 

Ungari

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Poola

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Sloveenia

1 262

600

 

300

Soome

18 500

 

 

500

Kogusumma

500 778

161 000

41 500

12 847


II LISA

Toetused liikmesriikidele lõssipulbri ostmiseks ühenduse turult I lisa punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

Liikmesriik

Eurodes

Kreeka

4 538 402

Itaalia

33 849 510

Luksemburg

33 295

Malta

101 734

Poola

6 185 397

Sloveenia

863 810

Soome

1 274 443

Kogusumma

46 846 591


III LISA

2006. aasta kava alusel lubatud ühendusesisesed ülekanded

Toode

Kogus

(tonnides)

Valdaja

Adressaat

1.

Teravili

73 726

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa

FEGA, Hispaania

2.

Teravili

115 253

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa

AGEA, Itaalia

3.

Teravili

17 287

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa

INGA, Portugal

4.

Teravili

1 262

MVH, Ungari

AAMRD, Sloveenia

5.

Teravili

1 877

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa

Riiklik uuringu- ja arengukeskus, Malta

6.

Riis

5 000

Põllumajandusministeerium, Kreeka

Põllumajandus

7.

Riis

20 000

Põllumajandusministeerium, Kreeka

ARR, Poola

8.

Riis

14 000

FEGA, Hispaania

INGA, Portugal

9.

Riis

2 800

Ente Risi, Itaalia

BIRB, Belgia

10.

Riis

38 396

Ente Risi, Itaalia

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa,

11.

Riis

600

Ente Risi, Itaalia

Riiklik uuringu- ja arengukeskus, Malta

12.

Riis

600

Ente Risi, Itaalia

AAMRD, Sloveenia

13.

Suhkur

1 700

FEGA, Hispaania

INGA, Portugal

14.

Suhkur

500

ARR, Poola

Põllumajandusministeerium, Soome

15.

Suhkur

300

AGEA, Itaalia

AAMRD, Sloveenia

16.

Või

450

Põllumajandus- ja toiduamet, Iirimaa

BIRB, Belgia

17.

Või

8 997

Põllumajandus- ja toiduamet, Iirimaa

Põllumajandusministeerium, Prantsusmaa,

18.

Või

6 164

Põllumajandus- ja toiduamet, Iirimaa

ARR, Poola

19.

Või

631

FEGA, Hispaania

AGEA, Itaalia


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1820/2005,

8. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1623/2000 (2) nähakse ette ühenduse kütusesektoris bioetanoolina kasutamiseks ettenähtud veinialkoholi müügi kord pakkumismenetluse teel. Kõnealuse alkoholi võimalikult kõrge müügihinna võimaldamiseks tuleks veinialkoholi turul täiustada konkurentsi tingimusi.

(2)

Sellel eesmärgil tuleks soodustada pakkujate arvu suurendamist heakskiitmiskorra lihtsustamise teel. Samuti tuleks vajaduse korral võimaldada asjaomastel ettevõtetel turul vabalt valida kliente, kellele nad müüvad töödeldud alkoholi lõppkasutamiseks.

(3)

Pakkujad ei peaks alates pakkumiste esitamisest olema kohustatud näitama alkoholi sihtpunkti ja lõppostjat tingimusel, et lõppkasutus toimub ühenduse kütusesektoris bioetanoolina.

(4)

Alkoholi ettenähtud lõppkasutusest kinnipidamiseks tuleks suurendada täitmistagatist.

(5)

Tuleks täpsustada tingimusi pakkumismenetluses osalevate ettevõtete heakskiitmise otsuse kuupäeva osas.

(6)

Sekkumisametite, liikmesriikide ja komisjoni vahelist teabevahetust tuleks muuta läbipaistvamaks ja tõhusamaks.

(7)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1623/2000.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1623/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 92 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõiget 2 muudetakse järgmiselt.

i)

Punkt c asendatakse järgmise tekstiga:

“c)

ettevõtte tegevuskoht ja koopia selle ettevõtte skeemist, kus alkohol töödeldakse absoluutseks alkoholiks, ning märge aastase töötlemismahu kohta;”

ii)

Punkt e asendatakse järgmise tekstiga:

“e)

ettevõtte kohustus tagada, et alkoholi lõppostja kasutab alkoholi üksnes ühenduses kütuse tootmiseks bioetanoolina.”

b)

Lõige 5 asendatakse järgmise tekstiga:

“5.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamatult igast uuest heakskiitmise otsusest või selle tühistamisest, märkides otsuse täpse kuupäeva.”

2.

Artiklis 94 asendatakse lõiked 1 ja 2 järgmise tekstiga:

“1.   Pakkumise peab esitama pakkumismenetluse teadaande kuupäevaks heakskiidetud ettevõte.

2.   Pakkuja võib teha iga pakkumismenetluse kaudu müüdava partii kohta vaid ühe pakkumise. Kui pakkuja esitab partii kohta rohkem kui ühe pakkumise, ei võeta vastu ühtegi neist pakkumistest.”

3.

Artikli 94a punkt c jäetakse välja.

4.

Artikli 94b lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.   Komisjon teatab käesoleva artikli alusel võetud otsustest nendele alkoholi oma valduses hoidvatele liikmesriikidele ja sekkumisametitele, kellele on esitatud pakkumised.”

5.

Artikkel 94c asendatakse järgmise tekstiga.

“Artikkel 94c

Pakkumise vastuvõtmine ja komisjoni teavitamine

1.   Sekkumisamet teatab pakkujatele tema pakkumise suhtes tehtud otsusest viivitamata ja kirjalikult kättesaamistõendi vastu.

2.   Sekkumisamet edastab komisjonile artikli 94b lõikes 3 osutatud teatise kättesaamisele järgneva viie tööpäeva jooksul iga esitatud pakkumise asjaomase pakkuja nime ja aadressi.

3.   Kahe nädala jooksul pärast lõikes 1 nimetatud pakkumise vastuvõtmise teate saamise kuupäeva saab iga edukas pakkuja sekkumisametilt pakkumise vastuvõtmise teate.

4.   Kahe nädala jooksul pärast lõikes 1 nimetatud pakkumise vastuvõtmise teate saamise kuupäeva esitab iga edukas pakkuja asjaomasele sekkumisametile tõendi, et nad on esitanud täitmistagatise, mis on 40 eurot 100 %-lise alkoholi hektoliitri kohta, et tagada kõnealuse alkoholi tegelik kasutamine artikli 92 lõikega 1 täpsustatud otstarbel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1795/2003 (ELT L 262, 14.10.2003, lk 13).

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1219/2005 (ELT L 199, 29.7.2005, lk 45).


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1821/2005,

8. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse nõukogu arvamust,

võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. septembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1653/2004 (täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) (2) artiklis 30 nähakse ette, et täitevasutuse juhatus nimetab ametisse peaarvepidaja, kelle suhtes kohaldatakse personalieeskirju.

(2)

Täitevasutuse peaarvepidaja ülesanded, mis on sätestatud artiklis 30, piirnevad täitevasutuse halduseelarvega, samal ajal kui komisjoni peaarvepidaja vastutab kõikide täitevasutuse poolt rakendatava tegevuseelarvega seonduvate toimingute eest.

(3)

Komisjonil on olnud probleeme sobivate kandidaatide leidmisel, keda lähetada täitevasutustesse peaarvepidaja ametikoha täitmiseks.

(4)

Täitevasutuse peaarvepidaja ülesanded võib usaldada ajutisele töötajale nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (3) sätestatud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktis a määratletud tähenduses.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 1653/2004,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1653/2004 artikli 30 esimese lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

“Juhatus nimetab ametisse peaarvepidaja, kes on lähetatud ametnik või ajutine töötaja, kelle täitevasutus otse tööle võtab ning kelle vastutusalasse kuulub:”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Dalia GRYBAUSKAITĖ


(1)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.

(2)  ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.

(3)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1822/2005,

8. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 seoses nitraadisisaldusega teatavates köögiviljades

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, millega sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

olles konsulteerinud toidu teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. märtsi 2001. aasta määruses (EÜ) nr 466/2001, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes, (2) mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 563/2002, (3) on eelkõige sätestatud salati ja spinati nitraadisisaldusega seonduvad erimeetmed ning nimetatud määrusega nähakse ette üleminekuperioodid, mille jooksul võib piirnormist suurema nitraadisisaldusega salatit ja spinatit turustada liikmesriikide territooriumidel.

(2)

Hoolimata hea põllumajandustava kohaldamise arengust ilmneb liikmesriikide seireandmetest, et jätkuvalt esineb probleeme salati ja spinati nitraadisisalduse piirnormidest kinnipidamisega.

(3)

Paljud värske spinati nitraadisisalduse piirnormide eiramise juhud esinevad oktoobrikuus. Spinati puhul kuulub oktoober praegu suveperioodi hulka, samal ajal kui salati puhul on oktoober osa talveperioodist. Järjekindluse huvides peaks oktoober ka värske spinati puhul talveperioodi hulka kuuluma.

(4)

Piirkondade puhul, kus esineb raskusi värske salati ja värske spinati nitraadisisalduse piirnormidest kinnipidamisel, mis võivad olla seotud näiteks vähese päevavalgusega, on teatavad liikmesriigid taotlenud erandite tegemist ja esitanud piisavalt teavet tõendamaks, et nitraadisisalduse tasemete vähendamise võimalusi tulevikus uuritakse.

(5)

Kuni hea põllumajandustava kohaldamine areneb edasi, on asjakohane võimaldada neil liikmesriikidel lubada piiratud ajavahemiku jooksul piirnormidest suurema nitraadisisaldusega värske salati ja värske spinati turuleviimist, kuid ainult nende territooriumil ja ainult riigisiseseks tarbimiseks.

(6)

Ka muud köögiviljad sisaldavad nitraate, vahel suurel määral. Selleks, et panna alus arutelule köögiviljade nitraadisisaldusest tuleneva riski juhtimise pikaajaline strateegia üle, peaksid liikmesriigid jälgima nitraadisisaldust köögiviljades ja püüdma võimaluse korral selle tasemeid vähendada, eelkõige kohaldades heade põllumajandustavade parendatud eeskirju. Euroopa Toiduohutusameti ajakohastatud teaduslik riskianalüüs aitaks selgitada köögiviljade nitraadisisaldusest tulenevat riski. Määruses (EÜ) nr 466/2001 sätestatud piirnormid tuleks läbi vaadata, võttes arvesse eespool kirjeldatud tegevuse tulemusel saadud teavet.

(7)

Määrust (EÜ) nr 466/2001 tuleks vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 466/2001 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 3 jäetakse välja.

2.

Lisatakse artikkel 3a järgmises sõnastuses:

“Artikkel 3a

Liikmesriigid jälgivad nitraadisisaldust köögiviljades, kus see on märkimisväärne, eelkõige lehtköögiviljades, ja edastavad seiretulemused komisjonile iga aasta 30. juuniks.”

3.

Lisatakse artikkel 3b järgmises sõnastuses:

“Artikkel 3b

1.   Erandina artikli 1 lõikest 1 lubatakse Belgial, Iirimaal, Madalmaadel ja Ühendkuningriigil kuni 31. detsembrini 2008 turule viia värsket spinatit, mis on kasvatatud ja mõeldud tarbimiseks nende territooriumil ja mille nitraadisisaldus on suurem kui I lisa punktis 1.1 sätestatud piirnormid.

2.   Erandina artikli 1 lõikest 1 lubatakse Iirimaal ja Ühendkuningriigil kuni 31. detsembrini 2008 turule viia värsket salatit, mis on kasvatatud ja mõeldud tarbimiseks nende territooriumil, mis on koristatud aastaringselt ja mille nitraadisisaldus on suurem kui I lisa punktis 1.3 sätestatud piirnormid.

Erandina artikli 1 lõikest 1 lubatakse Prantsusmaal kuni 31. detsembrini 2008 turule viia värsket salatit, mis on kasvatatud ja mõeldud tarbimiseks Prantsusmaa territooriumil, mis on koristatud 1. oktoobrist 31. märtsini ja mille nitraadisisaldus on suurem kui I lisa punktis 1.3 sätestatud piirnormid.”

4.

Määruse (EÜ) nr 466/2001 I lisa 1. jagu asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 77, 16.3.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 856/2005 (ELT L 143, 7.6.2005, lk 3).

(3)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 5.


LISA

Määruse (EÜ) nr 466/2001 I lisa 1. jagu asendatakse järgmisega:

“1. jagu:   nitraadid

Toode

Piirnorm (mg NO3/kg)

Proovivõtumeetod

Standardanalüüsimeetod

1.1.

Värske spinat (1) (Spinacia oleracea)

Koristatud 1. oktoobrist 31. märtsini

3 000

Direktiiv 2002/63/EÜ (2)

 

Koristatud 1. aprillist 30. septembrini

2 500

1.2.

Konserveeritud, sügavkülmutatud või külmutatud spinat

 

2 000

Direktiiv 2002/63/EÜ

 

1.3.

Värske salat (Lactuca sativa L.) (katmikalal ja avamaal kasvatatud aedsalat), v.a punktis 1.4 nimetatud salat

Koristatud 1. oktoobrist 31. märtsini:

 

Direktiiv 2002/63/EÜ. Laboriproovis on siiski minimaalselt 10 ühikut

 

katmikalal kasvatatud salat

4 500 (3)

avamaal kasvatatud salat

4 000 (3)

Koristatud 1. aprillist 30. septembrini:

 

katmikalal kasvatatud salat

3 500 (3)

avamaal kasvatatud salat

2 500 (3)

1.4.

Jääsalat (4)

Katmikalal kasvatatud salat

2 500 (3)

Direktiiv 2002/63/EÜ. Laboriproovis on siiski minimaalselt 10 ühikut

 

Avamaal kasvatatud salat

2 000 (3)

1.5.

Imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud (5)  (6)

 

200

Direktiiv 2002/63/EÜ (sätted, milles käsitletakse töödeldud taimseid toiduaineid ja töödeldud loomseid toiduaineid)

 


(1)  Värske spinati piirnorme ei kohaldata sellise värske spinati suhtes, mis on ette nähtud töötlemiseks ja mida veetakse lahtisena põllult töötlemisettevõttesse.

(2)  EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30.

(3)  Tootmismeetodile osutava asjakohase märgistuse puudumisel kohaldatakse avamaal kasvatatavale salatile kehtestatud piirnormi.

(4)  Komisjoni 27. juuli 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1543/2001, milles sätestatakse salati, kähara endiivia ja eskariooli turustusnormid (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 9).

(5)  Imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised töödeldud toidud nagu määratletud komisjoni 16. veebruari 1996. aasta direktiivi 96/5/EÜ, Euratom (imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta) artiklis 1 (EÜT L 49, 28.2.1996, lk 17). Piirnormid kehtivad toodete suhtes, mis on tarvitusvalmis või mis muudetakse tarvitusvalmiks tootja juhendi kohaselt.

(6)  Komisjon vaatab 1. aprilliks 2006 läbi nitraatide piirnormid imiku- ja väikelapsetoidus, võttes arvesse teaduse ja tehnika edusamme.”


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/14


KOMISJONI DIREKTIIV 2005/76/EÜ,

8. november 2005,

millega muudetakse nõukogu direktiive 90/642/EMÜ ja 86/362/EMÜ seoses neis ettenähtud metüülkresoksiimi, tsüromasiini, bifentriini, metalaksüüli ja asoksüstrobiini jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (3) eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ vastutavad taimekaitsevahendite kasutusloa andmise eest teatavate põllukultuuride puhul liikmesriigid. Selliste kasutuslubade aluseks peab olema inimeste ja loomade tervist ning keskkonda mõjutavate tegurite hinnang. Hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kasutajate ja kõrvalseisjate kokkupuuteid ja mõju maismaa-, vee- ja õhukeskkonnale, samuti töödeldud põllukultuurides sisalduvate jääkainete tarbimise mõju inimestele ja loomadele.

(2)

Jääkide piirnormid kajastavad tegeliku taimekaitse saavutamiseks vajalikku pestitsiidide miinimumkogust, mida kasutatakse selliselt, et jääkaine kogus on võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, eelkõige hinnangulist toidu kaudu omastamist arvesse võttes.

(3)

Jääkide piirnormid tuleks aeg-ajalt läbi vaadata. Piirnorme võib uute kasutusviiside, uue teabe või uute andmete arvessevõtmiseks muuta.

(4)

Jääkide piirnormid määratakse kindlaks vastavalt analüütiliselt määratud alammäärale, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke või kui nende kasutamine ei ole lubatud või kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamiseks ei esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamiseks ei esitatud asjaomaseid andmeid ning selle tagajärjel leidub ühenduse turul ringlusse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke.

(5)

Komisjoni on teavitatud direktiividega 90/642/EMÜ ja 86/362/EMÜ hõlmatud teatavate pestitsiidide uutest või muutunud kasutusviisidest. See puudutab metüülkresoksiimi, tsüromasiini, bifentriini, metalaksüüli ja asoksüstrobiini.

(6)

Tarbijate eluaegset kokkupuudet kõnealuste pestitsiididega selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud juhiseid. (4) On välja arvutatud, et asjaomased jääkide piirnormid tagavad, et aktsepteeritavat päevadoosi ei ületa.

(7)

Kättesaadava teabe hindamine on näidanud, et akuutset etalonannust ei nõuta ja seetõttu ei ole lühiajaline hinnang vajalik.

(8)

Seepärast on asjakohane kehtestada nende taimekaitsevahendite jääkide uued piirmäärad.

(9)

Selliste ajutiste piirnormide kehtestamine või muutmine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada ajutisi metalaksüüli jääkide piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja sama direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse metalaksüüli ja metalaksüül-M-i edasikasutamise lubamiseks piisavaks. Pärast seda peaksid ühenduse ajutised jääkide piirnormid muutuma lõplikuks.

(10)

Seetõttu tuleks direktiive 90/642/EMÜ ja 86/362/EMÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 9. mail 2006. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 10. maist 2006.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile vastavalt käesolevale direktiivile kohandatud tähtsamate õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/48/EÜ (ELT L 219, 24.8.2005, lk 29).

(2)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/48/EÜ.

(3)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/34/EÜ (ELT L 125,18.5.2005, lk 5).

(4)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega, avaldatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).


I LISA

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osa Metalaksüüli rida asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid

Piirnorm (mg/kg)

“Metalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a metalaksüül-M (isomeeride summa)

0,05 (1)  (2)

TERAVILI


(1)  Alumine määramispiir.

(2)  Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.”


II LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osas asendatakse metüülkresoksiimi, tsüromasiini, bifentriini, metalaksüüli ja asoksüstrobiini read järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metüülkresoksiim

Tsüromasiin

Bifentriin

Metalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a metalaksüül-M (isomeeride summa)

Soksüstrobiin

“1.   

Värsked, kuivatatud või külmutamise teel säilitatud kuumtöötlemata suhkrulisandita puuviljad; pähklid

i)

TSITRUSVILJAD

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Greip

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKLIPUU VILJAD (koorega või ilma)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mandlid

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

Kastanid

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

Pekaanipähklid

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

Pistaatsiad

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Õunad

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Aprikoosid

 

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

 

 

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

v)

MARJAD JA VÄIKSED PUUVILJAD

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

1

 

0,2

 

2

Lauaviinamarjad

 

 

 

2 (2)

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

1 (2)

 

b)

Maasikad (va metsmaasikad)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Koguviljad (va metsamarjad)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Murakad

 

 

0,3

 

3

Põldmurakad

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

0,3

 

3

Muud

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (välja arvatud metsamarjad)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Mustikad

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

1

 

0,5

 

 

Karusmarjad

1

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Metsamarjad ja metsapuuviljad

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

MUUD PUUVILJAD

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

Banaanid

 

 

0,1

 

2

Datlid

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

0,2

Oliivid

0,2

 

 

 

 

Papaia

 

 

 

 

0,2

Granadillid

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud köögiviljad

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Söögipeet

 

 

 

 

 

Porgandid

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Kassaava

 

 

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

0,3

Mädarõigas

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Maapirn

 

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Juurpetersell

 

 

 

 

0,2

Redised

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Aed-piimjuur

 

 

 

 

0,2

Maguskartul

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

Muud

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Küüslauk

 

 

 

0,5 (2)

 

Sibulad

 

 

 

0,5 (2)

 

Šalott

 

 

 

0,5 (2)

 

Talisibulad

 

 

 

0,2 (2)

2

Muud

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

VILIKÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

1

0,2

 

2

Tomat

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Piprad

1

 

 

0,5 (2)

 

Baklažaanid

0,5

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Kurk

 

 

 

0,5 (2)

 

Kornišonid

 

 

 

 

 

Kabatšokid

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Melonid

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Patissonid

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Muud

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Suhkrumais

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Õisik-kapsad

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Spargelkapsas (sealhulgas asparkapsas)

 

 

 

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

b)

Peakapsad

 

 

1

 

0,3

Rooskapsas

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

1 (2)

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Lehtkapsad

 

 

0,05 (1)

 

5

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

Lehtkapsas

 

 

 

0,2 (2)

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Nuikapsas

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

LEHTKÖÖGIVILI JA VÄRSKED MAITSETAIMED

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Salat ja muu selline

 

15

2

 

3

Salatkress

 

 

 

 

 

Põldkännak

 

 

 

 

 

Salat

 

 

 

2 (2)

 

Eskariool (laialehine endiivia)

 

 

 

1 (2)

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Spinat ja muu selline

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Spinat

 

 

 

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

c)

Ürt-allikkress

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Salatsigur

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Maitsetaimed

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

Murulauk

 

 

 

 

 

Petersell

 

 

 

 

 

Lehtseller

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

vi)

KAUNKÖÖGIVILI (värske)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Oad (kaunadega)

 

5

0,5

 

1

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

0,2

Herned (kaunadega)

 

5

0,1

 

0,5

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

0,2

Muud

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

VARSKÖÖGIVILI (värske)

 

 

0,05 (1)

 

 

Spargel

 

 

 

 

 

Hispaania artišokk

 

 

 

 

 

Seller

 

2

 

 

5

Apteegitill

 

 

 

 

 

Artišokk

 

2

 

 

1

Porrulauk

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Rabarber

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

SEENED

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Kultuurseened

 

5

 

 

 

b)

Metsaseened

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Kaunviljad

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Oad

 

 

 

 

 

Läätsed

 

 

 

 

 

Herned

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

4.

Õliseemned

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Linaseemned

 

 

 

 

 

Maapähklid

 

 

 

 

 

Mooniseemned

 

 

 

 

 

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

Päevalilleseemned

 

 

 

 

 

Rapsiseemned

 

 

 

 

0,5

Sojaoad

 

 

 

 

0,5

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Kartul

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Varajane kartul

 

 

 

 

 

Säilituskartul

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatatud lehed ja varred, kääritatud või muul viisil töödeldud, Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Humal (kuivatatud), kaasa arvatud humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Alumine määramispiir.

(2)  Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/23


KOMISJONI OTSUS,

13. oktoober 2005,

millega muudetakse otsust 2005/180/EÜ, millega lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 96/49/EÜ teha teatavaid erandeid ohtlike kaupade raudteeveo suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 3555 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/777/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eelkõige selle artikli 6 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 96/49/EÜ artikli 6 lõikele 9 peavad liikmesriigid komisjonile oma eranditest ette teatama, esimest korda hiljemalt 31. detsembril 2002 või kuni kahe aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi lisa muudetud versioonide kohaldamise viimast kuupäeva.

(2)

Komisjoni direktiiviga 2003/29/EÜ (2) muudeti direktiivi 96/49/EÜ lisa. Direktiivis 2003/29/EÜ sätestatud tingimustel pidid liikmesriigid jõustama riigisisesed õigusaktid hiljemalt 1. juuliks 2003, kuna direktiivi 96/49/EÜ artikli 6 lõikes 9 osutatud kohaldamise viimane kuupäev oli 30. juuni 2003.

(3)

Teatavad liikmesriigid teatasid komisjonile 31. detsembriks 2003 oma soovist kehtestada erandeid nõukogu direktiivist 96/49/EÜ. Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta otsusega 2005/180/EÜ, millega lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 96/49/EÜ teha teatavaid erandeid ohtlike kaupade raudteeveo suhtes, (3) andis komisjon neile liikmesriikidele loa kehtestada kõnealuse otsuse I ja II lisas loetletud erandeid.

(4)

Komisjoni direktiiviga 2004/89/EÜ (4) muudeti järjekordselt direktiivi 96/49/EÜ lisa. Direktiivis 2004/89/EÜ sätestatud tingimustel pidid liikmesriigid jõustama riigisisesed õigusaktid hiljemalt 1. oktoobriks 2004, kuna direktiivi 96/49/EÜ artikli 6 lõikes 9 osutatud kohaldamise viimane kuupäev oli 30. september 2004.

(5)

Ühendkuningriik teatas komisjonile 31. detsembriks 2004 oma soovist muuta otsuse 2005/180/EÜ I lisas sätestatud erandeid. Komisjon on uurinud kõnealuste teatiste vastavust direktiivi 96/49/EÜ artikli 6 lõikes 9 sätestatud tingimustele ja need heaks kiitnud. Seepärast tuleks nimetatud liikmesriigil lubada kehtestada kõnealuseid erandeid.

(6)

Seepärast tuleb otsuse 2005/180/EÜ I lisa muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 94/55/EÜ (5) artikli 9 alusel loodud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/180/EÜ muudetakse järgmiselt:

I lisa muudetakse käesoleva otsuse lisas loetletud eranditega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 13. oktoober 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/110/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004, lk 24).

(2)  ELT L 90, 8.4.2003, lk 47.

(3)  ELT L 61, 8.3.2005, lk 41.

(4)  ELT L 293, 16.9.2004, lk 14.

(5)  EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/111/EÜ (ELT L 365, 10.12.2004, lk 25).


LISA

Liikmesriikidele lubatud erandid teatavate ohtlike ainete väikeste koguste puhul

ÜHENDKUNINGRIIK

RA-SQ 15.2 (muudetud)

Teema: Nimeliselt tühjade püsipaakide vedu, mis ei ole ette nähtud transpordivarustuseks (N2).

Viide direktiivi lisale: 5. ja 7. osa

Direktiivi lisa sisu: Kaubasaateprotseduure, vedu, toiminguid ja sõidukeid käsitlevad nõuded.

Viide riigisisesele õigusaktile: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Riigisisese õigusakti sisu:

Märkused: Kõnealuste püsipaakide vedu ei ole ohtlike kaupade vedu tavalises tähenduses ning RIDi sätteid ei saa praktikas kohaldada. Kuna mahutid on “nimeliselt tühjad”, on nendes tegelikult sisalduvate ohtlike kaupade kogus määratluse kohaselt üliväike.

RA-SQ 15.4 (muudetud)

Teema: Lubada erinevat “maksimumkogust veoüksuse kohta” 1. klassi kaupadele, mis kuuluvad punktis 1.1.3.1 ettenähtud 1. ja 2. kategooriasse.

Viide direktiivi lisale: 1.1.3.1

Direktiivi lisa sisu: Erandid sõltuvalt veoliigist.

Viide riigisisesele õigusaktile: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Riigisisese õigusakti sisu: Võetakse vastu eeskirjad, mis lubavad teha erandeid lõhkeainete segalasti ja piiratud koguste suhtes.

Märkused: 1. klassi kaupadele lubatakse erinevaid kogusepiiranguid ja segalasti korrutustegureid, mis 1. veoliigi puhul on “50” ja 2. liigi puhul “500”. Segalaadungite arvutamisel on korrutustegur 1. veoliigi puhul “20” ja 2. veoliigi puhul “2”.

RA-SQ 15.5 (muudetud)

Teema: RA-SQ 6.6. vastuvõtmine.

Viide direktiivi lisale: 5.3.1.3.2

Direktiivi lisa sisu: Haagistega ühendveo märgistusnõude leevendamine.

Viide riigisisesele õigusaktile: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Riigisisese õigusakti sisu: Märgistusnõue ei kehti juhtudel, kui sõiduki märgistused on selgelt nähtavad.

Märkused: See on alati olnud Ühendkuningriigi riigisisene säte.


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/26


KOMISJONI OTSUS,

28. oktoober 2005,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas aminopüraliidi ja fluopikoliidi võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4535 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/778/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/414/EMÜ on ette nähtud ühenduses lubatud taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2)

Dow AgroSciences Ltd, Ühendkuningriik, on 22. aprillil 2004 esitanud Ühendkuningriigi ametiasutustele toimiku toimeaine aminopüraliid kohta koos taotlusega kanda kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Bayer CropScience, Prantsusmaa, on 7. mail 2004 esitanud Ühendkuningriigi ametiasutustele toimiku toimeaine fluopikoliid kohta koos taotlusega kanda kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Ühendkuningriigi ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastavad asjaomaste toimeainete kohta esitatud toimikud direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele. Näib, et esitatud toimikud vastavad ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andmete ja teabega seotud nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotlejad on vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud seejärel asjaomased toimikud komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele.

(4)

Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealuseid toimikuid käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5)

Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või lisateabe esitamist teatavate punktide selgitamiseks toimikus.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõiget 4, vastavad käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeainete kohta esitatud toimikud, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuste ainete kandmiseks kõnealuse direktiivi I lisasse, põhimõtteliselt kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastavad kõnealused toimikud kõnealuse direktiivi III lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriigid jätkavad asjaomaste toimikute üksikasjalikku läbivaatamist ning esitavad nende läbivaatuste tulemused ning soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused Euroopa Komisjonile niipea kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates kuupäevast, mil käesolev otsus Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. oktoober 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/34/EÜ (ELT L 125, 18.5.2005, lk 5).


LISA

KÄESOLEVAS OTSUSES KÄSITLETUD TOIMEAINED

Nr

Üldnimetus, CIPACi identifitseerimisnumber

Taotleja

Taotlemise kuupäev

Referentliikmesriik

1

Aminopüraliid CIPACi numbrit ei ole veel antud

Dow AgroSciences Ltd.

22.4.2004

UK

3

Fluopikoliid CIPACi numbrit ei ole veel antud

Bayer CropScience, France

7.5.2004

UK


9.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/28


KOMISJONI OTSUS,

8. november 2005,

mis käsitleb loomade tervisekaitsemeetmeid sigade vesikulaarhaiguse vastu Itaalias

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4273 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/779/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavates Itaalia piirkondades on registreeritud sigade vesikulaarhaiguse puhanguid.

(2)

Itaalia on haiguspuhangutega toimetuleks võtnud meetmed nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/119/EMÜ alusel, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega. (2)

(3)

Itaalia on võtnud ka kogu riiki hõlmavaid lisameetmeid sigade vesikulaarhaiguse likvideerimiseks ja seireks. Kõnealused meetmed on sätestatud Itaalia poolt esitatud iga-aastastes sigade vesikulaarhaiguse likvideerimise ja seire programmides ning heaks kiidetud vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsuse 90/424/EMÜ (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) (3) artikli 24 lõikele 6 ning artiklitele 29 ja 32.

(4)

Komisjoni 30. novembri 2004. aasta otsusega 2004/840/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikide esitatud teatavate loomahaiguste likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamisele suunatud kontrollimisalased programmid aastaks 2005 ning määratakse kindlaks ühenduse rahalise toetuse suurus, (4) kiideti heaks Itaalia poolt 2005. aastaks esitatud sigade vesikulaarhaiguse likvideerimise ja seire programm.

(5)

Iga-aastastes sigade vesikulaarhaiguse likvideerimise ja seire programmides sätestatud meetmete eesmärgiks on seakasvatusettevõtete sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistamine ja vastava staatuse andmise tagamine kõikidele Itaalia piirkondadele. Kõnealused programmid sisaldavad ka reegleid elussigade liikumise ja nendega kauplemise kohta, kui sead pärinevad piirkondadest ja ettevõtetest, millel on sigade vesikulaarhaiguse suhtes erinev staatus.

(6)

Enamik Itaalia piirkondi, välja arvatud Abruzzo, Campania, Calabria ja Sitsiilia, on tunnistatud sigade vesikulaarhaigusest vabaks pärast seda, kui iga-aastaste likvideerimise ja seire programmide raames toimuval kõikide ettevõtete sigade korduval testimisel ja proovide võtmisel on saadud head tulemused.

(7)

Võttes arvesse haiguse iseloomu ja jätkuvat esinemist teatavates Itaalia piirkondades, tuleks haiguse avastamiseks varajases staadiumis siiski jätkata järelevalvet sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondades.

(8)

Haiguse leidumine nendes piirkondades, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, seab elussigadega kauplemise kaudu ohtu ka Itaalia teistes piirkondades asuvad seakasvatusettevõtted. Seepärast ei tohiks teistesse Itaalia piirkondadesse viia sigu piirkondadest, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, välja arvatud juhul, kui sead pärinevad teatavatele tingimustele vastavatest ettevõtetest.

(9)

Teistesse liikmesriikidesse ei tohiks saata sigu, kes pärinevad piirkondadest, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud. Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondadest pärinevaid sigu tohib välja saata üksnes kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud ettevõtetest.

(10)

Käesolevas otsuses sätestatud eeskirjade kohaldamine ei piira direktiivis 92/119/EMÜ sätestatud eeskirjade kohaldamist. Asjakohane on sätestada mõiste “sigade kogumiskeskus”, mis erineb mõistest, mis on sätestatud nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiviga 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta. (5)

(11)

Läbipaistvuse huvides tuleks ühenduse tasandil kehtestada reeglid seakasvatusettevõtete ja piirkondade staatuse kohta seoses sigade vesikulaarhaigusega ning elussigade liikumise ja nendega ühendusesisese kauplemise kohta, kui sead pärinevad ettevõtetest ja piirkondadest, millel on sigade vesikulaarhaiguse suhtes erinev staatus.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I PEATÜKK

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Kõnealuses otsuses sätestatakse seoses sigade vesikulaarhaigusega loomade tervishoiueeskirjad Itaalia piirkondadele, mis on sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, ja piirkondadele, mida ei ole kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

kehtivad direktiivi 92/119/EMÜ mõisted;

2.

sigade kogumiskeskus – kaupleja ettevõte, kuhu sigu regulaarselt 30 päeva jooksul pärast nende soetamist sisse tuuakse ja kust neid välja viiakse.

II PEATÜKK

ITAALIA PIIRKONDADE JA ETTEVÕTETE SIGADE VESIKULAARHAIGUSEST VABAKSTUNNISTAMINE

Artikkel 3

Piirkondade vabaks tunnistamine

1.   I lisas loetletud Itaalia piirkonnad on sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud.

2.   II lisas loetletud Itaalia piirkondi ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud.

Artikkel 4

Ettevõtete vabaks tunnistamine

1.   Itaalia tagab, et järgitakse lõikeid 2–6.

2.   Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondades tunnistatakse seakasvatusettevõte kõnealusest haigusest vabaks juhul, kui:

a)

seroloogiliste testide jaoks on võetud kahel korral intervalliga 28–40 päeva proove aretussigade selliselt hulgalt, mis on piisav sigade vesikulaarhaiguse 5 % levimuse avastamiseks 95 % usaldusvahemikuga, ja tulemused on olnud negatiivsed ning

b)

kui sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondades asuvates ettevõtetes ei peeta aretussigu, on kõik sellistesse ettevõtetesse viidavad sead pärit kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud ettevõtetest.

3.   Piirkondades, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, tunnistatakse seakasvatusettevõte kõnealusest haigusest vabaks juhul, kui seroloogiliste testide jaoks on võetud kahel korral intervalliga 28–40 päeva proove sigade selliselt hulgalt, mis on piisav sigade vesikulaarhaiguse 5 % levimuse avastamiseks 95 % usaldusvahemikuga, ja tulemused on olnud negatiivsed.

4.   Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud seakasvatusettevõte säilitab kõnealuse staatuse juhul, kui:

a)

proovide võtmine ja kontrollimine on läbi viidud vastavalt artikli 5 lõikele 1 ja artiklile 6 ning tulemused on negatiivsed ja

b)

sellisesse ettevõttesse toodud sead on pärit sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud ettevõtetest.

5.   Sigade vesikulaarhaigusest vaba ettevõtte staatus:

a)

peatatakse, kui ettevõttes avastatakse seropositiivne juhtum, mida kinnitavad täiendavad uuringud, kuni kõnealune siga on ametliku järelevalve all tapetud, või

b)

tühistatakse, kui avastatakse kaks või rohkem seropositiivset juhtumit.

6.   Seakasvatusettevõte tunnistatakse uuesti sigade vesikulaarhaigusest vabaks, kui on tehtud vastavalt lõike 2 või 3 kohane proovide võtmine ja kontroll ning tulemused on negatiivsed.

III PEATÜKK

JÄRELEVALVE

Artikkel 5

Järelevalve sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondades

1.   Itaalia tagab, et proovide võtmine ja kontroll sigade vesikulaarhaiguse avastamiseks kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud piirkondades viiakse läbi vastavalt lõigetele 2 ja 3.

2.   Rohkem kui kahe aretusseaga ettevõtetes võetakse seroloogiliste testide jaoks proove 12 juhuslikult valitud aretussealt või kõigilt aretussigadelt, kui majandis peetakse vähem kui 12 aretussiga, tehes seda järgmiste intervallidega:

a)

kord aastas, kui ettevõttes kasvatatakse põhiliselt tapasigu;

b)

muudel juhtudel kaks korda aastas.

3.   Sigade kogumiskeskustes võetakse väljaheiteproove viroloogiliseks testimiseks kord kuus igast sulust, kus sigu tavaliselt peetakse.

Artikkel 6

Järelevalve piirkondades, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud

1.   Itaalia tagab, et proovide võtmine ja kontroll sigade vesikulaarhaiguse avastamiseks piirkondades, mida ei ole kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud, viiakse läbi vastavalt lõigetele 2 ja 3.

2.   Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud ettevõtetes, kus peetakse aretussigu, ja sigade kogumiskeskustes kehtivad artikli 5 sätted.

3.   Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud ettevõtetes, kus aretussigu ei peeta, võetakse seroloogiliste testide jaoks kaks korda aastas proove 12 juhuslikult valitud sealt või kõigilt sigadelt, kui ettevõttes peetakse vähem kui 12 siga. Ettevõtte sigadelt võidakse proove võtta ka tapamajas tapmise käigus.

IV PEATÜKK

ELUSSIGADE LIIKUMINE ITAALIA PIIRES JA TEISTESSE LIIKMESRIIKIDESSE

I JAGU

Liikumine itaalia piires

Artikkel 7

Meetmed elussigade liikumise kohta Itaalia piires

1.   Itaalia tagab, et elussigade liikumiseks Itaalia piires järgitakse lõikeid 2, 3 ja 4.

2.   Kui tapamajja tapmisele viiakse sigu, kes pärinevad ettevõtetest, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, võetakse seroloogiliste testide jaoks proove selliselt hulgalt sigadelt, mis on piisav sigade vesikulaarhaiguse 5 % levimuse avastamiseks 95 % usaldusvahemikuga.

3.   Keelatud on teistesse ettevõtetesse viia sigu, kes pärinevad ettevõtetest, mida pole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud.

4.   Keelatud on viia sigu, kes pärinevad piirkondadest, mida pole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, teistesse piirkondadesse.

Artikkel 8

Erandid ja tingimused

Artikli 7 lõike 4 erandina võib Itaalia valitsus lubada sigade liikumist ettevõtetest piirkondades, mida pole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, teistesse Itaalia piirkondadesse tingimusel, et:

a)

päritoluettevõte on olnud sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud vähemalt kahel järjestikusel aastal;

b)

60 päeva enne liikumist ei ole päritoluettevõte asunud sigade vesikulaarhaiguse puhangu järgses ohustatud või järelevalvetsoonis;

c)

päritoluettevõttesse ei toodud sigade vesikulaarhaiguse kahtlusega ettevõtetest sigu 12 kuu jooksul enne liikumist;

d)

päritoluettevõtte sigadelt võetakse proove 20 kuni 30 päeva enne liikumist ning seroloogiliste testide jaoks võetakse proove selliselt hulgalt sigadelt, mis on piisav sigade vesikulaarhaiguse 5 % levimuse avastamiseks 95 % usaldusvahemikuga;

e)

sihtettevõtte sigadelt võetakse proove vähemalt 28 päeva pärast liikumist ning seroloogiliste testide jaoks võetakse proove selliselt hulgalt sigadelt, mis on piisav sigade vesikulaarhaiguse 5 % levimuse avastamiseks 95 % usaldusvahemikuga. Sigu ei tohi sihtettevõttest enne testimist ja negatiivsete tulemuste saamist välja viia;

f)

loomi transporditakse pitseeritud veovahendites ametivõimude järelevalve all;

g)

sigade liikumisest antakse sihtettevõtte eest vastutavale kohalikule veterinaarasutusele teada vähemalt 48 tundi varem;

h)

sigade transportimiseks kasutatavaid veovahendeid puhastatakse ja desinfitseeritakse ametliku järelevalve all enne ja pärast transportimist.

II JAGU

Ühendusesisene liikumine

Artikkel 9

Elussigade saatmine Itaaliast teistesse liikmesriikidesse

1.   Itaalia tagab, et järgitakse lõikeid 2 ja 3.

2.   Piirkondadest, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud, on keelatud sigu teistesse liikmesriikidesse saata.

3.   Sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud piirkondadest teistesse liikmesriikidesse saadetud sead pärinevad kõnealusest haigusest vabaks tunnistatud ettevõtetest.

Artikkel 10

Sertifitseerimisega seotud kohustus

Itaalia tagab, et direktiivi 64/432/EMÜ artikli 5 lõikele 1 vastavad veterinaarsertifikaadid, mis on käesoleva otsuse artikli 8 lõike 2 kohaselt Itaaliast teistesse liikmesriikidesse saadetavate sigadega kaasas, on sõnastatud järgmiselt:

“Komisjoni otsuse 2005/779/EÜ (mis käsitleb loomade tervisekaitsemeetmeid sigade vesikulaarhaiguse vastu Itaalias) kohased loomad”

V PEATÜKK

TEATAMISKOHUSTUS

Artikkel 11

Teabe edastamine liikmesriikidele ja komisjonile

Itaalia valitsus edastab kogu asjakohase teabe kõnealuse otsuse kohaldamise kohta iga kuue kuu tagant komisjonile ja liikmesriikidele toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee kaudu.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 12

Adresseerimine

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(2)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(4)  ELT L 361, 8.12.2004, lk 41.

(5)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).


I LISA

Itaalia piirkonnad, mis on sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud

Piirkonnad:

Basilicata,

Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia,

Lazio,

Liguuria,

Lombardia,

Marche,

Molise,

Piemonte,

Apuulia,

Sardiinia,

Toscana,

Trentino-Alto Adige,

Umbria,

Valle d'Aosta,

Veneto.


II LISA

Itaalia piirkonnad, mida ei ole sigade vesikulaarhaigusest vabaks tunnistatud

Piirkonnad:

Abruzzo,

Campania,

Calabria,

Sitsiilia.