ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 292

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
8. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1813/2005, 7. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1814/2005, 7. november 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 580/2004, millega kehtestatakse teatud piimatoodete eksporditoetusi puudutav pakkumismenetlus

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1815/2005, 7. november 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2742/90, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2204/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1816/2005, 7. november 2005, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 8. novembrist 2005

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1817/2005, 7. november 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

8

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Teave Euroopa-Vahemere piirkonna kokkuleppe jõustumise kohta, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline assotsiatsioon

10

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 4. november 2005, millega muudetakse otsust 2002/499/EÜ, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4235 all)

11

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2005/776/ÜVJP, 7. november 2005, millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas volitusi

13

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1813/2005,

7. november 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 7. novembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1814/2005,

7. november 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 580/2004, millega kehtestatakse teatud piimatoodete eksporditoetusi puudutav pakkumismenetlus

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 3 ja artikli 31 lõiget 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. jaanuar 1999. aasta määruse (EÜ) nr 174/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 804/68 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta) (2) artiklis 6 on sätestatud ekspordilitsentside kehtivusaeg, sealhulgas litsentside puhul, mis on välja antud komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 581/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate võiliikidega) (3) alusel ja komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 582/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga) (4) alusel.

(2)

Erandina määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklist 6 sätestatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 580/2004 (5) artikliga 8 ekspordilitsentside kehtivuse alguspäev.

(3)

Määruse (EÜ) nr 174/1999 artikli 6 kohaldamisala koostoimes määruse (EÜ) nr 580/2004 artikliga 8 on kohati valesti tõlgendatud. Sellise väärtõlgendamise vältimiseks tuleks viimati nimetatud määruse artiklit 8 muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 580/2004 artikli 8 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

nimetatud määruse artiklis 6 osutatud ekspordilitsentsi kehtivusaeg algab pakkumiste esitamise tähtaja viimasel päeval.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 20, 27.1.1999, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1513/2005 (ELT L 241, 17.9.2005, lk 45).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1239/2005 (ELT L 200, 30.7.2005, lk 32).

(4)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1239/2005.

(5)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1815/2005,

7. november 2005,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2742/90, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2204/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2204/90, millega sätestatakse piima- ja piimatooteturu ühise korralduse täiendavad üldised eeskirjad juustu osas, (1) eriti selle artikli 3 lõike 3 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2204/90 artikli 3 lõike 3 esimeses lõigus on sätestatud ühenduse karistus juhuks, kui kaseiine ja kaseinaate kasutatakse juustu valmistamisel ilma loata. Karistus võrdub 110 %ga 100  kg kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks vajamineva lõssipulbri turuhinnast tuleneva lõssi väärtuse ning kaseiini ja kaseinaatide turuhinna vahest.

(2)

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2742/90 (2) artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et juustu valmistamisel ilma loata kasutatud kaseiinide ja/või kaseinaatide eest sissenõutav summa on 65,00 eurot 100 kilogrammi kohta, võttes arvesse 2001. aasta viimases kvartalis kaseiini ja kaseinaatide turul registreeritud hindu. Kõnealust summat tuleks vähendada, pidades silmas lõssipulbri ning kaseiinide ja kaseinaatide turuhindu, mis on registreeritud 2005. aasta teises kvartalis.

(3)

2005. aasta teises kvartalis turgudel registreeritud hinnad on järgmised: 200 eurot 100 kg lõssipulbri kohta ning 580 eurot 100 kg kaseiinide ja kaseinaatide kohta.

(4)

Määrust (EMÜ) nr 2742/90 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2742/90 artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2204/90 artikli 3 lõikele 3 sissenõutav summa on 22,00 eurot 100 kg kaseiini ja/või kaseinaatide kohta.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub viiendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 201, 31.7.1990, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2583/2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 6).

(2)  EÜT L 264, 27.9.1990, lk 20. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 265/2002 (EÜT L 43, 14.2.2002, lk 13).


8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1816/2005,

7. november 2005,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 8. novembrist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1799/2005. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1799/2005 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1799/2005 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. novembril 2005.

Käesolevat määrus kohaldatakse alates 8. novembrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 288, 29.10.2005, lk 47.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 8. novembrist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

36,51

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

54,24

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

54,24

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

36,51


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 2.11.2005–4.11.2005

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Lahe lisatasu (EUR/t)

18,31

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

32,74

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1817/2005,

7. november 2005,

millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 kohaselt määratakse iga kahe nädala tagant üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse impordi- ja tootjahinnad ning neid kohaldatakse kahe nädala jooksul. Vastavalt komisjoni 17. märtsi 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 700/88 (milles sätestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast ja Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete ühendusse importimise korra kohaldamiseks) (2) artikli 1 kolmandale lõigule määratakse need hinnad kindlaks kahenädalasteks perioodideks liikmesriikide esitatud kaalutud hindade põhjal.

(2)

Need hinnad tuleks kehtestada viivitamata, et saaks kindlaks määrata kohaldatavad tollimaksud.

(3)

Pärast Küprose liitumist Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, on kohane jätta määramata impordihinnad selle riigi jaoks.

(4)

Samuti on kohane vastavalt nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/917/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta), (3) nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/914/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahel kirjade vahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Maroko vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 3 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta) (4) ning nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/4/EÜ (kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel vastastikuste liberaliseerimismeetmete ning EÜ ja Palestiina omavalitsuse ajutise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 asendamise kohta) (5) jätta kindlaks määramata impordihinnad Iisraeli, Maroko ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori jaoks.

(5)

Elustaimede ja lillekasvatustoodete turu korralduskomitee istungite vahelisel ajal peab komisjon võtma sellised meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artiklis 1 osutatud üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse tootja- ja impordihinnad perioodiks 9.–22. november 2005 on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).

(3)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 65.

(4)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 117.

(5)  ELT L 2, 5.1.2005, lk 4.


LISA

(EUR/100 tükki)

Ajavahemik: 9. kuni 22. november 2005

Ühenduse tootjahind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Ühenduse impordihind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

Jordania


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/10


Teave Euroopa-Vahemere piirkonna kokkuleppe jõustumise kohta, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vaheline assotsiatsioon (1)

Valence'is 22. aprillil 2002. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel allakirjutatud Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseks vahetati teavitamisdokumente 22. juulil 2005 ning sellest tulenevalt jõustus protokoll artikli 110 kohaselt 1. septembril 2005.


(1)  ELT L 265, 10.10.2005, lk 2.


Komisjon

8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/11


KOMISJONI OTSUS,

4. november 2005,

millega muudetakse otsust 2002/499/EÜ, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4235 all)

(2005/775/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2000/29/EÜ ei tohi liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvaid ning mujalt kui Euroopa riikidest pärit taimi, välja arvatud vilju ja seemneid, ühendusse üldjuhul sisse tuua. Direktiiviga 2000/29/EÜ lubatakse kõnealusest reeglist siiski erandeid, kui tehakse kindlaks, et puudub kahjulike organismide sissetoomise oht.

(2)

Komisjoni otsusega 2002/499/EÜ (2) nähakse ette erand liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade ja seemnete, importimiseks eritingimustel.

(3)

Ühendkuningriik on taotlenud nimetatud erandi pikendamist.

(4)

Kõnealust erandit õigustav olukord püsib muutumatuna ning seetõttu tuleks erandit jätkuvalt kohaldada.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2002/499/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2002/499/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Liikmesriigid esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele ajavahemikus 2005–2008 igal aastal enne 1. augustit teabe käesoleva otsuse kohaselt aasta jooksul enne kõnealust kuupäeva imporditud koguste kohta ja üksikasjaliku tehnilise aruande kõnealuste taimedega käesoleva otsuse lisa punktis 10 osutatud karantiiniaja jooksul tehtud uuringute ja/või katsete kohta.

Iga liikmesriik, kuhu taimi sisse tuuakse, välja arvatud importiv liikmesriik, esitab samuti komisjonile ja teistele liikmesriikidele ajavahemikus 2005–2008 igal aastal enne 1. augustit üksikasjaliku tehnilise aruande aasta jooksul enne kõnealust kuupäeva sissetoodud taimedega käesoleva otsuse lisa punktis 10 osutatud karantiiniaja jooksul tehtud uuringute ja/või katsete kohta.”

2.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Liikmesriigid võivad artiklis 1 osutatud erandeid kohaldada järgmistel ajavahemikel ühendusse imporditud taimede suhtes:

Taimed

Ajavahemik

Chamaecyparis:

1.6.2004–31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004–31.3.2005, 1.11.2005–31.3.2006 ja 1.11.2006–31.3.2007

Pinus:

1.6.2004–31.12.2007”

3.

Lisa punkti 3 teises lauses asendatakse “2004” tekstiga “iga aasta”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 19).

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 53.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

8.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/13


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2005/776/ÜVJP,

7. november 2005,

millega muudetakse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

23. märtsil 2005 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2005/265/ÜVJP, (1) millega Adriaan JACOBOVITS de SZEGED määrati Euroopa Liidu eriesindajaks Moldovas.

(2)

Nõukogu võttis 28. juulil 2005 vastu ühismeetme 2005/584/ÜVJP, (2) millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja volitusi kuni 28. veebruarini 2006.

(3)

Moldova president Voronin ja Ukraina president Juštšenko saatsid 2. juunil 2005 ühise kirja, milles palutakse Euroopa Liidul muu hulgas uurida võimalusi osutada abi rahvusvahelise tollikontrolli sisseseadmisel Moldova-Ukraina riigipiiri Transnistria lõigus ja luua tõhus rahvusvaheline seiresüsteem nimetatud piirilõigus.

(4)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 20. septembril 2005 kokku ELi piirikontrolli missiooni loomises Moldova ja Ukraina vahelisel piiril, muu hulgas tugevdades Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas meeskonda.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Liidu eriesindaja Moldovas uusi ülesandeid seoses ELi piirikontrolli missiooniga Moldova ja Ukraina vahelisel piiril, tuleks tema volitusi vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/265/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

a)

artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“g)

parandada esmajoones ELi piirikontrolli missiooni abil piiri- ja tollikontrolli tõhusust ja piirivalvetegevust Moldovas ja Ukrainas nende ühisel piiril, keskendudes eriti Transnistria piirilõigule.”;

b)

artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“e)

Euroopa Liidu eriesindaja kõrgetasemelise poliitilise nõuniku juhitava tugirühma abil:

i)

saada poliitiline ülevaade Moldova ja Ukraina vahelise riigipiiriga seotud arengute ja tegevuste kohta;

ii)

analüüsida Moldova ja Ukraina poliitilist kaasatust piirivalve parandamises;

iii)

edendada Moldova ja Ukraina vahelist koostööd piiriküsimuste alal, mille eesmärk on ka eelduste loomine Transnistria konflikti lahendamiseks.”;

c)

artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Euroopa Liidu eriesindaja volitustega seotud kulutuste katmise lähtesumma on 430 000 eurot.”;

d)

artikli 8 ainus lõik muudetakse lõikeks 1 ja lisatakse järgmine uus lõige:

“2.   Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki oma sellekohaste volituste piires käesoleva ühismeetme ning ühenduse välistegevuse rakendamise järjepidevuse kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.”;

e)

artikli 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Seda kohaldatakse kuni 28. veebruarini 2006.”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub 1. detsembril 2005.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 81, 30.3.2005, lk 50.

(2)  ELT L 199, 29.7.2005, lk 95.