ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 291

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
5. november 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1807/2005, 4. november 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1808/2005, 4. november 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1809/2005, 4. november 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1810/2005, 4. november 2005, mis käsitleb söödalisandi kasutamise lubamist kümne aasta jooksul, teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ning teatavate söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside ajutist lubamist ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1811/2005, 4. november 2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1812/2005, 4. november 2005, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 seoses teatavate ensüümide ja mikroorganismide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimustega ( 1 )

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 27. oktoober 2005, millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus

24

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsuse 2003/634/EÜ (millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4185 all)  ( 1 )

33

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4186 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, teatavate liblikalistest kahjurite suhtes resistentse ja herbitsiidi glufosinaatammoonium taluva geneetiliselt muundatud maisitoote (Zea mays L., liin 1507) turuleviimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4192)

42

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/136/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade klassikalise katku vastu Luksemburgis (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4193 all)

45

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2005, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühmade osas (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4195 all)  ( 1 )

46

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/759/EÜ (mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga teatavates kolmandates riikides ja omanikega kaasas olevate lindude liikumist kolmandatest riikidest) parandus (ELT L 285, 28.10.2005)

48

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1807/2005,

4. november 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 4. novembri 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1808/2005,

4. november 2005,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmepoolsete läbirääkimiste Uruguay voorus (2) ühenduse võetud rahvusvaheliste kohustuste kohaselt on vajalik välja töötada teatava maisikoguse Hispaaniasse importimise tingimused.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95 (millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta) (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Praegusi Hispaania turuvajadusi silmas pidades tuleks välja kuulutada pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Hispaaniasse imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada kuni 22. detsembrini 2005. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1809/2005,

4. november 2005,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmepoolsete läbirääkimiste Uruguay voorus (2) ühenduse võetud rahvusvaheliste kohustuste kohaselt on vajalik välja töötada teatava maisikoguse Portugali importimise tingimused.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta, (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Praegusi Portugali turuvajadusi silmas pidades tuleks välja kuulutada pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Portugali imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada 30. märtsini 2006. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1810/2005,

4. november 2005,

mis käsitleb söödalisandi kasutamise lubamist kümne aasta jooksul, teatavate söödalisandite kasutamise alalist lubamist ning teatavate söödas juba lubatud söödalisandite uute kasutusviiside ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artiklit 3, artiklit 9, artikli 9d lõiget 1 ja artikli 9e lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamine.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on kehtestatud üleminekumeetmed söödalisandite loataotlustele, mis on esitatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 esitati esialgsed märkused kõnealuste taotluste kohta komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Neid taotlusi käsitletakse seega jätkuvalt vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5)

Kasvustimulaatorit Formi LHS (kaaliumdiformiaat) lubati esimest korda ajutiselt kasutada põrsaste ja nuumsigade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1334/2001. (3) Kasvustimulaatori Formi LHS (kaaliumdiformiaat) ringlusse suunamise eest vastutav isik esitas taotluse saada 10aastase tähtajaga luba. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati I lisa kohaselt kümne aasta jooksul.

(6)

Sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluvat settelist klinoptiloliiti lubati esimest korda ajutiselt kasutada sigade, kanade ja broilerkalkunite ning veiste ja lõhe puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1887/2000. (4) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse söödalisandi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse söödalisandi II lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(7)

Sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluvat söödalisandit naatriumferrotsüaniidi lubati esimest korda ajutiselt kasutada kõikide loomaliikide või -kategooriate puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 256/2002. (5) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse söödalisandi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse söödalisandi II lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(8)

Sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluvat söödalisandit kaaliumferrotsüaniidi lubati esimest korda ajutiselt kasutada kõikide loomaliikide või -kategooriate puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 256/2002. On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse söödalisandi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse söödalisandi II lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(9)

Trichoderma longibrachiatum'ist (CNCM MA 6–10 W) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati lubati esimest korda ajutiselt kasutada broilerkalkunite toitmisel komisjoni määrusega (EÜ) nr 418/2001. (6) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealuse ensüümpreparaadi jaoks tähtajatu kasutusluba. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi III lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(10)

Enterococcus faecium'i mikroorganismipreparaati (DSM 11181/NCIMB 10415) lubati esimest korda ajutiselt kasutada vasikate puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1333/2004. (7) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust laiendada selle mikroorganismipreparaadi kasutamise luba broilerkanadele. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) andis 13. aprillil 2005 positiivse hinnangu kõnealuse söödalisandi ohutusele selle kasutamisel broilerkanade kategooria puhul käesoleva määruse IV lisas sätestatud tingimustel. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 kehtestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse mikroorganismipreparaadi IV lisa kohaseks kasutamiseks anda neljaks aastaks ajutine luba.

(11)

Enterococcus faecium'i (CECT 4515) mikroorganismipreparaati lubati esimest korda ajutiselt kasutada põrsaste ja vasikate puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 654/2000. (8) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust laiendada selle mikroorganismipreparaadi kasutamise luba broilerkanadele. EFSA andis 13. aprillil 2005 positiivse hinnangu kõnealuse söödalisandi ohutusele selle kasutamisel broilerkanade kategooria puhul käesoleva määruse IV lisas sätestatud tingimustel. Hinnangust ilmneb, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 kehtestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse mikroorganismipreparaadi IV lisa kohaseks kasutamiseks anda neljaks aastaks ajutine luba.

(12)

Kõnealuste taotluse hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vajalikud teatavad menetlused. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (9) kohaldamisega.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kasvustimulaatorite rühma kuuluvat käesoleva määruse I lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada kümne aasta jooksul loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantide rühma kuuluvaid II lisas nimetatud söödalisandeid lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 3

Ensüümide rühma kuuluvat III lisas nimetatud preparaati lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 4

Mikroorganismide rühma kuuluvaid IV lisas nimetatud preparaate lubatakse kasutada ajutiselt nelja aasta jooksul loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 180, 3.7.2001, lk 18. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 676/2003 (ELT L 97, 15.4.2003, lk 29).

(4)  EÜT L 227, 7.9.2000, lk 13.

(5)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 6.

(6)  EÜT L 62, 2.3.2001, lk 3.

(7)  ELT L 247, 21.7.2004, lk 11.

(8)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 26. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2200/2001 (EÜT L 299, 15.11.2001, lk 1).

(9)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


I LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Kasutusloa kehtivusaja lõpp

Toimeaine kogus mg-des täissööda kg kohta

Kasvustimulaatorid

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Kaaliumdiformiaat (Formi LHS)

Söödalisandi koostis

 

Kaaliumdiformiaat, tahke, vähemalt 98 %

 

Silikaat, maks. 1,5 %

 

Vesi, kuni 0,5 %

Toimeaine:

 

Kaaliumdiformiaat, tahke

 

KH(COOH)2

 

CASi nr 20642-05-1

Põrsad (võõrutatud)

6 000

18 000

Kuni umbes 35 kg kaaluvatele võõrutatud põrsastele

25.11.2015

Nuumsead

6 000

12 000

25.11.2015


II LISA

Nr

(või EÜ nr)

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Kasutusloa kehtivusaja lõpp

täissöödas (mg/kg)

Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid

E 568

Setteline klinoptiloliit

Kiu- ja kvartsivaba setteline hüdraatunud kaltsium-alumosilikaat, mis sisaldab vähemalt 80 % klinoptiloliiti ja kuni 20 % savimineraale

Nuumsead

20 000

Kõik söödad

Tähtajatu

Broilerkanad

20 000

Kõik söödad

Tähtajatu

Broilerkalkunid

20 000

Kõik söödad

Tähtajatu

Veised

20 000

Kõik söödad

Tähtajatu

Lõhe

20 000

Kõik söödad

Tähtajatu

E 535

Naatriumferrotsüaniid

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Kõik loomaliigid või -kategooriad

Maksimumsisaldus: 80 mg/kg NaCl (arvutatud ferrotsüaniidi anioonina)

Tähtajatu

E 536

Kaaliumferrotsüaniid

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Kõik loomaliigid või -kategooriad

Maksimumsisaldus: 80 mg/kg NaCl (arvutatud ferrotsüaniidi anioonina)

Tähtajatu


III LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Kasutusloa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta

Ensüümid

E 1613

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

Trichoderma longibrachiatum'ist (CNCM MA 6–10 W) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

pulbrina: 70 000 IFP (1)/g

 

vedelal kujul: 7 000 IFP/ml

Munakanad

840 IFP

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta: 840 IFP.

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, mis sisaldab näiteks üle 40 % nisu.

Tähtajatu


(1)  Üks IFP on ensüümi kogus, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kaera ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.


IV LISA

EÜ nr või nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Kasutusloa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas

Mikroorganismid

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Enterococcus faecium'i preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt

 

pulbrina:

4 × 1011 CFU/g söödalisandit

 

kaetud kujul:

5 × 1010 CFU/g söödalisandit

Broilerkanad

2,5 × 108

15 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Enterococcus faecium'i preparaat, milles on vähemalt

1 × 109 CFU/g söödalisandit

Broilerkanad

1 × 109

1 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

25.11.2009


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1811/2005,

4. november 2005,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artiklit 3, artikli 9d lõiget 1 ja artikli 9e lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud söödalisandite kasutamise lubamise loomasöötades.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on ette nähtud üleminekumeetmed söödalisandite loataotluste jaoks, mis on esitatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 esitati esialgsed märkused taotluste kohta komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast käsitletakse neid taotlusi jätkuvalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 kohaselt.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1436/98 (3) lubati esimest korda ajutiselt Aspergillus aculeatus’e (CBS 589.94) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ensüümpreparaadi kasutamist põrsaste puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi I lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(6)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1411/1999 (4) lubati esimest korda ajutiselt Trichoderma longibrachiatum’i (ATCC 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ensüümpreparaadi kasutamist broilerkanade puhul. Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks on esitatud uusi andmeid. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi I lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(7)

Trichoderma longibrachiatum’i (ATCC 74 252) abil toodetud endo-1,4-beeta glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta glükanaasi ja endo-1,3-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaatide kasutamist lubati ajutiselt broilerkalkunite puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 937/2001 (5) ja munakanade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 2188/2002 (6) ning tähtajatult broilerkanade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1259/2004 (7) ning broilerkalkunite puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1206/2005. (8) On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust laiendada selle ensüümpreparaadi kasutamise luba partidele. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on esitanud arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise kohta, milles jõutakse järeldusele, et see ei kujuta ohtu täiendavale loomakategooriale. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 sätestatud tingimused kõnealuse preparaadi sellise kasutamise lubamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi II lisa kohaseks kasutamiseks anda luba neljaks aastaks.

(8)

On esitatud andmed, mis toetavad taotlust saada Trichoderma reesei (CBS 529.94) abil toodetud endo-1,4-beeta ksülanaasi ja Trichoderma reesei (CBS 526.94) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ensüümpreparaadi kasutamise luba broilerkanade ja broilerkalkunite puhul. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on esitanud arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise kohta, milles jõutakse järeldusele, et see ei kujuta ohtu täiendavale loomakategooriale või keskkonnale. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 sätestatud tingimused kõnealuse preparaadi sellise kasutamise lubamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi II lisa kohaseks kasutamiseks anda luba neljaks aastaks.

(9)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 937/2001 lubati esimest korda ajutiselt Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) mikroorganismipreparaadi kasutamist lüpsilehmade puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse mikroorganismipreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse III lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(10)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 937/2001 lubati esimest korda ajutiselt Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganismipreparaadi kasutamist lüpsilehmade puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse mikroorganismipreparaadi kasutamise tähtajatu loa andmise toetuseks. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa väljastamiseks sätestatud tingimused on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse III lisas nimetatud mikroorganismipreparaadi jaoks anda tähtajatu kasutusluba.

(11)

Kõnealuste taotluse hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vajalikud teatavad menetlused. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (9) kohaldamisega.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvaid I lisas nimetatud preparaate lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvaid II lisas nimetatud preparaate lubatakse tähtajaga neli aastat kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 3

Mikroorganismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse III lisas nimetatud preparaate lubatakse kasutada loomasöötades tähtajatult söödalisanditena kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 191, 7.7.1998, lk 15.

(4)  EÜT L 164, 30.6.1999, lk 56.

(5)  EÜT L 130, 12.5.2001, lk 25.

(6)  EÜT L 333, 10.12.2002, lk 5.

(7)  ELT L 239, 9.7.2004, lk 8.

(8)  ELT L 197, 28.7.2005, lk 12.

(9)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


I LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Maksimum sisaldus

Miinimum sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsusühikuid täissööda kilogrammi kohta

Ensüümid

E 1603

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas

EÜ 3.2.1.6

Aspergillus aculeatus'est (CBS 589.94) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

kaetud kujul:

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50 FBG (1)/g

 

vedelal kujul:

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 120 FBG/ml

Põrsad

(võõrutatud)

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10 FBG

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10–25 FBG

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % taimseid koostisaineid (mais, lupiin, nisu, oder, soja, riis, õliraps või herned)

4.

Kasutamiseks võõrutatud põrsaste (kaaluga kuni umbes 35 kg) puhul

Tähtajatu

E 1635

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas

EÜ 3.2.1.6

Trichoderma longibrachiatum'i (ATCC 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

vedelal kujul:

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 200 U (2)/ml

Broilerkanad

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 75 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta: 75–100 U

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariidederikkas (peamiselt beeta-glükaanid) täissöödas, näiteks sellises, mis sisaldab enam kui 30 % otra

Tähtajatu


(1)  Üks FBG on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.

(2)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.


II LISA

EÜ nr või nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsusühikuid täissööda kilogrammi kohta

Ensüümid

11

Endo-1,4-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8

Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 74 252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

vedelal kujul ja graanulitena:

 

Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U (1)/ml või g

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U (2)/ml või g

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U (3)/ml või g

Pardid

Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

 

Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–1 600 U

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–3 600 U

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–5 200 U.

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu ja/või tritikalet

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U

63

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6

Trichoderma reesei (CBS 529.94) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja Trichoderma reesei (CBS 526.94) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul:

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 200 000 BU (5)/g

vedelal kujul:

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30 000 BU/ml

Broilerkanad

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500 BU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 16 000–24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 4 000–6 000 BU

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja glükaanid) täissöödas, näiteks sellises, mis sisaldab üle 54 % nisu

25.11.2009

Broiler-kalkunid

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 4 000 BU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

 

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 4 000–10 000 BU

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja glükaanid) täissöödas, näiteks sellises, mis sisaldab üle 44 % nisu

25.11.2009


(1)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab karboksümetüültselluloosist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.

(2)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.

(3)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab kaera/speltanisu ksülaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.

(4)  Üks BXU on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kasepuidu ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) minutis.

(5)  Üks BU on ensüümi hulk, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.


III LISA

EÜ nr või nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas

Mikroorganismid

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt:

5 × 109 CFU/g söödalisandit

Lüpsilehmad

4 × 108

2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 5,6 × 109 CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 8,75 × 109 CFU.

Tähtajatu

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt

1 × 109 CFU/g söödalisandit

Lüpsilehmad

5 × 107

3,5 × 108

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 1,2 × 109 CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 1,7 × 108 CFU.

Tähtajatu


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1812/2005,

4. november 2005,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 seoses teatavate ensüümide ja mikroorganismide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artiklit 3, artikli 9d lõiget 1 ja artikli 9e lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on ette nähtud üleminekumeetmed söödalisandite loataotluste jaoks, mis on esitatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loataotlused on esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõikele 4 esitati esialgsed märkused kõnealuste taotluste kohta komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Neid taotlusi käsitletakse seega jätkuvalt vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 490/2004 (3) anti neljaks aastaks ajutine luba Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganismipreparaadi nr 5 kasutamiseks hobuste puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse preparaadi kolooniaid moodustavate osakeste miinimumsisalduse suurendamiseks tabeli veerus “Keemiline valem, kirjeldus” ilma loa väljastamise tingimustes maksimaalset, minimaalset või soovituslikku sisaldust täissöötades muutmata. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused asjaomase loa väljastamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse mikroorganismipreparaadi I lisa kohaseks kasutamiseks anda luba kuni 20. märtsini 2008.

(6)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1288/2004 (4) anti tähtajatu luba Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) mikroorganismipreparaadi nr E 1704 kasutamiseks vasikate ja nuumveiste puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse preparaadi kolooniaid moodustavate osakeste miinimumsisalduse suurendamiseks tabeli veerus “Keemiline valem, kirjeldus” ilma loa väljastamise tingimustes maksimaalset, minimaalset või soovituslikku sisaldust täissöötades muutmata. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused asjaomase loa väljastamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse mikroorganismipreparaadi II lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(7)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 521/2005 (5) anti tähtajatu luba Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2106) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2105) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja Bacillus subtilis’est (ATCC 2107) saadud subtilisiini ensüümpreparaadi nr E 1623 kasutamiseks broilerkanade puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse preparaadi minimaalse ensüümiaktiivsuse muutmiseks tabeli veerus “Keemiline valem, kirjeldus” esitatu kohaseks ilma loa väljastamise tingimustes maksimaalset, minimaalset või soovituslikku sisaldust täissöötades muutmata. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused asjaomase loa väljastamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi III lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(8)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 833/2005 (6) anti tähtajatu luba Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2106) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2105) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja Bacillus subtilis’est (ATCC 2107) saadud subtilisiini ensüümpreparaadi nr E 1627 kasutamiseks broilerkanade puhul. On esitatud uued andmed kõnealuse preparaadi koostise muutmiseks tabeli veerus “Keemiline valem, kirjeldus” esitatu kohaseks ilma loa väljastamise tingimustes maksimaalset, minimaalset või soovituslikku sisaldust täissöötades muutmata. Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused asjaomase loa väljastamiseks on täidetud. Järelikult tuleks kõnealuse ensüümpreparaadi IV lisa kohaseks kasutamiseks anda tähtajatu luba.

(9)

Määrusi (EÜ) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ja 833/2005 tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 490/2004 lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) 1288/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 521/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse III lisaga.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) 833/2005 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  ELT L 79, 17.3.2004, lk 23.

(4)  ELT L 243, 15.7.2004, lk 10.

(5)  ELT L 84, 2.4.2005, lk 3.

(6)  ELT L 138, 1.6.2005, lk 5.


I LISA

Nr (või EÜ nr)

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Minimaalne sisaldus

Maksimaalne sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid (CFU) täissööda kg kohta

Mikroorganismid

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt 1 × 109  CFU/g söödalisandit

Hobused

4 × 109

2,5 × 1010

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 4,17 × 1010 CFU 100 kg kehakaalu kohta.

Kasutamine lubatud alates kahest kuust pärast võõrutamist

20.3.2008


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1288/2004 I lisas asendatakse kanne E 1704 järgmisega:

Nr (või EÜ nr)

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Minimaalne sisaldus

Maksimaalne sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta

Mikroorganismid

“E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparaat, mis sisaldab vähemalt:

1 × 109 CFU/g söödalisandit

Vasikad

6 kuud

2 × 108

2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Tähtajatu

Nuumveised

1,7 × 108

1,7 × 108

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Saccharomyces cerevisiae kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 7,5 × 108 CFU 100 kg kehakaalu kohta

Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 1 × 108 CFU

Tähtajatu”


III LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Minimaalne sisaldus

Maksimaalne sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsusühikuid täissööda kilogrammi kohta

Ensüümid

E 1623

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

Subtilisiin EC 3.4.21.62

Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2106) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2105) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja Bacillus subtilis’est (ATCC 2107) saadud subtilisiini preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisiin: 1 600 U (3)/g

Broilerkanad

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 25 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 25–100 U

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 625–2 500 U

 

Subtilisiin: 200–800 U

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab näiteks üle 30 % nisu ja 10 % otra

Tähtajatu

Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 625 U

Subtilisiin: 200 U


(1)  1 U on ensüümi kogus, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH 5,0 tasemel ja temperatuuril 30 °C.

(2)  1 U on ensüümi kogus, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH 5,3 tasemel ja temperatuuril 50 °C.

(3)  1 U on ensüümi kogus, mis vabastab ühe mikrogrammi fenooli ühend (türosiini ekvivalendid) kaseiini substraadist minutis pH 7,5 tasemel ja temperatuuril 40 °C.


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 833/2005 lisas asendatakse kanne E 1627 järgmisega:

“E 1627

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2106) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja Trichoderma longibrachiatum’ist (ATCC 2105) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

pulbrilisel kujul:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 800 U (1)/g

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 800 U (2)/g

vedelal kujul:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 800 U/ml

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 800 U/ml

Nuumsead

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beetaglükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, mis sisaldab näiteks üle 65 % otra

Tähtajatu

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U


(1)  U on ensüümi kogus, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH 5,0 tasemel ja temperatuuril 30 °C.

(2)  1 U on ensüümi kogus, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH 5,3 tasemel ja temperatuuril 50 °C.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/24


KOMISJONI OTSUS,

27. oktoober 2005,

millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus

(2005/769/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1292/96 toiduabipoliitika, toiduabi korraldamise ja toiduainetega kindlustamise tugimeetmete kohta, (1) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 16. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2519/97 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1292/96 kohaselt ühenduse toiduabina tarnitavate toodete varumise üldeeskirjad) (2) artikli 3 lõikele 1, võib komisjon lubada rahvusvahelistel ja valitsusvälistel organisatsioonidel, kes on ühenduse abi saajad, osta ja varuda tooteid abitarneteks ise, tingimusel et komisjon kehtestab kohaldatavad eeskirjad ja menetlused.

(2)

Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, edaspidi “rakenduseeskirjad”) (3) artiklis 164 on sätestatud, et kui meetme rakendamine, mille jaoks võib taotleda ühenduse toetust, eeldab riigihanget, peab selleks otstarbeks sõlmitud toetusleping sisaldama riigihanke eeskirju, mida abi saav riik on kohustatud täitma.

(3)

Vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, edaspidi “finantsmäärus”) (4) artiklile 120 sõlmitakse abisaaja hankelepingud toetuse kohta finantsmääruses ja selle rakendusmääruses sätestatud põhimõtete kohaselt.

(4)

Riigihanke eeskirjad, mida määruse (EÜ) nr 1292/96 lisa 2. osas määratletud organid on kohustatud järgima toiduabipoliitika rakendamisel, on juba sätestatud toetuslepingutes, mis komisjon on nende rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks otstarbeks sõlminud; valitsusväliste organisatsioonide puhul peaksid toiduabi varumiseks ning finantsmääruses ja selle rakenduseeskirjades sätestatud finantspõhimõtete järgimiseks vajalikud riigihanke eeskirjad ja muud tingimused toetuma eelkõige määruses (EÜ) nr 2519/97 sätestatule ja neid tuleks vajadusel kohandada vastavalt finantsjuhtimise olukorrale.

(5)

Riigihanke eeskirju tuleks kohaldada juhul, kui komisjon volitab valitsusväliseid organisatsioone ostma ja varuma toiduabi aastase toiduabi tööprogrammi rakendamiseks sõlmitud lepingute raames, ilma et see piiraks komisjoni eelarvevahendite käsutaja õigust lisada sellistesse lepingutesse lisanõudeid usaldusväärse finantsjuhtimise tagamise eesmärgil. Komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1292/96 artiklile 29 on toiduainetega kindlustamise ja toiduabi komiteed sellest meetmest teavitatud,

ON OTSUSTANUD JÄRGMIST:

Artikkel 1

Eeskirjad toiduabi hankimiseks, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1292/96, on sätestatud käesoleva otsuse lisas. Need eeskirjad on komisjoni selleks otstarbeks sõlmitud lepingute ja konventsioonide lahutamatu osa.

Artikkel 2

Tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus, millega lubatakse teatud organisatsioonidel, kes saavad ühenduse toiduabi, osta teatud tooteid tarnimiseks ühenduse toiduabina.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle avaldamise päeval.

Brüssel, 27. oktoober 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Louis MICHEL


(1)  EÜT L 166, 5.7.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 346, 17.12.1997, lk 23.

(3)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


LISA

Valitsusväline organisatsioon, kes on ühenduse abi saaja (edaspidi “VVO”), peab määruse (EÜ) nr 1292/96 kohaselt ühenduse toiduabina tarnitavate toodete varumiseks rakendama järgmisi eeskirju, ilma et see piiraks võimalust lisada abisaajaga toiduabipoliitika rakendamiseks sõlmitud lepingutesse finantsjuhtimise lisanõudeid.

I.   ÜLDPÕHIMÕTTED

Käesolevat lisa kohaldatakse toodete suhtes, mida tarnitakse tarneklausli “vabastatud sihtkohas” alusel.

II.   KAUPADE OSTMISE KOHT

Olenevalt tarnetingimustest ostetakse tarnitav toode ühendusest või määruse (EÜ) nr 1292/96 lisas loetletud arengumaalt, mis kuulub võimaluse korral samasse geograafilisse piirkonda. Võimaluse korral tuleks eelistada meetme sihtriiki või naaberriiki.

Erandlikel asjaoludel ja määruse (EÜ) nr 1292/96 artikli 11 lõikes 2 kehtestatud korras võib tooteid osta mujalt kui määruse (EÜ) nr 1292/96 lisas loetletud riikide turgudelt.

VVO peab tagama, et toiduabina tarnitavad tooteid saaks abisaavasse riiki vabalt importida ja et toodetele ei kohaldataks impordimakse või teisi samaväärse mõjuga makse.

III.   TOODETE OMADUSED

Tooted peavad nii hästi kui võimalik vastama abi saava riigi elanikkonna toitumisharjumustele.

Toiduabiks varutavate toodete omadused peavad vastama nõuetele, mis on esitatud komisjoni teatises ühenduse toiduabina tarnitavate toodete omaduste kohta. (1)

Samuti peavad pakendid vastama nõuetele, mis on esitatud komisjoni teatises ühenduse toiduabina tarnitavate toodete pakendite kohta. (2)

IV.   PÄRITOLUREEGLID

Toiduabina tarnitavate toodete varumise raames ettenähtud pakkumismenetlustes võivad võrdsetel tingimustel osaleda kõik Euroopa Ühenduse või määruse (EÜ) nr 1292/96 lisas loetletud arengumaade füüsilised ja juriidilised isikud.

Pakkuja peab olema seaduslikult registreeritud ja nõudmise korral selle kohta tõendi esitama.

V.   HANKEMENETLUSTEST JA LEPINGUTE SÕLMIMISEST KÕRVALEJÄTMISE PÕHJUSED

1.   Hankemenetlustest kõrvalejätmise põhjused

Hankemenetlustest jäetakse kõrvale pakkujad:

a)

kes on pankrotis või likvideerimisel, kellele kohus on määranud halduri, kes on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, kes on peatanud äritegevuse, kelle suhtes on kõnealustes küsimustes algatatud menetlus või kes on riiklikes õigusnormides sätestatud samalaadsest menetlusest tulenevalt analoogilises olukorras;

b)

kes on res judicata jõudu omava kohtuotsusega ametialaste käitumisreeglitega seotud süüteos süüdi mõistetud;

c)

kes on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, kui abisaaja suudab seda mis tahes viisil tõendada;

d)

kes on jätnud täitmata sotsiaalkindlustusmaksetega seonduvad või maksukohustused, mis tulenevad asukohariigi või abi saava riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusaktidest;

e)

kes on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab ühenduste finantshuve;

f)

kelle puhul pärast mõnda muud ühenduse eelarvest rahastatavat hankemenetlust või toetuse andmise menetlust on leitud, et nad on lepingut tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata.

Pakkujad peavad tõendama, et ükski ülalloetletud olukord nende puhul ei kehti.

2.   Lepingu sõlmimisest kõrvalejätmine

Lepingut ei või sõlmida pakkujaga, kes on hankemenetluse käigus:

a)

olukorras, kus tal on huvide konflikt;

b)

abisaaja poolt hankemenetluses osalemise tingimusena nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud.

VI.   LEPINGU SÕLMIMISE KORD

1.   Üldsätted

VVO algatab rahvusvahelise avatud pakkumise tarnelepingute sõlmimiseks, mille väärtus on 150 000 eurot või enam. Teadaanne rahvusvahelise avatud pakkumise kohta avaldatakse kõigis sobivates meediakanalites, eelkõige VVO veebilehel, rahvusvahelises ajakirjanduses ja meetme täitmise riigi ajakirjanduses või erialaajakirjades.

Tarnelepingud väärtusega 30 000–150 000 eurot sõlmitakse kohalikul tasandil avaldatud avaliku pakkumismenetluse kaudu. Sellisel juhul avaldatakse pakkumiskutse kõigis sobivates meediakanalites, kuid ainult selles riigis, kus meede täitmisele kuulub. Kõikidel teistel tingimustele vastavatel tarnijatel peavad olema samad võimalused kui kohalikel ettevõtetel.

Tarnelepingud väärtusega alla 30 000 euro sõlmitakse ilma pakkumiskutse avaldamiseta konkureeriva läbirääkimismenetluse teel, mille käigus VVO konsulteerib vähemalt kolme tarnijaga omal valikul ja lepib kokku lepingutingimustes ühe või mitmega neist.

Tarnelepinguid väärtusega alla 5 000 euro võib sõlmida ühe pakkumise alusel.

Pakkumiste ja osalemistaotluste vastuvõtmise tähtajad peavad olema piisavalt pikad, et huvitatud pooltele jääks pakkumiste ettevalmistamiseks ja esitamiseks piisavalt aega.

2.   Läbirääkimismenetlus

Abisaaja võib kasutada läbirääkimismenetlust ühe pakkumise alusel järgmistel juhtudel.

a)

Punktis 6.1. ette nähtud menetluste tähtaegadest ei ole võimalik kinni pidada äärmiselt kiireloomulise olukorra tõttu, mis on tekkinud abisaajast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel. Äärmiselt kiireloomulise olukorra põhjenduseks toodud asjaolud ei tohi olla abisaajast tingitud.

Komisjoni määratletud kriisiolukordades võetud meetmed loetakse äärmiselt kiireloomulisele olukorrale vastavaks. Komisjon teavitab abisaajat kriisiolukorrast ning selle lõppemisest.

b)

Esialgselt tarnijalt tellitakse lisatarned, mis on mõeldud olemasolevate toodete või seadmete osaliseks asendamiseks või olemasolevate toodete või seadmete täiendamiseks, kui tarnija vahetamine sunniks abisaajat muretsema teistsuguste tehniliste omadustega seadmeid, mis tooks kaasa ühildamatuse või ebaproportsionaalsed tehnilised raskused käitamisel ja hooldamisel.

c)

Pakkumismenetlus ei ole andnud soovitud tulemust, st et ei ole saadud kvaliteedi või hinna seisukohast sobivat pakkumist. Sellisel juhul võib abisaaja peale pakkumismenetluse tühistamist alustada läbirääkimisi ühe või mitme pakkumismenetluses osalenud pakkujaga omal valikul, tingimusel et pakkumismenetluse esialgseid tingimusi pole oluliselt muudetud.

d)

Vaatlusalune leping sõlmitakse organitega, mis on de jure või de facto monopolid, ja seda on komisjoni toetuse andmise otsuses nõuetekohaselt põhjendatud.

e)

Hankekonkursi välise lepingu võib sõlmida siis, kui see on tarne eritingimuste tõttu põhjendatud, eelkõige katselist laadi tarne puhul.

3.   Pakkumise esitamise tingimused

VVO peab pakkumiskutses kindlaks määrama pakkumiste esitamise vormi ja tähtaja.

Hindamiskomisjon hindab ja järjestab kõik nõuetele vastavaks kuulutatud osalemistaotlused eelnevalt teatavaks tehtud kõrvalejätmis-, valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel. Komisjoni peab kuuluma paaritu arv liikmeid (vähemalt kolm), kellel on pakkumiste hindamiseks vajalik tehniline ja halduskompetents.

Iga partii kohta võib esitada ühe pakkumise. Pakkumine kehtib ainult juhul, kui see käib terve partii kohta. Kui partii on jagatud osadeks, esitatakse pakkumine selle keskmisena. Kui pakkumiskutse hõlmab mitut partiid, esitatakse iga partii kohta eraldi pakkumine. Pakkuja ei ole kohustatud esitama pakkumist kõikide partiide kohta.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

pakkuja nimi ja aadress,

pakkumiskutse, partii ja meetme viitenumbrid,

partii netokaal või pakkumisega seotud rahasumma,

pakutav ühe tonni toote hind, millega pakkuja kohustub vastavalt ettenähtud tingimustele tarnima

või

pakutavate toodete netokogus, kui pakkumiskutse esitatakse teatava toote maksimumkoguse tarnimise kohta kindla rahasumma eest,

transpordikulud kindlaksmääratud tarnimisetapi kohta,

tarnetähtaeg.

Pakkumine kehtib ainult siis, kui sellele on lisatud tõend pakkumistagatise esitamise kohta. Pakkumistagatise summa (väljendatuna maksevaluutas) ja kehtivusaeg määratakse kindlaks pakkumiskutses. Garantii suurus peab olema vähemalt 1 % pakkumise kogusummast ning kehtivusaja pikkus vähemalt üks kuu.

Tagatis esitatakse VVOle liikmesriigi või VVO poolt tunnustatud krediidiasutuse tagatisena. Tagatist ei saa tagasi võtta ja see tuleb maksta esimesel nõudmisel.

Kui toodete varumine toimub riigis, mis on ise toiduabi saaja, võib VVO määratleda pakkumiskutses muud tagatistingimused, võttes arvesse selle riigi tavasid.

Tagatis vabastatakse:

VVO kirja või faksi teel edastatud teatega, kui pakkumine on kehtetu või tagasi lükatud või lepingut ei ole sõlmitud,

kui pakkuja, kes on määratud tarnijaks, on esitanud tarnetagatise.

Tagatist ei tagastata, kui tarnija ei esita tarnetagatist mõistliku tähtaja jooksul alates lepingu sõlmimisest või kui pakkuja võtab oma pakkumise pärast selle laekumist tagasi.

Pakkumine, mida ei esitata kooskõlas käesolevate sätetega või mis sisaldab reservatsioone või tingimusi, mida pakkumiskutses ei nimetata, lükatakse tagasi.

Pärast laekumist ei saa pakkumist enam muuta ega tagasi võtta.

Leping sõlmitakse pakkujaga, kes tegi kõige madalama pakkumise, arvestades pakkumiskutse tingimusi ja eelkõige varutavate toodete omadusi. Kui kõige madalama pakkumise on korraga esitanud mitu pakkujat, tehakse otsus liisuheitmise teel.

Lepingu sõlmimisest teavitatakse nõuetekohasel viisil kirja või faksi teel nii tarnijat kui ka pakkujaid, kelle pakkumine ei osutunud valituks.

VVO võib otsustada mitte sõlmida lepingut esimese või teise tähtaja möödumisel, eriti siis, kui esitatud pakkumised on tavalistest turuhindadest kõrgemad. VVO ei pea oma otsust põhjendama. Pakkujaid teavitatakse lepingu sõlmimata jätmise otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

VII.   TARNIJA KOHUSTUSED JA TARNETINGIMUSED

VVO määratleb pakkumiskutses tarnija vastutuse tingimused vastavalt käesolevatele eeskirjadele ning pakkuja täidab oma kohustusi vastavalt kõikidele pakkumiskutses sätestatud ja oma pakkumisest tulenevatele tingimustele.

Tarnija organiseerib oma kulul transpordi oma pakkumises nimetatud lastimissadamast või lastimiskailt pakkumiskutses kindlaksmääratud lõppsihtkohta kõige sobivamal marsruudil, arvestades kindlaksmääratud tähtaega.

VVO võib tarnija kirjalikul taotlusel lubada muuta lastimissadamat või lastimiskaid, kui sellega seotud kulud kannab tarnija.

Tarnija sõlmib merekindlustuspoliisi või kasutab üldpoliisi. Kindlustussumma on vähemalt sama suur kui pakkumise summa ning see katab kõik vedamise ja tarnimisega seotud riskid kuni kindlaksmääratud tarnimisetapini. Kindlustus peab katma ka kõik defektse kauba sortimise, kõrvaldamise või hävitamisega seotud kulud ning selliste kaupade ümberpakkimise ja analüüsiga seotud kulud, mille vead ei takista abisaajal neid vastu võtmast.

Kaupu ei või VVO nõusolekuta saata osasaadetistena rohkem kui ühe laevaga. Vastasel juhul nõuab VVO tarnijalt kontrollimise lisakulude kandmist.

Pakkumiskuulutuses võib vajaduse korral ette näha kuupäeva, millest varasem tarnimine loetakse enneaegseks.

Tarnimine on lõpetatud, kui kõik kaubad on tarneklausli “vabastatud sihtkohas” alusel tegelikult kohale toimetatud. Tarnija kannab kõik kulud, kuni ladustamiseni sihtkoha laos.

Tarnija kannab kõik toodete tarnimisega seotud riskid, kaasa arvatud toodete kadumine või kahjustumine, kuni tarnimine on lõpetatud ja kontrollija on selle kohta teinud märkuse lõplikku vastavustunnistusse (vt punkt 8).

Tarnija teatab abisaajale ja kontrollijale viivitamata kirjalikult kasutatava transpordivahendi, lastimiskuupäevad, eeldatava sihtkohta saabumise kuupäeva ja kõik kaupade vedamise ajal toimunud vahejuhtumid.

Tarnija täidab ekspordilitsentsi ja tollivormistusega seotud tolliformaalsused ja tasub vastavad kulud ja maksud.

Tarnija esitab oma kohustuste täitmise tagamiseks tarnetagatise mõistliku tähtaja jooksul alates lepingu sõlmimise teate saamisest. Nimetatud tagatise suurus (väljendatuna maksevaluutas) on 5–10 % pakkumise kogusummast. Tagatise kehtivusaeg lõpeb üks kuu pärast viimase tarne toimumist. Tarnetagatis esitatakse samal viisil kui pakkumistagatis.

Tarnetagatis vabastatakse täielikult VVO kirja või faksi teel edastatud teatega, kui tarnija:

on teinud tarne, täites kõik kohustused või

on kohustustest vabastatud

või

ei saanud tarnet teha VVO poolt aktsepteeritud vääramatu jõu tõttu.

VIII.   JÄRELEVALVE

Niipea kui leping on sõlmitud, teatab VVO tarnijale, missugune asutus kontrollib ja sertifitseerib iga tarne korral tarnitavate kaupade kvaliteeti, kogust, pakendamist ja märgistamist, annab välja vastavussertifikaadi või tarnesertifikaadi ning koordineerib üldiselt kõiki tarnimisetappe (edaspidi “järelvalveasutus”).

Pärast lepingu sõlmimise teate saamist, annab tarnija kirjalikult järelvalveasutusele teada tarnitavate kaupade tootja, pakendaja või ladustaja nime ja aadressi ning valmistamise või pakendamise ligikaudse kuupäeva ja samuti tarnekohal oleva esindaja nime.

Järelvalveasutus teostab vähemalt kaks kontrolli, mis toetuvad rahvusvahelise järelvalvestandardiga kooskõlas olevatele suunistele:

a)

Esialgne kontroll teostatakse kaupade lastimisel või tehases. Lõplik kontroll teostatakse kindlaksmääratud tarnimisetapil.

b)

Kui esialgne kontroll on lõpetatud, annab järelvalveasutus tarnijale esialgse vastavussertifikaadi, millesse võib vajaduse korral teha reservatsioone. Järelvalveasutus teatab, kas mõni reservatsioon on niisugune, mille tõttu ei saa tooteid tarnimisetapil vastuvõetavaks pidada.

c)

Kui lõplik kontroll on tehtud, annab järelvalveasutus välja lõpliku vastavussertifikaadi, kus on eelkõige täpsustatud tarnimise lõpetamise kuupäev ja tarnitud netokogus. Sellesse sertifikaati võib vajaduse korral teha reservatsioone.

d)

Kui järelvalveasutus teeb kindlaks mittevastavuse, peab ta sellest teatama tarnijale ja VVOle nii kiiresti kui võimalik kirjaliku “reservatsiooniteatise” teel, milles on välja toodud põhjused. Tarnija võib otsused järelvalveasutuse ja VVOga vaidlustada kahe tööpäeva jooksul alates selle teatise saatmisest.

Kontrolli kulud kannab VVO. Tarnija vastutab kõikide finantstagajärgede eest, mis tulenevad toodete kvalitatiivsetest puudustest või toodete hilisest esitamisest kontrollimiseks.

Kui tarnija või abisaaja vaidlustab kontrolli tulemused, organiseerib järelvalveasutus pärast VVOlt loa saamist teise kontrolli, mille hulka kuulub vastavalt vaidlustamise laadile teine proovivõtmine, teine analüüs ning pakendi teine kaalumine või teine kontroll. Teise kontrolli teostab asutus või laboratoorium, mis on määratud tarnija, lõpliku abisaaja ja järelvalveasutuse kokkuleppel.

Teise kontrolli kulud kannab kaotaja pool.

Kui lõplikku vastavussertifikaati pärast esimest või teist kontrolli välja ei anta, on tarnija kohustatud kaubad välja vahetama.

Kaupade väljavahetamise ja sellega seotud kontrollimise kulud kannab tarnija.

Järelvalveasutus kutsub tarnija ja lõpliku abisaaja esindajad kirjalikult kontrollitoimingute juurde, eriti analüüside tegemiseks vajalike proovide võtmise juurde. Proovide võtmine toimub ametitavade kohaselt. Proovide võtmisel võtab järelvalveasutus kaks lisaproovi, mida hoitakse pitseeritult VVOle kättesaadavana võimaliku teise kontrolli jaoks või juhuks, kui abisaaja või tarnija esitab vastuväiteid.

Proovideks võetud kaupade eest maksab tarnija.

Kauba vastuvõtja väljastab tarnijale vastuvõtusertifikaadi viivitamata pärast seda, kui kaubad on “vabastatud sihtkohas” tarnitud ning tarnija on abisaajale üle andnud lõpliku vastavussertifikaadi originaali ja pro forma arve kaupade väärtuse ja nende abisaajale tasuta üleandmise kohta.

Lahtiselt tarnitavate kaupade puhul võib tarne kaaluda nõutud kogusest 3 % vähem (v.a proovide kaal), pakendatud kaupade puhul 1 % vähem. Kui kõrvalekalded on lubatust suuremad, võib VVO nõuda tarnijalt lisatarnet esialgse tarnega samadel finantstingimustel.

IX.   MAKSETINGIMUSED

Summa, mis VVO maksab tarnijale, ei ületa pakkumise hinda ja sellele lisanduvaid kulusid, millest arvatakse maha allpool nimetatud mahaarvamised.

Kui tarnimisetapil osutub, et kaupade pakendamine või märgistamine ei vasta spetsifikaadile, kuigi see ei ole takistanud vastuvõtusertifikaadi väljaandmist, võib VVO makstava summa arvutamisel kohaldada mahaarvamisi.

Välja arvatud vääramatu jõu korral, peetakse tagatisest kumulatiivsel alusel kinni järgmised summad:

10 % tarnimata koguste väärtusest, ilma et see piiraks punktis 8 nimetatud kõrvalekallete kohaldamist,

0,1 % pärast tähtaega tarnitud koguste väärtusest iga viivitatud päeva kohta,

vajadusel ja ainult juhul, kui see on kindlaks määratud pakkumiskutses, 0,1 % iga ennetähtaegselt tarnitud päeva eest.

Tagatisest kinni peetavad summad arvestatakse maha lõplikult makstavast summast. Tagatised vabastatakse seejärel samal ajal täielikult.

VVO võib hüvitada tarnijale tema kirjalikul taotlusel teatavad lisakulud (nt ladustamis- või kindlustuskulud, mida tarnija tegelikult on maksnud, välja arvatud halduskulud), mida VVO hindab asjakohaste tõendavate dokumentide alusel, kui vastuvõtusertifikaat või tarnesertifikaat on välja antud ilma kuludega seotud reservatsioonideta ja samuti järgmistel juhtudel:

vastuvõtja taotlusel antud tarneaja pikendamise korral või

viivituse korral, mil tarnekuupäeva ning vastuvõtusertifikaadi või lõpliku vastavussertifikaadi väljaandmise vaheline aeg on olnud üle 30 päeva.

Lisakulusid ei kinnitata, kui need ületavad:

ladustamiskulude osas nädalas 1  euro lahtise kauba tonni kohta ja 2 eurot töödeldud kaupade tonni kohta,

kindlustuskulude puhul aastas 0,75 % kaupade väärtusest.

Makstav summa tasutakse tarnija kahes eksemplaris esitatud taotluse alusel. Pakkumise kogusumma või selle ülejäänud osa maksetaotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

arve taotletud summa kohta,

vastuvõtusertifikaadi originaal,

tarnija allkirjastatud ja tõestatud lõpliku vastavussertifikaadi koopia;

Kui 50 % pakkumiskutses ette nähtud üldkogusest on kohale toimetatud, võib tarnija taotleda ettemaksu; taotlusele tuleb lisada arve taotletava summa kohta ja esialgse vastavussertifikaadi koopia.

Taotlused pakkumise kogusumma või selle ülejäänud osa väljamaksmiseks esitatakse VVOle pärast vastuvõtusertifikaadi väljastamist. Kõik maksed tehakse 60 päeva jooksul pärast seda, kui VVO on saanud täieliku ja täpse maksetaotluse. Põhjuseta tähtajast hiljem sooritatud maksetele lisatakse viiviseintress Euroopa Keskpanga poolt kohaldatava igakuise kursi alusel.

X.   LÕPPSÄTE

VVO otsustab, kas vääramatu jõud võib olla põhjuseks, et tarnija ei tarninud kaupu või ei täitnud mõnda oma kohustust. VVO poolt aktsepteeritud vääramatust jõust tulenevad kulud kannab VVO.


(1)  EÜT C 312, 31.10.2000, lk 1.

(2)  EÜT C 267, 13.9.1996, lk 1.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/33


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2005,

millega muudetakse otsuse 2003/634/EÜ (millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks) I ja II lisa

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4185 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/770/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimise suhtes, (1) eelkõige selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2003/634/EÜ (2) kiidetakse heaks ning loetletakse liikmesriikide poolt esitatud kavad. Kavad on loodud selleks, et alustada hiljem menetlust vööndile või heakskiitmata vööndis asuvale kasvandusele kalahaiguste nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) ja/või viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) suhtes heakskiidetud vööndi või heakskiitmata vööndis asuva heakskiidetud kasvanduse staatuse saamiseks.

(2)

IHNi osas kogu Soome territooriumi ja VHSi osas Soome mandriosa hõlmav kava on lõpetatud ning tuleks otsuse 2003/634/EÜ I lisast kustutada.

(3)

Piirkonda Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) hõlmav kava on lõpetatud ning tuleks otsuse 2003/634/EÜ II lisast kustutada.

(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta otsust 2003/634/EÜ.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2003/634/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

2.

II lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 220, 3.9.2003, lk 8. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/414/EÜ (ELT L 141, 4.6.2005, lk 29).


I LISA

“I LISA

KALAHAIGUSTE VHSi JA IHNi SUHTES HEAKSKIIDETUD VÖÖNDI STAATUSE SAAMISEKS ESITATUD KAVAD

1.   TAANI

TAANI POOLT 22. MAIL 1995 ESITATUD KAVADESSE KUULUVAD:

FISKEBÆK Å valgla,

kõik JÜÜTIMAA OSAD, mis jäävad Storåeni, Karup å, Gudenåeni ja Grejs å valglatest lõuna ja lääne poole,

kõik TAANI SAARED.

2.   SAKSAMAA

SAKSAMAA POOLT 25. VEEBRUARIL 1999 ESITATUD KAVASSE KUULUB:

OBERN NAGOLDI valglas asuv vöönd.

3.   ITAALIA

3.1.   ITAALIA POOLT 6. OKTOOBRIL 2001 BOLZANO AUTONOOMSE PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE, MIDA ON MUUDETUD 27. MÄRTSI 2003. AASTA KIRJAGA, KUULUB:

Bolzano provintsi vöönd

Vöönd koosneb kõikidest Bolzano provintsi valglatest.

Vööndisse kuulub VAL D'ADIGE VÖÖNDI ülemine osa – st Adige jõe valgla Bolzano provintsis asuvast lähtest kuni Trento provintsi piirini.

(NB: ülejäänud piirkond, VAL D'ADIGE VÖÖNDI alumine osa kuulub Trento autonoomse provintsi heakskiidetud kava alla. Selle vööndi alumisi ja ülemisi osi tuleb käsitada ühe epidemioloogilise ühikuna.)

3.2.   ITAALIA POOLT 23. DETSEMBRIL 1996 JA 14. JUULIL 1997 TRENTO AUTONOOMSE PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVADESSE KUULUVAD:

Val di Sole e Val di Noni vöönd

Valgla Noce oja lähtest S. Giustina tammini.

Val d'Adige vöönd – alumine osa

Adige jõe valgla ja selle Trento autonoomse provintsi territooriumil asuvad lähted alates Bolzano provintsi piirist kuni Ala tammini (hüdroelektrijaam).

(NB: VAL D'ADIGE VÖÖNDI ülemine osa kuulub Bolzano autonoomse provintsi heakskiidetud kava alla. Selle vööndi alumisi ja ülemisi osi tuleb käsitada ühe epidemioloogilise ühikuna.)

Torrente Arnò vöönd

Valgla Arnò mägijõe lähtest kuni paisuni alamjooksul enne Arnò mägijõe Sarca jõkke suubumist.

Val Banale vöönd

Valgla Ambiesi oja vesikonnast kuni hüdroelektrijaama tammini.

Varone vöönd

Valgla Magnone oja lähtest kuni joani.

Alto e Basso Chiese vöönd

Chiese jõe valgla alates lähtest kuni Condino tammini, välja arvatud Adanà ja Palvico mägijõgede vesikond.

Torrente Palvico vöönd

Palvico mägijõe vesikonna valgla kuni betoonist ja kividest tehtud paisuni.

3.3.   ITAALIA POOLT 21. VEEBRUARIL 2001 VENETO PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUB:

Torrente Astico vöönd

Astico jõe valgla alates lähtest (Trento autonoomses provintsis ja Veneto piirkonna Vicenza provintsis) kuni Vicenza provintsis asuva Pedescala silla lähedal asuva tammini.

Astico jõe alamjooksu osa Pedescala silla läheduses asuva tammi ja Pria Maglio tammi vahel loetakse puhvervööndiks.

3.4.   ITAALIA POOLT 20. VEEBRUARIL 2002 UMBRIA PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUB:

Fosso di Monterivoso vöönd: Monterivoso jõe valgla lähtest kuni Ferentillo lähedal asuva läbipääsmatu paisuni.

3.5.   ITAALIA POOLT 23. DETSEMBRIL 2003 LOMBARDIA PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUB:

Valle del torrente Venina vöönd: Vienna jõe valgla lähtest alates kuni järgmiste piirideni:

läänes: Livrio org,

lõunas: Orobie Alpid Publino mäekurust Redorta tipuni,

idas: Armisa ja Armisola orud.

3.6.   ITAALIA POOLT 23. SEPTEMBRIL 2004 TOSCANA PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUB:

Valle di Tosi vöönd: Vicano di S. Ellero jõe valgla lähtest kuni paisuni Raggioli küla lähedal Il Gretos.

4.   SOOME

4.1.   SOOME POOLT 29. MAIL 1995 ESITATUD LIKVIDEERIMISMEETMEID SISALDAVASSE VHSi-VABA OLUKORRA SAAVUTAMISE KAVASSE, (1) MIDA ON MUUDETUD 27. MÄRTSI 2002., 4. JUUNI 2002., 12. MÄRTSI 2003., 12. JUUNI 2003., 20. OKTOOBRI 2003. JA 17. MAI 2005. AASTA KIRJADEGA, KUULUVAD:

kõik SOOME rannikupiirkonnad, kus konkreetseid likvideerimismeetmeid rakendatakse järgmistes piirkondades:

Ahvenamaa maakond,

Pyhtää piirkond, kus kohaldatakse piiranguid,

Uusikaupunki, Pyhäranta ja Rauma vald, kus kohaldatakse piiranguid.

5.   KÜPROS

KÜPROSE POOLT 20. APRILLIL 2004 ESITATUD KAVADESSE KUULUB:

kogu Küprose territoorium.”


(1)  Käesoleva otsusega on kava lõpetatud IHNi osas, mille puhul on antud heakskiidetud staatus.


II LISA

“II LISA

KAVAD, MIS ON ESITATUD SELLEKS, ET SAADA KALAHAIGUSTE VHSi JA/VÕI IHNi SUHTES HEAKSKIITMATA VÖÖNDIS ASUVA HEAKSKIIDETUD KASVANDUSE STAATUS

1.   ITAALIA

1.1.   ITAALIA POOLT 2. MAIL 2000 FRIULI-VENEZIA GIULIA PIIRKONNA UDINE PROVINTSI KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUVAD:

kasvandused Tagliamento jõe valglas:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   ITAALIA POOLT 21. DETSEMBRIL 2003 VENETO PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVASSE KUULUB:

kasvandus:

Azienda agricola Bassan Antonio.”


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/38


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2005,

millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4186 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/771/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 19 punkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni otsuse 93/195/EMÜ (2) II lisas ätestatud üldeeskirjadele on registreeritud hobuste taassisenemine pärast võidusõidu, võistluse või kultuuriürituse tõttu toimunud ajutist eksporti piiratud hobustega, keda on peetud kuni 30 päeva kõnealuse otsuse I lisas loetletud samasse rühma kuuluvas kolmandas riigis.

(2)

Registreeritud hobused, kes osalevad olümpiamängudel, nendele eelnevatel katsevõistlustel ja paraolümpiamängudel, viibivad vastuvõtva kolmanda riigi ja korraldava organi, rahvusvahelise ratsaspordiliidu (International Federation for Equestrian Sports – FEI) pädevate asutuste veterinaarjärelevalve all.

(3)

Võttes arvesse veterinaarjärelevalve taset ja asjaolu, et asjaomaseid hobuseid hoitakse halvema tervisliku seisundiga loomadest eraldi, tuleks ajutise ekspordi perioodi pikendada kuni 90 päevani ning vastavalt sätestada loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast olümpiamängude, sealhulgas nendele eelnevate katsevõistluste ning paraolümpiamängude hobuste võistlustel osalemise tõttu toimunud ajutist eksporti.

(4)

Seepärast tuleks otsust 93/195/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 93/195/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklisse 1 lisatakse järgmine taane:

“—

on osalenud olümpiamängude, nendele eelnevate katsevõistluste või paraolümpiamängude hobuste võistlustel ja vastavad veterinaarsertifikaadis sätestatud nõuetele käesoleva otsuse IX lisas esitatud näidisveterinaarsertifikaadi kohaselt.”

2.

Käesoleva otsuse lisa tekst lisatakse IX lisana.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320).

(2)  EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/605/EÜ (ELT L 206, 9.8.2005, lk 16).


LISA

“IX LISA

Image

Image

Image


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/42


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2005,

teatavate liblikalistest kahjurite suhtes resistentse ja herbitsiidi glufosinaatammoonium taluva geneetiliselt muundatud maisitoote (Zea mays L., liin 1507) turuleviimise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4192)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2005/772/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõike 1 esimest lõiku,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ tohib geneetiliselt muundatud organismi või geneetiliselt muundatud organismide kombinatsiooni sisaldavat või nendest koosnevat toodet turule viia ainult siis, kui liikmesriigi pädev asutus annab selleks kirjaliku nõusoleku kõnealuses direktiivis sätestatud korras.

(2)

Pioneer Hi-Breed International, INC ja Mycogen Seeds esitasid Madalmaade pädevale asutusele (viide C/NL/00/10) taotluse geneetiliselt muundatud maisitoote (Zea mays L., liin 1507) turuleviimiseks.

(3)

Taotlus hõlmab transformatsiooni 1507 tulemusel saadud sortide importimist ja kasutamist ühenduses, mis kehtib ka muu maisi puhul, sealhulgas sööt, välja arvatud kultiveerimist ja toiduna või toidus kasutamist.

(4)

Madalmaade pädev asutus koostas direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 14 sätestatud korras hindamisaruande, mis esitati komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. Hindamisaruandes järeldati, et ei ole ilmnenud põhjusi, mille tõttu peaks keelduma nõusoleku andmisest maisi Zea mays L., liini 1507 turuleviimiseks, kui eritingimused on täidetud.

(5)

Teiste liikmesriikide pädevad asutused esitasid toote turuleviimisele vastuväiteid.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet jõudis oma 24. septembri 2004. aasta arvamuses järeldusele, et maisitoode Zea mays L., liin 1507 ei mõjuks kavandatud kasutuse puhul kahjulikult loomade või inimeste tervisele või keskkonnale. Samuti leidis Euroopa Toiduohutusamet, et taotleja poolt ette nähtud seirekava oli kooskõlas liini 1507 maisi kavandatud kasutusega.

(7)

Esitatud vastuväidete kontrollimine direktiivi 2001/18/EÜ alusel, samuti taotluses esitatud teabe ja Euroopa Toiduohutusameti arvamuse kontrollimine ei ole andnud alust uskuda, et Zea mays L., liini 1507 turuleviimine võiks inimeste või loomade tervist või keskkonda kahjustada.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ) (2) ja komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 65/2004 (millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks) (3) kohaldamisel tuleks liini 1507 maisile määrata kordumatu identifitseerimistunnus.

(9)

Juhuslikult või tehnilise vältimatuse tõttu tootesse sattunud geneetiliselt muundatud organismide jäljed on vabastatud märgistamis- ja jälgitavusnõuetest vastavalt direktiivi 2001/18/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) (4) alusel kehtestatud piirmääradele.

(10)

Arvestades Euroopa Toiduohutusameti arvamust ei ole kavandatud kasutusviiside jaoks vaja kehtestada eritingimusi toote käitlemise või pakendamise ja teatavate ökosüsteemide, keskkondade või geograafiliste piirkondade kaitsmise osas.

(11)

Enne toote turuleviimist tuleks kohaldada vajalikke meetmeid, et tagada selle märgistus ja jälgitavus turuleviimise kõikides etappides, sealhulgas kontrollida seda asjakohase valideeritud tuvastamismetoodika alusel.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed ei ole kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 alusel loodud komitee arvamusega ning seepärast esitas komisjon nõukogule ettepaneku kõnealuste meetmete suhtes. Kuna nõukogu ei ole direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku jooksul ettepandud meetmeid vastu võtnud ega väljendanud nendele oma vastuseisu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (5) artikli 5 lõikele 6, peaks komisjon kõnealused meetmed vastu võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõusolek

Ilma et see piiraks muude ühenduse õigusaktide, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 (6) ja määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaldamist, annab Madalmaade pädev asutus vastavalt käesolevale otsusele artiklis 2 kindlaksmääratud toote turuleviimiseks nõusoleku, mille kohta esitasid taotluse Pioneer Hi-Bred International, Inc. ja Mycogen Seeds (viide C/NL/00/10).

Nõusolekus määratakse kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 19 lõikega 3 selgesõnaliselt kindlaks nõusoleku andmise tingimused, mis on sätestatud artiklites 3 ja 4.

Artikkel 2

Toode

1.   Tootena või selle koostises turule viidavad geneetiliselt muundatud organismid (edaspidi “toode”) on varreleediku (Ostrinia nubilalis) ja teatavate teiste liblikalistest kahjurite suhtes resistentsed ning herbitsiidi glufosinaatammoonium taluvad maisiterad (Zea mays L.), mis on saadud Zea mays liinist 1507, mida on muundatud, kasutades osakeste kiirendamise tehnoloogiat lineaarse DNA lõiguga PHI8999A, mis sisaldab järgmist DNAd kahes kassetis:

a)

1. kassett:

sünteetiline versioon kärbitud cry1F-geenist, mis on saadud Bacillus thuringiensis alamliigist aizawai, mis annab resistentsuse varreleediku (Ostrinia nubilalis) ja teatavate teiste liblikalistest kahjurite suhtes, nagu Sesamia spp, Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon ja Diatraea grandiosella, ning mida kontrollivad Zea mays’ist saadud ubikvitiini promootor ubiZM1(2) ja Agrobacterium tumefaciens pTi15955 stoppkoodon ORF25PolyA;

b)

2. kassett:

sünteetiline versioon pat-geenist, mis on saadud Streptomyces viridochromogenes liinist Tü494, mis annab herbitsiidi glufosinaatammoonium taluvuse, ning mida kontrollivad 35S lillkapsa mosaiikviiruse promootor ja stoppkoodon.

2.   Nõusolek hõlmab maisiliini 1507 ja mis tahes tavapäraselt aretatud maisi ristamisel saadud terasid toodetena või nende koostises.

Artikkel 3

Turuleviimise tingimused

Toodet võib kasutada samamoodi nagu mis tahes muud maisi, välja arvatud kultiveerimiseks või kasutamiseks toiduna või toidus, ning seda tohib turule viia järgmistel tingimustel:

a)

nõusoleku kehtivusaeg on 10 aastat alates selle väljaandmise kuupäevast;

b)

toote kordumatu identifitseerimistunnus on DAS-Ø15Ø7-1;

c)

ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 25 kohaldamist, teeb nõusoleku saanud isik vastava taotluse korral liikmesriikide pädevatele asutustele ja järelevalvetalitustele ning ühenduse kontroll-laboritele kättesaadavaks toote positiivsed ja negatiivsed kontrollproovid või geneetilise materjali või etalonained;

d)

ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud märgistamise erinõuete kohaldamist, peavad toote etiketil või saatedokumendis olema märgitud “toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme” või “toode sisaldab geneetiliselt muundatud liini 1507 maisi”, välja arvatud juhul, kui muud ühenduse õigusaktid sätestavad piirmäära, millest madalama näitaja puhul ei ole kõnealune teave nõutav;

e)

kuni ei ole antud luba toote turuleviimiseks kultiveerimise eesmärgil, peavad toote etiketil või saatedokumendis olema märgitud “mitte kultiveerimiseks”.

Artikkel 4

Seire

1.   Nõusoleku saanud isik tagab kogu nõusoleku kehtivusaja jooksul, et taotluses sisalduv seirekava, mis koosneb üldisest jälgimiskavast ja mille alusel kontrollitakse toote käitlemisest või kasutamisest tulenevat kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, võetakse kasutusele ja rakendatakse.

2.   Nõusoleku saanud isik teavitab otseselt ettevõtjaid, kasutajaid, loomade toitumise ja söödaga tegelevaid siseriiklikke asutusi ning veterinaarteenistusi liini 1507 maisi kasutuselevõtmisest ühenduses ning toote ohutusest ja üldistest omadustest ning seiretingimustest.

3.   Nõusoleku saanud isik esitab komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele aastaaruandeid seire tulemuste kohta.

4.   Ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 20 kohaldamist, vaatab nõusoleku saanud isik ja/või esialgse taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus vajadusel ning komisjoni ja esialgse taotluse saanud liikmesriigi pädeva asutuse nõusolekul taotluses esitatud seirekava läbi, arvestades seire tulemusi. Seirekava muutmise ettepanekud esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele.

5.   Nõusoleku saanud isik peab suutma tõestada komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele, et:

a)

taotluses esitatud seirekavas täpsustatud seirevõrgustikud koguvad toote seireks vajalikku teavet ja

b)

nende võrgustike liikmed on nõustunud tegema selle teabe kättesaadavaks nõusoleku saanud isikule enne, kui seirearuanded lõike 3 kohaselt komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele esitatakse.

Artikkel 5

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil hakatakse kohaldama ühenduse otsust, mis käsitleb artiklis 1 viidatud toote toiduna turuleviimise või selle koostises kasutamise loa andmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (7) tähenduses, ja toote tuvastamismeetodit, mille on valideerinud ühenduse tugilabor.

Artikkel 6

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 3. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(3)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(4)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(6)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(7)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/45


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2005,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/136/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade klassikalise katku vastu Luksemburgis

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4193 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2005/773/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1, artikli 25 lõiget 3 ja artikli 29 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2001. aastal leidis kinnitust sigade klassikalise katku esinemine Luksemburgi metssigadel.

(2)

Komisjoni otsusega 2003/136/EÜ (2) kiitis komisjon heaks Luksemburgi esitatud kavad metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks.

(3)

Otsusega 2005/224/EÜ kiitis komisjon heaks metssigade erakorralise vaktsineerimise kava lõpetamise.

(4)

Luksemburgi esitatud teabest ilmneb, et metssigadel esinenud sigade klassikaline katk on edukalt likvideeritud ja et heakskiidetud likvideerimiskava ei ole enam vaja kohaldada.

(5)

Seetõttu on asjakohane tunnistada otsus 2003/136/EÜ kehtetuks.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2003/136/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile ja Luksemburgi Suurhertsogiriigile.

Brüssel, 3. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 53, 28.2.2003, lk 52. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/224/EÜ (ELT L 71, 17.3.2005, lk 69).


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/46


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2005,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühmade osas

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4195 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/774/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogutud, töödeldud ja ladustatud kõnealuses otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmade poolt.

(2)

Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muudatuste tegemiseks kõnealustes nimekirjades oma riigi kohta käivates kannetes, eelkõige ühe rühma lisamiseks ja ühe rühma kustutamiseks.

(3)

Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning nimetatud riigi veterinaarteenistused on asjaomase embrüokogumisrühma embrüote ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud.

(4)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 8. novembrist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. november 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/450/EÜ (ELT L 158, 21.6.2005, lk 24).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisas muudetakse nimekirja Ameerika Ühendriikide osas järgmiselt:

a)

embrüokogumisrühma nr 91NJ021 E503 rida kustutatakse:

“US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”

b)

lisatakse järgmine tekst:

“US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”


Parandused

5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/48


Komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/759/EÜ (mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga teatavates kolmandates riikides ja omanikega kaasas olevate lindude liikumist kolmandatest riikidest) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 285, 28. oktoober 2005 )

Otsust 2005/759/EÜ lugeda järgmiselt:

KOMISJONI OTSUS,

27. oktoober 2005,

mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga teatavates kolmandates riikides ja omanikega kaasas olevate lindude liikumist kolmandatest riikidest

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4287 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/759/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude gripp on nakkav kodu- ja metslindude viirushaigus, mis võib lõppeda surmaga ja põhjustada häired ning kiiresti omandada episootilised mõõtmed, seades tõsisesse ohtu loomade ja inimeste tervise ning vähendades järsult kodulinnukasvatuse tasuvust. On oht, et haigusetekitaja võib levida muude eluslindude kui kodulindude rahvusvahelise kaubanduse teel, sealhulgas omanikega kaasas olevate lindude (lemmiklinnud) vahendusel.

(2)

Komisjoni 16. oktoobri 2000. aasta otsuses 2000/666/EÜ (milles sätestatakse muude lindude kui kodulindude impordi loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaat ning karantiinitingimused) (2) sätestatakse, et liikmesriigid võivad lubada lindude importi maailma loomatervishoiu organisatsiooni (OIE) liikmetena loetletud kolmandatest riikidest. Käesoleva otsuse lisas loetletud riigid on rahvusvahelise loomatervishoiu organisatsiooni (OIE) liikmed ja järelikult peavad liikmesriigid lubama importida otsuse 2000/666/EÜ alusel nendest kolmandatest riikidest muid linde kui kodulinnud.

(3)

Vajaduse korral tuleks viidata nõukogu 21. detsembri 1976. aasta otsusele 79/542/EMÜ, millega koostatakse kolmandate riikide ja nende piirkondade loetelu ning sätestatakse looma- ja inimtervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide alased nõuded teatavate elusloomade ja nende värske liha impordiks ühendusse. (3)

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määruses (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ) sätestatakse eri veterinaarkontrollirežiimid vastavalt loomade arvule. Käesoleva otsuse huvides on asjakohane kasutada nimetatud arvulist eristamist.

(5)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiviga 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (4) nähakse ette, et imporditud loomad peavad läbima kontrolli nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ kohaselt.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklile 18 kohaldatakse kaitsemeetmeid, mis on sätestatud nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiviga 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (5) eriti selle artikli 18 lõikega 1.

(7)

Väga patogeenne lindude gripp avastati liikmesriigis karantiinis olevatelt imporditud lindudelt ning seepärast on asjakohane peatada lemmiklindude liikumine teatavatest ohupiirkondadest ja kasutada piirkondade määratlemiseks viidet vastavale OIE piirkondlikule komisjonile.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikumine kolmandatest riikidest

1.   Liikmesriigid lubavad üksnes kuni 5 lemmiklinnust koosnevate saadetiste liikumist. Selline liikumine on lubatud juhul, kui need linnud pärinevad OIE liikmesriigist, mis kuulub vastavasse piirkondlikku komisjoni, mis ei ole loetletud I lisas.

2.   Liikmesriigid lubavad üksnes kuni 5 lemmiklinnust koosnevate saadetiste liikumist. Selline liikumine on lubatud juhul, kui need linnud pärinevad OIE liikmesriigist, mis kuulub vastavasse piirkondlikku komisjoni, mis on loetletud I lisas, ja:

a)

nad on olnud 30 päeva ekspordieelses karantiinis otsuses 79/542/EMÜ loetletud kolmanda riigi lähtekohas, või

b)

nad on olnud 30 päeva impordijärgses karantiinis sihtliikmesriigis ruumides, mis on heaks kiidetud vastavalt otsuse 2000/666/EÜ artikli 3 lõikele 4, või

c)

neid on lindude gripi vastu vaktsineeritud ja vähemalt ühel korral uuesti vaktsineeritud viimase 6 kuu jooksul ja mitte hiljem kui 60 päeva enne lähetamist vastavalt tootja juhistele, kasutades asjaomase liigi jaoks heakskiidetud H5 vaktsiini, või

d)

nad on olnud isolatsioonis vähemalt 10 päeva enne eksportimist ja neid on testitud H5N1 antigeeni või genoomi suhtes vastavalt maismaaloomade diagnostiliste testide ja vaktsiinide käsiraamatu (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) peatükis 2.1.14. sätestatule proovide põhjal, mis on võetud mitte varem kui kolmandal isolatsioonipäeval.

3.   Vastavust lõigete 1 ja 2 tingimustele kinnitab lähtekohaks oleva kolmanda riigi riiklik veterinaararst vastavalt II lisas esitatud näidissertifikaadile, tuginedes lõike 2 punkti b korral omaniku deklaratsioonile.

4.   Veterinaarsertifikaadile lisatakse:

a)

omaniku või omaniku esindaja deklaratsioon vastavalt III lisale,

b)

järgmine kinnitus:

“Otsuse 2005/759/EÜ artiklile 2 vastavad lemmiklinnud.”

Artikkel 2

Veterinaarkontrollid

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kolmandast riigist ühenduse territooriumile toodud lemmiklindude puhul teevad pädevad asutused reisijate ühenduse territooriumile sisenemise kohas dokumentide ja identsuskontrolli.

2.   Liikmesriigid määravad lõikes 1 osutatud asutused, kes vastutavad selliste kontrollide eest, ja teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

3.   Liikmesriigid koostavad lõikes 1 osutatud sisenemiskohtade loetelu ning edastavad selle teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

4.   Kui kontrollimisel selgub, et loomad ei vasta käesolevas otsuses sätestatud nõuetele, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 14 kolmandat lõiku.

Artikkel 3

Käesolevat direktiivi ei kohaldata nende lindude transportimisel ühenduse territooriumile, kes saabuvad koos omanikega Andorrast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist.

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldavad need. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. novembrini 2005.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. oktoober 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU

I LISA

Järgmistesse artiklis 1 osutatud rahvusvahelise episootiaameti piirkondlikesse komisjonidesse kuuluvad kolmandad riigid:

Aafrika,

Põhja- ja Lõuna-Ameerika,

Aasia, Kaug-Ida ja Okeaania,

Euroopa ja

Lähis-Ida.

II LISA

Image

Image

III LISA

Lemmiklindude omaniku või omaniku esindaja deklaratsioon.

Mina, alla kirjutanud omanik (6)/omaniku esindaja (6) kinnitan, et:

1.

Linde saadab transportimise ajal isik, kes vastutab loomade eest.

2.

Loomi ei kasutata kaubanduslikel eesmärkidel.

3.

Enne transportimist tehtud veterinaarkontrolli ja tegeliku transportimise vahelisel ajal ei puutu linnud kokku teiste lindudega.

4.

Loomad on enne transportimist olnud 30 päeva isolatsioonis ja nad ei ole puutunud kokku teiste lindudega, kes ei ole hõlmatud käesoleva sertifikaadiga. (6)

5.

Olen teinud ettevalmistused impordijärgseks 30-päevaseks karantiiniks … karantiiniruumides vastavalt sertifikaadi punktile I.12. (6)

Koht ja kuupäev

Allkiri


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 529/2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).

(2)  EÜT L 278, 31.10.2000, lk 26. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/279/EÜ (EÜT L 99, 16.4.2002, lk 17).

(3)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2004/372/EÜ (ELT L 118, 23.4.2004, lk 45).

(4)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(5)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(6)  Mittevajalik maha tõmmata.