ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 212

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
17. august 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1340/2005, 16. august 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) 1341/2005, 16. august 2005, millega kehtestatakse 2005/2006. turustusaastaks toetussumma, mida makstakse teatud rosinate tootmiseks mõeldud viinamarjade kasvatamise ja viinapuu-lehetäi all kannatanud viinamarjaistandike ümberistutamise eest

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1342/2005, 16. august 2005, millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2004 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1343/2005, 16. august 2005, millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine 1. aprillist kuni 30. juunini 2004 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1344/2005, 16. august 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96 seoses õunade täiendavate tollimaksude käivituslävedega

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2005, 16. august 2005, millega kehtestatakse impordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad oliiviõlisektoris

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1346/2005, 16. august 2005, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2702/1999 (põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2005, 16. august 2005, millega 51. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1348/2005, 16. august 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

28

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1340/2005,

16. august 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. augustil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 16. augusti 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) 1341/2005,

16. august 2005,

millega kehtestatakse 2005/2006. turustusaastaks toetussumma, mida makstakse teatud rosinate tootmiseks mõeldud viinamarjade kasvatamise ja viinapuu-lehetäi all kannatanud viinamarjaistandike ümberistutamise eest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõike 1 teine taane kehtestab kriteeriumid toetuse määramiseks smürna rosinate ja “Moscateli” sorti rosinate ning korintide tootmiseks mõeldud viinamarjade kasvatamiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõike 1 kolmas taane näeb ette, et toetuse suurus võib erineda vastavalt viinamarjasordile. See näeb ka ette, et nimetatud toetuse suurus võib erineda vastavalt teistele saagikust mõjutavatele teguritele. Smürna rosinate puhul tuleb niisiis ette näha, et viinapuu-lehetäi all kannatavate maa-alade ja muude maa-alade puhul makstakse erinevat toetust.

(3)

2004/2005. turustusaasta puhul ei võimaldanud määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõike 1 esimeses taandes osutatud viinamarjade all olevate maa-alade kontrollimine täheldada komisjoni 22. juuli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1621/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kuivatatud viinamarjade tootmiseks ettenähtud viinamarjasortide kasvatamiseks antava viljelusabi kohta) (2) artikli 2 lõikes 1 kehtestatud maksimaalsete tagatud maa-alade ületamist.

(4)

Seega tuleb määrata kindlaks toetussumma nimetatud viinamarjade tootjatele 2005/2006. turustusaastal.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõikes 4 sätestatud tingimustele tuleb samuti määrata kindlaks toetussumma tootjatele, kes oma viinamarjaistandikud viinapuu-lehetäi vastu võitlemiseks ümber istutavad.

(6)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2005/2006. turustusaastal on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõikes 1 osutatud tootmistoetus:

a)

2 603 eurot hektari kohta maa-alade puhul, kus kasvatatakse smürna rosinate tootmiseks mõeldud viinamarju, mis kannatavad viinapuu-lehetäi all ja mis on ümber istutatud vähem kui viis aastat tagasi;

b)

3 569 eurot hektari kohta teiste maa-alade puhul, kus kasvatatakse smürna rosinate tootmiseks mõeldud viinamarju;

c)

3 391 eurot hektari kohta maa-alade puhul, kus kasvatatakse korintide tootmiseks mõeldud viinamarju;

d)

969 eurot hektari kohta maa-alade puhul, kus kasvatatakse “Moscateli” sorti rosinate tootmiseks mõeldud viinamarju.

2.   2005/2006. turustusaastal on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 7 lõikes 4 osutatud ümberistutamise puhul toetussumma 3 917 EUR hektari kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2004 (ELT L 64, 2.3.2004, lk 25).

(2)  EÜT L 192, 24.7.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1880/2001 (EÜT L 258, 27.9.2001, lk 14).


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1342/2005,

16. august 2005,

millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2004 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist võib anda teatavatel tingimustel ühenduse tuunitootjate organisatsioonidele selle kvartali jooksul töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest, mille kohta on registreeritud hinnad, tingimusel et nii ühenduse turul registreeritud kvartali keskmine müügihind kui ka vaba hind piiril koos võimalike tasakaalustusmaksudega on alla 87 % asjaomase toote ühenduse tootjahinnast.

(2)

Ühenduse turu olukorra hindamisel on selgunud, et üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares), kuni 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) ja vööttuuni (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) puhul olid määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 osutatud kvartali keskmine müügihind ja vaba hind piiril ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2004 alla 87 % kehtivast ühenduse tootjahinnast, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 2346/2002. (2)

(3)

Hüvitise saamise õigus otsustatakse müügitehingute alusel, mille arvete kuupäevad jäävad asjakohasesse kvartalisse ja mida kasutatakse komisjoni 9. novembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2183/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad töötleva tööstuse tarbeks mõeldud tuuni eest hüvitise andmise kohta) (3) artiklis 4 osutatud keskmise igakuise müügihinna arvutamisel.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 2 ei tohi sätestatud hüvitise summa mingil juhul ületada käivituskünnise ja kõnealuse toote ühenduse turul registreeritud keskmise müügihinna vahet või kindla suurusega summat, mis on 12 % kõnealusest künnisest.

(5)

Kogused, mille eest hüvitist makstakse ei tohi mingil juhul ületada määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikega 3 asjaomaseks kvartaliks ettenähtud piirmäära.

(6)

Kõnealuses kvartalis ühenduse tolliterritooriumil asuvale töötlevale tööstusele müüdud ja tarnitud üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares), kuni 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) ja vööttuuni (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) kogused olid suuremad kui viimase kolme kalandusaasta samas kvartalis müüdud ja tarnitud kogused. Kuna need kogused ületavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, tuleks piirata selliste toodete üldkogust, mille eest hüvitist makstakse.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 4 sätestatud ülemmääradele, mida kasutatakse igale tootjaorganisatsioonile antava hüvitise arvutamiseks, tuleks hüvitise saamiseks kõlblikud kogused jaotada asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt nende toodangule 2001., 2002. ja 2003. kalandusaasta samas kvartalis.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitis antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2004 järgmiste toodete osas ja järgmiste piirmäärade ulatuses:

(eurot tonni kohta)

Toode

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõike 2 esimeses ja teises taandes sätestatud maksimumhüvitis

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg

127

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub kuni 10 kg

92

Vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Artikkel 2

1.   Nende liikide hüvitise saamiseks kõlblikud üldkogused on järgmised:

kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg: 21 089,066 tonni

kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub kuni 10 kg: 4 531,090 tonni

vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 tonni

2.   Üldkogus jaotatakse asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 3.

(3)  EÜT L 293, 10.11.2001, lk 11.


LISA

Ajavahemikus 1. jaanuarist31. märtsini 2004 hüvitise saamiseks kõlblike tuunikoguste jaotus tootjaorganisatsioonide vahel hüvitise protsendimäärade kaupa vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 4


(tonnides)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub üle 10 kg

Abikõlblik kogus 100 %

(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Abikõlblik kogus 50 %

(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Abikõlblik kogus kokku

(artikli 27 lõike 4 esimene ja teine taane)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Ühendus kokku

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(tonnides)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares), mis kaalub kuni 10 kg

Abikõlblik kogus 100 %

(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Abikõlblik kogus 50 %

(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Abikõlblik kogus kokku

(artikli 27 lõike 4 esimene ja teine taane)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Ühendus kokku

4 531,090

0

4 531,090


(tonnides)

Vööttuun

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Abikõlblik kogus 100 %

(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Abikõlblik kogus 50 %

(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Abikõlblik kogus kokku

(artikli 27 lõike 4 esimene ja teine taane)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Ühendus kokku

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1343/2005,

16. august 2005,

millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine 1. aprillist kuni 30. juunini 2004 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist võib anda teatavatel tingimustel ühenduse tuunitootjate organisatsioonidele selle kvartali jooksul töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest, mille kohta on registreeritud hinnad, tingimusel et nii ühenduse turul registreeritud kvartali keskmine müügihind kui ka vaba hind piiril koos võimalike tasakaalustusmaksudega on alla 87 % asjaomase toote ühenduse tootjahinnast.

(2)

Ühenduse turu olukorra hindamisel on selgunud, et üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) puhul olid määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 osutatud kvartali keskmine müügihind ja vaba hind piiril ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. juunini 2004 alla 87 % kehtivast ühenduse tootjahinnast, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 2346/2002. (2)

(3)

Hüvitise saamise õigus otsustatakse müügitehingute alusel, mille arvete kuupäevad jäävad asjakohasesse kvartalisse ja mida kasutatakse komisjoni 9. novembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2183/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad töötleva tööstuse tarbeks mõeldud tuuni eest hüvitise andmise kohta) (3) artiklis 4 osutatud keskmise igakuise müügihinna arvutamisel.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 2 ei tohi hüvitise summa mingil juhul ületada käivituskünnise ja kõnealuse toote ühenduse turul registreeritud keskmise müügihinna vahet või kindla suurusega summat, mis on 12 % kõnealusest künnisest.

(5)

Kogused, mille eest hüvitist makstakse ei tohi mingil juhul ületada määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikega 3 asjaomaseks kvartaliks ettenähtud piirmäära.

(6)

Kõnealuses kvartalis ühenduse tolliterritooriumil asuvale töötlevale tööstusele müüdud ja tarnitud üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) kogused olid suuremad kui viimase kolme kalandusaasta samas kvartalis müüdud ja tarnitud kogused. Kuna need kogused ületavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, tuleks piirata selliste toodete üldkogust, mille eest hüvitist makstakse.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 4 sätestatud ülemmääradele, mida kasutatakse igale tootjaorganisatsioonile antava hüvitise arvutamiseks, tuleks hüvitise saamiseks kõlblikud kogused jaotada asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt nende toodangule 2001., 2002. ja 2003. kalandusaasta samas kvartalis.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist antakse ajavahemikuks 1. aprillist kuni 30. juunini 2004 üle 10 kg kaaluva kulduim-tuuni (Thunnus albacares) puhul.

Maksimumhüvitiseks on vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõike 2 esimesele ja teisele taandele kehtestatud 24 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

1.   Hüvitise saamiseks kõlblik üldkogus on 26 353,548 tonni üle 10 kg kaaluvat kulduim-tuuni (Thunnus albacares).

2.   Üldkogus jaotatakse asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 3.

(3)  EÜT L 293, 10.11.2001, lk 11.


LISA

Ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. juunini 2004 hüvitise saamiseks kõlblike tuunikoguste jaotus tootjaorganisatsioonide vahel hüvitise protsendimäärade kaupa vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 4.


(tonnides)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares) mis kaalub üle 10 kg

Abikõlblik kogus 100 %

(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Abikõlblik kogus 50 %

(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Abikõlblik kogus kokku

(artikli 27 lõike 4 esimene ja teine taane)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Ühendus – kokku

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1344/2005,

16. august 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96 seoses õunade täiendavate tollimaksude käivituslävedega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1996. aasta määruses (EÜ) nr 1555/96 puu- ja köögivilja täiendavate imporditollimaksude rakenduseeskirjade kohta, (2) sätestatakse kõnealuse määruse lisas loetletud toodete impordi järelevalve. Asjaomane järelevalve peab toimuma komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) artikli 308d kohaselt.

(2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (4) artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks ja võttes arvesse viimaseid olemasolevaid andmeid 2002., 2003. ja 2004. aasta kohta, tuleks muuta õunade täiendavate imporditollimaksude käivituslävesid.

(3)

Selle tulemusena tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1555/96.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1555/96 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 193, 3.8.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 828/2005 (ELT L 137, 31.5.2005, lk 21).

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.


LISA

“LISA

Olenemata kaupade koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik. Käesoleva määruse lisa kohaldamisel määratakse täiendavate tollimaksude kohaldamisala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel. Kui CN-koodi ees on märge “ex”, määratakse täiendavate tollimaksude kohaldamisala kindlaks nii CN-koodi kohaldamisala kui ka vastava käivitusperioodi alusel.

Järjekorranumber

CN-kood

Tootekirjeldus

Kohaldamise periood

Käivituslävi

(tonnides)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomatid

–– 1. oktoober kuni 31. mai

603 687

78.0020

–– 1. juuni kuni 30. september

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Kurgid

–– 1. mai kuni 31. oktoober

10 626

78.0075

–– 1. november kuni 30. aprill

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artišokid

–– 1. november kuni 30. juuni

2 071

78.0100

0709 90 70

Kabatšokid

–– 1. jaanuar kuni 31. detsember

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsinid

–– 1. detsember kuni 31. mai

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiinid

–– 1. november kuni veebruari lõpp

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), vilkingid ja muud tsitrushübriidid

–– 1. november kuni veebruari lõpp

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Sidrunid

–– 1. juuni kuni 31. detsember

291 598

78.0160

–– 1. jaanuar kuni 31. mai

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Lauaviinamarjad

–– 21. juuli kuni 20. november

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Õunad

–– 1. jaanuar kuni 31. august

804 433

78.0180

–– 1. september kuni 31. detsember

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Pirnid

–– 1. jaanuar kuni 30. aprill

239 335

78.0235

–– 1. juuli kuni 31. detsember

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoosid

–– 1. juuni kuni 31. juuli

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsid, v.a hapukirsid

–– 21. mai kuni 10. august

54 213

78.0270

ex 0809 30

Virsikud, sh nektariinid

–– 11. juuni kuni 30. september

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Ploomid

–– 11. juuni kuni 30. september

54 605”


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1345/2005,

16. august 2005,

millega kehtestatakse impordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad oliiviõlisektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 865/2004 (oliiviõli- ja lauaoliivide turu ühise korralduse kohta ja millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 827/68), (1) eelkõige selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 865/2004 artikliga 10 on oliiviõlisektoris kehtestatud impordilitsentside väljaandmise erikord. Seepärast tuleks kõnealuste litsentside väljaandmise kohaldamiseks ette näha teatavad üksikasjalikud erieeskirjad.

(2)

Käesoleva määrusega täiendatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. (2)

(3)

Selguse ning läbipaistvuse huvides tuleks alates 1. novembrist 2005 kehtetuks kuulutada komisjoni 28. juuni 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1476/95, millega sätestatakse oliiviõli impordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad. (3)

(4)

Komisjoni 30. oktoobri 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 2543/95, millega sätestatakse oliiviõli ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad, (4) on ette nähtud ekspordilitsentside andmise kohustuslik kord. Määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 10 lõike 3 kohaselt muutub ekspordilitsentside väljaandmist vabatahtlikuks ning turu arengust sõltuvaks meetmeks. Seepärast tuleks alates 1. novembrist 2005 tunnistada kehtetuks ka määrus (EÜ) nr 2543/95.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas oliiviõli- ja lauaoliivide turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette määruse (EÜ) 865/2004 artikliga 10 ettenähtud impordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad.

2.   Kõigi CN-koodide 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ja 1522 00 39 alla kuuluvate toodete importimisel tuleb esitada impordilitsents.

Litsentside taotluste, litsentside ning litsentside väljavõtete esitamisel tuleb kasutada vorme, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1291/2000 I lisas kirjeldatud näidistele.

Artikkel 2

1.   Selleks et saada kasu ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vaheliste kokkulepete rakendamiseks vastuvõetud määrustega ettenähtud erikorrast, märgitakse impordilitsentsi taotluse ning litsentsi lahtritesse 7 ja 8 asjaomane kolmas riik.

2.   Impordilitsentsiga kohustatakse asjaomasest märgitud riigist importima lõikes 1 osutatud määrustega ettenähtud tingimustele vastavat toodet, mille kohta on välja antud litsents.

Artikkel 3

1.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikele 2 kehtivad impordilitsentsid 60 päeva jooksul pärast nende tegelikku väljaandmist.

2.   Impordilitsentsi tagatis on 10 eurot netomassi 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kogused, mille kohta, anti välja impordilitsentsid, märkides üksikasjalised andmed koguste kohta ning artikli 2 lõikes 1 osutatud juhul ka päritolu, järgmiste tähtaegade jooksul:

a)

hiljemalt iga kuu viiendaks kuupäevaks ajavahemiku kohta, millega hõlmatakse ajavahemikku eelmise kuu kuueteistkümnendast päevast kuu lõpuni, ning hiljemalt iga kuu kahekümnendaks päevaks ajavahemiku kohta, mis hõlmab ajavahemikku eelmise kuu esimesest päevast kuni viieteistkümnenda päevani määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 1 punktis a osutatud toodete puhul;

b)

iga turustusaasta lõppemisele järgneva esimese kuu jooksul määruse (EÜ) nr 865/2004 artikli 1 punktis b osutatud toodete puhul, millele on välja antud impordilitsents.

Kui imporditavad kogused, mille puhul mõnes liikmesriigis nõutakse litsentse, näivad asjaomases riigis põhjustavat turuhäireid, teavitab liikmesriik sellest viivitamatult komisjoni, edastades talle lõike 1 kohaselt täpsustatud kogused, eristades kogused, mille kohta on esitatud litsentsitaotlused, kuid neid pole välja antud või vastu võetud, kogustest, millele on jooksva kuu viimase viieteistkümne päeva jooksul välja antud litsentsid.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud teatised, sealhulgas tühiteatised, edastatakse komisjonile elektronposti teel käesoleva määruse lisas olevat vormi kasutades.

Artikkel 5

Määrused (EÜ) nr 1476/95, (EÜ) nr 2543/95 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 206, 9.6.2004, lk 37.

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1741/2004 (ELT L 311, 8.10.2004, lk 17).

(3)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1081/2001 (EÜT L 149, 2.6.2001, lk 17).

(4)  EÜT L 260, 31.10.1995, lk 33. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 406/2004 (ELT L 67, 5.3.2004, lk 10).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1345/2005 kohaldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, PÕLLUMAJANDUSE PEADIREKTORAAT C.2

OLIIVIÕLI SEKTOR

 

Saatja:

 

Kuupäev:

 

Ajavahemik:

 

Liikmesriik:

 

Kontaktisik:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Vastuvõtja: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Teatised viieteistkümne päeva kohta

Kategooria

Kogus

CN-kood (8numbriline)

Pakendamine (lahtiselt või väikesed pakendid, 4 numbrit)

 

 

 

 

Kategooria kokku

 

 


Kategooria

Kogus

CN-kood (8numbriline)

Pakendamine (lahtiselt või väikesed pakendid, 4 numbrit)

 

 

 

 

Kategooria kokku

 

 


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1346/2005,

16. august 2005,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2702/1999 (põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2702/1999 põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ning artikleid 7 ja 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Võttes arvesse viimaste aastate kogemusi, on vaja teha muudatusi komisjoni 28. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 2879/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2702/1999 põllumajandussaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides (2) üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleb nimetatud määrus kehtetuks tunnistada ning asendada see uue määrusega.

(2)

Määruses (EÜ) nr 2702/1999 sätestatakse, et ettepaneku teinud organisatsioonidel on võimalus ise ellu viia teatavaid programmide osasid, valida menetluse hilisemas järgus rakendusasutused ning säilitada püsiv ühenduse toetuse tase, mis ei ületaks 50 % programmi iga etapi tegelikest kuludest. Kõnealuste sätete kohaldamiseks tuleks kehtestada üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(3)

Laitmatu haldustegevuse huvides tuleks kindlaks määrata asutus ning nende toodete ja turgude loetelu perioodiline ajakohastamine, mis vastavad põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmetele kolmandates riikides; käesoleva määruse kohaldamise eest vastutavad siseriiklikud ametiasutused ning programmide kestus.

(4)

Konkurentsi moonutamise ohu vältimiseks tuleks sisse seada eeskirjad, mida peab teavitamis- ja müügiedenduskampaaniatega hõlmatud toodete päritolule viitamisel arvesse võtma.

(5)

Võimalikult avatud konkurentsi ja teenuste vaba liikumise tagamiseks tuleks kindlaks määrata programmide esitamise ja rakendusasutuste valimise kord, lähtudes (eriti juhul, kui programmi esitanud organisatsioon on avalik-õiguslik) nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse avalike teenuslepingute sõlmimise kord, (3) sätetest.

(6)

Tuleks sätestada kriteeriumid, mille alusel liikmesriigid programme valivad ning kriteeriumid, mille alusel komisjon väljavalitud programme läbi vaatab, et oleks tagatud ühenduse eeskirjade järgimine ja rakendatavate meetmete tõhusus. Pärast programmide läbivaatamist peab komisjon otsustama, millised neist kiidetakse heaks ning määrama neile vastavad eelarved.

(7)

Rakendusasutuste ja programmide välja valimiseks kasutatavate kriteeriumite ühtlustamiseks oleks asjakohane kohaldada samu eeskirju määruse (EÜ) nr 2702/1999 artiklis 6 osutatud rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse suhtes. Õiguskindluse tagamiseks peaksid programmide raames edastatud sõnumid vastama asjaomaste kolmandate riikide õigusaktidele.

(8)

Ühenduse tegevuse tõhustamise huvides on vajalik, et liikmesriigid tagaksid heakskiidetud programmide ning siseriiklike või piirkondlike programmide ühtsuse ja vastastikuse täiendavuse.

(9)

Samal eesmärgil tuleks programmide mõju suurendamiseks määratleda nende valikuks eelistuskriteeriumid.

(10)

Mitmele liikmesriigile huvi pakkuvate programmide puhul tuleks ette näha meetmed tagamaks liikmesriikide vahelist koostööd programmide esitlemiseks ja läbivaatamiseks.

(11)

Tõhusa finantsjuhtimise huvides tuleks programmides ära märkida, kui suur on liikmesriikide ja ettepaneku esitanud organisatsioonide omafinantseering.

(12)

Eri menetlused, millega tagatakse võetud kohustuste täitmine, tuleks sätestada huvitatud isikute ja pädevate siseriiklike ametiasutuste vahel mõistliku aja jooksul sõlmitud lepingutes, mille aluseks on komisjoni poolt liikmesriikidele kättesaadavaks tehtud tüüplepingud.

(13)

Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks esitab lepinguosaline siseriiklikule pädevale ametiasutusele täitmistagatise, mis moodustab 15 % ühenduse ja asjaomaste liikmesriikide rahalistest toetustest. Ettemaksu taotlemise korral tuleb iga aastase perioodi kohta samuti täitmistagatis esitada.

(14)

Tuleb määrata kindlaks, milliseid kontrollimisi on liikmesriigid kohustatud läbi viima.

(15)

Tuleb täpsustada, et lepingutega sätestatud meetmete võtmine on peamine nõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (4) tähenduses.

(16)

Eelarve haldamise nõudeid silmas pidades tuleks sätestada rahaline karistus juhuks, kui vahemaksetaotlusi ei esitata, kui need esitatakse liiga hilja või kui liikmesriikide maksed hilinevad.

(17)

Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides ja vältimaks ohtu, et maksed hõlmavad ühenduse kogu rahalist toetust ning toetuse lõppsummat ei ole võimalik maksta, tuleks sätestada, et ettemaksed ja mitmesugused vahemaksed ei tohi moodustada üle 80 % ühenduse ja liikmesriikide rahalisest toetusest. Samal põhjusel peavad lõppmakse taotlused jõudma siseriiklike pädevate ametiasutusteni kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

(18)

Liikmesriigid peavad kontrollima programmide raames koostatud teavitamis- ja müügiedendusmaterjale. Kindlaks peab olema määratud materjalide kasutamine pärast programmi lõppu.

(19)

Saadud kogemustest tulenevalt ja programmide tõhusa läbiviimise tagamiseks tuleb täpsustada määruse (EÜ) nr 2702/1999 kohaselt moodustatud rühma poolt teostatava järelevalve kord.

(20)

Liikmesriigid peaksid jälgima käesoleva määrusega hõlmatud meetmete rakendamist ning teavitama kontrolli- ja järelevalvetulemustest komisjoni. Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides tuleks ette näha liikmesriikide vaheline koostöö juhul, kui meetmed rakendatakse muus liikmesriigis kui lepingut sõlmiva pädeva asutuse asukohariik.

(21)

Selleks, et tõhusalt kaitsta ühenduse finantshuvisid, tuleb vastu võtta asjakohased meetmed finantspettustega ja tõsise lohakusega võitlemiseks. Sel eesmärgil tuleb sisse seada tagasimaksed ja trahvid.

(22)

Mitmeaastaste programmide puhul tuleks selgelt kehtestada sisearuande esitamise nõue iga-aastase perioodi lõpus ning seda ka juhul, kui nimetatud ajavahemikuks ühtegi toetusetaotlust ei esitatud.

(23)

Intressimäär, mida abi saanu peab maksma alusetu makse tagastamisel arvutatakse tähtajaks mitte tagastatud maksetele rakendatava intressimäära alusel, mis on sätestatud komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (5) artiklis 86.

(24)

Määruselt (EÜ) nr 2879/2000 käesolevale määrusele ülemineku lihtsustamiseks tuleks võtta üleminekumeetmed nende teavitamis- ja müügiedendusprogrammide suhtes, mille rahastamine on komisjonilt heakskiidu saanud enne käesoleva määruse jõustumist.

(25)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandussaaduste ja -toodete ühise korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 1

Eesmärk ja mõiste

Käesoleva määrusega on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2702/1999 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad eelkõige nimetatud määruse artikli 7 lõikes 1 osutatud programmide väljatöötamise, valiku, teostuse, rahastamise ja kontrolli puhul ning samuti eeskirjad, mida tuleb kohaldada nimetatud määruse artiklis 6 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni vahendusel teostatud programmidele.

“Programmi” all mõistetakse ühtset kogumit meetmetest, mis on piisavalt ulatuslikud, et aidata kaasa asjaomaste toodete teavitamisele ja müügiedendusele.

Artikkel 2

Pädevate ametiasutuste määramine

Liikmesriigid määravad käesolevat määrust kohaldama hakkavad pädevad ametiasutused (edaspidi “siseriiklikud pädevad ametiasutused”).

Liikmesriigid edastavad komisjonile määratud asutuste nimed ja täielikud kontaktandmed, samuti teavitatakse komisjoni mis tahes andmetega seotud muudatustest.

Komisjon teeb nimetatud teabe asjakohasel viisil üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 3

Programmide kestus

Programmid viiakse ellu ajavahemikus ühest kuni kolme aastani alates artikli 12 lõikes 1 osutatud lepingu jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

Programmide käigus edastatud teavitamis- ja müügiedendussõnumite omadused

1.   Igasugune programmide raames tarbijatele ja teistele sihtrühmadele edastatav teavitamis- ja/või müügiedendussõnum (edaspidi “sõnum”) põhineb asjaomase toote omadustel ja/või sisemistel väärtustel.

Need sõnumid peavad vastama asjaomastes kolmandates riikides kehtivatele õigusaktidele.

2.   Viited toodete päritolule on kampaania peasõnumi kõrval teisejärgulised. Toote päritolu võib teavitamis- või müügiedenduskampaania raames siiski ära märkida, kui on tegemist ühenduse eeskirjade alusel antud nimetusega või toote iseäraliku omadusega, mis on vajalik teavitamis- või müügiedenduskampaania toetamiseks.

Artikkel 5

Toodete ja turgude loetelu

Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artiklites 3 ja 4 osutatud toodete ja turgude loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas.

Loetelu ajakohastatakse iga kahe aasta järel hiljemalt 31. detsembriks.

Artikkel 6

Koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega teostatud programmid

Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 6 kohaldamisel esitavad kõnealuses artiklis osutatud rahvusvahelised organisatsioonid komisjoni palvel ettepanekud järgmiseks aastaks ette nähtud programmide kohta.

Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 9 lõikes 4 osutatud ühenduse toetuse eraldamise ja väljamaksmise tingimused määratakse ühenduse ja asjaomase rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud toetuslepingus.

2. PEATÜKK

Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artiklis 7 osutatud programmide valimine

Artikkel 7

Liikmesriikide poolne programmide eelvaliku tegemine

1.   Programmidega hõlmatud meetmete rakendamiseks esitavad asjast huvitatud liikmesriigid igal aastal konkursikutse.

Hiljemalt 31. märtsiks esitavad asjaomaseid sektoreid esindavad tootmisharusisesed või tootmisharudevahelised organisatsioonid (edaspidi “programmi esitanud organisatsioonid”) liikmesriigile oma projektid.

Programmid peavad olema koostatud komisjoni poolt kehtestatud vormi kohaselt, mis on kättesaadav komisjoni veebilehel. Antud vorm on lisatud esimeses lõigus osutatud konkursikutsele.

2.   Artikli 1 kohaselt esitatud programmide puhul tuleb arvestada:

a)

asjaomaseid tooteid ja nende turustamist reguleerivate ühenduse eeskirjadega;

b)

asjaomaste liikmesriikide poolt sellel eesmärgil levitatud spetsifikaatidega, milles on sätestatud väljaarvamise, valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumid.

Võimaldamaks hinnata programmi majanduslikku tasuvust ja vastavust kehtivatele eeskirjadele, peab see olema piisavalt üksikasjalik.

Programmide läbivaatamisel lähtuvad liikmesriigid järgmistest kriteeriumitest:

esitatud strateegiate vastavus eesmärkidele,

esitatud tegevuse kvaliteet,

esitatud tegevuse teostamise eeldatav mõju, võttes arvesse nõudluse muutumist asjaomaste toodete järele,

ettepaneku esitanud organisatsioonide tõhususe ja representatiivsuse tagatised,

esitatud rakendusasutuse tehnilised võimalused ja tõhususe tagatised.

Liikmesriigid määravad kindlaks esialgse loetelu programmidest, mille nad valivad välja esimeses lõigus punktis b ning kolmandas lõigus osutatud spetsifikaatides sätestatud kriteeriumide alusel.

3.   Programmide läbiviimiseks valib programmi esitanud organisatsioon rakendusasutuse(d), mille ta on valinud konkursi korras liikmesriigi asjaomaste menetluste teel ja mida liikmesriik on kontrollinud. Juhul kui valik tehti enne programmi esitamist võivad rakendusorganid programmi väljatöötamisel osaleda.

4.   Mitut liikmesriiki hõlmava programmi puhul konsulteerivad asjaomased liikmesriigid omavahel spetsifikaatide määramise ja konkursikutsete vastavuse üle. Asjaomased liikmesriigid teevad programmide valimisel koostööd ja nimetavad vastutava liikmesriigi. Nad võtavad kohustuse osaleda vastavalt käesoleva määruse artikli 11 lõikele 2 programmi rahastamises ja teha programmi läbiviimise, järelevalve ja kontrolli hõlbustamiseks haldusalast koostööd.

5.   Iga liikmesriik jälgib, et ette nähtud siseriiklik või piirkondlik tegevus oleks kooskõlas määruse (EÜ) nr 2702/1999 alusel kaasrahastatud tegevusega ning et siseriiklike või piirkondlike kampaaniate käigus esitatud programmid üksteist vastastikku täiendaksid.

Artikkel 8

Programmide valimise prioriteet

1.   Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 7 lõikes 1 osutatud mitme liikmesriigi esitatud programmide puhul eelistatakse programme, mis hõlmavad kõiki tooteid ning asetavad ühenduse tootmistegevuses rõhku kvaliteedile, toiteväärtusele ja toiduohutusele.

2.   Ainult ühte liikmesriiki või toodet hõlmavate programmide puhul eelistatakse programme, mis tõstavad esile Euroopa põllumajandus- ja toiduainete tootmise kvaliteedi, toiteväärtuse ja representatiivsusega seotud ühenduse huve.

Artikkel 9

Programmide valimine komisjoni poolt

1.   Liikmesriigid saadavad hiljemalt iga aasta 30. juuniks komisjonile artikli 7 lõikes 2 osutatud loetelu, milles sisaldub heakskiidetud rakendusorganite (olemasolu korral) loetelu, juhul kui viimased on juba artikli 7 lõike 3 kohaselt valitud ning programmide koopia.

Mitut liikmesriiki hõlmavate programmide puhul esitatakse kõnealune teatis asjaomaste liikmesriikide ühisel kokkuleppel.

2.   Kui komisjon leiab, et programm tervikuna või osa sellest ei vasta ühenduse eeskirjadele või artikli 7 lõikes 2 osutatud kriteeriumitele ning on seega tervikuna või osaliselt nõudmistele mittevastav, teavitab ta 60 kalendripäeva jooksul pärast artikli 7 lõikes 2 osutatud loetelu kättesaamist asjaomaseid liikmesriike.

3.   Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 7 lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt edastavad liikmesriigid läbi vaadatud programmid komisjonile 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teabe saamist.

Pärast läbivaadatud programmide kontrollimist teeb komisjon hiljemalt 30. novembriks otsuse milliseid programme ta saab vastavalt määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 12 lõikes 2 kirjeldatud menetlusele kaasrahastada.

4.   Väljavalitud programmide nõuetekohase rakendamise ja haldamise eest vastutab(-tavad) programmi esitanud organisatsioon(-id).

Artikkel 10

Rakendusasutuste heakskiitmine

1.   Rakendusasutuste valiku vastavalt artikli 7 lõikele 3 kiidab heaks liikmesriik, kes teavitab sellest komisjoni enne artikli 12 lõikes 1 osutatud lepingu allkirjastamist.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 8 lõikele 2 kontrollib liikmesriik, kas valitud rakendusasutuse rahalised vahendid ja tehniline võimsus on piisavad meetmete tõhusaimaks kohaldamiseks. Liikmesriik teavitab komisjoni nimetatud kontrollimenetlusest.

2.   Programmi esitanud organisatsioon saab programmi teatud osi rakendada vastavalt määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 7 lõikele 5 ainult järgmistel tingimustel:

a)

rakendamise ettepanek vastab määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 8 lõike 2 sätetele;

b)

programmi esitanud organisatsioonil on vähemalt viieaastane kogemus sama tüüpi toimingute läbiviimises;

c)

programmi esitanud organisatsiooni poolt teostatav osa ei moodustada üle 50 % programmi kogumaksumusest, välja arvatud põhjendatud erandjuhul pärast seda, kui komisjon on selle kirjalikult heaks kiitnud;

d)

programmi esitanud organisatsioon tagab, et toimingute maksumus ei ületa turul üldiselt levinud hindu.

Nende nõuete täitmist kontrollib liikmesriik.

3.   Kui programmi esitanud organisatsioon on avalik-õiguslik isik direktiivi 92/50/EMÜ artikli 1 punkti b teise taande tähenduses, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid selleks, et hankekonkursside korraldajad nõuaksid kõnealuse direktiivi sätete järgimist.

Direktiivi 92/50/EMÜ sätted kehtivad samuti määruse (EÜ) nr 2702/1999 artiklis 6 osutatud tegevusele.

3. PEATÜKK

Programmide rahastamise eeskirjad

Artikkel 11

Rahastamises osalemine

1.   Ühendus annab asjaomastele liikmesriikidele rahalist toetust.

2.   Kui ühe programmi rahastamisel osaleb mitu liikmesriiki, on iga liikmesriigi osa võrdne vastava liikmesriigi territooriumil asuva programmi esitanud organisatsiooni rahalise toetusega. Sellisel juhul, olenemata määruse (EÜ) nr 2702/1999 artiklis 9, ei ole ühenduse rahaline toetus suurem kui 50 % programmi üldkuludest.

3.   Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 9 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud rahaline toetus peab kajastuma komisjonile edastatud programmis.

Artikkel 12

Lepingute sõlmimine ja tagatiste esitamine

1.   Kohe, kui artikli 9 lõikes 3 osutatud komisjoni otsus on vastu võetud, teavitavad asjaomased liikmesriigid programmi esitanud organisatsioone sellest, kas nende taotlused on heaks kiidetud või mitte.

Liikmesriigid sõlmivad lepingud väljavalitud organisatsioonidega järgmise 90 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui komisjon on artikli 9 lõikes 3 osutatud otsuse teatavaks teinud. Pärast kõnealust tähtaega võib lepinguid sõlmida ainult komisjoni eelneval loal.

2.   Liikmesriigid kasutavad komisjoni poolt neile kättesaadavaks tehtud tüüplepinguid.

Vajadusel võivad liikmesriigid siseriiklikest eeskirjadest kinnipidamiseks teatavaid tüüplepingu tingimusi muuta, kuid ainult tingimusel, et see ei ohusta ühenduse õigusakte.

3.   Lepinguosalised võivad lepingu sõlmida alles pärast seda, kui programmi esitanud organisatsioon on esitanud liikmesriigi kasuks määruse (EMÜ) nr 2220/85 III jaotises ettenähtud korras täitmistagatise, mis moodustab 15 % ühenduse ja asjaomaste liikmesriikide maksimaalsest rahalisest toetusest aastas ning mille eesmärgiks on tagada lepingu nõuetekohane täitmine.

Kui lepinguosaline organisatsioon on avalik-õiguslik asutus või tegutseb sellise asutuse järelevalve all, võib siseriiklik pädev ametiasutus siiski vastuvõetavaks tunnistada järelevalveasutuse kirjaliku täitmistagatise, mis on võrdne esimeses lõigus kindlaksmääratud protsendimäärale vastava summaga, tingimusel et järelevalveasutus kohustub tagama, et:

a)

võetud kohustusi täidetakse nõuetekohaselt;

b)

toimub kontroll võetud kohustuste täitmiseks saadud rahasummade eesmärgipärase kasutuse üle.

Tõend täitmistagatise esitamise kohta peab jõudma liikmesriigi kätte enne lõikes 1 sätestatud tähtaja lõppu.

4.   Peamine nõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 tähenduses on lepingus ette nähtud meetmete täitmine.

5.   Liikmesriik saadab komisjonile viivitamata lepingu koopia ning tõendid täitmistagatise esitamise kohta.

Lisaks saadab liikmesriik komisjonile välja valitud programmi esitanud organisatsiooni ja rakendusasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia. Nimetatud leping sisaldab sätet selle kohta, et rakendusasutus peab lubama läbi viia artiklis 21 ette nähtud kontrollimisi.

Artikkel 13

Ettemaksed

1.   30 kalendripäeva jooksul pärast artikli 12 lõikes 1 osutatud lepingu allkirjastamist ja mitmeaastaste programmide puhul iga kaheteistkümnekuulise ajavahemiku alguskuupäevale järgneva 30 päeva jooksul võib lepinguosaline organisatsioon esitada liikmesriigile ettemaksetaotluse koos käesoleva artikli lõikes 3 osutatud täitmistagatisega. Tähtaja lõppemisel ettemaksetaotlusi esitada ei saa.

Iga ettemakse võib määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 9 lõigete 2 ja 3 kohaselt moodustada kuni 30 % ühenduse ja asjaomase liikmesriigi/asjaomaste liikmesriikide aastasest rahalisest toetusest.

2.   Liikmesriik teeb ettemakse 30 kalendripäeva jooksul pärast ettemaksetaotluse esitamisest. Välja arvatud vääramatu jõu korral vähendatakse eeltoodud maksete hilinemise puhul vähendatakse liikmesriigile tagastatavat summat vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 296/96 artiklile 4. (6)

3.   Ettemakse saamiseks peab lepinguosaline organisatsioon vastavalt määruse (EMÜ) nr 2220/85 III jaotisele esitama liikmesriigile täitmistagatise, mis moodustab 110 % kõnealusest ettemaksest. Liikmesriik edastab viivitamata komisjonile iga ettemaksetaotluse ja vastava tagatistõendi koopia.

Kui lepinguosaline organisatsioon on avalik-õiguslik asutus või tegutseb sellise asutuse järelevalve all, võib siseriiklik pädev ametiasutus siiski vastuvõetavaks tunnistada järelevalveasutuse kirjaliku tagatise, mis on võrdne esimeses lõigus kindlaksmääratud protsendimäärale vastava summaga, tingimusel et järelevalveasutus kohustub maksma tagatissumma juhul, kui ei kinnitata õigust makstud ettemaksele.

Artikkel 14

Vahemaksed

1.   Ühenduse ja liikmesriikide rahaliste toetuste vahemaksetaotlused esitatakse programmi esitanud organisatsioonide poolt enne selle kalendrikuu lõppemist, mis järgneb igale kolme kuu pikkusele ajavahemikule, mille algust arvestatakse artikli 12 lõikes 1 osutatud lepingu allkirjastamise kuupäevast.

Sellised taotlused hõlmavad asjaomases kvartalis tehtud kulutusi ning neile lisatakse kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne, vastavad arved ja tõendavad dokumendid ja vahearuanne lepingu täitmise kohta asjaomase kvartali osas (edaspidi “kvartaliaruanne”). Kui kõnealuse kvartali jooksul ei ole ühtegi makset tehtud, edastatakse need dokumendid siseriiklikule pädevale ametiasutusele arvestades esimeses lõigus osutatud tähtaega.

Välja arvatud vääramatu jõu korral vähendatakse vahemaksetaotluste ja asjakohaste dokumentide hilinenud esitamise korral väljamakset 3 % iga ületatud kuu kohta.

2.   Vahemaksed tehakse pärast lõike 1 teises lõigus osutatud dokumentide liikmesriikide poolset kontrollimist.

3.   Vahemaksete ja artiklis 13 osutatud ettemaksete kogusumma ei tohi määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 9 lõigete 2 ja 3 kohaselt moodustada üle 80 % ühenduse ja asjaomaste liikmesriikide kogu aastasest rahalisest toetusest. Pärast kõnealuse taseme saavutamist ei saa ühtegi uut vahemaksetaotlust enam ei esitata.

Artikkel 15

Lõppsumma maksmine

1.   Lõppsumma maksetaotlused esitab programmi esitanud organisatsioon liikmesriigile nelja kuu jooksul pärast artikli 12 lõikes 1 osutatud lepinguga hõlmatud iga-aastaste meetmete lõpetamist.

Nõuetekohaselt esitatuks loetakse taotlused, millele on lisatud aruanne (edaspidi “aastaaruanne”), mis koosneb:

a)

kokkuvõtlikust tegevusaruandest ja saavutatud tulemuste hinnangust aruande esitamise kuupäeva seisuga;

b)

kokkuvõtlikust raamatupidamise aastaaruandest, kuhu on märgitud kavandatavad ja tehtud kulutused.

Aastaaruandele on lisatud faktuurarvete koopiad ja nendega seonduvad teostatud makseid tõendavad dokumendid.

Välja arvatud vääramatu jõu korral vähendatakse lõppmakse maksetaotluse hilinenud esitamise korral summat 3 % iga ületatud kuu kohta.

2.   Lõppsumma makstakse pärast seda, kui liikmesriik on faktuurarved ja lõike 1 kolmandas lõigus osutatud dokumendid kontrollinud.

Kui artikli 12 lõikes 4 osutatud esmanõue ei ole täidetud, vähendatakse lõppmakset vastavalt kõrvalekalde ulatusele.

Artikkel 16

Liikmesriikide poolsed maksed

Liikmesriik teeb artiklites 14 ja 15 osutatud maksed 60 kalendripäeva jooksul alates maksetaotluse kättesaamise kuupäevast.

Selle ajavahemiku võib siiski 60 päeva jooksul alates maksetaotluse registreerimise esimesest kuupäevast mis tahes hetkel peatada, teatades asjaomasele lepinguosalisele, et taotlust ei saa vastuvõetavaks tunnistada põhjusel, et makse tähtaeg ei ole saabunud või et kõigi täiendavate taotlustega koos nõutavad lisadokumendid on esitamata või et liikmesriik peab vajalikuks täiendavate lisaandmete esitamist või kontrollimiste teostamist. Täiendavad andmed tuleb edastada 30 kalendripäeva jooksul ning maksetähtaeg hakkab uuesti jooksma alates nõutavate andmete saamise kuupäevast või liikmesriigi poolsest kontrollimisest (tähtaeg samuti 30 kalendripäeva).

Välja arvatud vääramatu jõu korral vähendatakse eeltoodud maksete hilinemise puhul liikmesriigile tagastatavat summat vastavalt määruse (EÜ) nr 296/96 artiklile 4.

Artikkel 17

Tagatised

1.   Artikli 13 lõikes 3 ettenähtud täitmistagatis tagastatakse siis, kui kinnitatakse asjaomase liikmesriigi õigus makstud ettemaksele.

2.   Artikli 12 lõikes 3 ettenähtud täitmistagatis peab kehtima kuni lõppmakse tegemiseni ning see tagastatakse pädeva siseriikliku ametiasutuse poolt välja antud vabastusõiendi alusel.

Täitmistagatis vabastatakse vastavalt lõppsumma maksmist käsitlevas artiklis 16 sätestatud ajavahemikule ja tingimustele.

3.   Ühenduse rahastatava osa puhul arvestatakse täitmistagatised ning kohaldatavad karistused Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastule esitatavatest kuludest maha.

Artikkel 18

Komisjonile esitatavad dokumendid

1.   Isegi siis, kui lõppsumma maksmise taotlust ei ole tehtud, esitatakse aastaaruanne iga aastase etapi lõpul.

2.   Liikmesriik saadab komisjonile 30 kalendripäeva jooksul alates aasta lõppmakse kättesaamise kuupäevast artikli 15 lõikes 2 osutatud aruanded ja artikli 15 lõike 1 lõigu 2 punktides a ja b osutatud kokkuvõtlikud aastaaruanded.

3.   Vahemaksete taotlemiseks artikli 14 kohaselt esitab liikmesriik komisjonile kaks korda aastas selleks vajalikud kvartaliaruanded.

Liikmesriik saadab kahe esimese kvartali tegevuse vahearuande 60 kalendripäeva jooksul alates teise kvartali vastavate aruannete kättesaamise kuupäevast ning kolmanda ja neljanda kvartali tegevuse vahearuanne lisatakse käesoleva artikli lõikes 2 osutatud aastaaruannetele.

Möödunud aasta aastaaruandes võib sisalduda neljandat kvartalit käsitlev kvartaliaruanne.

4.   Pärast lõppmakse tegemist saadab liikmesriik 30 kalendripäeva jooksul komisjonile raamatupidamisaruande üksikasjalike andmetega lepingujärgsete kulude kohta komisjoni poolt koostatud ja liikmesriikidele edastatud tüüpvormis. Aruandele lisatakse liikmesriigi põhjendatud arvamus lõppenud perioodiks ettenähtud kohustuste täitmise kohta.

Aruanne tõendab ühtlasi, et artikli 14 lõike 2 ja artikli 15 lõike 2 kohaselt teostatud kontrollimiste tulemusi arvesse võttes võib kõiki kulutusi pidada lepingutingimustele vastavateks.

4. PEATÜKK

Järelevalve ja kontrollimised

Artikkel 19

Materjalide kasutamine

1.   Liikmesriigid kontrollivad käesoleva määruse alusel rahastatud programmide raames loodud või kasutatud teavitamis- ja müügiedendusmaterjalide vastavust ühenduse eeskirjadele.

Nad edastavad komisjonile heaks kiidetud materjalide nimekirja.

2.   Programmide raames loodud ja rahastatud materjali, kaasa arvatud graafilist, visuaalset ja audiovisuaalset loomingut ja Interneti-lehekülgi, võib ka hiljem kasutada, tingimusel et selleks saadakse eelnevalt kirjalik luba nii komisjonilt, programmi esitanud asjaomastelt organisatsioonidelt kui liikmesriikidelt, kes on programmi rahastamisel osalenud, võttes sel juhul arvesse lepingut reguleerivate siseriiklike õigusaktidega lepinguosalisele sätestatud õigusi.

Artikkel 20

Programmide järelevalve

1.   Määruse (EÜ) nr 2702/1999 artikli 8 lõikes 3 ettenähtud järelevalverühm saab regulaarselt kokku, et anda hinnang käesoleva määruse raames rahalist toetust saanud eri programmide edenemisele.

Selleks tuleb järelevalverühma teavitada iga programmi raames võetavate meetmete ajakavast, kvartaliaruannetest ja aastaaruannetest ning käesoleva määruse artiklite 14, 15 ja 21 alustel teostatud kontrollimiste tulemustest.

Järelevalverühma juhib asjaomase liikmesriigi esindaja. Kui programm hõlmab mitme liikmesriigi organisatsioone, juhib järelevalverühma asjaomaste liikmesriikide määratud esindaja.

2.   Komisjoni ametnikud ja teenistujad võivad osaleda käesoleva määruse alusel rahalist toetust saavate programmide raames korraldatud tegevustes.

Artikkel 21

Liikmesriikide poolt tehtavad kontrollimised

1.   Asjaomane liikmesriik määrab kindlaks kõige asjakohasema viisi käesoleva määrusega raames rahalist toetust saavate programmide ja tegevuste kontrollimise tagamiseks ning teavitab sellest komisjoni.

Kontrollimisi tehakse igal aastal programmide suhtes, mis lõpetati lõppenud aasta sees, ja vähemalt 20 % ulatuses programmide koguarvust (ja vähemalt kahe programmi suhtes) ning vähemalt 20 % ulatuses samade programmide üldeelarvest. Programmide valim koostatakse riskianalüüsi teel.

Liikmesriik esitab iga kontrollitud programmi kohta komisjonile aruande, mis sisaldab tehtud kontrollimiste tulemusi ning avastatud rikkumisi. Aruanne esitatakse niipea, kui see on valmis saanud.

2.   Liikmesriik võtab eelkõige programmi esitanud organisatsioonide ja rakendusasutuse juures läbiviidavate tehniliste ja raamatupidamisalaste kontrollimiste suhtes vajalikke meetmeid, kontrollimaks:

a)

andmete ja esitatud tõendatavate dokumentide õigsust;

b)

lepingu artikli 12 lõikega 1 sätestatud kõigi ettenähtud kohustuste täitmist.

Ilma et see piiraks nõukogu määruse (EMÜ) nr 595/91 (7) kohaldamist, teatavad liikmesriigid esimesel võimalusel komisjonile kõigist kontrollimise ajal avastatud rikkumistest.

3.   Mitut liikmesriiki hõlmavate programmide puhul võtavad asjaomased liikmesriigid vajalikud meetmed kontrollimise koordineerimiseks ja teavitavad nendest komisjoni.

4.   Komisjon võib igal ajal osaleda lõigetes 1, 2 ja 3 ettenähtud kontrollimistes. Seetõttu edastab siseriiklik pädev asutus komisjonile vähemalt 30 päeva enne kontrollimist liikmesriigi läbiviidavate kontrollide esialgse ajakava.

Komisjon võib vajaduse korral teha ka täiendavaid kontrollimisi.

Artikkel 22

Alusetute maksete tagastamine

1.   Kui makse on tehtud alusetult, on toetust saanud organisatsioon kohustatud kõnealused summad tagasi maksma koos intressiga, mis on arvutatud maksmise ja tagasimaksmise vahelise aja eest.

Kohaldatav intressimäär määratakse kindlaks määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 86 lõike 2 punkti b kohaselt.

2.   Tagasinõutavad summad ja asjakohane intress makstakse liikmesriikide toetust maksnud ametitele või asutustele, kes lahutavad selle Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi rahastatud kulutustest proportsionaalselt ühenduse rahalise toetusega.

Artikkel 23

Trahvid

1.   Rikkumise või tõsise hooletuse tagajärjel tasub programmi esitanud organisatsioon esialgu saadud makse ja tagasinõutava makse vahesumma kahekordselt.

2.   Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2988/95 (8) artiklile 6 ei piira kõnealuse määruse raames võetud vähendamised ja väljaarvamised ühenduse muude määruste või siseriiklike eeskirjade sätete alusel määratud lisasanktsioone.

5. PEATÜKK

Kehtetuks tunnistamine, ülemineku ja lõppsätted

Artikkel 24

Määruse (EÜ) nr 2879/2000 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 2879/2000 tunnistatakse kehtetuks. Kõnealuse määruse sätteid kohaldatakse siiski nende teavitamis- ja müügiedendusprogrammide suhtes, mis on vastu võetud enne käesoleva määruse jõustumist.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 25

Üleminekusätted

1.   Aastaks 2005, erandina artikli 7 lõike 1 lõigust 2, on programmide esitamise teiseks tähtajaks määratud 31. oktoober 2005.

2.   Erandina artikli 9 lõike 1 esimesest lõigust on 2005. aastal hiljemalt 31. oktoobril esitatud programmide puhul programmide esialgse loetelu komisjonile esitamise tähtajaks 15. detsember 2005.

3.   Erandina artikli 9 lõikest 3 teeb komisjon 2005. aastal nimetatud lõikes osutatud otsuse hiljemalt 28. veebruariks 2006.

Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 327, 21.12.1999, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2060/2004 (ELT L 357, 2.12.2004, lk 3).

(2)  EÜT L 333, 29.12.2000, lk 63. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 67/2005 (ELT L 14, 18.1.2005, lk 5).

(3)  EÜT L 209, 24.7.1992, lk 1. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks alates 31. jaanuarist 2006 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/18/EÜ (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114).

(4)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1261/2005 (ELT L 201, 2.8.2005, lk 3).

(6)  EÜT L 39, 17.2.1996, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 605/2005 (ELT L 100, 20.4.2005, lk 11).

(7)  EÜT L 67, 14.3.1991, lk 11.

(8)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.


LISA

1.   Loetelu kolmandate riikide turgudest, kus võib kasutada müügiedendusmeetmeid

A.   RIIK

 

Lõuna-Aafrika

 

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 

Austraalia

 

Bosnia ja Hertsegoviina

 

Bulgaaria

 

Hiina

 

Lõuna-Korea

 

Horvaatia

 

India

 

Jaapan

 

Norra

 

Uus-Meremaa

 

Rumeenia

 

Venemaa

 

Serbia ja Montenegro (1)

 

Šveits

 

Türgi

 

Ukraina

B.   GEOGRAAFILISED PIIRKONNAD

 

Põhja-Aafrika

 

Põhja-Ameerika

 

Ladina-Ameerika

 

Kagu-Aasia

 

Lähis- ja Kesk-Ida riigid

2.   Loetelu toodetest, mida võib kolmandates maades hõlmata müügiedendusmeetmetega

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha ja sealiha, nendest toodetest valmistatud toiduained

Kvaliteetne kodulinnuliha

Piimatooted

Oliiviõli ja lauaoliivid

Geograafilise tähisega lauaveinid, Mpv-kvaliteetveinid

Geograafilise tähisega või kinnistatud traditsioonilise nimetusega piiritusjoogid

Värske ja töödeldud puu- ja köögivili

Teraviljadest ja riisist saadud tooted

Kiulina

Elustaimed ja iluaiandustooted

Kaitstud päritolunimetusega tooted, kaitstud geograafilise tähisega tooted või garanteeritud traditsiooniliste üldtunnustega tooted kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2081/92 (2) või nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2082/92 (3)

Mahepõllundustooted vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2092/91. (4)


(1)  Kaasa arvatud Kosovo ÜRO juhtimisel vastavalt julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(2)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1.

(3)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 9.

(4)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1347/2005,

16. august 2005,

millega 51. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist), (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisas on toodud nende pädevate asutuste loetelu, kellele tuleb edastada teave ja taotlused nimetatud määrusega kehtestatud meetmete kohta.

(2)

Saksamaa, Leedu, Madalmaad ja Rootsi on esitanud taotluse oma pädevate asutuste kontaktandmete muutmiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1278/2005 (ELT L 202, 3.8.2005, lk 34).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkirja “Saksamaa” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“—

rahaliste vahendite külmutamise puhul:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Faks: (49-89) 35 01 63 38 00

finantsallikate külmutamise puhul:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-6196) 908-0

Faks: (49-6196) 908-800”

2.

Pealkirja “Leedu” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Faks: (370-5) 231 30 90”

3.

Pealkirja “Madalmaad” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Faks: (31-70)  342 79 84”

4.

Pealkirja “Rootsi” all olev aadress asendatakse järgmise aadressiga:

“Artikkel 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

Artikkel 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Faks (46-8) 401 99 00

Artikkel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35”


17.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1348/2005,

16. august 2005,

millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 kohaselt määratakse iga kahe nädala tagant üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse impordi- ja tootjahinnad ning neid kohaldatakse kahe nädala jooksul. Vastavalt komisjoni 17. märtsi 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 700/88 (milles sätestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast ja Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete ühendusse importimise korra kohaldamiseks) (2) artikli 1 kolmandale lõigule määratakse need hinnad kindlaks kahenädalasteks perioodideks liikmesriikide esitatud kaalutud hindade põhjal.

(2)

Need hinnad tuleks kehtestada viivitamata, et saaks kindlaks määrata kohaldatavad tollimaksud.

(3)

Pärast Küprose liitumist Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, on kohane jätta määramata impordihinnad selle riigi jaoks.

(4)

Samuti on kohane vastavalt nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/917/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta), (3) nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/914/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahel kirjade vahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Maroko vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 3 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta) (4) ning nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/4/EÜ (kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel vastastikuste liberaliseerimismeetmete ning EÜ ja Palestiina omavalitsuse ajutise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 asendamise kohta) (5) jätta kindlaks määramata impordihinnad Iisraeli, Maroko ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori jaoks.

(5)

Elustaimede ja lillekasvatustoodete turu korralduskomitee istungite vahelisel ajal peab komisjon võtma sellised meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artiklis 1 osutatud üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse tootja- ja impordihinnad perioodiks 18.–30. august 2005 on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).

(3)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 65.

(4)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 117.

(5)  ELT L 2, 5.1.2005, lk 4.


LISA

(EUR/100 tükki)

Ajavahemik: 18.–30. augusti 2005

Ühenduse tootjahind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Ühenduse impordihind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

Jordania