ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 207

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
10. august 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1300/2005, 3. august 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 27/2005 heeringa, makrelli, stauriidi ja merikeele osas ning ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate laevade suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2005, 9. august 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1302/2005, 9. august 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1303/2005, 9. august 2005, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük ICES II, IV (EÜ veed) püügipiirkonna vetes

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1304/2005, 9. august 2005, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaputassuu püük ICES Vb (Fääri saarte veed) püügipiirkonna vetes

15

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 8. august 2005, mis käsitleb juureussi suhtes geneetiliselt resistentseks muundatud maisitoote (Zea mays L., liin MON 863) turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2950 all)  ( 1 )

17

 

*

Komisjoni otsus, 8. august 2005, millega muudetakse otsust 2005/240/EÜ Poolas kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 2985 all)

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1300/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 27/2005 heeringa, makrelli, stauriidi ja merikeele osas ning ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate laevade suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 27/2005 (2) määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes.

(2)

Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon (IBSFC) võttis septembris 2004 vastu soovituse suurendada 3. reguleerimisüksuses 2004. aasta heeringapüügivõimalusi 10 000 tonni võrra, mis suurendaks Soome heeringapüügivõimalusi 8 199 tonni võrra. Seda soovitust ei kaasatud ühenduse õigusaktidesse. Sellest tulenevalt on Soome ületanud oma 2004. aasta püügikvoodi 7 856 tonni võrra, kuna täiendavaid tonne ei eraldatud. Komisjoni 19. mai 2005. aasta määruses (EÜ) nr 776/2005, millega kohandatakse teatavaid 2005. aasta püügikvoote vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (3) vähendati Soome 2005. aasta heeringakvooti ülepüügi tõttu 7 856 tonni võrra. Soome heeringakvooti alarajoonis 30–31 tuleks seega suurendada 7 856 tonni võrra, kuna vähendamine tulenes asjaolust, et IBSFC soovitust ei rakendatud ühenduse õigusaktides. See muudatus ei suurenda Soome 2005. aastal püütava heeringa kogust.

(3)

Makrelli suhtes reguleerimisalal IIa (EÜ-välised veed), Vb (EÜ veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV kehtestatud lubatud kogupüük peaks hõlmama EÜ veed ja rahvusvahelised veed piirkonnas Vb, et vältida valearuandeid. Seepärast tuleks reguleerimisala vastavalt muuta.

(4)

Stauriidi suhtes reguleerimisalal Vb (EÜ veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV kehtestatud lubatud kogupüük peaks hõlmama EÜ veed ja rahvusvahelised veed piirkonnas Vb, et vältida valearuandeid. Seepärast tuleks reguleerimisala vastavalt muuta.

(5)

Uue teadusnõuande valguses võib suurendada tavalise merikeele lubatud kogupüüki 900 tonnini reguleerimisalal IIIa, IIIb, c, d (EÜ veed). Seetõttu tuleks lubatud kogupüüki vastavalt muuta.

(6)

2005. aastal tuleks rakendada täiendavaid meetmeid, et võimaldada heeringa, makrelli ja stauriidi kaalumist pärast transporti lossimissadamast.

(7)

Vastavalt Euroopa ühenduste ja Norra vaheliste kalandusalaste nõupidamiste protokolli märgitud järeldustele on pooltel juurdepääs 50 000 tonnile oma vastavast Põhjamere heeringa kvoodist teise poole vetes rajoonides IVa ja IVb. Neid koguseid võib suurendada 10 000 tonni võrra kui seda taotletakse. Norra taotles seda 29. juuni 2005. aasta kirjas. Ühendus esitas samalaadse taotluse 20. juulil 2005. Seetõttu on kohane vastavad muudatused ühenduse õigusaktidesse sisse viia.

(8)

Mais 2005 andis Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC) soovituse kanda teatav hulk kalalaevu nende laevade loendisse, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga. Veebruaris 2004 võeti vastu soovitus kõnealuste laevade suhtes kohaldatavate meetmete kohta. Tuleks tagada soovituste rakendamine ühenduse õiguskorda.

(9)

Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest tähtajast, millele osutatakse Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduste asutamislepingute juurde kuuluva protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3.

(10)

Määrust (EÜ) nr 27/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 27/2005 IA, IB ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1.

(3)  ELT L 130, 24.5.2005, lk 7.


LISA

Määruse (EÜ) nr 27/2005 lisasid muudetakse järgmiselt.

1.

IA lisa:

heeringat vööndi alarajoonis 30–31 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd

:

Alarajoonid 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Soome

60 327

 

Rootsi

11 529

 

71 856

 

TAC

71 856

Analüütiline TAC, kui ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artikleid 3 ja 4.”

2.

IB lisa:

a)

heeringat vööndis IV põhja pool 53° 30′ N käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liik

:

Heeringas (1)

Clupea harengus

Vöönd

:

IV põhja pool 53° 30′ N

HER/4AB

Taani

95 211

 

Saksamaa

57 215

 

Prantsusmaa

20 548

 

Madalmaad

56 745

 

Rootsi

5 443

 

Ühendkuningriik

70 395

 

305 557

 

Norra

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analüütiline TAC, kui määruse (EÜ) nr 847/96 artikleid 3 ja 4 ei kohaldata.

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed lõuna pool 62° N

(HER/*04N-)

60 000”;

b)

makrelli vööndites IIa (EÜ-välised veed), Vb (EÜ veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liik

:

Makrell

Scomber scombrus

Vöönd

:

IIa (EÜ-välised veed), Vb (EÜ veed ja rahvusvahelised veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Saksamaa

13 845

 

Hispaania

20

 

Eesti

115

 

Prantsusmaa

9 231

 

Iirimaa

46 149

 

Läti

85

 

Leedu

85

 

Madalmaad

20 190

 

Poola

844

 

Ühendkuningriik

126 913

 

217 477

 

Norra

8 500 (3)

 

Fääri saared

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analüütiline TAC, kui ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artikleid 3 ja 4.

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi osutatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid ning püüda tohib üksnes ajavahemikel 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

 

IVa (EÜ veed) MAC/*04A-C

Saksamaa

4 175

Hispaania

0

Prantsusmaa

2 784

Iirimaa

13 918

Madalmaad

6 089

Ühendkuningriik

38 274

65 240

Norra

8 500

Fääri saared

1 002 ()

()  59° N põhja pool (EÜ vöönd) 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.”;

c)

harilikku merikeelt vööndites IIIa, IIIbcd (EÜ veed) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liik

:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd

:

IIIa, IIIbcd (EÜ veed)

SOL/3A/BCD

Taani

755

 

Saksamaa

44

 

Madalmaad

73

 

Rootsi

28

 

900

 

TAC

900

Analüütiline TAC, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikleid 3 ja 4.”;

d)

stauriidi vööndites Vb (EÜ veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liik

:

Stauriid

Trachurus spp.

Vöönd

:

Vb (EÜ veed ja rahvusvahelised veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Taani

12 088

 

Saksamaa

9 662

 

Hispaania

13 195

 

Prantsusmaa

6 384

 

Iirimaa

31 454

 

Madalmaad

46 096

 

Portugal

1 277

 

Ühendkuningriik

13 067

 

133 223

 

Fääri saared

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analüütiline TAC, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikleid 3 ja 4.

3.

III lisa:

a)

punkt 9 asendatakse järgmisega:

“9.   Heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise kord

9.1.   Reguleerimisala

9.1.1.

Ühenduse ja kolmandate riikide laevade heeringa, makrelli ja stauriidi või nende kombinatsiooni iga 10 tonni ületava Euroopa Ühenduses lossitava saagi suhtes kohaldatakse järgmist korda, kui saak on püütud:

a)

heeringa puhul ICESi I, II, IV, VI ja VII alapiirkonnast ning IIIa ja Vb rajoonist;

b)

makrelli ja stauriidi puhul ICESi III, IV, VI ja VII alapiirkonnast ning IIa rajoonist.

9.2.   Määratud sadamad

9.2.1.

Punktis 9.1 nimetatud lossimine on lubatud ainult määratud sadamates.

9.2.2.

Iga asjaomane liikmesriik edastab komisjonile muudatused 2004. aastal edastatud määratud sadamate loendis, kus võib lossida heeringat, makrelli ja stauriidi, ning muudatused nende sadamate inspekteerimis- ja järelevalvekorras, sealhulgas punktis 9.1.1 nimetatud liikide ja varude iga lossitud saagi koguste registreerimise ja nendest aruandmise tingimused. Nimetatud muudatused edastatakse vähemalt 15 päeva enne nende jõustumist. Komisjon edastab kõnealuse teabe ja andmed kolmandate riikide määratud sadamate kohta asjaomastele liikmesriikidele.

9.3.   Sadamasse saabumine

9.3.1.

Punktis 9.1.1 nimetatud laeva kapten või tema esindaja edastab selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus kavatsetakse lossida, vähemalt neli tundi enne asjaomase liikmesriigi lossimissadamasse saabumist järgmised andmed:

a)

sadam, kuhu ta kavatseb siseneda, laeva nimi ja registrinumber;

b)

eeldatav sadamasse saabumise aeg;

c)

pardal olevate liikide kogused eluskaalu kilogrammides;

d)

reguleerimisala vastavalt käesoleva määruse I lisale, kus saak püüti.

9.4.   Lossimine

9.4.1.

Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused nõuavad, et lossimist ei alustata enne, kui selleks vajalik luba on olemas.

9.5.   Püügipäevik

9.5.1.

Erandina määruse (EMÜ) nr 2807/83 IV lisa punkti 4.2 sätetest esitab laeva kapten kohe pärast sadamasse saabumist püügipäeviku asjakohase(d) lehekülje(d) vastavalt lossimissadama pädeva asutuse nõudmisele.

Laeva pardal olevad kogused, nagu on teatatud enne lossimist punkti 9.3.1 alapunkti c kohaselt, peavad vastama püügipäevikus registreeritud kogustele.

Erandina määruse (EMÜ) nr 2807/83 artikli 5 lõikest 2 on lubatud kõikumine püügipäevikusse kantud pardal hoitavate koguste hindamisel kilogrammides 8 %.

9.6.   Värske kala kaalumine

9.6.1.

Kõik toorkala ostjad tagavad kõigi saadud koguste kaalumise pädevate asutuste poolt heakskiidetud vahenditega. Kala kaalutakse enne sorteerimist, töötlemist, hoidlas hoidmist ja lossimissadamast transportimist või edasimüüki. Kaalumisel saadud näit märgitakse lossimisdeklaratsiooni ja müügiteatisesse.

9.6.2.

Kaalu kindlaksmääramisel arvatakse vee arvel maha kuni 2 %.

9.7.   Värske kala kaalumine pärast transporti

9.7.1.

Erandina punktist 9.6.1 võivad liikmesriigid lubada värske kala kaalumist pärast transporti lossimissadamast tingimusel, et kala veetakse liikmesriigi territooriumil asuvasse sihtkohta, mis ei ole lossimissadamast kaugemal kui 60 kilomeetrit, ja et:

a)

kala transportivas paakautos on lossimiskohast kala kaalumiskohani kaasas inspektor, või

b)

lossimiskoha pädevad asutused annavad loa kala transpordiks, võttes arvesse järgmisi sätteid:

i)

vahetult enne paakauto lossimissadamast lahkumist esitab ostja või tema esindaja pädevatele asutustele kirjaliku deklaratsiooni, milles on kirjas kala liik ja laeva nimi, millelt see lossitakse, paakauto registreerimisnumber ja andmed sihtkoha kohta, kus kala kaalutakse, samuti paakauto sihtkohta saabumise oletatav aeg;

ii)

punktis i ette nähtud deklaratsiooni koopia on kala transportimise ajal juhi käes ning antakse sihtkohas üle kala vastuvõtjale.

9.8.   Arve

9.8.1.

Lisaks määruse (EÜ) nr 2847/93 artikli 9 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustustele peab lossitud toorkala töötleja või ostja esitama asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele koopia arvest või seda asendavast dokumendist vastavalt nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) (9) artikli 22 lõikele 3.

9.8.2.

Kõnealusel arvel või dokumendis on kirjas määruse (EÜ) nr 2847/93 artikli 9 lõikes 3 nõutud teave ning selle laeva nimi ja registreerimisnumber, millelt kala on lossitud. See arve või dokument esitatakse nõudmisel või 12 tunni jooksul pärast kaalumise lõpetamist.

9.9.   Külmutatud kala kaalumine

9.9.1.

Kõik külmutatud kala ostjad või valdajad tagavad lossitud koguste kaalumise enne kala töötlemist, hoidlas hoiustamist, lossimissadamast transportimist või edasimüüki. Iga lossitud koguse kaalust võib maha arvata kaalutava kala pakkimiseks kasutatud kasti, plast- või muu konteineri omakaalu.

9.9.2.

Teise võimalusena saab kastidesse pakitud külmutatud kala kaalu määrata, korrutades representatiivvalimi keskmist kaalu, mis põhineb kastist välja võetud sisu kaalumisel ilma plastpakendita ega sõltu sellest, kas kala pinnal olev jää on sulanud või mitte. Liikmesriigid esitavad komisjonile heakskiitmiseks kõik muudatused oma valimi võtmise metoodikas, mille komisjon on 2004. aasta jooksul heaks kiitnud. Komisjon kiidab muudatused heaks. Kaalumisel saadud näit märgitakse lossimisdeklaratsiooni ja müügiteatisesse.

9.10.   Kaalukojad

9.10.1.

Riikliku kaalukoja kasutamisel väljastab kalakaaluja ostjale kaalumiskviitungi, millel on kirjas kaalumise kuupäev ja kellaaeg ning paakauto registreerimisnumber. Kaalumiskviitungi koopia lisatakse arvele, mis esitatakse pädevatele asutustele, nagu on ette nähtud punktis 9.8.

9.10.2.

Eraomandis kaalukoja kasutamisel peab süsteem olema pädevate asutuste poolt heaks kiidetud, kalibreeritud ja pitseeritud ning vastama järgmistele sätetele:

a)

kalakaaluja peab nummerdatud lehtedega päevikut, milles on kirjas:

i)

selle laeva nimi ja registrinumber, millelt kala on lossitud,

ii)

paakautode registreerimisnumbrid, juhul kui kala on enne kaalumist lossimissadamast transporditud,

iii)

kalaliigid,

iv)

iga lossitud koguse kaal,

v)

kaalumise alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;

b)

kui kaalumine toimub konveierilindiga kaalumissüsteemis, tuleb paigaldada nähtav mõõdik, mis registreerib kumuleeruva kogukaalu. Kõnealune kumuleeruv kogukaal märgitakse punktis a nimetatud nummerdatud lehtedega päevikusse;

c)

kaalumispäevikut ja punktiga 9.7.1.b.ii ette nähtud kirjalike deklaratsioonide koopiaid säilitatakse kolm aastat.

9.11.   Pädevate asutuste juurdepääs

Pädevatel asutustel on igal ajal täielik juurdepääs kaalumissüsteemile, kaalumispäevikutele, kirjalikele deklaratsioonidele ja kõigile hoonetele ja rajatistele, kus kala töödeldakse ja hoitakse.

9.12.   Ristkontroll

9.12.1.

Pädevad asutused võrdlevad kõigi lossimiste puhul administratiivse ristkontrollimise käigus järgmisi andmeid:

a)

kogused liikide kaupa, mis on ära märgitud punktis 9.3.1 nimetatud lossimiseelses teadaandes, ja kogused, mis on kantud laeva püügipäevikusse;

b)

kogused liikide kaupa, mis on kantud laeva püügipäevikusse ja lossimisdeklaratsiooni või arvele või samaväärsesse punktis 9.8 nimetatud dokumenti;

c)

kogused liikide kaupa, mis on kantud lossimisdeklaratsiooni ja arvele või samaväärsesse punktis 9.8 nimetatud dokumenti.

9.13.   Täielik kontroll

9.13.1.

Liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et vähemalt 15 % lossitud kala kogustest ja vähemalt 10 % kala lossimistest kontrollitakse põhjalikult, hõlmates vähemalt järgmist:

a)

laeva saagi kaalumise jälgimine liikide kaupa. Kui saak pumbatakse laevalt kaldale, jälgitakse kontrollimiseks valitud laeva kogu lossitud saagi kaalumist. Külmutustraalerite puhul loetakse üle kõik kastid. Kastide/kaubaaluste representatiivvalim kaalutakse, et teada saada kastide/kaubaaluste keskmist kaalu. Kastide valimi koostamisel järgitakse heakskiidetud metoodikat, et teada saada kala keskmist netomassi (pakendita, jääta);

b)

lisaks punktis 9.12 nimetatud ristkontrollimisele järgmiste andmete omavahelise vastavuse kontrollimine:

i)

kogused liikide kaupa, mis on märgitud kaalumispäevikusse, ja kogused liikide kaupa, mis on märgitud arvele või samaväärsesse punktis 9.8 nimetatud dokumenti;

ii)

punkti 9.7.1.b.i alusel pädevatele asutustele edastatud kirjalikud deklaratsioonid ja punkti 9.7.1.b.ii alusel kala vastuvõtja käsutuses olevad kirjalikud deklaratsioonid;

iii)

punktiga 9.7.1.b.i ette nähtud kirjalikesse deklaratsioonidesse märgitud paakautode registreerimisnumbrid ja kaalumispäevikud;

c)

kui lossimine katkestatakse, on selle uuesti alustamiseks vaja luba;

d)

kontrollimine, kas laev on kalast pärast lossimise lõpetamist täielikult tühjendatud.

9.13.2.

Kogu punktis 9 käsitletud kontrollimine dokumenteeritakse. Kõnealuseid dokumente säilitatakse 3 aastat.”;

b)

lisatakse järgmine I osa:

“I OSA

ATLANDI KIRDEOSA

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad laevad

Laevad, mille Kirde-Atlandi kalanduskomisjon (NEAFC) on kandnud nende laevade loendisse, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga (IUU laevad), on loetletud 5. liites. Kõnealuste laevade suhtes kohaldatakse järgmisi meetmeid:

a)

sadamasse saabuvatele ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevatele laevadele ei anta luba seal lossimiseks või ümberlaadimiseks ning pädevad asutused kontrollivad neid. Kõnealune kontrollimine hõlmab laeva dokumente, püügipäevikuid, püügivahendeid, pardal olevat saaki ja kõike muud, mis on seotud laeva tegevusega NEAFC tsoonis. Teave kontrollimise tulemuste kohta edastatakse viivitamata komisjonile;

b)

liikmesriigi lipu all sõitvad kalalaevad, abilaevad, tankerid, emalaevad ja kaubalaevad ei abista mingil moel ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevaid laevu ega osale nende ümberlaadimises ega sellesse loendisse kuuluvate laevadega ühistes kalapüügioperatsioonides;

c)

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevaid laevu ei varustata sadamates teemoona, kütuse ega muude teenustega;

d)

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevatele laevadele ei anta luba kalapüügiks ühenduse vetes ning nende prahtimine on keelatud;

e)

ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevatelt laevadelt pärit kalade import on keelatud;

f)

liikmesriigid keelduvad andmast ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevatele laevadele luba sõita oma lipu all ja soovitavad importijatel, vedajatel ja muudel asjaomastel sektoritel hoiduda kõnealuste laevade püütud kalasaagi üle läbirääkimiste pidamisest ja selle ümberlaadimisest.

Komisjon muudab loendi vastavaks NEAFC loendile, niipea kui NEAFC võtab vastu uue loendi.”;

c)

Lisatakse järgmine 5. liide:

“III lisa 5. liide

NEAFC kinnituse kohaselt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelnud laevade loend

Laeva nimi

Lipuriik

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominica Ühendus

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominica Ühendus

OLCHAN

Dominica Ühendus

OSTROE

Dominica Ühendus

OSTROVETS

Dominica Ühendus

OYRA

Dominica Ühendus

OZHERELYE

Dominica Ühendus”


(1)  Lossitakse terviksaagina või sorteerituna saagi ülejäägist. Liikmesriigid peavad teatama komisjonile heeringasaakide lossimistest, teatades eraldi ICESi rajoonide IVa ja IVb (vööndid HER/04 A ja HER/04B) andmed.

(2)  Võib püüda EÜ vetes. Selle kvoodi alusel püütud saagid tuleb maha arvestada TACi Norra osast.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed lõuna pool 62° N

(HER/*04N-)

60 000”;

(3)  Võib püüda üksnes IIa, VIa (56° 30′ N põhja pool), IVa, VIId, e, f, h rajoonis.

(4)  Sellest 1 002 tonni võib püüda ICESi IVa rajoonis 59° N põhja pool (EÜ vöönd) 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini. Fääri saarte oma kvoodist võib aasta läbi püüda 2 763 tonni ICESi VIa rajoonis (56° 30′ N põhja pool) ja/või ICESi VIIe, f ja h rajoonis ja/või ICESi IVa rajoonis.

(5)  EÜ, Norra ja Fääri saarte poolt põhjapiirkonna jaoks kokkulepitud TAC.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi osutatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid ning püüda tohib üksnes ajavahemikel 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

 

IVa (EÜ veed) MAC/*04A-C

Saksamaa

4 175

Hispaania

0

Prantsusmaa

2 784

Iirimaa

13 918

Madalmaad

6 089

Ühendkuningriik

38 274

65 240

Norra

8 500

Fääri saared

1 002 ()

()  59° N põhja pool (EÜ vöönd) 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.”;

(6)  59° N põhja pool (EÜ vöönd) 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.”;

(7)  Selle kvoodi alusel võib kalastada ainult ICESi piirkondades IV, VIa (56° 30′ N põhja pool) ja VIIe, f, h.

(8)  Kvoodi üldmahu 6 500 tonni piires ICESi alapiirkondades IV, VIa (56° 30′ N põhja pool) ja VIIe, f, h.”;

(9)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).


10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1301/2005,

9. august 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. augustil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. august 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 9. augusti 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1302/2005,

9. august 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1060/2005 (3) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva 30 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(3)

Slovakkia teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 84 757 tonni võrra pakkumismenetluses oleva koguse eksporti. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Slovakkia palve vastu võtta.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1060/2005 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1060/2005 muudetakse järgmiselt.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 114 757 tonni pehme nisu eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  ELT L 174, 7.7.2005, lk 18.

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1303/2005,

9. august 2005,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük ICES II, IV (EÜ veed) püügipiirkonna vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse laevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on kehtestatud kvoodid 2005. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade poolt ammendanud 2005. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas nimetatud liikmesriigile 2005. aastaks eraldatud samas lisas nimetatud kalavaru püügikvoot loetakse ammendunuks kõnealuses lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade poolt on keelatud alates kõnealuses lisas esitatud kuupäevast. Nimetatud kalavaru pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine eespool nimetatud laevade poolt on pärast kõnealust kuupäeva keelatud.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. august 2005

Komisjoni nimel

kalandus- ja merendusasjade peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).


LISA

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

SOL/24.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

II, IV (EÜ veed)

Kuupäev

12. juuli 2005


10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1304/2005,

9. august 2005,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaputassuu püük ICES Vb (Fääri saarte veed) püügipiirkonna vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse laevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on kehtestatud kvoodid 2005. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade poolt ammendanud 2005. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas nimetatud liikmesriigile 2005. aastaks eraldatud samas lisas nimetatud kalavaru püügikvoot loetakse ammendunuks kõnealuses lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas nimetatud kalavaru püük samas lisas nimetatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade poolt on keelatud alates kõnealuses lisas esitatud kuupäevast. Nimetatud kalavaru pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine eespool nimetatud laevade poolt on pärast kõnealust kuupäeva keelatud.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. august 2005

Komisjoni nimel

kalandus- ja merendusasjade peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).


LISA

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

WHB/05B-F.

Liik

Põhjaputassuu (Micromesistius poutassou)

Piirkond

Vb (Fääri saarte veed)

Kuupäev

12. juuli 2005


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/17


KOMISJONI OTSUS,

8. august 2005,

mis käsitleb juureussi suhtes geneetiliselt resistentseks muundatud maisitoote (Zea mays L., liin MON 863) turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2950 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/608/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõike 1 esimest lõiku,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ tohib geneetiliselt muundatud organismi või geneetiliselt muundatud organismide kombinatsiooni sisaldavat või nendest koosnevat toodet turule viia ainult siis, kui liikmesriigi pädev asutus annab selleks kirjaliku nõusoleku kõnealuses direktiivis sätestatud korras.

(2)

Monsanto SA esitas Saksamaa pädevale ametiasutusele teatise kahe geneetiliselt muundatud maisitoote (Zea mays L., liin MON 863 ja hübriid MON 863 × MON 810) turuleviimise kohta.

(3)

Teatis käsitleb maisiterade sissevedu ja kasutamist kui muude maisiterade puhul, sealhulgas kasutamist söödaks, kuid mitte toiduks, välja arvatud MON 863-st transformatsioonivõtetega saadud sortide ja MON 863 × MON 810 hübriidide viljelemine ühenduses.

(4)

Saksamaa pädev ametiasutus on direktiivi 2001/18/EÜ artiklis 14 sätestatud korras valmistanud ette hinnanguaruande, mis esitati komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele. Selles hindamisaruandes järeldatakse, et ei ole ilmnenud põhjusi, mille alusel tuleks maisi MON 863 ja maisi MON 863 × MON 810 turuleviimisest keelduda, kui eritingimused on täidetud.

(5)

Liikmesriikide pädevad asutused esitasid toote turuleviimisele vastuväiteid.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet võttis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (2)2. aprillil 2004. aastal vastu arvamuse, milles tõdetakse esitatud tõendusmaterjali põhjal, et tõenäoliselt ei ole Zea mays L. liinil MON 863 kavandatud kasutusviisi raames kahjulikku mõju ei inimeste ega loomade tervisele ega keskkonnale. Euroopa Toiduohutusamet leidis ka, et taotleja esitatud seirekava on MON 863 kavandatavate kasutusviiside seisukohast asjakohane.

(7)

MON 863 × MON 810 osas leidis Euroopa Toiduohutusamet, et hübriidi MON 863 × MON 810 ohutushindamise seisukohalt on liinide MON 863 ja MON 810 andmete kasutamine teaduslikult usaldusväärne, kuid hübriidi enda ohutushindamise lõpuleviimiseks on vajalikud kinnitavad andmed ning seepärast nõudis ta maisihübriidi 90päevase subkroonilise mürgisuse uuringu läbiviimist rottide peal. Seega on lõpetatud üksnes maisiliini MON 863 ohutushindamine.

(8)

Iga vastuväite kontrollimine direktiivi 2001/18/EÜ, teatises esitatud teavet ja Euroopa Toiduohutusameti arvamust silmas pidades on näidanud, et pole põhjust arvata, et Zea mays L. liini MON 863 turuleviimine võiks inimeste või loomade tervist või keskkonda kahjustada.

(9)

MON 863 maisile tuleks määrata kordumatu tunnus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ), (3) ning komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 65/2004 (millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks). (4)

(10)

Toodetes leiduvad geneetiliselt muundatud organismide juhuslikud või tehniliselt vältimatud jäljed vabastatakse märgistamise ja jälgitavuse nõuetest kooskõlas künnistega, mis on kehtestatud vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta. (5)

(11)

Euroopa Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole kavandatavate kasutusviiside jaoks vaja kehtestada eritingimusi toote käitlemiseks ja pakendamiseks ning teatavate ökosüsteemide, keskkondade või geograafiliste piirkondade kaitseks.

(12)

Enne toote turuleviimist tuleks kohaldada vajalikke meetmeid, et tagada selle jälgitavus ja märgistus turuleviimise kõikides etappides, sealhulgas kontrollida seda asjakohase valideeritud avastamismetoodika alusel.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed ei ole kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 alusel loodud komitee arvamusega ning seepärast esitas komisjon nõukogule ettepaneku kõnealuste meetmete suhtes. Kuna nõukogu ei ole direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku jooksul ettepandud meetmeid vastu võtnud ega väljendanud nendele oma vastuseisu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (6) artikli 5 lõikele 6, peaks komisjon kõnealused meetmed vastu võtma.

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõusolek

Ilma et see piiraks muude ühenduse õigusaktide, eelkõige määruse (EÜ) nr 258/97 ja määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohaldamist, annab Saksamaa pädev ametiasutus kirjaliku nõusoleku Monsanto Europe SA (viide C/DE/02/9) esitatud ja artiklis 2 määratletud toote turuleviimiseks vastavalt käesolevale otsusele.

Nõusolekus täpsustakse kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 19 lõikega 3 selgesõnaliselt nõusoleku tingimused, mis on sätestatud artiklites 3 ja 4.

Artikkel 2

Toode

1.   Toodetena või toodetes turuleviidavad geneetiliselt muundatud organismid, edaspidi “toode”, on teravilja juureussi (Diabrotica spp.) suhtes resistentseks muundatud maisiterad (Zea mays L.), mis on saadud Zea mays rakukultuuri liinist AT824 (saadud maisi puhasliini AT valmimata embrüotest), mida tahkete osakeste kiirendustehnoloogia abil on transformeeritud PV-ZMIR13 plasmiidist eraldatud MluI DNA restriktsioonifragmendiga.

Toode sisaldab järgmist DNA-d kahes kassetis:

a)

1. kassett:

Muundatud cry3Bb1 geen, mis on saadud Bacillus thuringiensis subsp. Kumamotoensis’est, mis annab resistentsuse teravilja juureussi Diabrotica spp suhtes, mida kontrollib lillkapsa mosaiikviirusest saadud 4AS1 promootor, nisu (Triticum aestivum) wtCAB translatsiooni võimendusjärjestus, riisi (Oryza sativa) aktiin 1 geeni transkriptsiooni võimendusjärjestuse ract1 intron ja nisu terminatsioonijärjestus tahsp 17 3’.

b)

2. kassett:

E.coli geen nptII, mis annab resistentsuse kanamütsiini ja neomütsiini sisaldavate aminoglükosiidide suhtes, mida kontrollivad 35S lillkapsa mosaiikviiruse promootor ja Agrobacterium tumefaciens’i terminatsioonijärjestus NOS 3’, samuti E. coli mittefunktsionaalne kärbitud ble geen.

2.   Nõusolek hõlmab maisiliini MON 863 ja mis tahes tavapäraselt aretatud maisi ristamisel saadud järglaskonda kuuluvaid maisiteri toodetena või toodetes.

Artikkel 3

Turuleviimise tingimused

Toodet võib kasutada samadel viisidel kui mis tahes muid maisiliike, välja arvatud viljeluseks ja kasutamiseks toiduna või toidus, ja selle võib turule viia vastavalt järgmistele tingimustele:

a)

nõusoleku kehtivusaeg on 10 aastat alates selle väljaandmise kuupäevast;

b)

toote kordumatu tunnus on MON-ØØ863-5;

c)

ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 25 kohaldamist, teeb nõusoleku saanud isik vastava taotluse korral liikmesriikide pädevatele asutustele ja järelevalvetalitustele ning ühenduse kontroll-laboritele kättesaadavaks toote positiivsed ja negatiivsed kontrollproovid või geneetilise materjali või etalonained;

d)

ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1829/2003 erimärgistamise kohta sätestatud nõuete kohaldamist, peavad toote etiketil või tootega kaasneval dokumendil olema sõnad “Toode sisaldab geneetiliselt muundatud organisme” või “Toode sisaldab geneetiliselt muundatud MON 863 maisi”, välja arvatud juhul, kui muude ühenduse õigusaktidega on kehtestatud künnis, millest allpool sellist teavet ei nõuta;

e)

kuni tootele ei ole viljelusotstarbel turuleviimiseks luba antud, peavad toote etiketil või tootega kaasneval dokumendil olema sõnad “mitte viljeluseks”.

Artikkel 4

Seire

1.   Nõusoleku valdaja tagab nõusoleku kehtivusaja jooksul, et teatises sisalduv seirekava, mille alusel kontrollitakse toote käitlemisest või kasutamisest tulenevat negatiivset mõju inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale, võetakse kasutusele ja rakendatakse.

2.   Loa valdaja teavitab käitlejaid ja kasutajaid vahetult toote ohutusest ja üldistest omadustest ning seiretingimustest, sealhulgas seemnete tahtmatu leviku puhul võetavatest asjakohastest korraldusmeetmetest.

3.   Nõusoleku valdaja esitab komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele iga-aastaseid aruandeid seiretegevuse tulemuste kohta.

4.   Ilma et see piiraks direktiivi 2001/18/EÜ artikli 20 kohaldamist vaatab nõusoleku valdaja ja/või algse taotluse saanud liikmesriigi pädev ametiasutus vajaduse korral ning komisjoni ja algse teatise saanud liikmesriigi pädeva asutuse nõusolekul teatises esitatud seirekava seiretegevuse tulemusi silmas pidades üle.

5.   Nõusoleku valdaja peab suutma esitada komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele tõendeid selle kohta, et:

a)

teatises sisalduvas seirekavas täpsustatud seirevõrgud koguvad toote seire seisukohast olulist teavet ja

b)

et nende võrgustike liikmed on leppinud kokku, et edastavad nimetatud teabe nõusoleku valdajale enne, kui seirearuanded lõike 3 kohaselt komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele esitatakse.

Artikkel 5

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuupäevast, mil on kohaldatav komisjoni otsus, mis lubab turule viia artiklis 1 osutatud toote, kui seda kasutatakse toidus või toiduna määruses (EÜ) nr 178/2002 määratletud tähenduses ja mis hõlmab ühenduse tugilabori valideeritud meetodit toote tuvastamise kohta.

Artikkel 6

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

Brüssel, 8. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(3)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(4)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(5)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


10.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/20


KOMISJONI OTSUS,

8. august 2005,

millega muudetakse otsust 2005/240/EÜ Poolas kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 2985 all)

(Ainult poolakeelne tekst on autentne)

(2005/609/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. novembri 1984. aasta määrust (EMÜ) nr 3220/84, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade liigitusskaala, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/240/EÜ (2) lubati searümpade liigitamiseks Poolas kasutada kolme meetodit.

(2)

Poola valitsus on komisjonilt taotlenud kahe seadme kirjelduse muutmise kinnitamist.

(3)

Kõnealuse taotluse läbivaatamisel on ilmnenud, et tingimused seadmete kirjelduse muutmiseks on täidetud.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2005/240/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/240/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

1.

2. osa punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Seade on varustatud 3,5 MHz ultraheliandurite reaga (U-Systems).

Mõõtmiste tulemused konverteeritakse Ultra-FOM seadme abil hinnanguliseks tailiha sisalduseks.”

2.

3. osa punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Seade on varustatud kuueteistkümne 2 MHz ultrahelianduriga (GE Inspection Technologies).

Ultrahelimõõtmistega saadakse seljapeki paksuse ja lihase paksuse näitajad.

Mõõtmiste tulemused konverteeritakse arvuti abil hinnanguliseks tailiha sisalduseks.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Brüssel, 8. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 301, 20.11.1984, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3513/93 (EÜT L 320, 22.12.1993, lk 5).

(2)  ELT L 74, 19.3.2005, lk 62.