ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 203

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
4. august 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1280/2005, 3. august 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1281/2005, 3. august 2005, kalalaevatunnistuste haldamise ja nendes sisalduva miinimumteabe kohta

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1282/2005, 3. august 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2000, et võtta arvesse komisjoni määrusi (EÜ) nr 1789/2003 ja (EÜ) nr 1810/2004, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1283/2005, 3. august 2005, millega muudetakse ühinemisakti protokolli nr 10 artiklis 2 sätestatud korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 866/2004 I lisa

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1284/2005, 3. august 2005, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1285/2005, 3. august 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1286/2005, 3. august 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

17

 

 

Euroopa Kohus

 

*

Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorra muudatused

19

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 29. juuli 2005, Euroopa Ravimiameti (EMEA) haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamise kohta

22

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1255/2005 (millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta juulis esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla) parandus (ELT L 200, 30.7.2005)

23

 

*

Komisjoni 29. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1265/2005 (millega Taani lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tobia püük ühenduse vetes ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkondades) parandus (ELT L 201, 2.8.2005)

23

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1280/2005,

3. august 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. augustil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 3. augusti 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1281/2005,

3. august 2005,

kalalaevatunnistuste haldamise ja nendes sisalduva miinimumteabe kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 22 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kalapüügi ühtse kontrolli võimaldamiseks ja tagamiseks on vaja kehtestada ühenduse eeskirjad, mis käsitlevad kalalaevatunnistuses sisalduvat miinimumteavet, eelkõige tunnistuse omaniku, laeva, püügivõimsuse ja püügivahenditega seotud teavet.

(2)

Kalalaevatunnistus on sobiv kalalaevastike haldamise mehhanism, pidades silmas eelkõige püügivõimsuse piiranguid, mis on sätestatud määruse (EÜ) 2371/2002 artiklites 12 ja 13 ning nõukogu 30. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 639/2004 ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta. (2) Väljaantud tunnistustes kajastuv liikmesriigi kalalaevastiku koguvõimsus ei tohi ületada nimetatud piiranguid, eelkõige tasemeid, mis tulenevad komisjoni 12. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1438/2003 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad) (3) ja komisjoni 9. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2104/2004 (millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 639/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta) kohaldamisest.

(3)

Pidades silmas kalalaevatunnistuse tähtsust nii laevastiku haldamise kui ka kalapüügi piiramise ja kontrolli vahendina, peavad liikmesriigid tagama, et tunnistus sisaldab selget ja ühetähenduslikku teavet, mis vastab alati tegelikule olukorrale.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 11 lõike 3 kohaselt peab liikmesriik kalalaevatunnistuse tühistama, et laeva saaks riigiabi kasutades laevastiku koosseisust välja arvata. Tunnistusele vastavat püügivõimsust ei saa asendada. Kui laevastikust väljaarvamiseks ei ole riigiabi kasutatud, võib püügivõimsuse ja võimsuse tunnistuse asendada, järgides määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklite 12 ja 13 sätteid, mis käsitlevad sihttasemeid ning laevastiku koosseisu arvamist ja koosseisust väljaarvamist.

(5)

Tunnistuses sisalduv teave peaks vastama ühenduse kalalaevastiku registri teabele.

(6)

Tunnistuses sisalduv teave tuleks sätestada vastavalt nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrusele (EMÜ) nr 2930/86 kalalaevade omaduste määratlemise kohta (4) ja komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta. (5)

(7)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 3690/93 (6) kehtestati ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalalaevatunnistustes sisalduva miinimumteabe kohta. Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates selle määruse kehtetuks tunnistamise päevast.

(8)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse kalalaevatunnistus haldamise eeskirjad vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklile 22 ja tunnistustes sisalduv miinimumteave.

Artikkel 2

Mõiste

Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse kalalaevatunnistusega selle omaniku õigus kasutada riiklikke piiranguid järgides teatavat püügivõimsust vee-elusressursside kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

Artikkel 3

Vee-elusressursside kasutamine

Ühenduse kalalaeva abil võib vee-elusressursse ärilisel eesmärgil kasutada ainult siis, kui selle pardal on kehtiv kalalaevatunnistus.

Artikkel 4

Liikmesriikide kohustused

Lipuliikmesriik annab kalalaevatunnistuse välja, korraldab selle kasutamist ja tühistab selle vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 5

Tunnistuses sisalduv miinimumteave

1.   Tunnistus peab sisaldama vähemalt käesoleva määruse lisas sätestatud teavet.

2.   Lipuliikmesriik peab tunnistuses sisalduva teabe muudatuste korral ajakohastama.

3.   Lipuliikmesriik tagab, et tunnistuses sisalduv teave on täpne ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 15 käsitletud ühenduse kalalaevastiku registris sisalduva teabega.

Artikkel 6

Peatamine ja tühistamine

1.   Lipuliikmesriik peatab ajutiselt laeva tunnistuse kehtivuse, kui laeva tegevus on kõnealuse liikmesriigi otsusega ajutiselt peatatud.

2.   Lipuliikmesriik tunnistab laeva tunnistuse kehtetuks, kui laeva suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 11 lõikes 3 käsitletud püügivõimsuse korrigeerimise meedet.

Artikkel 7

Kooskõla laevastiku püügivõimsuse haldamise meetmetega

Liikmesriigi poolt väljaantud kalalaevatunnistustelevastav kogu püügivõimsus, väljendatuna brutoregistertonnides (GT) ja kilovattides (kW), ei ületa asjaomase liikmesriigi koguvõimsuse maksimumtaset, mis on kehtestatud vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklitele 12 ja 13 ning määrustele (EÜ) nr 639/2004, 1438/2003 ja (EÜ) nr 2104/2004.

Artikkel 8

1.   Iga lipuliikmesriik tagab, et hiljemalt 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist vastavad kõik tunnistused käesolevale määrusele.

2.   Ajani, mil lipuliikmesriik on kõik tunnistusedid väljastanud vastavalt käesolevale määrusele, kehtivad määruse (EÜ) nr 3690/93 kohaselt välja antud tunnistused.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 3690/93 kehtetuks tunnistamise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 9.

(3)  ELT L 204, 13.4.2003, lk 21. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 916/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 81).

(4)  EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 3259/94 (EÜT L 339, 29.12.1994, lk 11).

(5)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 25.

(6)  EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93.


LISA

Miinimumteave

I.   IDENTIFITSEERIMINE

A.   LAEV (1)

1.

Ühenduse laevastikuregistri number (“CFR” (2))

2.

Laeva nimi (3)

3.

Lipuriik/registreerimisriik (2)

4.

Registreerimissadam (nimi ja riigi kood (2))

5.

Pardatähis (2)

6.

Rahvusvaheline raadiokutsung (IRCS (2)) (4)

B.   LITSENTSIOMANIK/LAEVAOMANIK/LAEVAAGENT

1.

Litsentsiomaniku nimi ja aadress

2.

Laevaomaniku nimi ja aadress (1)

3.

Laevaagendi nimi ja aadress (1)

II.   PÜÜGIVÕIMSUSE NÄITAJAD

1.

Mootori võimsus (kW) (5)

2.

Kogumahutavus (GT) (5)

3.

Kogupikkus (5)  (1)

4.

Peamised püügivahendid (2)  (1)

5.

Täiendavad püügivahendid (2)  (1)


(1)  Teave esitatakse püügilitsentsil ainult laeva ühenduse laevastikuregistris registreerimise aja kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 26/2004.

(2)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 26/2004.

(3)  Laevade puhul, millel on nimi.

(4)  Laevade puhul, millel peab olema IRCS.

(5)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2930/86.


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1282/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2000, et võtta arvesse komisjoni määrusi (EÜ) nr 1789/2003 ja (EÜ) nr 1810/2004, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes, muudetakse määrust (EÜ) nr 2820/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1763/1999 ja (EÜ) nr 6/2000, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 11. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1789/2003 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) (2) tehti muudatusi kombineeritud nomenklatuuris teatavate määrusega (EÜ) nr 2007/2000 reguleeritavate kalatoodete koodide osas.

(2)

Komisjoni 7. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1810/2001 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) (3) tehti muudatusi kombineeritud nomenklatuuris teatavate määrusega (EÜ) nr 2007/2000 reguleeritavate veinitoodete koodide osas.

(3)

Selguse huvides tuleks vastavalt kohandada määrust (EÜ) nr 2007/2000.

(4)

Kombineeritud nomenklatuuri muudatusi koodide osas tuleks kohandada vastavalt määruste jõustumise kuupäevadele: (EÜ) nr 1789/2003 – jõustus 1. jaanuaril 2004 – ja (EÜ) nr 1810/2004 – jõustus 1. jaanuaril 2005.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2007/2000 I lisa teises veerus tehakse järgmised muudatused:

1.

Järjekorranumbrite 09.1571 ja 09.1573 puhul:

CN kood “ex 0305 59 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 59 80”,

CN kood “ex 0305 69 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 69 80”.

2.

Järjekorranumbrite 09.1575 ja 09.1577 puhul:

CN kood “ex 0304 20 95” asendatakse CN koodiga “ex 0304 20 94”,

CN kood “ex 0305 59 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 59 80”,

CN kood “ex 0305 69 90” asendatakse CN koodiga “ex 0305 69 80”.

3.

Järjekorranumbri 09.1515 puhul:

CN kood “2204 21 83” asendatakse CN koodiga “2204 21 84”,

CN kood “ex 2204 21 84” asendatakse CN koodiga “ex 2204 21 85”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõigete 1 ja 2 sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Artikli 1 lõike 3 sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 240, 23.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 374/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 1).

(2)  ELT L 281, 30.10.2003, lk 1.

(3)  ELT L 327, 30.10.2004, lk 1.


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1283/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse ühinemisakti protokolli nr 10 artiklis 2 sätestatud korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 866/2004 I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimusi ning Euroopa Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva akti protokolli nr 10 Küprose kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 866/2004 ühinemisakti protokolli nr 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta, (2) ning eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 866/2004 I lisas sätestatakse piiriületuspunktide loetelu, kus inimesed ja kaubad saavad ületada piiri Küprose Vabariigi valitsuse tegelikule kontrollile alluvate alade ja nende alade vahel, mis ei ei allu Küprose Vabariigi tegelikule kontrollile.

(2)

Kuna on kokku lepitud avada uued piiriületuspunktid Kato Pyrgos ja Kokkina, tuleb I lisa kohandada.

(3)

Küprose Vabariigi valitsus on andnud oma nõusoleku kõnealuse kohanduse tegemiseks.

(4)

Kõnealuses küsimuses on konsulteeritud Küprose türgi kaubanduskojaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 866/2004 I lisa asendatakse järgmisega:

“I LISA

Artikli 2 lõikes 4 osutatud piiriületuspunktide loetelu

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 955.

(2)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 128. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr. 601/2005 (ELT L 99, 19.4.2005, lk. 10).


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1284/2005,

3. august 2005,

roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad toorsuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (3) ning eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad tollimaksu nullmääraga tariifikvootide kehtestamiseks valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordiks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 22 kehtestatakse tariifikvoodid tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordi jaoks Brasiiliast, Kuubast ja muudest kolmandatest riikidest.

(4)

Ajavahemikus 25.–29. juuli 2005 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab asjaomase riigi jaoks määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 9 alusel kehtestatud AKV-India soodussuhkru tarnekohustuse kogust.

(5)

Ülalmainitud asjaolusid arvestades peab komisjon kehtestama vähenduskoefitsiendi, mis võimaldab litsentse väljastada võrdeliselt saadaoleva üldkogusega ning teatama, et vastav piirmäär on saavutatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud 25.–29. juuli 2005 määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt, antakse välja käesoleva määruse lisas märgitud koguste piires.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. augustil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 987/2005 (ELT L 167, 29.6.2005, lk 12).

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 568/2005 (ELT L 97, 15.4.2005, lk 9).


LISA

AKV–INDIA soodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 II jaotis

Turustusaasta 2004/2005

Riik

25.–29.7.2005: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

0

Saavutatud

Kongo

100

 

Fidži

0

Saavutatud

Guyana

0

Saavutatud

Inde

0

Saavutatud

Côté d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Saavutatud

Mauritius

0

Saavutatud

Mosambiik

0

Saavutatud

Saint Kitts ja Nevis

0

Saavutatud

Svaasimaa

0

Saavutatud

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

0

Saavutatud

Zimbabwe

0

Saavutatud


Turustusaasta 2005/2006

Riik

25.–29.7.2005: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Inde

100

 

Côté d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambiik

100

Saavutatud

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

100

 

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

25.–29.7.2005: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

India

100

 

Muud

100

 


CXL kontsessioonisuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 IV jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

25.–29.7.2005: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Brasiilia

0

Saavutatud

Kuuba

100

 

Muud kolmandad riigid

0

Saavutatud


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1285/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002, 20. detsember 2002, Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

EÜ määruse nr 2368/2002 artiklis 20 on sätestatud Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemis osalejate II lisas esitatud nimekirja muutmine.

(2)

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi eesistuja otsustas 27. juulil 2005 teatisega lisada Indoneesia süsteemis osalejate nimekirja alates 1. augustist 2005. Seetõttu tuleks vastavalt muuta II lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 718/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 68).


LISA

“II LISA

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi osaliste ja nende nõuetekohaselt nimetatud pädevate asutuste nimekiri, millele viidatakse artiklites 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMEENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armeenia

AUSTRAALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Austraalia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Austraalia

VALGEVENE

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Valgevene Vabariik

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASIILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brasiilia

BULGAARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaaria

KANADA

Rahvusvaheline:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

Kanada KP sertifikaadi näidise saamiseks:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KESK-AAFRIKA VABARIIK

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Kesk-Aafrika Vabariik

Hiina Rahvavabariik

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Hiina Rahvavabariik

Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Hiina

Kongo Demokraatlik Vabariik

Centre d’Évaluation, d’Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Kongo Demokraatlik Vabariik

COTE D'IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

HORVAATIA

Ministry of Economy

Zagreb

Horvaatia Vabariik

EUROOPA ÜHENDUS

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgia

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONEESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

IndoneEsia

IISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Iisrael

JAAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Jaapan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Jaapan

Korea Vabariik

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAISIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaisia

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namiibia

NORRA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norra

RUMEENIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Rumeenia

VENEMAA FÖDERATSIOON

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Venemaa

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapur 179434

LÕUNA-AAFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Lõuna-Aafrika

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

ŠVEITS

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Šveits

TAIWANI, PENGHU, KINMENI JA MATSU OMAETTE TOLLITERRITOORIUM

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANSAANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tansaania

TAI

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Tai

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraina

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraina

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

Araabia Ühendemiraadid

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington DC

Ameerika Ühendriigid

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”.


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1286/2005,

3. august 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisas on toodud nende endise presidendi Saddam Husseini režiimiga seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, asutuste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

27. juulil 2005 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta loetelu, mis hõlmab Saddam Husseini ja muid Iraagi endise režiimi kõrgemaid ametnikke, nende pereliikmeid ja neile või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele kuuluvaid või nende kontrolli all olevaid üksusi, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel. Seepärast tuleks IV lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisa muudetakse vastavalt käes oleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2005

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1087/2005 (ELT L 177, 9.7.2005, lk 32).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 IV lisa muudetakse järgmiselt:

Lisatakse järgmised füüsilised isikud:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teiste nimedega a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Sünniaeg: a) 15.5.1968, b) 1970. Sünnikoht: a) Al-Owja, Iraak, b) Baghdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Mosul, Iraak, b) Az Zabadani, Süüria. Passi nr: Iraagi pass nr 284158 (kaotab kehtivuse 21.8.2005; nimi: Ali Thafir Abdallah; sünniaeg: 1970. aasta; sünnikoht: Baghdad, Iraak). Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.

2.

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teised nimed a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Sünniaeg: a) umbes 1970, b) 1970. Sünnikoht: Baghdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Damascus, Süüria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Süüria, c) Jeemen. Passi nr: Iraagi pass nr 284158 (kaotab kehtivuse 23.8.2005; nimi: Ali Thafir Abdallah; sünniaasta: 1970; sünnikoht: Baghdad, Iraak). Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.

3.

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teised nimed a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Sünniaeg: 21.10.1971. Sünnikoht: a) Baghdad, Iraak, b) Al-Owja, Iraak. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Bludan, Süüria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Iraak. Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.

4.

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teised nimed a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Sünniaeg: a) 25.10.1983, b) 1977. Sünnikoht: Baghdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Süüria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Süüria, c) Iraak. Passi nr: Iraagi pass nr 284173 (kaotab kehtivuse 21.8.2005; nimi: Muhammad Da’ud Salman; sünniaasta: 1977; sünnikoht: Baghdad, Iraak). Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.

5.

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teised nimed a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir “Abdullah”). Sünniaeg: 17.7.1970. Sünnikoht: Baghdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Süüria, b) Beirut, Liibanon. Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (teised nimed a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Sünniaeg: 19.9.1988. Kodakondsus: Iraagi kodanik. Aadressid: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Süüria, b) Jeemen. Muu teave: Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti poeg, endine president Saddam Husseini nõunik.


Euroopa Kohus

4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/19


EUROOPA ÜHENDUSTE KOHTU KODUKORRA MUUDATUSED

EUROOPA KOHUS,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 223 kuuendat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 139 kuuendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Menetluste kestus Euroopa Kohtus, eriti eelotsuseasjades, muutub juba mõnda aega järjest tähtsamaks ja seega tuleb eriti Euroopa Liidu laienemise järel kiirendada ja lihtsustada teatavaid menetluse elemente.

(2)

Tuleks lühendada kohtuistungi taotluse esitamise tähtaega ning kaotada teatud juhtudel kohustus siseriiklikku kohut teavitada ning pooled ära kuulata, kui Euroopa Kohus lahendab lihtsa eelotsusetaotluse määrusega.

(3)

Tehnika arengust tulenevalt on üha levinum saata dokumente elektroonilisi kanaleid pidi ja elektrooniline teavitamine on muutunud üha usaldusväärsemaks sidepidamise viisiks. Euroopa Kohus peab olema suuteline selle arenguga kaasa minema, omades võimalust määrata, millistel tingimustel võib elektroonilisi kanaleid pidi edastatud menetlusdokumenti pidada dokumendi originaaliks.

(4)

Lõpuks tuleb muuta tasuta õigusabi võimaldamise sätteid, nähes ette, et määruses tasuta õigusabi täieliku või osalise keeldumise kohta tuleb esitada keeldumise põhjused,

nõukogu heakskiidul, mis on antud 28. juunil 2005,

VÕTAB VASTU OMA KODUKORRA JÄRGMISED MUUDATUSED:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorda, vastu võetud 19. juunil 1991 (EÜT L 176, 4.7.1991, lk 7, parandused EÜT L 383, 29.12.1992, lk 117), mida on muudetud 21. veebruaril 1995 (EÜT L 44, 28.2.1995, lk 61); 11. märtsil 1997 (EÜT L 103, 19.4.1997, lk 1, parandused EÜT L 351, 23.12.1997, lk 72); 16. mail 2000 (EÜT L 122, 24.5.2000, lk 43); 28. novembril 2000 (EÜT L 322, 19.12.2000, lk 1); 3. aprillil 2001 (EÜT L 119, 27.4.2001, lk 1); 17. septembril 2002 (EÜT L 272, 10.10.2002, lk 24, parandused EÜT L 281, 19.10.2002); 8. aprillil 2003 (ELT L 147, 14.6.2003, lk 17); 19. aprillil 2004 (ELT L 132, 29.4.2004, lk 2) ja 20. aprillil 2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 107), on muudetud järgmiselt.

1.

Artiklile 37 lisatakse uus lõige 7:

“7.   Ilma et see piiraks lõike 1 esimese lõigu ja lõigete 2–5 kohaldamist, võib Euroopa Kohus otsusega määrata, millistel tingimustel võib elektroonilisi kanaleid pidi kohtukantseleile edastatud menetlusdokumenti pidada dokumendi originaaliks. See otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”

2.

Artikli 44a kolmandas lauses asendatakse sõnad “ühe kuu” sõnadega “kolme nädala”.

3.

Artikli 76 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Koda lahendab asja määrusega, mis ei kuulu edasikaebamisele. Määrus, millega täielikult või osaliselt keeldutakse tasuta õigusabi võimaldamisest, peab olema põhistatud.”

4.

Artikli 104 lõiget 1 muudetakse järgnevalt:

“Käesoleva kodukorra artiklis 103 märgitud siseriiklike kohtute otsused edastatakse liikmesriikidele originaalkeeles, millele on lisatud vastava riigi riigikeelde tehtud tõlge. Kui see on siseriikliku kohtu otsuse pikkust arvestades kohane, asendatakse see tõlge kohtuotsuse kokkuvõtte tõlkega vastava riigi riigikeelde, mis on selle riigi poolt vastu võetava seisukoha aluseks. Selles kokkuvõttes esitatakse eelotsuse küsimuse või küsimuste terviktekst. Tingimusel, et need elemendid on esitatud siseriikliku kohtu otsuses, sisaldab see kokkuvõte põhikohtuasja eset, põhikohtuasja poolte peamisi argumente, eelotsusetaotluse põhjenduste lühikest esitust ning viidatud ühenduse ja siseriiklikku kohtupraktikat ning õigusnorme.

Põhikirja artikli 23 kolmandas lõigus nimetatud siseriiklike kohtute otsused edastatakse EMP lepingu osalisriikidele, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveametile originaalkeeles, millele on lisatud kohtuotsuse, vajaduse korral selle kokkuvõtte tõlge ühte artikli 29 lõikes 1 nimetatud keeltest, mille adressaat valib.

Kui kolmandal riigil on õigus põhikirja artikli 23 neljanda lõigu kohaselt osaleda eelotsusemenetluses, edastatakse talle siseriikliku kohtu otsus originaalkeeles koos kohtuotsuse, vajaduse korral selle kokkuvõtte tõlkega ühte artikli 29 lõikes 1 nimetatud keeltest kolmanda riigi valikul.”

5.

Artikli 104 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“Kui Euroopa Kohtusse suunatud eelotsuse küsimus on identne küsimusega, mille kohta Euroopa Kohus on juba otsuse teinud või kui vastuse kõnealusele küsimusele võib selgelt tuletada olemasolevast kohtupraktikast, võib Euroopa Kohus igal ajal pärast kohtujuristi ärakuulamist teha otsuse põhistatud määrusega, milles viidatakse tema eelnevale otsusele või asjakohasele kohtupraktikale.

Euroopa Kohus võib ka pärast eelotsuse küsimuse esitanud kohtu teavitamist, Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 23 toodud huvitatud isikute võimalike märkuste ärakuulamist ja kohtujuristi ärakuulamist teha otsuse põhistatud määrusega, juhul kui eelotsuse küsimusele vastamiseks ei ole põhjendatud kahtlust.”

6.

Artikli 104 lõike 4 kolmandas lauses asendatakse sõnad “ühe kuu” sõnadega “kolme nädala”.

7.

Artikli 120 teises lauses asendatakse sõnad “ühe kuu” sõnadega “kolme nädala”.

Artikkel 2

Need kodukorra muudatused, mis on autentsed kodukorra artikli 29 lõikes 1 toodud keeltes, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja jõustuvad nende avaldamisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Luxembourg, 12. juuli 2005


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/22


NÕUKOGU OTSUS,

29. juuli 2005,

Euroopa Ravimiameti (EMEA) haldusnõukogu liikmete ametisse nimetamise kohta

(2005/594/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 726/2004, millega sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, (1) eriti selle artikli 65 lõiget 1 ja artikli 65 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni poolt 25. veebruaril 2005 koostatud kandidaatide nimekirja,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Mary Geraldine BAKER, sündinud Londonis (Ühendkuningriik) 27. oktoobril 1936,

Jean GEORGES, sündinud Esch-sur-Alzettes (Luksemburg) 11. juulil 1966,

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, sündinud Amsterdamis (Madalmaad) 25. juunil 1950 ja

Fritz Rupert UNGEMACH, sündinud Münchenis (Saksamaa) 6. veebruaril 1947,

nimetatakse käesolevaga kolmeks aastaks Euroopa Ravimiameti (EMEA) haldusnõukogu liikmeteks.

Artikkel 2

Euroopa Ravimiameti (EMEA) haldusnõukogu määrab kindlaks artiklis 1 nimetatud kolmeaastase ametiaja alguse kuupäeva.

Brüssel, 29. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.


Parandused

4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/23


Komisjoni 29. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1255/2005 (millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta juulis esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 200, 30. juuli 2005 )

Leheküljel 66 I.B lisas:

asendatakse:

“5.

Rumeenia”

järgmisega:

“1.

Rumeenia”;

asendatakse:

“6.

Bulgaaria”

järgmisega:

“2.

Bulgaaria”.


4.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 203/23


Komisjoni 29. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1265/2005 (millega Taani lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tobia püük ühenduse vetes ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkondades) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 201, 2. august 2005 )

Leheküljel 31:

asendatakse:

“KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 0000/2005”

järgmisega:

“KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1265/2005”