ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 185

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
16. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1137/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1138/2005, 15. juuli 2005, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2005/2006. turustusaastaks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1139/2005, 15. juuli 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1140/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1141/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 339. individuaalseks pakkumiskutseks

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1143/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 23. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2005, 15. juuli 2005, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1145/2005, 15. juuli 2005, millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1146/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 86. individuaalseks pakkumiskutseks

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1147/2005, 15. juuli 2005, millega keelatakse teatavate püügivahenditega tobiapüük Põhjamerel ja Skagerrakis

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1148/2005, 15. juuli 2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa penetamaadi suhtes ( 1 )

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1149/2005, 15. juuli 2005, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. septembrist kuni 30. novembrini 2005 kestval kvartalil

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1150/2005, 15. juuli 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2005

24

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1151/2005, 15. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Ühendkuningriigi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

30

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Ühendkuningriigi liikme ametissenimetamise kohta

31

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuli 2005, regioonide komitee Saksamaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

32

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuni 2005, Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemise kohta kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooniga (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1729 all)

33

 

 

Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2005/511/JSK, 12. juuli 2005, euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

35

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 13. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1098/2005 (millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad) parandus (ELT L 183, 14.7.2005)

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2005,

15. juuli 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1138/2005,

15. juuli 2005,

mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2005/2006. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 2, artikli 27 lõikeid 5 ja 15 ja artikli 33 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse ja maailma suhkruturgude olukorda silmas pidades tuleks turustusaastaks 2005/2006 võimalikult ruttu välja kuulutada valge suhkru eksporti käsitlev alaline pakkumismenetlus, mis suhkru maailmaturuhindade võimalikke kõikumisi arvesse võttes peab andma võimaluse ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks.

(2)

Suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks korraldatavaid pakkumismenetlusi reguleerivad üldeeskirjad on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1260/2001 artiklis 28.

(3)

Toimingu eripära silmas pidades tuleks alalise pakkumismenetluse raames välja antud ekspordilitsentside puhul näha ette asjakohased sätted ja erand komisjoni 27. juuni 1995. aasta määrusest (EÜ) nr 1464/95 suhkrusektori impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta. (2) Siiski tuleks jätkuvalt kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, milles sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (3) ning komisjoni 19. jaanuari 1989. aasta määrust (EMÜ) nr 120/89, millega kehtestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete ekspordimaksude ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (4)

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro (5) ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Alalise pakkumismenetluse kehtivusajal korraldatakse osalisi pakkumismenetlusi.

2.   Alaline pakkumismenetlus kestab kuni 27. juulini 2006.

Artikkel 2

Alaline pakkumismenetlus ja osalised pakkumismenetlused viiakse läbi vastavalt määruse (EMÜ) nr 1260/2001 artiklile 28 ja järgnevatele sätetele.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid koostavad pakkumismenetluse teadaande. Pakkumismenetluse teadaanne avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas. Liikmesriigid võivad avaldada või lasta avaldada kõnealuse teadaande ka mujal.

2.   Teadaandes märgitakse eelkõige pakkumismenetluse tingimused.

3.   Kõnealust teadaannet võib alalise pakkumismenetluse kehtivusaja jooksul muuta. Seda muudetakse, kui pakkumismenetluse tingimusi muudetakse kõnealuse ajavahemiku jooksul.

Artikkel 4

1.   Tähtaeg, mille jooksul võib esitada pakkumisi esimese osalise pakkumismenetluse raames:

a)

algab 22. juulil 2005;

b)

lõpeb neljapäeval, 28. juulil 2005 kell 10, Brüsseli aja järgi.

2.   Tähtajad, mille jooksul võib esitada pakkumisi teise ja järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames:

a)

algavad esimesel tööpäeval pärast eelmise tähtaja lõppu;

b)

lõpevad järgnevatel kuupäevadel kell 10, Brüsseli aja järgi:

11. ja 25. augustil 2005,

8., 15., 22. ja 29. septembril 2005,

6., 13., 20. ja 27. oktoobril 2005,

10. ja 24. novembril 2005,

8. ja 22. detsembril 2005,

5. ja 19. jaanuaril 2006,

2. ja 16. veebruaril 2006,

2., 16. ja 30. märtsil 2006,

6. ja 20. aprillil 2006,

4. ja 18. mail 2006,

1., 8., 15., 22. ja 29. juunil 2006,

13. ja 27. juulil 2006.

Artikkel 5

1.   Kõnealuse pakkumismenetlusega seotud pakkumised tuleb esitada ühel järgnevatest viisidest:

a)

kirjalikult esitatud pakkumine anda kättesaamistõendi vastu üle liikmesriigi pädevale asutusele;

b)

saata kirjalik pakkumine kõnealusele asutusele tähtkirja või telegrammi teel;

c)

juhul, kui kõnealune pädev asutus sellist edastamisvormi tunnistab, saata pakkumine teleksi, faksi või elektronposti teel.

2.   Pakkumine kehtib vaid siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

a)

Pakkumises peab olema märgitud:

i)

viide pakkumismenetluse teadaandele;

ii)

pakkuja nimi ja aadress;

iii)

eksporditava valge suhkru kogus;

iv)

ekspordimaksu või vajaduse korral eksporditoetuse summa eurodes kolme kümnendkohani ümardatult 100 kg valge suhkru kohta;

v)

punktis iii) nimetatud suhkrukoguse kohta esitatava tagatise miinimumsumma selle liikmesriigi vääringus, kus pakkumine esitatakse;

b)

eksporditav kogus on vähemalt 250 tonni valget suhkrut;

c)

enne pakkumiste esitamise tähtaja lõppu esitatakse tõend selle kohta, et pakkuja on esitanud pakkumises märgitud tagatise;

d)

see sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral taotlema artikli 12, lõige 2 teises taandes sätestatud tähtaja jooksul eksporditavatele valge suhkru kogustele ekspordilitsentsi või -litsentse;

e)

see sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral:

i)

täiendama tagatist, makstes artikli 13 lõikes 4 nimetatud summa, kui artikli 12 lõikes 2 nimetatud ekspordilitsentsist tulenevat eksportimiskohustust ei täideta;

ii)

teatama litsentsi välja andnud asutusele 30 päeva jooksul pärast kõnealuse ekspordilitsentsi kehtivuse lõppemist koguse või kogused, mille puhul litsentsi ei kasutatud.

3.   Pakkumises võib seada tingimuseks, et seda tuleb käsitada esitatuna üksnes juhul, kui on täidetud üks või mõlemad järgnevad tingimused:

a)

minimaalne ekspordimaks või vajaduse korral maksimaalne eksporditoetus määratakse kindlaks kõnealuste pakkumiste esitamise tähtpäeval;

b)

edukas pakkumine on seotud kogu pakutava koguse või selle teatava osaga.

4.   Pakkumist, mis ei ole esitatud kooskõlas lõigetega 1 ja 2 või mis sisaldab muid kui käesoleva pakkumismenetluse puhul ettenähtud tingimusi, ei võeta arvesse.

5.   Esitatud pakkumist ei saa tagasi võtta.

Artikkel 6

1.   Iga pakkuja peab esitama tagatise suurusega 11 eurot 100 kilogrammi käesoleva pakkumismenetluse raames eksporditava valge suhkru kohta.

Ilma et see piiraks artikli 13 lõike 4 kohaldamist, muutub kõnealune tagatis eduka pakkumise puhul artikli 12 lõikes 2 nimetatud taotlemise ajal ekspordilitsentsi tagatiseks.

2.   Lõikes 1 nimetatud tagatis võidakse esitada pakkuja valikul kas sularahas või garantiina, mille on andnud selle liikmesriigi poolt sätestatud kriteeriumidele vastav asutus, kus pakkumine on esitatud.

3.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, vabastatakse lõikes 1 nimetatud tagatis:

a)

pakkujatele selle koguse osas, mille puhul pakkumisi vastu ei võetud;

b)

edukatele pakkujatele, kes ei ole artikli 12 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul taotlenud asjakohaseid ekspordilitsentse, 10 euro ulatuses 100 kg valge suhkru kohta;

c)

edukatele pakkujatele koguse puhul, mille osas nad on täitnud määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 31 punkti b ja artikli 32 lõike 1 punkti b alapunkti i tähenduses artikli 12 lõikes 2 nimetatud litsentsist tuleneva ekspordikohustuse vastavalt kõnealuse määruse artikli 35 tingimustele.

Lõike 1 punkti b kõnealusest vabastatava tagatise osast lahutatakse summa, mis vastab vastavalt vajadusele:

a)

asjaomase osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma ja järgmise osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma vahele, kui viimati nimetatud summa on esimesest suurem;

b)

asjaomase osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud ekspordimaksu miinimumsumma ja järgmise osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud ekspordimaksu miinimumsumma vahele, kui viimati nimetatud summa on esimesest väiksem.

Sellest tagatise osast või tagatisest, mida ei vabastata, jäädakse ilma suhkrukoguse puhul, mille osas vastavad kohustused ei ole täidetud.

4.   Vääramatu jõu korral võtab asjaomase liikmesriigi pädev asutus kasutusele tagatise vabastamiseks vajalikuks peetavad meetmed, arvestades asjaolusid, millele asjaomane isik on viidanud.

Artikkel 7

1.   Asjaomane pädev asutus vaatab pakkumised läbi kinnisel istungil. Läbivaatusel osalevad isikud ei tohi avalikustada sellega seotud üksikasju.

2.   Liikmesriigid edastavad esitatud pakkumised komisjonile, nimetamata sealjuures pakkujate nimesid, kelleni need peavad jõudma hiljemalt üks tund ja 30 minutit pärast pakkumismenetluse teadaandes sätestatud iganädalase pakkumiste esitamise tähtaja lõppu.

Pakkumiste puudumise korral teatavad liikmesriigid sellest komisjonile esimeses lõigus sama tähtaja jooksul.

Artikkel 8

1.   Pärast saadud pakkumiste läbivaatamist võib määrata kindlaks asjaomase osalise pakkumismenetluse maksimumkoguse.

2.   Teatava osalise pakkumismenetluse puhul võib teha otsuse pakkumisi mitte vastu võtta.

Artikkel 9

1.   Ühenduse ja maailma suhkruturgude praegust olukorda ja prognoositavat arengut silmas pidades määratakse kindlaks:

a)

minimaalne ekspordimaks või

b)

maksimaalne eksporditoetus.

2.   Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, sõlmitakse minimaalse ekspordimaksu kindlaksmääramisel leping pakkuja või pakkujatega, kelle pakkumine on sama suur või suurem kui kõnealune minimaalne maks.

3.   Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, sõlmitakse maksimaalse eksporditoetuse kindlaksmääramisel leping pakkuja või pakkujatega, kelle pakkumine on sama suur või väiksem kui kõnealune maksimaalne toetus, ja iga pakkujaga, kes on teinud ekspordimaksu käsitleva pakkumise.

Artikkel 10

1.   Kui osalise pakkumismenetluse puhul on kindlaks määratud maksimumkogus ja kui on kindlaks määratud minimaalne ekspordimaks, leping selle pakkujaga, kelle pakkumises märgitud ekspordimaks on kõrgeim. Kui kõnealune pakkumine ei hõlma kogu maksimumkogust, sõlmitakse pakutava ekspordimaksu suuruse põhjal alanevas järjekorras lepingud teiste pakkujatega, kuni kogu maksimumkogus on kaetud.

Kui osalise pakkumismenetluse puhul on kindlaks määratud maksimumkogus ja kui on kindlaks määratud maksimaalne eksporditoetus, sõlmitakse lepingud vastavalt esimesele taandele ja kui vastuvõetud pakkumised ei hõlma kogu maksimumkogust või kui ekspordimaksu käsitlevaid pakkumisi ei ole, sõlmitakse eksporditoetuse suuruse põhjal kasvavas järjekorras lepinguid eksporditoetust käsitlevate pakkumiste esitajatega, kuni kogu maksimumkogus on kaetud.

2.   Kui lõike 1 kohaselt teatava pakkujaga lepingu sõlmimine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, piirdutakse kõnealuse lepingu sõlmimisel veel saadaoleva kogusega. Kui kaks või enam pakkumist käsitlevad sama suurt maksu või toetust ja kõikide pakkumiste vastuvõtmine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, sõlmitakse lepingud saadaoleva koguse suhtes:

a)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel võrdeliselt nende pakkumistes sisalduvate üldkogustega või

b)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel nendele määratud maksimumkoguste alusel või

c)

liisuheitmisega.

Artikkel 11

1.   Asjaomase liikmesriigi pädev asutus teatab taotlejatele viivitamata nende pakkumismenetluses osalemise tulemusest. Lisaks sellele saadab kõnealune asutus edukatele pakkujatele teate pakkumise vastuvõtmise kohta.

2.   Pakkumise vastuvõtmise teates märgitakse vähemalt:

a)

viide pakkumismenetluse teadaandele;

b)

eksporditava valge suhkru kogus;

c)

punktis b nimetatud koguselt tasutava ekspordimaksu või kõnealuse koguse eest makstava eksporditoetuse summa eurodes 100 kg valge suhkru kohta.

Artikkel 12

1.   Edukal pakkujal on õigus saada lõikes 2 nimetatud asjaoludel lepingus märgitud koguse kohta ekspordilitsents, milles on vastavalt märgitud tema pakkumises esitatud ekspordimaks või eksporditoetus.

2.   Edukal pakkujal on kohustus esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 asjakohastele sätetele kõnealuse koguse kohta ekspordilitsentsi taotlus, kusjuures kõnealust taotlust ei saa tagasi võtta ja määruse (EMÜ) nr 120/89 artiklit 12 sellisel juhul ei kohaldata.

Taotlus esitatakse hiljemalt:

a)

järgmisel nädalal toimuva osalise pakkumismenetluse päevale eelneval viimasel tööpäeval või

b)

kui kõnealusel nädalal osalist pakkumismenetlust ei toimu, järgmise nädala viimasel tööpäeval.

3.   Edukal pakkujal on kohustus eksportida pakutav kogus ja kui kõnealust kohustust ei täideta, kohustus maksta vajaduse korral artikli 13 lõikes 4 osutatud summa.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud õigused ja kohustused ei ole loovutatavad.

Artikkel 13

1.   Määruse (EÜ) nr 1464/95 artikli 9 esimest lõiku ei kohaldata käesoleva määruse kohaselt eksporditava valge suhkru suhtes.

2.   Ekspordilitsentsid, mis on välja antud seoses osalise pakkumismenetlusega, kehtivad väljaandmise päevast kuni osalise pakkumismenetluse läbiviimise kuule järgneva viienda kalendrikuu lõpuni.

Pärast 1. maid 2006 toimuvate osaliste pakkumismenetluste raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad siiski ainult kuni 30. septembrini 2006.

Kui ilmnevad tehnilised raskused, mis takistavad ekspordi teostamist enne lõikes 2 sätestatud litsentsi kehtivusaja lõppu, võib ekspordilitsentsi välja andnud liikmesriigi pädev asutus pikendada kõnealuse litsentsi omaniku kirjalikul taotlusel litsentsi kehtivust kuni 15. oktoobrini 2006, tingimusel et kõnealuse ekspordi suhtes ei kohaldata nõukogu määruse (EMÜ) nr 565/80 artiklis 4 või 5 sätestatud eeskirju. (6)

3.   Ajavahemikus 28. juulist 200530. septembrini 2005 toimuvate osaliste pakkumismenetluste raames välja antud ekspordilitsentse saab kasutada alles alates 1. oktoobrist 2005.

4.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, kui artikli 12 lõikes 2 osutatud ekspordilitsentsist tulenevat ekspordikohustust ei ole täidetud ja kui artikli 6 lõikes 1 nimetatud tagatis on väiksem kui:

a)

litsentsil märgitud ekspordimaks, millest on lahutatud määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 33 lõike 1 teises lõigus osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiv maks või

b)

litsentsil märgitud ekspordimaksu ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikes 2 osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiva toetuse summa või

c)

määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikes 2 osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiv eksporditoetus, millest on lahutatud kõnealusel litsentsil märgitud toetus.

Litsentsiomanikul tuleb koguse eest, mille suhtes nimetatud kohustust ei täidetud, tasuda summa, mis võrdub vastavalt kas punktis a, b või c osutatud arvutuse tulemuse ja artikli 6 lõikes 1 osutatud tagatise vahega.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (EÜT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 144, 28.6.1995, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 96/2004 (EÜT L 15, 22.1.2004 lk 4).

(3)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (EÜT L 100, 6.4.2004, lk 25).

(4)  EÜT L 16, 20.1.1989, lk 19. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2004 (EÜT L 163, 30.4.2004, lk 63).

(5)  Kaasa arvatud Kosovo, nagu see on defineeritud ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244.

(6)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1139/2005,

15. juuli 2005,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kaupade kombineeritud nomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud klassifitseerimise üldreeglitele tuleb lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad 3. veerus esitatud põhjustel liigitada 2. veerus näidatud CN-koodi alla.

(4)

On asjakohane sätestada, et kolme kuu jooksul võib siduva tariifiinformatsiooni saaja vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6 jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris 2. veerus näidatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määruse sätetega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 493/2005 (ELT L 82, 31.3.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Lausriideleht mõõtmetega ligikaudu 0,60 × 0,96 m, ühelt poolt kaetud aromaatsete ürtide seguga (rosmariin 30 %, pune 15 %, salvei 15 %, basiilik 20 %, tüümian 20 %).

Lausriideleht pannakse küpsetusvormi enne teatavate roogade küpsetamist (pasteet, sink jne). Aromaatsete ürtide maitse imbub küpsemise ajal toidusse.

Lausriideleht ei ole mõeldud valmistoidu lõppümbriseks.

2106 90 92

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 9 märkusega 1, grupi 56 märkuse 1 punktiga a ning CN-koodide 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 sõnastusega.

Toodet ei saa klassifitseerida grupi 56 lausriidena, sest lausriideleht on vaid alusmaterjaliks (grupi 56 märkuse 1 punkt a).

Aromaatsete ürtide segu koosneb rubriigi 0910 (tüümian, 20 %) ja rubriigi 1211 (muud taimed, 80 %) taimedest ja taimeosadest.

Nimetatud koostisega segud ei kuulu rubriiki 0910 ega rubriiki 1211 (grupi 9 märkus 1 ja HS selgitav märkus, rubriik 1211, lõik 7).

Kuna tegemist on muude koostisaineteta aromaatsete ürtide seguga, ei loeta antud toodet maitseaineseguks rubriigist 2103.

Antud toode klassifitseeritakse rubriiki 2106, nagu on viidatud HS selgitavate märkuste rubriigi 1211 lõigus 7.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1140/2005,

15. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 (või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletavad madalaimad müügihinnad ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

Komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Muutmata

206

210

Kontsentreeritud

204,1

Töötlemistagatis

Muutmata

79

79

Kontsentreeritud

79


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1141/2005,

15. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) alusel peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus,

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletav suurim toetus ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

Komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 167. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Või < 82 %

39

36,1

36,1

Kontsentreeritud või

49

45,1

49

45

Koor

20

16

Töötlemistagatis

Või

45

45

Kontsentreeritud või

54

54

Koor

22


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1142/2005,

15. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 339. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 20. veebruari 1990. aasta määrusele (EMÜ) nr 429/90 ühenduses otsetarbimiseks mõeldud kontsentreeritud võile pakkumiskutse teel toetuse andmise kohta, (2) avavad sekkumisametid alalise pakkumiskutse kontsentreeritud võile toetuse andmiseks. Kõnealuse määruse artiklis 6 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse puhul saadud pakkumisi silmas pidades kehtestatakse suurim toetus kontsentreeritud võile, mille rasvasisaldus on vähemalt 96 %, või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Sellele vastavalt tuleb kehtestada lõppkasutustagatis.

(2)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks suurim toetus kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata lõppkasutustagatis.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 339. individuaalsets pakkumiskutseks on kehtestatud järgmine suurim toetus ja lõppkasutustagatis:

suurim toetus

48 EUR/100 kg,

lõppkasutustagatis

53 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 45, 21.2.1990, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1143/2005,

15. juuli 2005,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 23. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase 23. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 12. juulil 2005, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 265 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1144/2005,

15. juuli 2005,

millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 214/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat lõssipulbrit.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 214/2001 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 214/2001 kohase, 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 12. juulil 2005, kehtestatakse lõssipulbri madalaimaks müügihinnaks 196,24 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1145/2005,

15. juuli 2005,

millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2771/1999, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikliga 2 on sätestatud, et vastavalt vajadusele peab komisjon liikmesriigis avama või peatama kokkuostu, kui täheldatakse, et kahel järjestikusel nädalal on selles liikmesriigis turuhind kas madalam kui 92 % sekkumishinnast või võrdne 92 % sekkumishinnaga või sellest kõrgem.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1038/2005 (3) on kehtestatud kõige uuem loetelu liikmesriikidest, kus sekkumine on peatatud. Seda loetelu tuleb kohandada seoses uute turuhindadega, mille teatasid Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Prantsusmaa, Irimaa, Itaalia, Läti, Poola, Portugal, Slovakkia, Soome ja Rootsi määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikli 8 alusel. Selguse huvides tuleks kõnealune loetelu asendada ning määrus (EÜ) nr 1038/2005 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Või kokkuost määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 alusel peatatakse Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Saksamaal, Prantsumaal, Irimaal, Itaalias, Küprosel, Lätis, Ungaris, Maltal, Kreekas, Luksemburgis, Madalmaades, Austrias, Poolas, Portugalis, Sloveenias, Slovakkias, Soomes, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1038/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).

(3)  ELT L 171, 2.7.2005, lk 25.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1146/2005,

15. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 86. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2799/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses loomasöödaks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri eest toetuse andmisega ning asjaomase lõssipulbri müügiga (2) artiklile 26 peavad sekkumisametid panema alalise pakkumiskutsega müüki teatavad nende valduses olevad lõssipulbrikogused.

(2)

Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 30 kehtestatakse iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades madalaim müügihind või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Töötlemistagatis kehtestatakse lõssipulbri turuhinna ja madalaima müügihinna erinevust silmas pidades.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks madalaim müügihind kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata töötlemistagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 alusel avatud 86. pakkumiskutseks, mille puhul oli pakkumiste esitamise tähtpäev 12. juulil 2005, on kehtestatud järgmine madalaim müügihind ja töötlemistagatis:

madalaim müügihind:

194,24 EUR/100 kg,

töötlemistagatis:

35,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1147/2005,

15. juuli 2005,

millega keelatakse teatavate püügivahenditega tobiapüük Põhjamerel ja Skagerrakis

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse püügikoormus tobiapüügil Põhjamerel ja Skagerrakis on ajutiselt sätestatud määruse (EÜ) nr 27/2005 V lisas.

(2)

Vastavalt kõnealuse lisa punkti 6 alapunktile c vaatab komisjon 2005. aasta püügikoormuse üle, võttes aluseks kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) Põhjamere tobia 2004. aasta suurusklassi käsitlevad nõuanded. Kui STECFi hinnangu kohaselt on Põhjamere alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass vähem kui 300 000 miljonit kala, keelatakse ülejäänud 2005. aastaks püük põhjatraali, nooda või samalaadsete püügivahenditega, mille silmasuurus on alla 16 mm.

(3)

STECFi hinnangu kohaselt on alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass 150 000 miljonit kala.

(4)

Kuna STECFi hinnangu kohaselt on Põhjamere alla aasta vanuste tobiate 2004. aasta suurusklass vähem kui 300 000 miljonit kala, tuleb püük ülejäänud 2005. aastal keelata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põhjamerel ja Skagerrakis (ICES IIa ja IIIa alarajoonid ning IV alapiirkond) (2) keelatakse tobiapüük põhjatraali, nooda või samalaadsete püügivahenditega, mille silmasuurus on alla 16 mm, alates artikliga 2 kindlaksmääratud jõustumiskuupäevast kuni 31. detsembrini 2005.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 860/2005 (ELT L 144, 8.6.2005, lk 1).

(2)  Ühenduse veed, välja arvatud 6 miili kaugusel Ühendkuningriigi lähtejoonest Shetlandi, Fair Isle’i ja Foula lähedal asuvad veed.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1148/2005,

15. juuli 2005,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa penetamaadi suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse Euroopa Ravimihindamisameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele manustamiseks ettenähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Penetamaat on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse veiste ja sigade puhul seoses lihaskoe, rasva, maksa ja neerudega ning ainult veiste puhul seoses piimaga. Seda kannet tuleks laiendada kõikidele imetajatest toiduloomade liikidele.

(3)

Määrust (EMÜ) nr 2377/90 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid käesoleva määruse sätete arvestamiseks teha kõik vajalikud kohandused müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (2)

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. septembrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 869/2005 (ELT L 145, 9.6.2005, lk 19).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

I lisasse lisatakse järgmine aine (järgmised ained) (selliste farmakoloogiliste toimeainete nimekiri, mille kohta on kindlaks määratud jääkide piirnormid).

1.   Antibakteriaalsed ained

1.2.   Antibiootikumid

1.2.1.   Penitsilliinid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Penetamaat

Bensüülpenitsilliin

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

50 μg/kg

Lihaskude

50 μg/kg

Rasvkude

50 μg/kg

Maks

50 μg/kg

Neer

4 μg/kg

Piim”


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1149/2005,

15. juuli 2005,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. septembrist kuni 30. novembrini 2005 kestval kvartalil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 565/2002, millega kehtestatakse tariifikvootide haldamise kord ja päritolusertifikaatide süsteem kolmandatest riikidest imporditud küüslaugu puhul, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogused, mille kohta on tavapärased ja uued importijad, 11. ja 12. juulil 2005 määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 5 lõike 2 alusel esitanud litsentsitaotlused, ületavad saadaolevaid koguseid Hiinast ja kõikidest kolmandatest riikidest, v.a. Hiinast ja Argentinast.

(2)

Seetõttu tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib komisjonile 14. juulil 2005 saadetud litsentsitaotlusi rahuldada, ning kehtestada iga importija ja toote päritolu kategooria puhul tähtajad, milleni tuleb peatada sertifikaatide väljaandmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõike 1 alusel 11. ja 12. juulil 2005 esitatud ja 14. juulil 2005 komisjonile saadetud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse I lisas kehtestatud määra.

Artikkel 2

Asjaomaste importijate ja päritolu kategooriate puhul lükatakse tagasi määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõikele 1 vastavad impordilitsentsitaotlused, mis on esitatud 1. septembrist kuni 30. novembrini 2005 kestvaks kvartaliks pärast 12. juulit 2005, kuid enne käesoleva määruse II lisas nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15.juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 537/2004 (ELT L 86, 24.3.2004, lk 9).


I LISA

Toodete päritolu

Jaotuse protsendimäär

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

13,088 %

100 %

X

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

0,629 %

47,812 %

X

“X”

:

Nimetatud päritolu puhul kõnealuseks kvartaliks kvooti ei ole.

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


II LISA

Toodete päritolu

Kuupäevad

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c))

30.11.2005

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e))

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1150/2005,

15. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

33,95

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

54,86

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

54,86

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

38,94


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 1.7.2005–14.7.2005

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Lahe lisatasu (EUR/t)

8,81

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

26,13

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 20,62 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 30,89 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/27


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1151/2005,

15. juuli 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 1996. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (1). Ühenduse nõudlus kõnealuste toodete järele tuleks täita kõige soodsamatel tingimustel. Seetõttu tuleks vajalikele kogustele avada uued ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksu määraga või tollimaksu nullmääraga, vältides nende toodete turgude mis tahes häirimist.

(2)

Teatud autonoomsete ühenduse tariifikvootide määrast ei piisa ühenduse tööstuse vajaduste tarbeks käesoleval kvoodi kehtivusajal. Seepärast tuleks kvootide määra suurendada.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määruse majanduslikku tähtsust arvesse võttes on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 osutatud kiireloomulisusele.

(5)

Kuna käesolevat määrust kavatsetakse kohaldada alates 1. juulist 2005, peaks see viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud kvoodid lisatakse alates 1. juulist 2005 määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisasse.

Artikkel 2

Kvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 määratakse määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisas loetletud tariifikvoodi 09.2626 mahuks 1 600 000 ühikut.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LEWIS


(1)  EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2243/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 1).


LISA

“Jrk

CN-kood

TARICi alamrubriik

Kirjeldus

kvoodi maht

Kvoodi tollimaksumäär

%

Kvoodi kehtivusaeg

09.2002

2928 00 90

30

fenüülhüdrasiin

300 tonni

0

1.7.–31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Pingejuhitav sagedusgeneraator, mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille korpuse mõõtmed ei ületa 30 × 30 mm

700 000 ühikut

0

1.7.–31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Akrüülnitriil

40 000 tonni

0

1.7.–31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

ferriitsüdamikud järgmiste mõõtmetega:

sisemine läbimõõt ülaosas 48 mm ning kõrgus 42 mm

sisemine läbimõõt ülaosas 48 mm ning kõrgus 44 mm

sisemine läbimõõt ülaosas 49 mm ning kõrgus 42 mm

sisemine läbimõõt ülaosas 51 mm ning kõrgus 40 mm

kasutamiseks hälvitussüsteemide valmistamisel (1)

650 000 ühikut

0

1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahüdrofuraan, mis sisaldab kuni 40 mg (liitri kohta) tetrahüdro-2-metüülfuraani ja tetrahüdro-3-metüülfuraani, α-4-hüdroksübutüül- ω-hüdroksüpolü(oksütetrametüleeni) valmistamiseks (1)

30 000 tonni

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-tetrafluoroetaan, lõhnatu, mis sisaldab maksimaalselt

600 ppm massist 1,1,1,2-tetrafluoroetaani

2 ppm massist pentafluoroetaani

2 ppm massist klorodifluorometaani

2 ppm massist kloropentafluoroetaani

2 ppm massist diklorodifluorometaani

surveainete tootmiseks meditsiiniliste dosaatorinhalaatorite valmistamiseks (1)

2 000 tonni

0

1.7.–31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Süsivardad (süsielektroodid) tsink-süsi patareide valmistamiseks (1)

400 000 000 ühikut

0

1.7.–31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Klorotaloniil

350 tonni

0

1.7.–31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm3 alamrubriiki 8433 11 11 kuuluvate muruniidukite (1) või alamrubriiki 8433 20 10 kuuluvate mootorniidukite tootmiseks (1)

750 000 ühikut

0

1.7.2005–30.6.2006


(1)  Selle erikasutuse kontroll toimub asjakohaste ühenduse sätete kohaselt.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/30


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuli 2005,

regioonide komitee Ühendkuningriigi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2005/507/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006. (1)

(2)

Regioonide komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses William SPEECHLEY ametiaja lõppemisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee asendusliikmeks nimetatakse William SPEECHLEY asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006

M. David PARSONS

Leicestershire’i maakonnavalitsuse nõunik.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/31


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuli 2005,

regioonide komitee Ühendkuningriigi liikme ametissenimetamise kohta

(2005/508/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006. (1)

(2)

Regioonide komitees on vabanenud liikme koht seoses Brian SMITHI surmaga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee liikmeks nimetatakse Brian SMITHI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006

William John WILLIAMS

Cyngor Sir Ynys Môni nõunik.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/32


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuli 2005,

regioonide komitee Saksamaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2005/509/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Saksamaa valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse nr 2002/60/EÜ regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006. (1)

(2)

Regioonide komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses Barbara BRÜNINGI ametiaja lõppemisega, millest nõukogu teavitati 19. aprillil 2005,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006

M. Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Hamburgi parlamendi liige).

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


Komisjon

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/33


KOMISJONI OTSUS,

14. juuni 2005,

Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemise kohta kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooniga

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1729 all)

(2005/510/Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiget,

võttes arvesse nõukogu 24. jaanuari 2005. aasta otsust 2005/84/Euratom, millega kiidetakse heaks Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemine kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva “ühiskonventsiooniga” (1) (edaspidi “ühiskonventsioon”),

ning arvestades järgmist:

(1)

22 liikmesriiki on ühiskonventsiooni osalised.

(2)

Euroopa Aatomienergiaühendus ühineb ühiskonventsiooniga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel heaks ühinemine ühiskonventsiooniga.

Käesolevale otsusele on lisatud ühiskonventsiooni tekst ja vastavalt ühiskonventsiooni artikli 39 lõike 4 alapunkti iii sätetele tehtud Euroopa Aatomienergiaühenduse deklaratsiooni tekst.

Artikkel 2

Käesolevale otsusele lisatud deklaratsioon antakse võimalikult kiiresti pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist hoiule ühiskonventsiooni hoiulevõtjale, Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri peadirektorile, kirja teel, millele on alla kirjutanud Euroopa Komisjoni delegatsiooni juht rahvusvaheliste organisatsioonide juures Viinis.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  ELT L 30, 3.2.2005, lk 10.


Vastavalt kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooni artikli 39 lõike 4 alapunkti iii sätetele tehtud Euroopa Aatomienergiaühenduse deklaratsioon

Järgmised riigid on praegu Euroopa Aatomienergiaühenduse liikmed: Belgia Kuningriik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Iirimaa, Itaalia Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik.

Ühendus deklareerib, et tema suhtes kehtivad ühiskonventsiooni artiklid 1–16, 18, 19, 21 ja 24–44.

Ühendus on koos eespool nimetatud liikmesriikidega pädev ühiskonventsiooni artiklitega 4, 6–11, 13–16, 19 ja 24–28 hõlmatud valdkondades vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 2 lõikele b ja II jaotise 3. peatüki “Tervisekaitse ja ohutus” asjaomastele artiklitele.


Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/35


NÕUKOGU OTSUS 2005/511/JSK,

12. juuli 2005,

euro kaitsmise kohta võltsimise eest määrates Europoli eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 30 lõike 1 punkti b ja artikli 34 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust, (1)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kaheteistkümne liikmesriigi ametliku vääringuna on euro saavutanud üha ülemaailmsema leviku ning muutunud seetõttu esmatähtsaks sihtmärgiks rahvusvahelistele rahavõltsimisorganisatsioonidele Euroopa Liidus ja kolmandates riikides.

(2)

Tuleb vältida võltseurode arvu edasist kasvu, mis seaks ohtu euro pangatähtede ja müntide vaba ringluse.

(3)

Euro kaitsmise süsteemi tugevdamiseks väljaspool Euroopa Liidu territooriumi tuleb tõhustada koostööd liikmesriikide endi ja liikmesriikide ning Europoli vahel.

(4)

Euroopa integratsiooni tingimustes tuleks tõhusamalt kohaldada 20. aprillil 1929. aastal Genfis vastu võetud rahavõltsimise vastu võitlemise konventsiooni (edaspidi “Genfi konventsioon”).

(5)

Kolmandad riigid vajavad võltseurosid puudutava teabe saamiseks keskset kontaktasutust ning kogu võltseurosid puudutav teave tuleb analüüsimiseks Europoli koondada.

(6)

Pidades silmas nõukogu 29. mai 2000. aasta raamotsust 2000/383/JSK, võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega, (3) peab nõukogu vajalikuks, et kõik liikmesriigid saaksid Genfi konventsiooni osalisteks ja looksid keskasutused nimetatud konventsiooni artikli 12 tähenduses.

(7)

Nõukogu peab vajalikuks määrata Europol eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks Genfi konventsiooni artikli 12 tähenduses,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriikide jaoks, kes on Genfi konventsiooni osalised, tegutseb Europol kooskõlas lisas esitatud deklaratsiooniga (edaspidi “deklaratsioon”) eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutusena Genfi konventsiooni artikli 12 esimese lause tähenduses. Kõigi teiste vääringute võltsimist puudutavates küsimustes ja deklaratsiooni kohaselt Europolile mittedelegeeritud keskasutuse funktsioonide puhul jääb kehtima siseriiklike keskasutuste senine pädevus.

2.   Nende liikmesriikide valitsused, kes on Genfi konventsiooni osalised, esitavad deklaratsiooni ja volitavad Saksamaa Liitvabariigi esindajat edastama deklaratsioonid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 12. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


(1)  ELT C 317, 22.12.2004, lk 10.

(2)  Arvamus on esitatud 12. aprillil 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 140, 14.6.2000, lk 1. Raamotsust on muudetud raamotsusega 2001/888/JSK (ELT L 329, 14.12.2001, lk 3).


LISA

… deklaratsioon Europoli määramise kohta eurode võltsimise vastu võitlemise keskasutuseks

Euroopa Liidu liikmesriik … on andnud Euroopa Politseiametile (edaspidi “Europol”) mandaadi võidelda euro võltsimise vastu.

1929. aasta Genfi konventsiooni tõhusamaks toimimiseks täidab … oma kohustusi tulevikus järgmiselt:

1.

Nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktis Euroopa politseiameti loomise kohta (Europoli konventsioon) (1) sätestatud eesmärgi raames täidab Europol euro võltsimise suhtes järgmisi keskasutuse funktsioone 1929. aasta Genfi konventsiooni artiklite 12 kuni 15 tähenduses:

1.1.

Vastavalt Europoli konventsioonile koondab ja töötleb Europol kogu teabe, mis hõlbustab euro võltsimise uurimist, tõkestamist ja võltsimise vastu võitlemist, ning edastab selle viivitamata liikmesriikide keskasutustele.

1.2.

Vastavalt Europoli konventsioonile, eriti selle artiklile 18 ja nõukogu 12. märtsi 1999. aasta aktile, millega võetakse vastu eeskiri isikuandmete edastamise kohta Europolilt kolmandatele riikidele ja kolmandatele isikutele, (2) peab Europol otsest kirjavahetust kolmandate riikide keskasutustega, et täita käesoleva deklaratsiooni punktides 1.3, 1.4 ja 1.5 sätestatud ülesandeid.

1.3.

Kui Europol peab seda otstarbekaks, edastab ta kolmandate riikide keskasutustele näidisena euro etalonpangatähed.

1.4.

Europol teavitab regulaarselt kolmandate riikide keskasutusi uute rahatähtede käibelelaskmisest ja rahatähtede käibelt kõrvaldamisest, esitades kõik vajalikud üksikasjad.

1.5.

Kui Europol peab seda otstarbekaks, teavitab ta kolmandate riikide keskasutusi (välja arvatud üksnes kohaliku tähtsusega juhtumite puhul):

igast avastatud võltsitud või järeletehtud euro rahatähest. Teatele lisatakse võltsingute tehniline kirjeldus, mille esitab ainult see institutsioon, kelle rahatähti võltsiti. Edastada tuleks fotoreproduktsioon või võimaluse korral võltsitud rahatähe näidis. Kiireloomulistel juhtudel võib asjast huvitatud keskasutustele diskreetselt edastada politseivõimude koostatud teate ja juhtumi lühikirjelduse, ilma et see mõjutaks eespool nimetatud teadet ja tehnilist kirjeldust,

võltsingute avastamise üksikasjadest, milles teatatakse, kas on olnud võimalik konfiskeerida kõik käibele lastud võltsitud rahatähed.

1.6.

Liikmesriikide keskasutusena osaleb Europol euro võltsimist käsitlevatel konverentsidel Genfi konventsiooni artikli 15 tähenduses.

1.7.

Kui Europolil ei ole vastavalt Europoli konventsioonile võimalik täita punktides 1.1 kuni 1.6 nimetatud ülesandeid, jääb kehtima liikmesriikide keskasutuste pädevus.

2.

Kõigi teiste valuutade võltsimist puudutavates küsimustes ja punkti 1 kohaselt Europolile mittedelegeeritud keskasutuse funktsioonide puhul jääb kehtima siseriiklike keskasutuste senine pädevus.

Esindaja nimi …, kuupäev …


(1)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 1.

(2)  EÜT C 88, 30.3.1999, lk 1. Nõukogu akt, mida on muudetud nõukogu 28. veebruari 2002. aasta aktiga (EÜT C 76, 27.3.2002, lk 1).


Parandused

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/37


Komisjoni 13. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1098/2005 (millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 183, 14. juuli 2005 )

Leheküljel 46 lisa tabeli joonealuses viites:

asendatakse:

“04 kõik sihtkohad välja arvatud Šveits ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.”

järgmisega:

“04 kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits, Bulgaaria alates 1. oktoobrist 2004 ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.”