ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 178

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
9. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1048/2005, 13. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2032/2003 biotsiidide turuleviimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

9.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1048/2005,

13. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2032/2003 biotsiidide turuleviimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2032/2003 (2) artiklis 4 on sätestatud, et alates jõustumise päevast käsitletakse kõiki olemasolevaid toimeaineid, mida ei ole loetletud kõnealuse määruse I lisas, ainetena, mida ei ole biotsiidina turule viidud enne 14. maid 2000. Sellest tulenevalt ei või enam turule viia biotsiide, mis sisaldavad I lisas loetlemata toimeaineid, välja arvatud juhul, kui taotletakse lisamist direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse kooskõlas nimetatud direktiivi artikliga 11, ja on saadud ajutine luba vastavalt selle direktiivi artikli 15 lõikele 2. Samas on liikmesriigid avastanud piiratud hulga toimeaineid, mida ei ole identifitseeritud ja millest ei ole teavitatud enne komisjoni määrustes (EÜ) nr 1896/2000 (3) ja (EÜ) nr 1687/2002 (4) sätestatud tähtaega, kuigi on andmeid nende leidumise kohta enne 14. maid 2000 turuleviidud biotsiidides. Mõned neist toimeainetest on olulised sotsiaalmajanduslikust seisukohast või rahva tervise kaitse huvides. Seepärast on asjakohane koostada täiendav loetelu toimeainetest, mida lubatakse turustada 1. septembrini 2006.

(2)

Teatavaid määruse (EÜ) nr 2032/2003 II lisas loetlemata aineid kasutatakse kasutusaladel, mille kohta liikmesriikide väitel on olulist vajadust näitavaid tõendeid seoses tervise, ohutuse ja kultuuripärandi kaitsega või mille kasutamine on ühiskonna toimimiseks kriitilise tähtsusega tehniliselt ja majanduslikult arvestatavate alternatiivide või aseainete puudumise tõttu, mis on keskkonna või tervise seisukohast vastuvõetavad. Seepärast on asjakohane kehtestada süsteem neid aineid sisaldavate biotsiidide turuleviimise aja pikendamise taotlemiseks. Kõnealust pikendamist tuleks lubada üksnes taotlevatele liikmesriikidele, kui taotlused on põhjendatud, kui pikaajaline kasutamine ei sea ohtu inimeste tervist ega keskkonda ning kui vajaduse korral on väljatöötamisel alternatiivid. Pikendamine peaks olema lubatud üksnes kuni 14. maini 2010.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2032/2003 artikli 4 lõikega 2 peab teavitamata toimeaineid sisaldavate biotsiidide või toimeainest teavitamisel teatamata tooteliiki kuuluvate biotsiidide turuleviimine lõppema hiljemalt 1. septembril 2006. Ettevõtjad on nüüd huvitatud täielike toimikute ettevalmistamisest teatavate seni teavitamata ainete või aine ja tooteliigi kombinatsioonide kohta, pidades silmas nende lisamist direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse. Seepärast on asjakohane kehtestada võimalus kõnealuseid aineid sisaldavate biotsiidide või probleemsete tooteliikide turuleviimise tähtaja pikendamiseks tingimusel, et huvitatud ettevõtjad esitavad täielikud toimikud aegsasti enne 1. septembrit 2006. Nende toimikute vastuvõtmisel tuleks lubada kõnealuste toodete turuleviimise aja pikendamist kuni täielike toimikute hindamise lõpuni, mis peaks toimuma paralleelselt asjaomaste tooteliikidega seoses teavitatud ainete hindamisega.

(4)

Hindamisülesanded tuleks jagada kõigi liikmesriikide pädevate asutuste vahel. Määruse (EÜ) nr 2032/2003 V lisas on seni määratud ainult teatavate toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonide referentliikmesriigid. Seepärast on vaja määrata referentliikmesriigid ülejäänud tooteliikide jaoks, võttes arvesse ka uute liikmesriikide ühinemist 1. mail 2004. Vastavalt tuleks muuta ka pädevate asutuste nimekirja.

(5)

Ettevõtjad on väljendanud huvi osalejate ülesannete ülevõtmiseks pärast seda, kui komisjon on avaldanud juhtumid, mille puhul kõik osalejad on võtnud taotluse tagasi või ei ole seoses konkreetse toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooniga oma kohustusi täitnud. Nii on juhtunud kolme ainega ja seepärast on asjakohane loetleda eraldi lisas need ained koos määratud referentliikmesriikidega ja uute tähtaegadega täielike toimikute esitamiseks.

(6)

Terve rea teavitatud olemasolevate toimeainete ja tooteliikide kombinatsioonide puhul — eriti nende, millest on teavitatud seoses tooteliikidega 8 ja 14 — on kõik osalejad taotluse tagasi võtnud või ei ole oma kohustusi täitnud, ning ükski teine ettevõtja ega liikmesriik ei ole väljendanud huvi osalejate ülesannete ülevõtmiseks antud tähtaegade piires. Lisaks on asjakohane pärast seda, kui pädevad asutused ja komisjon hiljuti liigitasid teatavad piimahügieenitooted vastavalt direktiivi 98/8/EÜ V lisa määratlusele tooteliiki 3 kuuluvate biotsiidide hulka, kanda II lisasse teatavad nendes piimahügieenitoodetes kasutatavad ained sel juhul, kui ainete tootjad, valmististe tootjad või ühendused, arvates, et need ei ole reguleeritud direktiiviga 98/8/EÜ, ei esitanud teatisi enne määrustega (EÜ) nr 1896/2000 ja (EÜ) nr 1687/2002 kehtestatud tähtaegu, kuid on seda teinud enne käesoleva määruse vastuvõtmist. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 2032/2003 II ja III lisa vastavalt muuta. Käesoleva määruse sätete alusel tuleks muuta ka V lisa A, B, C ja D osa ning VI lisa.

(7)

Määruse (EÜ) nr 2032/2003 I ja II lisas nimetatud ühe aine juurde on märgitud vale CASi number ja teisele ainele oli märgitud eksitav triviaalnimetus. Neli ainet on I ja III lisas loetlemata, kuigi need identifitseeriti määrusega (EÜ) nr 1896/2000 sätestatud tähtaegade jooksul. Need vead tuleks parandada.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2032/2003 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2032/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 pealkiri asendatakse järgmisega:

“Olemasolevad toimeained”.

2)

Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 4:

“4.   VII lisa sisaldab loetelu toimeainetest, mida ei ole identifitseeritud ja millest ei ole teavitatud määruses (EÜ) nr 1896/2000 ja määruses (EÜ) nr 1687/2002 sätestatud tähtaja jooksul, kuigi on andmeid, et need olid biotsiidides sisalduvate toimeainetena turul enne 14. maid 2000.”

3)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“III ja VII lisas loetletud toimeaineid ei kanta programmi raames direktiivi 98/8/EÜ I, IA ega IB lisasse.”

b)

Lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Piiramata direktiivi 98/8/EÜ artikli 8 kohaldamist, määratakse kuupäevaks, millest alates liikmesriigid tunnistavad III ja VII lisas loetletud toimeaineid sisaldavate biotsiidide load või registrikanded vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikele 3 kehtetuks ning tagavad, et kõnealuseid biotsiide ei turustata nende territooriumil, 1. september 2006.”

c)

Lõige 3 asendatakse järgmisega:

“Alates käesoleva määruse jõustumise päevast käsitletakse kõiki I või VII lisas loetlemata toimeaineid ainetena, mis on biotsiidina turule viidud pärast 14. maid 2000.”

4)

Lisatakse järgmised artiklid 4a ja 4b:

“Artikkel 4a

Oluline kasutusala

1.   Liikmesriigid võivad esitada komisjonile taotluse artikli 4 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku pikendamiseks, kui nad leiavad, et III või VII lisas loetletud toimeaine on neile oluline tervise, ohutuse või kultuuripärandi kaitse huvides või kriitilise tähtsusega ühiskonna toimimise seisukohast ning kui puuduvad tehnilised ja majanduslikult arvestatavad alternatiivid või aseained, mis on keskkonna ja tervise seisukohast vastuvõetavad.

Taotlusele lisatakse dokument, milles on kirjas põhjused ja põhjendused.

2.   Komisjon edastab lõikes 1 osutatud taotlused teistele liikmesriikidele ja need tehakse elektroonilisel teel avalikkusele kättesaadavaks.

Liikmesriigid või mis tahes isik võib 60 päeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist esitada komisjonile kirjalikult märkusi.

3.   Võttes arvesse saadud märkusi, võib komisjon direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 kohaselt pikendada taotlevate liikmesriikide puhul käesoleva määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud aega aine turuleviimiseks kuni 14. maini 2010 tingimusel, et liikmesriigid:

a)

tagavad, et jätkuv kasutamine on võimalik üksnes tingimusel, et ainet sisaldavad tooted on saanud heakskiidu ettenähtud oluliseks kasutuseks;

b)

jõuavad järeldusele, et kogu kättesaadavat teavet arvesse võttes on põhjust oletada, et jätkuval kasutamisel ei ole mingit vastuvõetamatut toimet inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale;

c)

rakendavad heakskiitmise korral kõiki asjakohaseid meetmeid riski vähendamiseks;

d)

tagavad, et kõnealused heakskiidetud biotsiidid, mis jäävad turule pärast 1. septembrit 2006, varustatakse uute siltidega, mis vastavad liikmesriikide poolt käesoleva lõikega kooskõlas sätestatud kasutustingimustele; ja

e)

tagavad, et lubade valdajad või asjaomased liikmesriigid otsivad vajaduse korral sellistele kasutusviisidele alternatiive või et hiljemalt 14. maiks 2008 valmistatakse ette toimik esitamiseks direktiivi 98/8/EÜ artiklis 11 sätestatud korras.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni igal aastal lõike 3 kohaldamisest, eriti punkti e alusel võetud meetmetest.

5.   Liikmesriigid võivad igal ajal üle vaadata heakskiidu nende biotsiidide kohta, mille turuleviimise aega on lõike 3 kohaselt pikendatud. Kui on põhjust arvata, et mõni kõnealuse lõike punktides a — e sätestatud tingimustest ei ole enam täidetud, võtavad asjaomased liikmesriigid viivitamata meetmeid olukorra parandamiseks või, kui see ei ole võimalik, tunnistavad kehtetuks asjaomastele biotsiididele antud heakskiidu.

Artikkel 4b

Turuleviimise tähtaja pikendamine

1.   Ainete tootjad, valmististe tootjad, ühendused ja muud isikud võivad taotleda artikli 4 lõikes 2 sätestatud ajavahemiku pikendamist selles lõikes osutatud toimeaineid sisaldavate biotsiidide turuleviimiseks, esitades pädevale asutusele ühes liikmesriigis hiljemalt 1. märtsiks 2006 täieliku toimiku iga toimeaine ja tooteliigi asjaomase kombinatsiooni kohta, mis on kooskõlas IV lisa nõuetega.

2.   Vastuvõttev liikmesriik kontrollib, kas lõikes 1 osutatud toimik tuleb vastavalt artikli 9 lõigetele 1 — 4 täielikuks tunnistada.

Kui toimik tunnistatakse täielikuks, kantakse toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid II ja V lisasse ning kui on asjakohane jäetakse välja III või VII lisast.

3.   Tooteliikide (v.a tooteliikide 8 ja 14 puhul) algab toimikute hindamine samal ajal kui samade tooteliikide teiste toimeainete toimikute hindamine V lisas määratletud korras.”

5)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõikesse 2 lisatakse kolmanda ja neljanda lõiguna järgmine:

“Referentliikmesriigid, kes on määratud II lisas loetletud olemasolevate toimeainete kontrollimiseks tooteliikide 1 — 6 ja 13 puhul, loetletakse V lisa C osas.

Referentliikmesriigid, kes on määratud II lisas loetletud olemasolevate toimeainete kontrollimiseks tooteliikide 7, 9 — 12, 15, 17, 20, 22 ja 23 puhul, loetletakse V lisa D osas.”

b)

Lõikes 4 asendatakse kuupäev “1. juulist 2003” kuupäevaga “1. märtsist 2005”.

6)

Artiklile 7 lisatakse järgmine kolmas lõik:

“Iga liikmesriik, kes soovib saada eksemplare üksnes elektroonilisel kujul või erinevat arvu eksemplare, teatab sellest komisjonile, kes teeb nimetatud teabe elektroonilisel teel avalikult kättesaadavaks. Kui liikmesriik teeb seejärel teistsuguse otsuse, teatab ta sellest viivitamata komisjonile, misjärel komisjon vastavalt ajakohastab avalikult kättesaadavat teavet.”

7)

Artikli 8 lõikele 4 lisatakse järgmine neljas lõik:

“Asjaomased toimeained, referentliikmesriigid ja uued ajavahemikud on loetletud VIII lisas. V lisa ajakohastatakse vastavalt.”

8)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

9)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas sätestatud tekstiga.

10)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

11)

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

12)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse V lisas sätestatud tekstiga.

13)

Käesoleva määruse VI lisas sätestatud tekst lisatakse VII lisana.

14)

Käesoleva määruse VII lisas sätestatud tekst lisatakse VIII lisana.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 307, 24.11.2003, lk 1.

(3)  EÜT L 228, 8.9.2000, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2032/2003.

(4)  EÜT L 258, 26.9.2002, lk 15.


I LISA

I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

Aine Bacillus sphaericus CASi number asendatakse numbriga 143447-72-7.

2)

Ainega (1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-tetrametriin seotud rida asendatakse järgmise tekstiga:

“(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-trans-tetrametriin

214-619-0

1166-46-7”

3)

Lisatakse järgmised ained:

Nimetus (EINECS ja/või muud)

EÜ number

CASi number

“Etinüülöstradiool

200-342-2

57-63-6

Levonorgestreel

212-349-8

797-63-7

Tetradetsüüldimetüülbensüülammooniumfluoriid

-

61134-95-0

Terpinool

-

8006-39-1”


II LISA

“II LISA

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI LISATUD OLEMASOLEVAD TOIMEAINED JA TOOTELIIGID  (1)

Nimetus (EINECS ja/või muud)

EÜ number

CASi number

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

Formaldehüüd

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

20

21

22

23

2-(2-butoksüetoksü)etüül-6-propüülpiperonüüleeter/piperonüülbutoksiid

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarsaan-10-üül-oksiid

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokresool

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorofoss

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanool

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipelghape

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bensoehape

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propaan-2-ool

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Salitsüülhape

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaan-1-ool

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etüleenoksiid

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetüülhüdantoiin

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunhape

201-069-1

77-92-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroatseetamiid

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broomäädikhape

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glükoolhape

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peräädikhape

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-piimhape

201-196-2

79-33-4

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfariin

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrakinoon

201-549-0

84-65-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Sümkloseen

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksülenool

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenüül-2-ool

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftaleen

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofeen

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklorokarbaan

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniool

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

1,4-diklorobenseen

203-400-5

106-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glüoksaal

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-kresool

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dieenhape/sorbhape

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaraal

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonaanhape

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undekaan-2-oon/metüülnonüülketoon

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N-(2-etüülheksüül)-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dikarboksimiid

204-029-1

113-48-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Propoksuur

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetüülhüdantoiin

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofeen

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensüülbensoaat

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bensetooniumkloriid

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malatioon

204-497-7

121-75-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Fenitrotioon

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-fenoksüetanool

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsetüülpüridiiniumkloriid

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktaanhape

204-677-5

124-07-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Süsinikdioksiid

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Naatriumdimetüülarsinaat

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometülidüüntrimetanool

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosüülklooramiidnaatrium

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfariinnaatrium

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatrium-2-bifenülaat

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptaan

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N-(triklorometüültio)ftaalimiid/folpeet

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Metüülantranilaat

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N, N-dietüül-m-toluamiid

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiraam

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsiraam

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Kaaliummetüülditiokarbamaat

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaamnaatrium

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinaatriumtsüanoditiokarbamaat

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hüdroksümetüül)uurea

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabaam

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumvesinikkarbonaat

205-633-8

144-55-8

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

 

 

 

 

Tiabendasool

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

Bensotiasool-2-tiool

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naleed

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuroon

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Diasinoon

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekaanhape

206-376-4

334-48-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Tsüaanamiid

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hüdroksü-4-isopropüül-2,4,6-tsükloheptatrieen-1-oon

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumbensoaat

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dasomet

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1RS,3RS; RS,3SR)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (kõik isomeerid; suhe 1: 1:1: 1:1: 1:1: 1)/alletriin

209-542-4

584-79-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ftaalaldehüüd

211-402-2

643-79-8

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetüülamino)sulfonüül]fluoro-N-(p-tolüül)metaansulfeenamiid/tolüülfluaniid

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hüdroksüül-2-püridoon

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutriin

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluaniid

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vasktiotsünaat

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradooniumbromiid

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül (1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/d-trans-tetrametriin

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiool-3-oon

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diboortrioksiid

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsinksulfiid

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

Vaskoksiid

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divaskoksiid

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinaatriumtetraboraat, veevaba

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nafteenhapete vasesoolad

215-657-0

1338-02-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanooni peroksiid

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuroon

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobensüülalkohol

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotaloniil

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Fluometuroon

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

4-(2-nitrobutüül)morfoliin

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftaat

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2'-ditiobis[N-metüülbensamiid]

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Sulfurüüldifluoriid

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trokloseennaatrium

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumdikloroisotsüanuraat-dihüdraat

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloropürifoss

220-864-4

2921-88-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Metsetrooniumetüülsulfaat

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis(triklorometüül)sulfoon

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Triklosaan

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-1-een-3-ool

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Naatrium-5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenüül)amino]karbonüül]amino]fenoksü]benseensulfonaat

222-654-8

3567-25-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Etüleendioksü)dimetanool

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofatsinoon

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipüritioon

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatrium-2,4,6-triklorofenolaat

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumsool

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2',2''-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5-(1H,3H)-dioon

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metüülkloropürifoss

227-011-5

5598-13-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

N, N'-metüleenbismorfoliin

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumatetralüül

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutüülasiin

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R)-p-menta-1,8-dieen

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Metüleenditiotsüanaat

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-bromo-2-nitrovinüül)benseen

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

16

 

18

 

 

 

 

 

Prometrüün

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hõbe

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vask

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vääveldioksiid

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Kaltsiumdiheksa-2,4-dienaat

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Jood

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Polüvinüülpürrolidoonjood

Polümeer

25655-41-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränidioksiid, amorfne

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

20

 

 

 

Naatriumvesiniksulfit

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Vesinikkloriid/vesinikkloriidhape

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloriid

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumbromiid

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofosforhape

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumhüpoklorit

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Tetrametriin

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kaaliumpermanganaat

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesinikperoksiid

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämmastik

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Naatriumklorit

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Vasksulfaat

231-847-6

7758-98-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbenitraat

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloraat

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatriumperoksodisulfaat/naatriumpersulfaat

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaltsiumhüpoklorit

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloor

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hõbekloriid

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreosoot

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondiõli/loomne õli

232-294-3

8001-85-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Rapsiõli

232-299-0

8002-13-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Püretriinid ja püretroidid

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Küüslauguekstrakt

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ligniin

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Boorhape

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

Kloordioksiid

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kaaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Naatriumvesinik-2,2'-metüleenbis[4-klorofenolaat]

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksiin-vask

233-841-9

10380-28-6

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbendasiim

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinaatrium-oktaboraat-tetrahüdraat

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trimagneesiumdifosfiid

235-023-7

12057-74-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

23

Vask(II)karbonaat-vask(II)hüdroksiid (1: 1)

235-113-6

12069-69-1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsineeb

235-180-1

12122-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Ammooniumbromiid

235-183-8

12124-97-9

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksaboorditsinkundekaoksiid/tsinkboraat

235-804-2

12767-90-7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Püritioontsink

236-671-3

13463-41-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dodetsüülguanidiinmonohüdrokloriid

237-030-0

13590-97-1

1

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

16

 

 

 

 

21

22

 

Kaalium-2-bifenülaat

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broomkloriid

237-601-4

13863-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bensüüloksü)metanool

238-588-8

14548-60-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foksiim

238-887-3

14816-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bis(1-hüdroksü-1H-püridiin-2-tionato-O, S)vask

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Kloortoluroon

239-592-2

15545-48-9

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Naatrium-p-kloro-m-kresolaat

239-825-8

15733-22-9

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloraloos

240-016-7

15879-93-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

23

Dikaaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Metomüül

240-815-0

16752-77-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

D-glükoonhappest ja N, N''-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiinist moodustatud ühend (2: 1)

242-354-0

18472-51-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensoksooniumkloriid

243-008-1

19379-90-9

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskdihüdroksiid

243-815-9

20427-59-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihõbeoksiid

243-957-1

20667-12-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumiiniumfosfiid

244-088-0

20859-73-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

20

 

 

23

(Bensotiasool-2-üültio)metüültiotsüanaat

244-445-0

21564-17-0

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-metüül-4-okso-3-(prop-2-ünüül)tsüklopent-2-een-1-üül-2,2-dimetüül-3-(2-metüül-prop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/pralletriin

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kaalium (E, E)-heksa-2,4-dienaat

246-376-1

24634-61-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alpha.,.alpha.',.alpha.''-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanool

246-764-0

25254-50-6

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cis-trikos-9-een

248-505-7

27519-02-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Dimetüüloktadetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

248-595-8

27668-52-6

 

2

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N'-tert-butüül-N-tsüklopropüül-6-(metüültio)-1,3,5-triasiin-2,4-diamiin

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

(S)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-een-1-üül-[1R-[1.alpha.(S*),3.beta.]]-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (ainult 1R trans, 1S isomeer)/S-bioalletriin

249-013-5

28434-00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bioresmetriin

249-014-0

28434-01-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenüül]-4-üül)-3-hüdroksü-1-fenüülpropüül]-4-hüdroksü-2-bensopüroon/bromadioloon

249-205-9

28772-56-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metüülpirimifoss

249-528-5

29232-93-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

trans-isopropüül-3-[[(etüülamino)metoksüfosfaantioüül]oksü]krotonaat

250-517-2

31218-83-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Z, E)-tetradeka-9,12-dienüülatsetaat

250-753-6

31654-77-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon

251-171-5

32718-18-6

 

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraas

251-375-4

33089-61-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea/isoproturoon

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

N-[[(4-klorofenüül)amino]karbonüül]-2,6-difluorobensamiid

252-529-3

35367-38-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-[2-(allüüloksü)-2-(2,4-diklorofenüül)etüül]-1H-imidasool/imasaliil

252-615-0

35554-44-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(±)-1-(.beta.-allüüloksü-2,4-diklorofenüületüül)imidasool/tehniline imasaliil

Taimekaitsevahend

73790-28-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-[(6-kloro-2-oksooksasolo[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül] O, O-dimetüültiofosfaat/asametifoss

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-bromo-2-(bromometüül)pentaandinitriil

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alpha.-tsüano-3-fenoksübensüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dimetüültetradetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cis- ja trans-p-mentaan-3,8 diooli segu/tsitridiool

255-953-7

42822-86-6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

4,4-dimetüüloksasolidiin

257-048-2

51200-87-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etüül-N-atsetüül-N-butüül-.beta.-alaninaat

257-835-0

52304-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

.alpha.-tsüano-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/tsüpermetriin

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

m-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/permetriin

258-067-9

52645-53-1

 

2

3

 

5

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

22

 

.alpha.-tsüano-3-fenoksübensüül-[1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3-(2,2-dibromovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/deltametriin

258-256-6

52918-63-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-etünüül-2-metüülpent-2-enüül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat/empentriin

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tetrakis(hüdroksümetüül)fosfooniumsulfaat (2: 1)

259-709-0

55566-30-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdroksükumariin/difenaakum

259-978-4

56073-07-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-hüdroksü-3-(3-(4'-bromo-4-bifenülüül)-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)kumariin/brodifaakum

259-980-5

56073-10-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-[[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül]metüül]-1H-1,2,4-triasool/propikonasool

262-104-4

60207-90-1

1

2

 

4

 

 

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksü)fenüül]amino]karbonüül]bensamiid

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3,3'-metüleenbis[5-metüüloksasolidiin]/oksasolidiin

266-235-8

66204-44-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-tsüklopropüül-1,3,5-triasiin-2,4,6-triamiin

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

cis-4-[3-(p-tert-butüülfenüül)-2-metüülpropüül]-2,6-dimetüülmorfoliin

266-719-9

67564-91-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

.alpha.-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat/tsüflutriin

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kvaternaarsete ammooniumühendite, bensüül-C12-18-alküüldimetüül-, kloriidid

269-919-4

68391-01-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

16

17

18

19

 

21

22

 

Kvaternaarsete ammooniumühendite, bensüül-C12-16-alküüldimetüül-, kloriidid

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

19

 

21

 

 

Kvaternaarsete ammooniumühendite, di-C8-10-alküüldimetüül-, kloriidid

270-331-5

68424-95-3

1

2

3

4

5

6

7

 

9