ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 174

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
7. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1055/2005, 27. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1056/2005, 27. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1057/2005, 6. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1058/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega odra ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1059/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1060/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1061/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Poola sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1063/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1064/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

42

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1065/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks

48

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1066/2005, 6. juuli 2005, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1067/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta

60

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1068/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 824/2000, millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid

65

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1069/2005, 6. juuli 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1070/2005, 6. juuli 2005, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

71

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 4. juuli 2005, triasamaadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade kehtetuks tunnistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1960 all)  ( 1 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1055/2005,

27. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 99 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (1)

toimides vastavalt asutamislepingu artiklis 252 sätestatud menetlusele, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Stabiilsuse ja kasvu pakt koosnes algselt nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, (3) nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (4) ning Euroopa Ülemkogu 17. juuni 1997. aasta resolutsioonist stabiilsuse ja kasvu pakti kohta. (5) Stabiilsuse ja kasvu pakt on osutunud kasulikuks fiskaaldistsipliini parandamise vahendiks, aidates seeläbi kaasa suuremale makromajanduslikule stabiilsusele, mida iseloomustavad madal inflatsioon ja madalad intressimäärad ning mis on vajalik püsivaks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks.

(2)

Nõukogu võttis 20. märtsil 2005 vastu aruande “Stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise tõhustamine”, mille eesmärk on parandada eelarveraamistiku juhtimist ja riikide osalust selles, tugevdades pakti majanduslikult ja tõhustades nii selle ennetavat kui korrektiivset osa, et tagada riigi rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus, edendada kasvu ja vältida tulevaste põlvkondade ülemäärast koormamist. Euroopa Ülemkogu kiitis aruande heaks oma 23. märtsil 2005. aasta järeldustes, (6) milles märgitakse, et aruanne ajakohastab ja täiendab stabiilsuse ja kasvu pakti, olles edaspidi selle lahutamatuks osaks.

(3)

Vastavalt ECOFINi 20. märtsi 2005. aasta aruandele, mis kiideti heaks Euroopa Ülemkogu 2005. aasta kevadisel kohtumisel, taaskinnitavad liikmesriigid, nõukogu ja komisjon enda pühendumust asutamislepingu ning stabiilsuse ja kasvu pakti tõhusale ja õigeaegsele rakendamisele vastastikuse toetuse ja surve kaudu ning pakti sätete õiguskindluse ja tõhususe tagamisele majandus- ja fiskaaljärelevalve valdkonnas tiheda ja konstruktiivse koostöö tegemise kaudu.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1466/97 tuleb muuta, et oleks võimalik täielikult kohaldada kokkulepitud stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise täiustusi.

(5)

Stabiilsuse ja kasvu pakt sätestab liikmesriikide kohustuse kinni pidada keskpika perioodi eesmärgist saavutada tasakaalulähedane või ülejäägiline eelarveseisund. Euroopa Liidu majanduslikku ja eelarvelist mitmekesisust silmas pidades peaks liikmesriikidel olema individuaalne eelarve keskpika perioodi eesmärk, et võtta arvesse erinevusi majanduslikus ja eelarveseisundis ning arengutes ja samuti riigi rahanduse jätkusuutlikkust ohustavaid fiskaalriske, sealhulgas prognoositavate demograafiliste muutuste valguses. Konkreetsete liikmesriikide eelarve keskpika perioodi eesmärk võib tasakaalulähedase või ülejäägilise eelarveseisundi eesmärgist erineda. Euroala riikide ja vahetuskursimehhanismiga ühinenud riikide puhul oleks seega kindlaks määratud riigipõhiste eelarve keskpika perioodi tsükliliselt tasandatud eesmärkide vahemik, arvestamata ühekordseid ja ajutisi meetmeid.

(6)

Tsükli jooksul tuleks saavutada sümmeetrilisem lähenemine fiskaalpoliitikale, tõhustades majandusliku taastumise perioodidel eelarvedistsipliini, et vältida tsüklisoodumuslikke poliitikaid ning jõuda järk-järgult eelarve keskpika perioodi eesmärgini. Eelarve keskpika perioodi eesmärgist kinnipidamise korral peaks liikmesriigid tulema toime tavaliste tsükliliste kõikumistega, hoides riigieelarve puudujäägi alla kontrollväärtuse 3 % SKTst, ja suutma tagada kiire liikumise eelarve jätkusuutlikkuse suunas. See peaks jätma eelarvelist tegutsemisruumi, eelkõige riiklike investeeringute osas.

(7)

Liikmesriigid, kes ei ole veel saavutanud oma eelarve keskpika perioodi eesmärki, peaksid võtma meetmeid, et saavutada need majandustsükli jooksul. Oma eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks peaksid euroala liikmesriigid ja vahetuskursimehhanismiga ERM2 ühinenud liikmesriigid püüdlema tsükliliselt tasandatud minimaalse korrigeerimise poole, arvestamata ühekordseid ja muid ajutisi meetmeid.

(8)

Pakti kasvule orienteeritud iseloomu tõhustamiseks tuleks riikide puhul, kes pole eelarve keskpika perioodi eesmärki saavutanud, selle saavutamise kohandamiskava kindlaksmääramisel ning riikide puhul, kes on kõnealuse eesmärgi juba saavutanud, sellest eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise lubamisel arvesse võtta olulisi struktuurireforme, mis toovad pikemas perspektiivis kaasa otsese kokkuhoiu, sealhulgas potentsiaalse majanduskasvu suurendamise kaudu, ja millel on seetõttu tõendatav mõju riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Vältimaks selliste struktuurireformide takistamist, mis selgelt parandavad riigi rahanduse pikaajalist jätkusuutlikkust, tuleks erilist tähelepanu pöörata pensionireformidele, millega võetakse kasutusele mitmesambaline süsteem, mis sisaldab kohustuslikku, täielikult finantseeritud sammast, kuna kõnealused reformid toovad nende rakendamise perioodil kaasa riigi rahanduse olukorra lühiajalise halvenemise.

(9)

Nõukogule stabiilsus- ja lähenemisprogrammide käsitlemiseks antud tähtaegu tuleks pikendada, et nimetatud programme oleks võimalik põhjalikult hinnata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1466/97 muudetakse järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine pealkiri ja artikkel:

“1 A. JAGU

EELARVE KESKPIKA PERIOODI EESMÄRGID

Artikkel 2a

Iga liikmesriigil peab olema eelarveseisundi osas eraldi keskpika perioodi eesmärk. Need riigipõhised eelarve keskpika perioodi eesmärgid võivad erineda tasakaalulähedase või ülejäägilise eelarveseisundi nõudest. Kõnealused eesmärgid näevad 3 % puudujäägi kontrollväärtuse suhtes ette kindlusvaru, tagavad kiire arengu jätkusuutlikkuse suunas ning seda kõike arvestades varuvad eelarvelist tegutsemisruumi, võttes eelkõige arvesse riiklike investeeringute tegemise vajadust.

Sellest tulenevalt määratakse euroala liikmesriikide ja vahetuskursimehhanismiga ühinenud liikmesriikide riigipõhised eelarve keskpika perioodi eesmärgid kindlaks vahemikus (alates kuni – 1 % SKTst ning tasakaal või ülejääk), võttes arvesse tsükliliselt korrigeeritud eelarveseisundit ning arvestamata ühekordseid ja ajutisi meetmeid.

Liikmesriikide eelarve keskpika perioodi eesmärke võidakse läbi vaadata oluliste struktuurireformide elluviimise korral ning igal juhul iga nelja aasta järel.”

2.

Artikli 3 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

eelarve keskpika perioodi eesmärk, kohandamiskava asjaomase eesmärgiks seatud valitsemissektori ülejäägi või puudujäägi saavutamiseks ning valitsemissektori võlamäära eeldatav areng;”

b)

punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

programmi eesmärkide saavutamiseks võetud või ettepandud eelarvealaste ja muude majanduspoliitikaga seotud meetmete üksikasjalik kvantitatiivne hinnang, mis hõlmab selliste oluliste struktuurireformide üksikasjalikku kulude ja tulude analüüsi, mis toovad pikemas perspektiivis kaasa otsese kokkuhoiu, sealhulgas potentsiaalse majanduskasvu suurendamise kaudu;”

c)

lisatakse järgmine punkt:

“e)

kui see on asjakohane, põhjused, miks kaldutakse kõrvale eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks nõutud kohandamiskavast.”

3.

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmiste lõikudega:

“1.   Komisjoni ja asutamislepingu artikliga 114 loodud komitee hinnangute põhjal käsitleb nõukogu asutamislepingu artikli 99 kohase mitmepoolse järelevalve raames asjaomase liikmesriigi esitatud kohandamiskava ning hindab, kas programmi aluseks olevad majandusprognoosid on realistlikud, kas kohandamiskava eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks on asjakohane ning kas kohandamiskava täitmiseks võetud ja/või ettepandud meetmed on piisavad keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks tsükli jooksul.

Hinnates kohandamiskava eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks, kaalub nõukogu, kas asjaomane liikmesriik püüab saavutada oma keskpika eesmärgi saavutamiseks vajalikku tsükliliselt tasandatud eelarvepositsiooni iga-aastast parandamist, arvestamata ühekordseid ja muid ajutisi meetmeid, võttes sihtmärgiks 0,5 % SKTst. Nõukogu võtab arvesse, kas majandusliku tõusu perioodil tehakse suuremad jõupingutused kohandamiseks, samas kui majandusliku languse perioodil võivad jõupingutused olla väiksemad.

Nõukogu võtab riikide puhul, kes pole eelarve keskpika perioodi eesmärki saavutanud, selle saavutamise kohandamiskava kindlaksmääramisel ning riikide puhul, kes on kõnealuse eesmärgi juba saavutanud, sellest eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise lubamisel, tingimusel et puudujäägi kontrollväärtuse suhtes säilib kohane kindlusvaru ning et eelarveseisund peaks ootuste kohaselt saavutama programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla eelarve keskpika perioodi eesmärgiga, arvesse olulisi struktuurireforme, mis toovad pikemas perspektiivis kaasa otsese kokkuhoiu, sealhulgas potentsiaalse majanduskasvu suurendamise kaudu, ja millel on seetõttu tõendatav mõju riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Erilist tähelepanu pööratakse pensionireformidele, millega võetakse kasutusele mitmesambaline süsteem mis sisaldab kohustuslikku, täielikult finantseeritud sammast. Liikmesriikidel, kes viivad ellu kõnealuseid reforme, lubatakse kalduda kõrvale keskpika perioodi eesmärgi saavutamise kohandamiskavast või keskpika perioodi eesmärgist riiklikult hallatava pensionisamba reformimise netomaksumuse ulatuses, tingimusel et kõrvalekaldumine on ajutine ning et puudujäägi kontrollväärtuse suhtes säilib vajalik kindlusvaru.”;

b)

lõikes 2 asendatakse sõnad “kahe kuu” sõnadega “kolme kuu”.

4.

Artikli 7 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

eelarve keskpika perioodi eesmärk, kohandamiskava asjaomase eesmärgiks seatud riigieelarve ülejäägi või puudujäägi saavutamiseks ning valitsemissektori võlamäära eeldatav areng; keskpika perioodi rahapoliitilised eesmärgid; nende eesmärkide seos hindade ja vahetuskursi stabiilsusega;”

b)

punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

programmi eesmärkide saavutamiseks võetud või ettepandud eelarvealaste ja muude majanduspoliitikaga seotud meetmete üksikasjalik kvantitatiivne hinnang, mis hõlmab selliste oluliste struktuurireformide üksikasjalikku kulude ja tulude analüüsi, mis toovad pikemas perspektiivis kaasa otsese kokkuhoiu, sealhulgas potentsiaalse majanduskasvu suurendamise kaudu;”

c)

lisatakse järgmine punkt:

“e)

kui see on asjakohane, põhjused, miks kaldutakse kõrvale eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks nõutud kohandamiskavast”.

5.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmiste lõikudega:

“1.   Komisjoni ja asutamislepingu artikliga 114 loodud komitee hinnangute põhjal käsitleb nõukogu asutamislepingu artikli 99 kohase mitmepoolse järelevalve raames asjaomase liikmesriigi esitatud kohandamiskava ning hindab, kas programmi aluseks olevad majandusprognoosid on realistlikud, kas kohandamiskava eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks on kohane ning kas kohandamiskava täitmiseks võetud ja/või ettepandud meetmed on piisavad keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks tsükli jooksul.

Hinnates kohandamiskava eelarve keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks, võtab nõukogu arvesse, kas majandusliku tõusu perioodil tehakse suuremad jõupingutused kohandamiseks, samas kui majandusliku languse perioodil võivad jõupingutused olla väiksemad. Vahetuskursimehhanismiga ERM2 ühinenud liikmesriikide puhul hindab nõukogu, kas asjaomane liikmesriik püüab saavutada oma keskpika eesmärgi saavutamiseks vajalikku tsükliliselt parandatud eelarvepositsiooni iga-aastast parandamist, arvestamata ühekordseid ja muid ajutisi meetmeid, võttes sihtmärgiks 0,5 % SKTst.

Nõukogu võtab riikide puhul, kes pole eelarve keskpika perioodi eesmärki saavutanud, selle saavutamise kohandamiskava kindlaksmääramisel ning riikide puhul, kes on kõnealuse eesmärgi juba saavutanud, sellest eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise lubamisel, tingimusel et puudujäägi kontrollväärtuse suhtes säilitatakse kohane kindlusvaru ning et eelarveseisund peaks ootuste kohaselt saavutama programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla eelarve keskpika perioodi eesmärgiga, arvesse olulisi struktuurireforme, mis toovad pikemas perspektiivis kaasa otsese kokkuhoiu, sealhulgas potentsiaalse majanduskasvu suurendamise kaudu, ja millel on seetõttu tõendatav mõju riigi rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Erilist tähelepanu pööratakse pensionireformidele, millega võetakse kasutusele mitmesambaline süsteem, mis sisaldab kohustuslikku, täielikult finantseeritud sammast. Liikmesriikidel, kes viivad ellu kõnealuseid reforme, lubatakse kalduda kõrvale kohandamiskavast keskpika perioodi eesmärgi saavutamiseks või keskpika perioodi eesmärgist riiklikult hallatava pensionisamba reformimise netomaksumuse ulatuses, tingimusel et kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.”;

b)

lõikes 2 asendatakse sõnad “kahe kuu” sõnadega “kolme kuu”.

6.

Viited asutamislepingu artiklitele 103 ja 109c asendatakse kogu määruses vastavalt viidetega artiklitele 99 ja 114.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER


(1)  ELT C 144, 14.6.2005, lk 17.

(2)  Euroopa Parlamendi 9. juunil esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 21. juuni 2005. aasta ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 23. juuni 2005. aasta otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(4)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.

(5)  EÜT C 236, 2.8.1997, lk 1.

(6)  Euroopa Ülemkogu 22.–23. märtsil 2005. aasta järelduste 2. lisa.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1056/2005,

27. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104 lõike 14 teist lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Stabiilsuse ja kasvu pakt koosnes algselt nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, (3) nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusest (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (4) ja Euroopa Ülemkogu 17. juuni 1997. aasta resolutsioonist stabiilsuse ja kasvu pakti kohta. (5) Stabiilsuse ja kasvu pakt on osutunud kasulikuks fiskaaldistsipliini parandamise vahendiks, aidates seeläbi kaasa suuremale makromajanduslikule stabiilsusele, mida iseloomustavad madal inflatsioon ja madalad intressimäärad ning mis on vajalik püsivaks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks.

(2)

Nõukogu võttis 20. märtsil 2005 vastu aruande “Stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise tõhustamine”, mille eesmärk on parandada eelarveraamistiku juhtimist ja riikide osalust selles, tugevdades pakti majanduslikult ja tõhustades nii selle ennetavat kui korrektiivset osa, et tagada riigi rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus, edendada kasvu ja vältida tulevaste põlvkondade ülemäärast koormamist. Euroopa Ülemkogu kiitis aruande heaks oma 23. märtsi 2005. aasta järeldustes, (6) milles märgitakse, et aruanne ajakohastab ja täiendab stabiilsuse ja kasvu pakti, olles edaspidi selle lahutamatuks osaks.

(3)

Vastavalt ECOFINi 20. märtsi 2005. aasta aruandele, mis kiideti heaks Euroopa Ülemkogu 2005. aasta kevadisel kohtumisel, taaskinnitavad liikmesriigid, nõukogu ja komisjon enda pühendumust asutamislepingu ning stabiilsuse ja kasvu pakti tõhusale ja õigeaegsele rakendamisele vastastikuse toetuse ja surve kaudu ning pakti sätete õiguskindluse ja tõhususe tagamisele majandus- ja fiskaaljärelevalve valdkonnas tiheda ja konstruktiivse koostöö tegemise kaudu.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1467/97 tuleb muuta, et oleks võimalik täielikult kohaldada kokkulepitud stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise täiustusi.

(5)

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisel on juhtivaks põhimõtteks ülemäärase eelarvepuudujäägi viivitamatu korrigeerimine. Menetlus peaks jääma lihtsaks, läbipaistvaks ja õiglaseks.

(6)

Tuleks läbi vaadata tõsisest majanduslikust surutisest tuleneva kontrollväärtuse erakordse ületamise mõiste. Seejuures tuleks piisavalt arvesse võtta Euroopa Liidus esinevat majanduslikke erinevusi.

(7)

Komisjon peaks alati koostama ettekande asutamislepingu artikli 104 lõike 3 alusel. Oma ettekandes peaks komisjon uurima, kas saab kohaldada artikli 104 lõikes 2 ettenähtud erandeid. Artikli 104 lõike 3 kohaselt koostatud komisjoni ettekanne peaks asjakohaselt kajastama keskpika majandusperioodi ning keskpika eelarveperioodi arengut. Lisaks sellele tuleks pöörata kohast tähelepanu muudele teguritele, mis asjaomase liikmesriigi arvates on asjakohased kontrollväärtuse ületamisele kõikehõlmava kvalitatiivse hinnangu andmisel.

(8)

Kõikide ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames teostatavate eelarvehindamiste käigus tuleks hoolikalt arvesse võtta kontrollväärtusele ligilähedast eelarvepuudujääki, mis kajastab pensionireformide rakendamist, millega võetakse kasutusele mitmesambaline süsteem, mis hõlmab kohustuslikku ja täielikult finantseeritud sammast, kuna nimetatud reformide rakendamine toob endaga kaasa lühiajalise eelarveseisundi halvenemise, samas kui riigi rahanduse pikaajaline stabiilsus selgelt suureneb. Kui komisjon ja nõukogu hindavad asutamislepingu artikli 104 lõike 12 alusel, kas ülemäärane eelarvepuudujääk on korrigeeritud, peaksid nad eelkõige hindama ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse puudujääginäitajate arenguid arvestades samas riiklikult hallatava samba reformimise netomaksumust.

(9)

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames nõukogu poolt otsuste vastuvõtmise menetlustähtaegasid tuleks pikendada, et võimaldada asjaomasel liikmesriigil paremini kujundada riikliku eelarvemenetluse meetmeid ja arendada välja meetmete liigendatud kogum. Eelkõige tuleks sätestada tähtaeg, mille jooksul nõukogu peaks kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõikega 6 tegema otsuse ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta, ning see peaks üldjuhul olema neli kuud pärast nõukogu 22. novembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (7) artikli 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud aruande esitamise kuupäeva. See võimaldaks tegelda ka juhtumitega, mille puhul komisjon (Eurostat) ei ole eelarvega seotud statistilisi andmeid vahetult pärast määruses (EÜ) nr 3605/93 kehtestatud aruande esitamise kuupäeva veel kinnitanud.

(10)

Selleks et tagada ülemäärase eelarvepuudujäägi viivitamatu korrigeerimine, peaksid liikmesriigid, kellel on ülemäärane eelarvepuudujääk, võtma tõhusaid meetmeid ja minimaalselt parandama oma tsükliliselt kohandatud eelarvetasakaalu igal aastal, arvestamata ühekordseid ja ajutisi meetmeid. Sihtmärgina peavad ülemäärase eelarvepuudujäägiga riigid saavutama tsükliliselt tasandatud aastase korrigeerimise, arvestamata ühekordseid ja ajutisi meetmeid.

(11)

Tuleks pikendada maksimaalset ajavahemikku, mille jooksul võtavad liikmesriigid tõhusaid meetmeid, et nad saaksid meetmeid riigi eelarvemenetluses paremini piiritleda ja töötada välja konkreetsemad meetmepaketid.

(12)

Kui asjaomane liikmesriik on võtnud tõhusaid meetmeid vastuseks asutamislepingu artikli 104 lõike 7 alusel tehtud soovitusele või artikli 104 lõike 9 alusel välja antud teatisele ning ootamatu tõsise majandusliku kõrvalekalde tõttu, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne mõju, ei ole võimalik ülemäärast eelarvepuudujääki nõukogu seatud tähtajaks korrigeerida, peaks nõukogu saama välja anda muudetud soovituse asutamislepingu artikli 104 lõike 7 alusel või muudetud teatise artikli 104 lõike 9 alusel.

(13)

Praegune üldine kümnekuune maksimumperiood alates määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud aruande esitamise kuupäevast kuni otsuseni kehtestada sanktsioonid peaks olema kooskõlas tähtaegade muutmisega menetluse igas etapis ning võimalusega anda välja muudetud soovitus asutamislepingu artikli 104 lõike 7 alusel või muudetud teatis artikli 104 lõike 9 alusel. Seega tuleks üldist maksimumperioodi kohandada vastavalt nendele muudatustele.

(14)

Samuti tuleks nende muudatuste kajastamiseks muuta ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse neid sätteid, mida kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes ja mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1467/97 lisas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1467/97 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmiste lõigetega:

“2.   Kui komisjon ja nõukogu hindavad ülemäärast eelarvepuudujääki ja teevad otsuse selle olemasolu kohta asutamislepingu artikli 104 lõigete 3 kuni 6 alusel, võivad nad tõsisest majanduslikust surutisest tulenevat kontrollväärtuse ületamist pidada erandlikuks artikli 104 lõike 2 punkti a teise taande tähenduses, kui kontrollväärtuse ületamine tuleneb negatiivsest aastasest SKT kasvumäärast või kogunenud toodangukaotusest pikema perioodi jooksul, mil aastane SKT kasvumäär oli potentsiaalse kasvu määra suhtes väga madal.

3.   Komisjon peab asutamislepingu artikli 104 lõikes 3 sätestatud ettekande ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid, mida on nimetatud artiklis märgitud. Komisjoni ettekandes tuleb asjakohaselt kajastada keskpika perioodi majandusseisundi (eelkõige potentsiaalne kasv, valdavad tsüklilised tingimused, Lissaboni tegevuskavaga seotud poliitikate rakendamine ning teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni edendamise poliitikad) ning keskpika perioodi eelarveseisundi (eelkõige eelarve stabiliseerimine headel aegadel, võla jätkusuutlikkus, riiklikud investeeringud ja riigi rahanduse üldine kvaliteet) arenguid. Lisaks sellele peab komisjon pöörama asjakohast tähelepanu ka kõikidele teistele teguritele, mis on asjaomase liikmesriigi arvates olulised, et põhjalikult ja kvalitatiivselt hinnata kontrollväärtuse ületamist, ning mida liikmesriik on komisjonile ja nõukogule esitanud. Antud kontekstis pööratakse erilist tähelepanu sellele, kui suurendatakse või hoitakse jätkuvalt kõrgel tasemel eelarvest tehtavaid makseid rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks või Euroopa Liidu poliitikaeesmärkide saavutamiseks, nimelt Euroopa ühendamiseks, kui see vähendab liikmesriigi majanduskasvu või suurendab koormust liikmesriigi eelarvele. Tasakaalustatud üldhinnang peab sisaldama kõiki nimetatud tegureid.

4.   Lõikes 3 osutatud asjassepuutuvaid tegureid võetakse samuti arvesse asutamislepingu artikli 104 lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud menetluses, mille abil võetakse vastu otsus ülemäärase puudujäägi olemasolu kohta, kui on täielikult täidetud topelttingimus, et enne kui nimetatuid asjassepuutuvaid tegureid arvesse võetakse, on üldine eelarvepuudujääk ligilähedane kontrollväärtusele ja kontrollväärtuse ületamine ajutine. Nõukogu poolt koostatav tasakaalustatud üldhinnang hõlmab kõiki nimetatud tegureid.

5.   Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames eelarve hindamisel arvestavad komisjon ja nõukogu nõuetekohaselt pensionireformide rakendamist, mis kehtestavad mitmesambalise süsteemi, mis sisaldab kohustuslikku, täielikult finantseeritud pensionisammast.

6.   Kui nõukogu on teinud asutamislepingu artikli 104 lõike 6 alusel otsuse, et liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk, võtavad komisjon ja nõukogu lõikes 3 osutatud asjassepuutuvaid tegureid arvesse ka artikli 104 järgsete menetluslike etappide puhul, sealhulgas ka käesoleva määruse artikli 3 lõikes 5 ja artikli 5 lõikes 2 määratletud menetluslike etappide puhul. Nimetatud asjassepuutuvaid tegureid ei võeta siiski arvesse nõukogu poolt asutamislepingu artikli 104 lõike 12 kohase otsuse tegemisel, millega tühistatakse mõned või kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud artikli 104 lõigete 6 kuni 9 ja lõike 11 kohaselt.

7.   Liikmesriikide puhul, mille eelarvepuudujääk ületab kontrollväärtust vähesel määral ja see on põhjustatud pensionireformi rakendamisest, millega kehtestatakse mitmesambaline süsteem, mis sisaldab kohustuslikku, täielikult finantseeritud pensionisammast, võtavad komisjon ja nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse käigus eelarvepuudujäägi näitajate arenguid hinnates samuti arvesse kulusid, mis pensionireformi käigus tekivad riiklikult hallatavale sambale. Sel eesmärgil võetakse arvesse reformi netokulu, võttes aluseks lineaarselt vähenevaid kulusid viis aastat kestva üleminekuperioodi jooksul. Juhul, kui eelarvepuudujääk on oluliselt ja jätkuvalt vähenenud ning jõudnud kontrollväärtusele lähedasele tasemele, võetakse seda netokulu samuti arvesse nõukogu poolt asutamislepingu artikli 104 lõike 12 kohase otsuse tegemisel, millega tühistatakse mõned või kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud artikli 104 lõigete 6 kuni 9 ja lõike 11 kohaselt.”

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Nõukogu otsustab ülemäärase eelarvepuudujäägi üle kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõikega 6 ning teeb seda üldjuhul nelja kuu jooksul alates määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud aruande esitamise kuupäevast. Kui nõukogu otsustab, et eelarvepuudujääk on ülemäärane, annab ta samas asjaomasele liikmesriigile soovitused kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõikega 7.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmiste lõigetega:

“4.   Kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõikega 7 antud nõukogu soovituses kehtestatakse asjaomasele liikmesriigile tõhusate meetmete võtmiseks maksimaalselt kuuekuune tähtaeg. Samuti kehtestatakse nõukogu soovituses tähtaeg ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks, mis peaks olema lõpule viidud puudujäägi kindlakstegemisele järgneval aastal, välja arvatud eriasjaolude korral. Nõukogu nõuab oma soovituses, et liikmesriik saavutaks tsükliliselt korrigeeritud eelarvetasakaalu minimaalse paranemise aastas, seades sihtmärgiks vähemalt 0,5 % SKTst, võtmata arvesse ühekordseid ja ajutisi meetmeid, et tagada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimine soovituses kehtestatud tähtaja jooksul.

5.   Juhul kui kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõike 7 alusel antud soovitusega on võetud tõhusaid meetmeid ja ootamatu tõsine majanduslik kõrvalekalle, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne mõju, on toimunud pärast selle soovituse vastuvõtmist, võib nõukogu teha komisjoni soovituse alusel otsuse võtta vastu muudetud soovitus artikli 104 lõike 7 alusel. Muudetud soovituses võidakse pikendada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega ühe aasta võrra, võttes arvesse käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 osutatud asjassepuutuvaid tegureid. Nõukogu hindab, kas on toimunud ootamatu tõsine majanduslik kõrvalekalle, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne mõju, võrreldes seda enda soovituses olevate majandusprognoosidega.”

3.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

1.   Asutamislepingu artikli 104 lõike 9 kohane nõukogu otsus teatada asjaomasele osalevale liikmesriigile, et viimane võtaks meetmeid eelarvepuudujäägi vähendamiseks, langetatakse kahe kuu jooksul alates nõukogu otsusest, millega tehti kindlaks, et artikli 104 lõikega 8 kooskõlas olevaid tõhusaid meetmeid ei ole võetud. Nõukogu nõuab oma teatises, et liikmesriik saavutaks tsükliliselt korrigeeritud eelarvetasakaalu minimaalse paranemise aastas, seades sihtmärgiks vähemalt 0,5 % SKTst, võtmata arvesse ühekordseid ja ajutisi meetmeid, et tagada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimine teatises kehtestatud tähtajaks.

2.   Kui asjaomane liikmesriik on võtnud tõhusaid meetmeid kooskõlas asutamislepingu artikli 104 lõike 9 alusel antud teatisega ja ootamatu tõsine majanduslik kõrvalekalle, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne mõju, on toimunud pärast selle teatise vastuvõtmist, võib nõukogu teha komisjoni soovituse alusel otsuse võtta vastu muudetud teatis asutamislepingu artikli 104 lõike 9 alusel. Muudetud teatises võidakse pikendada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega ühe aasta võrra, võttes arvesse käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 osutatud asjassepuutuvaid tegureid. Nõukogu hindab, kas on toimunud ootamatu tõsine majanduslik kõrvalekalle, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne mõju, võrreldes seda enda teatises olevate majandusprognoosidega.”

4.

Artikli 6 teises lauses asendatakse sõnad “kahe kuu” sõnadega “nelja kuu”.

5.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 7

Kui osalev liikmesriik ei järgi asutamislepingu artikli 104 lõigete 7 ja 9 kohaseid nõukogu järjestikuseid otsuseid, teeb nõukogu kooskõlas artikli 104 lõikega 11 otsuse kehtestada sanktsioonid, otsus tehakse üldjuhul kuueteistkümne kuu jooksul määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud aruande esitamise kuupäevast. Kui kohaldatakse käesoleva määruse artikli 3 lõiget 5 või artikli 5 lõiget 2, muudetakse vastavalt ka kuueteistkümnekuulist tähtaega. Sihilikult kavandatud eelarvepuudujäägi korral, mis komisjoni arvates on ülemäärane, kasutatakse kiirendatud menetlust.”

6.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Ajavahemikku, mille jooksul menetlus on peatatud, ei arvata artiklis 6 nimetatud ajavahemikku ega käesoleva määruse artiklis 7 nimetatud ajavahemikku.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

“3.   Pärast artikli 3 lõike 4 esimeses lauses osutatud ajavahemiku möödumist või käesoleva määruse artikli 6 teises lauses osutatud ajavahemiku möödumist teatab komisjon nõukogule, kas tema arvates on võetud meetmed piisavad, et tagada kohased edusammud ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks nõukogu kehtestatud aja jooksul, eeldusel et need meetmed viiakse täielikult ellu ning majandusarengud on kooskõlas prognoosidega. Komisjoni teatis avalikustatakse.”

7.

Viited asutamislepingu artiklitele 104c, 109e, 109f ja 201 asendatakse kogu määruses vastavalt viidetega artiklitele 104, 116, 117 ja 269. Viide Euroopa Liidu lepingu artiklile D asendatakse viitega artiklile 4.

8.

Määruse (EÜ) nr 1467/97 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-C. JUNCKER


(1)  ELT C 144, 14.6.2005, lk 16.

(2)  9. juuni 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(4)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.

(5)  EÜT C 236, 2.8.1997, lk 1.

(6)  Euroopa Ülemkogu 22.–23. märtsi 2005. aasta järelduste 2. lisa.

(7)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).


LISA

“LISA

ÜHENDKUNINGRIIGI SUHTES KOHALDATAVAD TÄHTAJAD

1.

Tagamaks kõikide liikmesriikide võrdset kohtlemist, arvestab nõukogu käesoleva määruse 2, 3. ja 4. jaos nimetatud otsuste tegemisel Ühendkuningriigi erineva eelarveaastaga, et langetada Ühendkuningriigi suhtes otsuseid tema eelarveaasta sellistel tähtaegadel, mis vastavad teiste liikmesriikide suhtes tehtud või tehtavate otsuste vastavatele tähtaegadele.

2.

I veerus nimetatud sätted asendatakse II veerus nimetatud sätetega.

I veerg

II veerg

“üldjuhul nelja kuu jooksul alates nõukogu määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud aruande esitamise kuupäevast”

(Artikli 3 lõige 3)

“üldjuhul kuue kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu, mille jooksul eelarvepuudujääk tekkis”

“kindlakstegemisele järgnev aasta”

(Artikli 3 lõige 4)

“kindlakstegemisele järgnev eelarveaasta”

“üldjuhul kuueteistkümne kuu jooksul alates nõukogu määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 kehtestatud aruande esitamise kuupäevast”

(Artikkel 7)

“üldjuhul kaheksateistkümne kuu jooksul pärast eelarveaasta lõppu, mille jooksul eelarvepuudujääk tekkis”

“eelnev aasta”

(Artikli 12 lõige 1)

“eelnev eelarveaasta””


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1057/2005,

6. juuli 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 6. juuli 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1058/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega odra ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades praegust olukorda teraviljaturgudel, on asjakohane kuulutada odra osas välja komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

(2)

Pakkumismenetlust käsitlevad rakenduseeskirjad eksporditoetuse kindlaksmääramise puhuks on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1501/95. Pakkumise kohustuslike tingimuste hulka kuulub nõue esitada taotlus ekspordilitsentsi saamiseks ja anda pakkumistagatis. Tuleks kindlaks määrata selle tagatise summa.

(3)

Kõnealuse pakkumismenetluse raames väljaantud litsentsidele on vaja ette näha konkreetne kehtivusaeg. See kehtivusaeg peab olema kooskõlas maailmaturu vajadustega turustusaastal 2005/2006.

(4)

Et tagada kõigi osalejate võrdne kohtlemine, on vaja sätestada, et väljaantud litsentside kehtivusaeg oleks ühesugune.

(5)

Et ekspordi eesmärgil korraldatud pakkumismenetlus kulgeks nõuetekohaselt, tuleb sätestada minimaalne tagatissumma ning pädevatele asutustele esitatavate pakkumiste edastamise viis ja tähtaeg.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kuulutatakse välja määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

2.   Pakkumiskutse käsitleb Alžeeriasse, Araabia Ühendemiraatidesse, Bahreini, Egiptusesse, Iisraeli, Iraaki, Iraani, Jeemenisse, Jordaaniasse, Katari, Kuveiti, Liibanoni, Liibüasse, Marokosse, Mauritaaniasse, Omaani, Saudi Araabiasse, Süüriasse ja Tuneesiasse eksporditavat otra.

3.   Pakkumisi võetakse vastu kuni 22. juunini 2006. Pakkumiskutse kehtivusajal tehakse igal nädalal pakkumised, mille kogused ja esitamise tähtajad on kindlaks määratud pakkumiskutse teadaandes.

Erandina määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 lõikest 4 lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg esimese osalise pakkumiskutse raames 14. juulil 2005.

Artikkel 2

Pakkumine kehtib üksnes siis, kui see hõlmab vähemalt 1 000 tonnist kogust.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud tagatis on 12 eurot tonni kohta.

Artikkel 4

1.   Erandina komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (3) artikli 23 lõikest 1 loetakse määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 8 lõike 1 kohaselt välja antud ekspordilitsentside kehtivusaja arvestamisel nende väljaandmise päevaks pakkumise esitamise päev.

2.   Käesoleva määrusega ettenähtud pakkumismenetluse raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad alates nende väljaandmise päevast lõike 1 tähenduses kuni neljanda sellele järgneva kuu lõpuni.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad esitatud pakkumised komisjonile elektrooniliselt hiljemalt poolteist tundi pärast pakkumiskutse teates kindlaksmääratud iganädalase pakkumiste esitamise tähtaja lõppu, kasutades selleks lisas esitatud vormi.

Pakkumiste puudumise korral teavitavad liikmesriigid sellest komisjoni sama tähtaja jooksul kui esimeses lõigus osutatud tähtaeg.

Pakkumiste esitamiseks kindlaksmääratud kellaeg on Belgia aeg.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1741/2004 (ELT L 311, 8.10.2004, lk 17).


LISA

Vorm (1)

Pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega odra ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

(Määrus (EÜ) nr 1058/2005)

(Pakkumiste esitamise tähtaja lõpp)

1

2

3

Pakkujate järjekorranumbrid

Kogus tonnides

Eksporditoetuse summa (eurodes tonni kohta)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1059/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades praegust olukorda teraviljaturgudel, on asjakohane kuulutada hariliku nisu osas välja komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

(2)

Pakkumismenetlust käsitlevad rakenduseeskirjad eksporditoetuse kindlaksmääramise puhuks on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1501/95. Pakkumise kohustuslike tingimuste hulka kuulub nõue esitada taotlus ekspordilitsentsi saamiseks ja anda pakkumistagatis. Tuleks kindlaks määrata selle tagatise summa.

(3)

Kõnealuse pakkumismenetluse raames väljaantud litsentsidele on vaja ette näha konkreetne kehtivusaeg. See kehtivusaeg peab olema kooskõlas maailmaturu vajadustega turustusaastal 2005/2006.

(4)

Et tagada kõigi osalejate võrdne kohtlemine, on vaja sätestada, et väljaantud litsentside kehtivusaeg oleks ühesugune.

(5)

Vältimaks reimportimist tuleks eksporditoetust maksta ainult eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Et ekspordi eesmärgil korraldatud pakkumismenetlus kulgeks nõuetekohaselt, tuleb sätestada minimaalne tagatissumma ning pädevatele asutustele esitatavate pakkumiste edastamise viis ja tähtaeg.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kuulutatakse välja määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

2.   Pakkumiskutse käsitleb kõikidesse sihtkohtadesse, v.a Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Serbiasse ja Montenegrosse, (3) endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Liechtensteini, Rumeeniasse ning Šveitsi eksporditavat harilikku nisu.

3.   Pakkumisi võetakse vastu kuni 22. juunini 2006. Pakkumiskutse kehtivusajal tehakse igal nädalal pakkumised, mille kogused ja esitamise tähtajad on kindlaks määratud pakkumiskutse teadaandes.

Erandina määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 lõikest 4 lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg esimese osalise pakkumiskutse raames 14. juulil 2005.

Artikkel 2

Pakkumine kehtib üksnes siis, kui see hõlmab vähemalt 1 000 tonnist kogust.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud tagatis on 12 eurot tonni kohta.

Artikkel 4

1.   Erandina komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4), artikli 23 lõikest 1 loetakse määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 8 lõike 1 kohaselt välja antud ekspordilitsentside kehtivusaja arvestamisel nende väljaandmise päevaks pakkumise esitamise päev.

2.   Käesoleva määrusega ettenähtud pakkumismenetluse raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad alates nende väljaandmise päevast lõike 1 tähenduses kuni neljanda sellele järgneva kuu lõpuni.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad esitatud pakkumised komisjonile elektrooniliselt hiljemalt poolteist tundi pärast pakkumiskutse teates kindlaksmääratud iganädalase pakkumiste esitamise tähtaja lõppu, kasutades selleks lisas esitatud vormi.

Pakkumiste puudumise korral teavitavad liikmesriigid sellest komisjoni sama tähtaja jooksul kui esimeses lõigus osutatud tähtaeg.

Pakkumiste esitamiseks kindlaksmääratud kellaeg on Belgia aeg.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 7771/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  Sh Kosovosse, nagu see on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooniga nr 1244.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1741/2004 (ELT L 311, 8.10.2004, lk 17).


LISA

Vorm (1)

Pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

(Määrus (EÜ) nr 1059/2005)

(Pakkumiste esitamise tähtaja lõpp)

1

2

3

Pakkujate järjekorranumbrid

Kogus tonnides

Eksporditoetuse summa (eurodes tonni kohta)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1060/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva 30 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktiga 2a nähakse ette võimalus hüvitada edukale pakkujale väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel; pidades silmas Slovakkia geograafilist asendit, tuleks seda sätet kohaldada.

(7)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Slovakkia sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 30 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

4.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktile 2a, hüvitatakse edukale pakkujale pakkumiskutse teatises sätestatud piirmäärade raames väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Slovakkia sekkumisametile järgmisel aadressil:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel: 421-2-58243271

faks: 421-2-58243362

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või;

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis (b) kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis (b) ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Slovakkia sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1060/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Slovakkia sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(eurot tonni kohta) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(eurot tonni kohta)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(eurot tonni kohta)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1061/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Poola sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Poola sekkumisameti valduses oleva 250 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Poola sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 250 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määrusega välja kuulutatud pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Poola sekkumisametile järgmisel aadressil:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26.

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Poola sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Poola sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1061/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Poola sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1062/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva 80 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktiga 2a nähakse ette võimalus hüvitada edukale pakkujale väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel; pidades silmas Austria geograafilist asendit, tuleks seda sätet kohaldada.

(7)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Austria sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 80 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

4.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktile 2a, hüvitatakse edukale pakkujale pakkumiskutse teatises sätestatud piirmäärade raames väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Austria sekkumisametile järgmisel aadressil:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faks:

(43 1) 33151 4624

(43 1) 33151 4469

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Austria sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1062/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1063/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva 180 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktiga 2a nähakse ette võimalus hüvitada edukale pakkujale väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel; pidades silmas Tšehhi Vabariigi geograafilist asendit, tuleks seda sätet kohaldada.

(7)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tšehhi Vabariigi sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 180 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

4.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktile 2a, hüvitatakse edukale pakkujale pakkumiskutse teatises sätestatud piirmäärade raames väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Tšehhi Vabariigi sekkumisametile järgmisel aadressil:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel: (420) 222 871 667/403

Faks: (420) 222 296 806 404

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Tšehhi Vabariigi sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1063/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Tšehhi Vabariigi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1064/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva 150 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Leedu sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 150 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määrusega välja kuulutatud pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Leedu sekkumisametile järgmisel aadressil:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel: 370-5-2685049

Faks: 370-5-2685061.

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 ühe II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Leedu sekkumisamet teavitab komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1064/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Leedu sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/48


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1065/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva 300 000 tonni odra eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Saksa sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva odra eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 300 000 tonni odra eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Ameerika Ühendriikidesse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Kanadasse, Liechtensteini, Mehhikosse, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määrusega välja kuulutatud pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006, 25. mail 2006 ja 15. juunil 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Saksa sekkumisametile järgmisel aadressil:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76.

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 64 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga otra. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui oder viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava odra müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Saksa sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Saksa sekkumisameti valduses oleva odra eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1065/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

taani keeles

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

saksa keeles

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

eesti keeles

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

kreeka keeles

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

inglise keeles

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

prantsuse keeles

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

itaalia keeles

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

läti keeles

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

poola keeles

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

portugali keeles

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

soome keeles

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t kohta) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t kohta)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t kohta)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1066/2005,

6. juuli 2005,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2131/93, (2) on kehtestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müügi kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/93, (3) on kehtestatud üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks kuulutada välja alaline pakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva 500 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktiga 2a nähakse ette võimalus hüvitada edukale pakkujale väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel; pidades silmas Ungari geograafilist asendit, tuleks seda sätet kohaldada.

(7)

Silmas pidades süsteemi haldamise moderniseerimist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava informatsiooni edastamine elektroonseid sidekanaleid kasutades.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ungari sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses oleva pehme nisu eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 500 000 tonni pehme nisu eksportimist kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Bulgaariasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Horvaatiasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ja Šveitsi.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest, makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind, ilma kuise tõusuta.

4.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 punktile 2a, hüvitatakse edukale pakkujale pakkumiskutse teatises sätestatud piirmäärade raames väikseimad veokulud ladustamiskoha ja tegeliku väljumiskoha vahel.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (5) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1, lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 14. juulil 2005. aastal kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal nädala neljapäeval kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 21. juulil 2005, 4. augustil 2005, 18. augustil 2005, 1. septembril 2005, 3. novembril 2005, 29. detsembril 2005, 13. aprillil 2006 ja 25. mail 2006, ehk nädalatel, mil pakkumismenetlust ei toimu.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamine 22. juunil 2006 kell 9.00 hommikul (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb esitada Ungari sekkumisametile järgmisel aadressil:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel: (36) 1-219 62 60

Faks: (36) 1-219 62 59.

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel, kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad neid. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ettenähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet:

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist kõrgem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumitest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 75 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (6) lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaksmääratud lisandite puhul,

pool protsenti määruse (EMÜ) nr 824/2000 lisa punktis B.5 kindlaksmääratud lisandite puhul nii, et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest kõrgem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist madalam, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja:

a)

võtta partii vastu sellisena või

b)

keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest madalam, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga pehmet nisu. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab, kasutades I lisas esitatud vormi, sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on, kasutades I lisas esitatud vormi, teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui pehme nisu viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Välja arvatud artikli 7 lõikes 3 nimetatud juhul kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ettenähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava pehme nisu müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks II lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ning ei ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu esitatakse enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Ungari sekkumisamet teavitab elektroonseid sidekanaleid kasutades komisjoni saadud pakkumistest hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Selline teavitamine peab toimuma III lisas esitatud vormil.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(6)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


I LISA

Teatis Ungari sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

(Määrus (EÜ) nr 1066/2005)

Eduka pakkuja nimi:

Lepingu sõlmimise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus

tonnides

Silo aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


II LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanne

:

hispaania keeles

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

tšehhi keeles

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

taani keeles

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

saksa keeles

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

eesti keeles

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

kreeka keeles

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

inglise keeles

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

prantsuse keeles

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

itaalia keeles

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

läti keeles

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

leedu keeles

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

ungari keeles

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

hollandi keeles

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

poola keeles

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

portugali keeles

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

slovaki keeles

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

sloveeni keeles

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

soome keeles

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

rootsi keeles

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


III LISA

Vorm (1)

Alaline pakkumismenetlus Ungari sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks

(Määrus (EÜ) nr 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Pakkujate järjekorranumber

Partii number

Kogus

tonnides

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus (+)

Hinnalangus (–)

(EUR/t)

(p.m.)

Kaubanduslikd kulud (3)

(EUR/t)

Sihtkoht

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

jne

 

 

 

 

 

 


(1)  Saata DG AGRI osakonda D/2.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud on kulud teenustele ja kindlustusele alates kauba sekkumisvarudest väljastamisest kuni ekspordisadamas “franko laeva pardal”-staatuse (FOB) saavutamiseni, välja arvatud kulud transpordile. Märgitud kulud arvutatakse sekkumisameti pakkumisperioodile eelneva pooleaastase perioodi registreeritud tegelike kulude keskmise põhjal ning need väljendatakse eurodes tonni kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/60


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1067/2005,

6. juuli 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4 ja artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 562/2000 (2) II lisas on kehtestatud sekkumiskõlblike toodete loetelu. Kõnealuse määruse VI lisa sisaldab sekkumisametite aadresse. Pärast Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemist Euroopa Liiduga 1. mail 2004, tuleks neid liikmesriike käsitlev teave lisada kõnealustesse lisadesse.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 562/2000 vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 562/2000 muudetakse järgmiselt:

1.

II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

2.

VI lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1899/2004 (ELT L 328, 30.10.2004, lk 67).

(2)  EÜT L 68, 16.3.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1592/2001 (EÜT L 210, 3.8.2001, lk 18).


I LISA

“II LISA

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3”


II LISA

“VI LISA

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section “cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96”


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/65


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1068/2005,

6. juuli 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 824/2000, millega kehtestatakse teravilja ülevõtmise kord sekkumisametite poolt ja sätestatakse teravilja kvaliteedi määramise analüüsimeetodid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1784/2005 ei ole enam ette nähtud sekkumist rukki puhul 2004/2005. turustusaastal. Seega tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 824/2000, (2) et võtta arvesse seda uut olukorda.

(2)

Harilik ja kõva nisu kuuluvad nende teraviljasortide hulka, mille suhtes kehtivad inimtoidule ette nähtud miinimumkvaliteedinõuded ja nad peavad vastama nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 315/93 (milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes) (3) kehtestatud tervishoiustandarditele. Teised teraviljasordid on ette nähtud peamiselt loomatoiduks ning nad peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) (4) nõuetele. Tuleks ette näha nende standardite kehtestamine asjaomaste toodete ülevõtmisel käesoleva sekkumiskava raames.

(3)

Mõned nendest standarditest hakkavad kehtima 1. juulil 2006 toodete esmasel töötlemisel. Selleks, et tagada enne eespool nimetatud kuupäeva ülevõetud teravilja turustamise parimad tingimused pärast sekkumiskava lõppu toimuvate tarnete puhul, tuleks 2005/2006. turustusaastal ette näha sekkumiseks pakutavate toodete vastamine nende standardite nõuetele.

(4)

On selgunud, et mükotoksiinide arenguvõimalused on seotud ilmastikutingimustega, mida saab kindlaks teha teravilja kasvuperioodil ning eriti õitsemise ajal täheldatud ilmastikutingimuste baasil.

(5)

Lubatud saasteainete maksimumtaseme ületamisega seotud riske on sekkumisametitel võimalik identifitseerida pakkujate edastatud teabe ja nende endi analüüsinõuete alusel. Kulutuste vähendamiseks oleks seepärast õigustatud nõuda analüüse enne toodete ülevõtmist sekkumisametite järelevalve all ainult toodete kvaliteedi tagamist võimaldava riskianalüüsi alusel sekkumiskavaga liitumisel.

(6)

Nõukogu 27. novembri 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 3492/90 (millega nähakse ette asjaolud, mida tuleb aastaaruannetes arvesse võtta Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust riikliku ladustamisena rakendatavate sekkumismeetmete finantseerimiseks) (5) artiklitega 2 ja 5 sätestatakse eeskirjad vastutuse kohta. Eespool nimetatud artiklitega nähakse peamiselt ette, et liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende toodete korralik säilitamine, mille suhtes kohaldatakse ühenduse sekkumist, ning et kogused, mille tarbimisväärtus on ladustamise normaalsete füüsiliste tingimuste või liiga pika säilitamisaja tõttu langenud, kirjendatakse kontodele, nagu oleks need sekkumislaost ära viidud kuupäeval, mil tarbimisväärtuse vähenemine tuvastati. Samuti täpsustatakse artiklitega, et toode loetakse riknenuks, kui see ei vasta enam ostmise ajal kehtinud kvaliteedinõuetele. Sellest tulenevalt võib ühenduse eelarvest rahastada ainult nendest sätete kohaseid riknemisi. Seega vastutab liikmesriik ise olukorra puhul, kui tema otsus käesoleva määruse põhjal nõutava riskianalüüsi kohta on ebapädev ja hiljem selgub, et toode ei vastanud miinimumnõuetele. Sellise otsusega ei saaks tagada toote kvaliteeti ja sellest tulenevalt toote korralikku säilitamist. Seepärast tuleks täpsustada tingimusi liikmesriigi vastutuse osas.

(7)

Sekkumiseks pakutud teravilja kvaliteedi määramiseks on määruse (EÜ) nr 824/2000 artiklis 3 analüüsitavate nõuete kaupa loetletud meetodid. Eespool nimetatud meetoditest kohandas Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) langemisarvu määramise meetodit. Seetõttu tuleks kõnealust viidet kohandada. Samuti tuleks täpsustada standarditele vastavaid analüüsimeetodeid saasteainete osas.

(8)

Selguse ja täpsuse huvides on vaja uuesti sõnastada määruse (EÜ) nr 824/2000 artikkel 6, eriti asjaomaste sätete järjekord. Võttes arvesse mükotoksiinide kontrollimiseks kasutusele võetud riskianalüüsi meetodit, osutub õigustatuks lisada pakkuja rahastatavatele analüüsidele mükotoksiinide määra kindlaks tegevad meetodid.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 824/2000 vastavalt muuta.

(10)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 824/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 5 lõikes 2 osutatud ajavahemike jooksul on igal vähemalt 80 tonni suuruse ühenduses koristatud hariliku nisu, odra, maisi või sorgo või 10 tonni kõva nisu ühtlase partii omanikul õigus pakkuda partiid sekkumisametitele.”

2.

Artikli 2 lõikes 2 asendatakse kaks esimest lõiku järgmise tekstiga:

“Teravilja käsitatakse veatule ja standardsele turustuskvaliteedile vastavana, kui see on kõnealusele teraviljale omase värvusega, ilma ebameeldiva lõhna ja igas arenguastmes elus kahjuriteta (sealhulgas lestad) ning vastab käesoleva määruse I lisas sätestatud kvaliteedi miinimumnõuetele ning kui saasteainete, sealhulgas radioaktiivsuse tase ei ületa ühenduse õigusaktidega lubatud ülemmäära. Seda arvesse võttes on saasteainete lubatud piirnormid järgmised:

hariliku ja kõva nisu puhul nõukogu määruse (EMÜ) nr 315/93 (6) kohaselt kindlaks määratud piirnormid, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 466/2001 (7) I lisa punktidega 2.4 kuni 2.7 kindlaks määratud nõuded fusariotoksiinide määra osas harilikul ja kõval nisu puhul,

odra, maisi ja sorgo puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/32/EÜ (8) kehtestatud nõuded.

Liikmesriigid teostavad saasteainete taseme, sealhulgas radioaktiivse saastumise taseme kontrollimist riskianalüüsi alusel, võttes eriti arvesse pakkuja edastatud teavet ja kohustusi nõuete järgimisel, eriti tema teostatud analüüside tulemuste osas. Vajaduse korral määratletakse kontrollimeetmed määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 25 ette nähtud korras, eriti juhul, kui saasteained häirivad tõsiselt turuolukorda.

3.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 3.7 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.7.

langemisarv (amülaasi aktiivsus) määratakse kindlaks vastavalt meetodile ISO 3093:2004;”

b)

lisatakse punkt 3.10:

“3.10.

proovivõtu- ja standardanalüüsimeetodid mükotoksiinide taseme määratlemiseks on välja toodud määruse (EÜ) nr 466/2001 I lisas.”

4.

Artikkel 6 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 6

1.   Sekkumisamet vastutab, et võetud proovide füüsikalised ja tehnilised omadused analüüsitakse 20 tööpäeva jooksul alates representatiivse proovi võtmisest.

2.   Pakkuja kannab kulud, mis on seotud:

a)

sorgo tanniinisisalduse määramisega;

b)

amülaasi aktiivsuse määramisega;

c)

kõva nisu ja hariliku nisu proteiinisisalduse määramisega;

d)

Zeleny sadestustestiga;

e)

mehaanilise töödeldavuse testiga;

f)

saasteainete analüüsiga.

3.   Kui lõikes 1 nimetatud analüüsidest selgub, et pakutud teravili ei vasta sekkumisel nõutud miinimumkvaliteedile, viiakse teravili ära pakkuja kulul. Pakkuja kannab kõik tekkivad kulud.

4.   Vaidluse korral korraldab sekkumisamet uuesti asjaomase teravilja suhtes vajalikud testid, mille kulud kannab kaotaja osapool.”

5.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid c ja d asendatakse järgmise tekstiga:

“c)

kui kõva nisu, hariliku nisu ja odra puhul ületab katkiste terade osakaal 3 % ning maisi ja sorgo puhul 4 %, kohaldatakse iga järgmise 0,1 protsendipunkti puhul hinnaalandamist 0,05 eurot;

d)

kui kõva nisu puhul ületab teralisandite osakaal 2 %, maisi ja sorgo puhul 4 % ning hariliku nisu ja odra puhul 5 %, kohaldatakse iga järgmise 0,1 protsendipunkti puhul hinnaalandamist 0,05 eurot;”

b)

punkt f asendatakse järgmise tekstiga:

“f)

kui kõva nisu puhul ületab prügilisandite osakaal 0,5 % ja hariliku nisu, odra, maisi ja sorgo puhul 1 %, kohaldatakse iga järgmise 0,1 protsendipunkti puhul hinnaalandamist 0,1 eurot;”.

6.

Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige 3:

“3.   Kui käesoleva määrusega ette nähtud kotrollimisi tehakse artikli 2 lõike 2 teise lõigus osutatud riskianalüüsi alusel, siis jäävad saasteainete lubatud maksimumtaseme mittejärgimisest tulenevad rahalised kohustused liikmesriigi kanda. See kohustus ei piira liikmesriigi rakendatavaid meetmeid pakkuja või ladustaja suhtes nendepoolsete kohustuste täitmata jätmise korral.

Kui asjaomane liikmesriik saab ohratoksiin A ja aflatoksiini puhul komisjonile tõestada standarditest kinnipidamist vastuvõtmisel, normaalseid tingimusi ladustamisel ning laopidaja kohustustest kinnipidamist, siis kantakse rahalised kohustused ühenduse eelarvesse.”

7.

I lisas jäetakse välja veerg “rukis”.

8.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1.2 esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Terad, mis pärast käesoleva määruse lisas märgitud kõikide teiste koostisosade proovist kõrvaldamist lähevad läbi järgmiste avadega sõela: hariliku nisu puhul 2,0 mm, kõva nisu puhul 1,9 mm, odra puhul 2,2 mm.”;

b)

punkt 2.3 jäetakse välja.

9.

III lisa punkt 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Hariliku nisu, kõva nisu ja odra puhul sõelutakse 250 g keskmist proovi kahe sõelaga: pool minutit ühe sõelaga, mille piklikud avad on 3,5 mm, ja pool minutit teise sõelaga, mille piklikud avad on 1,0 mm.”;

b)

seitsmes lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Hariliku nisu puhul sõelutakse osaproovi pool minutit läbi 2,0 mm, kõva nisu puhul läbi 1,9 mm ja odra puhul läbi 2,2 mm piklike avadega sõela. Läbi sõela läinud koostisosi käsitatakse kidurate teradena. Külmakahjustusega teri ja täisküpsemata rohelisi teri käsitatakse kidurate teradena.”

10.

IV lisa leheküljel 2 olevas joonealuses märkuses asendatakse teine lõik järgmise tekstiga:

“Ventilatsioon peaks olema selline, et kui peeneteralisi teravilju (harilik nisu, kõva nisu, oder ja sorgo) kuivatatakse 2 tundi ja maisi 4 tundi, siis kõikide kappi mahtuvate manna või maisi proovide tulemused erineksid vähem kui 0,15 % nendest tulemustest, mis saadakse peeneteraliste teraviljade kolmetunnisel ja maisi viietunnisel kuivatamisel.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Punktis 2 olevad sätted fusariotoksiinide ning saasteainete taseme kontrollimise meetodite kohta kehtivad ainult alates 2005/2006. turustusaastast koristatud ja ülevõetud teravilja puhul.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.1.2005, lk 44).

(5)  EÜT L 337, 4.12.1990, lk 3.

(6)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(7)  EÜT L 77, 16.3.2001, lk 1. Määrus on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 856/2005 (ELT L 143, 7.6.2005, lk 3).

(8)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.”


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/69


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1069/2005,

6. juuli 2005,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1011/2005. (3)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2005/2006. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1011/2005 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 35.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 7. juulist 2005

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/71


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1070/2005,

6. juuli 2005,

millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel. See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks määratud hinna alusel.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakkumisi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks. Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla maailmaturuhinnaks kehtestatakse 23,984 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

7.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/72


KOMISJONI OTSUS,

4. juuli 2005,

triasamaadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade kehtetuks tunnistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1960 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/487/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turustada taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui nimetatud toimeaineid uuritakse tööprogrammi raames etappide kaupa.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 703/2001 (3) sätestatakse direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Toimeaine triasamaat kohta teatas teavitaja komisjonile 7. juulil 2004. aastal, et ta ei soovi enam kõnealuse toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmist. Sellest tulenevalt tuleks kõnealune toimeaine nimetatud lisast välja jätta ning liikmesriigid peaksid kehtetuks tunnistama kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load.

(3)

Olemasolevate varude hävitamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks tuleb anda ajapikendust, et oleks võimalik olemasolevad varud ära kasutada järgmise kasvuperioodi jooksul.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Triasamaati ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

1.

triasamaati sisaldavate taimekaitsevahendite load tunnistatakse kehtetuks 4.1.2006;

2.

alates avaldamise kuupäevast ei anta triasamaati sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata.

Artikkel 3

Ajapikendus olemasolevate varude hävitamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks, mille liikmesriigid võimaldavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ning aegub hiljemalt 4.1.2007.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/34/EÜ (ELT L 125, 18.5.2005, lk 5).

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(3)  EÜT L 98, 7.4.2001, lk 6.