ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
2. juuli 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1027/2005, 1. juuli 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1028/2005, 1. juuli 2005, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1029/2005, 1. juuli 2005, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 85. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1030/2005, 1. juuli 2005, määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 338. individuaalse pakkumiskutse kohta

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1031/2005, 1. juuli 2005, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 21. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1032/2005, 1. juuli 2005, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1033/2005, 1. juuli 2005, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1034/2005, 1. juuli 2005, millega avatakse küüslaugu autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. juulist 2005

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1035/2005, 1. juuli 2005, millega avatakse konservitud seente autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. juulist 2005

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1036/2005, 1. juuli 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1037/2005, 1. juuli 2005, millega kehtestatakse ICESi VIII alapiirkonna anšoovisevarude kaitsmise ja taastamise erakorralised meetmed

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1038/2005, 1. juuli 2005, millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

25

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2005, regioonide komitee liikme ametissenimetamise kohta

26

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuni 2005, regioonide komitee asendusliikme ametisse nimetamise kohta

27

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2004, kohtuasjade COMP/D2/32448 ja 32450 Compagnie Maritime Belge SA kohta (Järelmeetmed Euroopa Kohtu 16. märtsi 2000. aasta otsusele) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1779 all)

28

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1027/2005,

1. juuli 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 1. juuli 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1028/2005,

1. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 (või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletavad madalaimad müügihinnad ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

Komisjoni 1. juuli 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Muutmata

206,1

210

Kontsentreeritud

204,1

Töötlemistagatis

Muutmata

73

73

Kontsentreeritud

73


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1029/2005,

1. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 85. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2799/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses loomasöödaks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri eest toetuse andmisega ning asjaomase lõssipulbri müügiga (2) artiklile 26 peavad sekkumisametid panema alalise pakkumiskutsega müüki teatavad nende valduses olevad lõssipulbrikogused.

(2)

Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 30 kehtestatakse iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades madalaim müügihind või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Töötlemistagatis kehtestatakse lõssipulbri turuhinna ja madalaima müügihinna erinevust silmas pidades.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks madalaim müügihind kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata töötlemistagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 alusel avatud 85. pakkumiskutseks, mille puhul oli pakkumiste esitamise tähtpäev 28. juuni 2005, on kehtestatud järgmine madalaim müügihind ja töötlemistagatis:

madalaim müügihind:

195,24 EUR/100 kg,

töötlemistagatis:

35,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1030/2005,

1. juuli 2005,

määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 338. individuaalse pakkumiskutse kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 20. veebruari 1990. aasta määrusele (EMÜ) nr 429/90 ühenduses otsetarbimiseks mõeldud kontsentreeritud võile pakkumiskutse teel toetuse andmise kohta, (2) avavad sekkumisametid alalise pakkumiskutse kontsentreeritud võile toetuse andmiseks. Kõnealuse määruse artiklis 6 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse puhul saadud pakkumisi silmas pidades kehtestatakse suurim toetus kontsentreeritud võile, mille rasvasisaldus on vähemalt 96 %, või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Sellele vastavalt tuleb kehtestada lõppkasutustagatis.

(2)

Saadud pakkumiste läbivaatamisel selgus, et pakkumist ei peaks jätkama.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 338. individuaalset pakkumiskutset ei jätkata.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 45, 21.2.1990, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1031/2005,

1. juuli 2005,

millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 21. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 214/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat lõssipulbrit.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 214/2001 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 214/2001 kohase, 21. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 28. juuni 2005, kehtestatakse lõssipulbri madalaimaks müügihinnaks 196,24 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1032/2005,

1. juuli 2005,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) alusel peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus,

(2)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletav suurim toetus ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


LISA

Komisjoni 1. juuli 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 166. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

41

37,5

Või < 82 %

36,1

Kontsentreeritud või

Koor

20

16

Töötlemistagatis

Või

45

Kontsentreeritud või

Koor

22


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1033/2005,

1. juuli 2005,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase 22. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 28. juuni 2005, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 275 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1034/2005,

1. juuli 2005,

millega avatakse küüslaugu autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. juulist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 565/2002 (1) on kehtestatud kolmandatest riikidest imporditud küüslaugu tariifikvootide haldamise meetod ja päritolusertifikaatide süsteem.

(2)

Komisjoni 3. veebruari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 228/2004, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 565/2002 suhtes kohaldatavad üleminekumeetmed seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega, (2) on võetud meetmed, mis võimaldavad määrust (EÜ) nr 565/2002 kohaldada nendest riikidest (edaspidi “uued liikmesriigid”) pärit importijate suhtes. Kõnealuste meetmete eesmärk on eristada seniseid importijaid uute liikmesriikide uutest importijatest ning kohandada individuaalse kvoodi mõistet selliselt, et seda süsteemi saaks kohaldada nende importijate suhtes.

(3)

Laienenud ühenduse turu püsiva varustamise tagamiseks tuleks avada uus ajutine autonoomne imporditariifikvoot CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu jaoks, võttes arvesse majanduslikke tingimusi, mille kohaselt toimus varustamine uutes liikmesriikides enne ühinemist Euroopa Liiduga. Kõnealune uus kvoot lisandub nendele, mis avati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1077/2004, (3) komisjoni määrusega (EÜ) nr 1743/2004 (4) ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 218/2005. (5)

(4)

Nimetatud uus kvoot peaks olema ajutine ega tohi mõjutada Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) seoses uute liikmesriikide ühinemisega peetavate läbirääkimiste tulemusi.

(5)

Värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   1. juulist 2005 avatakse 4 400 tonni suurune autonoomne tariifikvoot, mille järjekorranumber on 09.4018 (edaspidi “autonoomne kvoot”), CN-koodi 0703200 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu importimiseks ühendusse.

2.   Autonoomse kvoodi raames imporditud toodete puhul on väärtuseline tollimaksumäär 9,6 %.

Artikkel 2

Autonoomse kvoodi haldamise suhtes kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 565/2002 ja (EÜ) nr 228/2004, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Määruse (EÜ) nr 565/2002 artiklit 1, artikli 5 lõiget 5 ja artikli 6 lõiget 1 autonoomse kvoodi haldamise suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 3

Autonoomse kvoodi raames välja antud impordilitsentsid (edaspidi “litsentsid”) kehtivad 30. septembrini 2005.

Litsentsi lahtrisse 24 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

Artikkel 4

1.   Importijad võivad esitada litsentsitaotlusi liikmesriikide pädevatele asutustele viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumiskuupäeva.

Litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

2.   Importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta kui 10 % autonoomsest kvoodist.

Artikkel 5

Autonoomne kvoot jaotatakse järgmiselt:

70 % senistele importijatele,

30 % uutele importijatele.

Kui ühele importijate kategooriale ettenähtud kogust täielikult ära ei kasutata, võib allesjäänud koguse üle kanda teisele importijate kategooriale.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile seitsmendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, milliste koguste kohta on esitatud litsentsitaotlusi.

2.   Litsentsid antakse välja kaheteistkümnendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, kui komisjon ei ole võtnud erimeetmeid vastavalt lõikele 3.

3.   Kui komisjon tuvastab käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teabe alusel, et litsentsitaotlustes nimetatud kogused ületavad vastava kategooria importijatele käesoleva määruse artikliga 5 ettenähtud kogust, kehtestab komisjon kõnealuste taotluste suhtes määrusega ühtse vähendusprotsendi.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 537/2004 (ELT L 86, 24.3.2004, lk 9).

(2)  ELT L 39, 11.2.2004, lk 10.

(3)  ELT L 203, 8.6.2004, lk 7.

(4)  ELT L 311, 8.10.2004, lk 19.

(5)  ELT L 39, 11.2.2005, lk 5.


I LISA

Artiklis 3 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

tšehhi keeles

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

taani keeles

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

saksa keeles

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

kreeka keeles

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

inglise keeles

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

prantsuse keeles

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itaalia keeles

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

läti keeles

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

leedu keeles

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungari keeles

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

hollandi keeles

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

poola keeles

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugali keeles

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovaki keeles

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

rootsi keeles

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 nimetud kanded

:

hispaania keeles

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

tšehhi keeles

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

taani keeles

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

saksa keeles

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

kreeka keeles

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

inglise keeles

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

prantsuse keeles

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

läti keeles

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

leedu keeles

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

ungari keeles

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

hollandi keeles

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

poola keeles

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

portugali keeles

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

slovaki keeles

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

rootsi keeles

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1035/2005,

1. juuli 2005,

millega avatakse konservitud seente autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. juulist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1864/2004 (1) avati konservitud seente tariifikvoodid ja sätestati nende haldamine.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1864/2004 on kehtestatud üleminekumeetmed, et võimaldada Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Sloveeniast ja Slovakkiast (edaspidi “uued liikmesriigid”) pärinevatel importijatel käesolevast määrusest kasu saada; Nende meetmete eesmärk oli eristada uute liikmesriikide seniseid importijaid ja uusi importijaid ning kohandada koguseid, mille suhtes uute liikmesriikide senised importijad saavad esitada litsentsitaotlusi, et seda süsteemi saaks kohaldada nende importijate suhtes.

(3)

Laienenud ühenduse turu püsiva varustamise tagamiseks tuleks avada uus ajutine autonoomne imporditariifikvoot CN-koodide 0711 51 00, 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate perekonna Agaricus konservitud seente jaoks, võttes arvesse majanduslikke tingimusi, mille kohaselt toimus varustamine uutes liikmesriikides enne Euroopa Liiduga ühinemist. Uus tariifikvoot lisandub nendele, mis avati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1076/2004, (2) komisjoni määrusega (EÜ) nr 1749/2004 (3) ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 220/2005. (4)

(4)

Nimetatud uus kvoot peab olema ajutine ega tohi mõjutada Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) seoses uute liikmesriikide ühinemisega peetavate läbirääkimiste tulemusi.

(5)

Puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   1. juulist 2005 avatakse 1 200 tonni (vedelikuta netomass) suurune autonoomne tariifikvoot, mille järjekorranumber on 09.4019 (edaspidi “autonoomne kvoot”), CN-koodide 0711 51 00, 20031020 ja 2003 10 30 alla kuuluvate perekonna Agaricus konservitud seente importimiseks ühendusse.

2.   Autonoomse kvoodi raames imporditud, CN-koodi 0711 51 00 alla kuuluvate toodete puhul on väärtuselise tollimaksu määr 12 % ning CN-koodide 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate toodete puhul 23 %.

Artikkel 2

Autonoomse kvoodi haldamise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1864/2004, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Määruse (EÜ) nr 1864/2004 artiklit 1, artikli 5 lõikeid 2 ja 5, artikli 6 lõikeid 2, 3 ja 4, artiklit 7, artikli 8 lõiget 2 ning artikleid 9 ja 10 autonoomse kvoodi haldamise suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 3

Autonoomse kvoodi raames välja antud impordilitsentsid (edaspidi “litsentsid”) kehtivad 30. septembrini 2005.

Litsentsi lahtrisse 24 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

Artikkel 4

1.   Importijad võivad esitada litsentsitaotlusi liikmesriikide pädevatele asutustele viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumiskuupäeva.

Litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

2.   Senine importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta, kui 9 % autonoomsest kvoodist.

3.   Uus importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta, kui 1 % autonoomsest kvoodist.

Artikkel 5

Autonoomne kvoot jaotatakse järgmiselt:

95 % senistele importijatele,

5 % uutele importijatele.

Kui ühele importijate kategooriale ettenähtud kogust täielikult ära ei kasutata, võib allesjäänud koguse üle kanda teisele importijate kategooriale.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile seitsmendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, milliste koguste kohta on esitatud litsentsitaotlusi.

2.   Litsentsid antakse välja kaheteistkümnendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, kui komisjon ei ole võtnud erimeetmeid vastavalt lõikele 3.

3.   Kui komisjon tuvastab lõike 1 kohaselt esitatud teabe alusel, et litsentsitaotlustes nimetatud kogused ületavad artikliga 5 vastava kategooria importijatele ettenähtud kogust, kehtestab komisjon kõnealuste taotluste suhtes määrusega ühtse vähendusprotsendi.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 325, 28.10.2004, lk 30.

(2)  ELT L 203, 8.6.2004, lk 3.

(3)  ELT L 312, 9.10.2004, lk 3.

(4)  ELT L 39, 11.2.2005, lk 11.


I LISA

Artiklis 3 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

tšehhi keeles

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

taani keeles

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

saksa keeles

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

kreeka keeles

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

inglise keeles

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

prantsuse keeles

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itaalia keeles

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

läti keeles

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

leedu keeles

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungari keeles

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

hollandi keeles

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

poola keeles

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugali keeles

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovaki keeles

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

rootsi keeles

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 nimetud kanded

:

hispaania keeles

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

tšehhi keeles

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

taani keeles

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

saksa keeles

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

kreeka keeles

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

inglise keeles

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

prantsuse keeles

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

läti keeles

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

leedu keeles

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

ungari keeles

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

hollandi keeles

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

poola keeles

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

portugali keeles

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

slovaki keeles

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

rootsi keeles

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1036/2005,

1. juuli 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 2535/2001 (2) sätestatakse muu hulgas ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt teatavate Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel sõlmitud Euroopa lepingutes ettenähtud piima ja piimatoodete impordi korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Nende soodustuste rakendamiseks, mis on sätestatud nõukogu ja komisjoni otsustes 2005/430/EÜ (3) ja 2005/431/EÜ, (4) milles käsitletakse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel assotsiatsiooni loomiseks sõlmitud Euroopa lepingute lisaprotokollide koostamist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, tuleks avada uued impordi tariifikvoodid ning suurendada teatavaid olemasolevaid kvoote alates 1. juulist 2005, kui lisaprotokollid jõustuvad.

(2)

Nõukogu määruses (EÜ) nr 747/2001 (5) sätestatakse teatavate Iisraelist pärit põllumajandustoodete suhtes kohaldatav kvoot nr 09.1302, mida hallatakse põhimõttel “kes ees, see mees” kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (6) artiklitega 308a–308c. Määruses (EÜ) nr 2535/2001 on asjakohane kõnealust kvooti arvesse võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2535/2001 XII lisas on viide Küproses sertifikaate väljastavale asutusele, mis tuleks välja jätta seoses Küprose ühinemisega Euroopa Liiduga.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2535/2001 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 5 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:

“b)

nõukogu ja komisjoni otsustes 2005/430/EÜ (7) ja 2005/431/EÜ (8) sätestatud kvoodid;

2.

Artiklit 19a muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

“1.   Nõukogu määrustes (EÜ) nr 312/2003 (9) ja (EÜ) nr 747/2001 (10) sätestatud ning käesoleva määruse VIIa lisas esitatud kvootide raames kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikleid 308a–308c.

b)

lõige 4 asendatakse järgmise tekstiga:

“4.   Vähendatud tollimaksu kohaldamiseks tuleb esitada Tšiiliga sõlmitud kokkuleppe III lisa või Iisraeliga sõlmitud kokkuleppe protokolli nr 4 kohaselt väljastatud päritolutõend.”

3.

I lisa B osa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

4.

VIIa lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

5.

XII lisas jäetakse välja rida Küprose kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse alates 1. juulist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 810/2004 (ELT L 149, 30.4.2004, lk 138).

(3)  ELT L 155, 17.6.2005, Ik 1.

(4)  ELT L 155, 17.6.2005, Ik 26.

(5)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 503/2005 (ELT L 83, 1.4.2005, lk 13).

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).

(7)  ELT L 155, 17.6.2005, lk 1.

(8)  ELT L 155, 17.6.2005, lk 26.”

(9)  ELT L 46, 20.2.2003, lk 1.

(10)  ELT L 109, 19.4.2001, lk 2.”;


I LISA

“I.B

TARIIFIKVOODID VASTAVALT ÜHENDUSE NING BULGAARIA JA RUMEENIA VAHEL SÕLMITUD EUROOPA LEPINGUTELE

1.   Rumeeniast pärit tooted

Kvoodi number

CN-kood

Kirjeldus (1)

Kohaldatav tollimaks (% enamsoodustusrežiimi tollimaksust)

Kogused (tonnides)

AASTAKVOOT

1. juulist 2005 – 30. juunini 2006

Iga-aastane kasv alates 1. juulist 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Lõssipulber

Tollimaksuvaba

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Täispiimapulber

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt, maitsestamata

Tollimaksuvaba

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Muu, maitsestamata

09.4758

0406

Juust ja kohupiim

Tollimaksuvaba (2)

3 000

200


2.   Bulgaariast pärit tooted

Kvoodi number

CN-kood

Kirjeldus (1)

Kohaldatav tollimaks (% enamsoodustusrežiimi tollimaksust)

Kogused (tonnides)

AASTAKVOOT

1. juulist 2005 – 30. juunini 2006

Iga-aastane kasv alates 1. juulist 2006

09.4773

0402 10

Lõssipulber

Tollimaksuvaba (2)

3 300

300

0402 21

Täispiimapulber, magustamata

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

770

70

09.4660

0406

Juust ja kohupiim

Tollimaksuvaba (2)

7 000

300


(1)  Olenemata kaupade koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest, tuleb toodete kirjelduse sõnastust pidada üksnes soovituslikuks ning sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa raames kindlaks CN-koodide põhjal. Kui on osutatud ex CN-koodidele, määratakse sooduskorra kohaldatavus kindlaks nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse põhjal.

(2)  Soodustust kohaldatakse ainult nende toodete puhul, mille suhtes ei kohaldata ekspordisubsiidiume.”


II LISA

“VIIa LISA

1.   Tariifikvoodid vastavalt Tšiili Vabariigiga sõlmitud assotsiatsioonilepingu lisale

 

Aastased kogused (tonnides)

(alus = kalendriaasta)

 

Kvoodi nr

CN-kood

Kirjeldus (1)

Kohaldatav tollimaks (% enamsoodustusrežiimi tollimaksust)

1. veebruarist 2003 – 31. detsembrini 2003

2004

Iga-aastane kasv 2005. aastast

09.1924

0406

Juust ja kohupiim

Vabastus

1 375

1 500

75


2.   Teatavate Iisraelist pärit põllumajandustoodete suhtes kohaldatavad tariifikvoodid vastavalt määruse (EÜ) nr 747/2001 VII lisale

 

Aastased kogused (tonnides)

(alus = kalendriaasta)

Kvoodi nr

CN-kood

Kirjeldus (1)

Kohaldatav tollimaks

2004

2005

2006

Alates 2007. aastast

09.1302

0404 10

Vadak ja modifitseeritud vadak

Vabastus

824

848

872

896


(1)  Olenemata kaupade koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest, tuleb toodete kirjelduse sõnastust pidada üksnes soovituslikuks ning sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa raames kindlaks CN-koodide põhjal. Kui on osutatud ex CN-koodidele, määratakse sooduskorra kohaldatavus kindlaks nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse põhjal.”


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1037/2005,

1. juuli 2005,

millega kehtestatakse ICESi VIII alapiirkonna anšoovisevarude kaitsmise ja taastamise erakorralised meetmed

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) uue teadusliku teabe kohaselt on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid ICESi VIII alapiirkonna anšoovisevarude kaitseks ja taastamiseks. Seepärast tuleks püük viivitamata kolmeks kuuks lõpetada.

(2)

Komisjon annab keeluperioodi jooksul pärast konsulteerimist kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteega hinnangu püügikeelu läbivaatamise kohta.

(3)

Seepärast on asjakohane, et komisjon võtaks omal algatusel erakorralisi meetmeid anšoovisevarude kaitseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Anšoovisepüük ICES VIII alapiirkonnas keelatakse. Samuti on keelatud ICESi VIII alampiirkonnast püütud anšoovist pardale jätta, ümber laadida ja lossida alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse kolm kuud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1038/2005,

1. juuli 2005,

millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2771/1999, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikliga 2 on sätestatud, et vastavalt vajadusele peab komisjon liikmesriigis avama või peatama kokkuostu, kui täheldatakse, et kahel järjestikusel nädalal on selles liikmesriigis turuhind kas madalam kui 92 % sekkumishinnast või võrdne 92 % sekkumishinnaga või sellest kõrgem.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 947/2005 (3) on kehtestatud kõige uuem loetelu liikmesriikidest, kus sekkumine on peatatud. Seda loetelu tuleb kohandada seoses uute turuhindadega, mille teatas Rootsi määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikli 8 alusel. Selguse huvides tuleks kõnealune loetelu asendada ning määrus (EÜ) nr 947/2005 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Või kokkuost määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 alusel peatatakse Belgias, Taanis, Kreekas, Küprosel, Ungaris, Maltal, Madalmaades, Austrias, Sloveenias, Luksemburgis, Soomes ja Ühendkuningriigis.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 947/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 2. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2250/2004 (ELT L 381, 28.12.2004, lk 25).

(3)  ELT L 160, 23.6.2005, lk 12.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/26


NÕUKOGU OTSUS,

24. juuni 2005,

regioonide komitee liikme ametissenimetamise kohta

(2005/478/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ (1) regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006.

(2)

Regioonide komitees on vabanenud liikme koht seoses Derek BODENi tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006:

 

Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

Derek BODENi asemele.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 24. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LUX


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/27


NÕUKOGU OTSUS,

24. juuni 2005,

regioonide komitee asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2005/479/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ (1) regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2002 kuni 25. jaanuarini 2006.

(2)

Regioonide komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses Ruth BAGNALLi surmaga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006:

Sharon TAYLOR

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council)

Ruth BAGNALLi asemele.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 24. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LUX


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


Komisjon

2.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/28


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2004,

kohtuasjade COMP/D2/32448 ja 32450 Compagnie Maritime Belge SA kohta (Järelmeetmed Euroopa Kohtu 16. märtsi 2000. aasta otsusele)

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 1779 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2005/480/EÜ)

I.   SISSEJUHATUS

(1)

30. aprillil 2004. aastal võttis komisjon vastu EÜ asutamislepingu artikli 82 kohast menetlust käsitleva otsuse, millega kehtestati 3 400 000 euro suurune trahv Antwerpeni laevaühingule Compagnie Maritime Belge, SA (edaspidi “CMB”). Vastavalt nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) (1) artikli 30 sätetele avaldab komisjon poole nime ja otsuse põhilise sisu, pidades silmas ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Otsuse täieliku teksti mittekonfidentsiaalse versiooni leiate kohtuasja autentsetes keeltes ning komisjoni töökeeltes konkurentsi peadirektoraadi veebisaidilt http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   MENETLUS

(2)

Käesolev otsus on järelmeede nn Cewali kohtuasjale, milles komisjon kehtestas liinilaevanduskonverentsile Associated Central West Africa Lines (edaspidi “Cewal”) trahvi EÜ asutamislepingu artikli 86 rikkumise eest (hetkel artikkel 82, edaspidi viidatud selliselt).

(3)

Komisjoni otsusega 93/82/EMÜ (2) (edaspidi “esialgne otsus”) tuvastas komisjon muu hulgas, et Cewal ja kaks liinilaevanduskonverentsi, Cowac ja Ukwal, ning nimetatud konverentside liikmesettevõtjad olid rikkunud EÜ asutamislepingu artikli 85 lõiget 1 (hetkel artikli 81 lõige 1, edaspidi viidatud selliselt). Peale selle olid Cewali liikmesettevõtjad kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit kolmel eri viisil ning rikkunud ka EÜ asutamislepingu artiklit 82. Ettevõtjatelt nõuti rikkumiste lõpetamist.

(4)

Esialgse otsusega määras komisjon trahvi EÜ asutamislepingu artikli 82 rikkumise eest neljale Cewali liikmesettevõtjale. CMBle määrati 9,6 miljoni eküü suurune trahv.

(5)

Kõik neli ettevõtjat ja CMB tütarettevõtja CMBT esitasid esimese astme kohtule taotluse esialgse otsuse tühistamiseks. 8. oktoobri 1996. aasta otsusega (3) (edaspidi “esimese astme kohtu otsus”) jättis esimese astme kohus taotlused rahuldamata. Kohus vähendas siiski trahve. CMB trahvi vähendati 8 640 000 eküüni.

(6)

CMB, CMBT ja teine trahvitud ettevõtja Dafra-Lines A/S kaebasid esimese astme kohtu otsuse edasi. 16. märtsi 2000. aasta otsusega (4) (edaspidi “Euroopa Kohtu otsus”) lükkas Euroopa Kohus kõik esialgse otsusega sisuga seotud edasikaebuse alused tagasi,

kuid tühistas esialgse otsuse need artiklid, millega olid määratud trahvid,

jättis ülejäänud kaebuse rahuldamata.

(7)

Tühistamise põhjuseks oli see, et komisjon oli jätnud vastuväidetes selgelt välja toomata selle, et

ta kavatses määrata trahvid igale Cewali liikmele eraldi ning

et trahvide suurus määratakse kindlaks vastavalt iga ettevõtja osalusele väidetava rikkumise põhjustanud käitumises.

(8)

16. aprillil 2003. aastal saatis komisjon CMBle uued vastuväited ning teavitas CMBd sellest, et ta kavatseb vastu võtta uue otsuse, millega kehtestatakse trahvid esialgses otsuses tuvastatud rikkumiste eest. Vastuväidetes teavitas komisjon CMBd selgesõnaliselt sellest, et ta kavatseb CMBle määrata individuaalse trahvi ning trahvi suurus määratakse kindlaks vastavalt iga ettevõtja osalusele rikkumise põhjustanud käitumises.

III.   OTSUS

(9)

Käesolev otsus põhineb esialgse otsuse sisulistel järeldustel. Otsus väljendab selgesõnaliselt, et selle eesmärk ei ole täiendada ega muuta esialgses otsuses tuvastatud asjaolusid ega rikkumisi. Sellega seoses sisaldab otsus vaid kirjeldavat kokkuvõtet esialgse otsuse osadest, mis moodustavad selles tuvastatud rikkumise alused, ning kirjeldust esimese astme kohtu ja Euroopa Kohtu antud hinnangust kõnealustele osadele.

(10)

Esialgses otsuses leidis komisjon, et Cewali liikmetel oli Zaire’i ja Põhja-Euroopa sadamate vahelistel mereteedel turgu valitsev seisund. Liikmed kuritarvitasid turgu valitsevat seisundit eesmärgiga kõrvaldada kahe teise laevaliiniettevõtte konkurents järgmiselt:

nad nõudsid ainuõigusel põhineva kokkuleppe rakendamist Cewali ja Zaire’i poolvalitsusliku asutuse (Ogefrem) vahel,

kasutasid süsteemselt “hinnasõjalaevu” ning

surusid peale 100 protsendilist lojaalsust nõudvaid lepinguid ning kasutasid musti nimekirju surve avaldamiseks kasutajaile, kes sõitsid sõltumatute laevadega.

(11)

Õiguslikust hinnangust nähtub, et komisjon käsitleb esialgse otsuse rikkumiste olemasolu, laadi ning ulatusega seonduvaid osasid nii, nagu need oleksid:

res judicata või

omandanud lõpliku iseloomu, sest osade vastu hagi esitamise tähtaeg on ammu aegunud.

(12)

Trahvidega seonduva olukorra õiguslikul hindamisel on asutud seisukohale, et CMBle on antud võimalus kaitsta end kohaselt talle määratava trahvi ning trahvi aluseks olevate asjaolude suhtes.

(13)

Aegumistähtaegade suhtes on tuvastatud, et nõukogu määrusest (EMÜ) nr 2988/74 (5) tulenevad viie- ega kümneaastane aegumistähtaeg ei ole möödunud, seega on komisjoni pädevuses määrata uus trahv.

IV.   TRAHV

(14)

Komisjon peab vajalikuks trahvi määramist CMBle esialgses otsuses tuvastatud EÜ asutamislepingu artikli 82 rikkumise eest vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 4056/86 (6) artikli 19 lõikele 2.

(15)

Käesoleva otsuse aluseks on trahvide määramine, suurus ning arvestamine esialgses otsuses ja esimese astme kohtu asjakohastes kaalutlustes.

(16)

Määratud trahvi aluseks on samuti 1998. aastal vastuvõetud suunised. Trahvi määramisel raskusastme põhjal võeti arvesse rikkumiste laadi, nende tegelikku mõju turule ja asjaomasele geograafilisele turule.

(17)

Asjaomaseks geograafiliseks turuks on Põhja-Euroopa sadamate ja Zaire’i vaheliste liiniteenuste turg.

(18)

EÜ asutamislepingu artikli 82 rikkumised CMB ja teiste Cewali liikmete poolt on tõsist laadi, sest need võimaldasid Cewalil säilitada sisuliselt monopoli Zaire'i suunduvatel ja sealt algavatel liinidel. Lisaks sellele pandi rikkumised toime eesmärgiga kõrvaldada ainus konkurent asjaomasel turul.

(19)

Arvestati ka asjaolu, et Cewali president ja sekretär olid CMB töötajad ning Cewali kontor asus samades ruumides CMBga.

(20)

Esimese astme kohus tegi otsuse, et hoiatamise eesmärgil oli komisjonil seaduslik õigus arvestada asjaolu, et CMB kontsernile kuuluvad laevad vedasid esialgse otsuse vastuvõtmise ajal peaaegu kogu konverentsi lasti. Käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal nimetatud eriasjaolu ei kehti ja seetõttu ei arvestatud käesoleva otsuse tegemise ajal trahvi arvutamisel nimetatud asjaolu.

(21)

Eespool mainitud kaalutlustest lähtuvalt määras komisjon põhisummaks 1 miljon eurot iga rikkumise eest.

(22)

Põhisummat tõsteti vastavalt 20 %, 15 % ja 20 % võrra, pidades silmas rikkumiste kestust.

(23)

Silmas pidades kõnealuse teo lõpetamisest möödunud aega ning Euroopa Kohtu lahendist vastuväidete esitamiseni 2003. aasta aprillis möödunud aega, lahutati kõigist kolmest summast 50 000 eurot.

(24)

Selle tulemusel määrab komisjon trahvi suuruseks 3,4 miljonit eurot.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2004 (ELT L 68, 6.3.2004, lk 1).

(2)  ELT L 34, 10.2.1993, lk 20.

(3)  Liidetud kohtuasjad T-24/93, T-25/93, T-26/93 ja T-28/93 CMB, CMBT ja Dafra-Lines v komisjon [1996] EKL II-1201.

(4)  Liidetud kohtuasjad C-395/96 P ja C-396/96 P CMB, CMBT ja Dafra-Lines v komisjon [2000] EKL I-1365.

(5)  ELT L 319, 29.11.1974, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1/2003.

(6)  ELT L 378, 31.12.1986, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1/2003.