ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 152

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
15. juuni 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 889/2005, 13. juuni 2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1727/2003

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 890/2005, 14. juuni 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 891/2005, 14. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 458/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Tšehhi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogustega

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 892/2005, 14. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 462/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Saksa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks ette nähtud kogusega

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 893/2005, 14. juuni 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1520/2000 teatavate kõnealuse määruse artiklis 14 sätestatud summade osas

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 894/2005, 14. juuni 2005, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1210/2004 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 895/2005, 14. juuni 2005, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 10. juuni 2005, millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/63/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1705 all)  ( 1 )

18

 

*

Komisjoni otsus, 10. juuni 2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1707 all)  ( 1 )

19

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuni 2005, millega muudetakse otsust 2005/131/EÜ seoses 2005. aastal antava finantsabiga ühele ühenduse tugilaborile, mis tegeleb Ühendkuningriigis veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1711 all)

20

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP, 13. juuni 2005, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP

22

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2005,

13. juuni 2005,

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1727/2003

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 13. juuni 2005. aasta ühist seisukohta 2005/440/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. oktoobri 2002. aasta ühise seisukohaga 2002/829/ÜVJP (2) teatavate seadmete tarnimise kohta Kongo Demokraatlikku Vabariiki kehtestati embargo relvade ja nendega seotud materjalide Kongo Demokraatlikku Vabariiki tarnimise suhtes.

(2)

28. juulil 2003 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu oma resolutsiooniga 1493 (2003) (edaspidi “resolutsioon 1493 (2003)”) kehtestada embargo relvade ja nendega seotud materjalide, samuti sõjategevusega seotud abi, nõu või koolituse andmise suhtes kõigile relvastatud rühmitustele ja miilitsajõududele, kes tegutsevad Põhja- ja Lõuna-Kivu ja Ituri territooriumil, ning üldise ja kõikehõlmava kokkuleppega liitumata rühmitustele Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

(3)

Ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP nähakse ette ühise seisukoha 2002/829/ÜVJP vastavusse viimine resolutsioonis 1493 (2003) sätestatud meetmetega. Mõned neist meetmetest on ühenduse tasandil rakendatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1727/2003. (3)

(4)

Pidades silmas relvade jätkuvat ebaseaduslikku levitamist Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja nende ebaseaduslikku sissevedu nimetatud riiki, võttis ÜRO Julgeolekunõukogu, tegutsedes ÜRO põhikirja VII peatüki alusel, 18. aprillil 2005 vastu resolutsiooni 1596 (2005) (edaspidi “resolutsioon 1596 (2005)”), laiendades muu hulgas kehtivat relvaembargot kõikidele relvade saajatele Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil. Resolutsioonis 1596 (2005) nähakse ette teatavad erandid relvaembargost.

(5)

Ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP kinnitab ühises seisukohas 2002/829/ÜVJP ette nähtud embargot ja relvakaubandusega seotud abi andmise keeldu ning sätestab täiendava erandi relvaembargost ja relvakaubandusega seotud abi andmise keelust, et viia erandite nimekiri vastavusse resolutsiooniga 1596 (2005).

(6)

Sõjategevusega seotud tehnilise ja rahalise abi keelustamine kuulub asutamislepingu reguleerimisalasse. Et vältida mis tahes konkurentsimoonutusi, on vaja ühenduse meetmeid selle keelu rakendamiseks ühenduses.

(7)

Käesoleva määruse tähenduses loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(8)

Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused muuta käesoleva määruse lisa.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval.

(10)

Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 1727/2003 asendada käesoleva uue määrusega, mis sisaldab kõiki asjakohaseid sätteid Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimuva sõjategevusega seotud tehnilise ja rahalise abi keelustamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; tehnilise abi hulka kuulub ka suuline abi;

2.

sanktsioonide komitee – ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punkti 8 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee.

Artikkel 2

Keelatud on:

a)

anda, müüa, tarnida või üle anda otse või kaudselt sõjalise tegevusega seotud tehnilist abi ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või kasutamiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis;

b)

rahastada sõjategevust või anda sellega seotud rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, relvade ja nendega seotud materjali müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi ja muude teenuste osutamiseks, müümiseks, tarnimiseks või üleandmiseks otse või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või kasutamiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kaasa aidata punktides a ja b nimetatud tehingutele.

Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võib teenuseosutaja asukohaliikmesriigi lisas osutatud pädev asutus anda loa:

a)

relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes ÜRO missiooni toetamiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis või nimetatud missioonile kasutamiseks;

b)

relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe- ja politseiüksuste toetamiseks või neile kasutamiseks, eeldusel et nimetatud üksused:

i)

on lõpule viinud oma integratsiooniprotsessi või

ii)

alluvad vastavalt Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude integreeritud peastaabile või riiklikule politseile või

iii)

viivad läbi oma integratsiooniprotsessi, mis toimub Kongo DV territooriumil väljaspool Põhja- ja Lõuna-Kivu provintse ja Ituri piirkonda;

c)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustusega seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest eelnevalt teatatud.

2.   Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.

Artikkel 4

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 5

1.   Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel lisa muuta.

2.   Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

Artikkel 6

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 7

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, kaasa arvatud selle õhuruumis või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite või laevade pardal;

b)

kõigi liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

c)

kõikide juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel;

d)

kõikide ühenduse territooriumil ettevõtlusega tegelevate juriidiliste isikute, rühmituste või üksuste suhtes.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1727/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 13. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Vt käesoleva ELT lk 22.

(2)  EÜT L 285, 23.10.2002, lk 1. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP (ELT L 249, 1.10.2003, lk 64).

(3)  ELT L 249, 1.10.2003, lk 5. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1567/2004 (ELT L 285, 4.9.2004, lk 10).


LISA

Artiklis 3 lõikes 1 osutatud pädevate asutuste loetelu

 

BELGIA

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

TAANI

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

SAKSAMAA

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

EESTI

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

KREEKA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

HISPAANIA

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

PRANTSUSMAA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IIRIMAA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

ITAALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

KÜPROS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LEEDU

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUKSEMBURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

UNGARI

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

MADALMAAD

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

POOLA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SLOVEENIA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SLOVAKKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

SOOME

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

ROOTSI

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

ÜHENDKUNINGRIIK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EUROOPA ÜHENDUS

Euroopa Ühenduste Komisjon

Välissuhete peadirektoraat

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) direktoraat: komisjoni kooskõlastamine ja osalus

Üksus A.2: juriidilised ja institutsioonilised küsimused, ÜVJP ühismeetmed, sanktsioonid, Kimberley protsess

CHAR 12/163

B-1049 Brüssel

Telefon (32-2) 296 25 56

Faks (32-2) 296 75 63

E-post: Relex-Sanctions@cec.eu.int


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 890/2005,

14. juuni 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. juunil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 14. juuni 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

49,2

204

75,2

999

62,2

0707 00 05

052

91,6

999

91,6

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

63,7

528

58,5

624

63,2

999

63,0

0808 10 80

388

89,9

400

125,5

404

90,2

508

75,8

512

73,7

524

70,5

528

68,1

720

78,1

804

93,4

999

85,0

0809 10 00

052

181,2

624

183,0

999

182,1

0809 20 95

052

277,4

068

238,7

400

427,3

999

314,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

204,6

999

204,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 891/2005,

14. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 458/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Tšehhi sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogustega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 458/2005 (3) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Tšehhi sekkumisameti valduses oleva 300 000 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(3)

Tšehhi teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 100 000 tonni võrra pakkumismenetluses oleva koguse eksporti. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Tšehhi palve vastu võtta.

(4)

Võttes arvesse pakkumismenetluses olevate koguste suurendamist, näib olevat vajalik muuta määruse (EÜ) nr 458/2005 I lisas osutatud ladustamispiirkondade kaupa ladustatud koguseid.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 458/2005 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 458/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

1.   Pakkumismenetlus hõlmab kuni 400 000 tonni pehme nisu eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

2.   400 000 tonni pehme nisu ladustamispiirkonnad on nimetatud I lisas.

2.

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  ELT L 75, 22.3.2005, lk 3.

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


LISA

“I LISA

(tonnides)

Ladustamise koht

Kogus

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

400 000”


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 892/2005,

14. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 462/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Saksa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Määruses (EÜ) nr 462/2005 (3) on avatud alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva 1 000 693 tonni rukki eksportimiseks.

(3)

Saksamaa teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 300 000 tonni võrra pakkumismenetluses oleva koguse eksporti. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Saksamaa palve vastu võtta.

(4)

Võttes arvesse pakkumismenetluses olevate koguste suurendamist, näib olevat vajalik muuta määruse (EÜ) nr 462/2005 I lisas osutatud ladustamispiirkondade kaupa ladustatud koguseid.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 462/2005 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 462/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

1.   Pakkumismenetlus hõlmab kuni 1 300 693 tonni rukki eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Kanadasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Ameerika Ühendriikidesse, Liechtensteini, Mehhikosse, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

2.   1 300 693 tonni rukki ladustamispiirkonnad on nimetatud I lisas.

2.

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  ELT L 75, 22.3.2005, lk 27. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 610/2005 (ELT L 101, 21.4.2005, lk 9).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


LISA

“I LISA

(tonnides)

Ladustamise koht

Kogus

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 300 693”


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 893/2005,

14. juuni 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1520/2000 teatavate kõnealuse määruse artiklis 14 sätestatud summade osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogemus, mis on saadud pärast uute liikmesriikide ühinemist 1. mail 2004, näitab, et suurem osa eksporditoetuse maksetest tehakse reservist, millele on osutatud komisjoni 13. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1520/2000 (milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid) (2) artikli 14 lõikes 1.

(2)

Selleks, et kindlustada piisavate vahendite olemasolu, tuleks määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 14 lõikes 1 osutatud igaks eelarveaastaks ette nähtud kogusummat suurendada. Lisaks tuleks suurendada kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 3 sätestatud piirmäära, mille puhul komisjon võib peatada kogusumma kasutamise.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas asutamislepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 artiklit 14 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 1 esimeses lõigus asendatakse tekst “35 miljoni euro” tekstiga “40 miljoni euro”.

b)

Lõike 3 teises lõigus asendatakse tekst “25 miljoni euroni” tekstiga “30 miljoni euroni”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 894/2005,

14. juuni 2005,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1210/2004 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1210/2004. (3) Neid hindu ja imporditollimakse on viimati muudetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 842/2005. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2004/2005. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1210/2004 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. juunil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 232, 1.7.2004, lk 11.

(4)  ELT L 139, 2.6.2005, lk 14.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 15. juunist 2005

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

22,75

14,48

1701 99 10 (2)

22,75

9,34

1701 99 90 (2)

22,75

9,34

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 895/2005,

14. juuni 2005,

millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1966. aasta määrust nr 136/66/EMÜ õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 3 on sätestatud, et kui ühenduse hinnad on kõrgemad maailmaturuhindadest, võib selle hinnavahe katta oliiviõli eksporditoetustega kolmandatesse riikidesse.

(2)

Oliiviõli eksporditoetuste kehtestamise ja andmise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 616/72. (2)

(3)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et toetus peab olema ühesugune terves ühenduses.

(4)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikele 4 peab oliiviõli toetuse kehtestamisel arvesse võtma oliiviõli hindade ja varude praegust olukorda ja tulevikusuundumusi ühenduse turul ning maailmaturuhindu. Ent kui maailmaturu olukord ei võimalda kindlaks määrata oliiviõli kõige soodsamaid hindu, võib arvesse võtta peamiste konkureerivate taimeõlide hinda maailmaturul ning selle hinna ja oliiviõli hinna vahet tüüpilise perioodi vältel. Toetuse summa ei või ületada oliiviõli ühisturuhinna ja maailmaturuhinna vahet, mida vajadusel kohandatakse, võttes arvesse kauba eksportimise kulusid maailmaturule.

(5)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 kolmanda taande punktile b võib teha otsuse kehtestada toetus pakkumismenetluse teel. Pakkumismenetlus peab hõlmama toetuse summa ning võib piirduda teatavate sihtriikide, koguste, kvaliteediomaduste ja esitusviisidega.

(6)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 teine taane näeb ette, et oliiviõli toetused võib kehtestada erineval tasemel vastavalt sihtkohale, kui maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõuded muudavad selle vajalikuks.

(7)

Toetussumma tuleb kindlaks määrata vähemalt kord kuus. Vajaduse korral võib seda vahepeal muuta.

(8)

Nende eeskirjade kohaldamisest oliiviõlituru praeguse olukorra suhtes ja eriti oliiviõli ühenduse ja kolmandate riikide turu hindade suhtes tuleneb, et toetus tuleks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas õli- ja rasvaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisaga kehtestatakse eksporditoetused määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud toodetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. juunil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 97).

(2)  EÜT L 78, 31.3.1972, lk 1. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2962/77 (EÜT L 348, 30.12.1977, lk 53).


LISA

Komisjoni 14. juuni 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on esitatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/18


KOMISJONI OTSUS,

10. juuni 2005,

millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/63/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1705 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/437/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/63/EÜ muudeti direktiivi 2000/53/EÜ II lisa kohandamaks seda tehnika ja teaduse arenguga. Kuid enne selle otsuse vastuvõtmist ei saadetud kõiki vajalikke dokumente nõuetekohaselt Euroopa Parlamendile vastavalt nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artiklile 8. (2)

(2)

Seetõttu tuleb otsus 2005/63/EÜ kehtetuks tunnistada.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ (3) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2005/63/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/63/EÜ (ELT L 25, 28.1.2005, lk 73).

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(3)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/19


KOMISJONI OTSUS,

10. juuni 2005,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1707 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/438/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 punktiga a keelatakse kasutada pliid, elavhõbedat, kaadmiumi või kuuevalentset kroomi pärast 1. juulit 2003 turule viidavate sõidukite materjalides ja osades, välja arvatud direktiivi II lisas loetletud juhtudel ning seal kindlaksmääratud tingimustel.

(2)

Kuna toodete korduskasutamine, taasvarustamine ja eluea pikendamine on kasulik, peavad varuosad olema kättesaadavad enne 1. juulit 2003 turule viidud sõidukite remondiks. Seega tuleb lubada plii, elavhõbeda, kaadmiumi ja kuuevalentse kroomi kasutamist selliste sõidukite remondiks ettenähtud varuosades, mis viiakse turule pärast 1. juulit 2003.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/53/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/53/EÜ II lisas asendatakse “Märkuste” viies taane järgmisega:

“—

artikli 4 lõike 2 punkti a sätteid ei kohaldata pärast 1. juulit 2003 turule viidud varuosade suhtes, mida kasutatakse enne 1. juulit 2003 turule viidud sõidukite remondiks. (3)

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/63/EÜ (ELT L 25, 28.1.2005, lk 73).

(2)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  Seda punkti ei kohaldata rataste tasakaalustusvihtide, elektrimootorite süsiharjade ja piduri hõõrdkatete suhtes, kuna nende osade kohta on kehtestatud eraldi kirjed.”


15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/20


KOMISJONI OTSUS,

13. juuni 2005,

millega muudetakse otsust 2005/131/EÜ seoses 2005. aastal antava finantsabiga ühele ühenduse tugilaborile, mis tegeleb Ühendkuningriigis veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1711 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/439/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/131/EÜ ühenduse 2005. aasta finantsabi kohta ühenduse teatud tugilaboritele, (2) mis tegelevad veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele, antakse tugilaboritele ühenduse finantsabi teatavate funktsioonide ja ülesannete täitmiseks.

(2)

28. jaanuaril 2005. aastal kinnitas ELi ekspertide rühm, mida juhtis ühenduse TSE tugilabor (CRL), spongioosse entsefalopaatia (BSE) tuvastamist Prantsusmaal tapetud kitsel. See oli esimene spongioosse entsefalopaatia (BSE) juhtum looduslikes tingimustes peetavate väikemäletsejate hulgas.

(3)

Oma 28. jaanuari 2005. aasta avalduses rõhutas Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) bioloogiliste ohtude komisjon, et Prantsusmaal kitsega seotud BSE-nakkuse üksikjuhtumi olulisust tuleb veel hinnata. Sel eesmärgil märkis EFSA, et sellisel hindamisel on olulised kitsede TSEde tihendatud seire tulemused. Vastuseks sellele avaldusele võetakse alates 11. veebruarist 2005 komisjoni määrusega (EÜ) nr 214/2005 (3) kasutusele uus kitsedega seotud TSE seire programm. Kõnealuse uue seireprogrammi alusel suureneb oluliselt nii tervete tapaloomade kui testitavate põllumajandusettevõttes surnud kitsede arv.

(4)

Komisjoni 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 36/2005, millega muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III ja IX lisa seoses veiste, lammaste ja kitsede transmissiivsete spongioossete entsefalopaatia epidemioloogilise järelvalvega, (4) tutvustas väikemäletsejatel võimaliku veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) uurimise strateegiat. Strateegia hõlmab esiteks väikemäletsejatel tuvastatud positiivsete transmissiivse spongioosse entsefalopaatia juhtude läbivaatuse rakendamist riiklike tugilaborite tasandil. Teiseks, ringtest vähemalt kolmel erineval meetodil valitud laborites ühenduse TSE tugilabori (CRL) juhtimisel kõigil juhtudel, kui esimene analüüs ei välistanud BSEd. Lõpuks on vajalik tüve määramine, kui molekulaaranalüüsi tulemus vajab kinnitust. Ühenduse toetus katab kõik ringtesti ja tüve määramise kulud.

(5)

Komisjoni taotlusel oli CRLi koordineeriv roll ringtesti ja tüve määramisel erinevates laborites lülitatud 2005. aasta tööprogrammidesse.

(6)

Seetõttu tuleks suurendada ühenduse finantsabi TSE tugilabori iga-aastasele töökavale, et katta ringtesti ja tüve määramise täiendavad kulud.

(7)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2005/131/EÜ.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/131/EÜ artiklis 5 asendatakse lõige 1 järgmisega:

“1.   Ühendus annab finantsabi Ühendkuningriigile määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa peatükis b sätestatud transmissiivse spongioosse entsefalopaatia seire funktsioonide ja ülesannete täitmiseks, mille peab tagama Ühendkuningriigis Addlestone’is asuv Veterinary Laboratories Agency.

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2005 nimetatud finantsabi ei tohi ületada 810 500 eurot.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 13. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud direktiiviga (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 45, 16.2.2005, lk 15.

(3)  ELT L 37, 10.2.2005, lk 9.

(4)  ELT L 10, 13.1.2005, lk 9.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

15.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 152/22


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2005/440/ÜVJP,

13. juuni 2005,

mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

21. oktoobril 2002 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2002/829/ÜVJP (1) teatavate seadmete tarnimise kohta Kongo Demokraatlikku Vabariiki, millega kehtestati relva-, laskemoona- ja sõjavarustusembargo Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

(2)

29. septembril 2003 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2003/680/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2002/829/ÜVJP eesmärgiga rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu 28. juuli 2003. aasta resolutsiooni 1493 (2003) (edaspidi “resolutsioon 1493 (2003)”), millega kehtestatakse relvaembargo Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

(3)

18. aprillil võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1596 (2005) (edaspidi “resolutsioon 1596 (2005)”), millega kinnitatakse uuesti resolutsiooni 1493 (2003) punktis 20 kehtestatud meetmed ja millega nähakse ette nende meetmete kohaldamine kõikide Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil viibivate vastuvõtvate osapoolte suhtes.

(4)

Samuti kehtestab resolutsioon 1596 (2005) meetmed, et tõkestada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punktiga 8 asutatud komitee (edaspidi “sanktsioonide komitee”) poolt määratud kõikidel isikutel liikmesriikide territooriumile sisenemine või selle läbimine.

(5)

Lisaks külmutab resolutsioon 1596 (2005) kõik rahalised vahendid, finantsvarad ja majandusressursid, mis kuuluvad sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikutele või on otseselt või kaudselt nende kontrolli all või mis on neile kuuluvate või otseselt või kaudselt nende kontrolli all olevate üksuste valduses või selliste üksuste valduses, mis kuuluvad nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele või mis on nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute otsese või kaudse kontrolli all, ning näeb ette, et rahalisi vahendeid, finantsvarasid ja majandusressursse ei anta selliste isikute ja üksuste kasutusse ega nende toetuseks.

(6)

On asjakohane integreerida ühise seisukohaga 2002/829/ÜVJP kehtestatud meetmed ja resolutsiooni 1596 (2005) kohaselt kehtestatavad meetmed ühte õigusakti.

(7)

Ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP tuleks seega kehtetuks tunnistada.

(8)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas relvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ettenähtud varuosade otsene või kaudne Kongo Demokraatlikku Vabariiki tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Samuti on keelatud:

a)

otse või kaudselt anda, müüa, tarnida või üle anda tehnilist abi, vahendusteenuseid ning muid sõjalise tegevuse ja relvade ning igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatute jaoks ettenähtud varuosade varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või seal kasutamiseks;

b)

otse või kaudselt rahastada sõjaga seotud tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või tehnilise abi, vahendusteenuste ja muude teenuste osutamiseks, müümiseks, tarnimiseks või üleandmiseks ühelegi isikule, üksusele või asutusele Kongo Demokraatlikus Vabariigis või seal kasutamiseks.

Artikkel 2

1.   Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes või relvade ja nendega seotud materjalidega seotud tehnilise abi osutamise ning vahendustegevuse ja muude teenuste rahastamise suhtes, mis on ettenähtud üksnes Kongo Demokraatliku Vabariigi politsei- ja sõjaväeüksuste toetamiseks ja kasutamiseks nende poolt, tingimusel et:

i)

nimetatud üksused on lõpetanud enda integreerimise või

ii)

nimetatud üksused tegutsevad vastavalt kas Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude ülemjuhataja või Kongo Demokraatliku Vabariigi riikliku politsei alluvuses või

iii)

nimetatud üksuste integreerimisprotsess leiab Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil aset väljaspool Põhja- ja Lõuna-Kivu provintse ja Ituri piirkonda;

b)

relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide tarnimise, müümise või üleandmise suhtes või relvade ja nendega seotud materjalidega seotud tehnilise abi, vahendustegevuse ja muude teenuste osutamise suhtes, mis on ettenähtud üksnes ÜRO missiooni Kongo Demokraatlikus Vabariigis (edaspidi “MONUC”) toetamiseks ja kasutamiseks selle poolt;

c)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustuse tarnimise, müügi või üleandmise suhtes või sellise mittesurmava sõjavarustusega seotud abi ja koolituse andmine suhtes, kui sellisest tarnimisest või andmisest teatatakse eelnevalt sanktsioonide komiteele.

2.   Lõikes 1 osutatud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimine, müümine või üleandmine võib toimuda üksnes vastuvõtukohtades, mille on määranud Rahvusliku Ühtsuse ja Ülemineku Valitsus koostöös MONUCiga ning millest on sanktsioonide komiteele eelnevalt teatatud.

3.   Lõikes 1 osutatud relvade ja nendega seotud materjalide tarnimine, müük ja üleandmine või teenuste osutamine võib toimuda üksnes liikmesriikide pädevate asutuste poolt antud loa alusel.

4.   Liikmesriigid hindavad lõikes 1 käsitletud tarneid üksikjuhtude kaupa, võttes täiel määral arvesse Euroopa Liidu relvaekspordi tegevusjuhendi kriteeriume. Liikmesriigid nõuavad piisavaid kaitsemeetmeid lõike 3 kohaselt antud volituste kuritarvitamise vastu ja võtavad vajaduse korral meetmeid tarnitud relvade ja nendega seotud materjalide tagasitoomiseks.

Artikkel 3

Kooskõlas resolutsiooniga 1596 (2005) tuleb piiravaid meetmeid võtta sanktsioonide komitee poolt määratud isikute suhtes, kes rikuvad relvaembargot.

Asjakohased isikud on loetletud käesoleva ühise seisukoha lisas.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada artiklis 3 osutatud isikutel oma territooriumile sisenemine või selle läbimine.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui sanktsioonide komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkide saavutamisele, milleks on rahu ja riigisisene leppimine Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning stabiilsuse tagamine selles piirkonnas.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 5

1.   Artiklis 3 osutatud isikute otseses või kaudses omandis olevad või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad või selliste isikute otseses või kaudses omandis olevate või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavate või nende nimel või juhtimisel tegutsevate isikute kontrollitavate lisas määratletud üksuste valduses olevad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi sellise isiku ega üksuse käsutusse ega tema toetuseks.

3.   Erandeid võib teha rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside osas, mis:

a)

on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

on ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest, pärast asjaomase liikmesriigi poolt sanktsioonide komiteele teatatud kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole nelja tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust;

d)

on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud;

e)

on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne resolutsiooni 1596 (2005) vastuvõtmise kuupäeva ja artiklis 3 viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid, tingimusel,

et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas oleva nimekirja ja rakendab selle muudatused komitee otsuse alusel.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 8

Käesolev ühine seisukoht vaadatakse läbi hiljemalt 12 kuu möödumisel selle vastuvõtmisest ja pärast seda iga 12 kuu järel, arvestades Julgeolekunõukogu otsustega vastavalt Kongo Demokraatlikus Vabariigis rahu- ja üleminekuprotsessil tehtud edusammudele.

Artikkel 9

Ühine seisukoht 2002/829/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxsembourg, 13. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 285, 23.10.2002, lk 1. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP (ELT L 249, 1.10.2003, lk 64).


LISA

Artiklites 3, 4 ja 5 osutatud isikute ja üksuste nimekiri

(Lisa täidetakse pärast seda, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punkti 8 alusel asutatud komitee on kindlaks määranud kõnealused isikud.)