ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
4. juuni 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 850/2005, 30. mai 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2500/2001, et võimaldada ühenduse abi kasutamist vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktile c

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 851/2005, 2. juuni 2005, millega muudetakse vastastikkuse mehhanismi osas määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 852/2005, 3. juuni 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 853/2005, 3. juuni 2005, millega 47. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

8

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/37/EÜ, 3. juuni 2005, millega muudetakse nõukogu direktiive 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ teraviljas ja teatavates taimsetes saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide osas ( 1 )

10

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 30. mai 2005, millega muudetakse otsuseid 2004/696/EÜ ja 2004/863/EÜ ühenduse rahalise toetuse kohta TSEde likvideerimise ja seire programmidele 2005. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1550 all)

24

 

*

Komisjoni otsus, 30. mai 2005, millega muudetakse otsust 2003/634/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1563 all)  ( 1 )

29

 

*

Komisjoni otsus, 1. juuni 2005, millega lubatakse Maltal kasutada veisekarja statistiliste vaatluste asemel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises sätestatud süsteemi (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1588 all)  ( 1 )

30

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 20. mai 2005. aasta määruse (EÜ) nr 770/2005 (impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast) parandus (ELT L 128, 21.5.2005)

31

 

*

Komisjoni 10. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2199/2004 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3846/87, millega kehtestatakse põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks) parandus (ELT L 380, 24.12.2004)

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 850/2005,

30. mai 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2500/2001, et võimaldada ühenduse abi kasutamist vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktile c

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 181a lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (2) (edaspidi finantsmäärus) artikli 54 lõikes 2 on sätestatud võimalus täita ühenduse eelarvet kaudse tsentraliseeritud haldamise teel ja selles määratakse kindlaks eelarve täitmise eritingimused.

(2)

Finantsmääruse artikli 54 lõike 2 punkti c kohane kaudne tsentraliseeritud haldamine on eelnevalt olnud kasulik vahend ühinemiseelse abi valdkonnas eelkõige seoses tehnilise abi infobüroo (TAIEX) tegevusega.

(3)

Türgi on olnud viimastel aastatel peamine TAIEXi abisaaja ja talle tuleks jätkuvalt võimaldada selle abivahendi kasutamist ka vastavalt finantsmääruses sätestatud reeglitele.

(4)

Ühinemiseelse abi valdkonnas on soovitav kasutada ühtlustatud lähenemisviisi ning sellepärast peaks kasutatav lähenemisviis olema samasugune nagu nõukogu määrustes (EMÜ) nr 3906/89 (Phare) (3) ja (EÜ) nr 2666/2000 (CARDS). (4)

(5)

Sellepärast tuleks vastavalt muuta nõukogu 17. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2500/2001, mis käsitleb Türgile ühinemiseelse finantsabi andmist, (5)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusele (EÜ) nr 2500/2001 lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 6a

Komisjon võib nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (6) artiklis 54 kindlaksmääratud piirides otsustada anda avaliku võimu teostamise ja eelkõige eelarve täitmisega seotud ülesanded selle määruse artikli 54 lõikes 2 loetletud asutustele. Nimetatud määruse artikli 54 lõike 2 punktis c loetletud asutustele võib anda avaliku võimu teostamise ülesandeid, kui neid tunnustatakse rahvusvaheliselt, nad vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimis- ja kontrollisüsteemidele ning nende üle teostab järelevalvet avalik-õiguslik asutus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. mai 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  Arvamus on esitatud 28. aprillil 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2257/2004 (ELT L 389, 30.12.2004, lk 1).

(4)  EÜT L 306, 7.12.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2257/2004.

(5)  EÜT L 342, 27.12.2001, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 1).

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.”


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 851/2005,

2. juuni 2005,

millega muudetakse vastastikkuse mehhanismi osas määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkti i,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 (2) artikli 1 lõikes 4 sätestatud mehhanism on osutunud sobimatuks selliste vastastikkuse põhimõtet eiravate olukordade lahendamisel, kus kõnealuse määruse II lisa loetelus nimetatud kolmas riik, st kolmas riik, kelle kodanikud on viisanõudest vabastatud, säilitab või kehtestab ühe või mitme liikmesriigi kodanike suhtes viisanõude. Solidaarsus nende liikmesriikide suhtes, kes on sattunud vastastikkuse põhimõtte puudumist väljendavasse olukorda, nõuab olemasoleva mehhanismi kohandamist, et tagada selle tõhusus.

(2)

Võttes arvesse selliste vastastikkuse põhimõtte puudumist väljendavate olukordade tõsidust, on oluline, et asjaomane liikmesriik või liikmesriigid neist tingimata teataksid. Tagamaks, et kõnealune kolmas riik taaskehtestaks asjaomaste liikmesriikide kodanike suhtes viisavaba liikumise, tuleks ette näha erineva taseme ja mõjuga meetmeid hõlmav mehhanism, mida saab kiiresti rakendada. Seega peaks komisjon viivitamata võtma kõnealuse kolmanda riigi suhtes vajalikud meetmed, esitama nõukogule aruande ning ta peaks suutma teha nõukogule mis tahes hetkel ettepaneku, et nõukogu võtaks vastu ajutise otsuse taaskehtestada kõnealuse kolmanda riigi kodanike suhtes viisanõue. Sellise ajutise otsuse vastuvõtmine ei tohiks muuta võimatuks kõnealuse kolmanda riigi kandmist määruse (EÜ) nr 539/2001 I lisa nimekirja. Lisaks tuleks ette näha ajaline seos ajutise meetme jõustumise ja iga kõnealuse riigi I lisa nimekirja kandmise ettepaneku vahel.

(3)

Kolmanda riigi otsus kehtestada või taaskehtestada viisavaba liikumine ühe või mitme liikmesriigi kodanike suhtes peaks nõukogu otsusega ajutiselt taaskehtestatud viisanõude automaatselt lõpetama.

(4)

Muudetud solidaarsusmehhanismi eesmärk on täieliku vastastikkuse saavutamine kõigi liikmesriikide suhtes ja tõhusa ning usaldusväärse mehhanismi loomine selle tagamiseks.

(5)

Määrust (EÜ) nr 539/2001 tuleks vastavalt muuta.

(6)

Tuleks ette näha üleminekukord olukorraks, kus mõne liikmesriigi suhtes kehtib käesoleva määruse jõustumise hetkel määruse (EÜ) nr 539/2001 II lisas loetletud kolmandate riikide kehtestatud viisanõue.

(7)

Islandi ja Norra suhtes kujutab käesolev määrus endast Schengeni acquis’ sätete edasiarendust lepingu tähenduses, mille on sõlminud Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariik ja Norra Kuningriik nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (3) nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (4) artikli 1 punktis B osutatud valdkonnas.

(8)

Määrus (EÜ) nr 539/2001 ei ole siduv Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes. Seetõttu ei osale need riigid käesoleva määruse vastuvõtmisel ning määrus ei ole neile siduv ega kuulu nende suhtes kohaldamisele.

(9)

Šveitsi suhtes kujutab käesolev määrus endast Schengeni acquis’ sätete edasiarendust lepingu tähenduses, mille on sõlminud Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ning Šveitsi Konföderatsioon Šveitsi Konföderatsiooni ühinemiseks Schengeni acquis (5) sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonnas koostoimes nõukogu otsusega 2004/849/EÜ (6) ja nõukogu otsuse 2004/860/EÜ (7) artikli 4 lõikega 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 539/2001 artiklit 1 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Kui II lisa nimekirjas loetletud kolmas riik kehtestab mõne liikmesriigi kodanike suhtes viisanõude, kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

90 päeva jooksul pärast viisanõude kehtestamist või väljakuulutamist teatab asjaomane liikmesriik sellest kirjalikult nõukogule ja komisjonile. Teade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Teates tuleb märkida meetme rakendamise kuupäev ning asjakohaste reisidokumentide ja viisade tüüp.

Kui kolmas riik otsustab viisanõude kaotada enne nimetatud tähtaja möödumist, muutub teatamine ülearuseks;

b)

komisjon võtab vahetult pärast teate avaldamist ja asjaomase liikmesriigiga konsulteerides meetmeid koos kolmanda riigi asutustega viisavaba liikumise taastamiseks;

c)

90 päeva jooksul pärast teate avaldamist esitab komisjon asjaomase liikmesriigiga konsulteerides nõukogule aruande. Aruandele võib lisada ettepaneku taaskehtestada kõnealuse kolmanda riigi kodanike suhtes ajutiselt viisanõue. Komisjon võib nimetatud ettepaneku esitada ka pärast aruande arutelu toimumist nõukogus. Nõukogu võtab kolme kuu jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu otsuse nimetatud ettepaneku kohta;

d)

kui komisjon peab seda vajalikuks, võib ta ilma eelnevat aruannet esitamata teha ettepaneku taaskehtestada punktis c osutatud kolmanda riigi kodanike suhtes ajutiselt viisanõue. Ettepaneku suhtes kohaldatakse punktis c sätestatud menetlust. Asjaomane liikmesriik võib teatada, kui ta soovib, et komisjon loobuks viisanõude ajutisest taaskehtestamisest ilma eelnevat aruannet esitamata;

e)

punktides c ja d osutatud menetlus ei piira komisjoni õigust teha ettepanek käesoleva määruse muutmiseks, et kanda asjaomane kolmas riik I lisasse. Juhul, kui on otsustatud rakendada punktides c ja d osutatud ajutist meedet, esitab komisjon määruse muutmise ettepaneku hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast ajutise meetme jõustumist. Määruse muutmise ettepanek sisaldab ka sätteid ajutiste meetmete tühistamise kohta, mis võivad olla kehtestatud vastavalt punktides c ja d viidatud menetlustele. Samal ajal jätkab komisjon jõupingutusi, et mõjutada asjaomase kolmanda riigi asutusi taastama viisavaba liikumine asjaomase liikmesriigi kodanikele;

f)

kui kõnealune kolmas riik tühistab viisanõude, teatab liikmesriik sellest viivitamatult nõukogule ja komisjonile. Teade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias. Kõik punkti d kohaselt kehtestatud ajutised meetmed lõpevad seitse päeva pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist. Kui asjaomane kolmas riik on kehtestanud viisanõude kahe või enama liikmesriigi kodanikele, lõpevad ajutised meetmed alles pärast viimast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.”

2.

Lisatakse järgmine lõige:

“5.   Niikaua kui viisavabastuse vastastikkuse põhimõtet jätkuvalt ei kohaldata II lisa loetelus nimetatud kolmanda riigi poolt mõne liikmesriigi suhtes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule enne iga paarisaasta 1. juulit aruande vastastikkuse põhimõtte puudumist väljendava olukorra kohta ning vajaduse korral asjakohased ettepanekud.”

Artikkel 2

Liikmesriigid, kelle kodanike suhtes kehtib seisuga 24. juuni 2005 määruse (EÜ) nr 539/2001 II lisa nimekirjas esineva kolmanda riigi kehtestatud viisanõue, teatavad selles 24. juuliks 2005 kirjalikult nõukogule ja komisjonile. Teade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 1 lõike 4 punktid b–f kuuluvad kohaldamisele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on liikmesriikides tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Luxembourg, 2. juuni 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

L. FRIEDEN


(1)  Arvamus esitatud 28. aprillil 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(4)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(5)  Nõukogu dok 13054/04, kättesaadav võrguleheküljel http://register.consilium.eu.int

(6)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 26.

(7)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 852/2005,

3. juuni 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. juunil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 3. juuni 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2005,

3. juuni 2005,

millega 47. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, 27. mai 2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

1. juunil 2005 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seetõttu tuleks vastavalt muuta I lisa.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2005

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 757/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 38).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmine kanne:

 

Islami rühmitus Jihad (teiste nimedega a) Jama’at al-Jihad, b) Liibüa ühendus, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Usbekistani islami rühmitus Jihad, i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/10


KOMISJONI DIREKTIIV 2005/37/EÜ,

3. juuni 2005,

millega muudetakse nõukogu direktiive 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ teraviljas ja teatavates taimsetes saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 1, punktile f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Järgmised olemasolevad toimeained on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse: maleiinhappehüdrasiid komisjoni direktiiviga 2003/31/EÜ, (4) propüsamiid komisjoni direktiiviga 2003/39/EÜ (5) ning mekoprop ja mekoprop-P komisjoni direktiiviga 2003/70/EÜ. (6)

(2)

Uued olemasolevad toimeained isoksaflutool, trifloksüstrobiin, karfentrasoon-etüül ja fenamidoon kanti komisjoni direktiiviga 2003/68/EÜ (7) direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Asjaomased toimeained on direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud kavandatud kasutusviisi kohta esitatud teabe hindamise alusel. Teatavad liikmesriigid on esitanud asjaomase teabe vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Olemasolev teave on läbi vaadatud ja see on piisav teatavate jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks.

(4)

Kui ei ole kehtestatud ühenduse piirnormi või ajutist jääkide piirnormi, peavad liikmesriigid enne kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise lubamist kehtestama ajutised siseriiklikud piirnormid vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.

(5)

Samasuguses korras määratakse kindlaks ja hinnatakse ühenduses jääkide suhtes kehtestatud piirnorme ja Codex Alimentarius’es soovitatud piirnorme. Codex Alimentarius’es on kehtestatud maleiinhappehüdrasiidile piiratud arv jääkide piirnorme. Direktiivis 90/642/EMÜ on juba kehtestatud ühenduse jääkide piirnormid maleiinhappehüdrasiidile (nõukogu direktiiv 1993/58/EMÜ (8)) ning direktiivides 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ propüsamiidile (nõukogu direktiivid 1996/32/EÜ (9) ja 96/33/EÜ (10)). Neid võetakse arvesse käesoleva direktiiviga kohandatud asjaomaste jääkide piirnormide kehtestamisel. Codex Alimentarius’es kehtestatud jääkide piirnorme, mis soovitatakse lähitulevikus tühistada, ei võetud arvesse. Codex Alimentarius’el põhinevaid jääkide piirnorme hinnati tarbijatele tekkivate ohtude seisukohast. Komisjon ei tuvastanud kättesaadavatel uurimustel põhinevate toksikoloogiliste lõpp-punktide alusel mingisugust ohtu.

(6)

Asjaomaste toimeainete lisamisega direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse vormistati nende toimeainete tehnilised ja teaduslikud hinnangud komisjoni aruannetena. Kõnealuste toimeainete hindamisaruanded vormistati komisjoni direktiivi põhjendustes 1 ja 2 nimetatud kuupäevadel. Kõnealustes aruannetes määrati kindlaks nimetatud toimeainete aktsepteeritav päevadoos (ADI) ja vajaduse korral akuutne standarddoos. Tarbijate kokkupuudet asjaomase toimeainega töödeldud toiduainetega on mõõdetud ja hinnatud vastavalt ühenduse menetlustele. Samuti on arvesse võetud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhiseid (11) ja taimede teaduskomitee arvamust (12) kasutatava metoodika kohta. Järelduste kohaselt ei põhjusta kavandatud jääkide piirnormid kõnealuste aktsepteeritavate päevadooside ja akuutsete standarddooside ületamist.

(7)

Tarbijate nõuetekohaseks kaitsmiseks kokkupuute eest taimekaitsevahendite loata kasutamisest tekkinud jääkainetega kehtestatakse ajutiseks jääkide piirnormiks asjakohastele toote ja pestitsiidi kombinatsioonidele alumine määramispiir.

(8)

Selliste ajutiste piirnormide kehtestamine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada asjaomastele toimeainetele ajutisi jääkide piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja nimetatud direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse asjaomase toimeaine edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Pärast seda peaksid jääkide piirnormid muutuma lõplikuks.

(9)

Seega tuleb direktiivide 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisadesse lisada või seal asendada kõik kõnealuste taimekaitsevahendite kasutamisest tekkinud jäägid, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutamise keelust kinnipidamist ning kaitsta tarbijat. Kui jääkide piirnormid on juba määratletud kõnealuste direktiivide lisades, on asjakohane neid muuta. Kui jääkide piirnorme ei ole seni määratletud, on asjakohane need esmakordselt kehtestada.

(10)

Seetõttu tuleks direktiive 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse järgmiselt.

a)

II lisa A osasse lisatakse käesoleva direktiivi I lisas esitatud isoksaflutooli, trifloksüstrobiini, karfentrasoon-etüüli, mekopropi, mekoprop-P, maleiinhappehüdrasiidi ja fenamidooni pestitsiidide jääkide piirnormid.

b)

II lisa A osas asendatakse propüsamiidi pestitsiidide jääkide piirnormid käesoleva direktiivi II lisas esitatu piirnormidega.

Artikkel 2

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse järgmiselt.

a)

II lisasse lisatakse käesoleva direktiivi III lisas esitatud isoksaflutooli, trifloksüstrobiini, karfentrasoon-etüüli, mekopropi, mekoprop-P ja fenamidooni pestitsiidide jääkide piirnormid.

b)

II lisas asendatakse propüsamiidi ja maleiinhappehüdrasiidi pestitsiidide jääkide piirnormid käesoleva direktiivi IV lisas esitatutega.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 4. detsembriks 2005. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid hakkavad neid norme kohaldama alates 4. detsembrist 2006.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende poolt käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/61/EÜ (ELT L 127, 29.4.2004, lk 81).

(2)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/115/EÜ (ELT L 374, 22.12.2004, lk 64).

(3)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/34/EÜ (ELT L 125, 18.5.2005, lk 5).

(4)  ELT L 101, 23.4.2003, lk 3.

(5)  ELT L 124, 20.5.2003, lk 30.

(6)  ELT L 184, 23.7.2003, lk 9.

(7)  ELT L 177, 16.7.2003, lk 12.

(8)  EÜT L 211, 23.8.1993, lk 6.

(9)  EÜT L 144, 18.6.1996, lk 12.

(10)  EÜT L 144, 18.6.1996, lk 35.

(11)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), koostatud GEMS/Food Programme’ poolt koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega, avaldatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt 1997 aastal (WHO/FSF/FOS.97.7).

(12)  Taimede teaduskomitee arvamus nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (Taimede teaduskomitee avaldatud arvamus, 14. juuli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).


I LISA

Maksimaalsed tasemed mg/kg

Pestitsiidijäägid

Üksiktooted, millele MRLid rakenduvad

Isoksaflutool (isoksaflutooli, RPA 202248 ja RPA 203328 summa, väljendatuna isoksaflutoolina) (1)

0,05 (2)  (3)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad

Trifloksüstrobiin

0,3 (3) Oder

0,05 (3) Rukis

0,05 (3) Tritikale, nisu

0,02 (2)  (3) Teised teraviljad

Karfentrasoon-etüül (määratletud karfentrasoonina ja väljendatud karfentrasoon-etüülina)

0,05 (2)  (3)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad

Fenamidoon

0,02 (2)  (3)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad

Mecoprop (mecoprop-p ja mecoprop summa väljendatuna mecopropina)

0,05 (2)  (3)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad

Maleiinhappe hüdrasiid

0,2 (2)  (3)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad


(1)  RPA 202248 on 2-tsüano-3-tsüklopropüül-1-(2-metüülsulfonüül-4-trifluorometüülphenüül) propaan-1,3-dioon. RPA 203328 on 2-metaansulfonüül-4-trifluorometüülbensoikhape.

(2)  Märgib analüütilise määratlemise madalamat piiri.

(3)  Näitab tinglikku maksimaalset jääktaset vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f: paranduse puudumise puhul muutub see tase otsustavaks koos järgneva mõjutusega alates 24. juunist 2009.


II LISA

Piirnormid mg/kg

Pestitsiidide jäägid

Üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

propüsamiid

0,02 (1)  (2)

TERAVILJAD

Oder, tatar, mais, hirss, kaer, riis, rukis, suhkrusorgo, tritikale, nisu, teised teraviljad


(1)  Väljendab analüütiliselt määratletud alammäära.

(2)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f: kui piirnormi ei muudeta, siis muutub see lõplikuks alates 24. juunist 2009.


III LISA

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Isoksaflutool (isoksaflutooli, RPA 202248 ja RPA 203328 summa, väljendatuna isoksaflutoolina) (1)

Trifloksüstrobiin

Karfentrasoon-etüül (määratletud karfentrasoonina ja väljendatud karfentrasoon-etüülina)

Fenamidoon

Mekoprop (mekoprop-P ja mekoprop summa väljendatuna mekopropina)

1.

Puuvili – värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, säilitatud külmutatuna, suhkrulisandita; pähklid

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

TSITRUSVILJAD

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Greip

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

Mandariinid (sealhulgas klementiinid ja teised hübriidid)

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

Pomelid

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

ii)

PUUPÄHKLID (koorega või ilma)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandlid

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

India pähklid

 

 

 

 

 

Kastanid

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

Pekaanipähklid

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Õunad

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikoosid

 

1 (3)

 

 

 

Kirsid

 

1 (3)

 

 

 

Virsikud (sealhulgas nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

1 (3)

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

Muud

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

MARJAD JA VÄIKEPUUVILJAD

 

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Murakad

 

 

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

d)

Teised väikepuuviljad ja marjad (välja arvatud looduses kasvavad)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Mustikad

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

1 (3)

 

 

 

Karusmarjad

 

1 (3)

 

 

 

Muud

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Metsamarjad ja looduses kasvavad puuviljad

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

MITMESUGUSED

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

Banaanid

 

0,05 (3)

 

 

 

Datlid

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

Kumkvaadid

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

 

Oliivid

 

 

 

 

 

Kannatuslille viljad

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

Papaiad

 

 

 

 

 

Muud

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Peet

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

Seller

 

 

 

 

 

Mädarõigas

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

 

Redis

 

 

 

 

 

Aedpiimjuur

 

 

 

 

 

Maguskartul

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

ii)

SIBULTAIMED

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Küüslauk

 

 

 

 

 

Sibul

 

 

 

 

 

Šalott

 

 

 

 

 

Roheline sibul

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

Tomatid

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Piprad

 

 

 

 

 

Baklažaanid

 

 

 

 

 

Muud

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Kõrvitsalised — söödava koorega

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Kurgid

 

 

 

 

 

Kornišonid

 

 

 

 

 

Suvikõrvitsad

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

 

Melonid

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Kabatšokid

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

 

 

 

 

Muud

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Suhkrumais

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KAPSASTAIMED

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Õisikkapsad

 

 

 

 

 

Brokkoli

 

 

 

 

 

Lillkapsad

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

Rooskapsas

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

c)

Lehtkapsad

 

 

 

 

 

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

Söödakapsas

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

d)

Nuikapsad

 

 

 

 

 

v)

LEHTTAIMED JA VÄRSKED MAITSETAIMED

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salat ja muu sarnane

 

 

 

2 (3)

 

Salatkress

 

 

 

 

 

Põldkännak

 

 

 

 

 

Salat

 

 

 

 

 

Eskariool

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

b)

Spinat ja muu sarnane

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spinat

 

 

 

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

c)

Ürt-allikkress

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Salatsigur

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Maitsetaimed

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

Murulauk

 

 

 

 

 

Petersell

 

 

 

 

 

Sellerilehed

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Oad (kaunaga)

 

 

 

 

 

Oad (kaunadeta)

 

 

 

 

 

Herned (kaunaga)

 

 

 

 

 

Herned (kaunadeta)

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

vii)

VARSTAIMED (värsked)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Spargel

 

 

 

 

 

Hispaania artišokk

 

 

 

 

 

Seller

 

 

 

 

 

Apteegitill

 

 

 

 

 

Kera-artišokk

 

 

 

 

 

Porrulauk

 

 

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

viii)

SEENED

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Kultuurseened

 

 

 

 

 

b)

Metsaseened

 

 

 

 

 

3.

Kaunviljad

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Oad

 

 

 

 

 

Läätsed

 

 

 

 

 

Herned

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

4.

Õliseemned

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linaseemned

 

 

 

 

 

Maapähklid

 

 

 

 

 

Mooniseemned

 

 

 

 

 

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

Päevalilleseemned

 

 

 

 

 

Rapsiseemned

 

 

 

 

 

Sojaoad

 

 

 

 

 

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

5.

Kartulid

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Varajased kartulid

 

 

 

 

 

Söögikartulid

 

 

 

 

 

6.

Tee (lehed ja varred, kuivatatud, kääritatud või muul kujul, Camellia sinensise lehtedest)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Humalad (kuivatatud), sealhulgas humalakuulid ja kontsentreerimata pulber

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 on 2-tsüano-3-tsüklopropüül-1-(2-metüülsulfonüül-4-trifluorometüülphenüül) propaan-1,3-dioon. RPA 203328 on 2-metaansulfonüül-4-trifluorometüülbensoikhape.

(2)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(3)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f: kui piirnormi ei muudeta, siis muutub see lõplikuks alates 24. juunist 2009.


IV LISA

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Propüsamiid

Maleiinhappe hüdrasiid

1.

Puuvili – värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, säilitatud külmutatuna, ei sisalda lisatud suhkrut; pähklid

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

TSITRUSVILJAD

 

 

Greip

 

 

Sidrunid

 

 

Laimid

 

 

Mandariinid (sealhulgas klementiinid ja teised hübriidid)

 

 

Apelsinid

 

 

Pomelid

 

 

Muud

 

 

ii)

PUUPÄHKLID (koorega või ilma)

 

 

Mandlid

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

Kašupähklid

 

 

Kastanid

 

 

Kookospähklid

 

 

Sarapuupähklid

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

Pekaanipähklid

 

 

Piiniapähklid

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

Kreeka pähklid

 

 

Muud

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

 

 

Õunad

 

 

Pirnid

 

 

Küdooniad

 

 

Muud

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

 

Aprikoosid

 

 

Kirsid

 

 

Virsikud (sealhulgas nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

 

Ploomid

 

 

Muud

 

 

v)

MARJAD JA VÄIKEPUUVILJAD

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

Lauaviinamarjad

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

 

 

c)

Koguviljad (välja arvatud looduses kasvavad)

 

 

Murakad

 

 

Põldmurakad

 

 

Logani murakad

 

 

Vaarikad

 

 

Muud

 

 

d)

Muud väikepuuviljad ja marjad (välja arvatud metsikud)

 

 

Mustikad

 

 

Jõhvikad

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

Karusmarjad

 

 

Muud

 

 

e)

Metsamarjad ja metsikud puuviljad

 

 

vi)

MITMESUGUSED

 

 

Avokaadod

 

 

Banaanid

 

 

Datlid

 

 

Viigimarjad

 

 

Kiivid

 

 

Kumkvaadid

 

 

Litšid

 

 

Mangod

 

 

Oliivid

 

 

Kannatuslille viljad

 

 

Ananassid

 

 

Papaiad

 

 

Muud

 

 

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

 

i)

JUUR- JA MUGULTAIMED

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Peet

 

 

Porgand

 

 

Seller

 

 

Mädarõigas

 

 

Pirnid

 

 

Pastinaak

 

 

Juurpetersell

 

 

Redis

 

 

Aedpiimjuur

 

 

Maguskartul

 

 

Kaalikas

 

 

Naeris

 

 

Jamss

 

 

Muud

 

 

ii)

SIBULTAIMED

0,02 (1)  (2)

 

Küüslauk

 

15 (2)

Sibul

 

15 (2)

Šalott

 

15 (2)

Roheline sibul

 

 

Muud

 

0,2 (1)  (2)

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Maavitsalised

 

 

Tomatid

 

 

Piprad

 

 

Baklažaanid

 

 

Teised

 

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

Kurgid

 

 

Kornišonid

 

 

Suvikõrvitsad

 

 

Muud

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

Melonid

 

 

Kabatšokid

 

 

Arbuusid

 

 

Muud

 

 

d)

Suhkrumais

 

 

iv)

KAPSASTAIMED

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Õisikkapsad

 

 

Brokkoli

 

 

Lillkapsad

 

 

Muud

 

 

b)

Peakapsad

 

 

Rooskapsas

 

 

Peakapsas

 

 

Muud

 

 

c)

Lehtkapsad

 

 

Hiina kapsas

 

 

Söödakapsas

 

 

Muud

 

 

d)

Nuikapsad

 

 

v)

LEHTTAIMED JA VÄRSKED ÜRDID

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salat ja muu sarnane

1 (2)

 

Salatkress

 

 

Põldkännak

 

 

Salat

 

 

Eskariool

 

 

Muud

 

 

b)

Spinat ja muu sarnane

0,02 (1)  (2)

 

Spinat

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

Muud

 

 

c)

Ürt-allikkress

0,02 (1)  (2)

 

d)

Salatsigur

0,02 (1)  (2)

 

e)

Maitsetaimed

1 (2)

 

Aed-harakputk

 

 

Murulauk

 

 

Petersell

 

 

Sellerilehed

 

 

Muud

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Oad (kaunaga)

 

 

Oad (kaunadeta)

 

 

Herned (kaunaga)

 

 

Herned (kaunadeta)

 

 

Muud

 

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Spargel

 

 

Hispaania artišokk

 

 

Seller

 

 

Apteegitill

 

 

Kera-artišokk

 

 

Porrulauk

 

 

Rabarber

 

 

Muud

 

 

viii)

SEENED

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Kultuurseened

 

 

b)

Metsaseened

 

 

3.

Kaunviljad

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Oad

 

 

Läätsed

 

 

Herned

 

 

Muud

 

 

4.

Õliseemned

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linaseemned

 

 

Maapähklid

 

 

Mooniseemned

 

 

Seesamiseemned

 

 

Päevalilleseemned

 

 

Rapsiseemned

 

 

Sojaoad

 

 

Sinepiseemned

 

 

Puuvillaseemned

 

 

Muud

 

 

5.

Kartulid

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Varajased kartulid

 

 

Söögikartulid

 

 

6.

Tee (lehed ja varred, kuivatatud, kääritatud või muul kujul, Camellia Sinensise Lehtedest)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Humalad (kuivatatud), sealhulgas humalakuulid ja kontsentreerimata pulber

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike1 punktile f: kui piirnormi ei muudeta, siis muutub see lõplikuks alates 24. juuni 2009.

(3)  Kartuli jääkide piirnormide puhul tuleb täpsustada olemasolevaid nõutud andmeid 18 kuu pärast alates direktiivi avaldamiskuupäevast.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/24


KOMISJONI OTSUS,

30. mai 2005,

millega muudetakse otsuseid 2004/696/EÜ ja 2004/863/EÜ ühenduse rahalise toetuse kohta TSEde likvideerimise ja seire programmidele 2005. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1550 all)

(2005/413/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 24 lõikeid 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. oktoobri 2004. aasta otsuses 2004/696/EÜ ühenduselt 2005. aastal rahalist toetust saavate teatavate TSEde likvideerimise ja seire programmide loetelu kohta (2) on esitatud selliste programmide loetelu ning igale programmile antava toetuse määr ja summa.

(2)

Komisjoni 30. novembri 2004. aasta otsus 2004/863/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate likvideerimise ja seire programmid ning määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus. (3)

(3)

28. jaanuaril 2005 kinnitas ühenduse ekspertide rühm, mida juhtis ühenduse TSEde referentlaboratoorium, veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) tuvastamist Prantsusmaal tapetud kitsel. See oli esimene BSE juhtum looduslikes tingimustes peetaval väikesel mäletsejalisel.

(4)

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) bioloogiliste ohtude teaduskomisjon rõhutas 28. jaanuari 2005. aasta avalduses, et Prantsusmaal kitsega seotud BSE-nakkuse üksikjuhtumi olulisust tuleb veel hinnata. EFSA märkis, et sellisel hindamisel on olulised kitsede TSEde tihendatud seire tulemused.

(5)

Vastuseks sellele avaldusele võeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad), (4) mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 214/2005, (5) kasutusele uus kitsedega seotud TSEde seire programm alates 11. veebruarist 2005. Kõnealuse uue seireprogrammi alusel suurendati oluliselt nende tervete tapaloomade ja põllumajandusettevõttes surnud kitsede arvu, kellelt tuleb proove võtta.

(6)

Arvestades kitseliha sektori eripärasid ja üle 18 kuu vanuste kitsede madalat tapaväärtust ning pidades silmas tihendatud seire tõhusa rakendamise olulisust kitsedega seotud BSE esinemise hindamisel, on asjakohane suurendada summat, mida ühendus liikmesriikidele ühe testi kohta hüvitab, nii et maksimumsumma kitse kiirtestimise kohta oleks 30 eurot.

(7)

Lisaks sellele sätestatakse määruses (EÜ) nr 999/2001, mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 36/2005, (6) alates 14. jaanuarist 2005, kohaldatav kohustuslik ja süstemaatiline eristav testimine, et kõikidel lammaste ja kitsede puhul tuvastatud TSE juhtudel oleks võimalik eristada BSEd skreipist. Kõnealust meedet tuleks pidada liikmesriikide TSE seire ja likvideerimise programmidele antava ühenduse rahalise toetuse kõlbulikuks.

(8)

Pidades silmas, kui oluline on hinnata väikestel mäletsejalistel BSE esinemist seoses inimeste ja loomade tervise alaste ühenduse eesmärkide saavutamisega, on asjakohane hüvitada 100 % kuludest, mida liikmesriigid maksavad BSE skreipist eristamiseks läbiviidavate esmaste molekulaaranalüüside eest.

(9)

Seepärast on vaja iga programmi puhul üle vaadata ühenduse finantsosaluse maksimumsumma, mis on sätestatud otsustes 2004/696/EÜ ja 2004/863/EÜ.

(10)

Otsuses 2004/863/EÜ sätestatakse ühenduse rahalise toetuse tingimused, sealhulgas asjaomaste liikmesriikide igakuise aruande esitamine komisjonile TSE seire programmide edusammude ja tasutud kulude kohta. Nimetatud otsuse lisas on sätestatud tasutavad kulud. Kõnealust lisa tuleks muuta, et võtta arvesse määruse (EÜ) nr 999/2001 (muudetud määrustega (EÜ) nr 36/2005 ja (EÜ) nr 214/2005) III ja X lisa muudatusi.

(11)

Otsuseid 2004/696/EÜ ja 2004/863/EÜ tuleks seepärast vastavalt muuta.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/696/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsust 2004/863/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

artikli 1 lõikes 2 asendatakse summa “3 550 000 EUR” summaga “3 586 000 EUR”;

2.

artikli 2 lõikes 2 asendatakse summa “1 700 000 EUR” summaga “1 736 000 EUR”;

3.

artikli 3 lõikes 2 asendatakse summa “2 375 000 EUR” summaga “2 426 000 EUR”;

4.

artikli 4 lõikes 2 asendatakse summa “15 020 000 EUR” summaga “15 170 000 EUR”;

5.

artikli 5 lõikes 2 asendatakse summa “290 000 EUR” summaga “294 000 EUR”;

6.

artikli 6 lõikes 2 asendatakse summa “585 000 EUR” summaga “1 487 000 EUR”;

7.

artikli 7 lõikes 2 asendatakse summa “4 780 000 EUR” summaga “8 846 000 EUR”;

8.

artikli 8 lõikes 2 asendatakse summa “24 045 000 EUR” summaga “29 755 000 EUR”;

9.

artikli 9 lõikes 2 asendatakse summa “6 170 000 EUR” summaga “6 172 000 EUR”;

10.

artikli 10 lõikes 2 asendatakse summa “6 660 000 EUR” summaga “8 677 000 EUR”;

11.

artikli 11 lõikes 2 asendatakse summa “85 000 EUR” summaga “353 000 EUR”;

12.

artikli 12 lõikes 2 asendatakse summa “835 000 EUR” summaga “836 000 EUR”;

13.

artikli 13 lõikes 2 asendatakse summa “145 000 EUR” summaga “155 000 EUR”;

14.

artikli 14 lõikes 2 asendatakse summa “1 085 000 EUR” summaga “1 184 000 EUR”;

15.

artikli 15 lõikes 2 asendatakse summa “35 000 EUR” summaga “36 000 EUR”;

16.

artikli 16 lõikes 2 asendatakse summa “4 270 000 EUR” summaga “4 510 000 EUR”;

17.

artikli 17 lõikes 2 asendatakse summa “1 920 000 EUR” summaga “2 076 000 EUR”;

18.

artikli 18 lõikes 2 asendatakse summa “1 135 000 EUR” summaga “1 480 000 EUR”;

19.

artikli 19 lõikes 2 asendatakse summa “435 000 EUR” summaga “444 000 EUR”;

20.

artikli 20 lõikes 2 asendatakse summa “1 160 000 EUR” summaga “1 170 000 EUR”;

21.

artikli 21 lõikes 2 asendatakse summa “305 000 EUR” summaga “313 000 EUR”;

22.

artikli 22 lõikes 2 asendatakse summa “5 570 000 EUR” summaga “5 690 000 EUR”;

23.

artikkel 23 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 23

Artiklites 1–22 osutatud TSE seireprogrammidele antava ühenduse rahalise toetuse määr on 100 % kuludest, mida asjaomased liikmesriigid on maksnud läbiviidud testide eest, välja arvatud käibemaks, arvestades et:

a)

1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisas osutatud veistel ja lammastel läbiviidud testide maksimumsumma on 8 eurot testi kohta;

b)

1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisas osutatud kitsedel läbiviidud testide maksimumsumma on 30 eurot testi kohta;

c)

14. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa C peatüki punkti 3.2 alapunkti c alapunktis i osutatud esmaste eristavate molekulaaranalüüside maksimumsumma on 145 eurot analüüsi kohta.”;

24.

lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisaga.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 316, 15.10.2004, lk. 91.

(3)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 82.

(4)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 260/2005 (ELT L 46, 17.2.2005, lk 9).

(5)  ELT L 37, 10.2.2005, lk 9.

(6)  ELT L 10, 13.1.2005, lk 9.


I LISA

Otsuse 2004/696/EÜ I lisa asendatakse järgmisega:

“I LISA

TSEde seireprogrammide loetelu

Ühenduse rahalise toetuse määr ja maksimumsumma

(eurodes)

Haigus

Liikmesriik

Läbiviidud testide (1) määr

Maksimumsumma

TSEd

Austria

100 %

2 076 000

Belgia

100 %

3 586 000

Küpros

100 %

353 000

Tšehhi

100 %

1 736 000

Taani

100 %

2 426 000

Eesti

100 %

294 000

Soome

100 %

1 170 000

Prantsusmaa

100 %

29 755 000

Saksamaa

100 %

15 170 000

Kreeka

100 %

1 487 000

Ungari

100 %

1 184 000

Iirimaa

100 %

6 172 000

Itaalia

100 %

8 677 000

Leedu

100 %

836 000

Luksemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Madalmaad

100 %

4 510 000

Portugal

100 %

1 480 000

Sloveenia

100 %

444 000

Hispaania

100 %

8 846 000

Rootsi

100 %

313 000

Ühendkuningriik

100 %

5 690 000

Kokku

96 396 000


(1)  Kiirtestid ja esmased molekulaaranalüüsid.”


II LISA

“LISA

TSE seire

Liikmesriik:

Kuu:

Aasta:


Veisetestid

 

Testide arv

Ühiku maksumus

Kogumaksumus

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki I osa punktides 2.1, 3 ja 4.1 osutatud loomade testid

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki I osa punktides 2.2, 4.2 ja 4.3 osutatud loomade testid

 

 

 

Kokku

 

 

 


Lambatestid

 

Testide arv

Ühiku maksumus

Kogumaksumus

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punkti 2 alapunktis a osutatud loomade testid

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punktis 3 osutatud loomade testid

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punktis 5 osutatud loomade testid

 

 

 

Kokku

 

 

 


Kitsetestid

 

Testide arv

Ühiku maksumus

Kogumaksumus

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punkti 2 alapunktis b osutatud loomade testid

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punktis 3 osutatud loomade testid

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 999/2001 III lisa A peatüki II osa punktis 5 osutatud loomade testid

 

 

 

Kokku

 

 

 


Esmane molekulaaranalüüs eristava immonublotuuringuga

 

Testide arv

Ühiku maksumus

Kogumaksumus

Määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa C peatüki punkti 3.2 alapunkti c alapunktis i osutatud loomade testid”

 

 

 


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/29


KOMISJONI OTSUS,

30. mai 2005,

millega muudetakse otsust 2003/634/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja heakskiitmata vööndites asuvate heakskiidetud kalakasvanduste staatuse saamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1563 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/414/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2003/634/EÜ (2) kiidetakse heaks ning loetletakse liikmesriikide poolt esitatud kavad. Kavad on loodud selleks, et alustada hiljem menetlust vööndile või heakskiitmata vööndis asuvale kasvandusele kalahaiguste nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) ja/või viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) suhtes heakskiidetud vööndi või heakskiitmata vööndis asuva heakskiidetud kasvanduse staatuse saamiseks.

(2)

Itaalia on 2004. aasta 23. septembri kirjas taotlenud heakskiitu kava rakendamisele vööndis “Zona valle di Tosi”. Esitatud taotlus on osutunud direktiivi 91/67/EMÜ artikli 10 nõuetega kooskõlas olevaks ning kava tuleks seetõttu heaks kiita.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta otsust 2003/634/EÜ.

(4)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/634/EÜ punkti 3.5 järele lisatakse I lisasse järgmine punkt:

“3.6.   ITAALIA POOLT 23. SEPTEMBRIL 2004 TOSCANA PIIRKONNA KOHTA ESITATUD KAVA HÕLMAB:

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero jõe valgla lähtest kuni Raggioli küla lähedal Il Gretos asuva paisuni.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 220, 3.9.2003, lk 8. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/67/EÜ (ELT L 27, 29.1.2005, lk 55).


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/30


KOMISJONI OTSUS,

1. juuni 2005,

millega lubatakse Maltal kasutada veisekarja statistiliste vaatluste asemel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises sätestatud süsteemi

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1588 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/415/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiivi nr 93/24/EMÜ veisekasvatuse statistiliste vaatluste kohta, (1) eelkõige selle artikli 1 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (2) I jaotises on sätestatud veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteem.

(2)

Komisjoni otsusega 2004/588/EÜ (3) tunnistati veiseid käsitlev Malta andmebaas täielikult kasutuskõlblikuks.

(3)

Vastavalt direktiivi 93/24/EMÜ sätetele võidakse liikmesriikide taotlusel neil lubada kasutada statistiliste vaatluste asemel halduslikke teabeallikaid, juhul kui need vastavad nimetatud direktiivi nõuetele.

(4)

11. märtsil 2005. aastal esitatud taotluse lisana edastas Malta määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud andmebaasi struktuuri ja ajakohastamist ning statistiliste andmete väljaarvutamist tutvustava tehnilise dokumentatsiooni.

(5)

Eelkõige esitas Malta meetodid, kuidas arvutada välja statistilised andmed direktiivi 93/24/EMÜ artikli 3 lõikes 1 nimetatud kategooriate kohta, mis ei ole määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud andmebaasis otseselt välja toodud. Malta peab võtma asjakohased meetmed, et tagada nende arvutusmeetoditega statistiliste andmete täpsus.

(6)

Pärast Malta ametivõimude esitatud tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamist tõdetakse, et taotlus tuleks rahuldada.

(7)

Käesolev otsus on kooskõlas nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (4) asutatud alalise põllumajandusstatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Maltal lubatakse direktiivi 93/24/EMÜ nõuete täitmiseks vajalike statistiliste andmete saamiseks kasutada nimetatud direktiivis ettenähtud veisekarja statistiliste vaatluste asemel määruse (EÜ) nr 1760/2000 I jaotises nimetatud veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi.

Artikkel 2

Juhul kui artiklis 1 nimetatud süsteem ei ole enam sobiv või kui selle sisu ei võimalda enam saada usaldusväärseid statistilisi andmeid veiste kohta üldiselt või mõnede kategooriate kohta, võtab Malta veisekarja või asjaomaste kategooriate hindamiseks uuesti kasutusele statistiliste vaatluste süsteemi.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Brüssel, 1. juuni 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 149, 21.6.1993, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  ELT L 257, 4.8.2004, lk 8.

(4)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


Parandused

4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/31


Komisjoni 20. mai 2005. aasta määruse (EÜ) nr 770/2005 (impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 128, 21. mai 2005 )

Leheküljel 17 artikli 2 esimeses lauses:

asendatakse:

“2005. aasta mai esimese 10 päeva jooksul”

järgmisega:

“2005. aasta juuni esimese 10 päeva jooksul”.


4.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/31


Komisjoni 10. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2199/2004 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3846/87, millega kehtestatakse põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 380, 24. detsember 2004 )

Leheküljel 12 kuuendas joonealuses viites:

asendatakse:

“Eksporditoetust makstakse toodete puhul, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 78 %.”

järgmisega:

“Eksporditoetust makstakse toodete puhul, mille kuivainesisaldus on vähemalt 78 %.”