ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 133

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
26. mai 2005


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EMP Ühiskomitee

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 161/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

1

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 162/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

3

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 163/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

5

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 164/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

7

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 165/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

9

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 166/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

11

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 167/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu IV lisa (Energia)

13

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 168/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

15

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 169/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

17

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 170/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (Finantsteenused)

19

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 171/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

21

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 172/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (Keskkond)

23

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 173/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (Keskkond)

25

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 174/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (Statistika)

27

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 175/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (Statistika)

29

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 176/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

31

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 177/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli 3, mis käsitleb lepingu artikli 8 lõike 3 punktis b osutatud tooteid, ja EMP lepingu protokolli 4, mis käsitleb päritolureegleid

33

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 178/2004, 3. detsember 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli 21 (ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) ja protokolli 23 (mis käsitleb järelevalveasutuste vahelist koostööd)

35

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 179/2004, 9. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (Transport)

37

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 180/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

42

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

44

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 182/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

46

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 183/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

48

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EMP Ühiskomitee

26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 161/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 141/2004. (1)

(2)

Komisjoni 20. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/55/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, (2) tuleks lepingusse inkorporeerida.

(3)

Komisjoni 20. aprilli 2004. aasta otsus 2004/371/EÜ söödakultuuridena kasutamiseks mõeldud seemnesegude turustamise tingimuste kohta (3) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa III peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 1 punkti 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0055: komisjoni direktiiv 2004/55/EÜ, 20. aprill 2004 (ELT L 114, 21.4.2004, lk 18).”

2.

Osa 2 punkti 34 (komisjoni otsus 2004/297/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“35.

32004 D 0371: komisjoni otsus 2004/371/EÜ, 20. aprill 2004, söödakultuuridena kasutamiseks mõeldud seemnesegude turustamise tingimuste kohta (ELT L 116, 22.4.2004, lk 39).”

Artikkel 2

Direktiivile 2004/55/EÜ ja otsuste 2004/371/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JOHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, 1k 6.

(2)  ELT L 114, 21.4.2004, lk 18.

(3)  ELT L 116, 22.4.2004, lk 39.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 162/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 142/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/102/EÜ (jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga), millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ, (2) tuleks lepingusse inkorporeerida.

(3)

Komisjoni 23. detsembri 2003. aasta otsus 2004/90/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/102/EÜ (jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral) artikli 3 rakendamist käsitlevate tehnonõuete kohta, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ, (3) tuleks lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1 (nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32003 L 0102: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17 novembri 2003. aasta direktiiv 2003/102/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 15),

32004 D 0090: komisjoni 23. detsembri 2003. aasta otsus 2004/90/EÜ (ELT L 31, 4.2.2004, lk 21).”

2.

Punkti 45zc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/97/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“45zd

32003 L 0102: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/102/EÜ, 17. november 2003 (jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga), millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 15).

45ze

32004 D 0090: komisjoni otsus 2004/90/EÜ, 23. detsember 2003, direktiivi 2003/102/EÜ (jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral) artikli 3 rakendamist käsitlevate tehnonõuete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 31, 4.2.2004, lk 21).”

Artikkel 2

Otsuste 2003/102/EÜ ja 2004/90/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JOHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 8.

(2)  ELT L 321, 6.12.2003, lk 15.

(3)  ELT L 31, 4.2.2004, lk 21.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 163/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

1.

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 144/2004. (1)

2.

Komisjoni 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 608/2004, mis käsitleb selliste toidukaupade ja toidu koostisosade märgistamist, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole ja/või fütostanoolestreid, (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

3.

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/429/EÜ, millega muudetakse otsuseid 97/830/EÜ, 2000/49/EÜ, 2002/79/EÜ ja 2002/80/EÜ piiriületuskohtade osas, mille kaudu üksnes võib kõnealuseid kaupu ühendusse importida (3)(parandus avaldatud ELT L 189, 27.5.2004, lk13), tuleb lepingusse inkorporeerida.

4.

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/77/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/54/EÜ teatavate glütsürrisiinhapet ja selle ammooniumsoola sisaldavate toidtuainete märgistamise osas, (4) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.

Punkti 54zc (komisjoni direktiiv 94/54/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0077: komisjoni direktiiv 2004/77/EÜ, 29. aprill 2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 76).”

2.

Punkti 54ze (komisjoni otsus 2000/49/EÜ), punkti 54zv (komisjoni otsus 2002/79/EÜ), punkti 54zw (komisjoni otsus 2002/80/EÜ) ja punkti 54zzl (komisjoni otsus 97/830/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 D 0429: komisjoni otsus 2004/429/EÜ, 29. aprill 2004 (ELT L 154, 30.04.2004, lk 20), parandus avaldatud ELT L 189, 27.5.2004, lk 13.”

3.

Punkti 54zzn (komisjoni direktiiv 2004/16/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“54zzo 32004 R 0608: komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004, 31. märts 2004, mis käsitleb selliste toidukaupade ja toidu koostisosade märgistamist, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole ja/või fütostanoolestreid (ELT L 97, 1.4.2004, lk 44).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 608/2004, direktiivi 2004/77/EÜ ja otsuse 2004/429/EÜ (parandus avaldatud ELT L 189, 27.5.2004, lk 13) islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

Eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 13.

(2)  ELT L 97, 1.4.2004, lk 44.

(3)  ELT L 154, 30.4.2004, lk 20.

(4)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 76.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 164/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 148/2004. (1)

(2)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/73/EÜ, millega kohandatakse kahekümneüheksandat korda tehnika arenguga nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta (2)(parandus avaldatud ELT L 216, 16.6.2004, lk 3 ja ELT L 236, 7.7.2004, lk 18), tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XV peatüki punktile 1 (nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0073: komisjoni direktiiv 2004/73/EÜ, 29. aprill 2004 (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1), parandus avaldatud ELT L 216, 16.6.2004, lk 3 ja ELT L 236, 7.7.2004, lk 18.”

Artikkel 2

Direktiivi 2004/73/EÜ (parandus avaldatud ELT L 216, 16.6.2004, lk 3 ja ELT L 236, 7.7.2004, lk18) islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 21.

(2)  ELT L 152, 30.4.2004, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 165/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 148/2004. (1)

(2)

Komisjoni 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2032/2003 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ja määruse (EÜ) nr 1896/2000 muutmise kohta) (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Komisjoni 1. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/112/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeaine parakvaat, (3) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(4)

Komisjoni 5. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/119/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeained mesosulfuroon, propoksükarbasoon ja zoksamiid, (4) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 12o (komisjoni määrus (EÜ) 1896/2000) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud:

32003 R 2032: komisjoni määrus (EÜ) nr 2032/2003, 4. november 2003 (ELT L 307, 24.11.2003, lk 1).”

2.

Punkti 12a (nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32003 L 0112: komisjoni direktiiv 2003/112/EÜ, 1. detsember 2003 (ELT L 321, 6.12.2003, lk 32),

32003 L 0119: komisjoni direktiiv 2003/119/EÜ, 5. detsember 2003 (ELT L 325, 12.12.2003, lk 41).”

3.

Punkti 12r (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“12s

32003 R 2032: komisjoni määrus (EÜ) nr 2032/2003, 4. november 2003, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta ja määruse (EÜ) nr 1896/2000 muutmise kohta (ELT L 307, 24.11.2003, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2032/2003 ja direktiivide 2003/112/EÜ ja 2003/119/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JOHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 21.

(2)  ELT L 307, 24.11.2003, lk 1.

(3)  ELT L 321, 6.12.2003, lk 32.

(4)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 41.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/11


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 166/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 148/2004. (1)

(2)

Komisjoni 11. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/82/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahenditega seotud konkreetsete ohtude ja ohutusabinõude standardlausete osas, (2) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XV peatüki punkti 12a (nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0082: komisjoni direktiiv 2003/82/EÜ, 11. september 2003 (ELT L 228, 12.9.2003, lk 11).”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/82/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005 lk 21.

(2)  ELT L 228, 12.9.2003, lk 11.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/13


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 167/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu IV lisa (Energia)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu IV lisa on muudetud EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsusega nr 123/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2422/2001 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (2) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu IV lisa punkti 17 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“18.

32001 R 2422: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2422/2001, 6. november 2001, ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (EÜT L 332, 15.12.2001, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmistes kohandustes:

a)

Kui viidatakse Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelisele lepingule kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise kohta, viidatakse ühtlasi ka kirjavahetusele USA keskkonnakaitseameti (EPA) ja Norra nafta- ja energiaministeeriumi vahel ning Islandi tööstusministeeriumi ja Liechtensteini majandusameti vahel, välja arvatud artiklites 11 ja 14, kus jääb kehtima üksnes viide Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelisele lepingule.

b)

Artikli 4 lõikes 4 asendatakse sõnad “ühenduse ja kolmandate riikide vahel” sõnadega “ühelt poolt ühenduse ja EFTA riikide ning teiselt poolt kolmandate riikide vahel”. Sõnad “võivad komisjon ja liikmesriigid/…/kontrollida” asendatakse sõnadega “võivad komisjon, liikmesriigid ja EFTA riigid oma pädevuse piires/…/kontrollida,”.

c)

Artikli 12 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad “komisjon tagab” sõnadega “EFTA riigid ja komisjon tagavad oma pädevuste piires”.

d)

Artiklit 13 ei kohaldata.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2422/2001 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

Eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 20.

(2)  EÜT L 332, 15.12.2001, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 168/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 102/2004. (1)

(2)

29. oktoobri 2003. aasta otsus nr 192 nõukogu määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 50 lõike 1 punkti b rakendamise tingimuste kohta (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

29. oktoobri 2003. aasta otsus nr 193 pensioninõuete käsitlemise kohta (3) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(4)

17. detsembri 2003. aasta otsus nr 194 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti a alapunkti i ühtse kohaldamise kohta viibimisjärgses liikmesriigis (4) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(5)

29. oktoobri 2003. aasta soovitus nr 23 pensioninõuete käsitlemise kohta (5) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 3.67 (otsus nr 191) järele lisatakse järgmised punktid:

“3.68

32004 D 0324: otsus nr 192, 29. oktoober 2003, nõukogu määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 50 lõike 1 punkti b rakendamise tingimuste kohta (ELT L 104, 8.4.2004, lk 114).

Käesoleva lepingu kohaldamisel muudetakse kõnealuse otsuse sätteid järgmiselt.

Punkti 2 alapunktile 4 lisatakse järgmine tekst:

“ISLAND: Tryggingastofnun ríkisins (riiklik sotsiaalkindlustusasutus), Reykjavik.

LIECHTENSTEIN: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteini vanadus-, toitjakaotus- ja invaliidsuskindlustus), Vaduz.

NORRA: Rikstrygdeverket (riiklik kindlustusvalitsus), Oslo.”

3.69

32004 D 0325: otsus nr 193, 29. oktoober 2003, pensioninõuete käsitlemise kohta (ELT L 104, 8.4.2004, lk 123).

3.70

32004 D 0327: otsus nr 194, 17. detsember 2003, nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti a alapunkti i ühtse kohaldamise kohta viibimisjärgses liikmesriigis (ELT L 104, 8.4.2004, lk 127).”

2.

Punkti 4.8 järele lisatakse järgmine punkt (soovitus nr 21):

“4.9

32004 H 0326: soovitus nr 23, 29. oktoober 2003, pensioninõuete käsitlemise kohta (ELT L 104, 8.4.2004, lk 125).”

Artikkel 2

Otsuste nr 192, 193, 194 ja soovituse nr 23 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 29.

(2)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 114.

(3)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 123.

(4)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 127.

(5)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 125.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 169/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 102/2004. (1)

(2)

23. märtsi 2004. aasta otsus nr 195 määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti a alapunkti i (raseduse ja sünnitusega seotud arstiabi suhtes) ühtse kohaldamise kohta (2)(parandus avaldatud ELT L 212, 12.6.2004, lk 82) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

23. märtsi 2004. aasta otsus nr 196 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1a tõlgendamise kohta dialüüs- ja hapnikravi saavate isikute suhtes (3)(parandus avaldatud ELT L 212, 12.6.2004, lk 83) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punktid 3.47 (otsus nr 163) ja 3.61 (otsus nr 183) jäetakse välja.

2.

Punkti 3.70 (otsus nr 194) järele lisatakse järgmised punktid:

“3.71.

32004 D 0481: otsus nr 195, 23. märts 2004, määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1 punkti a alapunkti i (raseduse ja sünnitusega seotud arstiabi suhtes) ühtse kohaldamise kohta (ELT L 160, 30.4.2004, lk 133), parandus avaldatud ELT L 212, 12.6.2004, lk 82.

3.72.

32004 D 0482: otsus nr 196, 23. märts 2004, nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 22 lõike 1a tõlgendamise kohta dialüüs- ja hapnikravi saavate isikute suhtes (ELT L 160, 30.4.2004, lk 135), parandus avaldatud ELT L 212, 12.6.2004, lk 83.”

Artikkel 2

Otsuste nr 195 ja nr 196 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 29.

(2)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 133.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 135.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 170/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (Finantsteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist

(1)

Lepingu IX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 149/2004. (1)

(2)

Komisjoni 2. aprilli 2004. aasta otsus 2004/332/EÜ nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ kohaldamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes (2) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu IX lisa punkti 8a (komisjoni otsus 2003/564/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“8b.

32004 D 0332: komisjoni otsus 2004/332/EÜ, 2. aprill 2004, nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ kohaldamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes (ELT L 105, 14.4.2004, lk 39).”

Artikkel 2

Otsuse 2004/332/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 23.

(2)  ELT L 105, 14.4.2004, lk 39.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 171/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 158/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad hüvitamise ja reisijatele abi osutamise kohta lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise või pikkade viivituste korral ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Otsusega (EÜ) nr 261/2004 tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 295/91, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 68aa (nõukogu määrus (EÜ) nr 2027/97) järele lisatakse järgmine punkt:

“68ab.

32004 R 0261: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, 11. veebruar 2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad hüvitamise ja reisijatele abi osutamise kohta lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise või pikkade viivituste korral ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1).”

2.

Punkt 68 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 295/91) jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 261/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 41.

(2)  ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 36, 8.2.1991, lk 5.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/23


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 172/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (Keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsusega nr 135/2004. (1)

(2)

Komisjoni 20. veebruari 2004. aasta otsus 2004/224/EÜ, milles sätestatakse nõukogu direktiivis 96/62/EÜ nõutud välisõhus leiduvate piirtaseme (2) sisaldust ületavate saasteainete kavade ja programmide kohta teabe esitamise kord, tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 21ah (komisjoni otsus 2004/279/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“21ai.

32004 D 0224: komisjoni otsus 2004/224/EÜ, 20. veebruar 2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivis 96/62/EÜ nõutud välisõhus leiduvate piirtaseme sisaldust ületavate saasteainete kavade ja programmide kohta teabe esitamise kord (ELT L 68, 6.3.2004, lk 27).

Käesoleva lepingu kohaldamisel muudetakse kõnealuse otsuse sätteid järgmiselt:

Otsuse lisa vormi 1 märkustesse lisatakse pärast koodi “Ühendkuningriik: UK” järgmised koodid: “Island: IS, Liechtenstein: LI, Norra: NO”.”

Artikkel 2

Otsuse 2004/224/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 76.

(2)  ELT L 68, 6.3.2004, lk 27.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/25


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 173/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (Keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsusega nr 135/2004. (1)

(2)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/461/EÜ, millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt nõukogu direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ (2)(parandus avaldatud ELT L 202, 7.6.2004, lk 63), tuleb lepingusse inkorporeerida.

(3)

Otsusega 2004/461/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2001/839/EÜ, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 21ai (komisjoni otsus 2004/224/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

"21aj.

32004 D 0461: komisjoni otsus 2004/461/EÜ, 29. aprill 2004, millega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamist käsitleva aastaaruande koostamisel kasutatav küsimustik vastavalt nõukogu direktiividele 96/62/EÜ ja 1999/30/EÜ ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2000/69/EÜ ja 2002/3/EÜ (ELT L 156, 30.4.2004, lk 84), parandus avaldatud ELT L 202, 7.6.2004, lk 63.

Käesoleva lepingu kohaldamisel muudetakse kõnealuse otsuse sätteid järgmiselt:

Otsuse lisa vormi 25b lõppu lisatakse järgmine:

“I

C

L

I

N

O”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Punkti 21af (komisjoni otsus 2001/839/EÜ) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsuse 2004/461/EÜ (parandatud ELT L 202, 7.6.2004, lk 63) islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 76.

(2)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 84.

(3)  EÜT L 319, 4.12.2001, lk 45.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/27


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 174/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (Statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 159/2004. (1)

(2)

Komisjoni 17. detsembri 2002. aasta otsus 2002/990/EÜ, milles selgitatakse täpsemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 lisa A seoses hindade ja mahtude mõõtmise põhimõtetega rahvamajanduse arvepidamises, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa punkti 19dd (komisjoni määrus (EÜ) nr 1889/2002) järele lisatakse järgmine punkt:

“19de.

32002 D 0990: komisjoni otsus 2002/990/EÜ, 17. detsember 2002, milles selgitatakse täpsemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 lisa A seoses hindade ja mahtude mõõtmise põhimõtetega rahvamajanduse arvepidamises (EÜT L 347, 20.12.2002, lk 42).

Käesoleva lepingu kohaldamisel muudetakse kõnealuse otsuse sätteid järgmiselt:

a)

Island hakkab hindade ja mahtude mõõtmise uusi põhimõtteid rakendama alates 2006. aastast.

b)

Norra hakkab hindade ja mahtude mõõtmise uusi põhimõtteid rakendama järgmiselt:

i)

CPA 73 ja 75 (kollektiivne teenus) suhtes alates 2005. aastast;

ii)

CPA 70 ja 71 suhtes alates 2006. aastast;

iii)

CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individuaalne) ja 90 — 93 suhtes alates 2007. aastast;

iv)

kaupade ekspordi ja impordi suhtes alates 2006. aastast;

v)

teenuste ekspordi ja impordi suhtes alates 2007. aastast.”

Artikkel 2

Otsuse 2002/990/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 43.

(2)  EÜT L 347, 20.12.2002, lk 42.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/29


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 175/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (Statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 159/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 (2) infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa punkti 27 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) 2150/2002) järele lisatakse järgmine tekst:

INFOÜHISKONDA KÄSITLEV STATISTIKA

28.

32004 R 0808: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 808/2004, 21. aprill 2004, infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 49).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 808/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 102, 21.4.2005, lk 43.

(2)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/31


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 176/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXII lisa on muudetud lepinguga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas, millele kirjutati alla 2003. aasta 14. oktoobril Luxembourgis. (1)

(2)

Komisjoni 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 1725/2003, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 6. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 707/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXII lisa punkti 10b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/2002) järele lisatakse järgmine tekst:

“10ba.

32003 R 1725: Komisjoni määrus (EÜ) 1725/2003, 29. september 2003, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 261, 13.10.2003, lk 1), mida on muudetud:

32004 R 0707: komisjoni määrusega (EÜ) nr 707/2004, 6. aprill 2004 (ELT L 111, 17.4.2004, lk 3).”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1725/2003 ja 707/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 130, 29.4.2004, lk 3.

(2)  ELT L 261, 13.10.2003, lk 1.

(3)  ELT L 111, 17.4.2004, lk 3.

(4)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/33


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 177/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli 3, mis käsitleb lepingu artikli 8 lõike 3 punktis b osutatud tooteid, ja EMP lepingu protokolli 4, mis käsitleb päritolureegleid

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli 3 on muudetud EMP ühiskomitee 29. oktoobri 2004. aasta otsusega nr 138/2004. (1)

(2)

Lepingu protokolli 4 on muudetud EMP ühiskomitee 14. märtsi 2003. aasta otsusega nr 38/2003. (2)

(3)

EMP ühiskomitee 23. novembri 2001. aasta otsuses nr 140/2001 (3) on kehtestatud Liechtensteinile lepingu protokolli 3 suhtes üleminekuaeg kuni 1. jaanuarini 2005.

(4)

EMP ühiskomitee 14. märtsi 2003. aasta otsuses nr 38/2003 on kehtestatud Liechtensteinile lepingu protokolli 4 teatavate sätete suhtes üleminekuaeg kuni 1. jaanuarini 2005.

(5)

29. märtsi 1923. aasta tollilepingu alusel loovad Liechtensteini Vürstiriik ja Šveitsi Konföderatsioon tolliliidu.

(6)

Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut (4) on laiendatud Liechtensteinile 22. juuli 1972. aasta lisalepinguga, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu kehtivust Liechtensteini Vürstiriigi suhtes. (5)

(7)

26. oktoobril 2004. aastal kirjutati alla Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule, millega muudetakse 22. juuli 1972. aasta Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu põllumajandussaadusi käsitlevaid sätteid (edaspidi “muutmisleping”), eelkõige 22. juuli 1972. aasta Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokolli nr 2.

(8)

Muutmislepingu artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, et Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut kohaldatakse ka Liechtensteini Vürstiriigi territooriumil kuni säilib tolliliit Šveitsiga.

(9)

Muutmislepingu 2. lisa alusel on 22. juuli 1972. aasta Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokoll nr 2 asendatud uue protokolliga nr 2.

(10)

22. juuli 1972. aasta Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu uue protokolli nr 2 artikli 1 lõikega 3 on ette nähtud, et kõnealuse protokolli sätted on kohaldatavad ka Liechtensteini suhtes kuni Liechtenstein on vabastatud lepingu protokolli 3 kohaldamisest.

(11)

Seetõttu on asjakohane muuta Liechtensteini suhtes kehtestatud lepingu protokolli 3 kohaldamisest vabastav üleminekuaeg kestvaks kokkuleppeks ja vabastada Liechtenstein protokolli 3 sätete kohaldamisest.

(12)

Sama lahendust tuleks rakendada lepingu protokolli 4 artikli 2 lõikega 2 Liechtensteini suhtes kehtestatud erandi puhul,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 3 artikli 1 lõikest 2 ja protokolli 4 artikli 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad “kuni 1. jaanuarini 2005”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (6)

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 342, 18.11.2004, lk 30.

(2)  ELT L 137, 5.6.2003, lk 46.

(3)  EÜT L 22, 24.1.2002, lk 34.

(4)  EÜT L 300, 31.12.1972, lk 189.

(5)  EÜT L 300, 31.12.1972, lk 281.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole esitatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/35


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 178/2004,

3. detsember 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli 21 (ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) ja protokolli 23 (mis käsitleb järelevalveasutuste vahelist koostööd)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi “leping”) kohandava protokolliga, eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli 21 on muudetud EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsusega nr 130/2004. (1)

(2)

Lepingu protokolli 23 on muudetud EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsusega nr 130/2004.

(3)

Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis, (2) tuleb lepingusse inkorporeerida.

(4)

määrusega (EÜ) nr 773/2004 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 3385/94, (3)(EÜ) nr 2842/98 (4) ja (EÜ) nr 2843/98, (5) mis on lepingusse inkorporeeritud ja tuleb seetõttu lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 21 artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1 alapunkti 4 (komisjoni määrus (EÜ) nr 3385/94) tekst asendatakse järgmisega:

32004 R 0773: komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, 7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18).”

2.

Punkti 1 alapunkti 5 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2842/98), punkti 1 alapunkti 15 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2842/98) ja punkti 1 alapunkti 16 (komisjoni määrus (EÜ) nr 2843/98) tekstid jäetakse välja.

Artikkel 2

Lepingu protokolli nr 23 artikli 10 järele lisatakse järgmine tekst:

JUURDEPÄÄS TOIMIKUTELE

Artikkel 10A

Toimikutele juurdepääsu õigus, mille järelevalveasutus on andnud isikutele, kellele ta on vastuväited suunanud, ei laiene muude järelevalveasutuste ametialaseks kasutuseks mõeldud dokumentidele ja ühenduse ja EFTA liikmesriikide konkurentsiküsimustega tegelevate asutuste ametialaseks kasutuseks mõeldud dokumentidele. Toimikutele juurdepääsu õigus ei laiene ka kirjavahetusele järelevalveasutuste vahel, järelevalveasutuse ja ühenduse liikmesriikide või EFTA riikide konkurentsiküsimustega tegelevate asutuste vahel ja kirjavahetusele ühenduse liikmesriikide ja EFTA riikide konkurentsiküsimustega tegelevate asutuste vahel, kui kõnealune kirjavahetus sisaldub pädeva järelevalveasutuse toimikutes.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 773/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 4. detsembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele, (6) või EMP ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsuse nr 130/2004 jõustumise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Artikkel 5

lev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 57.

(2)  ELT L 123, 27.4.2004, lk 18.

(3)  EÜT L 377, 31.12.1994, lk 28.

(4)  EÜT L 354, 30.12.1998, lk 18.

(5)  EÜT L 354, 30.12.1998, lk 22.

(6)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/37


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 179/2004,

9. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 3. detsembri 2004. aasta otsusega nr 171/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (2) peaeesmärk on luua ja säilitada Euroopas tsiviillennundusohutuse ühtne kõrge tase.

(3)

Euroopa Lennundusohutusameti tegevus võib Euroopa Majanduspiirkonna tsiviillennundusohutuse taset mõjutada.

(4)

Seepärast tuleb määrus (EÜ) nr 1592/2002 lepingusse inkorporeerida, et võimaldada EFTA riikidel Euroopa Lennundusohutusametis täiel määral osaleda,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1592/2002 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 10. detsembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 9. detsember 2004

EMP ühiskomitee nimel

esimees

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Vt käesolev Euroopa Liidu Teataja, lk 21.

(2)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


LISA

EMP ühiskomitee otsuse nr 179/2004

Lepingu XIII lisa punkti 66m (komisjoni määrus (EÜ) nr 1138/2004) järele lisatakse järgmine tekst:

66n.

32002 R 1592: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002, 15. juuli 2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Kui allpool ei ole sätestatud teisiti ja sõltumata lepingu protokollist 1, loetakse, et kõnealuses määruses sisalduv termin “liikmesriigid” hõlmab lisaks oma tähendusele kõnealuses määruses ka EFTA riike. Kohaldatakse protokolli 1 lõiget 11.

b)

EFTA riikide osas aitab lennundusohutusamet vajaduse korral olenevalt asjaoludest EFTA järelevalveametit või alalist komiteed nende ülesannete täitmisel.

c)

Ühtegi käesoleva määruse sätet ei tõlgendata kui lennundusohutusametile volituste andmist tegutseda rahvusvaheliste lepingute kohaselt EFTA riikide nimel muul eesmärgil kui selleks, et abistada neid kõnealustest lepingutest tulenevate kohustuste täitmisel.

d)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

i)

lõikes 1 lisatakse sõna “ühenduse” järele sõnad “või EFTA riigi”;

ii)

artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“Kui ühendus peab kolmanda riigiga läbirääkimisi sellise lepingu sõlmimiseks, millega nähakse ette, et liikmesriik või lennundusohutusamet võivad sertifikaate välja anda kõnealuse kolmanda riigi lennundusameti sertifikaatide alusel, püüab ta EFTA riikidele saada pakkumise samalaadse lepingu sõlmimiseks asjaomase kolmanda riigiga. EFTA riigid omakorda püüavad sõlmida kolmandate riikidega ühenduse lepingutele vastavad lepingud.”

e)

Artiklisse 11 lisatakse järgmine lõige:

“5.

Käesoleva määruse kohaldamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) ka kõikide EFTA riike käsitlevate ameti dokumentide kohta.”

f)

Artikli 12 lõike 2 punkti b lisatakse järgmine tekst:

“Samuti abistab amet EFTA järelevalveametit ja annab talle samasugust abi, kui sellised meetmed ja ülesanded kuuluvad lepingu kohaselt järelevalveameti pädevusse.”

g)

Artikli 12 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

“täidab oma pädevusalas funktsioone ja ülesandeid, mis on lepinguosalistele pandud kehtivate rahvusvaheliste konventsioonide, eelkõige Chicago konventsiooniga. EFTA riikide lennuametid täidavad selliseid funktsioone ja ülesandeid üksnes vastavalt käesolevale määrusele.”

h)

Artikli 15 esimene lause asendatakse järgmisega:

“Artikli 4 lõikes 1 nimetatud toodete, osade ja seadmete puhul teostab amet vajaduse korral ning vastavalt Chicago konventsiooni või selle lisade sätetele konstrueerimis-, tootja- või registreerimisriigi funktsioone ja ülesandeid, mis on seotud konstruktsioonitüübi heakskiitmisega. EFTA riikide lennuametid täidavad selliseid funktsioone ja ülesandeid üksnes vastavalt käesolevale artiklile.”

i)

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt.

Lõikesse 1 lisatakse järgmine tekst:

“Amet annab EFTA riigi standardiseerimiskontrollidest aru EFTA järelevalveametile.”

Lõikesse 3 lisatakse järgmine tekst:

“EFTA riikide osas konsulteerib ametit EFTA järelevalveasutus.”

j)

Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:

“4.

Erandina Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktist a võib ameti tegevdirektor võtta EFTA riikide täieõiguslikke kodanikke tööle lepingu alusel.”

k)

Artiklisse 21 lisatakse järgmine tekst:

“EFTA riigid kohaldavad ameti ja selle töötajate suhtes Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli ja selle alusel vastuvõetud kehtivaid eeskirju.”

l)

Artikli 23 esimeses lõigus lisatakse sõna “ühenduse” järele järgmine tekst:

“, Islandi ja Norra.”

m)

Artikli 24 lõike 2 punkti c järele lisatakse järgmine tekst:

“ca)

Lõikele b vastav üldine aruanne ja lõikele c vastav ameti töökava edastatakse EFTA järelevalveametile.”

n)

Artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:

“3.

EFTA riigid osalevad täies mahus haldusnõukogus, kus neil on EL liikmesriikidega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus.”

o)

Artiklisse 32 lisatakse järgmine lõige:

“6.

EFTA riikide kodanikud võivad olla apellatsioonikoja liikmed, sealhulgas esimehed. Kui komisjon koostab lõikes 3 nimetatud isikute nimekirja, võtab ta arvesse ka sobivaid EFTA riikide kodanikke.”

p)

Artikli 45 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine tekst:

“EFTA riikide osas abistab amet eespool nimetatud ülesannete täitmisel EFTA järelevalveametit.”

q)

Artiklisse 48 lisatakse järgmine lõige:

“8.

EFTA riigid osalevad lõike 1 esimeses taandes nimetatud ühenduse osamaksu tasumises. Selleks kohaldatakse lepingu artikli 82 lõike 1 punkti a ja protokolli 32 mutatis mutandis.”

r)

Artiklisse 54 lisatakse järgmised lõiked:

“6.

EFTA riigid osalevad täies mahus lõike 1 kohaselt loodud komitees, kus neil on EÜ liikmesriikidega samad õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus.

7.

Kui komisjoni ja komitee vahel pole lepingut ja kõnealuses küsimuses võib otsuseid teha nõukogu, võivad EFTA riigid tõstatada selle küsimuse EMP ühiskomitees vastavalt lepingu artiklile 5.”


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 180/2004,

16. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

On asjakohane soodustada lepinguosaliste koostööd nõukogu 21. mai 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 876/2002 loodud ühisettevõtte Galileo tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes. (2)

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et oleks võimalik kõnealuse laiendatud koostöö toimumine,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 31 artikli 1 (“Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine”) lõike 7 järele lisatakse järgmine lõige:

“8.

Lepinguosalised soodustavad asjakohast koostööd oma vastavate territooriumide pädevate organisatsioonide, asutuste ja muude organite vahel, kui see võiks kaasa aidata koostöö tugevdamisele ja laiendamisele ühisettevõtte Galileo tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes (3).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (4)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 16. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  EÜT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  EÜT L 138, 28.5.2002, lk 1.

(3)  32002 R 0876: nõukogu määrus (EÜ) nr 876/2002, 21. mai 2002, millega luuakse ühisettevõte Galileo.”

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 181/2004,

16. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 6. augusti 2004. aasta otsusega nr 117/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta otsust nr 626/2004/EÜ, millega muudetakse otsust nr 508/2000/EÜ, millega kehtestatakse programm Kultuur 2000. (2)

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2005,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

“—

32004 D 0626: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta otsus nr 626/2004/EÜ (ELT L 99, 3.4.2004, lk 3).”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 16. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

esimees

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 5.

(2)  ELT L 99, 3.4.2004, lk 3.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 182/2004,

16. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 6. augusti 2004. aasta otsusega nr 115/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsust nr 791/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm Euroopa tasandil tegutsevate asutuste edendamiseks ning haridus- ja koolitusalaste eritegevuste toetamiseks. (2)

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2005,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 31 artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 2h sissejuhatavas lauses asendatakse sõna “programm” sõnaga “programmid”.

2.

Lõikesse 2h lisatakse järgmine taane:

“—

32004 D 0791: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 791/2004/EÜ, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm Euroopa tasandil tegutsevate asutuste edendamiseks ning haridus- ja koolitusalaste eritegevuste toetamiseks (ELT L 138, 30.4.2004, lk 31).

Käesoleva lepingu kohaldamisel muudetakse kõnealuse otsuse sätteid järgmiselt:

EFTA riigid osalevad programmi meetmetes 2, 3A, 3B ja 3C.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 16. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 1.

(2)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 31.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/48


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 183/2004,

16. detsember 2004,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli  31 on muudetud EMP Ühiskomitee 6. augusti 2004. aasta otsusega nr 115/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsust nr 790/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm noorsoovaldkonnas Euroopa tasandil tegutsevate organisatsioonide edendamiseks. (2)

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2005,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli  31 artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 2j järele lisatakse järgmine lõige:

“2k.

EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2005 järgmises programmis:

32004 D 0790: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 790/2004/EÜ, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm noorsoovaldkonnas Euroopa tasandil tegutsevate organisatsioonide edendamiseks (ELT L 138, 30.4.2004, lk 24).”

2.

Lõike 3 tekst asendatakse järgmisega:

“EFTA riigid osalevad lepingu lõigetes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j ja 2k osutatud programmide ja meetmete rahastamises vastavalt artikli 82 lõike 1 punktile a.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 16. detsember 2004

EMP Ühiskomitee nimel

esimees

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 64, 10.3.2005, lk 1.

(2)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 24.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.