ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 119

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
11. mai 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 707/2005, 10. mai 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 708/2005, 10. mai 2005, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas esitatud päritolunimetuse tootekirjelduse andmeid (Azeites do Norte Alentejano) (KPN)

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 709/2005, 10. mai 2005, kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 710/2005, 10. mai 2005, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

9

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 26. aprill 2005, regioonide komitee kolme Läti liikme ametisse nimetamise kohta

11

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 3. mai 2005, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1355 all)

13

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 707/2005,

10. mai 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. mail 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. mai 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 10. mai 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 708/2005,

10. mai 2005,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 lisas esitatud päritolunimetuse tootekirjelduse andmeid (Azeites do Norte Alentejano) (KPN)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artiklit 9 ja selle artikli 6 lõiku 3 ja lõike 4 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõikele 2 avaldati Portugali avaldus komisjoni määrusega (EÜ) nr 1107/96 (2) registreeritud kaitstud päritolunimetuse “Azeites do Norte Alentejano” tootekirjelduste registriandmete muutmiseks Euroopa Liidu Teatajas. (3)

(2)

Kuna komisjon ei saanud ühtegi vastuväidet vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 7, tuleb need muudatused registreerida ja avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE

Artikkel 1

Päritolunimetuse “Azeites do Norte Alentejano” tootekirjeldust muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Tootekirjelduse põhiandmete kokkuvõte on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1345/2004 (ELT L 249, 23.7.2004, lk 14).

(3)  ELT C 262, 31.10.2003, lk 17 (“Azeites do Norte Alentejano”).


I LISA

PORTUGAL

“Azeites do Norte Alentejano”

Tehtavad muudatused:

tootekirjelduse asjaomane peatükk:

Nimi

Image

Kirjeldus

Image

Geograafiline ala

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Siseriiklikud nõuded

Muudatused:

Kirjeldus– Põhja-Alentejo oliiviõli on paksuvõitu, mahlakas ja kollakasrohelist värvi oliiviõli, mis täidab ekstra neitsioliiviõlide 6,5 ja neitsioliiviõlide 6,0 miinimumkriteeriumi.

Selle oliiviõli omaduste süvendatud uuringute raames ilmnes vajadus parandada selle teatavaid parameetreid, nimelt: Delta K, Triglütseriidid LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; rasvhapped C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 ja C18:3; trans-rasvhapped, Kolesterool, Kampestanool ja Delta 7 – Stigmasterool.

Piirkondlikud sordid Carrasquenha, Redondil ja Azeiteira (või Azeitoneira) lisatakse lubatud sortide hulka.

Geograafiline ala– Geograafilise tootmisala laiendamine Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias de Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede ja S. Bento do Mato) ja Mourão (Luz ja Mourão freguesias) haldusüksustele, kuna:

nendes haldusüksustes ja freguesias’is on identsed mullastiku- ja kliimatingimused,

seal toodetud oliiviõlil on samad füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused, mis asjaomaselt geograafiliselt alalt saadud õlidel,

nende haldusüksuste elanikud on samade tavade ning traditsioonitruude ja iidsete oskuste pärijad mis ülejäänud piirkonnas.


II LISA

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 2081/92

“AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(EÜ nr: PO/0266/24.1.1994)

KPN (X) KGT ( )

Käesolev kokkuvõte on koostatud teavitamise eesmärgil. Põhjalikumat teavet eelkõige asjaomaste kaitstud päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste tähiste hulka kuuluvate toodete tootjate kohta on võimalik saada siseriiklikest või Euroopa Komisjoni talituste tootekirjeldustest. (1)

1.

   Liikmesriigi vastutav talitus

Nimi

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Aadress

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Faks

:

(351-21) 844 22 02

E-post

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Taotlejate rühm:

2.1.

Nimi

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Aadress

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Telefon

:

(351-245) 33 10 64

Faks

:

(351-245) 20 75 21

E-post

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Koosseis

:

tootjad/töötlejad (X) muud ( )

3.

   Tooteliik Klass 1.5 – Rasvained – oliiviõli

4.

   Tootekirjeldus (artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimi: “Azeites do Norte Alentejano”

4.2.   Kirjeldus: “Azeite do Norte Alentejano” nimetusega tähistatakse viljadest mehhaaniliselt ekstahheeritud õlivedelikku, pärast seda kui jääkvesi ning kesta-, viljalihaosad ja kivi on eraldatud Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira või Azeitoneira, Blanqueta või Branquita ja Cobrançosa sordist Olea europea sativa liiki viljast, mis pärineb ülalkirjeldatud geograafilisel alal asuvates oliivisaludes toodetud viljadest ning mille töötlemine ja pakendamine toimub samuti selles piirkonnas.

Põhja-Alentejo oliivid on paksuvõitu, mahlakad ja kollakasrohelist värvi oliivid, mis täidavad ekstra neitsioliiviõlide 6,5 ja oliiviõlide 6,0 miinimumkriteeriumi.

4.3.   Geograafiline ala: Ala piirdub Alandroal, Borba, Estremoz haldusüksuste, Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede freguesias’ga ja Évora haldusüksuse S. Bento do Mato freguesias’ga, Mourão haldusüksuse Luz ja Mourão freguesias’ga, Évora distrikti Redondo, Reguengos de Monsaraz ja Vila Viçosa haldusüksustega, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre haldusüksustega ja Portalegre distrikti Sousel linnavalitsusega.

4.4.   Päritolutõend: Päritolu kinnitavad kasutus piirkondlikus kokakunsti traditsioonis ja iidsetest aegadest pärinevad oskused.

Nende oliiviõlide tootmiseks võivad töötlejad kasutada eranditult registreeritud tootjatelt ja lubatud sortidest pärinevaid oliive.

Kaitstud päritolunimetuste juhtiva tootjate rühma poolt heakskiidetud ettevõtjate kohta peetakse kirjelduslikku ja ajakohastatud registrit, mis sisaldab andmeid kasutatavate oliivide päritolu, tõhusate tootmise/vastuvõtmise tingimuste ja kehtivate tehnoloogiliste tingimuste kohta.

Selles päevases registris peavad märgitud olema oliivitarnijate nimed, igalt tootjalt saadud kogused ja toodetud oliiviõli kogus.

Sordid peavad olema registreeritud oliivikasvatajate või nende esindajate poolt (kooperatiivid).

Tootjatel peab olema register ning nad peavad seda ajakohaselt pidama, märkides sinna Norte Alentejano päritolunimetust kandva oliiviõli tootmiseks kasutatud oliivikogused.

4.5.   Tootmismeetod: Toode saadakse, segades ülalnimetatud sortidest ekstraheeritud kogused järgmistes vahekordades:

Pidades silmas eriomadusi, mis iseloomustavad Campo Maiori ja Elvase haldusüksust (eriti soodsad konservioliivide tootmiseks), on erandkorras lubatud kasutada ülejäänud oliiviõli tootmiseks mõeldud väikeselt oliivisalu alalt saadud ülalnimetatud sorte, kuid järgmistes vahekordades:

Picuali sort on keelatud mis tahes juhul; teisi traditsioonilisi sorte võib siiski kasutada maksimaalses vahekorras 5 %, kui need on lubatud kaitstud päritolunimetuste juhtiva tootjate rühma poolt.

Viljad tuleb korjata ideaalses küpsusjärgus. Maast korjatud oliive ei tohi selle päritolunimetust kandva õli tootmisel kasutada, transport toimub üksteise otsa laotavates kastides, arvestades õhutuse vajadust.

Oliivikasvatajad või nende esindajad peavad sordid registreerima ning õlipressimisettevõtted võivad selle tootmise raames vastu võtta eranditult registreeritud tootjate oliive ja lubatud sortidest oliive, alati laitmatutes puhtuse- ja tervishoiutingimustes.

Pasta temperatuur veskis või dekanteris ning vee/õli segu temperatuur tsentrifuugis ei tohi mingil juhul ületada 35 °C.

Kuna oliiviõli on segunev toode ning et vältida kontrolli järgitavuse katkemist, võivad õli villida üksnes asjakohaselt volitatud ettevõtjad päritolupiirkonnas, tagamaks toote kvaliteedi ja ehtsuse ning vältimaks tarbija eksitusse viimist. Pakendamine toimub läbilaskmatust, inertsest ja kahjutust materjalist pakenditesse, mis vastavad kõigile puhtuse- ja tervishoiunõuetele.

4.6.   Seos piirkonnaga: Nende oliiviõlide eriomadused pärinevad selle piirkonna mullastiku- ja kliimatingimustest.

4.7.   Kontrolliasutus

Nimi

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Aadress

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269, P-7300-901, Portalegre

Telefon

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Faks

:

(351-245) 20 75 21

E-post

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Märgistus: Toode peab kohustuslikult kandma märget “AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida” ning kaitstud päritolunimetuste juhtiva tootjate rühma poolt heakskiidetud Põhja-Alentejo oliiviõlide logo ja kaitstud päritolunimetuste puhul ühenduse heakskiidetud ühenduse logo.

4.9.   Siseriiklikud nõuded:


(1)  Euroopa Komisjon – põllumajanduse peadirektoraat – põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika üksus – B-1049 Brüssel


11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 709/2005,

10. mai 2005,

kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 27. mai 1997. aasta määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artiklitega 4 ja 5 nähakse ette impordisertifikaatide taotlemise ja väljaandmise tingimused liha puhul, millele on osutatud artikli 2 punktis f.

(2)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f määratakse ajavahemikul 1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud, veiseliha, mis vastab eetoodud määruse nõuetele, lubatavaks eritingimustel imporditavaks koguseks 11 500 tonni.

(3)

Tuleks meenutada, et käesoleva määrusega ettenähtud sertifikaate võib kogu nende kehtivusaja jooksul kasutada vaid siis, kui peetakse kinni kehtivatest veterinaarsätetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga impordisertifikaadi taotlus, mis on esitatud 1.–5. mail 2005 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f, rahuldatakse täies ulatuses.

2.   Impordisertifikaadi taotlusi saab esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 936/97 artiklile 5 2005. aasta juunis esimese viie päeva jooksul koguse 10 240,847 tonni ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. mail 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. mai 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).


11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 710/2005,

10. mai 2005,

millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Jordaaniast pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 kohaselt määratakse iga kahe nädala tagant üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse impordi- ja tootjahinnad ning neid kohaldatakse kahe nädala jooksul. Vastavalt komisjoni 17. märtsi 1988. aasta määruse (EMÜ) nr 700/88 (milles sätestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast ja Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete ühendusse importimise korra kohaldamiseks) (2) artikli 1 kolmandale lõigule määratakse need hinnad kindlaks kahenädalasteks perioodideks liikmesriikide esitatud kaalutud hindade põhjal.

(2)

Need hinnad tuleks kehtestada viivitamata, et saaks kindlaks määrata kohaldatavad tollimaksud.

(3)

Pärast Küprose liitumist Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, on kohane jätta määramata impordihinnad selle riigi jaoks.

(4)

Samuti on kohane vastavalt nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/917/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjavahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 2 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta), (3) nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsusele 2003/914/EÜ (Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahel kirjade vahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Maroko vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide 1 ja 3 asendamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta) (4) ning nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/4/EÜ (kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel vastastikuste liberaliseerimismeetmete ning EÜ ja Palestiina omavalitsuse ajutise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 asendamise kohta) (5) jätta kindlaks määramata impordihinnad Iisraeli, Maroko ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori jaoks.

(5)

Elustaimede ja lillekasvatustoodete turu korralduskomitee istungite vahelisel ajal peab komisjon võtma sellised meetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 4088/87 artiklis 1 osutatud üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse tootja- ja impordihinnad perioodiks 11.–25. mai 2005 on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. mai 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).

(3)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 65.

(4)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 117.

(5)  ELT L 2, 5.1.2005, lk 4.


LISA

(EUR/100 tükki)

Ajavahemik: 11.–25. mai 2005

Ühenduse tootjahind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Ühenduse impordihind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

Jordania


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/11


NÕUKOGU OTSUS,

26. aprill 2005,

regioonide komitee kolme Läti liikme ametisse nimetamise kohta

(2005/368/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Läti valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. jaanuaril 2002 vastu otsuse 2002/60/EÜ regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuar 2002–25. jaanuar 2006. (1)

(2)

Regioonide komitees on vabanenud kolm liikmekohta seoses Andris JAUNSLEINISE, Jānis KALNAČSI ja Arvīds KUCINSI ametiaja lõppemisega, millest nõukogu teavitati 6. aprillil 2005,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide komitee liikmeteks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2006:

Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(Dobele linnavolikogu esimees),

Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

(Riia linnavolikogu liige),

Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

(Sigulda linnavolikogu esimees).

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 26. aprill 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


Komisjon

11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/13


KOMISJONI OTSUS,

3. mai 2005,

millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1355 all)

(2005/369/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 3 teist lõiku ja artikli 12 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et muuta liikmesriikide esitatud andmed võrreldavaks, tuleb ühtlustada direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 määratletud eesmärkide järgimise järelevalve suhtes kohaldatavat arvestamissüsteemi.

(2)

Saavutamaks tasakaalu ebatäpsuste ohu ja täpsete andmete saamisega seotud halduskoormuse vahel, tuleks liikmesriikidel lubada kasutada taas- ja korduskasutatavate ning ringlussevõetavate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete materjalide ja komponentide kindlaksmääramisel eeldatavaid koguseid.

(3)

Vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõikele 5 võidakse töödelda ka väljaspool asjaomast liikmesriiki või ühendust, tingimusel et jäätmete vedu on kooskõlas nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ja ühendusest väljaveo korral. (2) Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid teistesse liikmesriikidesse või selliste jäätmete kolmandatesse riikidesse töötlemiseks saatval liikmesriigil peaks olema lubatud arvestada eksporditud kogust direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 kehtestatud eesmärkide saavutamisel tingimusel et jäätmed on kogutud eksportivas liikmesriigis.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ (3) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid teatavad komisjonile direktiivi 2002/96/EÜ artikli 12 lõikega 1 ettenähtud andmed käesoleva otsuse lisa 1. tabelis antud vormi kohaselt.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid tõendavad direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 esitatud taas- ja korduskasutamis- ning ringlussevõtumäärade järgimist käesoleva otsuse lisa 2. tabelis esitatud vormil.

Liikmesriigid võivad tabeli täitmisel tugineda taaskasutatavate, ringlussevõetavate ja korduskasutatavate materjalide, näiteks metallide, klaasi ja plasti ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eeldatavatele keskmistele kogustele.

2.   Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõike 5 kohaselt kolmandasse riiki või teise liikmesriiki töötlemiseks saadetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võib kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikega 2 kehtestatud eesmärkide täitmisel arvestada ainult see liikmesriik, kus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguti ning kust nad eksporditi.

3.   Liikmesriigid otsustavad, kas lisaks direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõike 5 teises lõigus määratletud tõenditele on vaja lisada esitada täiendavaid dokumentaalseid tõendeid.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad komisjonile lisa 1. ja 2. tabeli andmete kogumise üksikasjaliku kirjelduse ja selgitavad hinnanguid ja kasutatud metoodikat.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).

(2)  EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

(3)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk. 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


LISA

Tabel 1

Kogutud ja eksporditud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (direktiivi 2002/96/EÜ artiklid 5 ja 12)

Veeru number

1

2

3

4

5

6

7

Tooteliigid

Turuleviimine

Kogutud kodumajapidamistest

Kogutud väljaspool leibkondi

Kogutud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Töödeldud liikmesriigis

Töödeldud teises liikmesriigis

Töödeldud väljaspool ühendust

Kogumass (1)

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

1.

Suured kodumasinad

 

 

 

 

 

 

 

2.

Väiksemad kodumasinad

 

 

 

 

 

 

 

3.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tarbijatele ettenähtud seadmed

 

 

 

 

 

 

 

5.

Valgustusseadmed

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gaaslahenduslambid

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektri- ja elektroonilised tööriistad

 

 

 

 

 

 

 

7.

Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

 

 

 

 

 

 

 

8.

Meditsiiniseadmed

 

 

 

 

 

 

 

9.

Seire- ja valveseadmed

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaadid

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Ringlussevõtt taas- ja korduskasutamise eesmärgil (direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõige 2)

Veeru number

1

2

3

4

5

Tooteliigid

Ringlussevõtt

Ringlussevõtu määr

Taas- ja korduskasutamise määr

Taas- ja korduskasutamise määr

Taaskasutusse võetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tervikuna

Kogumass (2)

tonnides

%

Kogumass

tonnides

%

Kogumass

tonnides

1.

Suured kodumasinad

 

 

 

 

 

2.

Väiksemad kodumasinad

 

 

 

 

 

3.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

 

 

4.

Tarbijatele ettenähtud seadmed

 

 

 

 

 

5.

Valgustusseadmed

 

 

 

 

 

5a.

Gaaslahenduslambid

ei kohaldata

ei kohaldata

 

 

 

6.

Elektri- ja elektroonilised tööriistad

 

 

 

 

 

7.

Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

 

 

 

 

 

8.

Meditsiiniseadmed

 

 

 

 

 

9.

Seire- ja valveseadmed

 

 

 

 

 

10.

Automaadid

 

 

 

 

 

Märkus: hallide kastikeste täitmine on vabatahtlik.


(1)  Kui see ei ole võimalik, siis arvudes.

(2)  Kui see ei ole võimalik, siis arvudes.