ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
4. mai 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 695/2005, 26. aprill 2005, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1883/78, millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 696/2005, 3. mai 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 697/2005, 3. mai 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 462/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Saksa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks ette nähtud kogusega

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 698/2005, 3. mai 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 459/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

7

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

9

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

11

 

*

Nõukogu otsus, 26. aprill 2005, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asukoha määramise kohta

13

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 29. aprill 2005, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1298 all)

14

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 695/2005,

26. aprill 2005,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1883/78, millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui tegemist on sekkumistegevusega, mille puhul ei ole turukorralduse eeskirjadega kindlat määra ühiku kohta ette nähtud, kohaldatakse ühenduse rahastamise puhul määrusega (EMÜ) nr 1883/78 (2) sätestatud põhieeskirju, eelkõige rahastatavate summade määramise meetodi, sekkumisostudeks vajalike rahaliste vahendite muretsemisest tingitud kulutuste rahastamise, ühest aastast järgmisse ülekantavate varude maksumuse määramise ning materiaalsetest ladustamistoimingutest tulenevate kulude rahastamise osas.

(2)

Määruse (EMÜ) nr 1883/78 artiklis 5 sätestatakse, et liikmesriikide sekkumisostudega kaasnevaid intressikulusid rahastab ühendus ühtse meetodi ja intressimäära alusel.

(3)

On võimalik, et liikmesriigis saab riiklikuks sekkumiseks põllumajandussaaduste ja -toodete kokkuostu rahastada ainult ühtsest intressimäärast oluliselt kõrgema intressimääraga.

(4)

Juhul kui liikmesriigi tasutud intressimäär on rohkem kui kaks korda kõrgem ühtsest intressimäärast, tuleks ette näha korrigeeriva mehhanismi kohaldamine. Asjaomane liikmesriik peab siiski osaliselt tasuma tekkinud vahe, et stimuleerida teda otsima odavaimat rahastamismeetodit.

(5)

Käesoleva mehhanismi kohaldamine peaks olema ajutine ja seda tuleks kasutada 2005. ja 2006. eelarveaastal. Seda tuleks kohaldada alates käesoleva eelarveaasta algusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1883/78 artikli 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

“Kui liikmesriigi tasutud intressimäär on rohkem kui kaks korda kõrgem ühtsest intressimäärast, võib komisjon olenemata esimesest lõigust kohaldada 2005. ja 2006. eelarveaastal liikmesriikide tasutavate intressikulude rahastamisel ühtset intressimäära, millele on lisatud selle määra kahekordse ja liikmesriigi tegelikult tasutud määra vahe.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse kulutuste suhtes, mis on tehtud pärast 1. oktoobrit 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 26. aprill 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(2)  EÜT L 216, 5.8.1978, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1259/96 (EÜT L 163, 2.7.1996, lk 10).


4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 696/2005,

3. mai 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatavapuu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. mail 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 3. mai 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 697/2005,

3. mai 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 462/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Saksa sekkumisameti valduses oleva rukki eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Määruses (EÜ) nr 462/2005 (3) on avatud alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva 500 693 tonni rukki eksportimiseks.

(3)

Saksamaa teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 500 000 tonni võrra pakkumismenetluses oleva koguse eksporti. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Saksamaa palve vastu võtta.

(4)

Võttes arvesse pakkumismenetluses olevate koguste suurendamist, näib olevat vajalik muuta määruse (EÜ) nr 462/2005 I lisas osutatud ladustamispiirkondade kaupa ladustatud koguseid.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 462/2005 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 462/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

1.   Pakkumismenetlus hõlmab kuni 1 000 693 tonni rukki eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Kanadasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Ameerika Ühendriikidesse, Liechtensteini, Mehhikosse, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

2.   1 000 693 tonni rukki ladustamispiirkonnad on nimetatud I lisas.

2.

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2045/2004 (ELT L 354, 30.11.2004, lk 17).

(3)  ELT L 75, 22.3.2005, lk 27. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 610/2005 (ELT L 101, 21.4.2005, lk 9).

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


LISA

“I LISA

(tonnides)

Ladustamise koht

Kogus

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693”


4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 698/2005,

3. mai 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 459/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Austria sekkumisameti valduses oleva pehme nisu eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 459/2005 (3) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Austria sekkumisameti valduses oleva 80 663 tonni pehme nisu eksportimiseks.

(3)

Austria teatas komisjonile oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 50 000 tonni võrra pakkumismenetluses oleva nisu ekspordiks ettenähtud kogust. Praegust turuolukorda arvesse võttes tuleks Austria palve vastu võtta.

(4)

Võttes arvesse pakkumismenetluses olevate koguste suurendamist, näib olevat vajalik muuta määruse (EÜ) nr 459/2005 I lisas osutatud ladustamispiirkondade kaupa ladustatud koguseid.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 459/2005 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 459/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

1.   Pakkumismenetlus hõlmab kuni 130 663 tonni pehme nisu eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Liechtensteini, Rumeeniasse, Serbiasse ja Montenegrosse (4) ning Šveitsi.

2.   130 663 tonni pehme nisu ladustamispiirkonnad on nimetatud I lisas.

2)

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas toodud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2045/2004 (ELT L 354, 30.11.2004, lk 17).

(3)  ELT L 75, 22.3.2005, lk 9.

(4)  Sh Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


LISA

“I LISA

(tonnides)

Ladustamise koht

Kogused

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/9


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2005/356/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 94 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga, lõike 3 esimese lõiguga ja lõikega 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

16. oktoobril 2001 andis nõukogu komisjonile volitused pidada läbirääkimisi Andorra Vürstiriigiga lepingu sõlmimiseks, et kõnealune riik kindlustaks ühenduses kohaldatavate meetmetega samaväärsete meetmete vastuvõtmise hoiuste intresside tegeliku maksustamise tagamiseks.

(2)

Läbirääkimistel kokkulepitud lepingu tekst vastab nõukogu poolt vastuvõetud läbirääkimissuunistele. Lepingu tekstile on lisatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andorra Vürstiriigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, mis on lisatud nõukogu otsusele 2004/828/EÜ. (2)

(3)

Direktiivi 2003/48/EÜ (3) sätete kohaldamine sõltub nimetatud direktiivis sisalduvate meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamisest Andorra Vürstiriigi poolt nimetatud riigi ja Euroopa Ühenduse vahel sõlmitud lepingu kohaselt.

(4)

Vastavalt otsusele 2004/828/EÜ ja pidades silmas lepingu sõlmimist käsitleva otsuse vastuvõtmist edaspidi, kirjutati see leping Euroopa Ühenduse nimel alla 15. novembril 2004.

(5)

Kõnealune leping on vaja heaks kiita.

(6)

On vaja näha ette kiire ja lihtne menetlus, et vajaduse korral teha muudatusi lepingu I ja II lisas,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühendus kiidab heaks Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise lepingu nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele. (4)

Artikkel 2

Komisjoni volitatakse kiitma ühenduse nimel heaks lepingu lisade muudatused, mis tagavad nende vastavuse direktiivi 2003/48/EÜ artikli 5 punktis a osutatud teavitamisest tulenevate pädevate ametiisikute andmetega ning samuti selle lisas esitatud andmetega.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse nimel lepingu artikli 15 lõiguga 1 ettenähtud teate. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  17. novembri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 32.

(3)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

(4)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 33.

(5)  Lepingu jõustumiskuupäeva avaldab nõukogu peasekretariaat Euroopa Liidu Teatajas.


4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/11


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2005/357/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 94 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga, lõike 3 esimese lõiguga ja lõikega 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

16. oktoobril 2001 andis nõukogu komisjonile volitused pidada läbirääkimisi San Marino Vabariigiga lepingu sõlmimiseks, et San Marino Vabariik kindlustaks ühenduses kohaldatavate meetmetega samaväärsete meetmete vastuvõtmise hoiuste intresside tegeliku maksustamise tagamiseks.

(2)

Läbirääkimistel kokkulepitud lepingu tekst vastab nõukogu poolt vastuvõetud läbirääkimissuunistele. Lepingu tekstile on lisatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt San Marino Vabariigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, mis on lisatud nõukogu otsusele 2004/903/EÜ. (2)

(3)

Direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (3) sätete kohaldamine sõltub nimetatud direktiivis sisalduvate meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamisest San Marino Vabariigi poolt nimetatud riigi ja Euroopa Ühenduse vahel sõlmitud lepingu kohaselt.

(4)

Vastavalt otsusele 2004/903/EÜ ja pidades silmas lepingu sõlmimist käsitleva otsuse vastuvõtmist edaspidi, kirjutati see leping Euroopa Ühenduse nimel alla 7. detsembril 2004.

(5)

Kõnealune leping on vaja ühenduse nimel heaks kiita.

(6)

On vaja näha ette kiire ja lihtne menetlus, et vajaduse korral teha muudatusi lepingu I ja II lisas,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühendus kiidab heaks Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise lepingu nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele. (4)

Artikkel 2

Komisjoni volitatakse kiitma ühenduse nimel heaks lepingu lisade muudatused, mis tagavad nende vastavuse direktiivi 2003/48/EÜ artikli 5 punktis a ja selle direktiivi lisades osutatud teavitamisest tulenevate pädevate ametivõimude andmetega.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse nimel lepingu artikli 16 lõikega 1 ettenähtud teate. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  2. detsembri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 381, 28.12.2004, lk 32.

(3)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

(4)  ELT L 381, 28.12.2004, lk 33.

(5)  Lepingu jõustumiskuupäeva avaldab nõukogu peasekretariaat Euroopa Liidu Teatajas.


4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/13


NÕUKOGU OTSUS,

26. aprill 2005,

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asukoha määramise kohta

(2005/358/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (edaspidi “agentuur”) asutamise kohta, (1) artikli 15 viiendat lõiku,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Agentuuri asukoht on Varssavis (Poola).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 26. aprill 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

F. BODEN


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.


Komisjon

4.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/14


KOMISJONI OTSUS,

29. aprill 2005,

millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1298 all)

(2005/359/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaselt ei tohi Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalke (Quercus L.) tammede närbumistõve tekitaja Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i sissetoomise ohu tõttu põhimõtteliselt ühendusse tuua.

(2)

Kogemused on näidanud, et Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i leviku ohtu saab kõrvaldada teatavaid meetmeid kohaldades.

(3)

Üheks meetmeks on fumigatsioon. Teatavad liikmesriigid on taotlenud, et fumigeeritud tammepalkide import toimuks ainult läbi kindlaksmääratud sadamate, kus on olemas asjakohased käitlemis- ja ülevaatusruumid.

(4)

Samuti on võimalik fumigatsioon teatavatel tehnilistel tingimustel valge tamme gruppi kuuluva tammepuidu puhul ära jätta. Teatavad liikmesriigid on taotlenud täiendavat erandit valge tamme importimiseks teatavatel kuudel aastas. Teine erand peaks piirduma ühenduse osadega, kus Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i potentsiaalsed vektorid on talveperioodil väheaktiivsed või puhkeolekus, s.o 45ndast laiuskraadist põhja pool asuvate aladega.

(5)

Komisjon tagab, et Ameerika Ühendriigid teevad kättesaadavaks igasuguse tehnilise teabe, mis on vajalik nõutavate kaitsemeetmete rakendamise jälgimiseks.

(6)

Seepärast peaksid liikmesriigid kehtestama piiratud ajaks erandi Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) sissetoomiseks.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2000/29/EÜ artikli 5 lõikest 1 ja kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 1 punkti i kolmandast taandest seoses kõnealuse direktiivi IV lisa A osa I jao punktiga 3, on liikmesriigid volitatud alates 1. jaanuarist 2005. aastast lubama Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) (edaspidi “palgid”) sissetoomist, kui artiklites 2–7 ettenähtud tingimused on täidetud.

Artikkel 2

1.   Et seda erandit kasutada, peavad palgid olema fumigeeritud ja tähistatud vastavalt I lisale.

2.   Liikmesriigid võivad fumigeeritud palgid märgladustamist käsitleva artikli 5 lõikes 1 ning artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 2 ettenähtud nõuetest välja jätta.

Artikkel 3

1.   Palgid lossitakse ainult II lisas loetletud sadamates.

2.   Asjaomase liikmesriigi taotlusel võib komisjon muuta II lisas olevate lossimissadamate loetelu pärast konsulteerimist teiste liikmesriikidega.

Artikkel 4

1.   Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 alusel nõutavad kontrollid viivad läbi käesoleva otsuse kohaldamiseks spetsiaalselt juhendatud või koolitatud ametnikud direktiivi 2000/29/EÜ artiklis 21 osutatud ekspertide kaasabil nimetatud direktiivis sätestatud korras; kontroll peab toimuma kas II lisas loetletud sadamates või artiklis 5 nimetatud esimeses ladustuskohas.

Kui lossimissadam ja esimene ladustuskoht asuvad eri liikmesriikides, määravad asjaomased liikmesriigid koha, kus toimub kontroll ja vahetatakse teavet saadetiste saabumise ja ladustamise kohta.

2.   Kontroll hõlmab:

a)

iga fütosanitaarsertifikaadi põhjalikku läbivaatamist,

b)

samasuskontrolli, mis seisneb iga palgi tähise ja palkide arvu võrdlemises vastavas fütosanitaarsertifikaadis esitatud teabega,

c)

III lisas kirjeldatud fumigatsioonijärgset värvusreaktsiooni testi asjakohase arvu palkidega, mis valitakse igast saadetisest juhuslikkuse alusel.

3.   Kui kontroll näitab, et saadetis ei vasta täielikult artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimustele, lükatakse kogu saadetis tagasi või saadetakse ühendusest välja.

Komisjoni ja kõigi teiste liikmesriikide vastutavaid ametiasutusi teavitatakse viivitamatult asjaomase saadetisega seotud üksikasjadest.

Artikkel 5

1.   Palke ladustatakse üksnes kohtades, millest on teatanud ja mille on heaks kiitnud vastutavad ametiasutused ning kus on olemas asjakohased märgladustamisrajatised, mis on kasutatavad lõikes 2 ettenähtud ajavahemiku vältel.

2.   Alates hiljemalt ümbruskonna tammepuistute lehtimise ajast hoitakse palke pidevalt märgladustatuna.

3.   Vastutavad ametiasutused kontrollivad regulaarselt ja asjakohastel aegadel ümbruskonna tammepuistuid Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i suhtes.

Kui leitakse Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i võimalikke sümptomeid, tehakse täiendavad kõnealuse seene olemasolu kindlakstegemiseks ametlikud uuringud asjakohaste meetodite järgi.

Kui Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i olemasolu on kinnitatud, tuleb sellest viivitamata komisjonile teatada.

Artikkel 6

1.   Palke töödeldakse üksnes ettevõtetes, millest on teatatud asjaomastele vastutavatele ametiasutustele ja mis on nende poolt heaks kiidetud.

2.   Koor ja muud töötlemisjäägid hävitatakse viivitamatult töötlemiskohas.

Artikkel 7

1.   Enne importimist teatab importija piisavalt vara esimese ladustamiskoha liikmesriigi vastutavatele ametiasutustele igast saadetisest, esitades järgimise teabe:

a)

palkide kogus,

b)

päritoluriik,

c)

lastimissadam,

d)

lossimissadam või -sadamad,

e)

ladustuskoht või -kohad,

f)

koht või kohad, kus toimub töötlemine.

2.   Kui importija teatab punkti 1 kohaselt saadetise kavandatavast impordist, peab vastutav ametiasutus teda enne importi teavitama käesoleva otsusega ettenähtud tingimustest.

3.   Asjaomase liikmesriigi vastutav ametiasutus edastab lõigetes 1 ja 2 sätestatud teabe koopiad lossimissadama pädevale ametiasutusele.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid võivad valge tamme rühma kuuluvatele tammepalkidele teha erandi artikli 2 lõikes 1 ettenähtud fumigeerimisnõudest, kui järgmised tingimused on täidetud:

a)

saadetised on koostatud üksnes valge tamme rühma kuuluvatest palkidest;

b)

palgid on tähistatud IV lisa kohaselt;

c)

palgid lähetatakse laadimissadamast kõige varem 15. oktoobril ja jõuavad lossimissadamasse hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks;

d)

palke hoitakse pidevalt märgladustatuna;

e)

palke ei lubata tuua 45ndast laiuskraadist lõuna pool asuvatele aladele ega nende alade kaudu; Marseille`d võib siiski kasutada lossimissadamana, kui saadetised toimetatakse viivitamatult 45ndast laiuskraadist põhja poole;

f)

artiklis 4 osutatud kontrollide puhul kasutatakse fumigatsioonijärgse värvusreaktsioonitesti asemel IV lisas kirjeldatud valge tamme kindlakstegemise värvustesti vähemalt 10 %-l palkide koguarvust, mis valitakse igast saadetisest juhuslikult.

Erandina punktist c võib asjaomase liikmesriigi taimekaitseorganisatsioon lubada saadetis lossida ja märgladustada pärast kõnealuses punktis sätestatud järgmise aasta 30. aprilli, kui nende lossimissadamasse saabumine on ettenägematutel põhjustel hilinenud.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata Kreeka, Hispaania, Itaalia, Küprose, Malta ja Portugali suhtes.

Artikkel 9

Liikmesriigid edastavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele artikliga 1 ettenähtud volituste alusel nende poolt vastuvõetud sätete teksti.

Artikkel 10

Käesoleva otsusega ettenähtud erandit kasutavad liikmesriigid peavad komisjonile esitama aruande oma tegevusest 30. juuniks 2007. Aruanne peab hõlmama imporditavate koguste üksikasju.

Vajaduse korral tuleb samasugune aruanne esitada 30. juuniks 2009.

Artikkel 11

Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2010.

Artikkel 12

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. aprill 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.3.2005, lk 19).


I LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 1 OSUTATUD FUMIGEERIMISE JA VASTAVATE IDENTIFITSEERIMISTÄHISTE TINGIMUSED

1.

Palgid virnastatakse gaasikindla katte alla veekindlale pinnale nii, et nende paigutus ja virna kõrgus tagavad tõhusa õhuvahetuse nende ümber.

2.

Ameerika Ühendriikide ametliku taimekaitseorganisatsiooni (s.o loomade ja taimede tervisekontrolli teenistus – APHIS) poolt kindlaks määratud täiendavaid ekspordinõudeid piiramata fumigeeritakse virna 72 tunni vältel puhta metüülbromiidiga, kasutades vähemalt 240 g toimeainet kogu kattealusest ruumala 1m3 kohta, kusjuures palkide temperatuur on kogu protseduuri ajal vähemalt +5 oC. Pärast 24tunnilist töötlust lisatakse täiendav gaasikogus, et uuesti saavutada eespool nimetatud kontsentratsioon; palkide temperatuur hoitakse kogu töötlusaja vältel vähemalt +5 °C juures. Teaduslikule tõendusmaterjalile tuginedes ja kooskõlas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 18 lõikega 2 võib lubada kasutada teistsuguseid meetodeid.

3.

Lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud fumigatsiooniprotseduurid viivad läbi ametlikult litsentsitud fumigatsioonitöötajad, kasutades nõuetekohaseid fumigatsioonirajatisi ja nõutavatele standarditele vastava pädevusega personali.

Töötajaid teavitatakse palkide fumigeerimiseks nõutavate protseduuride üksikasjadest.

Komisjonile teatatakse litsentsitud fumigatsioonitöötajate ja nende asendajate nimekiri. Komisjon võib otsustada kuulutada teatavad fumigatsioonitöötajad sobimatuteks käesoleva otsuse kohaldamiseks. Kohad, kus litsentsitud töötajad fumigatsiooni läbi viivad, peaksid asuma ühendusse lähetamise sadamates, kuid asjaomane taimekaitseorganisatsioon võib heaks kiita ka teatavaid sisemaa paiku.

4.

Fumigeeritud virna iga palgi alumisse otsa on eemaldamatult kinnitatud fumigeeritud puidupartiile viitav (arvudest ja/või numbritest koosnev) identifitseerimistähis. Identifitseerimistähis peab kuuluma kaubasaatjale. See ei tohi olla eelnevalt kasutatud teiste partiide palkidel. Identifitseerimistähiste registrit peavad litsentsitud fumigatsioonitöötajad.

5.

Fumigatsiooniprotseduure ja lõikes 4 osutatud tähistamist kontrollivad fumigatsioonikohtades süstemaatiliselt kas asjaomased taimekaitseorganisatsiooni ametnikud ise või tehes koostööd riigi/piirkonna ametnikega, nii et on tagatud lõigetes 1, 2, 3 ja 4 sätestatud nõuete järgimine.

6.

Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii kohaselt nõutava fütosanitaarsertifikaadi annab välja asjaomane taimekaitseorganisatsioon pärast fumigatsiooni lõpetamist; sertifikaadi väljaandmine peab põhinema lõikes 5 nimetatud meetmete rakendamisel ja kõnealuse direktiivi artikliga 6 ettenähtud kontrollil, mis puudutab nimetatud direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis a ja käesolevas lisas sätestatud tingimusi.

7.

Sertifikaadis näidatakse taimeperekonna ja -liigi botaaniline nimetus, palkide arv partiis ja fumigeeritud partiile viitav lõikes 4 osutatud identifitseerimistähis, ilma et see piiraks nõudmisi desinfestatsiooni ja/või desinfektsiooniga seotud teabe osas.

Sertifikaadile kantakse alati järgmine “Lisadeklaratsioon”:

“Käesolevaga kinnitatakse, et selle sertifikaadi alusel lähetatud palgid fumigeeris …………………………… (litsentsitud fumigatsioonitöötaja) ……………. (kuupäev) ………..….. (fumigatsioonikoht) vastavalt komisjoni otsuse 2005/359/EÜ I lisas sätestatud eeskirjadele.”

8.

Juhul, kui palgid on lähetatud Kanada lastimissadamate kaudu, võib ametliku tervisekaitseorganisatsiooni poolt punktides 1–7 ettenähtud meetmeid osaliselt või täielikult rakendada Kanada Toidukontrolliamet (Canadian Food Inspection Agency) (CFIA).


II LISA

LOSSIMISSADAMAD

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhaagen

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Larnaca

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Veneetsia

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


III LISA

FUMIGATSIOONIJÄRGNE VÄRVIREAKTSIOONITEST

Artikli 4 lõike 2 punktis c osutatud fumigatsioonijärgne värvusreaktsioonitest viiakse läbi järgmiselt:

 

Juurdekasvupuuri kasutades võetakse proovid kogu maltspuidu paksuses terve koorega aladelt vähemalt ühe meetri kaugusel palgiotstest ja leotatakse neid vähem kui üks päev tagasi destilleeritud vee baasil valmistatud 2,3,5-trifenüül-2H-tetrasooliumkloriidi 1 %-lises lahuses. Proovid, mis kolmepäevase leotamise järel ei värvu punaseks, loetakse nõuetekohaselt fumigeerituks.


IV LISA

VALGE TAMME IDENTIFITSEERIMINE

1.

Asjaomase taimekaitseorganisatsiooni ametnikud peavad iga palgi puhul kindlaks tegema kuuluvuse valge tamme rühma kas visuaalsete vahendite abil või võimaluse korral valge tamme identifitseerimise värvustesti abil, nagu kirjeldatud lõikes 2. See identifitseerimistest viiakse läbi vähemalt 10 %-l iga partii palkidest.

2.

Valge tamme identifitseerimistest viiakse läbi 10 %-lise naatriumnitritilahuse pihustamise või peitsimisega puhtale, vähemalt 5 cm läbimõõduga pindmiselt kuivatatud lülipuidupinnale. Testi tulemust hinnatakse 20 kuni 60 minuti jooksul pärast kemikaali pealekandmist. Madalamal temperatuuril kui 2,5 °C võib lahusele antifriisina lisada 20 %-list etüleenglükooli. Palgiproovid, mille loomulik värvus muutub algul punakaspruuniks ja hiljem hallikasssiniseks kuni mustaks, loetakse kuuluvaks valge tamme rühma.

3.

Iga palk tähistatakse asjaomase taimekaitseorganisatsiooni esindaja või sellega koostööd tegeva riikliku/piirkondliku ametniku järelevalve all tähtedega “WO”.

4.

Vastavalt direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktile ii nõutava fütosanitaarsertifikaadi annab välja asjaomane ametlik taimekaitseorganisatsioon ja see põhineb lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud toimingutel. Sertifikaadis näidatakse taimeperekonna või -liigi botaaniline nimetus ja palkide arv partiis. Sellele kantakse järgmine “Lisadeklaratsioon”:

“Käesolevaga kinnitatakse, et selle sertifikaadi alusel lähetatavad palgid kuuluvad üksnes valge tamme rühma.”