ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 86

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
5. aprill 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 529/2005, 4. aprill 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 530/2005, 4. aprill 2005, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 5. aprillist 2005

3

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 22. märts 2005, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (teatavaks tehtud numbri K(2005) 854 all)  ( 1 )

6

 

*

Komisjoni otsus, 30. märts 2005, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet teatavate Poola kala-, liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2005) 967 all)  ( 1 )

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

5.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 529/2005,

4. aprill 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 4. aprilli 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


5.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 530/2005,

4. aprill 2005,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 5. aprillist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 513/2005. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 513/2005 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 513/2005 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 83, 1.4.2005, lk 35.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 5. aprillist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

3,48

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

24,75

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

51,56

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

51,56

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

24,75


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 31.3.2005–1.4.2005

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Lahe lisatasu (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

5.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/6


KOMISJONI OTSUS,

22. märts 2005,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 854 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/270/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 97/138/EÜ (2) kehtestatud vormid ühtlustatud andmete esitamiseks direktiivi 94/62/EÜ raames tuleks üle vaadata ja lihtsustada, et arvestada nende kohaldamisel saadud kogemusi.

(2)

Need vormid peaksid kajastama direktiivis 94/62/EÜ (muudetud direktiiviga 2004/12/EÜ) sätestatud eesmärke.

(3)

Et tagada andmete võrreldavus liikmesriikide vahel, on vaja sätestada üksikasjalikud reeglid vormides sisalduvate andmete kohta ja nende andmete mõõtmise ja parandamise kohta ning võimaldada liikmesriikidel esitada andmeid ka vabatahtlikult.

(4)

Silmas pidades hulgalisi muudatusi, mida tuleks teha otsuses 97/138/EÜ, tuleks selguse huvides see asendada.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/62/EÜ artikli 21 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega kehtestatakse direktiivi 94/62/EÜ artiklis 12 sätestatud pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevate andmebaasisüsteemide vormid.

Artikkel 2

1.   Lisaks direktiivi 94/62/EÜ artiklis 3 sätestatud asjakohastele mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   komposiitpakend– pakend, mis on valmistatud eri materjalidest, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ja millest ühegi puhul ei ületata kehtestatud massiprotsenti;

b)   tekkinud pakendijäätmed– pakendimass, mis muutub jäätmeteks nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ (3) artiklis 1 määratletud tähenduses liikmesriigi territooriumil, pärast selle kasutamist kauba pakendamisel, kaitsmisel, käitlemisel, kättetoimetamisel ja esitlemisel;

c)   taaskasutatud pakendijäätmed– liikmesriigi territooriumil tekkinud pakendijäätmete kogus, mida taaskasutatakse, olenemata sellest, kas pakendijäätmeid taaskasutatakse selles liikmesriigis, mõnes teises liikmesriigis või väljaspool ühendust;

d)   taaskasutatavad või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletatavad pakendijäätmed– liikmesriigi territooriumil tekkinud pakendijäätmete kogus, mida taaskasutatakse või põletatakse energia taaskasutamisena jäätmepõletusettevõtetes, olenemata sellest, kas pakendijäätmeid taaskasutatakse või põletatakse energia taaskasutamisena jäätmepõletusettevõtetes selles liikmesriigis, mõnes teises liikmesriigis või väljaspool ühendust;

e)   ringlussevõetud pakendijäätmed– liikmesriigi territooriumil tekkinud pakendijäätmete kogus, mis võetakse ringlusse, olenemata sellest, kas pakendijäätmed võetakse ringlusse selles liikmesriigis, mõnes teises liikmesriigis või väljaspool ühendust;

f)   taaskasutamis- või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletamise määr– direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaldamisel – taaskasutatavate või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletatavate pakendijäätmete üldkogus jagatud tekkinud pakendijäätmete üldkogusega;

g)   ringlussevõtu määr– direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaldamisel – ringlussevõetud pakendijäätmete üldkogus jagatud tekkinud pakendijäätmete üldkogusega.

2.   Lõike 1 punktis b nimetatud tekkinud pakendijäätmed ei hõlma pakendite või pakendimaterjalide tootmisel või muus tootmisprotsessis tekkinud jääke.

Käesoleva otsuse kohaldamisel võib liikmesriigis tekkinud pakendijäätmeid pidada võrdseks selles liikmesriigis samal aastal turule lastud pakendite kogusega.

Artikkel 3

1.   Pakendite andmed kokku hõlmavad kõiki direktiivi 94/62/EÜ artikli 2 lõikes 1 ja artikli 3 lõikes 1 määratletud pakendeid.

Hinnanguid võib kasutada eelkõige väikestes kogustes ning käesolevas otsuses nimetamata materjalide puhul. Need hinnangud peavad põhinema parimal olemasoleval teabel ning neid peab kirjeldama vastavalt artiklile 7.

2.   Korduskasutuspakendeid käsitatakse turule lastuna, kui need on esmakordselt kättesaadavad koos kaupadega, mille pakendamiseks, kaitsmiseks, käitlemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks neid kasutatakse.

Korduskasutuspakendeid ei käsitleta pakendijäätmetena, kui need saadetakse korduskasutamisse tagasi. Korduskasutuspakendeid ei käsitleta turule lastuna pakendina pärast korduskasutamist ning uuesti kättesaadavaks tegemist.

Korduskasutuspakendeid, mis kõrvaldatakse kasutusaja möödumisel, käsitletakse pakendijäätmetena.

Käesoleva otsuse kohaldamisel võib teatavas liikmesriigis korduskasutuspakenditest tekkinud pakendijäätmeid pidada võrdseks selles liikmesriigis samal aastal turule lastud pakendite kogusega.

3.   Komposiitpakenditest teavitatakse vastavalt põhimaterjalide massile.

Lisaks võib vabatahtlikult esitada eraldi andmed komposiitmaterjalide taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta.

4.   Taaskasutatud või ringlussevõetud pakendijäätmete mass näitab pakendijäätmete osa tõhusas taaskasutamis- või ringlusprotsessis. Kui sorteerimisettevõtte toodang saadetakse tõhusasse ringlus- või taaskasutamisprotsessi oluliste kadudeta, võib seda toodangut pidada ringlussevõetud või taaskasutatud pakendijäätmete massiks.

Artikkel 4

1.   Ühendusest eksporditud pakendijäätmed arvestatakse ringlussevõetuks või taaskasutatuks, ainult kui on kindel tõendus, et taaskasutamine ja/või ringlussevõtt leidis aset tingimustel, mis on üldiselt samaväärsed nendega, mis on ühenduse asjaomase õigusaktiga ette nähtud.

2.   Pakendijäätmete üle piiri viimine peab olema kooskõlas nõukogu määrustega (EMÜ) nr 259/93 (4) ja (EÜ) nr 1420/1999 (5) ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 1547/1999. (6)

3.   Teistes liikmesriikides või väljaspool ühendust tekkinud pakendijäätmeid, mis saadetakse taaskasutamisse või ringlusse võtmiseks liikmesriiki, ei arvestata taaskasutatuks või ringlussevõetuks liikmesriigis, kuhu pakendijäätmed saadeti.

Artikkel 5

1.   Taaskasutatud või ringlussevõetud pakendijäätmete massi mõõdetakse pakendijäätmete loomuliku niiskusesisalduse abil samaväärsete turule lastud pakenditega võrreldes.

Taaskasutatud või ringlussevõetud pakendijäätmete massi mõõtmisandmeid parandatakse, kui pakendijäätmete niiskusesisaldus erineb pidevalt ja märkimisväärselt turule lastud pakendite massi omast ning kui see tegur võib viia pakendite taaskasutamise või ringlussevõtu koguste märkimisväärse üle- või alahindamiseni.

Parandusi tehakse vaid erandjuhtudel, mis on tingitud erilistest kliimatingimustest või muudest tingimustest.

Olulistest parandustest teatatakse artikli 7 lõigus 4 sätestatud andmete koostamise kirjelduses.

2.   Taaskasutatud või ringlussevõetud pakendijäätmete mass ei sisalda, kui see on praktiline, koos pakendijäätmetega kogutud mittepakendimaterjale.

Taaskasutatud või ringlussevõetud pakendijäätmete massi mõõtmisandmeid parandatakse, kui tõhusasse taaskasutamis- või ringlusprotsessi saadetud jäätmetes olevad mittepakendimaterjalid võivad viia pakendite taaskasutamise või ringlussevõtu koguste märkimisväärse üle- või alahindamiseni.

Väikseid mittepakendimaterjalide koguseid või pakendijäätmetest regulaarselt leitavat saastamist puudutavaid parandusi ei tehta.

Olulistest parandustest teatatakse artikli 7 lõigus 4 sätestatud andmete koostamise kirjelduses.

Artikkel 6

Artiklites 3, 4 ja 5 viidatud taaskasutamise sätteid kohaldatakse mutatis mutandis ka jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletatud pakendijäätmete suhtes.

Artikkel 7

Liikmesriigid täidavad andmete tabelid, kasutades lisas toodud vorme, igal aastal ning saadavad need komisjonile elektroonselt.

Tabelid hõlmavad iga täielikku kalendriaastat ning need esitatakse komisjonile, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002 (7) kohaldamist, 18 kuu möödumisel vastava aasta lõpust.

Komisjon teeb need andmed avalikkusele veebisaidil kättesaadavaks.

Liikmesriigid saadavad koos täidetud tabelitega asjakohase kirjelduse andmete kogumise kohta. See kirjeldus selgitab ka võimalikke kasutatud hinnanguid.

Artikkel 8

Liikmesriigid võivad vabatahtlikult esitada täiendavaid olemasolevaid andmeid pakendite ja pakendijäätmete kohta.

Sellised andmed võivad hõlmata järgmist:

a)

andmed tühjade pakendite tootmise, ekspordi ja impordi kohta;

b)

andmed ringluspakendite kohta;

c)

pakendite kindlad alamliigid, näiteks komposiitpakendid;

d)

pakendite raskmetallide kontsentratsioonitasemed direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 tähenduses ning mürgiste ja teiste ohtlike ainete sisaldus kõnealuse direktiivi II lisa punkti 1 kolmanda taande tähenduses;

e)

toote koostisest tingitud saastumise tõttu ohtlikeks peetavad pakendijäätmed nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ (8) ja komisjoni otsuse 2000/532/EÜ (9) tähenduses.

Artikkel 9

Liikmesriigid esitavad andmed kasutades lisas toodud vorme alates 2003. aasta andmetest.

Artikkel 10

Otsus 97/138/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/12/EÜ (ELT L 47, 18.2.2004, lk 26).

(2)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 22.

(3)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39.

(4)  EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1.

(5)  EÜT L 166, 1.7.1999, lk 6.

(6)  EÜT L 185, 17.7.1999, lk 1.

(7)  EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1.

(8)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20.

(9)  EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3.


LISA

TABEL 1

Liikmesriigis tekkinud ja liikmesriigis või väljaspool liikmesriiki taaskasutatud või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletatud pakendijäätmete kogused

(tonnides)

Materjal

Tekkinud pakendijäätmed

Taaskasutatud või põletatud jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena järgmisel viisil:

materjali ringlussevõtt

muud ringlussevõtu viisid

kogu ringlussevõtt

energiakasutus

muud taaskasutamisviisid

põletamine jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena

kogu taaskasutamine ja põletamine jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Klaas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

 

 

 

Paber/papp

 

 

 

 

 

 

 

 

Metall

Alumiinium

 

 

 

 

 

 

 

 

Teras

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Puit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Valged lahtrid: andmete esitamine on kohustuslik. Hinnanguid võib kasutada, kuid need peaksid põhinema empiirilistel andmetel ning neid tuleks selgitada metoodika kirjelduses.

2.

Heledalt varjutatud lahtrid: andmete esitamine on kohustuslik, kuid ligikaudsed hinnangud on vastuvõetavad.

3.

Tumedalt varjutatud lahtrid: andmete esitamine on vabatahtlik.

4.

Käesolevas otsuses hõlmavad ringlussevõetud plastmaterjali andmed kõiki plastmaterjaliks taastoodetud materjale.

5.

Veerg (c) hõlmab kõiki ringlussevõtu viise, kaasa arvatud orgaaniline ringlussevõtt, kuid mitte materjali ringlussevõtt.

6.

Veerg (d) peab olema veergude (b) ja (c) summa.

7.

Veerg (f) hõlmab kõiki taaskasutamise viise, välja arvatud ringlussevõtt ja energiakasutus.

8.

Veerg (h) peab olema veergude (d), (e), (f) ja (g) summa.

9.

Veerg (h)/veerg (a): taaskasutamis- või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletamise määr direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaldamisel

10.

Veerg (d)/veerg (a): ringlussevõtu määr direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaldamisel:

11.

Andmeid puidu kohta ei kasutata selleks, et hinnata, kuidas on täidetud direktiivi 94/62/EÜ (viimati muudetud direktiiviga 2004/12/EÜ) artikli 6 lõikes 1c sätestatud eesmärk võtta ringlusse iga pakendimaterjali massist vähemalt 15 %.


TABEL 2

Taaskasutamiseks või põletamiseks jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena teistesse liikmesriikidesse saadetud või väljapoole ühendust eksporditud pakendijäätmete kogused

(tonnides)

Materjal

Teistesse liikmesriikidesse saadetud või väljapoole ühendust eksporditud pakendijäätmed järgmisel eesmärgil:

materjali ringlussevõtt

muud ringlussevõtu viisid

energia kasutus

muud taaskasutamisviisid

põletamine jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena

Klaas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Paber ja papp

 

 

 

 

 

Metall

Alumiinium

 

 

 

 

 

Teras

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

Puit

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

1.

Käesoleva tabeli andmed viitavad vaid kogustele, mida arvestatakse tulenevalt direktiivi 94/62/EÜ kohustustest. Need andmed on tabelis 1 esitatud andmete alamhulk. Käesolev tabel on vaid teabeotstarbeline.

2.

Heledalt varjutatud lahtrid: andmete esitamine on kohustuslik, kuid ligikaudsed hinnangud on vastuvõetavad. Neid hinnanguid tuleks selgitada metoodika kirjelduses.

3.

Tumedalt varjutatud lahtrid: andmete esitamine on vabatahtlik.

4.

Käesoleva otsuse kohaldamisel hõlmavad ringlussevõetud plastmaterjali andmed kõiki plastmaterjaliks taastoodetud materjale.


TABEL 3

Teistes liikmesriikides tekkinud või ühendusse väljastpoolt imporditud ja liikmesriiki taaskasutamiseks või jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena põletamiseks saadetud pakendijäätmete kogused

(tonnides)

Materjal

Teistes liikmesriikides tekkinud või ühendusse väljastpoolt imporditud ja liikmesriiki saadetud järgmisel eesmärgil:

materjali ringlussevõtt

muud ringlussevõtu viisid

energia taaskasutamine

muud taaskasutamisviisid

põletamine jäätmepõletusettevõtetes energia taaskasutamisena

Klaas

 

 

 

 

 

Plast

 

 

 

 

 

Paber ja papp

 

 

 

 

 

Metall

Alumiinium

 

 

 

 

 

Teras

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

Puit

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

1.

Käesoleva tabeli andmed esitatakse ainult teabe eesmärgil. Need ei sisaldu tabelis 1 ning neid ei arvestata asjaomase liikmesriigi poolt eesmärkide täitmisel.

2.

Tumedalt varjutatud lahtrid: andmete esitamine on vabatahtlik.

3.

Käesoleva otsuse kohaldamisel hõlmavad ringlussevõetud plastmaterjali andmed kõiki plastmaterjaliks taastoodetud materjale.


5.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/13


KOMISJONI OTSUS,

30. märts 2005,

millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet teatavate Poola kala-, liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 967 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/271/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, (1) eriti selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poolale on antud üleminekuperiood teatavate 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liites loetletud ettevõtete osas.

(2)

2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (2) 2004/471/EÜ (3) ja 2004/474/EÜ. (4)

(3)

Vastavalt Poola pädeva asutuse ametlikule avaldusele on teatavad kala-, liha- ja piimasektori ettevõtted lõpule viinud oma ajakohastamisprotsessi ja täidavad nüüd täielikult ühenduse õigusakte. Lisaks sellele töötlevad teatavad piimasektori ettevõtted, kellele on antud luba töödelda EL nõuetele vastavat ja mittevastavat piima, üksnes EL nõuetele vastavat piima. Seepärast tuleks need ettevõtted üleminekujärgus olevate ettevõtete loetelust kustutada.

(4)

Teatavad kala-, liha- ja piimasektori ettevõtted on oma tegevuse lõpetanud. Need ettevõtted tuleks samuti üleminekujärgus olevate ettevõtete loetelust kustutada.

(5)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmetest on teatatud alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(2)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 53. Parandatud versioon ELT L 202, 7.6.2004, lk 39.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 56. Parandatud versioon ELT L 212, 12.6.2004, lk 31.

(4)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 73. Parandatud versioon ELT L 212, 12.6.2004, lk 44.


LISA

Loetelu ettevõtetest, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest

LIHASEKTORI ETTEVÕTTED

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Täiendav loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

VALGE LIHA

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Täiendav loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

PUNANE LIHA, VÄIKESE VÕIMSUSEGA ETTEVÕTTED

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


SEGALIHA, VÄIKESE VÕIMSUSEGA ETTEVÕTTED

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


KÜLMHOONED

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

KALA

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Täiendav loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

PIIM

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


OTSUS

Täiendav loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


EL NÕUETELE VASTAV JA MITTEVASTAV PIIM

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimi

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów