ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 83

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
1. aprill 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 496/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 497/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. aprillist 2005

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 498/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 499/2005, 31. märts 2005, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 500/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 22. osaliseks pakkumismenetluseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 501/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–30. aprill 2005

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 502/2005, 31. märts 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 seoses teatavate Mehhikost pärinevate toodete tariifikvootide avamise ja haldamisega

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 503/2005, 31. märts 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 ühenduse tariifikvootide ja teatavate Marokost pärinevate toodete individuaalkvootide osas

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 504/2005, 31. märts 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2793/1999 seoses töödeldud puuviljade üldkoodi ja töödeldud puuviljasegude üldkoodi kohandamisega

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 505/2005, 31. märts 2005, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 506/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 507/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 508/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 509/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 510/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 511/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 512/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 513/2005, 31. märts 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2005

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 514/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 515/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

40

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 516/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse suhkrusektori põhitoodangumaksu määrad ühiku kohta turustusaastaks 2004/2005

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 517/2005, 31. märts 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 518/2005, 31. märts 2005, määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

46

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 519/2005, 31. märts 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetlusega

47

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 16. märts 2005, millega luuakse liikmesriikide migratsiooniteenistustele turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk

48

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni soovitus, 29. märts 2005, püsiliiniteenuse osutamise kohta Euroopa Liidus – 2. osa – hulgimüügi püsiliinide osade hinnakujundusaspektid (teatavaks tehtud numbri K(2005) 951 all)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 496/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 497/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. aprillist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 24 lõiget 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)

Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.

(3)

Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).

(3)  EÜT L 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/1995.


LISA

Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. aprillist 2005

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 498/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95 suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.

(4)

Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED 1. APRILLIST 2005 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud nõukogu määruse 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 499/2005,

31. märts 2005,

milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2135/95 (suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta), (2) artiklis 3 on sätestatud, et toetus määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud eksporditavate toodete 100 kilogrammi kohta võrdub põhisummaga, mis on korrutatud sahharoosisisaldusega, hõlmates vajadusel ka muid sahharoosina väljendatud suhkruid. Asjaomase toote sahharoosisisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikes 3 on sätestatud, et töötlemata kujul eksporditava sorboosi toetuse põhisumma peab olema võrdne toetuse põhisummaga (millest on maha arvatud üks sajandik kehtivast tootmistoetusest), mida kohaldatakse vastavalt komisjoni 27. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (3) viimati nimetatud määruse lisas loetletud toodete suhtes.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 1 peab kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud muude töötlemata kujul eksporditavate toodete toetuse põhisumma olema võrdne ühe sajandikuga summast, mis on kehtestatud, võttes arvesse ühelt poolt erinevust valge suhkru kehtiva sekkumishinna (ühenduse puudujäägita aladel sellel kuul, mille kohta põhisumma on kehtestatud) ja maailmaturul kehtivate valge suhkru noteeringute või hindade vahel ning teiselt poolt vajadust saavutada tasakaal kolmandatesse riikidesse ekspordiks töödeldud kauba valmistamisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ja neist riikidest sisese töötlemise korra alusel vastuvõetavate toodete kasutamise vahel.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 4 võib põhisumma kohaldamisel piirduda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud teatavate toodetega.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 27 on sätestatud, et toetuse võib määrata kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides f, g ja h osutatud töötlemata toodete ekspordiks. Toetus tuleb määrata 100 kilogrammi kuivaine sisalduse kohta, võttes arvesse CN-koodi 1702 30 91 alla kuuluvate toodete ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete eksporditoetust ning kavandatava ekspordi majandusaspekte. Kõnealuse lõike 1 punktides f ja g osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest ning punktis h osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest.

(7)

Eespool nimetatud toetused tuleb määrata igal kuul. Neid võib vahepealsel perioodil muuta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(9)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(10)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkrusektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riikide puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(11)

Pidades silmas eespool sätestatut, tuleks kehtestada kõnealuste toodete toetused asjakohaste summade ulatuses.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktides d, f, g ja h loetletud töötlemata kujul eksporditavate toodete eksporditoetused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.

(3)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


LISA

1. APRILLIST 2005 KOHALDATAVAD TÖÖTLEMATA SIIRUPITE JA TEATAVATE MUUDE SUHKRUSEKTORI TOODETE EKSPORDITOETUSED (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,3522 (4)

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduva suhkru puhul.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud toodete suhtes.

(3)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud toodete suhtes.

(4)  Põhisummat ei kohaldata siirupite suhtes, mille puhtusaste on alla 85 % (määrus (EÜ) nr 2135/95). Sahharoosisisaldus määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(5)  Summat ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 3513/92 (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12) lisa punktis 2 määratletud toodete suhtes.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 500/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 22. osaliseks pakkumismenetluseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 19. juuli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1327/2004 alalise pakkumismenetluse avamise kohta valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse määramiseks turustusaastaks 2004/2005 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1327/2004 artikli 9 lõikele 1 kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist arengut ühenduses ja maailmas.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1327/2004 seoses valge suhkruga avatud 22. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 38,359 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 246, 20.7.2004, lk 23. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1685/2004 (ELT L 303, 30.9.2004, lk 21).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 501/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–30. aprill 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 7 lõikele 3 võib eksporditoetusi anda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides a ja f loetletud toodetele ning kõnealuse lõike punktis d loetletud siirupitele ja CN-koodi 1702 50 00 alla kuuluvale keemiliselt puhtale fruktoosile (levuloos) vahetootena, kui need on mõnes asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 osutatud olukorras ja neid kasutatakse teatavate keemiatööstustoodete valmistamisel.

(2)

Komisjoni 27. juuni 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (2) on sätestatud, et need toetused määratakse kindlaks valge suhkru tootmistoetusest lähtudes.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1265/2001 artiklis 9 on sätestatud, et valge suhkru tootmistoetus tuleb kehtestada kord kuus alates iga kuu esimesest päevast.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1265/2001 artiklis 4 osutatud valge suhkru tootmistoetus ajavahemikul 1.–30. aprill 2005 on 33,012 EUR/100 kg netomassi kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 502/2005,

31. märts 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1362/2000 seoses teatavate Mehhikost pärinevate toodete tariifikvootide avamise ja haldamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1362/2000 artiklit 4, millega rakendatakse ühenduses Euroopa Ühenduse ja Mehhiko Ühendriikide vahelist kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu alusel moodustatud ühisnõukogu otsusega nr 2/2000 ettenähtud tariifisätteid, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ja Mehhiko ühisnõukogu on oma 21. veebruari 2005. aasta otsusega nr 1/2005, (2) millega parandatakse EL ja Mehhiko ühisnõukogu otsust nr 3/2004 muutes 23. märtsi 2000. aasta ühisnõukogu otsust nr 2/2000, muutnud ühenduse kahe tariifikvoodi ajavahemikku, mis avatakse vastavalt otsusele nr 3/2004.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1362/2000 vastavalt muuta.

(3)

Kuna käesolevate kvootide avamise ajavahemik peab algama 1. jaanuarist 2005. aastal, tuleb antud määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1362/2000 artikli 2 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   Käesoleva määruse lisas nimetatud tariifikvoodid avatakse igal aastal 12kuuliseks, 1. juulist 30. juunini kestvaks ajavahemikuks, välja arvatud järjekorranumbritele 09.1854, 09.1871, 09.1873 ja 09.1899 vastavad tariifikvoodid. Need kvoodid avatakse esimest korda 1. juulil 2000.

Tariifikvoodid järjekorranumbritega 09.1871 ja 09.1873 avatakse alates 1. maist 2004 kuni 31. detsembrini 2004 ning seejärel igal kalendriaastal 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini nii kaua kui kvoodi kohaldamist jätkatakse.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 157, 30.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1553/2004 (ELT L 282, 1.9.2004, lk 3).

(2)  ELT L 66, 12.3.2005, lk 27.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 503/2005,

31. märts 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 ühenduse tariifikvootide ja teatavate Marokost pärinevate toodete individuaalkvootide osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 747/2001, millega sätestatakse teatavate Vahemeremaadega sõlmitud lepingute alusel sooduskohtlemiseks kõlblike toodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1981/94 ja (EÜ) nr 934/95, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu on oma 16. märtsi 2005. aasta otsusega (2) andnud loa ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel sõlmitud Euroopa ja Vahemere kokkuleppe protokolli allkirjastamiseks ja ette näinud selle ajutise kohaldamise alates 1. maist 2004, võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

(2)

Kõnealuse protokolliga kehtestatakse teatavate Marokost pärinevate toodete suhtes uued tariifi- ja individuaalkvoodid ning samuti muudatused määrusega (EÜ) nr 747/2001 sätestatud olemasolevate tariifikvootide suhtes.

(3)

Uute tariifi- ja individuaalkvootide ning olemasolevate tariifikvootide muudatuste rakendamiseks on vaja muuta määrust (EÜ) nr 747/2001.

(4)

Aastal 2004 tuleb uute tariifi- ja individuaalkvootide mahud ning olemasolevate tariifikvootide mahtude suurendamine arvutada osana protokollis täpsustatud põhimahtudest, vastavalt sellele perioodi osale, mis oli 1. maiks 2004 möödunud.

(5)

Selleks, et lihtsustada määrusega (EÜ) nr 747/2001 sätestatud teatavate olemasolevate tariifikvootide haldamist, tuleks kõnealuste kvootide raames imporditud koguseid maksustada vastavalt tariifikvootidele, mis avati vastavalt määrusele (EÜ) nr 747/2001, muudetud käesoleva määrusega.

(6)

Kuna protokolli kohaldatakse alates 1. maist 2004, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks jõustuma nii kiiresti kui võimalik.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 747/2001 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kogused, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 747/2001 II lisale ühenduses alates kvoodi kehtivusaja algusest vabasse ringlusse lubatud ja mis kuuluvad järjekorranumbritega 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 ja 09.1137 tariifikvootide alla, maksustatakse tariifikvootide järgi, mis on avatud vastavalt määruse (EÜ) nr 747/2001 II lisale, muudetud käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 241/2005 (ELT L 42, 12.2.2005, lk 11).

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

Määruse (EÜ) nr 747/2001 II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Tabeli pealkiri asendatakse sõnadega “A OSA: Tariifikvoodid”.

2.

A osas esitatud tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

tariifikvootide rida järjekorranumbriga 09.1110 jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised uued read:

“09.1150

 

 

Lillekimpudeks või kaunistuseks sobivad värsked lõikelilled ja lillepungad:

1.6.–30.6.2004

51,5

Tollimaksuvabastus

0603 10 10

— roosid

0603 10 20

— nelgid

0603 10 40

— gladioolid

0603 10 50

— krüsanteemid

 

 

1.6.–30.6.2005

53

 

 

1.6.–30.6.2006

54,5

 

 

1.6.–30.6.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.6.–30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Värsked maasikad

1.4.–30.4.

100

Tollimaksuvabastus”

c)

tariifikvootide read järjekorranumbritega 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 ja 09.1130 asendatakse vastavalt järgmiste ridadega:

“09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.10.–31.10.

10 600

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.11.–30.11.

27 700

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.12.–31.12.

31 300

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.1.–31.1.

31 300

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.2.–28./29.2.

31 300

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.3.–31.3.

31 300

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.4.–30.4.

16 500

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.5.–31.5.2004

4 000

Tollimaksuvabastus (1) (2)

1.5.–31.5.2005 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.5.–31.5.

5 000

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.11.2003–31.5.2004

15 000

Tollimaksuvabastus (1) (2)

1.11.2004–31.5.2005

28 000 (1)

Tollimaksuvabastus (1) (2)

1.11.2005–31.5.2006

38 000 (2)

Tollimaksuvabastus (1) (2)

1.11.2006–31.5.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.11.–31.5.

48 000 (3)

Tollimaksuvabastus (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Kurgid, värsked või jahutatud

1.11.2003–31.5.2004

5 429 + 85,71 tonnine netokoguse kasv 1.5–31.5. 2004

Tollimaksuvabastus (1) (6)

1.11.2004–31.5.2005 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.11.–31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Värsked apelsinid

1.12.2003–31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tonnine netokoguse kasv 1.5–31.5. 2004

Tollimaksuvabastus (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

1.12.2004–31.5.2005 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.12.–31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Värsked klementiinid

1.11.2003–29.2.2004

120 000

Tollimaksuvabastus (1) (10)

1.11.2004–28.2.2005 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.11.–28/29.2.

143 700”

3.

Lisatakse B OSA:

“B OSA:   Individuaalkvoot

Järjekorranumber

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Individuaalkvoodi kehtivusaeg

Individuaalkvoodi netomaht (tonnides)

Individuaalkvoodi tollimaksumäär

18.0105

0705 19 00

Lehtsalat (Lactuca sativa), värske või jahutatud, välja arvatud peasalat

1.5.–31.12.2004

2 060

Tollimaksuvabastus”

0705 29 00

Sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud, välja arvatud salatsigur

0706

Porgand, naeris, söögipeet, piimjuur, juurseller, redis ja muu söödav juurvili, värske või jahutatud

 

 

1.1.–31.12.2005

3 180

 

 

1.1.–31.12.2006

3 270

 

 

igal sellele järgneval ajavahemikul 1.1.–31.12.

3 360


(1)  Selle kvoodi mahtu vähendatakse 8 000 tonnini (netomass), kui Marokost pärinevate tomatite kogumaht, mis ühenduses 1. oktoobrist 2003 kuni 31. maini 2004 vabasse ringlusse lubatakse, ületab mahu 191 900 tonni (netomass).

(2)  Selle kvoodi mahtu vähendatakse 18 000 tonnini (netomass), kui Marokost pärinevate tomatite kogumaht, mis ühenduses 1. oktoobrist 2004 kuni 31. maini 2005 vabasse ringlusse lubatakse, ületab nende igakuiste tariifikvootide mahtude summa, mille järjekorranumber on 09.1104 ja mida kohaldatakse ajavahemikul 1. oktoobrist 2004 kuni 31. maini 2005 ja täiendavate tariifikvootide mahu, mille järjekorranumber on 09.1112 ja mida kohaldatakse ajavahemikul 1. novembrist 2004 kuni 31. maini 2005. Kogu impordimahu määratlemiseks on lubatud kuni 1 %-line hälve.

(3)  Selle kvoodi mahtu vähendatakse 28 000 tonnini (netomass), kui Marokost pärinevate tomatite kogumaht, mis ühenduses 1. oktoobrist 2005 kuni 31. maini 2006 vabasse ringlusse lubatakse, ületab nende igakuiste tariifikvootide mahtude summa, mille järjekorranumber on 09.1104 ja mida kohaldatakse ajavahemikul 1. oktoobrist 2005 kuni 31. maini 2006 ja täiendavate tariifikvootide mahu, mille järjekorranumber on 09.1112 ja mida kohaldatakse ajavahemikul 1. novembrist 2005 kuni 31. maini 2006. Kogu impordimahu määratlemiseks on lubatud kuni 1 %-line hälve. Kõnealused tingimused kehtivad iga seejärel ette nähtud täiendava tariifikvoodi mahtude suhtes, mis kehtivad ajavahemikus 1.11–31.5.

(4)  Alates 1. jaanuarist 2005 asendatakse CN-koodid 0805 10 10, 0805 10 30 ja 0805 10 50 koodiga 0805 10 20.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 504/2005,

31. märts 2005,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2793/1999 seoses töödeldud puuviljade üldkoodi ja töödeldud puuviljasegude üldkoodi kohandamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2793/1999 Euroopa Ühenduse ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu kohaldamise teatava korra kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 2793/1999 käsitleb Euroopa Ühenduse ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu kohaldamise teatavat korda.

(2)

28. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/206/EÜ (2) kiitis nõukogu heaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arendus- ja koostöölepingu lisaprotokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga. Protokolliga kohandatakse teatavaid tariifikvoote, millega piiratakse tariifseid soodustusi. Nende tariifikvootide rakendamine nõuab määruse (EÜ) nr 2793/1999 muutmist.

(3)

Kõnealuse otsuse kohaselt suurendatakse töödeldud puuviljade (järjekorranumber 09.1813) üldkvoodi ja töödeldud puuviljasegude (järjekorranumber 09.1815) üldkvoodi mahtu vastavalt 1 225 tonni ja 340 tonni võrra.

(4)

Vastavalt nõukogu otsusele 2005/206/EÜ arvutatakse 2004. aastal olemasolevate tariifikvootide mahu suurenemine põhimahtude põhjal pro rata, võttes arvesse enne 1. maid 2004 möödunud ajavahemikku.

(5)

Kuna lisaprotokolliga nähakse ette, et ühenduse uusi tariifseid soodustusi tuleb kohaldada alates 1. maist 2004, tuleks ka käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning jõustada see võimalikult kiiresti.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2793/1999 lisas muudetakse pealkirja “Iga-aastase tariifikvoodi maht ja iga-aastane kasvutegur” all olev viies veerg järgmiselt:

1.

järjekorranumbrile 09.1813 vastav kirje asendatakse järgmisega:

“40 000 tonni brutokaal (iga-aastane kasvutegur 3 %) ning lisakogus (alates 1. maist 2004) 1 225 (3)tonni brutokaal (iga-aastane kasvutegur 3 %),”

2.

järjekorranumbrile 09.1815 vastav kirje asendatakse järgmisega:

“18 000 tonni brutokaal (iga-aastane kasvutegur 3 %) ning lisakogus (alates 1. maist 2004) 340 (4) tonni brutokaal (iga-aastane kasvutegur 3 %)”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 337, 30.12.1999, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1638/2004 (ELT L 295, 18.9.2004, lk 26).

(2)  ELT L 68, 15.3.2005, lk 32.

(3)  2004. aastal olemasolevate tariifikvootide mahu suurenemine arvutatakse põhimahtude põhjal pro rata, võttes arvesse enne 1. maid 2004 möödunud ajavahemikku.

(4)  2004. aastal olemasolevate tariifikvootide mahu suurenemine arvutatakse põhimahtude põhjal pro rata, võttes arvesse enne 1. maid 2004 möödunud ajavahemikku.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 505/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade või noteeringute ja ühenduses kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Toetused tuleb määrata, võttes arvesse komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

(3)

Nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja -jahu puhul tuleb nendele toodetele kohaldatava toetuse arvutamisel võtta arvesse kõnealuste toodete valmistamiseks vajamineva teravilja kogust. Need kogused on kinnitatud määrusega (EÜ) nr 1501/95.

(4)

Maailmaturu olukord või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel võivad tingida teatavate toodete toetuste diferentseerimise vastavalt sihtkohale.

(5)

Toetus tuleb kinnitada üks kord kuus. Seda võib vahepeal muuta.

(6)

Üksikasjalike eeskirjade kohaldamisest teraviljaturu praeguses olukorras ja eriti nende toodete ühenduse ja maailmaturu noteeringute ja hindade suhtes tuleneb, et toetused peavad olema sellised, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas.

(7)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktides a, b ja c nimetatud töötlemata kujul eksporditavate toodete, välja arvatud linnaste, eksporditoetused on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja -jahu eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuste summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C01

:

Kõik kolmandad riigid, v.a Albaania, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro, endine jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Lichtenstein ja Šveits.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 506/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 14 lõikega 2 nähakse ette, et eksporditoetust, mis on kohaldatav teravilja suhtes kuupäeval, mil tehakse ekspordilitsentsi taotlus, tuleb taotluse alusel kohaldada sellise ekspordi suhtes, mis toimub ekspordilitsentsi kehtivuse ajal. Sellisel juhul võib toetust korrigeerida.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) lubatakse kehtestada määruse (EMÜ) nr 1776/92 (3) artikli 1 lõikes 1 punktis c nimetatud toodete toetuse korrigeeriv summa. See korrigeeriv summa tuleb välja arvestada määruses (EÜ) nr 1501/95 sätestatud tegureid arvesse võttes.

(3)

Maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks korrigeerivat summat vastavalt sihtkohale muuta.

(4)

Korrigeeriv summa tuleb kinnitada toetusega samal ajal ja samas korras. Korrigeerivat summat võib vahepeal muuta.

(5)

Eespool nimetatud sätete kohaldamine nõuab, et korrigeeriv summa kehtestatakse kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud ekspordiartiklite (välja arvatud linnaste), eksporditoetuste suhtes kohaldatav korrigeeriv summa on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).

(3)  EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1104/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 1).


LISA

komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

Käesolev

4

1. ajavahemik

5

2. ajavahemik

6

3. ajavahemik

7

4. ajavahemik

8

5. ajavahemik

9

6. ajavahemik

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

C01

:

Kõik kolmandad riigid, v.a Albaania, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Lichtenstein ja Šveits.

C02

:

Alžeeria, Saudi Araabia, Bahrein, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Iraan, Iraak, Iisrael, Jordaania, Kuveit, Liibanon, Liibüa, Maroko, Mauritaania, Omaan, Katar, Süüria, Tuneesia, Jeemen.

C03

:

Kõik kolmandad riigid, v.a Bulgaaria, Norra, Šveits ja Lichtenstein.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 507/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib noteeringute või maailmaturuhindade ja ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Eksporditoetused määratakse kindlaks, arvestades komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad), (2) artiklis 1 osutatud tegureid.

(3)

Linnaste puhul kohaldatav eksporditoetus tuleb arvutada arvestades teraviljakogust, mis on vajalik asjaomaste toodete tootmiseks. Need kogused on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 1501/95.

(4)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad tekitada vajaduse teatavate toodete eksporditoetusi muuta olenevalt nende sihtkohast.

(5)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahelisel ajal võib seda muuta.

(6)

Kui neid eeskirju kohaldatakse teraviljaturu tegeliku olukorra suhtes ja eriti nende toodete noteeringute ja hindade suhtes ühenduses ja maailmaturul, tuleks eksporditoetus määrata lisas esitatud kujul.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud eksporditoetused on kindlaks määratud lisas esitatud summade ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 508/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 14 lõikes 2 on sätestatud, et ekspordilitsentsi taotluse esitamise kuupäeval jõus olnud teravilja eksporditoetust tuleb taotluse korral kohaldada ekspordilitsentsi kehtivusajal toimuva ekspordi suhtes. Sel juhul kohaldatakse toetuse suhtes korrigeerivat summat.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 alusel, millega on sätestatud eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) võib kindlaks määrata määruse (EMÜ) nr 1766/92 (3) artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud linnaste korrigeeriva summa. Korrigeeriv summa tuleb arvutada võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud tegureid.

(3)

Eespool esitatud sätete kohaldamisest tuleneb, et korrigeeriv summa tuleb kindlaks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 15 lõikes 3 osutatud korrigeeriv summa, mida kohaldatakse linnaste puhul eelnevalt kindlaksmääratud eksporditoetuste suhtes, on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).

(3)  EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1104/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 1).


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse korrigeeriv summa

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (EÜT L 313, 28.11.2003, lk 11).

(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

Käibiv

4

1. ajavahemik

5

2. ajavahemik

6

3. ajavahemik

7

4. ajavahemik

8

5. ajavahemik

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

6. ajavahemik

10

7. ajavahemik

11

8. ajavahemik

12

9. ajavahemik

1

10. ajavahemik

2

11. ajavahemik

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 509/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 3072/95 artikliga 13 nähakse ette, et nende määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 3072/95 artikli 13 alusel tuleb toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust vältida ühenduse turu häireid.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) ja mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja ekspordisüsteemi) artiklis 4 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuste arvutamisel.

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-, valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele, mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda eksporditoetust.

(9)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 lõike 1 punktis d ja määruse (EÜ) nr 3072/95 artikli 1 lõike 1 punktis c loetletud toodete ja määruses (EÜ) nr 1518/95 vastavale, on eksporditoetused kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 411/2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27).

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).


LISA

komisjoni 31. märtsi 2005 määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (EÜT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C11

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria.

C12

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Rumeenia.

C13

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.


(1)  Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.

(2)  Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (EÜT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C11

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria.

C12

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Rumeenia.

C13

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003 aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995 aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 511/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon 30. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1722/93, (2) milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate nõukogu määruste (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 1418/76 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, on kehtestatud tootmistoetuste andmise tingimused. Arvutamise alus on kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3. Sel viisil arvutatud toetus mida diferentseeritakse vajaduse korral kartulitärklise puhul, määratakse kindlaks üks kord kuus ja seda võidakse muuta, kui maisi ja/või nisu hinnad olulisel määral muutuvad.

(2)

Käesoleva määrusega kindlaks määratud tootmistoetusi tuleks kohandada määruse (EMÜ) nr 1722/93 II lisas loetletud koefitsientidega, et määrata kindlaks täpne makstav summa.

(3)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 3 lõikes 2 osutatud tootmistoetuseks, on määratud.

a)

0,00 EUR/t maisi-, nisu-, odra- ja kaeratärklise puhul;

b)

0,00 EUR/t kartulitärklise puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1548/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 512/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. oktoobri 1974. aasta määruse (EMÜ) nr 2681/74 (toiduabiks ette nähtud põllumajandussaaduste ja -toodete tarnimisega seotud kulutuste ühendusepoolse rahastamise kohta) (3) artiklis 2 on sätestatud, et kulutuste osa, mis vastab ühenduse eeskirjade kohaselt kindlaksmääratud eksporditoetustele, kaetakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

(2)

Ühenduse toiduabiprogrammide eelarve koostamise ja haldamise lihtsustamiseks ning selleks et võimaldada liikmesriikidel teada saada ühenduse osalemise ulatust riiklike toiduabiprogrammide finantseerimisel, tuleb kindlaks määrata nende tegevuste jaoks antavate toetuste määr.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 3072/95 artikliga 13 ette nähtud eksporditoetuste üldsätteid ja rakenduseeskirju kohaldatakse mutatis mutandis eespool nimetatud toimingute suhtes.

(4)

Erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta riisi eksporditoetuse arvutamisel, on määratletud määruse (EÜ) nr 3072/95 artiklis 13.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rahvusvaheliste konventsioonide või teiste abiprogrammide raames ettenähtud ühenduse ja siseriikliku toiduabialase tegevuse ja ühenduse teiste mittetulunduslike varustamistegevuste puhul kohaldatakse teravilja- ja riisisektori toodete suhtes toetusi, mis on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 411/2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27).

(3)  EÜT L 288, 25.10.1974, lk 1.


LISA

Komisjoni 31. märtsi 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

(EUR/t)

Tootekood

Toetuse summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

NB: Tootekoodid on sätestatud muudetud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 513/2005,

31. märts 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

3,48

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

30,79

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

51,56

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

51,56

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

30,79


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 15.3.2005–30.3.2005

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Lahe lisatasu (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 514/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 punkti a ja lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõigetega 1 ja 2 nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides a, c, d, f, g ja h loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse V lisas loetletud kaupadena. Komisjoni 13. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise ühised rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (2) määratakse kindlaks tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisas loetletud kaupadena.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõikega 3 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(4)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(5)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 A lisas ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõigetes 1 ja 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 1. aprillist 2005 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

35,22

35,22


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariase eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/40


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 515/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul ja ühenduses noteeritud hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 13. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (3) määratakse kindlaks tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 1 esimese lõiguga tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Arvestades Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidest, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused sihtkoha järgi diferentseerida.

(6)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõigetega 3 ja 5 tuleb kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes komisjoni viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1722/93 (5) vastav vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kauba eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine soodustamaks ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookidena eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 A lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 1 lõikes 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena eksporditud põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(3)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1548/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 1. aprillist 2005 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 5 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 5 kohaldamisel (3)

4,000

4,000

– – alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

0,557

0,557

– – muudel juhtudel

4,000

4,000

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 5 kohaldamisel (3)

3,000

3,000

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

0,418

0,418

– – muudel juhtudel

3,000

3,000

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

0,557

0,557

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata toodete eksport)

4,000

4,000

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 5 kohaldamisel (3)

3,453

3,453

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

0,557

0,557

– muudel juhtudel

4,000

4,000

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariase eksporditavate kaupade suhtes ning Europa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1520/2000 E lisas sätestatud koefitsiente (EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1).

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 artiklis 2 osutatud kaubad (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6).

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest võib eksporditoetust anda üksnes glükoosisiirupitele.


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 516/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse suhkrusektori põhitoodangumaksu määrad ühiku kohta turustusaastaks 2004/2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. veebruari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 314/2001 (millega kehtestatakse suhkrusektori kvoodisüsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad) (2) artikliga 6 nähakse ette, et põhitoodangumaksu määr ühiku kohta, mille maksavad suhkru-, isoglükoosi- ja inuliinisiirupitootjad jooksval turustusaastal, määratakse kindlaks enne 1. aprilli.

(2)

Kuna maksude eeldatav suurus on rohkem kui 60 % määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõigetes 3 ja 5 sätestatud maksimumsummadest, tuleb vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 314/2002 artikli 7 lõigetele 1 ja 2 kehtestada suhkru ja inuliinisiirupi põhitoodangumaksu ja B-maksu ettemaksete suuruseks 50 % kõnealustest maksimumsummadest ning vastavalt kõnealuse artikli lõikele 3 on isoglükoosi põhitoodangumaksu ettemakse suuruseks 40 % suhkru prognoositava põhitoodangumaksu määrast ühiku kohta.

(3)

Suhkruturu korralduskomitee pole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 314/2002 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud määrad ühiku kohta kehtestatakse turustusaastaks 2004/2005 järgnevalt:

a)

6,32 eurot valge suhkru tonni kohta A- ja B-suhkru põhitoodangumaksu ettemaksena;

b)

118,48 eurot valge suhkru tonni kohta B-suhkru B-maksu ettemaksena;

c)

5,06 eurot kuivaine tonni kohta A- ja B-isoglükoosi põhitoodangumaksu ettemaksena;

d)

6,32 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta A- ja B-inuliinisiirupi põhitoodangumaksu ettemaksena;

e)

118,48 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta B-inuliinisiirupi B-maksu ettemaksena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 50, 21.2.2002, lk 40. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 38/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 13).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 517/2005,

31. märts 2005,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta (1), eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2277/2004 (2) kuulutati välja pakkumiskutse seoses kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmääraga.

(2)

Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (3) artikliga 7 võib komisjon määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 25 sätestatud korras otsustada kehtestada imporditollimaksu vähenduse ülemmäära. Selle ülemmäära kinnitamisel tuleb arvesse võtta eriti määruse (EÜ) nr 1839/95 artiklites 6 ja 7 sätestatud kriteeriume. Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine on tollimaksuvähenduse ülemmääraga võrdne või sellest väiksem.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse imporditollimaksu vähenduse ülemmääraks artiklis 1 nimetatud summa.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 2277/2004 välja kuulutatud pakkumiskutse alusel 25. märtsist–31. märtsini 2005 teatatud pakkumiste puhul on imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär 28,70 EUR/t kohta ning seda kohaldatakse kõige rohkem 1 400 t suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 396, 31.12.2004, lk 35.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 518/2005,

31. märts 2005,

määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1757/2004 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Odra eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 1757/2004 avatud pakkumismenetluse alusel 25. märtsist–31. märtsini 2005 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 10.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 519/2005,

31. märts 2005,

millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetlusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 115/2005 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artikliga 7 nähakse ette, et teatatud pakkumiste alusel võib komisjon otsustada kindlaks määrata maksimaalne eksporditoetus, arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud kriteeriume. Sel juhul sõlmitakse leping pakkujaga või pakkujatega, kelle pakkumine on maksimaalse toetusega võrdne või sellest madalam.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse maksimaalne eksporditoetus.

(4)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 25. märtsist–31. märtsini 2005 teatatud pakkumiste alusel määruses (EÜ) nr 115/2005 osutatud pakkumismenetluse raames kinnitatakse pehme nisu maksimaalseks eksporditoetuseks 3,90 EUR/t kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 24, 27.1.2005, lk 3.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/48


NÕUKOGU OTSUS,

16. märts 2005,

millega luuakse liikmesriikide migratsiooniteenistustele turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk

(2005/267/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 66,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu võitlemise üldkavas, mis rajaneb komisjoni 15. novembri 2001. aasta Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud teatisele ebaseadusliku sisserände ühispoliitika kohta, taotleti turvalise veebipõhise sisevõrgu veebilehekülje loomist liikmesriikide vaheliseks kiireks ja turvaliseks ebaseaduslike migratsioonivoogude ja -nähtuste alaseks teabevahetuseks.

(2)

Sellise võrgu väljatöötamine ja haldamine on asjakohane usaldada komisjonile.

(3)

Juurdepääs sellisele veebipõhisele sisevõrgu veebileheküljele peaks piirduma volitatud kasutajatega kooskõlas kehtestatud eeskirjade, korra ja turvameetmetega.

(4)

Kuna liikmesriigid ei suuda täiel määral saavutada käesoleva otsuse eesmärki, milleks on liikmesriikide vaheline turvaline ja kiire teabevahetus, ning see oleks kavandatud meetmete mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(5)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtetest kui ühenduse õiguse üldpõhimõtetest.

(6)

Veebipõhise sisevõrguga seoses tuleb arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2001. aasta määrust nr 45/2001 (EÜ) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (3)

(7)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning seetõttu ei ole see otsus Taanile siduv ja seda ei kohaldata Taani suhtes. Kuna käesolev otsus põhineb Schengeni acquis'l vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise sätetele, välja arvatud niivõrd, kui sellega luuakse kolmandate riikide kodanike (välja arvatud need kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta tingimustele, mis kehtivad Schengeni acquis' sätete alusel lühiajalisele viibimisele liikmesriigi territooriumil) tagasisaatmisega seotud probleeme käsitlev teabevahetussüsteem, peab Taani vastavalt eespool nimetatud protokolli artiklile 5 otsustama kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on käesoleva otsuse vastu võtnud, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(9)

Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi puhul kujutab käesolev otsus endast – välja arvatud niivõrd, kuivõrd sellega luuakse kolmandate riikide kodanike (välja arvatud need kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta tingimustele, mis kehtivad Schengeni acquis' sätete alusel lühiajalisele viibimisele liikmesriigi territooriumil) tagasisaatmisega seotud probleeme käsitlev teabevahetussüsteem – nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel 18. mail 1999 sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb nimetatud kahe riigi ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (5) mis on seotud nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ kõnealuse lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta artikli 1 punktides A, B, C ja E osutatud valdkondadega. (6)

(10)

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus endast – välja arvatud niivõrd, kuivõrd sellega luuakse kolmandate riikide kodanike (välja arvatud need kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta tingimustele, mis kehtivad Schengeni acquis' sätete alusel lühiajalisele viibimisele liikmesriigi territooriumil) tagasisaatmisega seotud probleeme käsitlev teabevahetussüsteem – nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel allkirjastatud lepingu (mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (7) tähenduses, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A, B, C ja E osutatud valdkondadega, koostoimes kõnealuse lepingu allkirjastamise kohta vastavalt Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse nimel ning selle lepingu teatud sätete ajutise kohaldamise kohta tehtud nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsuse 2004/849/EÜ (8) ja nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsuse 2004/860/EÜ (9) artikli 4 lõikega 1.

(11)

Tuleb ette näha kord, mille alusel Islandi, Norra ja Šveitsi esindajad saavad osaleda komisjoni tema rakendusvolituste kasutamisel abistava komitee töös vastavalt käesolevale otsusele seoses Schengeni acquis' edasiarendamise sätetega.

(12)

Ühendkuningriik osaleb käesolevas otsuses Schengeni acquis' Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli artikli 5 ja nõukogu 29. mai 2000. aasta otsuse 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes) (10) artikli 8 lõike 2 kohaselt sel määral, kuivõrd selle meetmed arendavad edasi Schengeni acquis' ebaseadusliku sisserände vastaseid sätteid, milles Ühendkuningriik osaleb, ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt, olles teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(13)

Iirimaa osaleb käesoleva otsuse kohaldamisel Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis' Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli artikli 5 ja nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes) (11) artikli 6 lõike 2 kohaselt sel määral, kuivõrd selle meetmed arendavad edasi Schengeni acquis' ebaseadusliku sisserände organiseermise vastaseid sätteid, milles Iirimaa osaleb.

(14)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma, et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele sel määral, kuivõrd selle meetmed ei arenda edasi Schengeni acquis' ebaseadusliku sisserände organiseerimise vastaseid sätteid, milles Iirimaa osaleb,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega luuakse turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk teabe vahetamiseks ebaseadusliku migratsiooni, ebaseadusliku riiki sisenemise ja sisserände ning ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasisaatmise kohta.

Artikkel 2

1.   Komisjon vastutab kõnealuse võrgu, sealhulgas selle struktuuri, sisu ja teabevahetuse elementide väljatöötamise ja haldamise eest.

2.   Teabevahetus hõlmab vähemalt järgmist:

a)

varajase hoiatamise süsteem ebaseadusliku sisserände ja seda toetava võrgustiku kohta;

b)

sisserände kontaktametnike võrgustik;

c)

ebaseadusliku sisserändega seotud viisa, piiriületus- ja reisidokumentide kasutamise alane teave;

d)

tagasisaatmisega seotud küsimused.

3.   Võrk sisaldab kõiki asjakohaseid vahendeid, mille konfidentsiaalsus määratakse kindlaks vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud korrale.

4.   Komisjon kasutab ühenduse haldusasutustevahelise üleeuroopalise andmevahetuse telemaatikavõrgu raamistiku olemasolevat tehnilist platvormi.

Artikkel 3

Artikli 6 lõikes 2 osutatud korras tegutsev komisjon:

a)

kehtestab võrgule täieliku või valikulise juurdepääsu andmise tingimused ja korra;

b)

kehtestab süsteemi kasutamise eeskirjad ja suunised, sealhulgas teabe konfidentsiaalsuse, edastamise, säilitamise, arhiveerimise ja kustutamise ning standardvormide koostamise reeglid.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu võrgule kooskõlas komisjoni poolt vastavalt artiklile 3 vastu võetud meetmetega.

2.   Liikmesriigid määravad riiklikud kontaktkeskused ja teatavad nendest komisjonile.

Artikkel 5

1.   Andmete võrku üleslaadimine ei mõjuta omandit asjaomasele teabele. Volitatud kasutajad kannavad ainuvastutust nende esitatud teabe eest ja tagavad teabesisu täieliku vastavuse kehtivale ühenduse ja siseriiklikule õigusele.

2.   Välja arvatud juhul, kui teave on märgitud avalikuks kasutamiseks, on esitatud teave rangelt limiteeritud kasutamiseks võrgu volitatud kasutajatele ja seda ei tohi avalikustada kolmandatele isikutele ilma asjakohase teabe omaniku eelneva nõusolekuta.

3.   Liikmesriigid võtavad vajalikke turvameetmeid, et:

a)

takistada selleks volitamata isikute juurdepääsu võrgule;

b)

tagada, et volitatud isikutel on võrgu kasutamisel juurdepääs üksnes nende pädevusse kuuluvatele andmetele;

c)

takistada selleks volitamata isikutel võrguteabe lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist.

4.   Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, võtab komisjon täiendavaid turvameetmeid vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud korrale.

Artikkel 6

1.   Komisjoni abistab nõukogu 13. juuni 2002. aasta otsuse 2002/463/EÜ (12) millega võetakse vastu välispiiride ning viisa-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika alase halduskoostöö tegevusprogramm (ARGO-programm) kohaselt asutatud “ARGO komitee”.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 7

1.   Kui see on võrgu väljaarendamiseks vajalik, sõlmib komisjon lepingud Euroopa Ühenduste asutamislepingute kohaselt või Euroopa Liidu raames loodud avalik-õiguslike organitega.

2.   Komisjon teavitab nõukogu iga sellise lepingu läbirääkimiste edenemisest.

Artikkel 8

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. märts 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  Arvamus on esitatud 20. aprillil 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(6)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(7)  13054/04, kättesaadav veebilehel http://register.consilium.eu.int

(8)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 26.

(9)  ELT L 370, 17.12.2004, lk 78.

(10)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(11)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(12)  EÜT L 161, 19.6.2002, lk 11.


Komisjon

1.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 83/52


KOMISJONI SOOVITUS,

29. märts 2005,

püsiliiniteenuse osutamise kohta Euroopa Liidus – 2. osa – hulgimüügi püsiliinide osade hinnakujundusaspektid

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 951 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/268/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, (1) (edaspidi “raamdirektiiv”), eelkõige selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Uued ettevõtjad (ehk “muud volitatud operaatorid”) peavad sageli toetuma olemasolevate teenusepakkujate lähipüsiliiniteenusele, et ühendada kliendi ruumid uue ettevõtja võrguga (“osaline püsiliin”).

(2)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiivile 97/33/EÜ, mis käsitleb telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist universaalteenuse ja koostalitlusvõime tagamiseks avatud võrguteenuse põhimõtete rakendamise teel, (2) ning nõukogu 5. juuni 1992. aasta direktiivile 92/44/EMÜ, mis käsitleb avatud võrguteenuse rakendamist püsiliinide suhtes, (3) mis on mõlemad nüüdseks kehtetuks tunnistatud, (4) olid teatavad püsiliiniteenust pakkuvad organisatsioonid kohustatud pakkuma oma püsiliiniteenust (sh osalise püsiliini teenust) mittediskrimineerimise ja kulupõhisuse põhimõtete alusel.

(3)

Vastavalt raamdirektiivi artiklile 27, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul – “universaalteenuse direktiiv”) (5) artikli 16 lõikele 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ (elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta – “juurdepääsu käsitlev direktiiv”) (6) artiklile 7 jäävad seetõttu senised kohustused kehtima, kuni vastavad turud on kooskõlas raamdirektiivi artikliga 16 ja universaalteenuse direktiivi artikli 16 lõikega 3 üle vaadatud.

(4)

Raamdirektiivi artikli 16 lõike 4 kohaselt määrab riigi reguleeriv asutus, kes leiab, et asjaomasel turul ei toimi vaba konkurents, kindlaks olulise turujõuga ettevõtjad ja kehtestab neile kindlad reguleerivat laadi kohustused või säilitab juba kehtivad kohustused või muudab neid. Universaalteenuse direktiivi artikli 18 lõike 1 kohaselt määrab riigi reguleeriv asutus, kes leiab, et püsiliinide miinimumkogumi turul ei toimi vaba konkurents, kindlaks olulise turujõuga ettevõtjad ja kehtestab neile miinimumkogumi pakkumise kohustuse ja pakkumise tingimused. Edaspidi nimetatakse ettevõtjaid, kellel on eespool nimetatud direktiivide alusel kohustusi, “teavitatud operaatoriteks”.

(5)

11. veebruaril 2003 võttis komisjon vastu soovituse oluliste toote- ja teenuseturgude kohta, (7) milles määrati kindlaks elektroonilise side sektori olulised turud, mida riikide reguleerivad asutused peavad raamdirektiivi artikli 15 alusel analüüsima. Loetelu hõlmab hulgimüügi püsiliinide lõppsegmentide ja hulgimüügi püsiliinide magistraalsegmentide turgusid.

(6)

Osaliste püsiliinide pakkumine toimub hulgimüügi püsiliinide lõppsegmentide turul ja piisava liinipikkuse korral ka hulgimüügi püsiliinide magistraalsegmentide turul, mida on käsitletud komisjoni 11. veebruari 2003. aasta soovituses. Riigi reguleeriva asutuse otsustada jääb, mis moodustab lõppsegmendi, olenevalt siseriiklikule turule iseloomulikust võrkude topoloogiast.

(7)

Ilma et see piiraks riigi reguleeriva asutuse poolt läbiviidavaid turuanalüüse ja turujõu hindamist vastavalt raamdirektiivi artiklitele 15 ja 16 ning universaalteenuse direktiivi artikli 16 lõikele 3, nähtub liikmesriikide esitatud teabest probleemide järjepidev süvenemine seoses hinnatasemega, mille teavitatud operaatorid on kehtestanud osalise püsiliiniteenuse eest, ning leiavad kinnitust kõnealuste hindade varieerumise probleemid.

(8)

Kui riigi reguleeriv asutus kehtestab vastavalt juurdepääsu käsitleva direktiivi artiklile 13 või universaalteenuse direktiivi artiklile 18 osaliste püsiliinide kulupõhisusega seotud kohustusi, siis võib ta võtta arvesse asjaolu, et asjaomaselt operaatorilt saadav teave kulude kohta ei pruugi täielikult kajastada nüüdisaegset tehnoloogiat kasutava tõhusa operaatori kulusid. Samuti võib ta lubatud kulukatmismehhanismide või hinnakujundusmetoodikate osas arvesse võtta hindu võrreldavatel konkurentsile rajatud turgudel.

(9)

Sellistel asjaoludel peaks osaliste püsiliinide soovituslike hinnaülemmäärade avaldamine aitama riikide reguleerivaid asutusi informeerida ja olema neile juhtnööriks küsimuses, kuidas rakendada püsiliiniteenuse pakkumisel parimaid olemasolevaid tavasid, kui nad töötavad välja regulatiivseid parandusmeetmeid püsiliiniturgude jaoks, mis ei vasta oma territooriumil tegelikult konkurentsinõuetele. Seejuures aitaks see kaasa siseturu väljaarenemisele, parandades reguleeriva raamistiku rakendamise ühetaolisust kogu ELis, ning toetaks seeläbi rohkem konkurentsile rajatud ja kulutasuvama püsiliinituru väljakujunemist.

(10)

Hindade ülemmäärade tuletamisel võetakse käesolevas soovituses arvesse keskmisi hindu liikmesriikides, kus teavitatud operaatoritele võimaldatakse erinevates geograafilistes piirkondades hindade paindlikkust.

(11)

Nagu on sätestatud juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 13 lõikes 3, võib riigi reguleeriv asutus nõuda, et olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistatud ettevõtja oma hindu täielikult põhjendaks, ning võib vajaduse korral nõuda hindade kohandamist.

(12)

Komisjon kaalub vajadust käesolev soovitus hiljemalt 31. juulil 2006 läbi vaadata, et võtta arvesse muutuvaid tehnoloogiaid ja turge.

(13)

Sidekomiteega on raamdirektiivi artikli 22 lõikes 2 osutatud korras konsulteeritud,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.

Käesolevas soovituses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   osaline püsiliin– ühendus kliendi ruumide ja muu volitatud operaatori sidumispunkti vahel teavitatud operaatori võrgusõlmes (või selle läheduses); käesolevas soovituses tuleks seda käsitada hulgimüügi püsiliini eriliigina, mida võib kasutada muu volitatud operaator, et pakkuda väikeklientidele, muudele operaatoritele või kasutada omaenda tarbeks teenuseid, näiteks (kuid mitte üksnes) püsiliine, kommuteeritavaid telefonivõrke, andmeteenuseid või lairibajuurdepääsuteenust;

b)   liinipikkus– radiaalvahemaa kahe liiniotsa vahel, s.o kaugus sidumispunktist kuni kliendi ruumideni;

c)   klient– muu volitatud operaatori klient.

2.

Kehtestades vastavalt direktiivi 2002/19/EÜ (“juurdepääsu käsitleva direktiivi”) artikli 13 lõikele 1 osalist püsiliiniteenust pakkuvatele operaatoritele hindade kulupõhisuse kohustuse või säilitades juba kehtestatud kohustuse, peaks riigi reguleeriv asutus:

a)

tagama, et osalise püsiliiniteenuse pakkumisega seotud hinnad kajastaksid üksnes selle teenuse pakkumiseks vajalike võrguelementide ja nõutavate teenuste maksumust, millele lisandub mõistlik kasumimäär. Eelkõige võib tariifistruktuur hõlmata ühekordse ühenduse hinda, mis hõlmab nõutud teenuse esialgse rakendamise põhjendatud maksumust (nt eriseadmeid, liini seadistust, testimist ja inimressursse), ning tarnitud seadmete ja ressursside pidevaid hooldus- ja kasutuskulusid katvaid kuuhindu;

b)

tagama, et peetaks kinni I lisas loetletud osaliste püsiliinide hindade ülemmääradest, mis põhinevad komisjoni talituste töödokumendis esitatud hinnaandmetel ja hinnakujundusmetoodikal, välja arvatud juhul, kui kuluarvestuse analüüsist, mille riigi reguleeriv asutus on heaks kiitnud, ilmneb, et soovitatud hinna ülemmäär tooks kaasa hinnataseme, mis jääb allapoole selleks vajalike võrguelementide ja nõutavate teenuste osutamise kulusid, millele lisandub mõistlik kasumimäär.

Soovituslike hinnaülemmäärade arvutamiseks kasutatavat metoodikat, mida on kirjeldatud komisjoni personali töödokumendis, (8) peetakse kohaseks, et võtta arvesse eri operaatorite kulude erinevusi eri liikmesriikides;

c)

kasutama oma juurdepääsu käsitleva direktiivi artiklist 13 tulenevaid õigusi, et nõuda kavandatavate tasude täielikku põhjendatust ning vajaduse korral nõuda nende tasude kohandamist.

3.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

(2)  EÜT L 199, 26.7.1997, lk 32. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/61/EÜ (EÜT L 268, 3.10.1998, lk 37).

(3)  EÜT L 165, 19.6.1992, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 98/80/EÜ (EÜT L 14, 20.1.1998, lk 27).

(4)  Nimetatud direktiivid on tunnistatud kehtetuks raamdirektiivi artikliga 26 alates 24. juulist 2003.

(5)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

(6)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.

(7)  K(2003) 497, ELT L 114, 8.5.2003, lk 45.

(8)  “Commission staff working document – Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union – Part 2 – Pricing aspects of wholesale leased line part circuits” – http://europa.eu.int/information_society/topics/ ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm


LISA

(eurodes)

Andmeedastuskiirus

Ülemmäär: kuuhind pluss 1/24 ühekordse ühenduse hinnast kuni 2 km liini puhul

Ülemmäär: kuuhind pluss 1/24 ühekordse ühenduse hinnast kuni 5 km liini puhul

Ülemmäär: kuuhind pluss 1/24 ühekordse ühenduse hinnast kuni 15 km liini puhul

Ülemmäär: kuuhind pluss 1/24 ühekordse ühenduse hinnast kuni 50 km liini puhul

Ühekordse ühenduse hinna ülemmäär

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144