ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 64

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
10. märts 2005


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EMP ühiskomitee

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 115/2004, 6. august 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

1

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 116/2004, 6. august 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

3

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 117/2004, 6. august 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

5

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 118/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

7

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 119/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

9

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 120/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

12

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 121/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

15

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 122/2004 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

18

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 123/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) ja IV lisa (energeetika)

20

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 124/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

41

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 125/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

47

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 126/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

49

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 127/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

51

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 128/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

53

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 129/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

55

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 130/2004, 24. september 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIV lisa (konkurents), protokolli nr 21 (ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) ja protokolli nr 23 (järelevalveasutuste koostöö kohta)

57

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 131/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XV lisa (riigiabi)

67

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 132/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

70

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 133/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

72

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 134/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

74

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 135/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

76

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 136/2004, 24. september 2004, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

78

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 137/2004, 24. september 2004, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

80

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EMP ühiskomitee

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 115/2004,

6. august 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks katseprojekte noorte osaluse edendamiseks.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2004,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 2i järele lisatakse järgmine lõige:

“2j.

Alates 1. jaanuarist 2004 osalevad EFTA riigid ühenduse meetmetes, mis on seotud järgmise, Euroopa Liidu 2004. aasta üldeelarvesse kantud eelarvereaga:

Eelarverida 15.07.03:“Katseprojektid noorte osaluseks”.”

2.

Lõike 3 tekst asendatakse järgmisega:

“3.

EFTA riigid osalevad lõigetes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i ja 2j osutatud programmide ja meetmete rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (2)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. august 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 116/2004,

6. august 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud lepinguga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas, millele kirjutati alla 2003. aasta 14. oktoobril Luxembourgis. (1).

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks koostööd siseturu rakendamise ja arendamise alal.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2004,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 7 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 5 järele lisatakse järgmine lõige:

“6.

Alates 1. jaanuarist 2004 osalevad EFTA riigid ühenduse meetmetes, mis on seotud järgmiste Euroopa Liidu 2004. aasta üldeelarvesse kantud eelarveridadega:

Eelarverida 12.01.04.01: “Siseturu rakendamine ja arendamine — Halduskorralduskulud”.

Eelarverida 12.02.01: “Siseturu rakendamine ja arendamine”.”

2.

Lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad “lõige 5” sõnadega “lõiked 5 ja 6”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (2)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. august 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 130, 29.4.2004, lk 3.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 117/2004,

6. august 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks ettevalmistavaid meetmeid kultuurikoostöö alal.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2004,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 13 muudetakse järgmiselt.

1.

Lõike 2 tekst asendatakse järgmisega:

“2.

EFTA riigid osalevad lõigetes 1, 4, 5 ja 6 osutatud meetmete rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”

2.

Lõike 3 tekst asendatakse järgmisega:

“3.

EFTA riigid osalevad täiel määral ELi komiteedes ja muudes organites, mis abistavad komisjoni lõigetes 1, 4, 5 ja 6 osutatud tegevuste juhtimisel, väljatöötamisel ja rakendamisel.”

3.

Lõike 5 järele lisatakse järgmine lõige:

“6.

Alates 1. jaanuarist 2004 osalevad EFTA riigid ühenduse meetmetes, mis on seotud järgmise Euroopa Liidu 2004. aasta üldeelarvesse kantud eelarvereaga:

Eelarverida 15.04.02.03:“Ettevalmistavad meetmed kultuurikoostööks”.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (2)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. august 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 118/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa muudeti EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 95/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ. (2)

(3)

Nimetatud direktiivi ei kohaldata Islandi ja Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 3.1 punkti 1 (nõukogu direktiiv 85/511/EMÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“1a.

32003 L 0085: nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ, 29. september 2003, ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ning otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1).

Nimetatud direktiivi sätetele lisatakse käesoleva lepingu kohaldamisel järgmised kohandused:

XI lisa A osas lisatakse Taanis Lindholmis tegutseva Taani Veterinaariainstituudi viroloogiaosakonna teenuseid kasutavate liikmesriikide loendisse sõna “Norra”.”

2.

Osa 3.1 punkti 1 (nõukogu direktiiv 85/511/EMÜ) ning osa 3.2 punktide 3 (nõukogu otsus 89/531/EMÜ) ja 6 (nõukogu otsus 91/665/EMÜ) tekst tunnistatakse kehtetuks.

3.

Osa 5.1 punkti 4 (nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ), osa 6.1 punkti 11 (nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ) ja osa 8.1 punkti 13 (nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0085: nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ, 29. september 2003 (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1).”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/85/EÜ norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele edastatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 14.

(2)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 119/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa muudeti EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 95/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 24. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1874/2003, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid, määratletakse lisatagatised ja lubatakse erandeid seoses otsusele 2003/100/EÜ vastavate lammaste transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate resistentsuse aretusprogrammidega. (2)

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 25. novembri 2003. aasta otsus 2003/828/EÜ ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide kohta seoses lammaste katarraalse palavikuga. (3)

(4)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 5. detsembri 2003. aasta otsus 2003/859/EÜ, millega muudetakse otsust 2002/106/EÜ sigade klassikalise katku eristustesti kehtestamise osas. (4)

(5)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 10. detsembri 2003. aasta otsus 2003/886/EÜ millega sätestatakse kriteeriumid teabe esitamiseks vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ. (5)

(6)

Otsusega 2003/828/EÜ tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/218/EÜ, (6) mis on lepingusse lisatud ning tuleb seega lepingust kustutada.

(7)

Käesolevat otsust ei kohaldata Islandi ja Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse nii, nagu on täpsustatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1874/2003 ning otsuste 2003/828/EÜ, 2003/859/EÜ ja 2003/886/EÜ norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele edastatud. (7)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 14.

(2)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 12.

(3)  ELT L 311, 27.11.2003, lk 41.

(4)  ELT L 324, 11.12.2003, lk 55.

(5)  ELT L 332, 19.12.2003, lk 53.

(6)  ELT L 82, 29.3.2003, lk 35.

(7)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 119/2004

LISA

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 3.2 punkti 23 (komisjoni otsus 2002/106/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“muudetud järgmise õigusaktiga:

32003 D 0859: komisjoni otsus 2003/859/EÜ, 5. detsember 2003 (ELT L 324, 11.12.2003, lk 55).”

2.

Osa 3.2 punkti 29 (komisjoni otsus 2003/466/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“30.

32003 D 0828: komisjoni otsus 2003/828/EÜ, 25. november 2003, ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide kohta seoses lammaste katarraalse palavikuga (ELT L 311, 27.11.2003, lk 41).”

3.

Osa 3.2 punkt 27 (komisjoni otsus 2003/218/EÜ) tunnistatakse kehtetuks.

4.

Osa 4.2 punkti 73 (komisjoni otsus 2003/466/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“74.

32003 D 0886: komisjoni otsus 2003/886/EÜ, 10. detsember 2003, millega sätestatakse kriteeriumid teabe esitamiseks vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ (ELT L 332, 19.12.2003, lk 53).”

5.

Osa 7.2 punkti 20 (komisjoni otsus 2003/100/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“21.

32003 R 1874: komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2003, 24. oktoober 2003, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid, määratletakse lisatagatised ja lubatakse erandeid seoses otsusele 2003/100/EÜ vastavate lammaste transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate resistentsuse aretusprogrammidega (ELT L 275, 25.10.2003, lk 12).”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 120/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa muudeti EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 95/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 30. oktoobri 2003. aasta otsus 2003/774/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavad töötlemisviisid patogeensete mikroobide arengu pidurdamiseks kahepoolmelistes karploomades ja meritigudes. (2)

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 20. novembri 2003. aasta otsus 2003/831/EÜ, millega muudetakse otsuseid 2001/881/EÜ ja 2002/459/EÜ seoses muudatuste ja hilisemate täiendustega piiripunktide loetelus. (3)

(4)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 21. novembri 2003. aasta otsus 2003/839/EÜ, millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa. (4)

(5)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 15. detsembri 2003. aasta otsus 2003/904/EÜ, millega kiidetakse heaks programmid kalade viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) osas heakskiidetud vööndite ja heakskiidetud kasvanduste staatuse saamiseks heakskiitmata vööndites ning millega muudetakse otsuse 2003/634/EÜ I ja II lisa. (5)

(6)

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta otsus 2003/912/EÜ, millega muudetakse otsust 95/408/EÜ vaheperioodiks nende kolmandates riikides asuvate ettevõtete ajutiste loetelude koostamise tingimuste kohta, millest liikmesriikidel on lubatud importida teatavaid loomse päritoluga tooteid, kalatooteid või elusaid kahepoolmelisi karploomi, selle kehtivusaja pikendamise osas, tuleb inkorporeerida lepingusse. (6)

(7)

Otsusega 2003/774/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 93/25/EMÜ, (7) mis on lepingusse lisatud ning tuleb seega lepingust välja jätta.

(8)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse nii, nagu on täpsustatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Otsuste 2003/774/EÜ, 2003/831/EÜ, 2003/839/EÜ, 2003/904/EÜ ja 2003/912/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele edastatud. (8)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 14.

(2)  ELT L 283, 31.10.2003, lk 78.

(3)  ELT L 313, 28.11.2003, lk 61.

(4)  ELT L 319, 4.12.2003, lk 21.

(5)  ELT L 340, 24.12.2003, lk 69.

(6)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 112.

(7)  EÜT L 16, 25.1.1993, lk 22.

(8)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 120/2004

LISA

Lepingu I lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Osa 1.2 punkti 39 (komisjoni otsus 2001/881/EÜ) ja 46 (komisjoni otsus 2002/459/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 D 0831: komisjoni otsus 2003/831/EÜ, 20. november 2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 61).”

2.

Osa 4.2 punkti 66 (komisjoni otsus 2002/308/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 D 0839: komisjoni otsus 2003/839/EÜ, 21. november 2003 (ELT L 319, 4.12.2003, lk 21).”

3.

Osa 4.2 pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse punkti 55 (komisjoni otsus 2003/634/EÜ) järgmine tekst:

“, muudetud järgmise õigusaktiga:

32003 D 0904: komisjoni otsus 2003/904/EÜ, 15. detsember 2003 (ELT L 340, 24.12.2003, lk 69).”

4.

Osa 4.2 pealkirja “ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse punkti 55 (komisjoni otsus 2003/634/EÜ) järele järgmine tekst:

“56.

32003 D 0904: komisjoni otsus 2003/904/EÜ, 15. detsembri 2003, millega kiidetakse heaks programmid kalade viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) osas heakskiidetud vööndite ja heakskiidetud kasvanduste staatuse saamiseks heakskiitmata vööndites, ning millega muudetakse otsuse 2003/634/EÜ I ja II lisa (ELT L 340, 24.12.2003, lk 69).

Nimetatud õigusakti kohaldatakse ka Islandi suhtes”.

5.

Osa 6.2 punkti 46 (komisjoni otsus 2003/470/EÜ) järele lisatakse järgmine tekst:

“47.

32003 D 0774: komisjoni otsus 2003/774/EÜ, 30. oktoober 2003, millega kiidetakse heaks teatavad töötlemisviisid patogeensete mikroobide arengu pidurdamiseks kahepoolmelistes karploomades ja meritigudes (ELT L 283, 31.10.2003, lk 78).

Nimetatud õigusakti kohaldatakse ka Islandi suhtes”.

6.

Osa 6.2 punkt 12 (komisjoni otsus 93/25/EMÜ) tunnistatakse kehtetuks.

7.

Osa 8.1 punkti 18 (nõukogu otsus 95/408/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 D 0912: nõukogu otsus 2003/912/EÜ, 17. detsember 2003 (ELT L 345, 31.12.2003, lk 112).”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 121/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 4. mai 2004. aasta otsusega nr 68/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. detsembri 2003. aasta otsus 2004/11/EÜ, millega sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ alusel ühenduse teatavate põllukultuuride ja köögivilja ning viinapuude liikide seemne ja paljundusmaterjali võrdluskatsete kord aastateks 2004 ja 2005. (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 23. detsembri 2003. aasta otsus 2004/57/EÜ kõrreliste ning liikide Triticum aestivum, Brassica napus ja Allium ascalonicum seemne- ja paljundusmaterjaliga 2003. aastal alustatud ühenduse võrdluskatsete jätkamise kohta 2004. aastal vastavalt nõukogu direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ. (3)

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. märtsi 2004. aasta otsus 2004/266/EÜ, millega lubatakse trükkida ettenähtud teave kustumatult söödakultuuri liikide pakenditele. (4)

(5)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. märtsi 2004. aasta otsus 2004/287/EÜ, millega nähakse ette vastavalt nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ või 2002/57/EÜ nõuetele mittevastavate liikide Vicia faba ja Glycine max seemne ajutine turustamine. (5)

(6)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. aprilli 2004. aasta otsus 2004/329/EÜ, millega sätestatakse liigi Glycine max teatava seemne, mis ei vasta nõukogu direktiivi 2002/57/EÜ nõuetele, ajutine turustamine. (6)

(7)

Otsusega 2004/266/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni 2. juuni 1987. aasta otsus 87/309/EMÜ, (7) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa III peatüki osa 2 muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 27 (komisjoni otsus 2003/795/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“28.

32004 D 0011: komisjoni otsus 2004/11/EÜ, 18. detsember 2003, millega sätestatakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ alusel ühenduse teatavate põllukultuuride ja köögivilja ning viinapuude liikide seemne ja paljundusmaterjali võrdluskatsete ja testide kord aastateks 2004 ja 2005 (ELT L 3, 7.1.2004, lk 38).

29.

32004 D 0057: komisjoni otsus 2004/57/EÜ, 23. detsember 2003, kõrreliste ning liikide Triticum aestivum, Brassica napus ja Allium ascalonicum seemne- ja paljundusmaterjaliga 2003. aastal alustatud ühenduse võrdluskatsete jätkamise kohta 2004. aastal vastavalt nõukogu direktiividele 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 92/33/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ (ELT L 12, 17.1.2004, lk 49).

30.

32004 D 0266: komisjoni otsus 2004/266/EÜ, 17. märts 2004, millega lubatakse trükkida ettenähtud teave kustumatult söödakultuuri liikide pakenditele (ELT L 83, 20.3.2004, lk 23).

31.

32004 D 0287: komisjoni otsus 2004/287/EÜ, 24. märts 2004, millega nähakse ette vastavalt nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ või 2002/57/EÜ nõuetele mittevastavate liikide Vicia faba ja Glycine max seemne ajutine turustamine (ELT L 91, 30.3.2004, lk 56).

32.

32004 D 0329: komisjoni otsus 2004/329/EÜ, 6. aprill 2004, millega sätestatakse liigi Glycine max teatava seemne, mis ei vasta nõukogu direktiivi 2002/57/EÜ nõuetele, ajutine turustamine (ELT L 104, 8.4.2004, lk 133).”

2.

Punkt 5 (komisjoni otsus 87/309/EMÜ) jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsuste 2004/11/EÜ, 2004/57/EÜ, 2004/266/EÜ, 2004/287/EÜ ja 2004/329/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP Ühiskomiteele. (8)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 277, 26.8.2004, lk 187.

(2)  ELT L 3, 7.1.2004, lk 38.

(3)  ELT L 12, 17.1.2004, lk 49.

(4)  ELT L 83, 20.3.2004, lk 23.

(5)  ELT L 91, 30.3.2004, lk 56.

(6)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 133.

(7)  EÜT L 155, 16.6.1987, lk 26.

(8)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 122/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud lepinguga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas, (1) millele kirjutati alla 14. oktoobril 2003 Luxembourgis.

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/97/EÜ kaudse nähtavuse seadmete ja nendega varustatud sõidukite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 71/127/EMÜ, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa I peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1 (nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0097: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/97/EÜ, 10. november 2003 (ELT L 25, 29.1.2004, lk 1).”

2.

Punkti 45zb (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/51/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“45zc.

32003 L 0097: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/97/EÜ, 10. november 2003, kaudse nähtavuse seadmete ja nendega varustatud sõidukite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 71/127/EMÜ (ELT L 25, 29.1.2004, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

I lisa 5. liite punkti 1.1.1 lisatakse järgmine tekst:

“IS — Island, FL — Liechtenstein ja 16 — Norra”.”

3.

Punkt 9 (nõukogu direktiiv 71/127/EMÜ) jäetakse välja alates 24. jaanuarist 2010.

Artikkel 2

Direktiivi 2003/97/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP Ühiskomiteele. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 130, 29.4.2004, lk 3.

(2)  ELT L 25, 29.1.2004, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/20


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 123/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) ja IV lisa (energeetika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 4. mai 2004. aasta otsusega nr 68/2004. (1)

(2)

Lepingu IV lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 4. mai 2004. aasta otsusega nr 68/2004.

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 22. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/31/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistuse alased sätted, (2) parandatud vastavalt ELT L 34, 11.2.2003, lk 30,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.

IV peatüki punkti 4g (komisjoni direktiiv 2002/40/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“4h.

32002 L 0031: komisjoni direktiiv 2002/31/EÜ, 22. märts 2002, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistuse alased sätted (EÜT L 86, 3.4.2002, lk 26), parandatud vastavalt ELT L 34, 11.2.2003, lk 30, muudetud järgmise aktiga:

1 03 T: seadus, mis puudutab Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu asutamislepingute korrigeerimist, mis on vastu võetud 16. aprillil 2003 (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).

Käesoleva lepingu kohandamisel muudetakse direktiivi sätteid järgmiselt.

a)

Artiklis 4 asendatakse sõnad “kuni 30. juunini 2003” sõnadega “kuni artiklis 2 viidatud ühtlustatud normide avaldamiseni”.

b)

I lisa täiendatakse kõnesoleva lepingu II lisa 1. liite 7. jaos sätestatud tekstidega.

c)

V lisa täiendatakse kõnesoleva lepingu II lisa 2. liite 7. jaos sätestatud tekstidega.”

2.

1. ja 2. liidet täiendatakse vastavalt käesoleva otsuse I ja II lisa täpsustustele.

Artikkel 2

1.

Punkti 11g järele lisatakse järgmised punktid (komisjoni direktiiv 2002/40/EÜ):

“11h.

32002 L 0031: komisjoni 22. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/31/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete energiamärgistuse alased sätted (EÜT L 86, 3.4.2002, lk 26), parandatud vastavalt ELT L 34, 11.2.2003, lk 30. (1)

(1)

Siin loetletud üksnes teavitamise eesmärgil; kohaldamise kohta vt tehnilisi norme, spetsifikaate, katsetamist ja sertifitseerimist käsitlevat II lisa.

Kõnesoleva lepingu kohandamisel muudetakse direktiivi sätteid järgmiselt.

a)

Artiklis 4 asendatakse sõnad “kuni 30. juunini 2003” sõnadega “kuni artiklis 2 viidatud ühtlustatud normide avaldamiseni”.

b)

I lisa täiendatakse kõnesoleva lepingu II lisa 5. liite 7. jaos sätestatud tekstidega.

c)

V lisa täiendatakse kõnesoleva lepingu II lisa 6. liite 7. jaos sätestatud tekstidega.”

2.

5. ja 6. lisa täiendatakse vastavalt käesoleva otsuse III ja IV lisas sätestatule.

Artikkel 3

Direktiivi 2002/31/EÜ, parandatud vastavalt ELT L 34, 11.2.2003, lk 30, islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 277, 26.8.2004, lk 187.

(2)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 26.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 123/2004

I LISA

Lepingu II lisa 1. liite 6. jao järele lisatakse järgmine jagu:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


EMP ÜHISKOMITEE OTSUSE NR 123/2004

II LISA

Lepingu II lisa 2. liite 6. jao järele lisatakse järgmine jagu:

Märkus märgistus I lisa

Tootekirjeldus ja postimüük II ja III lisa

ET

IS

NO

Image

 

Energia

Orka

Energi

I

1

Tootja

Framleiðandi

Merke

II

2

Mudel

Gerð

Modell

II

2

Seadme välisosa

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Seadme siseosa

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Tõhusam

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Vähem tõhus

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energiatõhususe klass … skaalal A (suurima energiatõhususega) — G (väikseima energiatõhususega)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Aastane energiatarbimine

jahutusrežiimil (kWh)

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Tegelik tarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja ilmastikust

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Jahutusvõimsus

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energiatõhususe tegur täiskoormusel

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Mida suurem, seda parem

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Tüüp

Stærð

Type

VIII

8

Ainult jahutus

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Jahutus/soojendus

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Õhkjahutus

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Vesijahutus

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Soojendusvõimsus

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Soojendusfunktsiooni energiatõhususe klass:

A (kõrgem)

G (madalam)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Müra

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Täpsem teave on kasutusjuhendis

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standard EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Kliimaseade

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Energiamärgistuse direktiiv 2002/31/EÜ

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Soojendusrežiimi energiatõhususe klass

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”


EMP Ühiskomitee otsuse nr 123/2004

III LISA

Lepingu VI lisa 5. liite 6. jao järele lisatakse järgmine jagu:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


EMP ÜHISKOMITEE OTSUSE NR 123/2004

IV LISA

Lepingu IV lisa 6. liite 6. jao järele lisatakse järgmine jagu:

Märkus märgistus I lisa

Tootekirjeldus ja postimüük II ja III lisa

ET

IS

NO

Image

 

Energia

Orka

Energi

I

1

Tootja

Framleiðandi

Merke

II

2

Mudel

Gerð

Modell

II

2

Seadme välisosa

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Seadme siseosa

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Tõhusam

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Vähem tõhus

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Energiatõhususe klass … skaalal A (suurima energiatõhususega) — G (väikseima energiatõhususega)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Aastane energiatarbimine

jahutusrežiimil (kWh)

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Tegelik tarbimine sõltub seadme kasutusviisist ja ilmastikust

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Jahutusvõimsus

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energiatõhususe tegur täiskoormusel

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Mida suurem, seda parem

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Tüüp

Stærð

Type

VIII

8

Ainult jahutus

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Jahutus/soojendus

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Õhkjahutus

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Vesijahutus

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Soojendusvõimsus

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Soojendusfunktsiooni energiatõhususe klass:

A (suurem)

G (väiksem)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Müra

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Täpsem teave on kasutusjuhendis

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standard EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Kliimaseade

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Energiamärgistuse direktiiv 2002/31/EÜ

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Soojendusrežiimi energiatõhususe klass

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming ”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 124/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 97/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. detsembri 1997. aasta otsus 97/830/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 97/613/EÜ ja kehtestatakse Iraanist pärit või Iraanist lähetatavate pistaatsiapähklite ja teatavate pistaatsiapähklitoodete impordi eritingimused. (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. juuli 2003. aasta otsus 2003/551/EÜ, millega muudetakse otsust 97/830/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 97/613/EÜ ja kehtestatakse Iraanist pärit või Iraanist lähetatavate pistaatsiapähklite ja teatavate pistaatsiapähklitoodete impordi eritingimused. (3)

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/89/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2000/13/EÜ toidu koostisosi puudutavate andmete osas. (4)

(5)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/113/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ (vastavalt teraviljas, loomses toidus ja teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta), (5) parandatud ELT L 98, 2.4.2004, lk 61 ja ELT L 104, 8.4.2004, lk 135, lisasid.

(6)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2174/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 seoses alfatoksiinidega. (6)

(7)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/118/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid seoses atsefaadi, 2,4-D ja paratioon-metüüli jääkide piirnormidega. (7)

(8)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/121/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/53/EÜ, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid teatavate saasteainete sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes. (8)

(9)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/1/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ seoses asodikarboksüülamiidi gaseeriva ainena kasutamise peatamisega. (9)

(10)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 9. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/2/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ seoses fenamifossi jääkide piirnormidega, (10) parandatud ELT L 28, 31.1.2004, lk 30.

(11)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/5/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/15/EÜ, et kanda lisasse teatavad ained. (11)

(12)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/4/EÜ, millega muudetakse direktiivi 96/3/EÜ, millega lubatakse erandeid suurte partiide vedelate õlide ja rasvade merevedudel toiduainete hügieeni käsitleva nõukogu direktiivi 93/43/EMÜ teatavatest sätetest, (12) muudetud ELT L 81, 19.3.2004, lk 92.

(13)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/6/EÜ, millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseks. (13)

(14)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/114/EÜ, millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta. (14)

(15)

Lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/115/EÜ, millega muudetakse direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta. (15)

(16)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 29. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/13/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/16/EÜ teatavate epoksüderivaatide kasutamise kohta toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides ja toodetes. (16)

(17)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 29. jaanuari 2004. aasta direktiiv 2004/14/EÜ, millega muudetakse direktiivi 93/10/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta. (17)

(18)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 242/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 seoses toidus leiduva anorgaanilise tinaga. (18)

(19)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/16/EÜ, millega kehtestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid tinasisalduse ametlikuks kontrollimiseks toidukonservides. (19)

(20)

Direktiiviga 2003/114/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiiv 67/427/EMÜ, mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatükki muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 2174/2003 ja 242/2004, direktiivide 2003/89/EÜ, 2003/113/EÜ, parandatud ELT L 98, 2.4.2004, lk 61 ja ELT L 104, 8.4.2004, lk 135, 2003/114/EÜ, 2003/115/EÜ, 2003/118/EÜ, 2003/121/EÜ, 2004/1/EÜ, 2004/2/EÜ, parandatud ELT L 28, 31.1.2004, lk 30, 2004/4/EÜ, parandatud ELT L 81, 19.3.2004, lk 92, 2004/5/EÜ, 2004/6/EÜ, 2004/13/EÜ, 2004/14/EÜ ja 2004/16/EÜ ning otsuste 97/830/EÜ ja 2003/551/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP Ühiskomiteele. (20)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 19.

(2)  EÜT L 343, 13.12.1997, lk 30.

(3)  ELT L 187, 26.7.2003, lk 43.

(4)  ELT L 308, 25.11.2003, lk 15.

(5)  ELT L 324, 11.12.2003, lk 24.

(6)  ELT L 326, 13.12.2003, lk 12.

(7)  ELT L 327, 16.12.2003, lk 25.

(8)  ELT L 332, 19.12.2003, lk 38.

(9)  ELT L 7, 13.1.2004, lk 45.

(10)  ELT L 14, 21.1.2004, lk 10.

(11)  ELT L 14, 21.1.2004, lk 19.

(12)  ELT L 15, 22.1.2004, lk 25.

(13)  ELT L 15, 22.1.2004, lk 31.

(14)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 58.

(15)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 65.

(16)  ELT L 27, 30.1.2004, lk 46.

(17)  ELT L 27, 30.1.2004, lk 48.

(18)  ELT L 42, 13.2.2004, lk 3.

(19)  ELT L 42, 13.2.2004, lk 16.

(20)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 124/2004

I LISA

Lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 18 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0089: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/89/EÜ, 10. november 2003 (ELT L 308, 25.11.2003, lk 15).”

2.

Punkti 13 (nõukogu direktiiv 76/895/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0118: komisjoni direktiiv 2003/118/EÜ, 5. detsember 2003 (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25).”

3.

Punktidesse 38 (nõukogu direktiiv 86/362/EMÜ), 39 (nõukogu direktiiv 86/363/EMÜ) ja 54 (nõukogu direktiiv 90/642/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32003 L 0113: komisjoni direktiiv 2003/113/EÜ, 3. detsember 2003 (ELT L 324, 11.12.2003, lk 24), parandatud ELT L 98, 2.4.2004, lk 61 ja ELT L 104, 8.4.2004, lk 135,

32003 L 0118: komisjoni direktiiv 2003/118/EÜ, 5. detsember 2003 (ELT L 327, 16.12.2003, lk 25),

32004 L 0002: komisjoni direktiiv 2004/2/EÜ, 9. jaanuar 2004 (ELT L 14, 21.1.2004, lk 10), parandatud ELT L 28, 31.1.2004, lk 30.”

4.

Punkti 54h (komisjoni direktiiv 93/10/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0014: komisjoni direktiiv 2004/14/EÜ, 29. jaanuar 2004 (ELT L 27, 30.1.2004, lk 48).”

5.

Punkti 54j (nõukogu direktiiv 93/43/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0004: komisjoni direktiiv 2004/4/EÜ, 15. jaanuar 2004 (ELT L 15, 22.1.2004, lk 25), parandatud ELT L 81, 19.3.2004, lk 92.”

6.

Punkti 54z (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/35/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0115: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/115/EÜ, 22. detsember 2003 (ELT L 24, 29.1.2004, lk 65).”

7.

Punkti 54s (komisjoni direktiiv 98/53/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0121: komisjoni direktiiv 2003/121/EÜ, 15. detsember 2003 (ELT L 332, 19.12.2003, lk 38).”

8.

Punkti 54zb (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/2/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0114: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/114/EÜ, 22. detsember 2003 (ELT L 24, 29.1.2004, lk 58).”

9.

Punkt 4 (nõukogu direktiiv 67/427/EMÜ) jäetakse välja.

10.

Punkti 54zi (komisjoni direktiiv 2001/15/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise aktiga:

32004 L 0005: komisjoni direktiiv 2004/5/EÜ, 20. jaanuar 2004 (ELT L 14, 21.1.2004, lk 19).”

11.

Punkti 54zn (komisjoni määrus (EÜ) nr 466/2001) lisatakse järgmised taanded:

“—

32003 R 2174: komisjoni määrus (EÜ) nr 2174/2003, 12. detsember 2003 (ELT L 326, 13.12.2003, lk 12),

32004 R 0242: komisjoni määrus (EÜ) nr 242/2004, 12. veebruar 2004 (ELT L 42, 13.2.2004, lk 3).”

12.

Punkti 54zt (komisjoni direktiiv 2002/16/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise aktiga:

32004 L 0013: komisjoni direktiiv 2004/13/EÜ, 29. jaanuar 2004 (ELT L 27, 30.1.2004, lk 46).”

13.

Punkti 54zzb (komisjoni direktiiv 2002/72/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise aktiga:

32004 L 0001: komisjoni direktiiv 2004/1/EÜ, 6. jaanuar 2004 (ELT L 7, 13.1.2004, lk 45).”

14.

Punkti 54zzk (komisjoni otsus 2003/602/EÜ) järele lisatakse järgmised punktid:

“54zzl.

397 D 0830: komisjoni otsus 97/830/EÜ, 11. detsember 1997, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 97/613/EÜ ja kehtestatakse Iraanist pärit või Iraanist lähetatavate pistaatsiapähklite ja teatavate pistaatsiapähklitoodete impordi eritingimused (EÜT L 343, 13.12.1997, lk 30), mida on muudetud järgmise aktiga:

32003 D 0551: komisjoni otsus 2003/551/EÜ, 22. juuli 2003 (ELT L 187, 26.7.2003, lk 43).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

II lisasse lisatakse järgmine tekst:

Liikmesriik

Piiriületuspunkt

Island

Reykjavík (sadam, lennujaam), Akranes (sadam), Ísafjörður (sadam, lennujaam), Sauðárkrókur (sadam, lennujaam), Siglufjörður (sadam, lennujaam), Akureyri (sadam, lennujaam), Húsavík (sadam, lennujaam), Seyðisfjörður (sadam, lennujaam), Neskaupstaður (sadam, lennujaam), Eskifjörður (sadam, lennujaam), Vestmannaeyjar (sadam, lennujaam), Keflavík (sadam, lennujaam), Hafnarfjörður (sadam), Egilsstaðir (lennujaam), Höfn í Hornafirði (sadam, lennujaam), Þorlákshöfn (sadam), Borgarnes (sadam, lennujaam), Stykkishólmur (sadam, lennujaam), Búðardalur (sadam, lennujaam), Paktreksfjörður (sadam, lennujaam), Bolungavík (sadam, lennujaam), Hólmavík (sadam, lennujaam), Blönduós (sadam, lennujaam), Ólafsfjörður (sadam, lennujaam), Vík í Mýrdal (sadam, lennujaam), Hvolsvöllur (sadam, lennujaam), Selfoss (sadam, lennujaam), Kópavogur (sadam, lennujaam)

Liechtenstein

Schaanwaldi piiripunkt

Norra

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: komisjoni direktiiv 2004/6/EÜ, 20. jaanuar 2004, millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseks (ELT L 15, 22.1.2004, lk 31).

54zzn.

32004 L 0016: komisjoni direktiiv 2004/16/EÜ, 12. veebruar 2004, millega kehtestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid tinasisalduse ametlikuks kontrollimiseks toidukonservides (ELT L 42, 13.2.2004, lk 16).”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/47


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 125/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 97/2004. (1)

(2)

Lepingusse lisatakse nõukogu 24. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 392/2004, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatüki punkti 54b lisatakse järgmine taane (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2092/91):

“—

32004 R 0392: nõukogu määrus (EÜ) nr 392/2004, 24. veebruar 2004 (ELT L 65, 3.3.2004, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 392/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 19.

(2)  ELT L 65, 3.3.2004, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/49


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 126/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 99/2004. (1)

(2)

Lepingusse lisatakse nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1647/2003, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2309/93, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Lepingu II lisa XIII peatüki sissejuhatava osa viimase lõigu ette lisatakse järgmine tekst:

“Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2309/93 kohaldamiseks kõigile agentuuri dokumentidele, mis puudutavad ka EFTA riike”.

2.   Lepingu II lisa XIII peatüki punkti 15g (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2309/93) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 R 1647: nõukogu määrus (EÜ) nr 1647/2003, 18. juuni 2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 19).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1647/2003/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 23.

(2)  ELT L 245, 29.9.2003, lk 19.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/51


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 127/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 19. märtsi 2004. aasta otsusega nr 27/2004. (1)

(2)

Lepingusse lisatakse komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsus 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tulekindlustoimivuse järgi, (2) parandatud EÜT L 85, 24.3.2001, lk 43,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XXI peatüki punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32000 D 0147: komisjoni otsus 2000/147/EÜ, 8. veebruar 2000 (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14), parandatud EÜT L 85, 24.3.2001, lk 43.”

Artikkel 2

Otsuse 2000/147/EÜ, parandatud EÜT L 85, 24.3.2001, lk 43, islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 134.

(2)  EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/53


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 128/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 19. märtsi 2004. aasta otsusega nr 27/2004. (1)

(2)

Lepingusse lisatakse komisjoni 26. augusti 2003. aasta otsus 2003/632/EÜ, millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkustoimivuse järgi, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XXI peatüki punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) lisatakse järgmine taane (komisjoni otsus 2000/147/EÜ):

“, muudetud järgmise aktiga:

32003 D 0632: komisjoni otsus 2003/632/EÜ, 26. august 2003 (ELT L 220, 3.9.2003, lk 5).”

Artikkel 2

Otsuse 2003/632/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 134.

(2)  ELT L 220, 3.9.2003, lk 5.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/55


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 129/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 109/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 23. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/127/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 24c (nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0127: komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ, 23. detsember 2003 (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29).”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/127/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 43.

(2)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 29.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/57


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 130/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIV lisa (konkurents), protokolli nr 21 (ettevõtjate suhtes kohaldatavate konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) ja protokolli nr 23 (järelevalveasutuste koostöö kohta)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIV lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 79/2004. (1)

(2)

Lepingu protokolli nr 21 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 79/2004.

(3)

Lepingu protokolli nr 23 ei ole varem muudetud.

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Lepingu protokolli nr 21 muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Lepingu protokoll nr 23 asendatakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1/2003 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub päeval pärast EMP Ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

esimees

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 219, 19.6.2004, lk 24.

(2)  EUT L 1, 4.1.2003, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 130/2004

I LISA

Lepingu XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkt 4 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 123/85) jäetakse välja.

2.

Punkt 4a (komisjoni määrus (EÜ) nr 1475/95) jäetakse välja.

3.

Punkti 10 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1017/68) tekst asendatakse järgmisega:

368 R 1017: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1017/68, 19. juuli 1968, konkurentsieeskirjade rakendamise korra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis (EÜT L 175, 23.7.1968, lk 1), mida on muudetud järgmise aktiga:

32003 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002 (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

artikli 3 lõiget 2 ei kohaldata.”

4.

Punkti 11 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4056/86) muudetakse järgmiselt.

4.1

Lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise aktiga:

32003 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002 (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).”

4.2

Kohanduse c tekst asendatakse järgmisega:

“artikli 7 lõike 1 sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad “nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta” sõnadega “nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta või lepingu protokolli nr 21 vastavates sätetes”.”

4.3

Kohanduse d tekst asendatakse järgmisega:

“artikli 7 lõike 2 punktis a asendatakse sõnad “nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2003” sõnadega “nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2003 või lepingu protokolli nr 21 vastavates sätetes”.”

4.4

Kohanduse d järele lisatakse järgmine kohandus:

“e)

artikli 7 lõike 2 punkti c alapunkti i teise lõigu teises lauses asendatakse sõnad “nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 9” sõnadega “nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 9 või lepingu protokolli nr 21 vastavate sätetega”.”

4.5

Senise kohanduse f tekst asendatakse järgmisega:

“artiklis 8 asendatakse sõnad “liikmesriigi taotlusel” sõnadega “tema pädevusse kuuluva riigi taotlusel”. Peale selle asendatakse sõnad “nõukogu määrusele (EÜ) nr 1/2003” sõnadega “nõukogu määrusele (EÜ) nr 1/2003 või lepingu protokolli nr 21 vastavatele sätetele”.”

4.6

Senised kohandused e, f, g ja h muudetakse vastavalt kohandusteks f, g, h ja i.

5.

Punkt 11a (komisjoni määrus (EMÜ) nr 3652/93) jäetakse välja.

6.

Punkti 11b (komisjoni määrus (EMÜ) nr 1617/93) kohanduses c asendatakse sõnad “määruse (EMÜ) nr 3975/87 artikkel 13” sõnadega “määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 24)”.

7.

Punkt 15a (komisjoni määrus (EMÜ) nr 3932/92) jäetakse välja.

8.

Punkti 2 kohanduses b, punkti 4b kohanduses b, punkti 5 kohanduses h, punkti 6 kohanduses b, punkti 7 kohanduses b ja punkti 15b kohanduses b asendatakse sõnad “määruse (EMÜ) nr 17/62 artiklid 6 ja 8” sõnadega “määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 10.” Peale selle jäetakse nendest kohandustest välja sõnad “ilma, et asjaomased ettevõtjad peaksid sellest teatama”.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 130/2004

II LISA

1.

Lepingu protokolli nr 21 artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

1.1

Punkti 1 alapunkti 3 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 17/62) tekst asendatakse järgmisega:

32003 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).”

1.2

Punkti 1 alapunkti 10 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2988/74) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise aktiga:

32003 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002 (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).”

1.3

Punkti 1 alapunkt 6 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 141/62), punkti 1 alapunkt 7 (nõukogu määruse (EMÜ) nr 1017/68 artikkel 6 ning artiklid 10 — 31) ja punkti 1 alapunkt 11 (nõukogu määruse (EMÜ) nr 4056/86 II jagu) jäetakse välja.

1.4

Punkti 1 alapunkti 13 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3975/87) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 R 0001: nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002 (ELT L 1, 4.1.2003, lk 1).”

2.

Lepingu protokolli nr 21 artiklid 4, 5, 6, 7 ja 9 jäetakse välja.

3.

Lepingu protokolli nr 21 artikli 8 esimeses ja teises lõigus jäetakse välja sõnad “ja teatisi”.

4.

Lepingu protokolli nr 21 artikli 13 järele lisatakse järgmine tekst:

Läbivaatamisklausel

2005. aasta lõpuks ja ühe lepinguosalise taotluse korral vaatavad lepinguosalised läbi lepingu artiklite 53 ja 54 rakendamise mehhanismid ja lepingu protokolli nr 23 koostöömehhanismid, et tagada kõnealuste artiklite ühtne ja tõhus kohaldamine. Eelkõige vaatavad lepinguosalised läbi EMP Ühiskomitee 24. septembri 2004. aasta otsuse 130/2004, pidades silmas kogemusi, mida lepinguosalised on seoses konkurentsireeglite rakendamise uue süsteemiga saanud, ja uurivad võimalust rakendada nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 ELs kehtestatud süsteemi EMP tasandil selles osas, mis puudutab asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamist siseriiklike konkurentsiasutuste poolt, horisontaalset koostööd siseriiklike konkurentsiasutuste vahel ning mehhanismi, millega tagada konkurentsireeglite ühtne kohaldamine siseriiklike asutuste poolt”.


EMP Ühiskomitee otsuse nr 130/2004

III LISA

Lepingu protokoll nr 23 asendatakse järgmisega:

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 1

1.   EFTA järelevalveamet ja Euroopa Ühenduste Komisjon vahetavad teavet ja peavad omavahel nõu üldiste tegevuspõhimõtete üle ükskõik kumma järelevalveasutuse taotlusel.

2.   EFTA järelevalveamet ja Euroopa Ühenduste Komisjon teevad koostööd artikli 56 lõike 1 punktides b ja c, lõike 2 teises lauses ja lõikes 3 nimetatud üksikjuhtude käsitlemisel vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele, arvestades lepingu artiklit 56, protokolli nr 22 ja mõlema poole sõltumatust otsuste vastuvõtmisel, nii nagu on ette nähtud järgmiste sätetega.

3.   Käesoleva protokolli kohaldamisel tähendab mõiste “järelevalveasutuse territoorium” Euroopa Ühenduste Komisjoni puhul EÜ liikmesriikide territooriumi, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut selles lepingus sätestatud tingimustel, ning EFTA järelevalveameti puhul EFTA riikide territooriumi, mille suhtes lepingut kohaldatakse.

MENETLUSE ALGETAPP

Artikkel 2

1.   Lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel edastavad EFTA järelevalveamet ja Euroopa Ühenduste Komisjon teineteisele põhjendamatu viivituseta kaebused, kui ei ole ilmne, et need on adresseeritud mõlemale järelevalveasutusele. Nad teavitavad teineteist ka menetluste alustamisel ex officio.

2.   EFTA järelevalveasutus ja Euroopa Ühenduste Komisjon edastavad lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel teineteisele põhjendamatu viivituseta oma territooriumidel tegutsevatelt siseriiklikelt konkurentsiasutustelt saadud teabe esimese ametliku uurimismeetme rakendamise kohta.

3.   Järelevalveasutus, mis on saanud lõikes 1 nimetatud teabe, võib esitada oma märkused selle kohta 30 tööpäeva jooksul alates teabe saamisest.

Artikkel 3

1.   Lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel peab pädev järelevalveasutus nõu teise järelevalveasutusega, kui ta:

saadab asjaomastele ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele oma vastuväited,

teeb teatavaks oma kavatsuse võtta vastu otsus, mille kohaselt artikkel 53 või 54 ei ole kohaldatav, või

teeb teatavaks oma kavatsuse võtta vastu otsus, millega muudetakse ettevõtjate esitatud kohustused asjaomastele ettevõtjatele siduvaks.

2.   Teine järelevalveasutus võib oma märkused esitada eespool nimetatud teadaandes või vastuväidetes sätestatud tähtaja jooksul.

3.   Asjaomastelt ettevõtjatelt või kolmandatelt isikutelt saadud märkused edastatakse teisele järelevalveasutusele.

Artikkel 4

Lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel saadab pädev järelevalveasutus teisele järelevalveasutusele ametliku kirja, millega toimik suletakse või kaebus tagasi lükatakse.

Artikkel 5

Lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel kutsub pädev järelevalveasutus teise järelevalveasutuse esindajad asjaomaste ettevõtjate ärakuulamistele. Kutse laieneb ka riikidele, mis kuuluvad teise järelevalveasutuse pädevusse.

NÕUANDEKOMITEED

Artikkel 6

1.   Lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavatel juhtudel teatab pädev järelevalveasutus õigeaegselt teisele järelevalveasutusele nõuandekomitee koosoleku kuupäeva ja edastab vastavad dokumendid.

2.   Kõik dokumendid, mis teine järelevalveasutus sel eesmärgil edastab, esitatakse koos kõnealuse järelevalveasutuse väljasaadetud materjalidega selle järelevalveasutuse nõuandekomiteele, kes on artikli 56 kohaselt pädev juhtumi üle otsustama.

3.   Mõlemad järelevalveasutused ja nende pädevusse kuuluvad riigid võivad olla esindatud teise järelevalveasutuse nõuandekomiteedes ja avaldada seal oma seisukohti; hääleõigust neil siiski ei ole.

4.   Konsulteerida võib ka kirjaliku menetluse teel. Pädev järelevalveasutus või siiski kokku kutsuda koosoleku, kui järelevalveasutus, kes ei ole artikli 56 kohaselt pädev juhtumi üle otsustama, seda taotleb.

DOKUMENTIDE TAOTLEMINE JA MÄRKUSTE TEGEMISE ÕIGUS

Artikkel 7

Järelevalveasutus, kes ei ole lepingu artikli 56 kohaselt pädev juhtumi üle otsustama, võib nõuda teiselt järelevalveasutuselt menetluse kõikidel etappidel koopiaid peamistest dokumentidest, mis käsitlevad lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavaid juhtumeid, ning võib lisaks sellele enne lõpliku otsuse vastuvõtmist teha märkusi, mida ta asjakohaseks peab.

HALDUSABI

Artikkel 8

1.   Kui lepingu artiklis 56 määratletud pädev järelevalveasutus nõuab teise järelevalveasutuse territooriumil asuvalt ettevõtjalt või ettevõtjate ühenduselt tavalise teabenõude või otsusega teabe esitamist, peab ta samaaegselt saatma teabenõude või otsuse koopia teisele järelevalveasutusele.

2.   Lepingu artiklis 56 määratletud pädeva järelevalveasutuse nõudmisel peab teine järelevalveasutus vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele kontrollima oma territooriumil juhtumeid, mida nõude esitanud pädev järelevalveasutus vajalikuks peab.

3.   Pädeval järelevalveasutusel on õigus olla esindatud ja osaleda aktiivselt kontrollides, mida teine järelevalveasutus vastavalt lõikele 2 korraldab.

4.   Kogu kõnealuste kontrollide käigus saadud teave edastatakse kohe pärast töö lõpetamist sellele järelevalveasutusele, kes kontrolle nõudis.

5.   Kui pädev järelevalveasutus kontrollib oma territooriumil lepingu artikli 56 lõike 1 punktide b ja c, lõike 2 teise lause ja lõike 3 kohaselt reguleeritavaid juhtusid, teatab ta teisele järelevalveasutusele, et sellised kontrollid on toimunud, ja edastab kontrollide asjaomased tulemused, kui teine järelevalveasutus seda nõuab.

6.   Kui lepingu artiklis 56 määratletud pädev järelevalveasutus küsitleb teise järelevalveameti territooriumil füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes nõustuvad küsitlemisega, teavitatakse sellest kõnealust teist järelevalveametit. Küsitlemise juures võivad viibida selle järelevalveasutuse esindajad, kes ei ole pädev, samuti selle konkurentsiasutuse ametnikud, kelle territooriumil küsitlemine toimub.

TEABEVAHETUS JA TEABE KASUTAMINE

Artikkel 9

1.   Lepingu artiklite 53 ja 54 kohaldamisel on EFTA järelevalveametil ja Euroopa Ühenduste Komisjonil õigus esitada üksteisele sisulist või õiguslikku teavet, sealhulgas konfidentsiaalset teavet, ning kasutada seda tõendusmaterjalina.

2.   Käesoleva protokolli kohaselt saadud või vahetatud teavet kasutatakse tõendusmaterjalina üksnes lepingu artiklites 53 ja 54 sätestatud menetluste puhul ja seoses küsimusega, mille jaoks see on kogutud.

3.   Kui artikli 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave käsitleb küsimust, mis on tõstatatud trahvide määramata jätmise või nende vähendamise taotluse tagajärjel, ei saa vastuvõttev järelevalveasutus seda teavet kasutada kontrollide algatamiseks omal algatusel. See ei piira järelevalveasutuse õigust alustada kontrolle muudest allikatest saadud teabe põhjal.

4.   Trahvide määramata jätmise või vähendamise taotleja vabatahtlikult esitatud teavet võib teisele järelevalveasutusele esitada üksnes taotleja nõusolekul, välja arvatud lõikes 5 sätestatud juhtudel. Samuti võib muud teavet, mis on saadud kontrolli käigus või selle tagajärjel või muude selliste uurimismeetmete abil või tagajärjel, mida ei oleks olnud võimalik rakendada ilma trahvide määramata jätmise või vähendamise taotluseta, edastada teisele järelevalveasutusele üksnes juhul, kui taotleja on andnud nõusoleku, et tema trahvide määramata jätmise või vähendamise taotluses vabatahtlikult esitatud teavet võib sellele asutusele edastada. Kui trahvide määramata jätmise või vähendamise taotleja on andnud teisele järelevalveasutusele teabe edastamiseks nõusoleku, ei või seda nõusolekut tagasi võtta. Käesolev lõige ei piira siiski iga taotleja vastutust esitada trahvide määramata jätmise või vähendamise taotlusi kõikidele vajalikuks peetavatele asutustele.

5.   Olenemata lõikest 4, ei nõuta teisele järelevalveasutusele teabe edastamiseks taotleja nõusolekut järgmistel juhtudel:

a)

nõusolekut ei nõuta, kui vastuvõttev järelevalveasutus on saanud samalt taotlejalt sama rikkumisega seotud trahvide määramata jätmise või vähendamise taotluse kui edastav järelevalveasutus, tingimusel et taotleja ei või taotluse edastamise ajal vastuvõtvale järelevalveasutusele esitatud teavet tagasi võtta;

b)

nõusolekut ei nõuta, kui vastuvõttev järelevalveasutus on kohustunud kirjalikult, et ei tema ega ükski teine asutus, kellele teave edaspidi edastatakse, ei kasuta talle edastatud teavet ega muud teavet, mida ta pärast edastava asutuse määratud edastamistähtaega saada võib, sanktsioonide rakendamiseks trahvide määramata jätmist või vähendamist taotlevate või muude juriidiliste või füüsiliste isikute suhtes, kellele kehtivad sellised soodsamad tingimused, mida edastav asutus trahvide määramata jätmise või vähendamise taotluse tagajärjel pakub, või taotleja või mõne teise eespool nimetatud isiku praeguse või endise töötaja suhtes. Koopia vastuvõtva asutuse kirjalikust kohustusest esitatakse taotlejale;

c)

teabe puhul, mida artikli 8 lõikes 2 nimetatud järelevalveasutus on kogunud trahvide määramata jätmise või vähendamise taotluse saanud järelevalveasutuse nõudmisel, ei nõuta nõusolekut selleks, et edastada teavet taotluse saanud järelevalveasutusele või et kõnealune järelevalveasutus seda teavet kasutada saaks.

AMETISALADUS

Artikkel 10

1.   Euroopa Ühenduste Komisjon ja EFTA järelevalveasutus võivad oma protokollist tulenevate ülesannete täitmiseks edastada oma territooriumil asuvatele riikidele kogu teabe, mille nad käesoleva protokolli kohaselt on saanud või mida nad on vahetanud.

2.   Euroopa Ühenduste Komisjon, EFTA järelevalveamet, EÜ liikmesriikide ja EFTA riikide pädevad ametiasutused, nende ametnikud, teenistujad ning teised kõnealuste organite järelevalve all töötavad isikud ning riikide muude asutuste ametnikud ja teenistujad ei tohi avaldada käesoleva protokolli kohaldamise tulemusena saadud või vahetatud teavet, mis oma laadilt on ametisaladus.

3.   Lepinguga või lepinguosaliste õigusaktidega ettenähtud ametisaladuse hoidmise ja teabekasutuse piirangute eeskirjad ei takista käesolevas protokollis sätestatud teabevahetust.

KAEBUSED JA KÜSIMUSTE EDASTAMINE

Artikkel 11

1.   Kaebusi võib esitada mõlemale järelevalveasutusele. Kaebused, mis on saadetud sellele järelevalveasutusele, kes artikli 56 kohaselt ei ole pädev kõnealuse küsimuse üle otsustama, edastatakse viivitamata pädevale järelevalveasutusele.

2.   Kui ex officio toimingute ettevalmistamisel või algatamisel ilmneb, et teine järelevalveasutus on lepingu artikli 56 kohaselt pädev kõnealuse küsimuse üle otsustama, edastatakse see küsimus pädevale järelevalveasutusele.

3.   Kui küsimus on edastatud teisele järelevalveasutusele vastavalt lõigetele 1 ja 2, ei tohi küsimust enam uuesti tagasi saata. Küsimust ei tohi edastada pärast seda, kui

asjaomastele ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele on esitatud vastuväide,

avalduse esitajale on saadetud kiri, milles teatatakse, et tema kaebuse rahuldamiseks ei ole piisavalt alust,

trükis on avaldatud kavatsus võtta vastu otsus, mille kohaselt artikkel 53 või 54 ei ole kohaldatav, või otsus, millega muudetakse ettevõtjate esitatud kohustused asjaomastele ettevõtjatele siduvaks.

KEELED

Artikkel 12

Kõikidel füüsilistel ja juriidilistel isikutel on õigus pöörduda kaebusega EFTA järelevalveameti ja Euroopa Ühenduste Komisjoni poole ning saada neilt vastuseid enda valitud EFTA riigi või Euroopa Ühenduse ametlikus keeles. See kehtib ka menetluse kõikide etappide suhtes, olenemata sellest, kas seda on alustatud kaebuse tagajärjel või pädeva järelevalveasutuse poolt ex officio.”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/67


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 131/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XV lisa (riigiabi)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XV lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 80/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 363/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 68/2001 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta koolitusabi suhtes. (2)

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 364/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 seoses selle reguleerimisala laiendamisega uurimis- ja arendustegevuseks antavale abile, (3)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.

Lepingu XV lisa punkti 1d (komisjoni määrus (EÜ) nr 68/2001) muudetakse järgmiselt.

1.1.

Lisatakse järgmine tekst:

“, muudetud järgmise aktiga:

32004 R 0363: komisjoni määrus (EÜ) nr 363/2004, 25. veebruar 2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 20).”

1.2.

Kohandus c asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 1 sõnastatakse ümber järgmiselt: “Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi EMP lepingu artiklites 61—64 sätestatud valdkondades antava koolitusabi suhtes, välja arvatud abi suhtes, mis jääb nõukogu määruse (EÜ) nr 1407/2002 haldusalasse.”.”

1.3.

Lisatakse järgmine kohandus:

“k)

artikli 7 lõike 3 esimeses peatükis asendatakse sõnad “nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 27” sõnadega “järelevalve ja kohtu lepingu protokolli nr 3 artikli 27”;

l)

artiklis 7a asendatakse sõnad “asutamislepingu artikli 88 lõike 3” sõnadega “järelvalve ja kohtu lepingu protokolli nr 3 artikli 1 lõike 3”. Sõnad “sobib kokku ühisturuga” asendatakse sõnadega “sobib kokku EMP lepingu toimimisega”. Sõnad “asutamislepingu artikli 87 lõike 3” asendatakse sõnadega “EMP lepingu artikli 61 lõike 3”.”

2.

Lepingu XV lisa punkti 1f (komisjoni määrus (EÜ) nr 70/2001) muudetakse järgmiselt.

2.1.

Lisatakse järgmine tekst:

“, muudetud järgmise aktiga:

32004 R 0364: komisjoni määrus (EÜ) nr 364/2004, 25. veebruar 2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 22).”

2.2.

Kohandused e, f, g, h ja i muudetakse vastavalt kohandusteks g, h, i, j ja k.

2.3.

Kohanduse d järele lisatakse järgmised kohandused:

“e)

sõnad “artikli 87 lõike 3 punkti a” ja “asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a” asendatakse sõnadega “EMP lepingu artikli 61 lõike 3 punkti a”;

f)

sõnad “artikli 87 lõike 3 punkti c” ja “asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c” asendatakse sõnadega “EMP lepingu artikli 61 lõike 3 punkti c”;”

2.4.

Uues kohanduses i viiakse sõnad “artiklite 4 ja 5 osas” kohanduse teksti algusesse.

2.5.

Uues kohanduses j asendatakse sõnad “artiklites 3 ja 5” sõnadega “artiklites 3, 5, 5a, 5b, 5c ja 9a”.

2.6.

Uue kohanduse k tekst asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikli 4 lõikes 2 asendatakse sõnad “asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a ja c” sõnadega “EMP lepingu artikli 61 lõike 3 punkti a ja c”.”

2.7.

Lisatakse järgmised kohandused:

“l)

artikli 6a lõikes 2 asendatakse sõnad “ühenduse juhistele riigiabi andmise kohta raskustesse sattunud firmade päästmiseks ja restruktureerimiseks” sõnadega “ühenduse juhistele riigiabi andmise kohta raskustesse sattunud firmade päästmiseks ja restruktureerimiseks ja EFTA järelevalveameti riigiabi valdkonna menetlus- ja materiaalõigusnormidele, mis on toodud raskustesse sattunud firmade päästmiseks ja restruktureerimiseks antavat abi käsitlevas 16. peatükis”;

m)

artiklis 9 asendatakse sõnad “nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 27” sõnadega “järelevalve ja kohtu lepingu protokolli nr 3 artikli 27”.”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) 363/2004 ja 364/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 37.

(2)  ELT L 63, 28.2.2004, lk 20.

(3)  ELT L 63, 28.2.2004, lk 22.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/70


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 132/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 113/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsus 2004/214/EÜ, millega muudetakse otsust 2000/40/EÜ seoses külmkappidele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivusajaga, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 2el (komisjoni otsus 2000/40/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, muudetud järgmise aktiga:

32004 D 0214: komisjoni otsus 2004/214/EÜ, 3. märts 2004 (ELT L 67, 5.3.2004, lk 23).”

Artikkel 2

Otsuse nr 2004/214/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 51.

(2)  ELT L 67, 5.3.2004, lk 23.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/72


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 133/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 113/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsus 2004/232/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 seoses haloon-2402 kasutamisega, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 21aa (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2037/2000) lisatakse järgmine alapunkt:

“—

32004 D 0232: komisjoni otsus 2004/232/EÜ, 3. märts 2004 (ELT L 71, 10.3.2004, lk 28).”

Artikkel 2

Otsuse 2004/232/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 51.

(2)  ELT L 71, 10.3.2004, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/74


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 134/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 113/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/108/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, (2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 32fa (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, muudetud järgmise aktiga:

32003 L 0108: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/108/EÜ, 8. detsember 2003 (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).”

Artikkel 2

Direktiivi 2003/108/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 51.

(2)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 106.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/76


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 135/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 113/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 11. märtsi 2004. aasta otsus 2004/249/EÜ, mis käsitleb küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks, mis tuleb esitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ rakendamise kohta. (2)

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 19. märtsi 2004. aasta otsus 2004/279/EÜ, mis käsitleb juhendit, kuidas rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/3/EÜ välisõhu osoonisisalduse kohta, (3)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 32fa (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“32fb.

32004 D 0249: komisjoni otsus 2004/249/EÜ, 11. märts 2004, mis käsitleb küsimustikku liikmesriikide aruannete jaoks, mis tuleb esitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ rakendamise kohta (ELT L 78, 16.3.2004, lk 56).”

2.

Punkti 21ag (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“21ah.

32004 D 0279: komisjoni otsus 2004/279/EÜ, 19. märts 2004, mis käsitleb juhendit, kuidas rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/3/EÜ välisõhu osoonisisalduse kohta (ELT L 87, 25.3.2004, lk 50).”

Artikkel 2

Otsuste 2004/249/EÜ ja 2004/279/EÜ islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 51.

(2)  ELT L 78, 16.3.2004, lk 56.

(3)  ELT L 87, 25.3.2004, lk 50.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/78


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 136/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXI lisa muudeti EMP Ühiskomitee 9. juuli 2004. aasta otsusega nr 114/2004. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses. (2)

(3)

Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 501/2004 valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta. (3)

(4)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 19n (komisjoni määrus (EÜ) nr 1921/2001) järele lisatakse järgmine punkt:

“19o.

32004 R 0501: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 501/2004, 10. märts 2004, valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 1).

Kõnesoleva lepingu kohandamisel muudetakse kõnealuse määruse sätteid järgmiselt:

Käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes”.

2.

Punkti 24b (komisjoni määrus (EÜ) nr 68/2003) järele lisatakse järgmine punkt:

“24c.

32004 R 0138: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 138/2004, 5. detsember 2003, põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (ELT L 33, 5.2.2004, lk 1).

Kõnesoleva lepingu kohandamisel muudetakse määruse sätteid järgmiselt:

Käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes”.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 138/2004 ja 501/2004 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP lisas, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 376, 23.12.2004, lk 53.

(2)  ELT L 33, 5.2.2004, lk 1.

(3)  ELT L 81, 19.3.2004, lk 1.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 64/80


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 137/2004,

24. september 2004,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 muudeti EMP Ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 90/2004. (1)

(2)

EMP Ühiskomitee 7. novembri 2003. aasta otsusega nr 164/2003 (2) lülitati lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta otsus 1230/2003/EÜ, millega võetakse vastu mitmeaastane tegevusprogramm energeetika valdkonnas nimetusega “Arukas energeetika – Euroopa” (2003–2006). (3)

(3)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste riikide koostööd nii, et see hõlmaks programmi COOPENERi valdkonda ning sellest lähtuvaid meetmeid.

(4)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2005,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artikli 14 lõikesse 2e lisatakse järgmine taane:

“Alates 1. jaanuarist 2005 osalevad EFTA riigid lõike 5 punktis g osutatud ühenduse programmi valdkonna COOPENER koostöös ja sellest lähtuvates meetmetes.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 25. septembril 2004. aastal tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (4)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 24. september 2004

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 52.

(2)  ELT L 41, 12.2.2004, lk 67.

(3)  ELT L 176, 15.7.2003, lk 29.

(4)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.