ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 63

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
10. märts 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 390/2005, 7. märts 2005, millega lõpetatakse muu hulgas Indiast pärineva polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes kohaldavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2005, 9. märts 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 392/2005, 8. märts 2005, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 393/2005, 9. märts 2005, millega kinnitatakse eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 394/2005, 8. märts 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ning sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 395/2005, 9. märts 2005, millega sätestatakse impordiõiguste ümberjaotus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1206/2004, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

20

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu
Komisjon

 

*

2005/192/EÜ, Euratom:Nõukogu ja Komisjoni otsus, 21. veebruar 2005, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

21

 

 

Komisjon

 

*

2005/193/EÜ:Komisjoni otsus, 8. märts 2005, millega muudetakse otsust 2004/475/EÜ, millega võetakse vastu üleminekumeede teatavate liha- ja piimasektori ettevõtete toetamiseks Sloveenias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 518 all)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/EÜ:Komisjoni otsus, 8. märts 2005, millega muudetakse neljandat korda otsust 2004/122/EÜ mitmes Aasia riigis esineva klassikalise lindude katkuga seotud teatavate kaitsemeetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 521 all)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/EÜ:Komisjoni otsus, 9. märts 2005, standardi EN 71-1:1998 Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ olulistele ohutusnõuetele osalise mittevastavuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 542 all)  ( 1 )

27

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 371/04/COL, 15. detsember 2004, millega neljakümne üheksandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, jättes riigiabi suunistest välja 26. peatüki (mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele)

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 390/2005,

7. märts 2005,

millega lõpetatakse muu hulgas Indiast pärineva polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes kohaldavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Varasem menetlus ja olemasolevad meetmed

(1)

Pärast 2000. aasta mais algatatud uurimist (edaspidi “esialgne uurimine”) kehtestas nõukogu 2001. aasta augustis määruse (EÜ) nr 1676/2001 (2) kohaselt lõplikud dumpinguvastased tollimaksud muu hulgas Indiast pärineva polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes. Indiast pärineva PET-kile impordi suhtes kohaldatavad tollimaksud olid vahemikus 0–62,2 %.

(2)

Äriühingu Jindal Poly Films Limited, endise nimega Jindal Polyester Limited (nimevahetuse teadaanne avaldatud 2. detsembril 2004) (3) poolt saadetava impordi suhtes kohaldatav kehtiv dumpinguvastane tollimaks on 0 %. Kõnealuse äriühingu saadetava PET-kile impordi suhtes kohaldatakse ka tasakaalustavat tollimaksu määraga 7 %, mis kehtestati 1999. aastal nõukogu määrusega (EÜ) nr 2597/1999. (4)

2.   Läbivaatamistaotlus

(3)

Järgmised ühenduse tootjad esitasid taotluse osaliseks vahepealseks läbivaatamiseks, mis piirdub dumpinguga äriühingu Jindal Poly Films Limited puhul: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH ja Nuroll SpA (edaspidi “taotluse esitajad”). Taotluse esitajate toodang moodustab suure osa ühenduse PET-kile toodangust. Toray Plastics Europe väljendas oma toetust taotlusele, kuigi ei olnud ametlik taotluse esitaja.

(4)

Taotluse esitajad väitsid, et äriühingu Jindal Poly Films Limited dumpingumarginaal oli muutunud ja oli kõrgem kui esialgse uurimise puhul, mille tulemusel kehtestati kehtivad meetmed.

3.   Uurimine

(5)

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist leidis komisjon, et taotlus sisaldas piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, ning algatas 19. veebruaril 2004 vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 osalise vahepealse läbivaatamise, avaldades algatamisteate Euroopa Liidu Teatajas. (5)

(6)

Läbivaatamine piirdus dumpingu uurimisega äriühingu Jindal Poly Films Limited puhul. Uurimisperiood kestis 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2003.

(7)

Komisjon teavitas äriühingut Jindal Poly Films Limited, ekspordiriigi esindajaid ja ühenduse tootjaid ametlikult läbivaatamise algatamisest. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda asja arutamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(8)

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saatis komisjon küsimustiku asjaomasele eksportivale tootjale, äriühingule Jindal Poly Films Limited, kes tegi koostööd ja vastas küsimustikule. Äriühingu valdustesse New Delhis tehti kontrollkäik, et veenduda esitatud teabe terviklikkuses.

B.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

1.   Vaatlusalune toode

(9)

Vastavalt esialgse uurimise määratlusele on vaatlusalune toode Indiast pärinev ning tavapäraselt CN-koodide ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90 all deklareeritav polüetüleentereftalaatkile (PET-kile).

2.   Samasugune toode

(10)

Sarnaselt esialgse uurimisega leiti, et India siseturul toodetud ja müüdud PET-kilel ning Indiast ühendusse eksporditud PET-kilel, samuti ühenduse tootmisharu toodetud ja ühenduse turul müüdud PET-kilel on samad füüsikalised ja keemilised omadused ning kasutusvaldkonnad. Seepärast on need samasugused tooted algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

C.   DUMPING

1.   Normaalväärtus

(11)

Normaalväärtuse kindlaksmääramiseks kontrolliti kõigepealt, kas eksportiva tootja omamaise müügi kogumaht on tüüpiline vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 2, st kas omamaine müük moodustab vähemalt 5 % vaatlusaluse toote ühendusse eksporditud müügimahust.

(12)

Seejärel uuriti, kas iga tooteliigi omamaine müük moodustab vähemalt 5 % sama tooteliigi ühendusse eksporditud müügimahust.

(13)

Nende tooteliikide puhul, mille omamaine müük moodustas vähemalt 5 % sama tooteliigi ühendusse eksporditud müügimahust, uuriti seejärel, kas tavapärase kaubandustegevuse käigus toimunud müük vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 4 on olnud piisav. Iga tooteliigi puhul, mille omamaine müügimaht tootmiskuludest kõrgema hinnaga moodustas vähemalt 80 % müügist, määrati normaalväärtus kindlaks kogu omamaise müügi eest tegelikult tasutud hinna kaalutud keskmise alusel. Nende tooteliikide puhul, mille tulutootvate tehingute maht oli kuni 80 %, kuid mitte vähem kui 10 % müügist, määrati normaalväärtus kindlaks üksnes tulutootva omamaise müügi eest tegelikult tasutud hinna kaalutud keskmise alusel.

(14)

Tooteliikide puhul, mille eksportiva tootja omamaiseid hindu ei olnud võimalik kasutada normaalväärtuse kindlaksmääramiseks, kuna hinnad ei olnud piisavalt tüüpilised või kuna tavapärase kaubandustegevuse käigus müüki ei toimunud, arvutati normaalväärtus eksportiva tootja tootmiskulude põhjal, millele lisati mõistlikud müügi-, üld- ja halduskulud ning kasum vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 3 ja 6.

(15)

Müügi-, üld- ja halduskulud põhinesid eksportiva tootja tüüpilistel asjaomastel kuludel seoses vaatlusaluse toote omamaise müügiga. Kasumimarginaal arvutati äriühingu kaalutud keskmise kasumimarginaali alusel tooteliikide puhul, mida müüdi siseturul piisavas koguses tavapärase kaubandustegevuse käigus.

2.   Ekspordihind

(16)

Eksportiv tootja teatas müügist (üks saadetis) ühenduses asuvale sidusettevõtjale. Arvestades asjaomase koguse tühisust, jäeti kõnealune müük arvesse võtmata.

(17)

Vaatlusaluse toote ülejäänud eksport ühendusse uurimisperioodi jooksul oli suunatud sõltumatutele klientidele. Seega määrati ekspordihind kindlaks vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 8 tegelikult makstud või makstava ekspordihinna alusel.

3.   Võrdlus

(18)

Normaalväärtust ja ekspordihinda võrreldi tehasest hankimise tasandil. Ausa võrdluse tagamiseks võeti korrigeerimiste näol nõuetekohaselt arvesse hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10. Sellest tulenevalt kohandati vajaduse korral ja tingimusel, et esitati kontrollitud tõendid, allahindlustega, mahahindlustega, transpordi-, kindlustus-, käitlus-, laadimis- ja lisakuludega, pakendamis- ja krediidikuludega ning vahendustasudega seotud erinevusi.

a)   Impordimaksud

(19)

Jindal Poly Films Limited taotles normaalväärtuse korrigeerimist imporditollimaksu puhul, mida eellubade kava (ELK) raames ei nõutud sisse eksporditava kauba valmistamisel kasutatava tooraine impordilt. ELK kohaselt on lubatud toorainet importida tollimaksuvabalt, tingimusel et äriühing ekspordib valmistoodet ametlikult kehtestatud standardsete sisend-/väljundnormide kohaselt määratud vastava koguse ja väärtuse ulatuses. ELK kohast importi võib kasutada kas eksporditava kauba valmistamiseks või sellise kauba valmistamisel kasutatavate omamaiste sisendite varude täiendamiseks. Äriühing väitis, et vaatlusaluse toote eksporti ühendusse kasutati ELK tingimuste täitmiseks imporditud tooraine osas.

(20)

Selle taotluse kohase korrigeerimise õigustatuse kohta ei tehtud järeldust, kuna see ei mõjutaks läbivaatamisega seotud uurimise lõpptulemusi.

b)   Muud kohandused

(21)

Eksportiv tootja taotles teatavate eksporditehingute puhul ekspordihinna kohandamist vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 10 punktile k, võttes arvesse ekspordijärgsest imporditollimaksude hüvituskavast (DEPB-kava) eksportimisel saadud kasu. Selle kava kohaselt võis vaatlusaluse toote eksportimisel saadud krediiti kasutada mis tahes kauba imporditollimaksude tasumiseks või selle vabalt müüa teistele äriühingutele. Lisaks puudub piirang, et imporditavat kaupa tohib kasutada üksnes eksporditava toote valmistamiseks. Tootja ei näidanud, et ekspordijärgsest DEPB-kavast saadud kasu mõjutas hindade võrreldavust, ega eelkõige seda, et kliendid maksid siseturul pidevalt eri hindu, tulenevalt DEPB-kavast saadud kasust. Sellest tulenevalt lükati see väide tagasi.

4.   Dumpingumarginaal

(22)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 11 määrati dumpingumarginaal kindlaks kaalutud keskmise normaalväärtuse ja kaalutud keskmise ekspordihinna võrdluse alusel.

(23)

Kõnealune võrdlus näitas 0 %-list dumpingumarginaali.

D.   JÄRELDUS

(24)

Eespool esitatud asjaolude ja kaalutluste alusel ning kättesaadavat teavet silmas pidades leiti, et vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 tuleks käimasolev läbivaatamisega seotud uurimine lõpetada ning säilitada äriühingu Jindal Poly Films Limited poolt toodetud ja Euroopa Ühendusse eksporditud PET-kile impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 1676/2001 kehtestatud dumpinguvastane tollimaks määraga 0 %.

(25)

Kõiki asjaomaseid isikuid teavitati olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille põhjal tehti kehtiva dumpinguvastase tollimaksu säilitamise otsus, ja neile anti võimalus arvamust avaldada.

(26)

Taotluse esitajad väitsid, et dumpingumarginaali arvutamine oleks pidanud põhinema kaalutud keskmise normaalväärtuse võrdlemisel üksikute eksporditehingute hindadega, kuna nad väitsid, et esines sihtotstarbelist dumpingut “teatava kategooria ostjatele”. Nad väitsid, et kui teatavat liiki kilet müüdi üksnes teatava lõppkasutusvaldkonna klientidele, on tegemist müügi suunamisega teatavale kliendirühmale. Nad leidsid samuti, et kõnealune lähenemisviis oli õigustatud, võttes arvesse India tootmisvõimsuse suurenemist, mis toimus nende arvates eelkõige kõnealust liiki kile osas. Sellega seoses tuleks kõigepealt märkida, et kõnealust liiki kilet ei müüdud üksnes klientidele, kes ostsid ainult seda liiki kilet, vaid samuti klientidele, kes ostsid ka muud liiki kilet. Eri klientidele müüdud sama liiki kile hindade võrdlusest ei ilmnenud vahetegemist hindade vahel klientide kaupa. Sellise tegevuse puudumisel ei ole väidetava tooteliigipõhise dumpingu esinemine dumpingumarginaali arvutamise meetodi valiku seisukohast asjakohane, nagu on märgitud algmääruse artikli 2 lõikes 11. Lisaks tuleks märkida, et ka tootmisvõimsuse muutumine ei ole asjakohane tegur dumpingumarginaali arvutamise meetodi kindlaksmääramisel. Kuna müügi suunamist eri klientide, piirkondade või ajavahemike kaupa ei tuvastatud, lükati taotluse esitajate väide tagasi ning asjakohaseks meetodiks jäi endiselt kaalutud keskmise normaalväärtuse ja kaalutud keskmise ekspordihinna võrdlus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lõpetatakse muu hulgas Indiast pärineva ja tavapäraselt CN-koodide ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90 all deklareeritud polüetüleentereftalaatkile (PET-kile) impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine seoses India eksportiva tootjaga Jindal Poly Films Limited.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. märts 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KRECKÉ


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 227, 23.8.2001, lk 1.

(3)  ELT C 297, 2.12.2004, lk 2.

(4)  EÜT L 316, 10.12.1999, lk 1.

(5)  ELT C 43, 19.2.2004, lk 14.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 391/2005,

9. märts 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. märtsil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 9. märtsi 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 392/2005,

8. märts 2005,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93, (2) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173–177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused.

(2)

Komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. märtsil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Lillkapsas

0704 10 00

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Lehtsalat (peasalat)

0705 11 00

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Aedoad

ex 0708 90 00

1.190

Artišokid

0709 10 00

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Apteegitill

0709 90 50

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Kastanid (Castanea spp.), värsked

ex 0802 40 00

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Guajaavid ja mangod, värsked

ex 0804 50

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosid

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Kirsid

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Virsikud

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektariinid

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Ploomid

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Litšid

ex 0810 90


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 393/2005,

9. märts 2005,

millega kinnitatakse eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklile 33 võib määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 1 osutatud toodete maailmaturu ja ühenduse hindade erinevused katta eksporditoetusega.

(2)

Määrustes (EMÜ) nr 32/82, (2) (EMÜ) nr 1964/82, (3) (EMÜ) nr 2388/84, (4) (EMÜ) nr 2973/79 (5) ja (EÜ) nr 2051/96 (6) on sätestatud teatavate veiseliha jaotustükkide ja teatavate konservide ekspordi eritoetuste andmise tingimused teatavatesse sihtkohtadesse.

(3)

Kõnealuste eeskirjade ja kriteeriumide kohaldamisest turgude prognoositava olukorra suhtes veiselihasektoris tuleneb, et toetus peaks vastama allpool sätestatule.

(4)

Lihtsustamise huvides ei tuleks elusloomade puhul eksporditoetusi anda selliste kategooriate osas, mille puhul ei ole kauplemine kolmandate riikidega märkimisväärne. Lisaks sellele tuleks loomade heaolu üldisi küsimusi silmas pidades võimalikult palju piirata eksporditoetuste andmist tapmiseks ettenähtud elusloomade puhul. Seepärast tuleks selliste loomade puhul anda eksporditoetusi üksnes nende kolmandate riikide osas, kus kultuurilistel ja/või usulistel põhjustel imporditakse tavapäraselt märkimisväärses koguses loomi kohapeal tapmiseks. Paljundamiseks ettenähtud elusloomade puhul tuleks kuritarvitamise vältimiseks anda tõupuhaste aretusloomade eksporditoetust ainult kuni 30 kuu vanuste mullikate ja lehmade puhul.

(5)

Eksporditoetust tuleks anda lisas CN-koodi 0201 all loetletud teatava värske või jahutatud liha, lisas CN-koodi 0202 all loetletud teatava külmutatud liha, lisas CN-koodi 0206 all loetletud teatava liha või rupsi ning lisas CN-koodi 1602 50 10 all loetletud teatavate muude lihatoodete või konservide või liharupsi eksportimisel teatavatesse sihtkohtadesse.

(6)

Konditustatud või kondiga, soolatud ja kuivatatud veiseliha puhul esinevad tavapärased kaubavood Šveitsi. Kõnealuse kaubavahetuse jätkumise võimaldamiseks tuleks toetus määrata nii, et see kataks Šveitsi turuhindade ja liikmesriikide ekspordihindade vahe.

(7)

Teatavate teiste valmististe ja liha- ja rupsikonservide puhul, mis on esitatud lisas CN-koodide 1602 50 31 kuni 1602 50 80 all, saab säilitada ühenduse osaluse rahvusvahelises kaubanduses, kehtestades toetuse summas, mis vastab siiani eksportijatele määratud toetusele.

(8)

Muude veiselihasektori toodete puhul ei ole vaja toetust kehtestada, kuna ühenduse osa maailmakaubanduses on nende toodete puhul ebaoluline.

(9)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (7) on kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks ja toetused määratakse selles nomenklatuuris määratletud tootekoodide alusel.

(10)

Kõikide külmutatud jaotustükkide toetused tuleks viia vastavusse värskete või jahutatud jaotustükkide, v.a täiskasvanud isasveistelt saadud jaotustükkide toetustega.

(11)

Tuleks tõhustada kontrolli CN-koodiga 1602 50 hõlmatud toodete üle, sätestades, et kõnealustele toodetele toetuse andmise tingimuseks on nende valmistamine nõukogu 4. märtsi 1980. aasta määruse (EMÜ) nr 565/80 (põllumajandustoodete eksporditoetuste ettemaksete kohta) (8) artiklis 4 sätestatud korras.

(12)

Toetust tuleks ainult nende toodete osas, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses. Seetõttu peavad tooted toetuse saamise tingimustele vastamiseks kandma vastavalt nõukogu direktiivides 64/433/EMÜ, (9) 94/65/EÜ (10) ja 77/99/EMÜ (11) ettenähtud tervisemärki.

(13)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 6 lõikele 2 vähendatakse eritoetust juhul, kui eksporditava kondita liha kogus moodustab vähem kui 95 %, kuid mitte vähem kui 85 % konditustamisel saadud jaotustükkide kogumassist.

(14)

Euroopa Ühenduse ning Kesk- ja Ida-Euroopa assotsieerunud riikide vahel sõlmitud Euroopa lepingute raames peetavate, täiendavate soodustuste vastuvõtmist käsitlevate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida veise- ja vasikalihaturu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Selles kontekstis otsustati muuhulgas kaotada eksporditoetused nendele toodetele, mis on mõeldud eksportimiseks Rumeeniasse. Seetõttu tuleks see riik välja arvata toetust saavate sihtkohtade loetelust, tagades samal ajal, et toetuste kaotamine ei tooks kaasa diferentseeritud toetuse kohaldamist teistesse riikidesse suunatud ekspordi suhtes.

(15)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Loetelu toodetest, mille puhul antakse määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 33 osutatud eksporditoetusi, ja kõnealuste toetuste suurus ning asjaomased sihtkohad on sätestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Tooted peavad vastama tervisemärkide suhtes kehtestatud nõuetele, mis on ette nähtud:

direktiivi 64/433/EMÜ I lisa XI peatükis,

direktiivi 94/65/EÜ I lisa VI peatükis,

direktiivi 77/99/EMÜ B lisa VI peatükis.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 6 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud juhul vähendatakse tootekoodi 0201 30 00 9100 alla kuuluvate toodete toetusemäära 14 euro võrra 100 kg kohta.

Artikkel 3

Kui Rumeeniasse eksportimiseks ei ole toetust kindlaks määratud, ei käsitata seda diferentseeritud toetusena.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 4, 8.1.1982, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 744/2000 (EÜT L 89, 11.4.2000, lk 3).

(3)  EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2772/2000 (EÜT L 321, 19.12.2000, lk 35).

(4)  EÜT L 221, 18.8.1984, lk 28. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3661/92 (EÜT L 370, 19.12.1992, lk 16).

(5)  EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3434/87 (EÜT L 327, 18.11.1987, lk 7).

(6)  EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2333/96 (EÜT L 317, 6.12.1996, lk 13).

(7)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2199/2004 (ELT L 380, 24.12.2004, lk 1).

(8)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 444/2003 (ELT L 67, 12.3.2003, lk 3).

(9)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(10)  EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(11)  EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


LISA

Komisjoni 9. märts 2005. aasta määrusele, millega kinnitatakse eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg eluskaal

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg eluskaal

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg eluskaal

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

71,50

B03

EUR/100 kg netomass

43,00

039

EUR/100 kg netomass

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

97,00

B03

EUR/100 kg netomass

56,50

039

EUR/100 kg netomass

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

14,00

039

EUR/100 kg netomass

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

97,00

B03

EUR/100 kg netomass

56,50

039

EUR/100 kg netomass

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

14,00

039

EUR/100 kg netomass

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

71,50

B03

EUR/100 kg netomass

43,00

039

EUR/100 kg netomass

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

123,00

B03

EUR/100 kg netomass

71,50

039

EUR/100 kg netomass

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg netomass

58,50

B03

EUR/100 kg netomass

17,50

039

EUR/100 kg netomass

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg netomass

71,50

B03

EUR/100 kg netomass

43,00

039

EUR/100 kg netomass

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg netomass

23,50

404 (4)

EUR/100 kg netomass

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

13,00

039

EUR/100 kg netomass

15,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg netomass

172,00

B03

EUR/100 kg netomass

102,00

039

EUR/100 kg netomass

60,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

152,50

220

EUR/100 kg netomass

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg netomass

94,50

B09

EUR/100 kg netomass

88,00

B03

EUR/100 kg netomass

56,50

039

EUR/100 kg netomass

33,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

83,50

220

EUR/100 kg netomass

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

14,00

039

EUR/100 kg netomass

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

14,00

039

EUR/100 kg netomass

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg netomass

58,50

B03

EUR/100 kg netomass

17,50

039

EUR/100 kg netomass

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg netomass

33,50

B03

EUR/100 kg netomass

10,00

039

EUR/100 kg netomass

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg netomass

23,50

404 (4)

EUR/100 kg netomass

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

13,00

039

EUR/100 kg netomass

15,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

13,00

039

EUR/100 kg netomass

15,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg netomass

46,00

B03

EUR/100 kg netomass

13,00

039

EUR/100 kg netomass

15,00

809, 822

EUR/100 kg netomass

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg netomass

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg netomass

22,50

B03

EUR/100 kg netomass

15,00

039

EUR/100 kg netomass

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg netomass

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg netomass

17,50

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Rumeenia.

B02

:

B08, B09 ja sihtkoht 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norra, Fääri saared, Andorra, Gibraltar, Püha Tool, Bulgaaria, Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgoland, Gröönimaa, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni muudetud määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36 ja 45 ja, kui asjakohane, artiklis 44).

B08

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong.

B09

:

Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.

B11

:

Liibanon ja Egiptus.


(1)  Kande tegemisel sellesse alamrubriiki tuleb esitada tunnistus, mis on esitatud komisjoni muudetud määruse (EMÜ) nr 32/82 lisas.

(2)  Toetust antakse muudetud määruses (EMÜ) nr 1964/82 sätestatud tingimuste täitmise korral.

(3)  Viiakse läbi vastavalt muudetud määrusele (EMÜ) nr 2973/79.

(4)  Viiakse läbi vastavalt muudetud määrusele (EÜ) nr 2051/96.

(5)  Toetust antakse muudetud määruses (EMÜ) nr 2388/84 sätestatud tingimuste täitmise korral.

(6)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas kirjeldatud korras. Mõiste “keskmine sisaldus” osutab määruse (EMÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov võetakse partii sellest osast, mille puhul oht on suurim.

(7)  Muudetud määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 33 lõike 10 alusel ei määrata toetust kolmandatest riikidest imporditud toodete ekspordiks ja reekspordiks kolmandatesse riikidesse.

(8)  Toetus määratakse üksnes toodetele, mis on valmistatud nõukogu muudetud määruse (EMÜ) nr 565/80 artikliga 4 ette nähtud korra alusel.

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Rumeenia.

B02

:

B08, B09 ja sihtkoht 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Island, Norra, Fääri saared, Andorra, Gibraltar, Püha Tool, Bulgaaria, Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgoland, Gröönimaa, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni muudetud määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36 ja 45 ja, kui asjakohane, artiklis 44).

B08

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong.

B09

:

Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.

B11

:

Liibanon ja Egiptus.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 394/2005,

8. märts 2005,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ning sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 145 punkte c, d ja q,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 795/2004 (2) on kehtestatud alates 2005. aastast kohaldatava ühtse otsemaksete kava rakenduseeskirjad. Kava halduslik ja tegevuslik rakendamine, mis on riiklikul tasandil sellel alusel alanud, on näidanud, et on vaja kehtestada veelgi üksikasjalikumad eeskirjad kava mõnede aspektide jaoks ning selgitada ja kohandada kehtivate eeskirjade teatavaid aspekte.

(2)

Eelkõige on asjakohane täpsustada mitmeaastaste kultuuride määratluse kohaldamist seoses tootmisest kõrvaldatud põllumaa abikõlblikkuse tingimustega ning seoses määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 88 osutatud energeetiliste põllukultuuride toetuskavaga.

(3)

Halduslikel põhjustel, selleks et piirata toetuseõiguste tükeldumist vajaliku määrani, on määruse (EÜ) nr 795/2004 artikli 3 lõikes 4 sätestatud, et enne olemasoleva õiguse jaotamist peavad kõik olemasolevad osad olema ära kasutatud. On asjakohane täpsustada, et see säte peaks viitama samalaadilise õiguse olemasolevatele osadele, näiteks tavapärased õigused, maa tootmisest kõrvaldamise õigused, määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 60 kohaselt saadud loaga kaasnevad õigused.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 795/2004 artikli 7 lõikele 6 ei tohi põllumajandustootjad, kes rentisid või müüsid hektareid, saada kasu kõnealuses artiklis sätestatud mehhanismist. Kuivõrd samaväärse arvu hektarite ostmine ja müümine või rentimine ei ohusta kõnealuse mehhanismi eesmärki, tuleks sätestada, et mehhanismi kohaldatakse ka kõnealustel juhtudel.

(5)

Määruse (EÜ) nr 795/2004 artiklis 10 on sätestatud, et erijuhtudel tagastatakse osa võrdlussummast riigi varudesse. Halduslikel põhjustel on asjakohane lubada liikmesriikidel kohaldada niisugust vähendamist kindlaksmääratava ülemmäära ületamisel.

(6)

Määruse (EÜ) nr 795/2004 artikli 21 lõikes 4 võrdsustatakse rentimine maa omandamisega investeerimise eesmärgil. Rentimise vormis tehtud investeeringuid tootmisvõimsusse tuleks samuti arvesse võtta.

(7)

Määruse (EÜ) nr 795/2004 artikli 22 lõike 2 eesmärk on võtta arvesse selliste põllumajandustootjate juhtumeid, kes on eriolukorras tulenevalt asjaolust, et nad on ostnud maad, mis oli võrdlusperioodil välja renditud. On asjakohane täpsustada sätte kohaldamisala, määratledes renditingimuse, mida tuleb arvesse võtta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 46 lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et välja arvatud vääramatu jõu juhtudel või erandlikel asjaoludel, võib põllumajandustootja anda üle oma toetusõigused ilma maata ainult pärast seda, kui ta on kõnealuse määruse artiklis 44 määratletud tähenduses kasutanud vähemalt 80 % oma toetusõigustest vähemalt ühe kalendriaasta jooksul või kui ta on loovutanud vabatahtlikult riigi varudesse kõik toetusõigused, mida ta ei ole ühtse otsemaksete kava esimesel kohaldamisaastal kasutanud. On asjakohane täpsustada selle sätte kohaldamistingimused.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 795/2004 vastavalt muuta.

(10)

Alates 1. jaanuarist 2006 võivad liikmesriigid määruse (EÜ) nr 1782/2003 (muudetud määrusega (EÜ) nr 864/2004 (3)) artikli 51 alusel lubada toetust saavatel hektaritel kasvatada järelkultuure kõige rohkem kolm kuud alates iga aasta 15. augustist. Võttes arvesse, et kuni 31. detsembrini 2004 on selline tava kooskõlas otsetoetuste kehtivate eeskirjadega ning et põllumajandustootjatele saab selleks uuesti luba anda alates 1. jaanuarist 2006, võib selle tava katkestamine üheks aastaks põhjustada tavaga harjunud põllumajandustootjatele raskeid majanduslikke probleeme ning samuti tekitada praktilisi ja konkreetseid probleeme maa abikõlblikkuse osas. Seepärast on vajalik ja nõuetekohane sätestada selle võimaluse kohaldamine 2005. aastal erandina määrusest (EÜ) nr 1782/2003, et tagada meetme järjepidevus ja võimaldada nendes liikmesriikides, kus selline otsus tehakse, teha põllumajandustootjatel otsus külvamise üle õigel ajal.

(11)

Kuna ühtset otsemaksete kava kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005, on asjakohane käesolevat määrust kohaldada tagasiulatuvalt samast kuupäevast.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 795/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 punktid c ja d asendatakse järgmisega:

“c)

püsikultuurid – külvikorravälised kultuurid, välja arvatud püsikarjamaa, mis võtavad maa enda alla vähemalt viieks aastaks ja annavad korduvat saaki, sealhulgas puukoolid, nagu on määratletud komisjoni otsuse 2000/115/EÜ, (4) I lisa punktis G/5, välja arvatud mitmeaastased kultuurid ja nende mitmeaastaste kultuuride puukoolid.

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 54 lõike 2 kohaldamisel ja juhul, kui on tegemist aladega, mille kohta on esitatud ka kõnealuse määruse artiklis 88 sätestatud energeetiliste põllukultuuride toetuse taotlus, loetakse lühikese raieringiga madalmets (CN-kood ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (CN-kood ex 0602 90 51), Phalaris arundinacea (päideroog) (CN-kood ex 1214 90 90) mitmeaastasteks kultuurideks. Siiski käsitatakse määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 44 lõike 2 kohaldamisel toetuse saamise tingimustele vastavatena hektareid:

millel kasvatati kõnealuseid põllukultuure ajavahemikus 30. aprillist 2004 kuni 10. märtsini 2005,

millel kasvatati kõnealuseid põllukultuure enne 30. aprilli 2004 ning mis renditi või omandati ajavahemikus 30. aprill 2004 kuni 10. märts 2005, pidades silmas ühtse otsemaksete kava kohaldamist.

d)

mitmeaastased kultuurid – järgmised põllukultuurid:

CN-kood

 

0709 10 00

Artišokid

0709 20 00

Spargel

0709 90 90

Rabarber

0810 20

Vaarikad, murakad, mooruspuumarjad ja logani murakad

0810 30

Mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid

0810 40

Jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium

2)

Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse ainult siis, kui põllumajandustootja peab endiselt deklareerima või üle andma toetuseõiguse või toetuseõiguse osa koos hektari murdosaga pärast seda, kui ta on deklareerinud või andnud üle kehtivad samalaadsed toetuseõigused või toetuseõiguste osad.”

3)

Artikli 7 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   Lõigete 1, 2, 3 ja 4 kohaldamisel tuleb müümise või rentimise teel üle antud hektarid, mida ei ole asendatud vastava arvu hektaritega, arvestada põllumajandustootja deklareeritavate hektarite hulka.”

4)

Artiklile 10 lisatakse lõige 6:

“6.   Liikmesriigid võivad kindlaks määrata ülemmäära, mille ületamisel kohaldatakse lõiget 1.”

5)

Artikli 21 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Hiljemalt 15. mail 2004 alustatud pikaajalist renti, mis kestab kuus aastat või kauem, käsitletakse maa ostuna või investeeringuna tootmisvõimsusesse lõike 1 kohaldamisel.”

6)

Artikli 22 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab “renditud maa” maad, mis oli ostmise ajal või pärast seda hõlmatud rendilepinguga, mida ei ole uuendatud, välja arvatud juhul, kui uuendamine oli tingitud juriidilisest kohustusest.”

7)

Artiklile 25 lisatakse järgmine lõige:

“4.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 46 lõike 2 teise lõigu kohaldamisel arvutatakse põllumajandustootja kasutatud toetuseõiguse protsent ühtse otsemaksete kava kohaldamise esimesel aastal talle eraldatud toetuseõiguste arvu põhjal, välja arvatud koos maaga müüdud toetuseõigused, ning see tuleb ära kasutada ühe kalendriaasta jooksul.”

8)

Artikkel 47 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 47

Ülemmäärade ületamine

Kui määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 66–71 sätestatud iga toetuskava alusel makstavate summade kogusumma ületab kõnealuse määruse artikli 64 lõike 2 alusel kinnitatud ülemmäära, vähendatakse asjaomasel aastal makstavat summat proportsionaalselt.”

Artikkel 2

Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklist 51 võivad liikmesriigid otsustada 2005. aastal kohaldada kõnealuse määruse (muudetud määrusega (EÜ) nr 864/2004) artikli 51 punkti b teist lõiku.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 118/2005 (ELT L 24, 27.1.2005, lk 15).

(2)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1974/2004 (ELT L 345, 20.11.2004, lk 85).

(3)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 48.

(4)  EÜT L 38, 12.2.2000, lk 1.


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 395/2005,

9. märts 2005,

millega sätestatakse impordiõiguste ümberjaotus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1206/2004, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2004, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (1. juulist 2004 - 30. juunini 2005), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Määrusega (EÜ) nr 1206/2004 avatakse ajavahemikuks 1. juuli 2004 - 30. juuni 2005 töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha 50 700 tonni suurune tariifikvoot. Nimetatud määruse artiklis 9 sätestatakse kasutamata koguste ümberjaotamine, võttes arvesse vastavalt A-toodete või B-toodete impordiõiguste tegelikku kasutamist 2005. aasta veebruari lõpuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1206/2004 artikli 9 lõikes 1 nimetatud kogused moodustavad kokku 1 179,43 t.

2.   Määruse (EÜ) nr 1206/2004 artikli 9 lõikes 2 nimetatud jaotus on järgmine:

930,57 t A-toodetele,

248,86 t B-toodetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. märtsil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 230, 30.6.2004, lk. 42.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu Komisjon

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/21


NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS,

21. veebruar 2005,

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(2005/192/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 101 kohast nõukogu heakskiitu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokollile, millega võetakse arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, on Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide nimel allakirjutatud 12. detsembril 2004 vastavalt nõukogu otsusele 2004/896/EÜ. (1)

(2)

Kuni protokolli jõustumiseni kohaldatakse seda ajutiselt alates 1. maist 2004.

(3)

Protokoll tuleks sõlmida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokoll, millega võetakse arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, kiidetakse Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele. (2)

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel protokolli artikliga 15 ettenähtud teatise. Komisjoni president esitab sellise teatise samal ajal Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel.

Brüssel, 21. veebruar 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 388, 29.12.2004, lk 1.

(2)  ELT L 388, 29.12.2004, lk 6.


Komisjon

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/23


KOMISJONI OTSUS,

8. märts 2005,

millega muudetakse otsust 2004/475/EÜ, millega võetakse vastu üleminekumeede teatavate liha- ja piimasektori ettevõtete toetamiseks Sloveenias

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 518 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/193/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2004/475/EÜ (1) vastuvõtmisest saadik on olukord nende ettevõtete osas, mille suhtes kohaldatakse ühenduse nõuetele täieliku vastavuse saavutamiseks üleminekuperioodi, muutunud.

(2)

Üks lihatööstusettevõte lõpetas 31. detsembril 2004 tegevuse.

(3)

Üks üleminekuperioodi rakendavate ettevõtete loetelusse kuuluv piimatööstusettevõte lõpetab tegevuse suure võimsusega ettevõttena. Selles ettevõttes vähendatakse tootmist, et saavutada vastavust ühenduse õigusaktides piiratud võimsusega ettevõtete suhtes sätestatud eeskirjadega. Seetõttu tuleks see ettevõte üleminekuperioodi rakendavate ettevõtete nimekirjast kustutada.

(4)

Kolm üleminekuperioodi rakendavate ettevõtete nimekirja kuuluvat lihatootmisettevõtet on teinud märkimisväärseid uute rajatiste ehitamisel. Kuid nendel ettevõtetel ei ole võimalik uuendamisprotsessi erandlike tehniliste piirangute tõttu ettenähtud tähtpäevaks lõpule viia. Seetõttu on uuendamisprotsessi lõpuleviimiseks ettenähtud tähtaja pikendamine nende ettevõtete puhul põhjendatud.

(5)

Seepärast tuleks otsuse 2004/475/EÜ lisa vastavalt muuta. Selguse huvides tuleks kõnealune lisa uuega asendada.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/475/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 78.


LISA

“LISA

ÜLEMINEKUPERIOODI RAKENDAVAD LIHATOOTMISETTEVÕTTED

Nr

Veterinaarloa number

Tootmisettevõtte nimi ja aadress

Sektor: lihasektor

Vastavuskuupäev

Ettevõtte tegevusvaldkond

Värske liha, tapmine, tükeldamine

Lihatooted

Külmhoone

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005”


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/25


KOMISJONI OTSUS,

8. märts 2005,

millega muudetakse neljandat korda otsust 2004/122/EÜ mitmes Aasia riigis esineva klassikalise lindude katkuga seotud teatavate kaitsemeetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 521 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/194/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsus 2004/122/EÜ (3) võeti vastu seoses klassikalise lindude katku puhangutega mitmetes Aasia riikides, kaasa arvatud Jaapanis ja Lõuna-Koreas.

(2)

Jaapan ja Lõuna-Korea esitasid rahvusvahelisele episootiaametile (OIE) oma lõpparuande klassikalise lindude katku olukorrast nende territooriumil ning võetud meetmetest haiguse kontrollimisel. Lisaks sellele teatasid Jaapan ja Lõuna-Korea, et need riigid on klassikalisest lindude katkust vabad ja saatsid komisjonile teabe loomade tervisliku seisundi kohta, taotledes vastavat muudatust otsusesse 2004/122/EÜ. Otsusega 2004/122/EÜ vastu võetud kaitsemeetmeid nende riikide osas ei ole seega enam vaja rakendada.

(3)

Muude eluslindude kui kodulindude imporditingimused kolmandatest riikidest on sätestatud komisjoni otsuses 2000/666/EÜ (4) ning seega tuleb neid eeskirju kohaldada ka Jaapani ja Lõuna-Korea suhtes. Muud eluslinnud kui kodulinnud tuleb muuhulgas panna karantiini ja neile tuleb teha klassikalise lindude katku analüüsid.

(4)

Arvestades haiguse olukorda Kambodžas, Hiinas, Indoneesias, Laoses, Malaisias, Pakistanis, Tais ja Vietnamis, tuleb edaspidi pikendada kaitsemeetmete kestust nende, otsuses 2004/122/EÜ loetletud riikide osas.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2004/122/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

Liikmesriigid peatavad Malaisiast järgmiste toodete impordi:

kodulindude mis tahes osi sisaldav lemmikloomatoidu ja sööda töötlemata toormaterjal ning

inimtoiduks mõeldud munad ja mis tahes lindude töötlemata jahitrofeed.”

2.

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

1.   Liikmesriigid peatavad järgmiste toodete impordi Kambodžast, Hiina Rahvavabariigist (kaasa arvatud Hongkongi territoorium), Indoneesiast, Laosest, Malaisiast, Pakistanist, Taist ja Vietnamist:

töötlemata suled ja sulgede osad ning

otsuses 2000/666/EÜ määratletud “eluslinnud, välja arvatud kodulinnud”, kaasa arvatud omanikega kaasas olevad linnud (lemmiklinnud).”

3.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev “31. märts 2005” kuupäevaga “30. september 2005”.

Artikkel 2

Liikmesriigid muudavad impordi suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need käesoleva otsusega vastavusse, ning avalikustavad võetud meetmed koheselt. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. märts 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(3)  ELT L 36, 7.2.2004, lk 59. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/851/EÜ (ELT L 368, 15.12.2004, lk 48).

(4)  EÜT L 278, 31.10.2000, lk 26. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/279/EÜ (EÜT L 99, 16.4.2002, lk 17).


10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/27


KOMISJONI OTSUS,

9. märts 2005,

standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ olulistele ohutusnõuetele osalise mittevastavuse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 542 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/195/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 88/378/EMÜ mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (2) artikli 5 alusel loodud alalise komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 88/378/EMÜ alusel eeldatakse, et mänguasjad vastavad kõnealuse direktiivi artiklis 3 viidatud olulistele ohutusnõuetele, kui nad on kooskõlas nende suhtes kohaldatavate siseriiklike standarditega, millega võetakse üle ühtlustatud standardid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

(2)

Liikmesriigid peavad avaldama Euroopa Liidu Teatajas avaldatud viidetele vastavate ühtlustatud standardite ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike standardite viited.

(3)

Euroopa Standardikomitee (CEN) koostas ja võttis 15. juulil 1998 komisjoni volitusel vastu ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused”, mille viited avaldati esimest korda Euroopa Ühenduste Teatajas28. juulil 1999. (3)

(4)

Kõnealuse ühtlustatud standardi punkti 4.6 alusel ei tohi paisuvatest materjalidest tehtud mänguasjad ja mänguasjade koostisosad, mida liigitatakse vastavalt silindrikatsele väikesteks osadeks, paisuda ühegi mõõtme osas üle 50 %, kui neid katsetatakse vastavalt punktile 8.14, st sukeldatakse teatavatel tingimustel 24 tunniks konteinerisse.

(5)

Hispaania ametiasutused väidavad, et olenemata vastavusest asjaomasele ühtlustatud standardile, võivad need tooted ikka kujutada ohtu laste tervisele, kui väiksed osad eemaldatakse ja alla neelatakse.

(6)

Pärast katsete läbiviimist arvukate paisuvatest materjalidest mänguasjadega on Hispaania ametiasutused järeldanud, et mänguasjade mõõtmed võivad paisuda, kui need on vee all kauem punktis 8.14 sätestatud 24tunnisest ajavahemikust. Pidades silmas, et objektidel võib seedetrakti läbimiseks kuluda rohkem kui 24 tundi, ei pruugi katsemeetodi jaoks ettenähtud 24tunnine ajavahemik olla piisav kehalise vigastuse ohu kontrollimiseks olukordades, kus on alla neelatud väikseid mänguasju või nende osasid.

(7)

Peale selle on kehalise vigastuse oht eriti tõsine juhul, kui väikseid osi on lihtne eemaldada. Kuigi asjaomase ühtlustatud standardi punktis 4.6 nõutakse, et mänguasjadele ja nende koostisosadele tuleb korraldada silindrikatse, ei võeta selles arvesse võimalust, et lapsed võivad siiski kergesti hammustada, väänata või rebida väikseid tükke selliste mänguasjade küljest, mis ei mahu silindrisse ja millel puuduvad väiksed koostisosad.

(8)

Sellest tulenevalt, vastavalt Hispaania ametiasutuste, teiste siseriiklike ametiasutuste, Euroopa Standardikomitee (CEN) ja direktiivi 98/34/EÜ alusel loodud alalise komitee esitatud teabele on selge, et vastavust ühtlustatud standardile EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” ei saa enam pidada olulistele ohutusnõuetele vastavaks niivõrd, kuivõrd see puudutab nimetatud standardi punkti 4.6 ja punkti 8.14 seoses 24tunnise sukeldamiskatsega.

(9)

Seetõttu on vaja kehtestada ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” viidete avaldamisele lisatav asjakohane teadaanne,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Paisuvatest materjalidest valmistatud mänguasjade ja nende koostisosade puhul ei vasta Euroopa Standardikomitee 15. juulil 1998 vastuvõetud ühtlustatud standard EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” direktiivi 88/378/EMÜ artiklis 3 sätestatud olulistele ohutusnõuetele niivõrd, kuivõrd see puudutab nimetatud standardi punkti 4.6 ja punkti 8.14 seoses 24tunnise ajavahemikuga, mille jooksul mänguasi on konteinerisse sukeldatud.

Artikkel 2

Euroopa Standardikomitee 15. juulil 1998 vastuvõetud ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” viite avaldamisele Euroopa Ühenduste Teatajas lisatakse järgmine täiendav teadaanne:

“Standardi EN 71-1:1998 punkt 4.6 ja punkt 8.14 seoses 24tunnise ajavahemikuga, mille jooksul mänguasi on konteinerisse sukeldatud, ei hõlma kõiki ohte, mida kujutavad endast paisuvatest materjalidest valmistatud mänguasjad ja nende koostisosad. Kõnealune standard ei anna selles suhtes vastavuseeldust.”

Artikkel 3

Käesoleva otsuse artiklis 2 sätestatud teadaandele identne teadaanne lisatakse ühtlustatud standardi EN 71-1:1998 “Mänguasjade ohutus – 1. osa: Mehaanilised ja füüsikalised omadused” ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike standardite viidetele, mille liikmesriigid avaldavad vastavalt direktiivi 88/378/EMÜ artikli 5 lõikele 1.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. märts 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  EÜT C 215, 28.7.1999, lk 4.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EFTA järelevalveamet

10.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/29


EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS

nr 371/04/COL,

15. detsember 2004,

millega neljakümne üheksandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, jättes riigiabi suunistest välja 26. peatüki (mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele)

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, (1) eriti selle artikleid 61–63 ning 26. protokolli,

võttes arvesse EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingut, (2) eriti selle artiklit 24, artikli 5 lõike 2 punkti b ning 3. protokolli I osa artiklit 1,

arvestades, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 24 kohaselt jõustab EFTA järelevalveamet EMP lepingu riigiabi käsitlevad sätted,

arvestades, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 5 lõike 2 punkti b kohaselt annab EFTA järelevalveamet välja teatisi või suunised EMP lepingus käsitletavate küsimuste kohta, kui see on selles lepingus või järelevalve ja kohtu lepingus otseselt sätestatud või kui EFTA järelevalveamet peab seda vajalikuks,

meenutades 19. jaanuaril 1994 EFTA järelevalveameti vastu võetud riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, (3)

arvestades, et EFTA järelevalveamet võttis 4. novembril 1998 vastu oma suunised mitut valdkonda hõlmava raamprogrammi kohta piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele, (4) mida ta hiljem pikendas 31. detsembrini 2002 ja mis jäid mõnede valdkondade osas kehtima 31. detsembrini 2003,

arvestades, et Euroopa Ühenduste Komisjon andis 19. märtsil 2002 välja uue teatise mitut valdkonda hõlmava raamprogrammi kohta piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele, (5)

arvestades, et EFTA järelevalveamet võttis oma kolleegiumi 18. detsembri 2002 otsusega 263/02/COL (6) vastu suuniste uue peatükiga 26A sarnase raamprogrammi,

arvestades, et peatükk 26A sisaldab mitut valdkonda hõlmavat uut raamprogrammi, mis jõustus olenevalt valdkonnast vastavalt 1. jaanuaril 2003 või 1. jaanuaril 2004,

arvestades, et seetõttu tuleks varasem mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmise kohta ulatuslikele investeerimisprojektidele välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1.

Riigiabi suuniste 26. peatükk jäetakse välja.

2.

EFTA riike teavitatakse kirjaga, millele lisatakse käesoleva otsuse koopia.

3.

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 27. protokolli punkti d kohaselt teavitatakse Euroopa Ühenduste Komisjoni, edastades käesoleva otsuse koopia.

4.

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja selle EMP lisas.

5.

Ingliskeelne otsus on autentne.

Brüssel, 15. detsember 2004

EFTA järelevalveameti nimel

Hannes HAFSTEIN

president

Bernd HAMMERMANN

kolleegiumi liige


(1)  Edaspidi “EMP leping”.

(2)  Edaspidi “järelevalve- ja kohtuleping”.

(3)  Suunised Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklite 61 ja 62 ning järelevalve- ja kohtulepingu 3. protokolli kohaldamiseks ja tõlgendamiseks, vastuvõetud ja avaldatud EFTA järelevalveameti poolt 19.1.1994 (EÜT L 231, 3.9.1994, EMP lisa nr 32) viimati muudetud järelevalveameti 1. detsembri 2004. aasta otsusega 305/04/COL, mida ei ole veel avaldatud. Edaspidi “riigiabi suunised”.

(4)  EÜT L 111, 29.4.1999, EMP lisa nr 18, mis vastab ühenduse teatisele “Mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele” (EÜT C 107, 7.4.1998, lk 7).

(5)  EÜT C 70, 19.3.2002, lk 8.

(6)  Veel avaldamata.