ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 45

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
16. veebruar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 254/2005, 15. veebruar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 255/2005, 15. veebruar 2005, teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta ( 1 )

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 256/2005, 15. veebruar 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. veebruarist 2005

10

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2005/130/EÜ:Komisjoni otsus, 30. detsember 2004, millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus Ühendkuningriigis 2001. aastal puhkenud suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude katteks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5460 all)

13

 

*

2005/131/EÜ:Komisjoni otsus, 7. veebruar 2005, ühenduse 2005. aasta finantsabi kohta ühenduse teatud tugilaboritele, mis tegelevad veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 262 all)

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 254/2005,

15. veebruar 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. veebruaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 15. veebruari 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 255/2005,

15. veebruar 2005,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artiklit 3 ja artikli 9d lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 sätestatakse loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord Euroopa Liidus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 kehtestatakse üleminekumeetmed direktiivi 70/524/EMÜ kohastele söödalisandite loa taotlustele, mis on esitatud enne kõnealuse määruse kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisades loetletud söödalisandite loa taotlused esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Liikmesriikide esialgsed märkused taotluste kohta vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artikkel 4 lõikele 4 on komisjonile esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast käsitletakse neid taotlusi jätkuvalt vastavalt direktiivi 70/524/EMÜ artiklile 4.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1411/1999 (3) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Bacillus cereus var. toyoi mikroorganismipreparaati (NCIMB 40112/CNCM I-1012) nuumveiste puhul.

(6)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1636/1999 (4) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Enterococcus faecium’i mikroorganismipreparaati (DSM 10663/NCIMB 10415) vasikate puhul.

(7)

On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlusi saada kahele käesoleva määruse I lisas nimetatud mikroorganismipreparaadile tähtajatu kasutusluba. Taotluste hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused selliste lubade saamiseks on täidetud.

(8)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1436/98 (5) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Aspergillus niger’ist (NRRL 25541) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati munakanade puhul.

(9)

On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada kõnealusele ensüümpreparaadile tähtajatu kasutusluba.

(10)

Euroopa Toiduohutusamet andis 14. septembril 2004. aastal hinnangu selle preparaadi kasutamise tõhususe kohta munakanade puhul.

(11)

Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud.

(12)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1353/2000 (6) lubati esimest korda ajutiselt kasutada Aspergillus oryzae (DSM 11857) abil saadud 6-fütaasi ensüümpreparaati broilerkanade, munakanade, broilerkalkunite, põrsaste ja nuumsigade puhul ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 261/2003 (7) emiste puhul. Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1465/2004 (8) anti sellele ensüümpreparaadile nende loomakategooriate puhul tähtajatu kasutusluba.

(13)

On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada tähtajatu kasutusluba sama ensüümpreparaadi preparaadile, mis on saadud Aspergillus oryzae DSM 14223 tüve abil, samade loomakategooriate puhul.

(14)

Euroopa Toiduohutusamet andis hinnangu kõnealuse preparaadi kasutamise kohta, mis on saadud Aspergillus oryzae tüvest DSM 14223, mitte tüvest DSM 11857, milles järeldatakse, et see preparaat ei ole käesoleva määruse II lisas sätestatud tingimustel ohtlik inimtervisele, nimetatud loomakategooriatele ega ka keskkonnale.

(15)

Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellisele preparaadile tähtajatu kasutusloa saamiseks on täidetud.

(16)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1436/98 lubati esimest korda ajutiselt kasutada Aspergillus niger’i (CBS 270.95) abil saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaati broilerkanade puhul ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 654/2000 (9) broilerkalkunite puhul.

(17)

On esitatud uued andmed, mis toetavad taotlust saada sellele ensüümpreparaadile tähtajatu kasutusluba.

(18)

Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud.

(19)

Seega tuleks lubada kõnealuse kolme II lisas nimetatud ensüümpreparaadi tähtajatu kasutamine.

(20)

Kõnealuste taotluste hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisades loetletud söödalisanditega kokkupuutumise eest on vajalikud teatud meetmed. Selline kaitse tuleks tagada, kohaldades nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. (10)

(21)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mikroorganismide rühma kuuluvaid preparaate võib käesoleva määruse I lisas ettenähtud tingimustel lubada tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisanditena.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvaid preparaate võib käesoleva määruse II lisas ettenähtud tingimustel lubada tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisanditena.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(3)  EÜT L 164, 30.6.1999, lk 56.

(4)  EÜT L 194, 27.7.1999, lk 17.

(5)  EÜT L 191, 7.7.1998, lk 15.

(6)  EÜT L 155, 28.6.2000, lk 15.

(7)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 12.

(8)  ELT L 270, 18.8.2004, lk 11.

(9)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 26.

(10)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.


I LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimum-sisaldus

Maksimum-sisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas

Mikroorganismid

“E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt:

1 × 1010 CFU/g

Nuumveised

0,2 × 109

0,2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Bacillus cereus var. toyoi kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 1 × 109 CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 0,2 × 109 CFU.

Tähtajatu

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium’i preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt:

pulbri ja graanulitena:

3,5 × 1010 CFU/g

kaetud kujul:

2,0 × 1010 CFU/g

vedelal kujul:

1 × 1010 CFU/ml

Vasikad

6 kuud

1 × 109

1 × 1010

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

Tähtajatu”


II LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta

Ensüümid

“E 1601

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6

Aspergillus niger’ist (NRRL 25541) saadud endo-1,4(3)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega

endo-1,4(3)-beeta-ksülanaas: 1 100 U (1)/g

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 600 U (2)/g

Munakanad

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas:

138 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 138 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 200 U.

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt teraviljasegudes (nt oder, nisu, rukis, tritikale).

Tähtajatu

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

endo-1,4-beeta-ksülanaas:

200 U

E 1614 (i)

6-fütaas EC 3.1.3.26

Aspergillus oryzae (DSM 14223) abil saadud 6-fütaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul: 5 000 FYT (3)/g

vedelal kujul: 20 000 FYT/ml

Broilerkanad

250 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu

Munakanad

300 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 450–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu

Broilerkalkunid

250 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu

Põrsad

250 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

4.

Kasutamiseks võõrutatud kuni umbes 35 kg põrsaste puhul.

Tähtajatu

Nuumsead

250 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu

Emised

750 FYT

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 750–1 000 FYT.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu

E 1618

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

Aspergillus niger’ist (CBS 270.95) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul: 28 000 EXU (4)/g

vedelal kujul: 14 000 EXU/ml

Broilerkanad

2 800 EXU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 2 800–5 600 EXU.

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu.

Tähtajatu

Broilerkalkunid

5 600 EXU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 5 600 EXU

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu ja 30 % rukist.

Tähtajatu”


(1)  Üks U on ensüümi kogus, mis pH 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab kaera beeta-glükaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.

(2)  Üks U on ensüümi kogus, mis pH 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab kaera ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) minutis.

(3)  Üks FYT on ensüümi kogus, mis pH 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures vabastab naatriumfütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis.

(4)  Üks EXU on ensüümi kogus, mis pH 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures vabastab arabiinoksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) minutis.


16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 256/2005,

15. veebruar 2005,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. veebruarist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. veebruaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. veebruar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. veebruarist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

5,92

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

38,70

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

59,51

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

59,51

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

38,70


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 1.2.2005–14.2.2005

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Lahe lisatasu (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/13


KOMISJONI OTSUS,

30. detsember 2004,

millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus Ühendkuningriigis 2001. aastal puhkenud suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude katteks

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5460 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/130/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriigis puhkes 2001. aastal suu- ja sõrataud. Selle haiguse ilmnemine kujutas tõsist ohtu ühenduse karjale.

(2)

Komisjoni otsuste 2001/654/EÜ (2) ja 2003/23/EÜ (3) alusel anti omanikele ühenduse rahalist toetust 2001. aasta suu- ja sõrataudi puhangu likvideerimismeetmete alusel sundtapetud loomade väärtuse kompenseerimiseks.

(3)

Komisjoni otsuse 2003/676/EÜ (4) alusel kiideti heaks ühenduse täiendav rahaline toetus Ühendkuningriigis 2001. aastal puhkenud suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude ja muude kulude katteks.

(4)

Vastavalt viimase kõnealuse otsuse artiklile 1 on tehtud täiendav rahalise toetuse ettemaks 40 miljonit eurot.

(5)

Vastavalt samale otsusele pidi ühenduse rahalise toetuse jääksumma põhinema Ühendkuningriigi 27. veebruaril 2003. aastal esitatud nõudel, nõudes esitatud arvusid kinnitavatel üksikasjalikel dokumentidel ja komisjoni kohapealsete kontrollide tulemustel.

(6)

Eespool nimetatud asjaolusid arvestades tuleks nüüd kindlaks määrata ühenduse rahaline toetus suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude katteks Ühendkuningriigis 2001. aastal.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsusega 2003/676/EÜ hõlmatud ühenduse täiendavaks rahaliseks toetuseks Ühendkuningriigis 2001. aastal puhkenud suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude ja muude kulude katteks kehtestatakse 156 972 555 eurot.

Võttes arvesse juba ettemaksuks antud 40 miljonit eurot, makstakse jääksumma 116 972 555 eurot välja kohe, kui vajalikud vahendid on kättesaadavad.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99 (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(2)  EÜT L 230, 28.8.2001, lk 16.

(3)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 41.

(4)  ELT L 249, 1.10.2003, lk 45.


16.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 45/15


KOMISJONI OTSUS,

7. veebruar 2005,

ühenduse 2005. aasta finantsabi kohta ühenduse teatud tugilaboritele, mis tegelevad veterinaarsete bioloogiliste riskidega rahvatervisele

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 262 all)

(Ainult hispaania-, prantsus-, hollandi- ja ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/131/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 90/424/EMÜ nähakse ette, et ühendus peab kaasa aitama veterinaarkontrollide tõhususe parandamisele, andes finantsabi tugilaboritele. Iga tugilaboriks nimetatud labor võib ühenduse veterinaaralaste õigusaktide kohaselt teatud tingimustel ühenduselt finantsabi saada.

(2)

Komisjoni 29. jaanuari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 156/2004, mis käsitleb otsuse 90/424/EMÜ artikli 28 kohaselt ühenduse tugilaboritele antavat ühenduse finantsabi, (2) nähakse ette, et ühendus annab finantsabi, kui kinnitatud tööprogrammid on tõhusalt ellu viidud ja abisaajad esitavad sätestatud tähtaja jooksul kogu vajaliku teabe.

(3)

Komisjon on andnud hinnangu tööprogrammidele ja vastavatele eelarve projektidele, mis ühenduse tugilaborid on 2005. aastaks esitanud.

(4)

Vastavalt sellele tuleks anda ühenduse finantsabi ühenduse tugilaboritele, kes on määratud täitma ülesandeid ja kohustusi, millele on osutatud nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiivis 92/46/EMÜ, millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad, (3)14. juuni 1993. aasta nõukogu otsuses 93/383/EMÜ tugilaborite kohta mereliste biotoksiinide järelevalveks, (4) nõukogu 29. aprilli 1999. aasta otsuses 1999/313/EÜ kahepoolmeliste karploomade bakteriaalse ja viirusliku saastatuse seire tugilaborite kohta, (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (6) ja komisjoni 20. juuli 2004. aasta otsuses 2004/564/EÜ, mis käsitleb ühenduse zoonooside ja salmonelloosi epidemioloogia tugilaboreid ning riiklikke salmonelloosi tugilaboreid. (7)

(5)

Lisaks ühenduse finantsabile tuleks anda täiendavat abi seminaride korraldamiseks valdkondades, mis kuuluvad ühenduse tugilaborite vastutusalasse.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 156/2004 kehtestatakse ühenduse tugilaborite organiseeritud seminaride abikõlblikkuse eeskirjad. Samuti piirab see finantsabi andmist kuni 30 osalejaga seminarile. Nimetatud piirangu osas tuleks teha erandeid ühele ühenduse tugilaborile, millel on tarvis rahalist toetust selleks, et seminaride parimate tulemuste nimel saaks neil osaleda rohkem kui 30 osavõtjat.

(7)

Usaldusväärne finantsjuhtimine näeb ette, et ühenduse mõne tugilabori tegevuses esinenud korduvaid probleeme tuleb arvesse võtta ühenduse finantsabi andmisel sellele laborile, mida tuleks aasta jooksul auditeerida, et täpsemalt kontrollida selle vastavust ühenduse eeskirjadega sätestatud ülesannetele, kohustustele ja abikõlblikkusele.

(8)

Vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 3 lõikele 2 ühise põllumajanduspoliitika kohta (8) rahastab Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu ühenduse eeskirjade kohaselt võetud veterinaar- ja taimetervisemeetmeid. Finantskontrolli eesmärgil kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikleid 8 ja 9.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Finantsabi Hispaaniale otsusest 93/383/EMÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Hispaaniale otsuse 93/383/EMÜ artiklis 4 sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks mereliste biotoksiinide järelevalveks, teostaja Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Hispaania.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 201 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Hispaaniale finantsabi, et lõikes 1 viidatud laboratoorium saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 30 000 eurot.

3.   Komisjon teostab lõikes 1 viidatud labori tehnilist ja finantskontrolli enne 30. juunit 2005.

Artikkel 2

Finantsabi Prantsusmaale direktiivist 92/46/EMÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab Prantsusmaale finantsabi direktiivi 92/46/EMÜ D lisa II peatükis sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks piima ja piimatoodete analüüsiks ja kontrollimiseks, teostaja Agence française de sécurité sanitaire des aliments’i (endise nimega the Laboratoire d'etudes et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments) Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, Maisons-Alfort, Prantsusmaa.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 200 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Prantsusmaale finantsabi, et lõikes 1 viidatud laboratoorium saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 27 000 eurot.

Artikkel 3

Finantsabi Madalmaadele otsusest 2004/564/EÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Madalmaadele otsusega 2004/564/EÜ salmonelloosi suhtes sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks, teostaja Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Madalamaad.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 270 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Madalmaadele finantsabi, et lõikes 1 viidatud labor saaks organiseerida seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 28 000 eurot.

Artikkel 4

Finantsabi Ühendkuningriigile otsusest 1999/313/EÜ tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Ühendkuningriigile otsuse 1999/313/EÜ artiklis 4 sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks kahepoolmeliste karploomade viirusliku ja bakteriaalse saastatuse seire osas, teostaja laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Ühendkuningriik.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 248 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigile, et lõikes 1 viidatud labor saaks korraldada seminari. Nimetatud finantsabi ei ületa 30 000 eurot.

Artikkel 5

Finantsabi Ühendkuningriigile määrusest (EÜ) nr 999/2001 tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks

1.   Ühendus annab finantsabi Ühendkuningriigile määruse (EÜ) nr 999/2001 B peatüki X lisas sätestatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate seireks, teostaja Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Ühendkuningriik.

Ajavahemikuks 1. jaanuar 2005 kuni 31. detsember 2005 antav finantsabi ei ületa 500 000 eurot.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab ühendus Ühendkuningriigile finantsabi, et lõikes 1 viidatud labor saaks korraldada seminare. Nimetatud finantsabi ei ületa 70 500 eurot.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 156/2004 artikli 4 lõikest 1 on lõikes 1 viidatud laboril õigus taotleda finantsabi käesoleva artikli lõikes 2 viidatud seminaridest ühe puhul maksimaalselt 50 osaleja osavõtuks.

Artikkel 6

Adresseerimine

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaania Kuningriigile, Prantsusmaa Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 7. veebruar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(2)  ELT L 27, 30.1.2004, lk 5.

(3)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 166, 8.7.1993, lk 31. Otsust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(5)  EÜT L 120, 8.5.1999, lk 40.

(6)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 36/2005 (ELT L 10, 13.1.2005, lk 9).

(7)  ELT L 251, 27.7.2004, lk 14.

(8)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.