ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
27. jaanuar 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 114/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 115/2005, 26. jaanuar 2005, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 116/2005, 26. jaanuar 2005, mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitluse kohta nõukogu direktiivi (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) kohaldamisel

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 117/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse ühenduse järelevalve teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate jalatsitoodete impordi suhtes

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 118/2005, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisa ning kehtestatakse kõnealuses määruses sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad ja ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 119/2005, 26. jaanuar 2005, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 120/2005, 26. jaanuar 2005, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta jaanuar esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 121/2005, 25. jaanuar 2005, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

27

 

*

Komisjoni direktiiv 2005/6/EÜ, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse direktiivi 71/250/EMÜ seoses direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt nõutava analüüsitulemuste esitamise ja tõlgendamisega ( 1 )

33

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2005/56/EÜ:Komisjoni otsus, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus

35

 

*

2005/57/EÜ:Komisjoni soovitus, 21. jaanuar 2005, püsiliiniteenuse osutamise kohta Euroopa Liidus (1. osa – hulgimüügi püsiliiniteenuse osutamise üldtingimused) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 103 all)

39

 

*

2005/58/EÜ:Komisjoni otsus, 26. jaanuar 2005, millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ seoses likvideerimis- ja vaktsineerimiskavade lõpetamisega Alam-Saksi ja Nordrhein-Westfaleni liidumaades ning likvideerimiskava lõpetamisega Saarimaa liidumaal (Saksamaa) (teatavaks tehtud numbri K(2005) 119 all)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EÜ:Komisjoni otsus, 26. jaanuar 2005, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Slovakkias (teatavaks tehtud numbri K(2005) 127 all)  ( 1 )

46

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 15. novembri 2004. aasta otsuse 2004/783/EÜ (regioonide komitee nelja Itaalia liikme ja kolme Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta) parandus (ELT L 346, 23.11.2004)

48

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 114/2005,

26. jaanuar 2005,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 26. jaanuari 2005. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 115/2005,

26. jaanuar 2005,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus seoses toetuse andmisega hariliku nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades praegust olukorda teraviljaturgudel, on asjakohane kuulutada hariliku nisu osas välja komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

(2)

Pakkumismenetlust käsitlevad rakenduseeskirjad eksporditoetuse kindlaksmääramise puhuks on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1501/95. Pakkumise kohustuslike tingimuste hulka kuulub nõue esitada taotlus ekspordilitsentsi saamiseks ja anda pakkumistagatis. Tuleks kindlaks määrata selle tagatise summa.

(3)

Kõnealuse pakkumismenetluse raames väljaantud litsentsidele on vaja ette näha konkreetne kehtivusaeg. See kehtivusaeg peab olema kooskõlas maailmaturu vajadustega turustusaastal 2004/2005.

(4)

Et tagada kõigi osalejate võrdne kohtlemine, on vaja sätestada, et väljaantud litsentside kehtivusaeg oleks ühesugune.

(5)

Vältimaks reimportimist tuleks eksporditoetust maksta ainult eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Et ekspordi eesmärgil korraldatud pakkumismenetlus kulgeks nõuetekohaselt, tuleb sätestada minimaalne tagatissumma ning pädevatele asutustele esitatavate pakkumiste edastamise viis ja tähtaeg.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kuulutatakse välja määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 kohane pakkumismenetlus seoses eksporditoetuse andmisega.

2.   Pakkumiskutse käsitleb kõikidesse sihtkohtadesse, v.a Albaaniasse, Bulgaariasse, Horvaatiasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Serbiasse ja Montenegrosse, (3) endisesse Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, Liechtensteini, Rumeeniasse ning Šveitsi eksporditavat harilikku nisu.

3.   Pakkumisi võetakse vastu kuni 23. juunini 2005. Pakkumiskutse kehtivusajal tehakse igal nädalal pakkumised, mille kogused ja esitamise tähtajad on kindlaks määratud pakkumiskutse teadaandes.

Erandina määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 4 lõikest 4 lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg esimese osalise pakkumiskutse raames 3. veebruaril 2005.

Artikkel 2

Pakkumine kehtib üksnes siis, kui see hõlmab vähemalt 1 000 tonnist kogust.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud tagatis on 12 eurot tonni kohta.

Artikkel 4

1.   Erandina komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artikli 23 lõikest 1 loetakse määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 8 lõike 1 kohaselt välja antud ekspordilitsentside kehtivusaja arvestamisel nende väljaandmise päevaks pakkumise esitamise päev.

2.   Käesoleva määrusega ettenähtud pakkumismenetluse raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad alates nende väljaandmise päevast lõike 1 tähenduses kuni neljanda sellele järgneva kuu lõpuni.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad esitatud pakkumised komisjonile hiljemalt poolteist tundi pärast pakkumiskutse teates kindlaksmääratud iganädalase pakkumiste esitamise tähtaja lõppu, kasutades selleks lisas esitatud vormi.

Pakkumiste puudumise korral teavitavad liikmesriigid sellest komisjoni sama tähtaja jooksul kui esimeses lõigus osutatud tähtaeg.

Pakkumiste esitamiseks kindlaksmääratud kellaeg on Belgia aeg.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  Sh Kosovosse, nagu see on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooniga nr 1244.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.


LISA

Vorm (1)

PAKKUMISMENETLUS SEOSES TOETUSE ANDMISEGA HARILIKU NISU EKSPORDIKS TEATAVATESSE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

(Määrus (EÜ) nr 115/2005)

(Pakkumiste esitamise tähtaja lõpp)

1

2

3

Pakkujate järjekorranumbrid

Kogus tonnides

Eksporditoetuse summa

(eurodes tonni kohta)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

jne

 

 

E-posti aadress info saatmiseks: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Saata DG AGRI-C.1.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ, Euratom) nr 116/2005,

26. jaanuar 2005,

mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitluse kohta nõukogu direktiivi (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) kohaldamisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus), (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuse 2000/597/EÜ (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (2) artikli 2 lõikes 7 on sätestatud, et rahvamajanduse kogutoodangut (RKT) turuhindades tuleb käsitada võrdsena rahvamajanduse kogutuluga turuhindades, nagu komisjon on ette näinud Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) rakendamisel. ESA 1995 (ESA95), millega asendatakse kaks varasemat, vastavalt 1970. ja 1979. aasta süsteemi, on kehtestatud nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) (3) ning see on esitatud kõnealuse määruse lisas. ESA95 puhul kasutatud rahvamajanduse kogutuluga asendati rahvamajanduse kogutoodang kui omavahendite kriteerium alates 2002. eelarveaastast.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 on sätestatud liikmesriikide poolt rahvamajanduse kogutulu andmete edastamise kord ja rahvamajanduse kogutulu arvutamise kord ja kontrollid ning on asutatud rahvamajanduse kogutulu komitee.

(3)

ESA95 puhul ei täpsustata selgesõnaliselt mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitlust.

(4)

Rahvamajanduse kogutulu turuhindades määratlemise eesmärgil vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 artiklile 1 on vaja selgitada mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitlust.

(5)

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendas direktiivis 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, (4) on määratletud maksukohustuslaste, mittemaksukohustuslaste ja käibemaksust vabastatud tegevuse mõisted.

(6)

Nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom (rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta) (5) kohaldamise eesmärgil selgitatakse komisjoni 8. septembri 1999. aasta otsusega 1999/622/EMÜ, Euratom (6) mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul käibemaksu tagasimaksmiste käsitlust. Rahvamajanduse kogutulu puhul tuleks ette näha samaväärne selgitus.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas rahvamajanduse kogutulu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rahvamajanduse arvepidamise koondnäitajate koostamisel määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 kohaldamiseks käsitletakse mittemaksukohustuslastele või maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul ostudelt käibemaksu tagasimaksmisi ESA95 puhul muude jooksvate siiretena (D7) või kapitalisiiretena (D9), mitte mahaarvamisele kuuluva käibemaksuna.

2.   Lõike 1 kohaldamisel on terminil “maksukohustuslane” sellele kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ, Euratom artikliga 4 omistatud tähendus ning käibemaksust vabastatud tegevust käsitatakse kõnealuse direktiivi artiklis 13 loetletud tegevustena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  ELT L 181, 19.7.2003, lk 1.

(2)  OJ L 253, 7.10.2000, lk 42.

(3)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

(5)  EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(6)  EÜT L 245, 17.9.1999, lk 51.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 117/2005,

26. jaanuar 2005,

millega kehtestatakse ühenduse järelevalve teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate jalatsitoodete impordi suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3285/94 impordi ühiste eeskirjade kohta ja määruse (EÜ) nr 518/94 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 3. märtsi 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 427/2003 (üleminekuaja tootepõhise kaitsemehhanismi kohta seoses Hiina Rahvavabariigist pärineva impordiga ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 519/94 teatavatest kolmandatest riikidest pärineva impordi ühiseeskirjade kohta), (2) kehtestatud jalatsitoodete kvoodisüsteemi kehtivusaeg lõppes 1. jaanuaril 2005.

(2)

7. detsembril 2004 teatasid mõned liikmesriigid komisjonile, et oleks asjakohane kehtestada jalatsitoodete suhtes järelevalvemeetmed vastavalt määrusele (EÜ) nr 3285/94.

(3)

Ühenduse jalatsitööstus koosneb peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, millest enamik asub piirkondades, kus on vähe muid töövõimalusi. Seetõttu on jalatsitööstus tundlik odavast impordist tingitud konkurentsi suhtes, eelkõige Hiina Rahvavabariigist pärit impordi suhtes.

(4)

Sellise impordikonkurentsi mõjul on ühenduse jalatsitööstus viimaste aastate jooksul läbi teinud ulatuslikud ümberkorraldused, keskendudes rohkem kvaliteettoodetele, mille suhtes on samas kohaldatud kvoote. Need tooted moodustavad ligikaudu 85 % ühenduse jalatsitoodangust. Kõnealuste ümberkorralduste tulemusena on märgatavalt vähenenud nii tootmisvõimsus kui ka tööjõud. Vaatamata neile jõupingutustele jätkub ühenduse jalatsitööstuse toodangu ja turuosa kahanemine odava välismaise impordi tõttu.

(5)

Ajavahemikul 2000–2003 suurenes Hiina Rahvavabariigist pärit jalatsitoodete import, millele kvoote ei kohaldatud, suurenes järsult nii absoluutarvudes kui ka ühenduse turuosa seisukohalt, kusjuures hinnad olid märgatavalt madalamad kui ühenduses toodetud samalaadsete toodete hinnad. Import suurenes ajavahemikul 2000 kuni 2003 keskmiselt 59 % ja keskmine hinnaerinevus oli 21 %.

(6)

Kuna valdavad turutingimused on kõikidele jalatsitootjatele samasugused, võib eeldada, et viimaste aastate liberaliseerumine toob samuti kaasa märkimisväärse impordikasvu. Selliste jalatsite impordi suundumuste põhjal võib eeldada, et 2005. aasta kvooditühistus võib impordi lühikese aja jooksul kahekordistada, millele tõenäoliselt järgneb ühenduse jalatsitööstuse turuosa vähenemine 6 % ja 17 000 töökoha kaotus. Seetõttu leitakse, et on olemas määruse (EÜ) nr 3285/94 artiklis 11 osutatud oht, et ühenduse tootjatele tekitatakse olulist kahju.

(7)

Selline tõenäoline mõju on nii märkimisväärne, et ühenduse huvid nõuavad ühenduse eelneva järelevalve kohaldamist teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalatsitoodete impordi suhtes, et saada statistilisi andmeid impordisuundumuste kiireks analüüsiks. Kõnealuseid peamiselt keskmise või kõrge kvaliteediga jalatseid toodetakse endiselt olulisel määral ühenduses ja seetõttu on nad kergesti mõjutatavad. Eelnev järelevalve, mida kohaldatakse impordi automaatse litsentsimiskorra kaudu, mis kehtib kuni 31. jaanuarini 2006, annaks kõige kiiremini ülevaate kvootide tühistamise juba ilmnenud mõjust, sest põhjendatud andmete saamine tagasiulatuva järelevalve kaudu võtab aega.

(8)

Et saada üldine ülevaade jalatsite impordisuundumustest, tuleks samuti kehtestada tollipõhine tagasiulatuv järelevalve kõigi jalatsite impordi suhtes. See hõlmab jalatseid, mille suhtes kehtib eelneva järelevalve nõue. Kui tagasiulatuv järelevalve täielikult toimib, võib eelneva järelevalve lõpetada hiljemalt 31. jaanuariks 2006.

(9)

Siseturu väljakujundamiseks on vaja, et ühenduse importijate täidetavad formaalsused oleksid ühesugused ega sõltuks kohast, kus kaubad vormistatakse.

(10)

Andmete kogumise lihtsustamiseks tuleb eelneva järelevalvega hõlmatud toodete vabasse ringlusse lubamise suhtes kehtestada ühtsetele kriteeriumidele vastava järelevalvedokumendi esitamise nõue. Liikmesriikide ametiasutused peaksid selle dokumendi importija taotlusel kinnitama kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kuid ilma et importija siiski omandaks sellega importimisõigust. Seetõttu peaks kõnealune dokument kehtima kogu ühenduses ainult ajavahemikul, mil impordieeskirju ei muudeta.

(11)

Läbipaistvuse tagamiseks peaksid liikmesriigid ja komisjon võimalikult palju vahetama ühenduse järelevalve tulemusena saadud teavet.

(12)

Kuigi järelevalvedokumentide väljaandmise suhtes kohaldatakse ühenduse tasandil standardtingimusi, peavad nende dokumentide väljaandmise eest vastutama siseriiklikud asutused.

(13)

Käesolev määrus peaks soovitavalt jõustuma selle avaldamise päeval, et võimalikult kiiresti andmeid koguda,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

EELNEV JÄRELEVALVE

Artikkel 1

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 3285/94 kehtestatakse ühenduse eelnev järelevalve teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit ja I lisas loetletud jalatsitoodete vabasse ringlusse lubamiseks.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 osutatud tooted lubatakse ühenduses vabasse ringlusse liikmesriigi asjaomase asutuse väljaantud järelevalvedokumendi esitamisel.

2.   Liikmesriigi pädev asutus väljastab artiklis 1 nimetatud järelevalvedokumendi mis tahes taotletud koguse kohta automaatselt ja tasuta viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest ühenduse importija poolt ning olenemata tema registreeritud asukohast ühenduses. Kõnesolev taotlus loetakse pädeva siseriikliku asutuse poolt vastuvõetuks hiljemalt kolme tööpäeva möödumisel selle esitamisest, kui ei tõestata vastupidist.

3.   II lisas loetletud pädevate siseriiklike asutuste väljastatud järelevalvedokumendid kehtivad kogu ühenduses.

4.   Järelevalvedokumendi vorm peab vastama määruse (EÜ) nr 3285/94 I lisas esitatud näidisele.

Importija taotlus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

taotleja nimi ja täielik aadress (sealhulgas telefoni- ja faksinumber ning võimalik pädevate siseriiklike asutuste kasutatav tunnuskood) ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;

b)

vajaduse korral deklarandi või taotleja esindaja täielik nimi ja aadress (sealhulgas telefoni- ja faksinumber);

c)

eksportija täielik nimi ja aadress;

d)

kauba täpne kirjeldus, sealhulgas:

i)

kaubanimi;

ii)

TARICi kood(id);

iii)

päritoluriik (st Hiina Rahvavabariik);

iv)

lähteriik;

e)

kauba kogus paarides;

f)

iga kauba CIF-hind eurodes ühenduse piiril kaupade koondnomenklatuuri rubriikide kaupa;

g)

tollivormistuseks kavandatud ajavahemik ja koht;

h)

kas taotlusega korratakse sama lepinguga seotud eelmist taotlust;

i)

järgmine taotleja poolt kuupäevastatud ja allakirjutatud (nime transkriptsioon suurte tähtedega) deklaratsioon: “Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesolevas vormis ja selle lisades esitatud info on tõene ja antud heauskselt ning et ma olen ettevõtjana ühenduses asutatud.” Importija peab esitama ka ostu- või müügilepingu ja pro forma arve koopiad. Vastava nõudmise korral, eelkõige juhul kui kaupu ei osteta otse HRVst, esitab importija toote valmistaja väljastatud tootmissertifikaadi.

5.   Järelevalvedokumendi kehtivusajaks määratakse kuus kuud. Kasutamata või osaliselt kasutatud järelevalvedokumente võib sama pikaks ajaks uuendada.

6.   Kehtivusaja lõppedes tagastab importija järelevalvedokumendid need väljastanud ametiasutusele.

7.   Pädevad riigiasutused võivad nende poolt kehtestatud tingimustel lubada deklaratsioonide või taotluste esitamist või trükkimist elektroonilisel teel. Kõik dokumendid ja tõendid peavad siiski olema pädevatele riigiasutustele kättesaadavad.

8.   Järelevalvedokumendi võib väljastada elektrooniliselt, kui asjaomastel tolliasutustel on sellele dokumendile juurdepääs arvutivõrgu kaudu.

Artikkel 3

1.   Kui avastatakse, et tehingu sooritamise ühikuhind erineb järelevalvedokumendis märgitust kummaski suunas vähem kui 5 % või et importimiseks esitatud toodete koguväärtus või üldkogus ületab impordilitsentsis märgitud väärtuse või koguse vähem kui 5 %, ei takista see kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamist.

2.   Järelevalvedokumentide taotlused ja järelevalvedokumendid on konfidentsiaalsed. Kõnealustes taotlustes ja dokumentides sisalduvale teabele võimaldatakse juurdepääs vaid pädevatele riigiasutustele ja taotlejale.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile järgmise teabe:

a)

nii korrapäraselt ja ajakohaselt kui võimalik ning vähemalt iga kuu viimaseks kuupäevaks täpsed kogused ja väärtused (arvestatud eurodes), mille kohta järelevalvedokumendid on välja antud;

b)

kuue nädala jooksul pärast iga kuu lõppemist asjaomase kuu üksikasjalikud impordiandmed vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1917/2000 artiklile 32. (3)

Liikmesriikide esitatud andmed liigitatakse toodete ja koondnomenklatuuri koodide (“CN-koodid”) kaupa.

2.   Liikmesriigid teatavad kõigist nende poolt avastatud kõrvalekalletest ja pettustest ning vajaduse korral järelevalvedokumendi väljastamisest keeldumise põhjustest.

2. PEATÜKK

TAGASIULATUV JÄRELEVALVE

Artikkel 5

1.   III lisas loetletud jalatsitoodete suhtes kehtestatakse tagasiulatuva statistilise järelevalve süsteem.

2.   Pärast kõnealuste toodete vabasse ringlusse suunamist teatavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile võimaluse korral iga nädala kohta, kuid mitte harvemini kui iga kuu lõpus, impordi üldkoguse ja -väärtuse, esitades toodete koondnomenklatuuri koodid ja kategooriad, nende rubriigid ja vajaduse korral alamrubriigid. Imporditud tooted liigitatakse kehtivate statistiliste menetluste kohaselt.

3. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 6

Käesoleva määruse kohased teated saadetakse komisjonile ning edastatakse elektroonilisel teel selleks loodud ühtse võrgu kaudu, kui mõjuvatel tehnilistel põhjustel ei ole vaja ajutiselt kasutada teisi sidevahendeid.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

1. peatüki sätteid kohaldatakse 1. veebruarist 2005 kuni hiljemalt 31. jaanuarini 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 349, 31.12.1994, lk 53. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2474/2000 (EÜT L 286, 11.11.2000, lk 1).

(2)  ELT L 65, 8.3.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1985/2003 (ELT L 295, 13.11.2003, lk 43).

(3)  EÜT L 229, 9.9.2000, lk 4. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1669/2001 (EÜT L 224, 21.8.2001, lk 3).


I LISA

TOOTED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE EELNEVAT JÄRELEVALVET (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

välja arvatud

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


II LISA

PÄDEVAD SISERIIKLIKUD ASUTUSED

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


III LISA

TOOTED, MILLE SUHTES KEHTESTATAKSE TAGASIULATUV JÄRELEVALVE

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 118/2005,

26. jaanuar 2005,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisa ning kehtestatakse kõnealuses määruses sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad ja ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 64 lõiget 2, artikli 70 lõiget 2, artikli 71 lõiget 2, artikli 143b lõiget 3 ja artikli 145 punkti i,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 62 ettenähtud võimalust kasutavate liikmesriikide puhul ja kõnealuse määruse artikli 145 punktis i osutatud viisil edastatud teabe põhjal tuleks nimetatud määruse VIII lisa summad läbi vaadata.

(2)

Liikmesriikide jaoks, kes 2005. aastal võtavad kasutusele määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotises sätestatud ühtse toetuskava, tuleks 2005. aastaks kehtestada eelarve ülemmäärad iga kõnealuse määruse artiklites 66–69 osutatud toetuse kohta.

(3)

Liikmesriikide jaoks, kes kasutavad 2005. aastal määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 70 sätestatud võimalust, tuleks 2005. aastaks kehtestada ühtsest toetuskavast väljaarvatud otsetoetuste suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad.

(4)

Liikmesriikide jaoks, kes rakendavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 71 sätestatud üleminekuaega, tuleks 2005. aastaks kehtestada kõnealuse määruse VI lisas loetletud otsetoetuste suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad.

(5)

Selguse huvides on asjakohane avaldada ühtse toetuskava 2005. aasta eelarve ülemmäärad pärast määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 66–70 osutatud toetuste jaoks kehtestatud ülemmäärade mahaarvamist kõnealuse määruse VIII lisa läbivaadatud ülemmääradest.

(6)

Nende liikmesriikide jaoks, kes liitusid ühendusega 2004. aastal ja kes rakendavad 2005. aastal määruse (EÜ) nr 1782/2003 IVa jaotises sätestatud ühtset pindalatoetuse kava, tuleks kehtestada vastava aasta finantsraamistik kooskõlas kõnealuse määruse artikli 143b lõikega 3.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud tekstiga.

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 64 lõikes 2 osutatud eelarve ülemmäärad aastaks 2005 vastavad käesoleva määruse II ja III lisas sätestatule.

2.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõikes 2 osutatud eelarve ülemmäärad aastaks 2005 vastavad käesoleva määruse IV lisas sätestatule.

3.   2005. aasta eelarve ülemmäärad ühtse toetuskava jaoks vastavad käesoleva määruse V lisas sätestatule.

4.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõikes 3 osutatud iga-aastane finantsraamistik aastaks 2005 vastab käesoleva määruse VI lisas sätestatule.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 58 sätestatud piirkondliku rakendamise kasuks otsustavad liikmesriigid edastavad komisjonile ühtse toetuskava esimese rakendusaasta 31. detsembriks kehtestatud piirkondlikud ülemmäärad järgmise aasta 1. märtsiks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2217/2004 (ELT L 375, 23.12.2004, lk 1).


I LISA

“VIII LISA

ARTIKLIS 41 OSUTATUD SISERIIKLIKUD ÜLEMMÄÄRAD

(1000 eurot)

 

2005

2006

2007, 2008 ja 2009

2010 ja järgmised aastad

Belgia

411 053

530 573

530 053

530 053

Taani

943 369

996 165

996 000

996 000

Saksamaa

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Kreeka

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Hispaania

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Prantsusmaa

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Iirimaa

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Itaalia

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Madalmaad

386 586

386 586

779 586

779 586

Austria

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugal

452 000

493 000

559 000

561 000

Soome

467 000

467 000

552 000

552 000

Rootsi

637 388

650 108

729 000

729 000

Ühendkuningriik

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


II LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLITE 65–69 ALUSEL ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

2005. kalendriaasta

(1000 eurot)

 

Belgia

Taani

Saksamaa

Itaalia

Austria

Portugal

Rootsi

Ühendkuningriik

 

Flandria

Šotimaa

Lisatasu ammlehmade eest

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Täiendav lisatasu ammlehmade eest

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Veiseliha erilisatasu

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Lisatasu loomade tapmise eest, täiskasvanud loomad

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Lisatasu loomade tapmise eest, vasikad

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Lammaste ja kitsede eest makstav lisatasu

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Lammaste ja kitsede eest makstav täiendav lisatasu

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Humal

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Artikkel 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Artikkel 69, põllukultuurid

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Artikkel 69, riis

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Artikkel 69, veise- ja vasikaliha

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Artikkel 69, lambad ja kitsed

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLI 70 ALUSEL ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

2005. kalendriaasta

(EUR 1000)

 

Belgia

Itaalia

Portugal

Artikli 70 lõike 1 punkt a

Seemnete tootmistoetus

1 397 (1)

13 321

272

Artikli 70 lõike 1 punkt b

Põllukultuuride toetused

 

 

1 871


(1)  Ühtse toetuskavaga hõlmamata speltanisu (Triticum spelta L.) (100 %) ja kiulina (Linum usitatissimum L.) (100 %) toetus


IV LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLI 71 ALUSEL ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

2005. kalendriaasta

(1000 eurot)

 

Kreeka

Soome

Prantsusmaa (1)

Malta

Madalmaad

Sloveenia

Hispaania (1)

Põllukultuuride pindalatoetused 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Põllukultuuride pindalatoetused 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Põllukultuuride piirkondlik eritoetus 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Kõva nisu lisatoetus (291 EUR/ha) ja mittetraditsiooniliste piirkondade eritoetus (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Kaunviljade toetus

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Kaunviljade toetus, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Seemnetoetus

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Lisatasu ammlehmade eest

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Täiendav lisatasu ammlehmade eest

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Veiseliha erilisatasu

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Lisatasu loomade tapmise eest, täiskasvanud loomad

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Lisatasu loomade tapmise eest, vasikad

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Veiseliha ekstensiivistamistoetus

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Lisatasud veiselihatootjatele

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Lammaste ja kitsede eest makstav lisatasu

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Lammaste ja kitsede eest makstav täiendav lisatasu

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Lisatoetused lamba- ja kitsekasvatajatele

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Toetused tärklisekartuli tootjatele (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Riisi pindalatoetus (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Riisi pindalatoetus (102 EUR/t), Prantsuse ülemeredepartemangud

 

 

3 053

 

 

 

 

Kuivsööda sissetulekutoetused

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Täiendavad lisatasud veise- ja lambaliha eest Egeuse mere saartel

1 000

 

 

 

 

 

 

Humala pindalatoetus

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Loomakasvatussektorites võrdlusaastatel 2000–2002 äärepoolseimates piirkondades makstavatele lisatasudele vastavad toetused on maha arvatud


V LISA

EELARVE ÜLEMMÄÄRAD ÜHTSE TOETUSKAVA JAOKS LIIKMESRIIKIDES VÕI PIIRKONDADES

2005. kalendriaasta

(1000 eurot)

Liikmesriik ja/või piirkond

 

BELGIA (3)

 

Flandria

 

Valloonia

306 318

TAANI

909 429

SAKSAMAA (3)

 

Baden-Württemberg

 

Baieri

 

Brandenburg ja Berliin

 

Hessen

 

Alam-Saksi ja Bremen

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nordrhein-Westfalen

 

Reinimaa-Pfalz

 

Saarimaa

 

Saksimaa

 

Saksi-Anhalt

 

Schleswig-Holstein ja Hamburg

 

Tüüringi

5 145 726

IIRIMAA

1 260 142

ITAALIA

2 345 849

LUKSEMBURG

33 414

AUSTRIA

519 863

PORTUGAL (1)  (2)

302 562

ROOTSI (3)

 

1. piirkond

 

2. piirkond

 

3. piirkond

 

4. piirkond

 

5. piirkond

597 073

ÜHENDKUNINGRIIK (3)

 

Inglismaa 1

 

Inglismaa 2

 

Inglismaa 3

 

Šotimaa

 

Wales

 

Põhja-Iirimaa

3 667 728


(1)  Loomakasvatussektorites võrdlusaastatel 2000–2002 äärepoolseimates piirkondades makstavatele lisatasudele vastavad toetused on maha arvatud.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 147 lõike 3 punkti b kohaselt Assooridele ülekantud 10 000 lisatasu ammlehmade eest ja täiendavat ammlehmade lisatasu on maha arvatud.

(3)  Asendada piirkondlike ülemmääradega, mis edastatakse kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3.


VI LISA

ÜHTSE PINDALATOETUSE KAVA IGA-AASTANE FINANTSRAAMISTIK

2005. kalendriaasta

(1000 eurot)

Liikmesriik

 

Tšehhi Vabariik

249 296

Eesti

27 908

Ungari

375 431

Läti

38 995

Leedu

104 346

Poola

823 166

Slovaki Vabariik

106 959

Küpros

14 274


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 119/2005,

26. jaanuar 2005,

millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1966. aasta määrust nr 136/66/EMÜ õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 3 on sätestatud, et kui ühenduse hinnad on kõrgemad maailmaturuhindadest, võib selle hinnavahe katta oliiviõli eksporditoetustega kolmandatesse riikidesse.

(2)

Oliiviõli eksporditoetuste kehtestamise ja andmise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 616/72. (2)

(3)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et toetus peab olema ühesugune terves ühenduses.

(4)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikele 4 peab oliiviõli toetuse kehtestamisel arvesse võtma oliiviõli hindade ja varude praegust olukorda ja tulevikusuundumusi ühenduse turul ning maailmaturuhindu. Ent kui maailmaturu olukord ei võimalda kindlaks määrata oliiviõli kõige soodsamaid hindu, võib arvesse võtta peamiste konkureerivate taimeõlide hinda maailmaturul ning selle hinna ja oliiviõli hinna vahet tüüpilise perioodi vältel. Toetuse summa ei või ületada oliiviõli ühisturuhinna ja maailmaturuhinna vahet, mida vajadusel kohandatakse, võttes arvesse kauba eksportimise kulusid maailmaturule.

(5)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 kolmanda taande punktile b võib teha otsuse kehtestada toetus pakkumismenetluse teel. Pakkumismenetlus peab hõlmama toetuse summa ning võib piirduda teatavate sihtriikide, koguste, kvaliteediomaduste ja esitusviisidega.

(6)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 teine taane näeb ette, et oliiviõli toetused võib kehtestada erineval tasemel vastavalt sihtkohale, kui maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõuded muudavad selle vajalikuks.

(7)

Toetussumma tuleb kindlaks määrata vähemalt kord kuus. Vajaduse korral võib seda vahepeal muuta.

(8)

Nende eeskirjade kohaldamisest oliiviõlituru praeguse olukorra suhtes ja eriti oliiviõli ühenduse ja kolmandate riikide turu hindade suhtes tuleneb, et toetus tuleks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(9)

Õli- ja rasvaturu korralduskomitee ei ole eesistuja poolt määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisaga kehtestatakse eksporditoetused määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud toodetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 97).

(2)  EÜT L 78, 31.3.1972, lk 1. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2962/77 (EÜT L 348, 30.12.1977, lk 53).


LISA

Komisjoni 26. jaanuari 2005 määrusele, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on esitatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 120/2005,

26. jaanuar 2005,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2005. aasta jaanuar esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordikorraga ja tariifikvootide avamisega, (2) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koguste suhtes, mille jaoks on ajavahemikuks 2005. aasta 1.–10. jaanuarini taotletud impordilitsentse määruse (EÜ) nr 2535/2001 I.A lisa ja I.B lisa punktides 5 ja 6 ning I.C, I.D, I.E, I.F, I.G ja I.H lisas osutatud kvootide alla kuuluvate toodete puhul, kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 748/2004 (ELT L 118, 23.4.2004, lk 3).


I.A LISA

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


I.B LISA

5.   Rumeenia

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4758

0,2690


6.   Bulgaaria

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4660

0,8697

09.4675


I.C LISA

AKV riigid

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4026

09.4027


I.D LISA

Türgi

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4101


I.E LISA

Lõuna-Aafrika

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4151


I.F LISA

Šveits

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


I.G LISA

Jordaania

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4159


I.H LISA

Norra

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 121/2005,

25. jaanuar 2005,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93, (2) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173–177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused.

(2)

Komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Lillkapsas

0704 10 00

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Lehtsalat (peasalat)

0705 11 00

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Aedoad

ex 0708 90 00

1.190

Artišokid

0709 10 00

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Apteegitill

0709 90 50

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Kastanid (Castanea spp.), värsked

ex 0802 40 00

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guajaavid ja mangod, värsked

ex 0804 50

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosid

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Kirsid

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Virsikud

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektariinid

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Ploomid

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Litšid

ex 0810 90


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/33


KOMISJONI DIREKTIIV 2005/6/EÜ,

26. jaanuar 2005,

millega muudetakse direktiivi 71/250/EMÜ seoses direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt nõutava analüüsitulemuste esitamise ja tõlgendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1970. aasta direktiivi 70/373/EMÜ sööda ametlikuks kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. juuni 1971. aasta direktiiv 71/250/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid söötade ametlikuks kontrollimiseks, (2) sisaldab sätteid tulemuste esitamise kohta.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) (3) ühtlustatud rakendamise tagamiseks kõikides liikmesriikides on ülimalt oluline, et analüüsitulemused esitatakse ja neid tõlgendatakse ühtses vormis.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 71/250/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 71/250/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 1 lisatakse teise lõigu järele järgmine lõik:

“Soovimatute ainete puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ (4) tähenduses, kaasa arvatud dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde puhul, kohaldatakse käesoleva direktiivi lisa 1. osa punkti C alapunkti 3.”

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 12 kuu jooksul käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 170, 3.8.1970, lk 2. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(2)  EÜT L 155, 12.7.1971, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 1999/27/EÜ (EÜT L 118, 6.5.1999, lk 36).

(3)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33).

(4)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.


LISA

Direktiivi 71/250/EÜ lisa 1. osa (Söötade analüüsimeetodite üldsätted) punktile C (Analüüsimeetodite rakendamine ja tulemuste väljendamine) lisatakse alapunktina 3 järgmine tekst:

“3.

Soovimatute ainete puhul direktiivi 2002/32/EÜ tähenduses, kaasa arvatud dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCB de puhul, ei vasta loomatoiduks ettenähtud tooted kehtestatud piirnormile, kui analüüsitulemust loetakse piirnormi ületavaks, võttes arvesse laiendatud mõõtemääramatust ja saagise parandust. Saagise parandusega ja mahaarvatud laiendatud mõõtemääramatusega analüüsitud kontsentratsiooni kasutatakse vastavuse hindamiseks. Seda saab kohaldada vaid juhtudel, kus analüüsimeetod võimaldab hinnata mõõtemääramatust ja saagise parandust (nt pole võimalik mikroskoopilise analüüsi puhul).

Analüüsitulemus esitatakse järgmiselt (kuivõrd kasutatud analüüsimeetod võimaldab hinnata mõõtemääramatust ja saagise määra):

a)

saagise suhtes korrigeeritud või korrigeerimata kujul, näidates ära tulemuse esitamise viisi ja saagise määra;

b)

kujul x +/- U, kus x on analüüsitulemus ja U on laiendatud mõõtemääramatus, kusjuures kasutatakse kattuvuskoefitsienti 2, mis annab usaldusväärsuse taseme ligikaudu 95 %.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/35


KOMISJONI OTSUS,

14. jaanuar 2005,

millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri täitevasutus

(Ainult saksa, prantsuse ja ingliskeelne tekst on autentsed)

(2005/56/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003, millega sätestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (1), eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 58/2003 antakse komisjonile õigus luua vastavalt kõnealuses määruses sätestatud üldisele põhikirjale täitevasutused ja usaldada neile teatavad ühe või mitme ühenduse programmi juhtimisega seotud ülesanded. Käesolev määrus ei mõjuta selle määruse reguleerimisala.

(2)

Komisjonile täitevasutuste loomise õiguse andmise eesmärk on võimaldada komisjonil endal keskenduda põhitegevusele ja -ülesannetele, mille täitmiseks pole võimalik volitada muid organeid, minetamata seejuures kontrolli kõnealuste täitevasutuste korraldatava tegevuse üle või lõplikku vastutust selle eest.

(3)

Paljude hariduse, audiovisuaalvahendite ja kultuurivaldkonna programmide puhul hõlmab teatud tsentraliseeritud tegevuslõikude juhtimine selliste tehniliste projektide elluviimist, mis ei nõua poliitiliste otsuste vastuvõtmist, ent eeldavad kogu programmi rakendamise aja jooksul suurt asjatundlikkust tehnika ja rahanduse alal.

(4)

Programmi rakendamisega seotud ülesannete delegeerimine on võimalik tingimusel, et projekti kavandamise etappe ja rahastamisotsuste vastuvõtmist, millega tegeleb komisjon, eristatakse selgelt programmi rakendamisest, mis tuleks usaldada täitevasutusele.

(5)

Täitevasutuse rajamine ei mõjuta ei eri programmide raames toimuva tegevuse teatavate etappide juhtimise delegeerimist nõukogu poolt komisjonile ega ka teatavate programmidega seotud juhtimisülesannete delegeerimist siseriiklikele asutustele.

(6)

Sel eesmärgil tehtud tasuvusanalüüs näitas, et täitevasutuse rakendamine haridusega, audiovisuaalvaldkonnaga ja kultuuriga seotud programmide teatavate tsentraliseeritud tegevuslõikude juhtimiseks on olemasolevatest võimalustest kõige otstarbekam nii rahalisest kui mitterahalisest aspektist.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas täitevasutuste komitee arvamusega.

(8)

Komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1653/2004 sätestatakse standardfinantsmäärus nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 (2) kohaselt asutatud täitevametite jaoks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Täitevameti asutamine

1.   Hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks luuakse täitevasutus (edaspidi “asutus”), mille põhikiri ja peamised tegutsemiseeskirjad on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 58/2003.

2.   Asutuse nimetus on Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus.

Artikkel 2

Asukoht

Asutuse asukoht on Brüsselis.

Artikkel 3

Tegevusaeg

1.   Täitevasutus luuakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008.

2.   Hinnangu asutuse tegevusele, kaasa arvatud määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 3 lõikes 1 osutatud tasuvusanalüüs, koostab komisjon 2006. aastal, pidades silmas asutuse ülesannete võimalikku läbivaatamist või pikendamist hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud programmide uue põlvkonna rakendamise raames.

Artikkel 4

Eesmärgid ja ülesanded

1.   Asutus vastutab teatavate tegevuslõikude juhtimise eest järgmistes ühenduse programmides:

a)

ühenduse haridusalase tegevusprogrammi Socrates teine etapp, mis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 253/2000/EÜ; (3)

b)

ühenduse kutseõppe alase tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp, mis kiideti heaks nõukogu otsusega 1999/382/EÜ; (4)

c)

ühenduse tegevusprogramm “Noored”, mis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1031/2000/EÜ; (5)

d)

ühenduse tegevusprogramm “Kultuur 2000”, mis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 508/2000/EÜ; (6)

e)

Euroopa päritoluga audiovisuaalteoste arendamise, levitamise ja nende müügi edendamise soodustamiseks mõeldud programm (MEDIA Plus – arendamine, levitamine ja müügi edendamine, 2001–2005), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 2000/821/EÜ; (7)

f)

Euroopa audiovisuaaltööstuse kvalifitseeritud tööjõu koolitusprogramm (MEDIA-Training, 2001–2005), mis kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 163/2001/EÜ; (8)

g)

programm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö abil (Erasmus Mundus), heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2317/2003/EÜ; (9)

h)

mitmeaastane programm (2004–2006) info- ja sidetehnoloogiate (ICT) tõhusaks lülitamiseks Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse (e-Õpe), heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2318/2003/EÜ; (10)

i)

ühenduse tegevusprogramm aktiivse euroopa kodakondsuse edendamiseks (kodanike osalus), heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2004/100/EÜ; (11)

j)

ühenduse tegevusprogramm noorsoovaldkonnas tegutsevate organisatsioonide toetamiseks, heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 790/2004/EÜ; (12)

k)

ühenduse tegevusprogramm noorsoovaldkonnas tegutsevate organisatsioonide toetamiseks, heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 791/2004/EÜ; (13)

l)

ühenduse tegevusprogramm kultuurivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide toetamiseks, heaks kiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 792/2004/EÜ; (14)

m)

kõrghariduse alased projektid, mida on võimalik rahastada Aasia arenguriikidega tehtavat koostööd käsitlevate sätete kohaselt, heaks kiidetud nõukogu määruse (EMÜ) nr 443/92 alusel. (15)

2.   Asutus vastutab ühenduse programmide lõikes 1 osutatud tegevuslõikudes järgmiste ülesannete täitmise eest:

(a)

ühenduse programmide rakendamise raames asutusele usaldatud projektide juhtimine kogu tegevuslõigu kestuse ajal, aastase tööprogrammi järgi, mis loetakse hariduse, audiovisuaalvahendite ja kultuuri valdkonnas toetuste ja lepingute puhul rahastamisotsuseks ja mille võtab vastu komisjon, või komisjoni vastuvõetud konkreetse rahastamisotsuse alusel, samuti selleks otstarbeks vajalike kontrollide tegemine, võttes vastu asjakohased otsused vastavalt komisjoni antud volitustele;

(b)

eelarve täitmisega seotud dokumentide vastuvõtmine kulude ja tulude osas ning vastavalt komisjoni antud volitustele mõnede või kõikide toimingute teostamine, mis on vajalikud ühenduse programmi haldamiseks, eelkõige lepingute sõlmimise ja toetuste andmisega seotud toimingud;

(c)

ühenduse programmi rakendamise suunamiseks vajalike andmete kogumine, analüüs ja edastamine komisjonile.

3.   Komisjon võib asutust pärast määruse (EÜ) nr 58/2003 artiklis 24 ettenähtud täitevasutuste komiteega konsulteerimist volitada täitma määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 2 tähenduses samalaadseid ülesandeid muude hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse programmide rakendamisel kui lõikes 1 osutatud programmid.

4.   Komisjoni otsuses täitevasutuse volitamise kohta sätestatakse üksikasjalikult kõik täitevasutusele usaldatud ülesanded ja neid kohandatakse vastavalt võimalikele lisaülesannetele. Selline otsus edastatakse teavitamise eesmärgil täitevasutuste komiteele.

Artikkel 5

Organisatsiooniline struktuur

1.   Asutust juhivad juhtkomitee ja komisjoni määratud direktor.

2.   Juhtkomitee liikmed nimetatakse ametisse kaheks aastaks.

3.   Asutuse direktor nimetatakse ametisse neljaks aastaks.

Artikkel 6

Toetused

Asutus saab toetust Euroopa Liidu üldeelarvest fondide kaudu, mis rahastavad artikli 4 lõikes 1 osutatud programme, ja vajaduse korral fondidest, mis rahastavad muid ühenduse programme, mille rakendamine on usaldatud asutusele artikli 4 lõike 3 alusel.

Artikkel 7

Järelevalve ja aruandlus

Täitevasutus on komisjoni järelevalve all ja annab kooskõlas volikirjas sätestatud korra ja tähtaegadega korrapäraselt aru tema vastutusalasse kuuluvate programmide rakendamise käigust.

Artikkel 8

Tegevuseelarve täitmine

Asutus täidab oma tegevuseelarvet vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1653/2004.

Brüssel, 14. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.

(2)  ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.

(3)  EÜT L 28, 3.2.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1).

(4)  EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 117, 18.5.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004.

(6)  EÜT L 63, 10.3.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004.

(7)  EÜT L 336, 30.12.2000, lk 82. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004.

(8)  EÜT L 26, 27.1.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 885/2004.

(9)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 1.

(10)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 9.

(11)  ELT L 30, 4.2.2004, lk 6.

(12)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 24.

(13)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 31.

(14)  ELT L 138, 30.4.2004, lk 40.

(15)  EÜT L 52, 27.2.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/39


KOMISJONI SOOVITUS,

21. jaanuar 2005,

püsiliiniteenuse osutamise kohta Euroopa Liidus (1. osa – hulgimüügi püsiliiniteenuse osutamise üldtingimused)

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 103 all)

(2005/57/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv), (1) eelkõige selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse tarbijad vajavad konkurentsil põhinevat püsiliiniteenust ja juurdepääsu kiiretele andmeedastusteenustele, et eriti Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid kasutada Interneti ja elektroonilise kaubanduse kiire arenguga kaasnevaid võimalusi.

(2)

Püsiliiniteenuste konkurentsil põhinev pakkumine on hakanud arenema pärast telekommunikatsiooni infrastruktuuri liberaliseerimist 1. jaanuaril 1996, kuid on valdavalt piirdunud suure edastusmahuga pikkade liinidega; püsiliiniturgusid hinnatakse uuesti allpool kirjeldatud viisil.

(3)

Teatavad püsiliiniteenuseid osutavad organisatsioonid olid kohustatud osutama neid teenuseid mittediskrimineerimise põhimõttel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiivile 97/33/EÜ telekommunikatsioonivõrkude vastastikuse sidumise kohta universaalteenuse ja koostoimevõime kindlustamiseks, mis rakendab avatud võrgu pakkumise (ONP) põhimõtteid, (2) ja nõukogu 5. juuni 1992. aasta direktiivile 92/44/EMÜ avatud võrgu pakkumise rakendamise kohta püsiliinidel; (3) nimetatud direktiivid on tunnistatud kehtetuks raamdirektiivi artikliga 26 alates 24. juulist 2003.

(4)

Sellele vaatamata kehtivad kohustused, mis tulenevad raamdirektiivi artiklist 27 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv)) (4) artiklist 16. Vastavalt universaalteenuse direktiivi artikli 16 lõikele 1 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ (elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv)) (5) artiklile 7 on senised kohustused jõus kuni asjaomaseid turgusid on uuesti hinnatud vastavalt raamdirektiivi artiklile 16 ja universaalteenuse direktiivi artikli 16 lõikele 3.

(5)

Raamdirektiivi artikli 16 lõike 4 kohaselt määrab riigi reguleeriv asutus, kes leiab, et asjaomasel turul ei toimi vaba konkurents, kindlaks olulise turujõuga ettevõtjad ja kehtestab neile kindlad reguleerivat laadi kohustused või säilitab juba kehtivad kohustused või muudab neid. Universaalteenuse direktiivi artikli 18 lõike 1 kohaselt määrab riigi reguleeriv asutus, kes leiab, et püsiliinide miinimumkogumi turul ei toimi vaba konkurents, kindlaks olulise turujõuga ettevõtjad ja kehtestab neile miinimumkogumi pakkumise kohustuse ja pakkumise tingimused. Vastavalt juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 5 lõikele 1 peavad riigi reguleerivad asutused soodustama asjakohast juurdepääsu ja võrkude sidumist ning vajaduse korral tagama vajaliku juurdepääsu ja võrkude sidumise ning võivad selleks kehtestada kohustusi.

(6)

Komisjon võttis 11. veebruaril 2003 vastu soovituse 2003/311/EÜ oluliste toote- ja teenuseturgude kohta, (6) milles loetletakse elektroonilise sidesektori olulised turud, mida riikide reguleerivad asutused peaksid analüüsima. Loetelu hõlmab hulgimüügi püsiliinide lõppsegmentide ja hulgimüügi püsiliinide magistraalsegmentide turgusid. Käesolevas soovituses käsitletud teenuste pakkumine, nimelt hulgimüügi püsiliinide ja osaliste püsiliinide pakkumine toimub nendel turgudel.

(7)

Hulgimüügi püsiliinide ja osaliste püsiliinide pakkumine toimub hulgimüügi püsiliinide lõppsegmentide turul ja piisava liinipikkuse korral ka hulgimüügi püsiliinide magistraalsegmentide turul, mida on käsitletud soovituses 2003/311/EÜ; riigi reguleeriv asutus otsustab, mis moodustab lõppsegmendi olenevalt siseriikliku turu võrkude topoloogiast.

(8)

Olulisi turge käsitlevas soovituses kirjeldatud püsiliiniteenuste miinimumkogum hõlmab 64 kbit/s, struktureerimata 2 Mbit/s ja struktureeritud 2Mbit/s püsiliinide pakkumist. Püsiliinide miinimumkogum on määratletud komisjoni 24. juuli 2003. aasta otsuses universaalteenuse direktiivi artiklis 18 osutatud ühtlustatud omadustega püsiliinide miinimumkogumi ja asjaomaste standardite kohta. (7)

(9)

Liikmesriikide esitatud teabest on ilmnenud probleemid seoses jaemüügi ja hulgimüügi püsiliinide ja osaliste püsiliinide taotluse rahuldamise tähtaja pikkuse ja selle erinevustega. See ei takista riikide reguleerivatel asutustel oluliste turgude hindamist vastavalt raamdirektiivi artiklile 16 ja universaalteenuse direktiivi artikli 16 lõikele 3.

(10)

Kui riikide reguleerivad asutused kooskõlas juurdepääsu käsitleva direktiivi artikliga 10 ja universaalteenuse direktiivi artikliga 18 ja VII lisaga kehtestavad teatavate püsiliiniteenuste osutamiseks mittediskrimineerimiskohustusi, kohaldatakse mittediskrimineerimise põhimõtet kõikide osutatavate teenuste oluliste osade suhtes, nagu taotlemine, ümberpaigutamine, taotluse rahuldamine, rikete kõrvaldamise aeg, teavitamine ja karistused; püsiliinilepingutes on kõige asjakohasem hõlmata need aspektid teenustaseme kokkuleppega; karistused võiks kokkuleppes asendada lepinguliste nõuete täitmatajätmise hüvitusega, kui see oleks liikmesriigi õiguslikus raamistikus sobivam.

(11)

Teenustasandi kokkulepe peaks sisaldama eelkõige lepingulisi taotluse rahuldamise tähtaegu, et selliste operaatorite hulgimüügi püsiliinide taotluse rahuldamise tähtajad oleksid samad kui operaatorite endi pakutavate teenuste puhul ja seega piisavalt palju lühemad jaeturgude taotluse rahuldamise tähtaegadest.

(12)

Püsiliinide üldiste tavakohaste taotluse rahuldamise tähtaegade avaldamine aitab riigi reguleerivatel asutustel tagada, et eelkõige mittediskrimineerimiskohustusega operaatorite pakutavate hulgimüügi püsiliinide ja osaliste püsiliinide suhtes kohaldatavad lepingulised taotluse rahuldamise tähtajad ei takistaks püsiliinide jaeturul konkureerivatel operaatoritel pakkuda oma klientidele sarnaseid taotluse rahuldamise tähtaegu. Seetõttu peaksid hulgimüügi püsiliinide lepingulised taotluse rahuldamise tähtajad võimaldama jaeturul konkureerivatel operaatoritel pakkuda nendel jaeturgudel püsiliiniteenust osutavate määratud operaatorite tavakohaseid taotluse rahuldamise tähtaegu. Tavakohastest taotluse rahuldamise tähtaegadest pikemad tähtajad jaeturgudel võiksid takistada elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste siseturu arengut; raamdirektiivi artikli 8 lõike 3 punkti a kohaselt on riikide reguleerivate asutuste ülesanne niisugused takistused kõrvaldada. Jaeturgude määratud operaatorite tavakohased taotluse rahuldamise tähtajad hõlmavad määratud operaatorite jaemüügi taotluste rahuldamise protsessi; vastavad hulgimüügi taotluste rahuldamise tähtajad peaksid seega olema lühemad.

(13)

Universaalteenuse direktiivi artikli 18 ja VII lisa kohaselt peavad riigi reguleerivad asutused tagama kindlaksmääratud ettevõtjate pakutava püsiliinide miinimumkogumi taotluse rahuldamise tüüpilise tähtaja avaldamise; käesoleva soovituse läbivaatamiseks võib komisjon vajada andmeid ka nende püsiliinide kohta, mis ei kuulu miinimumkogumisse.

(14)

Komisjon vaatab käesoleva soovituse läbi hiljemalt 31. detsembril 2005, et võtta arvesse tehnoloogia ja turgude muutusi.

(15)

Sidekomitee on avaldanud arvamust vastavalt raamdirektiivi artikli 22 lõikele 2,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.

Juurdepääsu käsitleva direktiivi artikli 10 või direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) artikli 18 ja VII lisa kohaselt püsiliiniteenust osutavale operaatorile (edaspidi “määratud operaator”) mittediskrimineerimise kohustust kehtestades või kehtima jättes peaksid riigi reguleerivad asutused:

a)

tagama, et lepingud sisaldavad rakendatavaid kokkuleppeid (edaspidi “teenustasandi kokkulepe”), mis hõlmavad kõiki osutatavate hulgimüügi püsiliini teenuste tahke, nagu taotlemine, ümberpaigutamine, taotluse rahuldamine, kvaliteet, rikete kõrvaldamise tähtaeg, teavitamine ja hoiatavad finantskaristused;

b)

tagama, et lepingulised hulgimüügi püsiliini taotluse rahuldamise tähtajad kõnealustes teenusetasandi kokkulepetes on iga liinitüübi puhul võimalikult lühikesed. Hulgimüügitasandi lepingulised taotluse rahuldamise tähtajad peaksid olema igal juhul lühemad kui jaeturgude määratud operaatorite tavakohased taotluse rahuldamise tähtajad. Jaeturgude määratud operaatorite tavakohased 64 kbit/s, 2 Mbit/s struktureerimata, 2 Mbit/s struktureeritud ja 34 Mbit/s struktureerimata püsiliinide taotluse rahuldamise tähtajad esitatakse lisas.

Lisas esitatud tavakohaste tähtaegade arvutamise meetodit peetakse sobivaks, et võtta arvesse erinevate liikmesriikide erinevate määratud operaatorite võrgustruktuuride ja taotluse rahuldamise korra lubatud erinevusi;

c)

tagama, et lõike a kohaselt lepingutes ettenähtud finantskaristusi kohaldatakse eelkõige liinide taotluse rahuldamisega hilinemise korral ja need koosnevad kindlaksmääratud summast iga taotletud liini osas hilinetud päeva kohta; samuti peab lepingus olema sätestatud, et summa ei kuulu maksmisele, kui määratud operaator esitab tõendi, et hilinemise põhjus ei olene temast;

d)

tagama, et käesoleva soovituse läbivaatamise ettevalmistamiseks vajalikku teavet esitatakse vastavalt direktiivi 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) artikli 5 lõikele 1, ja edastama nimetatud teabe komisjonile vastavalt raamdirektiivi artikli 5 lõikele 2.

2.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

(2)  EÜT L 199, 26.7.1997, lk 32. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 98/61/EÜ (EÜT L 268, 3.10.1998, lk 37).

(3)  EÜT L 165, 19.6.1992, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/80/EÜ (EÜT L 14, 20.1.1998, lk 27).

(4)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

(5)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.

(6)  ELT L 114, 8.5.2003, lk 45.

(7)  ELT L 186, 25.7.2003, lk 43.


LISA

LIIKMESRIIKIDE PÜSILIINIDEGA SEOTUD ANDMED JA MEETODID

Meetodid

Lepinguliste taotluse rahuldamise tähtaegade soovituslike piirmäärade arvutamise meetod põhineb liikmesriikides leitud altpoolt kolmandal väärtusel ja selle eesmärk on ühtlustada erinevate liikmesriikide võrgustruktuuride ja taotluse rahuldamise korra põhjendatud erinevusi. Nimetatud meetodi ja allpool esitatud andmete põhjal on saadud määratud operaatorite pakutavate püsiliiniteenuste jaoks järgmised tavakohased taotluse rahuldamise tähtajad:

1.

64 kbit/s püsiliinid – 18 kalendripäeva

2.

2 Mbit/s struktureerimata püsiliinid – 30 kalendripäeva

3.

2 Mbit/s struktureeritud püsiliinid – 33 kalendripäeva

4.

34 Mbit/s struktureerimata püsiliinid – 52 kalendripäeva

Liikmesriikide püsiliiniteenuste taotluse rahuldamise tähtajad

Komisjon on saanud liikmesriikidelt tähtaegade andmeid nende püsiliinide kohta, mille operaatori on riigi reguleeriv asutus tunnistanud olulise turujõuga ettevõtjaks vastavalt direktiivi 92/44/EMÜ artikli 11 lõike 1 punktile a, võttes aluseks 2002. aasta püsiliiniaruande jaoks koostatud küsimustiku. (1) Andmed on saadud 2003. aasta septembriks. Taotluse rahuldamise aeg on ajavahemik, mida arvestatakse alates kuupäevast, millal kasutaja esitas kindla taotluse püsiliini saamiseks, ja mille jooksul on 95 % sama liiki püsiliine tarbijale ühendatud. (2)  (3)

64 kbit/s püsiliinid

Image

2 Mbit/s struktureerimata püsiliinid

Image

2 Mbit/s struktureeritud püsiliinid

Image

34 Mbit/s struktureerimata püsiliinid

Image


(1)  2001. aasta aruanne on kättesaadav võrguaadressil http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/51/EÜ artikli 2 lõige 3 (EÜT L 295, 29.10.1997, lk 23).

(3)  Luksemburg esitas 2002. aasta kohta üksnes poolaastaandmed. Siin esitatakse andmed mõlema poolaasta kohta. Vajaduse korral on tavakohase tähtaja arvutamiseks kogu aasta ülempiirina arvestatud suuremat poolaasta väärtust.

Austriat käsitlevad andmed: andmed hõlmavad jae- ja hulgimüügi püsiliine; statistika on kooskõlas direktiiviga (95 % taotluse rahuldamise tähtaegadest), andmed hõlmavad ka taotlusi kohtades, kus infrastruktuur tuleb rajada; 2 Mbit/s liinide puhul pole eristatud struktureeritud ja struktureerimata liine; 34 Mbits/s ja 155 Mbit/s valimid on liiga väikesed usaldusväärse statistika tegemiseks; teatavad klientide põhjustatud viivitused, klientide taotletud tähtaja muutused (tavakohaseid taotluste rahuldamisi pole) ja projektitaotluste muutused on välja jäetud; taotluse rahuldamise ajad on arvutatud alates allkirjastatud lepingu vastuvõtu päevast, kui pole kokku lepitud muud kuupäeva (vt klientide põhjustatud viivitused).


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/45


KOMISJONI OTSUS,

26. jaanuar 2005,

millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ seoses likvideerimis- ja vaktsineerimiskavade lõpetamisega Alam-Saksi ja Nordrhein-Westfaleni liidumaades ning likvideerimiskava lõpetamisega Saarimaa liidumaal (Saksamaa)

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 119 all)

(Ainult saksa- ja prantsuskeelsed tekstid on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/58/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1 ja artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade katku vastu võitlemise ühe meetmena võttis komisjon 27. veebruaril 2003. aastal vastu otsuse 2003/135/EÜ, millega kiidetakse heaks metssigadel esineva sigade katku likvideerimise ja metssigade erakorralise vaktsineerimise kavad Saksamaa Alam-Saksi, Nordrhein-Westfaleni, Rheinland-Pfalzi ja Saarimaa liidumaades. (2)

(2)

Komisjon võttis 12. veebruaril 2004. aastal vastu otsuse 2004/146/EÜ, millega muudetakse otsust 2003/135/EÜ ning lõpetatakse metssigade sigade katku vastu vaktsineerimise kava Saarimaal ja pikendatakse vaktsineerimise kava Rheinland-Pfalzis.

(3)

Saksamaa ametiasutused on teavitanud komisjoni haiguse hiljutisest arengust metssigadel Alam-Saksis, Nordrhein-Westfalenis ja Saarimaal. Kõnealusest teabest ilmneb, et metssigadel esinev sigade katk on edukalt likvideeritud ning et nimetatud liidumaades ei ole heakskiidetud likvideerimis- ja vaktsineerimiskavasid enam vaja kohaldada.

(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta otsust 2003/135/EÜ.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/135/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Punktis 1:

lõiked A, B ja D jäetakse välja,

tekst “C) Rheinland-Pfalz” asendatakse tekstiga “Rheinland-Pfalz”.

b)

Punktis 2:

lõiked A ja B jäetakse välja,

tekst “C) Rheinland-Pfalz” asendatakse tekstiga “Rheinland-Pfalz”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile ja Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 53, 28.2.2003, lk 47. Otsust on muudetud otsusega 2004/146/EÜ (ELT L 49, 19.2.2004, lk 42).


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/46


KOMISJONI OTSUS,

26. jaanuar 2005,

millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Slovakkias

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 127 all)

(Ainult slovakikeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/59/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõike 1 teist lõiku ja artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

2004. aastal esines sigade katku Slovakkia teatavate piirkondade metssigade populatsioonis. Et reageerida sigade katku puhangutele, on komisjon vastu võtnud otsused 2004/375/EÜ, (2) 2004/625/EÜ (3) ja 2004/831/EÜ, (4) millega muudetakse komisjoni 18. juuli 2003. aasta otsust 2003/526/EÜ, mis käsitleb sigade katkuga seotud kaitsemeetmeid teatavates liikmesriikides, (5) millega nähti ette teatavad täiendavad haigusetõrjemeetmed.

(2)

Slovakkia on käivitanud ka intensiivse seireprogrammi metssigadel esineva katku uurimiseks kogu riigis ja eelkõige nakatunud piirkonnas. Programm alles kestab.

(3)

Seoses sellega on Slovakkia esitanud heakskiitmiseks kava sigade katku likvideerimiseks metssigadel järgmistes rajooni veterinaar- ja toiduametite piirkondades: Trnava (Piešťany, Hlohoveci ja Trnava rajoon), Levice (Levice rajoon), Nitra (Nitra ja Zlaté Moravce rajoon), Topol’čany (Topol’čany rajoon), Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhomi rajoon), Trenčín (Trenčíni ja Bánovce nad Bebravou rajoon), Prievidza (Prievidza ja Partizánske rajoon), Púchov (Púchovi ja Ilava rajoon), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja Banská Štiavnica rajoon), Zvolen (Zvoleni ja Detva rajoon), Banská Bystrica (Banská Bystrica ja Brezno rajoon), Lučenec (Lučeneci ja Poltári rajoon), Krupina ja Veľký Krtíš.

(4)

Lisaks sellele kavatseb Slovakkia korraldada metssigade vaktsineerimise Trenčíni, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvoleni, Krupina, Detva, Veľký Krtíši, Lučeneci ja Poltári rajoonis ning on heakskiitmiseks esitanud ka erakorralise vaktsineerimise kava.

(5)

Slovakkia ametiasutused on andnud loa kasutada metssigade immuniseerimiseks sigade katku nõrgestatud elusvaktsiini (C-tüvi), mida manustatakse sööda abil.

(6)

Slovakkia esitatud kavad nimetatud piirkondade metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja nende metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks on läbi vaadatud ja vastavad direktiivile 2001/89/EÜ.

(7)

Läbipaistvuse huvides on vaja käesolevas otsuses sätestada geograafilised piirkonnad, kus haiguse likvideerimise ja erakorralise vaktsineerimise kavasid rakendatakse.

(8)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Slovakkia esitatud kava metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks lisa punktis 1 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 2

Kiidetakse heaks Slovakkia esitatud kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks lisa punktis 2 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 3

Slovakkia võtab viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldab need. Slovakkia teatab sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Slovaki Vabariigile.

Brüssel, 26. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 118, 23.4.2004, lk 72.

(3)  ELT L 280, 31.8.2004, lk 36.

(4)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 61.

(5)  ELT L 183, 22.7.2003, lk 46. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/831/EÜ.


LISA

1.   Piirkonnad, kus rakendatakse likvideerimiskava

Rajooni veterinaar- ja toiduametite järgmistel territooriumidel: Trnava (Piešťany, Hlohoveci ja Trnava rajoon), Levice (Levice rajoon), Nitra (Nitra ja Zlaté Moravce rajoon), Topol’čany (Topol’čany rajoon), Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhomi rajoon), Trenčín (Trenčíni ja Bánovce nad Bebravou rajoon), Prievidza (Prievidza ja Partizánske rajoon), Púchov (Púchovi ja Ilava rajoon), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja Banská Štiavnica rajoon), Zvolen (Zvolen ja Detva rajoon), Banská Bystrica (Banská Bystrica ja Brezno rajoon), Lučenec (Lučeneci ja Poltári rajoon), Krupina ja Veľký Krtíš.

2.   Piirkonnad, kus rakendatakse erakorralise vaktsineerimise kava

Trenčíni, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvoleni, Krupina, Detva, Veľký Krtíši, Lučeneci ja Poltári rajooni territoorium.


Parandused

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/48


Nõukogu 15. novembri 2004. aasta otsuse 2004/783/EÜ (regioonide komitee nelja Itaalia liikme ja kolme Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 346, 23. november 2004 )

Leheküljel 9:

a)

Otsuse pealkiri

asendatakse

:

järgmisega

:

b)

Teine lõik

asendatakse

:

“(2)

Regioonide komitees on vabanenud neli liikmekohta ja kolm asendusliikme kohta seoses liikmete Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT), Salvatore TATARELLA (IT) ja Riccardo VENTRE (IT) ning asendusliikmete Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT) ja Roberto PELLA (IT), ametiaja lõppemisega, millest teatati nõukogule 7. oktoobril 2004,”

järgmisega

:

“(2)

Regioonide komitees on vabanenud kolm liikmekohta ja neli asendusliikme kohta seoses liikmete Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT) ja Riccardo VENTRE (IT) ning asendusliikmete Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT), Roberto PELLA (IT) ja Salvatore TATARELLA (IT) ametiaja lõppemisega, millest teatati nõukogule 7. oktoobril 2004,”

Leheküljel 10, ainus artikkel:

a)

Punktis a: Savino Antonio SANTARELLAT käsitlev punkt 3 jäetakse välja.

b)

Punktis b: lisatakse järgmine punkt 4:

“4.

Savino Antonio SANTARELLA,

Sindaco di Candela,

asendab Salvatore TATARELLAT”