ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 396

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
31. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2269/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2340/2002 ja (EÜ) nr 2347/2002 aastal 2004 ühinenud uute liikmesriikide süvamereliikide püügivõimaluste osas

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2270/2004, 22. detsember 2004, millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

4

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2271/2004, 22. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

13

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2272/2004, 22. detsember 2004, millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 769/2002 Hiina Rahvavabariigist pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Indiast või Taist saadetud kumariini impordile, olenemata sellest kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte

18

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2273/2004, 22. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 2728/94 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2274/2004, 30. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2275/2004, 30. detsember 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo tollimaksu vähendamiseks

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2276/2004, 30. detsember 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2277/2004, 30. detsember 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2278/2004, 30. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2759/1999, millega sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2279/2004, 30. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 teatavate Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide osas

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2280/2004, 30. detsember 2004, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/927/EÜ:
Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, mis näeb ette Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetluse kohaldamist kõnealuse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega hõlmatud teatud valdkondade suhtes

45

 

*

2004/928/EÜ:
Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta

47

 

 

Komisjon

 

*

2004/929/EÜ:
Komisjoni otsus, 22. detsember 2004, millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, lepinguliste töötajate ja ajutiste töötajate, samuti mõnede kümnes uues liikmesriigis kõige rohkem 15 kuuks tööle jäävate ametnike töötasu suhtes alates 2004. aasta 1. veebruarist, 1. märtsist, 1. aprillist, 1. maist ja 1. juunist kohaldatavaid paranduskoefitsiente

49

 

*

2004/930/EÜ:
Komisjoni otsus, 28. detsember 2004, ühenduse rahalise toetuse eraldamise kohta liikmesriikide kavandatud meetmetele kontroll-, inspekteerimis- ja järelevalveprogrammide rakendamiseks aastal 2004 (teine osamakse) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5310 all)

51

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

2004/931/ÜVJP:
Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL Kinshasa/1/2004, 9. detsember 2004, Kinshasas (Kongo DV) toimuva ELi politseimissiooni EUPOL Kinshasa juhi ametisse nimetamise kohta

61

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2269/2004,

20. detsember 2004,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2340/2002 ja (EÜ) nr 2347/2002 aastal 2004 ühinenud uute liikmesriikide süvamereliikide püügivõimaluste osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (2003. aasta ühinemisakt), (1) eriti selle artikli 57 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

2003. aasta ühinemisaktis ei tehtud kohandusi nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 2340/2002, millega määratakse kindlaks süvamere kalavarude püügivõimalused 2003. ja 2004. aastaks, (2) et jaotada uutele liikmesriikidele süvamereliikide püügivõimalused. Seetõttu on vaja 2004. aastal ühinenud liikmesriikidele jaotada sellised püügivõimalused, mis 2002. aasta kalapüügistruktuuri aluseks võttes võimaldavad nende liikmesriikide kaluritel oma tegevust jätkata.

(2)

Püügivõimaluste jaotamise tulemusel ei tohiks enne 1. maid 2004 seaduslikult püütud saakide suhtes kohaldada nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (3) (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) artikli 23 lõike 1, nõukogu 6. mai 1996. aasta määruse (EÜ) nr 847/96 (millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel) (4) artikli 5 või nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (5) artikli 26 kohaseid kvootide vähendamisi.

(3)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused, (6) sätestatakse märkimisväärses koguses süvamereliike lossida võiva laevastiku võimsuse ja mahutavuse ülemmäärad ning määratakse kindlaks nende ülemmäärade kehtestamise võrdlusperiood, nimelt kolm aastat enne selle jõustumist. Nende ülemmäärade kehtestamise võrdlusperioodi hulka on vaja arvata ka viimased aastad, et uute liikmesriikide kaluritel oleks võimalik oma tegevust jätkata.

(4)

Nõukogu määruste (EÜ) nr 2340/2002 ja (EÜ) nr 2347/2002 kohaldamiseks 2004. aastal ühinenud liikmesriikidele nende ühinemise päevast alates on möödapääsmatu, et käesolev määrus jõustub 1. mail 2004. aastal.

(5)

Määrusi (EÜ) nr 2340/2002 ja (EÜ) nr 2347/2002 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2340/2002 muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 3a

1.   2004. aastal ühinenud liikmesriikide laevade saak 1. jaanuarist1. maini 2004 arvatakse I lisas toodud kvoodist maha.

2.   Hiljemalt 15 päeva pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas esitavad lõikes 1 nimetatud liikmesriigid komisjonile andmed oma 2004. aasta 1. jaanuarist kuni 1. maini püütud saagi suuruse kohta.”

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 23 lõiget 1, määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 5 ja 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (7) artiklit 26 ei kohaldata 2004. aastal ühinenud liikmesriikide laevade poolt enne 1. maid 2004 püütud saagi suhtes, mille kogus ületab käesoleva määruse I lisas kindlaksmääratud kvooti.”

(7)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59."

3.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 2347/2002 artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

“3.   Erandina lõikest 1 arvutavad 2004. aastal ühinenud liikmesriigid välja oma laevade koguvõimsuse ja kogumahutavuse, kui need on aastatel 2000, 2001 või 2002 lossinud üle 10 tonni mis tahes süvamereliikide segu. Need koondväärtused edastatakse komisjonile.”

Artikkel 3

Käseolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

P. VAN GEEL


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 1.

(2)  EÜT L 356, 31.12.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(5)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(6)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 2340/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Süsisaba vööndis V, VI, VII, XII käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“5. Liik

:

Süsisaba

Aphanopus carbo

Vöönd

:

V, VI, VII, XII (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

Saksamaa

37

Eesti

32

Hispaania

185

Prantsusmaa

2 600

Iirimaa

93

Läti

207

Leedu

2

Poola

2

Ühendkuningriik

185

Muud (1)

10

EG

3 353”

2.

Kalju-tömppeakala vööndis Vb, VI, VII käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“23. Liik

:

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Vöönd

:

Vb, VI, VII (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

Saksamaa

10

Eesti

78

Hispaania

86

Prantsusmaa

4 396

Iirimaa

346

Läti

0

Leedu

101

Poola

51

Ühendkuningriik

258

Muud (2)

10

5 336”

3.

Sinist molvat vööndis VI, VII käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“31. Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Vöönd

:

VI, VII (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

Saksamaa

39

Eesti

6

Hispaania

122

Prantsusmaa

2 788

Iirimaa

10

Leedu

2

Poola

1

Ühendkuningriik

709

Muud (3)

10

3 687”


(1)  Ainult kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi all lubatud.

(2)  Ainult kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi all lubatud.

(3)  Ainult kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi all lubatud.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/4


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2270/2004,

22. detsember 2004,

millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühise kalanduspoliitika kohase kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (1) ja eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 4 kohaselt peab nõukogu vastu võtma meetmed, mida on vaja, et tagada juurdepääs vetele ja varudele ning säästev kalandustegevus, võttes muu hulgas arvesse kättesaadavaid teadussoovitusi.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 kohaselt on nõukogul kohustus kehtestada kalapüügiliikide või kalapüügiliikide rühmade lõikes kalapüügivõimalused ja jaotada need ettenähtud tingimuste kohaselt.

(3)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (RMN) värskeimad teadussoovitused näitavad, et teatavaid süvamere kalavarusid ei püüta säästvalt ja et nende kalavarude jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks nende varude osas vähendada püügivõimalusi.

(4)

Lisaks sellele on RMNi andmete kohaselt atlandi karekala püük RMNi VII püügipiirkonnas üleliia suur. Samuti nähtub teaduslikest andmetest, et atlandi karekala varud on VI püügipiirkonnas suuresti ammendunud, ja teatavatel aladel on täheldatud selle liigi ohustatud kogumeid. Seetõttu on asjakohane keelata atlandi karekala püük nendel aladel.

(5)

Ühendus on osaline Kirde-Atlandi kalanduskonventsioonis, mille raames on soovitatud piirata teatavatele süvamereliikidele avalduvat püügikoormust. Seetõttu peaks ühendus seda soovitust rakendama.

(6)

Kvootide tõhusaks haldamiseks tuleks kehtestada eritingimused, mille kohaselt püük peab toimuma.

(7)

Nõukogu 1996. aasta 6. mai määruse (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (2) artikli 2 kohaselt on vaja ära märkida, milliste varude suhtes kohaldatakse nimetatud määruses sätestatud mitmesuguseid meetmeid.

(8)

RMNi teadussoovitused, mis käsitlevad enamikku süvamereliikidest, näitavad, et püügikoormust tuleks vähendada. Süvamereliikide püüdmiseks kasutatavate laevade kasutamist piiravate erimeetmete puudumisel on seetõttu asjakohane muuta lubatud püügikoormust, kohandades kalalaevastiku võimsust teadussoovituste kohaselt.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed tuleks kehtestada vastavalt RMNi püügipiirkondadele, mis on määratletud nõukogu 17. detsembri 1991. aasta määruses (EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (3) ja KAIK (Kesk-Atlandi Idaosa Kalanduskomitee) piirkondadele, mis on määratletud nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2597/95 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades. (4)

(10)

Kalapüügivõimalusi tuleks kasutada kooskõlas asjakohaste ühenduse õigusaktidega, eeskätt komisjoni 20. mai 1987. aasta määrusega (EMÜ) nr 1381/87, millega kehtestatakse kalalaevade tähistamist ja dokumenteerimist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, (5) nõukogu 22. septembri 1983. aasta määrusega (EMÜ) nr 2807/83, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, (6) nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav järelevalvesüsteem, (7) nõukogu 18. detsembri 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 88/98, millega kehtestatakse teatavad tehnilised meetmed Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi vete kalavarude kaitseks, (8) nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 1627/94, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted (9) ja nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 850/98, mis käsitleb kalavarude kaitset noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu. (10)

(11)

Ühenduse kaluritele elatusvahendite tagamiseks on tähtis avada kõnealused püügipiirkonnad 1. jaanuaril 2005. Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest tähtajast, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduste asutamislepingute juurde kuuluva protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalaliikide varude osas ühenduse vetes ja teatavates ühendusevälistes vetes asuvate piirkondade lõikes, kus on vajalikud püügipiirangud, ja eritingimused püügivõimaluste kasutamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses tähendab “süvamere kalapüügiluba” nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (11) artiklis 3 osutatud kalapüügiluba.

2.   RMNi ja KAIK piirkonnad on määratletud vastavalt määrustes (EMÜ) nr 3880/91 ja (EÜ) nr 2597/95.

Artikkel 3

Kalapüügivõimaluste kehtestamine

Ühenduse laevadele kehtestatud kalapüügivõimalused süvemereliikide varude osas on esitatud lisas.

Artikkel 4

Liikmesriikidevaheline jaotus

Lisas sätestatud liikmesriikidevaheline kalapüügivõimaluste jaotus ei piira:

a)

määruse (EMÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohaseid vahetusi;

b)

määruse (EMÜ) nr 2487/93 artikli 21 lõike 4 ja artikli 32 lõike 2 ning määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 kohaseid ümberjaotusi;

c)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohast täiendavate lossitavate koguste lubamist;

d)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 kohast koguste peatamist;

e)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 kohaseid mahaarvamisi.

Artikkel 5

Kvootide paindlikkus

Määruse (EÜ) nr 847/96 kohaldamisel käsitletakse kõiki käesoleva määruse lisas sisalduvaid kvoote “analüütiliste” kvootidena.

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõikes 2 sätestatud meetmeid kõnealuste kvootide suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 6

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

Käesoleva määrusega kehtestatud kalapüügivõimalustega hõlmatud varudest pärinevaid kalu võib hoida pardal või lossida üksnes juhul, kui need püüti sellise liikmesriigi laevaga, kelle kvoot ei ole ammendunud. Kõik lossitud kogused arvatakse kvoodist maha.

Esimest lõiku ei kohaldata määruse (EÜ) nr 850/98 kohaste teadusuuringute raames püütud saakide suhtes, mida ei arvata kvoodist maha.

Artikkel 7

Atlandi karekala

1.   Atlandi karekala kaitsealad on määratletud järgmiste merepiirkondadena:

a)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 8° 30′ W

 

56° 23′ N, 8° 30′ W

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

b)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

55° 30′ N, 15° 49′ W

 

53° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 15° 49′ W

c)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

55° 00′ N, 13° 51′ W

 

55° 00′ N, 10° 37′ W

 

54° 15′ N, 10° 37′ W

 

53° 30′ N, 11° 50′ W

 

53° 30′ N, 13° 51′ W

Neid punkte ja vastavaid loksodroome ning laeva asukohti mõõdetakse standardi WGS84 kohaselt.

2.   Liikmesriigid tagavad süvamere kalapüügiluba omavate laevade nõuetekohase järelevalve kalapüügi seirekeskuste poolt, kellel on süsteem laevade lõikes 1 määratletud piirkondadesse sisenemise, sealt läbisõidu ja väljumise tuvastamiseks ning registreerimiseks.

3.   Lõikes 1 määratletud piirkondadesse sisenenud süvamere kalapüügiluba omavad laevad ei hoia pardal ega laadi ümber atlandi karekala ega lossi atlandi karekala sellise püügireisi lõpus, välja arvatud kui:

kõik pardal olevad püünised on läbisõidu jooksul soritud ja stoovitud vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 20 lõikes 1 sätestatud tingimustele,

keskmine kiirus läbisõidu jooksul on vähemalt 8 sõlme.

Artikkel 8

Püügikoormuse piirang ja sellega seotud kalavarude majandamise tingimused

Iga liikmesriik tagab, et 2005. aastaks ei ole keskmise püügikoormuse tase, mõõdetuna sadamast äraoleku kilovatt-püügipäevades, süvamere kalapüügiluba omava laeva kohta üle 90 % tema laevade nende reiside 2003. aasta keskmisest püügikoormuse tasemest, mil omati süvamere kalapüügiluba ja püüti nõukogu määruse (EÜ) nr 2347/2002 I ja II lisas loetletud süvamere kalaliike, välja arvatud põhjaatlandi hõbekala.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(3)  EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003 lk 1).

(4)  EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(5)  EÜT L 132, 21.5.1987, lk 9.

(6)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1965/2001 (EÜT L 268, 9.10.2001, lk 23).

(7)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(8)  EÜT L 9, 15.1.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 812/2004 (ELT L 150, 30.4.2004, lk 12).

(9)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(10)  EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 602/2004 (ELT L 97, 1.4.2004, lk 30).

(11)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6.


LISA

1. osa

Liikide ja liigirühmade määratlus

Igas piirkonnas viidatakse kalavarudele liikide ladinakeelsete nimetuste tähestikulises järjekorras, nagu allpool esitatud. Käesoleva määruse kohaldamiseks on allpool esitatud ka üldnimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabel.

Üldnimetus

Teaduslik nimetus

Süsisaba

Aphanopus carbo

Limapealased

Beryx spp.

Kihv

Brosme brosme

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Sinine molva

Molva dypterigia

Niituimluts

Phycis blennoides

Besuugo

Pagellus bogaraveo

Mõiste “deep sea sharks” hõlmab järgmistesse liikidesse kuuluvaid haisid: portugali süvahai (Centroscymnus coelolepis), hall lühiogahai (Centrophorus squamosus), pikk-koonhai (Deania calceus), šokolaadogahai (Dalatias licha), suur tumehai (Etmopterus princeps), harilik tumehai (Etmopterus spinax), must koletishai (Centroscyllium fabricii), kare ogahai (Centrophorus granulosus), mustsuu-koerhai (Galeus melastomus), hiir-saagrai (Galeus murinus), islandi koerhailane (Apristuris spp.).

2. osa

Püügipiirangutega piirkondades ühenduse laevadele kehtivad aastased kalapüügivõimalused liikide ja piirkondade lõikes (elusmassi tonnides)

Kõik viited tähistavad RMNi allpiirkondi, kui ei ole määratud teisiti.

Liik

:

süvamerehaid

Piirkonnad

:

V, VI, VII, VIII, IX (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

161

 

Hispaania

767

 

Eesti

10

 

Prantsusmaa

2 775

 

Iirimaa

448

 

Leedu

10

 

Poola

10

 

Portugal

1 044

 

Ühendkuningriik

1 538

 

6 763

 


Liik

:

süvamerehaid

Piirkond

:

X (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Portugal

14

 

14

 


Liik

:

süvamerehaid ja Deania histricosa ning Deania profondorum

Piirkond

:

XII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

169

 

Prantsusmaa

54

 

Iirimaa

10

 

Ühendkuningriik

10

 

243

 


Liik

:

süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkonnad

:

I, II, III, IV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

10

 

Prantsusmaa

10

 

Ühendkuningriik

10

 

30

 


Liik

:

süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkonnad

:

V, VI, VII, XII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

35

Hispaania

173

Eesti

17

Prantsusmaa

2 433

Iirimaa

87

Läti

113

Leedu

1

Poola

1

Ühendkuningriik

173

Muud (1)

9

3 042


Liik

:

süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkonnad

:

VIII, IX, X (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

13

 

Prantsusmaa

31

 

Portugal

3 956

 

4 000

 


Liik

:

süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkond

:

KAIK 34.1.2. (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Portugal

4 285

 

4 285

 


Liik

:

limapealased

Beryx spp.

Piirkonnad

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

74

 

Prantsusmaa

20

 

Iirimaa

10

 

Portugal

214

 

Ühendkuningriik

10

 

328

 


Liik

:

kihv

Brosme brosme

Piirkonnad

:

I, II, XIV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

10

Prantsusmaa

10

Ühendkuningriik

10

Muud (2)

5

35


Liik

:

kihv

Brosme brosme

Piirkond

:

III (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

20

 

Rootsi

10

 

Saksamaa

10

 

40

 


Liik

:

kihv

Brosme brosme

Piirkond

:

IV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

85

Saksamaa

26

Prantsusmaa

60

Rootsi

9

Ühendkuningriik

128

Muud (3)

9

317


Liik

:

kihv

Brosme brosme

Piirkonnad

:

V, VI, VII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

9

Hispaania

29

Prantsusmaa

353

Iirimaa

34

Ühendkuningriik

170

Muud (4)

9

604


Liik

:

kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkonnad

:

I, II, IV, Va (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

2

 

Saksamaa

2

 

Prantsusmaa

14

 

Ühendkuningriik

2

 

20

 


Liik

:

kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkond

:

III (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

1 504

 

Saksamaa

9

 

Rootsi

77

 

1 590

 


Liik

:

kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkonnad

:

Vb, VI, VII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

9

Eesti

73

Hispaania

74

Prantsusmaa

3 736

Iirimaa

294

Läti

32

Leedu

131

Poola

676

Ühendkuningriik

219

Muud (5)

9

5 253


Liik

:

kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkonnad

:

VIII, IX, X, XII, XIV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

47

 

Hispaania

5 165

 

Prantsusmaa

238

 

Iirimaa

10

 

Ühendkuningriik

21

 

Läti

83

 

Leedu

10

 

Poola

1 616

 

7 190

 


Liik

:

atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkonnad

:

VI (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

10

 

Prantsusmaa

58

 

Iirimaa

10

 

Ühendkuningriik

10

 

88

 


Liik

:

atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkond

:

VII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

9

Prantsusmaa

866

Iirimaa

255

Ühendkuningriik

9

Muud (6)

9

1 148


Liik

:

atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkonnad

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

10

 

Prantsusmaa

52

 

Iirimaa

14

 

Portugal

16

 

Ühendkuningriik

10

 

102

 


Liik

:

sinine molva

Molva dypterygia

Piirkonnad

:

II, IV, V (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

9

Saksamaa

9

Prantsusmaa

52

Iirimaa

9

Ühendkuningriik

31

Muud (7)

9

119


Liik

:

sinine molva

Molva dypterygia

Piirkond

:

III (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Taani

10

 

Saksamaa

5

 

Rootsi

10

 

25

 


Liik

:

sinine molva

Molva dypterygia

Piirkonnad

:

VI, VII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

33

Eesti

5

Hispaania

104

Prantsusmaa

2 371

Iirimaa

9

Leedu

2

Poola

1

Ühendkuningriik

603

Muud (8)

9

3 137


Liik

:

besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkonnad

:

VI, VII, VIII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

238

Prantsusmaa

12

Iirimaa

9

Ühendkuningriik

30

Muud (9)

9

298


Liik

:

besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkond

:

IX (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

850

 

Portugal

230

 

1 080

 


Liik

:

besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkond

:

X (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

10

 

Portugal

1 116

 

Ühendkuningriik

10

 

1 136

 


Liik

:

niituimluts

Phycis blennoides

Piirkonnad

:

I, II, III, IV (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

10

 

Prantsusmaa

10

 

Ühendkuningriik

16

 

36

 


Liik

:

niituimluts

Phycis blennoides

Piirkonnad

:

V, VI, VII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Saksamaa

10

 

Hispaania

588

 

Prantsusmaa

356

 

Iirimaa

260

 

Ühendkuningriik

814

 

2 028

 


Liik

:

niituimluts

Phycis blennoides

Piirkonnad

:

VIII, IX (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Hispaania

242

 

Prantsusmaa

15

 

Portugal

10

 

267

 


Liik

:

niituimluts

Phycis blennoides

Piirkonnad

:

X, XII (ühenduse veed ja rahvusvahelised veed)

Prantsusmaa

10

 

Portugal

43

 

Ühendkuningriik

10

 

63

 


(1)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(2)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(3)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(4)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(5)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(6)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(7)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(8)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(9)  Üksnes kaaspüük. Sihtpüük ei ole selle kvoodi raames lubatud.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/13


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2271/2004,

22. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse huvides on peatada täielikult või osaliselt ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavatelt uutelt toodetelt, mis ei ole kantud nõukogu 27. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1255/96 (millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud) lisasse. (1)

(2)

Mitmed nimetatud määruses osutatud tooted tuleks lisas esitatud nimekirjast välja jätta, sest nende puhul ei ole ühise tollitariifistiku ühepoolse tollimaksu peatamine enam ühenduse huvides või nende kirjeldust on vaja muuta seoses tehnoloogia muutumisega.

(3)

Tooteid, mille kirjeldusi on vaja muuta, tuleks vaadelda kui uusi tooteid.

(4)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1255/96,

(5)

Kuna käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005, peaks see viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa muudetakse järgmiselt:

1.

käesoleva määruse I lisas esitatud tooted kantakse määruse (EÜ) nr 1255/96 lisasse;

2.

määruse (EÜ) nr 1255/96 lisast kustutatakse tooted, mille koodid on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT L 158, 29.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1241/2004 (ELT L 238, 8.7.2004, lk 1).


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr (%)

ex 2005 90 80

70

Bambusevõrsed, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendites netomassiga üle 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Sojavalgu isolaat, mis sisaldab kaltsiumfosfaati vähemalt 6,6 %, kuid mitte üle 8,6 % massist

0

ex 2309 90 99

20

Kaltsium-naatriumfosfaat, fluorisisaldusega vähemalt 0,005 %, kuid mitte üle 0,2 % kuiva veevaba toote massist, [kasutamiseks loomasööda lisaainete tootmisel] (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-triklorobenseen

0

ex 2908 90 00

40

3-nitro-p-kresool

0

ex 2914 70 00

50

3'-kloropropiofenoon

0

ex 2919 00 90

30

Alumiinium hüdroksübis[2,2'-metüleenbis(4,6-di-tert-butüülfenüül)fosfaat]

0

ex 2922 29 00

15

N-metüül-2-(3,4-dimetoksüfenüül)etüülamiin

0

ex 2924 29 95

75

3-amino-p-anisaniliid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimetüülamino)prop-2-enoüül]fenüül}-N-etüülatsetamiid

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metüülpentaan-2-oksimino)silaan

0

ex 2929 90 00

20

Etüül-isotsüanoatsetaat

0

ex 2931 00 95

84

Metüülbis(4-metüülpentaan-2-oksimino)vinüülsilaan

0

ex 2932 99 85

20

(2-butüülbensofuraan-3-üül) (4-hüdroksü-3,5-dijodofenüül)ketoon

0

ex 2933 19 90

20

4-amino-1-metüül-3-propüülpürasool-5-karboksamiid

0

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometüül)-5,6-dihüdro[1,2,4]triasolo[4,3-a]= pürasiin-7(8H)-üül]-1-(2,4,5-trifluorofenüül)butüül-2-ammooniumfosfaadi monohüdraat

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-hüdroksü-L-proliin

0

ex 2933 99 90

85

Pürrolidiin

0

ex 2934 99 90

80

Oblimerseen naatrium (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Peegeldumisvastane kate, mis koosneb muudetud metakrüülpolümeerist, polümeerisisaldusega kuni 10 % massist, lahusena 2-metoksü-1-metüületüülatsetaadis ja 1-metoksüpropaan-2-oolis

0

ex 3707 90 90

20

Peegeldumisvastane kate, mis koosneb kromoforirühmadega muudetud hüdroksüstüreeni ja metüülmetakrülaadi kopolümeerist, polümeerisisaldusega kuni 10 % massist, lahusena 1-metoksüpropaan-2-oolis ja etüüllaktaadis

0

ex 3707 90 90

40

Peegeldumisvastane pinnakate, mis koosneb aminovaigust ja modifitseeritud fenoolvaigust, lahusena 1-metoksüpropaan-2-oolis ja etüüllaktaadis, mis sisaldab kokku mõlemat polümeeri vähemalt 15 %, kuid mitte üle 24 % massist

0

ex 3707 90 90

50

Peegeldumisvastane pinnakate, mis sisaldab:

vähemalt 30 %, kuid mitte üle 40 % massist tsükloheksanooni,

vähemalt 30 %, kuid mitte üle 40 % massist 1-metüül-2-pürrolidooni,

vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist tetrahüdrofurfurüülalkoholi

0

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalüsaator, mis sisaldab vähemalt 69 %, kuid mitte üle 79 % massist (2-hüdroksü-1-metüületüül)trimetüülammoonium-2-etüülheksanaati

0

ex 3817 00 80

10

Alküülnaftaleenide segu, mis sisaldab massist:

88–98 % heksadetsüülnaftaleeni

2–12 % diheksadetsüülnaftaleeni

0

ex 3824 90 64

06

Inosiini (INN), dimepranooli (INN) ja atsedobeeni (INN) segu

0

ex 3824 90 99

96

Tsirkooniumdioksiid, mida on stabiliseeritud kaltsiumoksiidiga, pulbrina

0

ex 3907 20 21

10

Segu, mis sisaldab vähemalt 70 %, kuid mitte üle 80 % massist glütserooli ja 1,2-epoksüpropaani polümeeri ning vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist dibutüülmaleaadi ja N-vinüül-2-pürrolidooni kopolümeeri

0

ex 3908 90 00

30

Alifaatse polüeeterdiamiiniga polümeriseeritud oktadekaankarboksüülhapete segude reaktsioonisaadused

0

ex 3911 90 99

85

Etüleeni ja stüreeni polümeer, mis on ristseotud divinüülbenseeniga, lahusena

0

ex 3919 10 19

10

Peegeldav kile, mis koosneb polüuretaankihist, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamise kohta ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool adhesiivkiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Peegeldav laminaatkile, mis koosneb ühelt poolt korrapärase surutrükimustriga üleni kaetud polükarbonaatkilest, on mõlemalt poolt kaetud ühe või mitme kihi plastmaterjaliga ning ühelt poolt adhesiivkihi ja adhesioonivaba kaitsekilega või ilma

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Peegeldav kile, mis koosneb polü(vinüülkloriid)kihist ja alküüdpolüesterkihist, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamise kohta, mis on nähtav üksnes retroreflektiivvalguses, ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool adhesiivkiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Isekleepuv kile, mis koosneb etüleeni ja vinüülatsetaadi (EVA) kopolümeerist alusest paksusega vähemalt 70 μm ja millel on vähemalt 5 μm paksune akrüülne adhesiivkiht, mõeldud pseudoketaste pinna kaitsmiseks

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Peegeldav kile, mis koosneb polüetüleenkihist ja polüuretaankihist, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane sissepressitud turvamärgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamise kohta, mis on nähtav üksnes retroreflektiivvalguses, ja sissepeidetud klaashelmed ning teisel pool kuumliimikiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud adhesioonivaba kaitsekilega

0

ex 3921 13 10

10

Vahtpolüuretaani leht, paksusega 3 mm (± 15 %) ja suhtelise tihedusega vähemalt 0,09435, kuid mitte üle 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Polüestrist või polü(butüleentereftalaadist) monofilament, mille ristlõike läbimõõt on vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm, lukkude valmistamiseks (1)

0

ex 5603 14 90

30

Lausriie elastomeerist keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata polüpropüleenfilamentkiududega, pindtihedusega vähemalt 200 g/m2, kuid mitte üle 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

E-klaashelmed läbimõõduga vähemalt 20,3 mm, kuid mitte üle 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Titaani ja titaanisulamite jäätmed ja jäägid, välja arvatud need, mis sisaldavad vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi

0

ex 8108 90 50

10

Titaani- ja alumiiniumisulam, mis sisaldab vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,49 mm, kuid mitte üle 3,1 mm, laiusega vähemalt 1 000 mm, kuid mitte üle 1 254 mm, alamrubriigi 8714 19 00 kaupade tootmiseks (1)

0

ex 8108 90 50

20

Titaani-, alumiiniumi- ja vanaadiumisulam, mis sisaldab vähemalt 2,5 %, kuid mitte üle 3,5 % massist alumiiniumi ning vähemalt 2,0 %, kuid mitte üle 3,0 % vanaadiumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,6 mm, kuid mitte üle 0,9 mm, laiusega vähemalt 1 000 mm, alamrubriigi 8714 19 00 kaupade tootmiseks (1)

0

ex 8518 40 91

10

Helisagedusvõimendi seade, mis koosneb vähemalt ühest helisagedusvõimendist, staatilisest muundurist ja heligeneraatorist, mis on mõeldud aktiivvaljuhääldikastide valmistamiseks (1)

0

ex 8522 90 98

48

Videopea trummel koos videopeade või video- ja helipeadega ja elektrimootoriga, mida kasutatakse rubriiki 8521 kuuluvate toodete valmistamiseks (1)

0

ex 8529 90 81

43

Plasma-kuvapaneel, mis koosneb ainult aadressi- ja kuvaelektroodidest, draiver- ja/või juhtelektroonikaga ainult pikseliaadressi jaoks või ilma ning toiteallikaga või ilma.

0

ex 9002 90 90

60

Läätsed, kokkumonteeritud, mida kasutatakse projektsioonteleviisorite valmistamiseks (1)

0


(1)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 71) artikleid 291–300 ja hilisemaid muudatusi)).


II LISA

CN-kood

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/18


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2272/2004,

22. detsember 2004,

millega laiendatakse määrusega (EÜ) nr 769/2002 Hiina Rahvavabariigist pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Indiast või Taist saadetud kumariini impordile, olenemata sellest kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), (1) eriti selle artiklit 13,

võttes arvesse ettepanekut, mille komisjon esitas pärast nõuandekomiteega konsulteerimist,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Olemasolevad meetmed

(1)

Pärast meetmete aegumise läbivaatamise menetlust kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 769/2002 (2) (edaspidi “esialgne määrus”) Hiina Rahvavabariigist (edaspidi “HRV”) pärineva CN-koodi ex 2932 21 00 alla kuuluva kumariini impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu 3 479 eurot tonni kohta.

2.   Taotlus

(2)

24. veebruaril 2004 sai komisjon vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 taotluse uurida väidetavat kõrvalehoidmist HRVst pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest (edaspidi “taotlus”). Taotluse esitas Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (European Chemical Industry Council – CEFIC) (edaspidi “taotluse esitaja”) ühenduse ainsa tootja nimel.

(3)

Taotluses väideti, et pärast HRVst pärineva kumariini impordi suhtes dumpinguvastaste meetmete kehtestamist oli kaubanduse struktuur muutunud, mida näitab sama kauba impordi oluline suurenemine Indiast ja Taist.

(4)

Väideti, et nimetatud muutus kaubanduse struktuuris tuleneb HRVst pärineva kumariini ümberlaadimisest Indias ja Tais. Veel väideti, et sellel pole muud piisavalt põhjendust või majanduslikku õigustust kui HRVst pärineva kumariini suhtes kehtivad dumpinguvastased meetmed.

(5)

Lõpuks väitis taotluse esitaja, et HRVst pärineva kumariini suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandav mõju vähenes nii koguste kui hindade osas. Indiast ja Taist saadetud kumariini suur impordimaht paistis olevat asendanud kumariini impordi HRVst. Lisaks oli piisavalt tõendeid selle kohta, et impordi kasv toimus hindade juures, mis olid tunduvalt madalamad olemasolevate meetmete kehtestamise kaasa toonud uurimismenetluse käigus kindlaks tehtud mittekahjustavast hinnast ning et dumping toimus HRVst pärinevale kumariinile varem kindlaksmääratud normaalväärtuste suhtes.

3.   Algatamine

(6)

Komisjon algatas määrusega (EÜ) nr 661/2004 (3) (edaspidi “algatamismäärus”) uurimismenetluse seoses väidetava kõrvalehoidmisega HRVst pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest Indiast või Taist saadetud impordi osas, olenemata sellest, kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte, ning kohustas vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 tolliasutusi alates 9. aprillist 2004 registreerima Indiast või Taist saadetud, CN-koodi ex 2932 21 00 (TARICi koodid 2932210011 ja 2932210015) alla kuuluva kumariini importi, olenemata sellest, kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte. Komisjon teavitas HRV, India ja Tai ametiasutusi uurimismenetluse algatamisest.

4.   Uurimismenetlus

(7)

Komisjon teavitas ametlikult HRV, India ja Tai ametiasutusi, tootjaid/eksportijaid, teadaolevalt asjast huvitatud ühenduse importijaid ja taotluse esitajat uurimismenetluse algatamisest. HRV ja India tootjatele/eksportijatele (Tais teadaolevalt tootjaid ei olnud) ning taotluses nimetatud või komisjonile olemasolevate meetmete kehtestamise kaasa toonud uurimismenetlusest teada olevate ühenduse importijatele saadeti küsimustikud. Huvitatud pooltele anti võimalus algatamismääruses sätestatud aja jooksul kirjalikult oma seisukohti väljendada ja taotleda ärakuulamist. Kõiki pooli teavitati, et koostööst keeldumine võib kaasa tuua algmääruse artikli 18 kohaldamise ja järelduste tegemise kättesaadavate faktide põhjal.

(8)

Ükski HRV või Tai tootja ega eksportija ei saatnud küsimustikule vastust. Ettenähtud aja jooksul saadi küsimustikule vastused ühelt India eksportivalt tootjalt ja ühelt asjaga mitteseotud ühenduse importijalt. Komisjon korraldas kontrollkäigu järgmise India eksportiva tootja ruumidesse:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, India

5.   Uurimisperiood

(9)

Uurimisperiood kestis 1. aprillist 2003 kuni 31. märtsini 2004 (edaspidi “uurimisperiood”). Kaubanduse struktuuri muutumise uurimiseks koguti andmeid ajavahemiku kohta 2000. aastast uurimisperioodi lõpuni.

B.   UURIMISMENETLUSE TULEMUSED

1.   Üldised kaalutlused/koostöö ulatus

a)   Tai

(10)

Ükski Tai kumariinitootja ega -eksportija ei andnud endast teada ega teinud uurimise käigus koostööd. Sellest tulenevalt tuli Taist ühendusse saadetud kumariini ekspordi kohta vastavalt algmääruse artiklile 18 järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal. Uurimise alguses oli Tai võime teavitatud koostööst keeldumise tagajärgedest, nagu on sätestatud algmääruse artikli 18 lõikes 6.

b)   India

(11)

Koostööd tegi üks India eksportiv tootja, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India (edaspidi “Atlas”), kellelt tulev import moodustas uurimisperioodil Indiast imporditud kumariini kogumahust ja väärtusest rohkem kui 90 %.

(12)

Atlas väitis küsimustikule saadetud vastuses, et ükski tema sidusettevõtjatest ei ole otseselt ega kaudselt seotud kumariinikaubandusega ja kumariini valmistamisega. Ent kontrollkäigul selgus, et Atlasel on kaks sidusettevõtjat Indias: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. ja Aims Impex Pvt. Ltd., mis impordivad HRVst pärinevat kumariini Indiasse ja müüvad imporditud tooted seejärel Atlasele.

c)   HRV

(13)

Ükski Hiina tootja ega eksportija ei teinud uurimise käigus koostööd.

(14)

Neile äriühinguile selgitati, et koostööst keeldumine võib kaasa tuua algmääruse artikli 18 kohaldamise. Neid teavitati ka koostööst keeldumise tagajärgedest.

2.   Vaatlusalune toode ja samasugune toode

(15)

Väidetava kõrvalehoidmisega seoses uuritav kaup on, nagu algmääruses määratletud, kumariin, mis praeguse klassifikatsiooni järgi kuulub CN-koodi ex 2932 21 00 alla. Kumariin on valkjas kristalliline pulber, millel on vastniidetud heinale iseloomulik lõhn. Seda kasutatakse peamiselt lõhnakemikaalina ja kinnistina detergentide, kosmeetikatoodete ja kvaliteetaroomide tootmisel kasutatavate lõhnaühendite valmistamisel.

(16)

Kumariini on võimalik toota järgides kahte erinevat tootmisprotsessi: fenooli meetodit, mille puhul kasutatakse Perkini reaktsiooni, ja o-kresooli meetodit, mille puhul kasutatakse Raschingi reaktsiooni. Nende kahe meetodiga toodetud kumariini peamised füüsikalised ja keemilised omadused ning kasutusvaldkonnad on sellegipoolest ühesugused.

(17)

Uurimise käigus ainsana koostööd teinud India tootjalt kogutud teabe põhjal ning kõigi ülejäänud India tootjate ja Tai poolte koostööst keeldumise tõttu tuleb vastupidiste tõendite puudumisel järeldada, et HRVst ühendusse eksporditaval kumariinil ning Indiast ja Taist saadetud kumariinil on samad füüsikalised ja keemilised omadused ning samad kasutusvaldkonnad. Seega tuleb neid pidada samasuguseks tooteks algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

3.   Kaubanduse struktuuri muutumine

(18)

Nagu eespool märgitud, väideti, et kaubanduse struktuuri muutumine tuleneb ümberlaadimisest Indias ja Tais.

Tai

(19)

Kuna ükski Tai äriühing uurimise käigus koostööd ei teinud, tuli Tai eksport ühendusse vastavalt algmääruse artiklile 18 kindlaks teha kättesaadavate faktide põhjal. Seetõttu kasutati Taist saadetud impordi ekspordihindade ja koguste kindlakstegemiseks Eurostati andmeid, mis olid kättesaadavast teabest kõige asjakohasemad.

(20)

Kumariini import Taist suurenes 0 tonnilt 2000. aastal 211 tonnini uurimisperioodil. Import Taist algas 2001. aasta oktoobris, mõned kuud pärast 2002. aastal lõpetatud meetmete aegumise läbivaatamise (edaspidi “eelmine uurimismenetlus”) algatamist, kui ei saanud välistada nõukogu 25. märtsi 1996. aasta määrusega (EÜ) 600/96 (4) kehtestatud meetmete säilitamist. Taist saadetud impordi osakaal ühendusse imporditud kumariini kogumahust suurenes 0 %-lt 2000. aastal 50 %-le uurimisperioodil, samal ajal kui HRVst ühendusse imporditud kumariini osakaal püsis samal perioodil stabiilselt 7 % juures. Lisaks sellele näitab Hiina ekspordistatistika CN-koodide tasemel, et samal perioodil suurenes oluliselt kumariini eksport HRVst Taisse – 1 tonnilt 2000. aastal 270 tonnini UP-l. Samuti täheldati, et alates sellest, kui määrusega (EÜ) nr 600/96 meetmed esialgselt kehtestati, on Taist saadetud import osaliselt hüvitanud HRVst lähetatud impordi vähenemise.

(21)

Koostöö ja vastupidiste tõendite puudumisel järeldatakse, et HRV, Tai ja ühenduse vahelise kaubanduse struktuur muutus 2000. aasta ja uurimisperioodi vahel, mis tulenes HRVst pärineva kumariini ümberlaadimisest Tais.

India

(22)

Indiast saadetud impordi osakaal ühendusse imporditud kumariini kogumahust suurenes 11 % lt 2000. aastal 35 %-le uurimisperioodil, samal ajal kui HRVst ühendusse imporditud kumariini osakaal püsis samal perioodil stabiilselt 7 % juures. Lisaks sellele näitab Hiina ekspordistatistika CN-koodide tasemel, et samal perioodil suurenes oluliselt kumariini eksport HRVst Indiasse – 88 tonnilt 2000. aastal 687 tonnini uurimisperioodil. Samuti täheldati, et alates sellest, kui määrusega (EÜ) nr 600/96 meetmed esialgselt kehtestati, on Indiast lähetatud import osaliselt hüvitanud impordi vähenemise HRVst.

a)   Koostööd teinud India eksportiv tootja

(23)

Atlas suurendas oma eksporti ühendusse oluliselt ja pidevalt: 100-lt (5) 2000/2001. majandusaastal (6)1 957-le uurimisperioodil. Samal perioodil suurenes oluliselt Atlase poolt ostetava HRVst pärineva kumariini hulk – 100-lt 2000/2001. majandusaastal 1 411-le uurimisperioodil. Seega järeldatakse, et Atlas otsustas importida Hiinast pärinevat kumariini ja pärast selle vähesel määral töötlemist reeksportida seda ühenduse territooriumile, suurendades seega oluliselt Indiast ühendusse lähetatud impordi osakaalu.

b)   Koostööd mitteteinud äriühingud

(24)

Taotluses oli mainitud veel üht India tootjat. Selle koostööst keeldunud äriühingu puhul ja tegelikult ka muude tootjate puhul, kes võivad olemas olla, kuid on otsustanud koostööd mitte teha, tuli ekspordimaht ja –väärtus vastavalt algmääruse artiklile 18 kindlaks teha kättesaadavate faktide põhjal. Seega kasutati koostööst keeldunud äriühingute ekspordihindade ja –koguste kindlakstegemiseks Eurostati andmeid, mis olid kättesaadavast teabest kõige asjakohasemad. Nende põhjal tuvastati, et koostööst keeldunud äriühingute saadetud import vähenes veidi. Lisaks sellele tuleb märkida, et koostööst keeldunud äriühingute saadetud import moodustas uurimisperioodil vaid 4–7 % (7) Indiast saadetud kumariini impordi kogumahust ja väärtusest. Koostööst keeldunud äriühingute koostööst keeldumist ja väikest turuosa arvestades leiti, et nimetatud äriühingute kohta kättesaadav teave ei sea kahtluse alla tuvastatud muutust kaubanduse struktuuris.

c)   Järeldus India kohta

(25)

Eeltoodu põhjal järeldatakse, et India, HRV, ja ühenduse vahelise kaubanduse struktuur muutus 2000. aasta ja uurimisperioodi vahel, mis tulenes koostööd teinud äriühingu poolt HRVst pärineva kumariini reeksportimisest India kaudu pärast selle vähesel määral töötlemist ning HRVst pärineva kumariini ümberlaadimisest Indias koostööst keeldunud äriühingute poolt.

4.   Ebapiisav põhjendus või majanduslik õigustus

Tai

(26)

Taist saadetud impordi osas järeldatakse koostöö ja vastupidiste tõendite puudumisel, et kuna import algas mõned kuud pärast eelmise uurimismenetluse algatamist, tõenäoliselt olemasolevate dumpinguvastaste meetmete uuestikehtestamise ootuses, tulenes kaubanduse struktuuri muutus pigem dumpinguvastaste meetmete olemasolust kui mis tahes muust piisavast põhjendusest või majanduslikust õigustusest algmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses.

India

(27)

Koostööd teinud India eksportiva tootja Atlase osas tuvastati, et ta importis kahe India sidusettevõtja kaudu HRVst o-kresooli meetodil toodetud kumariini. Atlas puhastas imporditud kaupa täiendavalt ja reeksportis seejärel selle täiendavalt puhastatud kumariini ühendusse. uurimisperioodil moodustas nimetatud tootmisprotsessi läbinud kumariini maht 75 % (8) Atlase toodangu kogumahust. Ülejäänud 25 % (8) mahust moodustas India tegelik kumariinitoodang, mille puhul kasutati fenooli meetodit. Kuna HRVst imporditud kumariin deklareeritakse sama CN-koodiga kui Atlase poolt ühendusse reeksporditud täiendavalt puhastatud kumariin, järeldatakse, et mõlemal juhul on tegemist sama tootega ning seega loetakse ühendusse reeksporditav toode endiselt Hiinast pärinevaks.

(28)

Atlas väitis, et CN-kood on toote päritolu kindlaksmääramisel ainult viiteelement ja et kumariini täiendavat puhastamist tuleb käsitada viimase olulise töötlusena, mida teostab selleks varustatud ettevõtja ning mille tulemusel valmib uus toode. Seega oli täiendavalt puhastatud kumariin Atlase arvates India päritolu.

(29)

Leiti, et kosmeetikatööstuse jaoks juba sobiliku kumariini täiendav puhastamine ei muuda asjaomase kumariini päritolu.

(30)

Lisaks sellele tuvastati uurimise käigus, et kumariini täiendava puhastamise maksumus ei olnud suur ja seega järeldati, et see protsess seisnes üksnes kumariini vähesel määral töötlemises puhastamise eesmärgil, mitte uue toote valmistamises. Täiendavalt puhastatud kumariin kuulub ikkagi vaatlusaluse toote mõiste alla. Atlas ei vaidlustanud seda.

(31)

Atlas väitis ka seda, et kui hinnatakse, kas töötlemist tuleb pidada oluliseks, tuleb täiendava puhastamise käigus kaotsi läinud HRVst imporditud kumariini väärtust käsitleda puhastamisprotsessi põhjustatud kuluna. Ent puhastamise käigus kaotsi läinud kumariini kulu tekib sellise kumariini ostmise hetkel. Seega ei saa seda pidada puhastamisprotsessi põhjustatud kuluks.

(32)

Nimetatud äriühing lisas ka, et HRVst pärineva kumariini eksportimise peamine põhjus oli Indias streigiohust tulenev ebakindlus. Ent isegi kui streigiohtu kui sellist peetaks äriühingu otsuste võimalikuks õigustuseks, võivad streigid mõjutada mõlemaid Atlase tootmisprotsesse, st fenooli meetodil India kumariini tootmist ja HRVst pärineva o-kresooli meetodil saadud kumariini puhastamist. Seega ei paista streigid olevat piisavaks õigustuseks sellele, et HRVst pärineva ja Atlase tootmisprotsessis kasutatava kumariini osakaal suurenes 25 %-lt 2000. aastal rohkem kui 70 %-le uurimisperioodil. (8)

(33)

Seega järeldatakse, et kaubanduse struktuuri muutus tulenes pigem dumpinguvastaste meetmete olemasolust kui mis tahes muust piisavast põhjendusest või majanduslikust õigustusest algmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses.

(34)

Mis puutub koostööst keeldunud India äriühingutesse, siis nende eksport vähenes pärast 2001/2002. majandusaastat, kuna Atlas suurendas järsult oma turuosa, kuid kuna asjaomased kogused olid väikesed, ei leitud sellel olevat mõju tuvastatud muutusele kaubanduse struktuuris.

5.   Tollimaksu parandava mõju kahjustamine samasuguse toote hinna ja/või koguste osas

Tai

(35)

Eeltoodud kaubavoo analüüsi põhjal leiti, et ühenduse impordi struktuuri muutumine on seotud dumpinguvastaste meetmete olemasoluga. Samas kui 2001. aasta oktoobrini ühenduse turul Taist pärinevana deklareeritud importi ei esinenud, ulatus selle suurus uurimisperioodil 211 tonnini. See kogus moodustab 30,7 % ühenduse tarbimisest eelmise uurimismenetluse uurimisperioodil.

(36)

Uurimise käigus tuvastati, et Taist saadetud impordi keskmised hinnad olid veelgi madalamad kui eelmise uurimismenetluse aegsed HRVst pärineva impordi hinnad ja seega madalamad kui ühenduse tootmisharu hinnad. Ka olid Taist saadetud impordi keskmised hinnad 20 % madalamad kui Hiina ekspordihinnad käesoleva uurimismenetluse uurimisperioodil.

(37)

Eeltoodu põhjal järeldatakse, et kaubavoogude muutus koos Tai ekspordi ebanormaalselt madalate hindadega on vähenenud dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju nii samasuguse toote koguste kui hinna osas.

India

(38)

Eeltoodud kaubavoo analüüsi põhjal leiti, et kaubanduse struktuuri muutumine on seotud dumpinguvastaste meetmete olemasoluga. Kui 2000. aastal moodustas Indiast saadetud impordi osakaal ainult 11 % ühendusse imporditava kumariini kogumahust, ulatus selle osakaal uurimisperioodi 35 %-ni. See hulk moodustas 18-22 % (9) ühenduse tarbimisest eelmise uurimismenetluse uurimisperioodil.

(39)

Uurimise käigus tuvastati, et Indiast saadetud impordi keskmised hinnad olid veelgi madalamad kui eelmise uurimise aegsed HRVst saadetud impordi hinnad ja seega madalamad kui ühenduse tootmisharu hinnad. Ka olid Indiast saadetud impordi keskmised hinnad 14 % madalamad kui Hiina ekspordihinnad käesoleva uurimismenetluse uurimisperioodil.

(40)

Eeltoodu põhjal järeldatakse, et kaubavoogude muutus koos India ekspordi ebanormaalselt madalate hindadega on kahjustanud dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju nii samasuguse toote koguste kui hinna osas.

(41)

Atlas väitis, et ei ole mõistlik võrrelda 1994. aastal (st 1996. aastal esialgsete meetmete kehtestamisega lõppenud uurimismenetluse uurimisperioodil) Hiinast ühendusse saadetud ekspordi hindu praegu Indiast samale turule saadetud ekspordi hindadega, sest neid kahte uurimisperioodi eraldab kümme aastat.

(42)

Ent tegelikult võrreldi India ekspordihindu 2002. aastal lõpetatud meetmete aegumise läbivaatamise uurimisperioodil tuvastatud Hiina ekspordihindadega.

6.   Tõendid dumpingu kohta seoses samasuguse või sarnase toote osas kindlaks määratud normaalväärtustega

Tai

(43)

Määramaks kindlaks, kas on tõendeid dumpingu kohta seoses uurimisperioodil Taist ühendusse eksporditud uuritava kaubaga, kasutati vastavalt algmääruse artiklile 18 Eurostati andmeid.

(44)

Algmääruse artikli 13 lõikega 1 nõutakse tõendeid dumpingu kohta seoses samasuguse või sarnase toote osas varem kindlaks määratud normaalväärtusega.

(45)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna ausa võrdlemise huvides kasutati kohandusi, et võtta arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi. Nimetatud kohandused tehti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 seoses transpordi ja kindlustusega, võttes vastavalt algmääruse artiklile 18 arvesse kättesaadavaid, see on taotluses esitatud fakte.

(46)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 näitas eelmise uurimise käigus kindlaks määratud kaalutud keskmise nominaalväärtuse võrdlemine käesoleva uurimise uurimisperiood ekspordihindade kaalutud keskmisega, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, dumpingu olemasolu Taist ühendusse saadetud kumariini impordi puhul. Leitud dumpingumäär, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, oli rohkem kui 100 %.

India

(47)

Määramaks kindlaks, kas on tõendeid dumpingu kohta seoses uurimisperioodil Indiast ühendusse eksporditud uuritava kaubaga, kasutati koostööd teinud India tootja esitatud ekspordihindu ning koostööst keeldunud äriühingute puhul vastavalt algmääruse artiklile 18 Eurostati andmeid.

a)   Koostööd teinud eksportiv tootja

(48)

Normaalväärtuse ja Atlase ekspordihinna ausa võrdlemise huvides kasutati kohandusi, et võtta arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi. Nimetatud kohandused tehti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 seoses transpordi, kindlustuse, käitlemise ja lisakuludega, pakendamise ja valuuta konverteerimisega Atlase esitatud andmete põhjal.

(49)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 näitas eelmise uurimise käigus kindlaks määratud kaalutud keskmise nominaalväärtuse võrdlemine käesoleva uurimise uurimisperiood ekspordihindade kaalutud keskmisega, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, dumpingu olemasolu Atlase poolt saadetud kumariini impordi puhul. Leitud dumpingumäär, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, oli rohkem kui 80 %.

(50)

Atlas väitis, et eelmise uurimise käigus tuvastatud kaalutud keskmise nominaalväärtuse võrdlemine käesoleva uurimise uurimisperiood ekspordihindade kaalutud keskmisega viis ebaõige järelduseni, sest nimetatud uurimiste uurimisperioodide ajaline vahe on kümme aastat.

(51)

Ent komisjon võttis kaalutud keskmise nominaalväärtuse andmed dumpinguvastaste tollimaksude kehtivuse pikendamise läbivaatamisest, mis lõpetati 2002. aastal, ja seega on nende kahe uurimise uurimisperioodide ajaline vahe ainult kaks aastat. See on kooskõlas algmääruse artikli 13 lõike 1 nõuetega.

b)   Koostööst keeldunud äriühingud

(52)

Normaalväärtuse ja ekspordihinna ausa võrdlemise huvides kasutati kohandusi, et võtta arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi. Nimetatud kohandused tehti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 seoses transpordi, kindlustuse, käitlemise ja lisakuludega, pakendamise ja valuuta konverteerimisega Atlase esitatud andmete põhjal.

(53)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 näitas eelmise uurimise käigus kindlaks määratud kaalutud keskmise nominaalväärtuse võrdlemine käesoleva uurimise uurimisperiood ekspordihindade kaalutud keskmisega, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, dumpingu olemasolu koostööst keeldunud India äriühingutelt ühendusse imporditud kumariini puhul. Leitud dumpingumäär, väljendatud protsendina CIF-hinnast ühenduse piiril ilma tollimaksu tasumata, oli rohkem kui 60 %.

C.   MEETMED

(54)

Arvestades eespool toodud järeldusi kõrvalehoidmise kohta algmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses, tuleks HRVst pärineva uuritava kauba suhtes kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid laiendavalt kohaldada Indiast ja Taist saadetud samale tootele, olenemata sellest, kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte.

(55)

Laiendatult kohaldatava tollimaksu suurus peaks olema selline nagu algmääruse artikli 1 lõikes 2 kindlaks määratud.

(56)

Vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, milles on sätestatud, et laiendatud meetmeid kohaldatakse registreeritud impordi suhtes registreerimiskuupäevast, tuleb dumpinguvastane tollimaks sisse nõuda Indiast ja Taist saadetud kumariini impordilt, mis registreeriti ühendusse sisenemisel algatamismäärusega kehtestatud korras. Ent arvestades toote asendatavust ja antud juhtumi asjaolusid, ei olnud võimalik Indias täielikult toodetud kumariiniga seotud tehinguid kindlalt eraldada Hiinast imporditud, täiendavalt puhastatud ja seejärel ühendusse reeksporditud kumariiniga seotutest. Sellest tulenevalt ei tohiks Indiast saadetud kumariini impordilt laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tagasiulatuvat sissenõudmist kohaldada registreerimisperioodil Atlase poolt eksporditud kumariini impordi suhtes.

D.   REGISTREERIMISEST VÕI TOLLIMAKSU KOHALDAMISALA LAIENDAMISEST VABASTAMISE TAOTLUS

(57)

Ainus koostööd teinud eksportija Atlas esitas vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 4 taotluse registreerimisest ja kavandatavalt laiendatavatest dumpinguvastastest meetmetest vabastamiseks.

(58)

Uurimise käigus tuvastati, et Atlas oli hoidnud kõrvale kehtivatest dumpinguvastastest meetmetest, reeksportides HRVst pärinevat kumariini pärast selle vähesel määral töötlemist. Samuti tuvastati, et Atlas oli ühendusse eksportinud tegelikult Indias toodetud kumariini, mis oli saadud fenooli meetodit kasutades (vt põhjendust 27). Kooskõlas algmääruse artikli 13 lõikega 4 ei saa selle tõttu, et Atlas hoidis meetmetest kõrvale, käsitleda teda tollimaksudest vabastamise tingimustele vastavana.

E.   KOHUSTUS

(59)

Arvestades samas kauba asendatavust ja raskusi, mida Atlas koges uurimisperioodil Indias fenooli meetodil valmistatud toote ja Hiinast pärineva täiendavalt puhastatud ja ühendusse reeksporditud kumariini eristamisel, peetakse erandkorras kohaseks kiita heaks Atlase pakutud kohustus müüa ühendusse tegelikult Indias toodetud kumariini, mitte ületades uurimisperioodil ühendusse müüdud kõnealuse toote kogusele vastavat koguselist ülemmäära. Kohustuse raames müüdud kumariini suhtes ei kohaldata laiendatud tollimaksu.

(60)

Atlase võetud kohustuse võib heaks kiita komisjon oma otsusega.

(61)

Selles kontekstis on Atlas võtnud endale kohustuse anda komisjonile korrapäraselt üksikasjalikku teavet oma ekspordi kohta ühendusse, mis tähendab, et komisjon saab nimetatud kohustuse täitmist tõhusalt jälgida.

(62)

Et komisjon saaks veelgi tõhusamalt jälgida kohustuse täitmist nimetatud äriühingu poolt asjaomasele tolliasutusele kauba vabasse ringlusse lubamise taotluse esitamise hetkel, tuleb dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise tingimuseks seada faktuurarve esitamine, mis sisaldaks vähemalt lisas loetletud elemente. See teabe hulk on vajalik ka selleks, et tolliasutused saaksid piisava täpsusega kontrollida saadetiste vastavust kaubadokumentidele. Kui faktuurarvet ei esitata või kui see ei vasta tollile esitatud kaubale, tuleb tasuda kohase suurusega dumpinguvastane tollimaks.

Seda silmas pidades peetakse pakutud kohustust sobivaks ja asjaomast äriühingut on teavitatud olulistest faktidest, kaalutlustest ja tingimustest, millel heakskiit põhineb.

(63)

Kui Atlas ei täida kohustust või kui see osutub muul moel mittetoimivaks, võib komisjon oma heakskiidu tühistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga laiendatakse määrusega (EÜ) nr 769/2002 CN-koodi ex 2932 21 00 alla kuuluva Hiina Rahvavabariigist pärineva kumariini impordi suhtes kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu CN-koodi ex 2932 21 00 alla kuuluva Indiast või Taist saadetud kumariini impordile, olenemata sellest, kas see deklareeritakse Indiast või Taist pärinevana või mitte (TARICi koodid 2932210011 ja 2932210015).

2.   Käesoleva artikli lõikega 1 laiendatud tollimaks nõutakse sisse impordilt, mis on registreeritud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 661/2004 artiklile 2 ja määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5, välja arvatud kaubalt, mille on eksportinud Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, India, TARICi lisakood A579).

3.   Olenemata lõikest 1 ei kohaldata lõplikku dumpinguvastast tollimaksu impordi suhtes, mis on lubatud vabasse ringlusse vastavalt artiklile 2.

4.   Kohaldatakse kehtivaid tollimaksualaseid sätteid.

Artikkel 2

1.   Vabasse ringlusse lubamiseks deklareeritud import vabastatakse artikliga 1 kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust, kui selle on tootnud äriühingud, kelle puhul komisjon on heaks kiitnud kohustused ja kelle nimed on loetletud asjaomases aeg ajalt muudetavas komisjoni otsuses, ning kui import on toimunud kooskõlas komisjoni kõnealuse otsusega.

2.   Lõikes 1 nimetatud import vabastatakse dumpinguvastasest tollimaksust tingimusel, et:

a)

vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni esitamisel esitatakse liikmesriikigi tolliasutusele faktuurarve, mis sisaldab vähemalt lisas loetletud elemente ja

b)

deklareeritud ja tollile esitatud kaup vastab täpselt faktuurarvel toodud kirjeldusele.

Artikkel 3

1.   Artikliga 1 laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused tuleb esitada kirjalikult ühes ühenduse ametlikest keeltest ja need peab allkirjastama isik, kes on volitatud esindama taotluse esitajat. Taotlus tuleb saata järgnevale aadressile:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

Office: J-79 05/17

B-1049 Brussels

Faks (32 2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

2.   Komisjon võib pärast nõuandekomiteega konsulteerimist lubada oma otsusega vastava taotluse esitanud äriühingute impordi vabastamist artikli 1 lõikega 1 laiendatud tollimaksust.

Artikkel 4

Käesolevaga antakse tollile korraldus lõpetada impordi registreerimine, mis sätestati komisjoni määruse (EÜ) nr 661/2004 artikliga 2.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 123, 9.5.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1854/2003 (ELT L 272, 23.10.2003, lk 1).

(3)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 99.

(4)  EÜT L 86, 4.4.1996, lk 1.

(5)  Konfidentsiaalsuse kaalutlustel on selles lõikes sisalduvad andmed indekseeritud.

(6)  Hõlmab perioodi 1. aprillist järgmise aasta 31. märtsini.

(7)  Vahemik märgitud konfidentsiaalsuse kaalutlustel.

(8)  Konfidentsiaalsuse kaalutlustel täpseid andmeid ei märgita.

(9)  Vahemik märgitud konfidentsiaalsuse kaalutlustel.


LISA

Kohustuse raames äriühingu poolt ühendusse müüdava kumariini faktuurarvel peavad sisalduma järgmised andmed:

1.

Pealkiri “KOHUSTUSEGA HÕLMATUD KAUBA FAKTUURARVE”

2.

Faktuurarve välja andnud ja artikli 2 lõikes 1 nimetatud äriühingu nimi

3.

Faktuurarve number

4.

Faktuurarve väljaandmise kuupäev

5.

TARICi lisakood, mille all toimub arves kirjeldatud kauba tollivormistus ühenduse piiril

6.

Kauba täpne kirjeldus, sealhulgas:

uurimismenetluses ja kohustusega seoses kasutatav tootekood;

asjaomasele tootekoodile vastava kauba lihtne ja arusaadav kirjeldus (nt “tootekood …..”);

äriühingu tootekood (võimaluse korral);

CN-kood;

kogus (märkida kg).

7.

Selle ühendusse importiva äriühingu nimi, kellele äriühing on kohustusega hõlmatud kauba faktuurarve vahetult suunanud.

8.

Arve väljastanud äriühingu töötaja nimi ja järgmine allkirjastatud deklaratsioon:

“Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesoleva arvega hõlmatud kauba müük vahetuks ekspordiks Euroopa Ühendusse toimub [äriühingu nimi] võetud ja Euroopa Komisjoni otsusega [SISESTADA NUMBER] heaks kiidetud kohustuse raames ja tingimustel. Kinnitan, et käesolevas arves esitatud andmed on täielikud ja õiged.”


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/28


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, Euratom) nr 2273/2004,

22. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 2728/94 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 203,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse kontrollikoja arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

1. mail 2004 toimus kümne uue liikmesriigi ühinemine.

(2)

Lisaks sellele tuleks arvesse võtta võimalikke tulevasi ühinemisi.

(3)

Ühendused on ühinevatele riikidele või kõnealustes riikides läbiviidavatele projektidele andnud laene ja laenutagatisi. Kõnealused laenud ja tagatised kaetakse praegu tagatisfondist ning on pärast ühinemiskuupäeva tagasi maksmata või kehtivad. Alates kõnealusest kuupäevast ei ole need laenud ja tagatised enam hõlmatud ühenduste välistegevusega ning peaksid seetõttu olema otse kaetud Euroopa Liidu üldeelarvest ning mitte enam tagatisfondist.

(4)

Euroopa Investeerimispank peaks teavitama komisjoni uutes liikmesriikides ühinemiskuupäeva seisuga ühenduse tagatisega lõpetamata toimingutest.

(5)

Aruandest, mille komisjon on koostanud kooskõlas nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2728/94 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (2) artikliga 9, järeldub, et Euroopa Liidu laienemist silmas pidades ei ole vaja muuta ühtegi tagatisfondi parameetrit.

(6)

Arvestades määruse (EÜ, Euratom) nr 2728/94 artiklis 7 nõutava aastaaruande koostamiseks vajalikku teabe hulka ning enne aruande esitamist lõpuleviidavate menetluste keerukust, tuleks pikendada aruande koostamiseks ettenähtud aega.

(7)

Määrust (EÜ, Euratom) nr 2728/94 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8)

EÜ asutamislepingus on käesoleva määruse vastuvõtmise volitused sätestatud üksnes artiklis 308 ja Euratomi asutamislepingus üksnes artiklis 203,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ, Euratom) nr 2728/94 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:

“Kõik toimingud, mis tehakse kolmandate riikide kasuks või kolmandates riikides läbiviidavate projektide rahastamiseks, jäävad alates kuupäevast, mil riik ühineb Euroopa Liiduga, väljapoole käesoleva määruse kohaldamisala.”

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 3a

Alates uue liikmesriigi ühinemisest Euroopa Liiduga vähendatakse sihtsummat määral, mis arvutatakse artikli 1 kolmandas lõigus viidatud toimingute põhjal.

Kõnealuse vähendamise määra arvutamisel kasutatakse ühinemiskuupäeva seisuga lõpetamata toimingute suhtes artikli 3 teises lõigus osutatud ja ühinemiskuupäeval kohaldatavat protsendimäära.

Ülejääk makstakse Euroopa Liidu üldeelarve tulutabeli erirubriiki tagasi.”

3.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev 31. märts kuupäevaga 31. mai.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT C 19, 23.1.2004, lk 3.

(2)  EÜT L 293, 12.11.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1149/1999 (EÜT L 139, 2.6.1999, lk 1).


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2274/2004,

30. detsember 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 31. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 30. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2275/2004,

30. detsember 2004,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (2) põhjal võttis ühendus kohustuse importida Hispaaniasse teatav kogus sorgot.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1839/95, millega kehtestatakse tariifikvootide rakenduseeskirjad vastavalt Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta, (3) sätestati vajalikud üksikasjalikud rakenduseeskirjad nende pakkumismenetluste teostamiseks.

(3)

Arvestades Hispaania turu praegusi vajadusi, on kohane avada pakkumismenetlus seoses imporditava sorgo tollimaksu vähendamisega.

(4)

Nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 2286/2002 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EÜ) nr 1706/98 kehtetuks tunnistamise kohta, (4) nähakse ette sorgole rakendatava imporditollimaksu 60 % vähendamise 100 000 tonni suuruse kvoodi piires ühe kalendriaasta jooksul ja 50 % vähendamise väljaspool seda kvooti. Selle soodustuse ühitamine imporditollimaksu vähendamisega võib põhjustada häireid Hispaania teraviljaturul. Seega oleks kohane kumulatsiooni välistada.

(5)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teravilja korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Hispaaniasse imporditava sorgo puhul.

2.   Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1839/95 sätteid, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

3.   Pakkumismenetluse raames ei kohaldata sorgo imporditollimaksu vähendamist, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 2886/2002 II lisas.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada kuni 15. detsembrini 2005. Selle aja jooksul teostatakse iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja pakkumiste esitamise kuupäevad on märgitud pakkumiskutse teadaandes.

Artikkel 3

Kõnealuse pakkumismenetluse raames väljastatud impordilitsentsid kehtivad määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõike 4 tähenduses viiskümmend päeva alates nende väljastamise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(4)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2276/2004,

30. detsember 2004,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste (2) Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingule on ühendus võtnud kohustuse importida Portugali teatav maisikogus.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta, (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Praegusi Portugali turuvajadusi silmas pidades tuleks välja kuulutada pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks.

(4)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Portugali imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada 17. märtsini 2005. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk. 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2277/2004,

30. detsember 2004,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste (2) Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingule on ühendus võtnud kohustuse importida Hispaaniasse teatav maisikogus.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta, (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Praegusi Hispaania turuvajadusi silmas pidades tuleks välja kuulutada pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks.

(4)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Hispaaniasse imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada 28. aprillini 2005. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2278/2004,

30. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2759/1999, millega sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (2) (muudetud määrusega (EÜ) nr 1783/2003 (3)) artikli 26 lõige 1 sisaldab teatavaid sätteid, mis ei ole määruse (EÜ) nr 1268/1999 kohaselt vahetult kohaldatavad abistatavate maade suhtes. Seepärast ei saa artiklit 26 enam nimetada komisjoni määruse (EÜ) nr 2759/1999 (4) artiklis 3. Seetõttu tuleks lisada määruse (EÜ) nr 2759/1999 artikli 3 lõikesse 1 erisätted, võtmaks arvesse taotlejariikidega seotud olukorda.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1268/1999 artiklis 8 käsitletakse ühenduse toetuse määra ja abi osatähtsust. Kõnealuse artikli lõikega 2 suurendatakse talumajapidamistes tehtavatele investeeringutele, muu hulgas noortele talupidajatele ja/või mägipiirkonnas tehtavatele investeeringutele antava riigiabi ülemmäära. Need tingimused peaksid olema määratletud kooskõlas liikmesriikide suhtes kohaldatavate põhimõtetega.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2759/1999 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2759/1999 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Toetust võib anda investeeringutele, mis on sätestatud asutamislepingu I lisas sisalduvate põllumajandussaaduste ja -toodete, sealhulgas kalatoodete töötlemise ja turustamise parandamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 25. Põllumajandussaadused ja -tooted, välja arvatud kalatooted, peavad pärinema taotlejariikidest või ühendusest. Toetust ei anta jaemüügi tasandil tehtavatele investeeringutele.

Toetust antakse isikutele, kes vastutavad lõplikult ettevõtetesse tehtavate investeeringute eest, mis vastavad käesoleva määruse artikli 2 lõike 2 esimeses ja teises taandes sätestatud tingimustele.

Kui ühenduse õigustikuga ettenähtud keskkonna-, hügieeni- ja loomade heaolu alased miinimumnõuded on kehtestatud vahetult enne taotluse laekumist, lähtutakse toetuse andmise üle otsustamisel ettevõtte suutlikkusest täita kõnealuseid uusi nõudeid pärast investeeringu teostamist.”

2.

Artikli 8 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 8 lõike 2 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   noored talupidajad– toetuse määramise kohta otsuse tegemise ajal alla 40 aastane talupidaja, kellel on piisavad kutseoskused ja pädevus;

b)   mägipiirkonnad– määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 18 lõikes 1 määratletud mägipiirkonnad;

c)   riigiabi– kogu riigiabi, olenemata sellest, kas see on antud programmi alusel või mitte.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2008/2004 (ELT L 349, 25.11.2004, lk 12–13).

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 583/2004 (ELT L 91, 30.3.2004, lk 1).

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 70.

(4)  EÜT L 331, 23.12.1999, lk 51. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 775/2003 (ELT L 112, 6.5.2003, lk 9).


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2279/2004,

30. detsember 2004,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 teatavate Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 747/2001, millega sätestatakse teatavate Vahemeremaadega sõlmitud lepingute alusel sooduskohtlemiseks kõlblike toodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1981/94 ja (EÜ) nr 934/95, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu on 22. detsembri 2004 aasta otsusega (2) kirjavahetuse teel sõlminud kokkuleppe Euroopa Ühenduse ja Jordani Läänekalda ning Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahel, milles käsitletakse vastastikkuseid liberaliseerimismeetmeid ja EÜ-Palestiina omavalitsuse vahel sõlmitud ajutise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 asendamist; uut kokkulepet rakendatakse alates 1. jaanuarist 2005.

(2)

Uue protokolliga nr 1, milles käsitletakse Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatavat korda (edaspidi “uus protokoll nr 1”) sätestatakse uued tariifsed soodustused ning määrusega (EÜ) nr 747/2001 kehtestatud olemasolevate soodustuste muudatused, millest mõned kuuluvad ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide alla.

(3)

Uue protokolliga nr 1 kehtestatud tariifsete soodustuste rakendamiseks on vaja muuta määrust (EÜ) nr 747/2001.

(4)

Esimesel rakendamisaastal kehtivate tariifi- ja individuaalkvootide arvutamiseks tuleks sätestada, et juhul kui tariifi- või individuaalkvoodi kehtivusaeg algab enne uue kokkuleppe jõustumiskuupäeva, tuleb tariifikvootide mahtu ja individuaalkvoote vähendada proportsionaalselt nimetatud kuupäevaks möödunud ajavahemikuga.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 747/2001 sätestatud teatavate olemasolevate tariifi- ja individuaalkvootide haldamise lihtsustamiseks tuleks kõnealuste tariifi- ja individuaalkvootide raames imporditavaid koguseid arvestada nende meetmete maksustamisel, mis on avatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 747/2001, muudetud käesoleva määrusega.

(6)

Kooskõlas uue protokolliga nr 1 tuleks teatavate toodete tariifikvootide mahtusid kaks korda suurendada.

(7)

Kuna käesoleva määruse sätteid tuleks kohaldada alates uue kokkuleppe rakendamiskuupäevast, on käesoleva määruse puhul asjakohane selle võimalikult kiire jõustumine.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 747/2001 VIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

1. jaanuaril 2005 endiselt avatud tariifi- ja individuaalkvoodi kehtivusaegade puhul tuleb määruse (EÜ) nr 747/2001 kohaselt ühenduses vabasse ringlusse lubatud koguseid, mis kuuluvad järjekorranumbritega 09.1381, 18.0310, 18.0340 ja 18.0380 tariifi- ja individuaalkvootide alla, arvestada nende tariifi- ja individuaalkvootide maksustamisel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 747/2001 VIII lisas, muudetud käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2256/2004 (ELT L 385, 29.12.2004, lk 24).

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

“VIII LISA

JORDANI LÄÄNEKALLAS JA GAZA SEKTOR

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toodete kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide raames. Kui CN-koodil on eesliide “ex”, tuleb soodustuskava kindlaks määrata CN-koodi ja vastava kirjelduse kohaldamisega.

A OSA: Tariifikvoodid

Jrk nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi netomaht

(tonnides)

Kvoodi tollimaksumäär

09.1383

0409 00 00

Naturaalne mesi

1.1 – 31.12.2005

500

Tollimaksuvabastus

1.1 – 31.12.2006

750

1.1 – 31.12.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.1 – 31.12

1 000

09.1382

0603 10

Kaunistuseks sobivad värsked lõikelilled ja lillepungad

1.1 – 31.12.2005

2 000

Tollimaksuvabastus

1.1 – 31.12.2006

2 250

1.1 – 31.12.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.1 – 31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Seened, kõrvtarrikud (Auricularia spp.), kõhrikud (Tremella spp.) ja trühvlid, kuivatatud

1.1 – 31.12

500

Tollimaksuvabastus

09.1385

0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad

1.2 – 14.7.2005

1 000

Tollimaksuvabastus

1.2 – 14.7.2006

1 500

1.2 – 14.7.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.2 – 14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Värsked maasikad

1.11.2004 – 31.3.2005

1 680

Tollimaksuvabastus

1.11.2005 – 31.3.2006

2 500

1.11.2006 – 31.3 2007 ja igal sellele järgneval ajavahemiku 1.11 – 31.3

3 000

09.1386

1509 10

Külmpressitud oliivõli

1.1 – 31.12.2005

2 000

Tollimaksuvabastus

1.1 – 31.12.2006

2 500

1.1 – 31.12.2007 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.1 – 31.12

3 000


B OSA: Individuaalkvoodid

Jrk nr

CN-kood

Taric’i alam-rubriik

Kauba kirjeldus

Individuaal-kvoodi kehtivusaeg

Individuaal-kvoodi netomaht

(tonnides)

Individuaal-kvoodi tollimaksumäär

18.0310

0702 00 00

 

Tomatid, värsked või jahutatud

1.12.2004 – 31.3.2005

1 750

Tollimaksuvabastus (1)

1.12.2005 – 31.3.2006 ja igal sellele järgneval ajavahemikul 1.12 – 31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Baklažaanid, värsked või jahutatud

15.1 – 30.4

3 000

Tollimaksuvabastus

18.0330

ex 0709 60

 

Perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, värsked või jahutatud:

1.1 – 31.12

1 000

Tollimaksuvabastus

0709 60 10

Paprikad

0709 60 99

Muud

18.0340

0709 90 70

 

Kabatšokid, värsked või jahutatud

1.12 – 28/29.2

300

Tollimaksuvabastus (1)

18.0350

0805 10 20

 

Värsked apelsinid

1.1 – 31.12

25 000

Tollimaksuvabastus (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandariinid (sealhulgas tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid ja samalaadsed tsitrushübriidid, värsked

1.1 – 31.12

500

Tollimaksuvabastus (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum), värsked

1.1 – 31.12

800

Tollimaksuvabastus (1)

18.0380

0807 19 00

 

Melonid (välja arvatud arbuusid), värsked

1.11 – 31.5

10 000

Tollimaksuvabastus”


(1)  Tollimaksuvabastust kohaldatakse ainult väärtuselise tollimaksu suhtes.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2280/2004,

30. detsember 2004,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

12,63

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

45,09

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

55,51

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

55,51

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

45,09


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 15.12.2004–29.12.2004

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Lahe lisatasu (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 31,03 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/45


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

mis näeb ette Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetluse kohaldamist kõnealuse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega hõlmatud teatud valdkondade suhtes

(2004/927/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 67 lõike 2 teist taanet,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Amsterdami lepingu alusel omandas Euroopa Ühendus õiguse võtta meetmeid viisade, varjupaiga, sisserände ja muu isikute vaba liikumisega seotud poliitika vallas, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi “asutamisleping”) kolmanda osa IV jaotises.

(2)

Asutamislepingu artikli 67 alusel, mis kehtestati Amsterdami lepinguga, võttis nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu enamuse nimetatud meetmetest.

(3)

Sama artikli 67 lõike 2 teise taande alusel teeb nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ja pärast Amsterdami lepingu jõustumisele järgnevat viieaastast üleminekuperioodi ühehäälselt otsuse asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetluse kohaldamise kohta kõigi või mõne asutamislepingu IV jaotisega hõlmatud valdkonna suhtes.

(4)

Vastavalt asutamislepingu artikli 67 lõikele 5, mis lisati Nice'i lepinguga, võtab nõukogu artiklis 251 sätestatud korras vastu artikli 63 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a sätestatud varjupaigaga seotud meetmed tingimusel, et nõukogu on pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu võtnud ühenduse õigusaktid, milles määratakse kindlaks neid küsimusi reguleerivad ühiseeskirjad ja peamised põhimõtted, samuti artiklis 65 ettenähtud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö meetmed, välja arvatud perekonnaõigust käsitlevad küsimused; käesolev otsus ei mõjuta nimetatud sätteid.

(5)

Lisaks sellele, vastavalt protokollile asutamislepingu artikli 67 kohta, mis lisati nimetatud asutamislepingule Nice'i lepinguga, teeb nõukogu alates 1. maist 2004 asutamislepingu artiklis 66 osutatud meetmete vastuvõtmisel otsused kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga; käesolev otsus ei mõjuta nimetatud protokolli.

(6)

Lisaks Nice'i lepingust tulenevale palus Euroopa Ülemkogu, kiites oma 4. ja 5. novembri 2004. aasta kohtumisel heaks Haagi programmi “Vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamine Euroopa Liidus”, nõukogul vastu võtta asutamislepingu artikli 67 lõikel 2 põhinev otsus hiljemalt 1. aprilliks 2005 selle kohta, et nõukogu peab toimima artiklis 251 sätestatud korras, kui ta võtab vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale, mis on seotud ühenduse õigusaktide õigusliku aluse valikuga, vastu asutamislepingu artikli 62 lõikes 1, lõike 2 punktis a ja lõikes 3 ning artikli 63 lõike 2 punktis b ja lõike 3 punktis b osutatud meetmeid.

(7)

Euroopa Ülemkogu võttis siiski seisukoha, et kuni Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumiseni tuleks nõukogul jätkata otsuste tegemist ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist, kui ta võtab vastu meetmeid asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punktis a ja lõikes 4 osutatud kolmandate riikide kodanike seadusliku liikmesriikidesse sisserände ja liikmesriikide vahelise rände suhtes.

(8)

Üleminek kaasotsustamismenetlusele asutamislepingu artikli 62 lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmiseks ei piira nõukogu ühehäälse otsustamise kohustust selliste otsuste vastuvõtmisel, millele on osutatud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõikes 2, Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (1) artikli 15 lõikes 1, Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise protokolli artiklis 4 ja tulevastes ühinemislepingutes.

(9)

Üleminek kaasotsustamismenetlusele asutamislepingu artikli 62 lõike 2 punktis a osutatud meetmete vastuvõtmiseks ei piira liikmesriikide pädevust oma piiride geograafilisel tähistamisel vastavalt rahvusvahelisele õigusele.

(10)

Toimides vastavalt asutamislepingus sätestatud asjakohasele õiguslikule alusele, võib nõukogu võtta vastu stimuleerivaid meetmeid liikmesriikide tegevuse toetamiseks nende territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike integreerimisel.

(11)

Kaasotsustamismenetlusele ülemineku tõttu asutamislepingu artikli 62 lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete vastuvõtmiseks tuleks määrusi, millega viisataotluste läbivaatamise, piirikontrolli ja piirivalve korraldamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktilise korra rakendamisvolitused jäetakse nõukogule, muuta selliselt, et nõukogu peab antud juhtudel otsuseid tegema kvalifitseeritud häälteenamusega.

(12)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(13)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatasid nimetatud liikmesriigid oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 1. jaanuarist 2005 toimib nõukogu asutamislepingu artikli 62 lõikes 1, lõike 2 punktis a ja lõikes 3 osutatud meetmete vastuvõtmisel asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras.

2.   Alates 1. jaanuarist 2005 toimib nõukogu asutamislepingu artikli 63 lõike 2 punktis b ja lõike 3 punktis b osutatud meetmete vastuvõtmisel asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras.

Artikkel 2

Asutamislepingu artiklit 251 kohaldatakse nende Euroopa Parlamendi arvamuste suhtes, mis nõukogu sai enne 1. jaanuari 2005 seoses ettepanekutega meetmete kohta, mille osas nõukogu toimib käesoleva otsuse alusel asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras.

Artikkel 3

1.   Nõukogu 24. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 789/2001 (millega viisataotluste läbivaatamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktiliste menetluste rakendamisvolitused jäetakse nõukogule) (2) artikli 1 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna “ühehäälselt” sõnadega “kvalifitseeritud häälteenamusega” ning see muudatus jõustub 1. jaanuaril 2005.

2.   Nõukogu 24. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 790/2001 (millega antakse nõukogule rakendusvolitused piirikontrolli ja piirivalve rakendamise teatavate üksikasjalike sätete ja praktilise korra osas) (3) artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõna “ühehäälselt” sõnadega “kvalifitseeritud häälteenamusega” ning see muudatus jõustub 1. jaanuaril 2005.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  Nõukogu dokument 13054/04, kättesaadav veebilehel http://register.consilium.eu.int

(2)  EÜT L 116, 26.4.2001, lk 2.

(3)  EÜT L 116, 26.4.2001, lk 5.


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/47


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta

(2004/928/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1080/2000, mis käsitleb toetust ÜRO ajutisele missioonile Kosovos (UNMIK), kõrge esindaja büroole Bosnias ja Hertsegoviinas (OHR) ning Kagu-Euroopa stabiilsuspaktile, (1) eriti selle artiklit 1a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

10. juunil 1999 leppisid Euroopa Liidu liikmesriikide välisministrid ja Euroopa Ühenduste Komisjon koos teiste Kagu-Euroopa stabiilsuspaktis osalejatega kokku Kagu-Euroopa stabiilsuspakti (edaspidi “stabiilsuspakt”) loomises.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1080/2000 artikliga 1a nähakse ette stabiilsuspakti erikoordinaatori määramine igal aastal.

(3)

Koos määramisega on vaja kehtestada erikoordinaatori volitused. Kogemus on näidanud, et volitused, mis kehtestati nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsuses 2003/910 Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta, (2) on asjakohased 2004. aastaks.

(4)

On asjakohane kehtestada selged vastutussuhted ning kooskõlastamis- ja aruandlusjuhised,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga määratakse dr Erhard Busek Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatoriks.

Artikkel 2

Erikoordinaator täidab 10. juunil 1999. aastal koostatud stabiilsuspakti punktis 13 osutatud ülesandeid.

Artikkel 3

Artiklis 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks peab erikoordinaator:

a)

aitama kaasa stabiilsuspakti eesmärkide saavutamisele sellistes üksikutes riikides ja riikidevahelistes suhetes, kus stabiilsuspakt annab lisaväärtust;

b)

juhatama Kagu-Euroopa piirkondliku foorumi tegevust;

c)

hoidma tihedat kontakti kõikide stabiilsuspaktis osalevate ja seda toetavate riikide, organisatsioonide ja institutsioonidega ning asjaomaste piirkondlike algatusrühmade ja organisatsioonidega, et edendada piirkondlikku koostööd ja suurendada piirkondlikku vastutust;

d)

tegema tihedat koostööd kõikide Euroopa Liidu institutsioonide ja selle liikmesriikidega, et edendada Euroopa Liidu rolli stabiilsuspaktis vastavalt selle punktidele 18, 19 ja 20 ning tagada stabiilsuspakti ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames tehtavate toimingute vastastikune täiendavus;

e)

kohtuma korrapäraselt ja vajaduse korral kollektiivselt töörühmade juhtidega, et tagada üldine strateegiline koordineerimine ja kanda hoolt Kagu-Euroopa piirkondliku foorumi tegevuse ja selle dokumentidega seotud sekretariaaditeenuste eest;

f)

võtma oma töös aluseks eelnevalt stabiilsuspaktis osalejatega nõu pidades kokkulepitud nimekirja, mis sisaldab 2005. aastal rakendatavaid esmatähtsaid meetmeid, ning jälgima stabiilsuspakti töömeetodeid ja struktuure, tagades järjepidevuse ja ressursside tõhusa kasutamise.

Artikkel 4

Erikoordinaator sõlmib komisjoniga rahastamislepingu.

Artikkel 5

Erikoordinaatori tegevus kooskõlastatakse ÜVJP kõrge esindajana tegutseva nõukogu peasekretäri, nõukogu eesistujariigi ja komisjoni tegevusega, eelkõige mitteametliku nõuandekomitee raames. Kohapeal säilitatakse tihedad sidemed nõukogu eesistujariigi, komisjoni, liikmesriikide missioonijuhtide, Euroopa Liidu eriesindajate, kõrge esindaja bürooga Bosnias ja Hertsegoviinas ning ÜRO tsiviilhaldusega Kosovos.

Artikkel 6

Erikoordinaator annab vajaduse korral aru kas nõukogule või komisjonile. Erikoordinaator teavitab oma tegevusest korrapäraselt Euroopa Parlamenti.

Artikkel 7

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2005.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT L 122, 24.5.2000, lk 27. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2098/2003 (ELT L 316, 29.11.2003, lk 1).

(2)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 51.


Komisjon

31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/49


KOMISJONI OTSUS,

22. detsember 2004,

millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, lepinguliste töötajate ja ajutiste töötajate, samuti mõnede kümnes uues liikmesriigis kõige rohkem 15 kuuks tööle jäävate ametnike töötasu suhtes alates 2004. aasta 1. veebruarist, 1. märtsist, 1. aprillist, 1. maist ja 1. juunist kohaldatavaid paranduskoefitsiente

(2004/929/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti selle X lisa artikli 13 teist lõiku,

võttes arvesse kümne uue liikmesriigi ühinemislepingut, eriti selle artikli 33 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1785/2004 (2) määrati viimati ja vastavalt endistele personalieeskirjadele nimetatud personalieeskirjade X lisa artikli 13 esimese lõigu kohaselt kindlaks paranduskoefitsiendid, mida alates 1. jaanuarist 2004 kohaldatakse kolmandates riikides töötavatele Euroopa ühenduste ametnikele töökohariigi vääringus makstavate töötasude suhtes.

(2)

Vastavalt personalieeskirjade X lisa artikli 13 teisele lõigule tuleb mõnda neist paranduskoefitsientidest alates 1. veebruarist, 1. märtsist, 1. aprillist, 1. maist ja 1. juunist 2004 kohandada seetõttu, et komisjoni käsutuses olevate statistiliste andmete kohaselt on paranduskoefitsiendi ja vastava vahetuskursi järgi arvestatud elukallidus mõnes kolmandas riigis viimasest koefitsiendi kehtestamisest või kohandamisest saadik muutunud rohkem kui 5 % võrra,

OTSUSTAB:

Ainus artikkel

Alates 1. veebruarist, 1. märtsist, 1. aprillist, 1. maist ja 1. juunist 2004 kohandatakse kolmandates riikides töötavatele ametnikele, lepingulistele töötajatele ja ajutistele töötajatele, samuti mõnedele kümnes uues liikmesriigis kõige rohkem 15 kuuks tööle jäävatele ametnikele töökohariigi vääringus makstavate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente vastavalt lisas esitatud väärtustele.

Kõnealuste töötasude arvutamisel rakendatavad vahetuskursid kehtestatakse vastavalt finantsmääruse üksikasjalikele rakenduseeskirjadele ning need vastavad esimeses lõigus osutatud kuupäevale.

Brüssel, 22. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 857/2004 ((ELT L 161, 30.4.2004, lk 11).

(2)  ELT L 317, 16.10.2004, lk 1.


LISA

Töökoht

Paranduskoefitsient

veebruar 2004

Dominikaani Vabariik

33,1

Suriname

49,3

Zimbabwe

31,9


Töökoht

Paranduskoefitsient

märts 2004

Dominikaani Vabariik

38,9

Zimbabwe

33,5


Töökoht

Paranduskoefitsient

aprill 2004

Dominikaani Vabariik

43,8

Sierra Leone

65,6

Zimbabwe

38,7


Töökoht

Paranduskoefitsient

mai 2004

Gruusia

87,4

Malawi

71,6

Dominikaani Vabariik

48,6

Zimbabwe

42,9


Töökoht

Paranduskoefitsient

juuni 2004

Kasahstan

94,0

Dominikaani Vabariik

46,4

Sierra Leone

71,0

Zimbabwe

44,7


31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/51


KOMISJONI OTSUS,

28. detsember 2004,

ühenduse rahalise toetuse eraldamise kohta liikmesriikide kavandatud meetmetele kontroll-, inspekteerimis- ja järelevalveprogrammide rakendamiseks aastal 2004 (teine osamakse)

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5310 all)

(2004/930/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsust 2004/465/EÜ liikmesriikide kalanduse kontrollprogrammidele eraldatava ühenduse rahalise toetuse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid on edastanud komisjonile oma kalanduse kontrollprogrammid ajavahemikuks 1. jaanuar 2004 kuni 31. detsember 2004 koos taotlustega ühenduse rahalise toetuse saamiseks, et katta kõnealuste programmide elluviimiseks vajalikud kulud.

(2)

Otsuse 2004/465/EÜ artiklis 4 loetletud meetmetega seotud taotlused võivad saada ühenduse toetust.

(3)

On asjakohane määrata 2004. aastaks igale liikmesriigile otsuse 2004/465/EÜ artiklis 4 nimetatud meetmete jaoks abikõlblike kulutuste raames antava ühenduse toetuse piirsummad, ühenduse toetuse määr sellistele meetmetele ning tingimused, mille puhul ühendus hüvitab riiklikud kulutused.

(4)

Vastavalt otsuse 2004/465/EÜ artiklile 8 peavad liikmesriigid võtma oma kulukohustused 12 kuu jooksul alates aasta lõpust, mil neid teavitatakse käesolevast otsusest. Samuti peavad nad järgima kõnealuse otsuse sätteid kavade käivitamise ja hüvitamistaotluste esitamise kohta.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva otsusega kehtestatakse ühenduse rahalise toetuse summa igale liikmesriigile, ühenduse rahalise toetuse määr ja tingimused, mille alusel võib anda toetust otsuse 2004/465/EÜ artiklis 4 nimetatud meetmete jaoks.

Artikkel 2

Elektroonilised lokaliseerimisseadmed

1.   Kulude katmiseks, mis on seotud elektrooniliste lokaliseerimisseadmete ostu ja nende laeva pardale paigutamisega ja mille abil on kalapüügi seirekeskustel võimalik jälgida laevu teatud vahemaa tagant laevaseiresüsteemi vahendusel, on võimalik saada rahalist toetust maksimaalset 4 500 euro ulatuses laeva kohta I lisas kehtestatud piires.

2.   Lõikes 1 ettenähtud 4 500 eurose ülemmäära piiresse jäävate kulutuste puhul on ühenduse rahalise toetuse määr esimese 1 500 eurose abikõlbliku kuluosa katteks 100 %.

3.   Ühenduse rahaline toetus abikõlblike kulutuste katteks, mis ulatuvad 1 500 eurost kuni 4 500 euroni laeva kohta, ei või ületada 50 % selliste kulutuste summast.

4.   Elektroonilised lokaliseerimisseadmed peaksid vastama nõuetele, mis on kehtestatud komisjoni 18. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2244/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta. (2)

Artikkel 3

Uued tehnoloogiad ja IT-võrgud

Kulude katmiseks, mis on seotud infotehnoloogia soetamise, seadistamise ja sellega seonduva tehnilisele abiga ning IT-võrkude ülesseadmisega eesmärgiga võimaldada tõhusat ja turvalist kalandustegevuse seire, kontrolli ja järelevalvega seotud teabevahetust, on võimalik saada rahalist toetust 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest II lisas sätestatud piires. Kuid kulude katmiseks, mis on seotud Kergueleni saarel asuva jaama investeeringutega radari/satelliidi andmete vastuvõtmiseks ja töötlemiseks, on võimalik saada rahalist toetust 40 % ulatuses abikõlblikest kulutustest II lisas sätestatud piires.

Artikkel 4

Uute tehnoloogiate katseprojektid

1.   Kulude katmiseks, mis on seotud katseprojektidega, et rakendada kalandustegevuse seire parandamise eesmärgil uusi tehnoloogiad, on võimalik saada rahalist toetust 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest III lisas sätestatud piires.

2.   Katseprojektid peaksid vastama tingimustele, mis on sätestatud komisjoni 18. augusti 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1461/2003, milles sätestatakse kalandustegevust käsitlevate andmete elektroonilise edastamise ja kaugseire katseprojektide tingimused. (3)

Artikkel 5

Koolitus

Kulude katmiseks, mis on seotud kalandusvaldkonna seire, kontrolli ja järelevalve eest vastutavate riigiteenistujate koolitus- ja vahetusprogrammidega, on võimalik saada rahalist toetust 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest IV lisas sätestatud piires.

Artikkel 6

Katsevaatlused ja vaatluskavad

1.   Kulude katmiseks, mis on seotud katsevaatluste ja vaatluskavadega, on võimalik saada rahalist toetust 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest V lisas sätestatud piires.

2.   Need projektid peaksid vastama eelkõige tingimustele, mis on sätestatud nõukogu 26. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed, mis käsitlevad vaalaliste juhuslikku püüki kalanduses, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98. (4)

Artikkel 7

Kulude hindamine

Kulude katmiseks, mis on seotud ühenduse kalanduspoliitika kontrolli kulude hindamissüsteemi rakendamisega, on võimalik saada rahalist toetust 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest VI lisas sätestatud piires.

Artikkel 8

Seminarid ja meediavahendid

Kulude katmiseks, mis on seotud algatustega, sealhulgas seminaride ja meediavahenditega, mille eesmärk on kalameeste ja teiste asjassepuutuvate isikute, näiteks inspektorite, prokuröride ja kohtunike, samuti laiema avalikkuse teavitamine vajadusest võidelda vastutustundetu ja ebaseadusliku kalapüügi vastu ning tutvustada neile ühise kalanduspoliitika eeskirjade rakendamist, on võimalik saada rahalist toetust 75 % ulatuses abikõlblikest kulutustest VII lisas sätestatud piires.

Artikkel 9

Kalanduse patrull-laevad ja õhusõidukid

Kulude katmiseks, mis on seotud liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt kalandustegevuse vaatlusteks ja järelevalveks kasutatavate laevade ja õhusõidukite soetamise ja kaasajastamisega, on võimalik saada VIII lisas sätestatud piires rahalist abi järgmiselt:

1. mail 2004 ühinevate liikmesriikide puhul 50 % ulatuses abikõlblikest kulutustest;

teiste liikmesriikide puhul 25 % ulatuses abikõlblikest kulutustest.

Artikkel 10

Kulude hüvitamise nõuded

Kulude hüvitamise nõuded ja ettemaksete nõuded on kooskõlas otsuse 2004/465/EÜ artiklitega 12 ja 13 ning I lisa C osaga.

Artikkel 11

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 157, 30.4.2004, lk 114, parandus: ELT L 195, 2.6.2004, lk 36.

(2)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 17.

(3)  ELT L 208, 19.8.2003, lk 14.

(4)  ELT L 150, 30.4.2004, lk 12.


I LISA

Elektroonilised lokaliseerimisseadmed

(eurodes)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

0

0

Eesti

0

0

Kreeka

0

0

Hispaania

0

0

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

0

0

Itaalia

0

0

Küpros

0

0

Läti

0

0

Leedu

0

0

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

0

0

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

585 000

468 000

Portugal

0

0

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

0

0

Rootsi

0

0

Ühendkuningriik

0

0

Kokku

585 000

468 000


II LISA

Uued tehnoloogiad ja IT-võrgud

(EUR)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

271 000

135 500

Saksamaa

235 000

117 500

Eesti

0

0

Kreeka

0

0

Hispaania

0

0

Prantsusmaa

1 800 000

750 000

Iirimaa

2 000 000

1 000 000

Itaalia

1 755 953

877 977

Küpros

0

0

Läti

0

0

Leedu

110 000

55 000

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

96 763

48 381

Holland

310 325

155 163

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

2 291 616

1 145 808

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

545 000

272 500

Rootsi

87 430

43 715

Ühendkuningriik

179 134

89 567

Kokku

9 682 221

4 691 111


III LISA

Uute tehnoloogiate katseprojektid

(EUR)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

0

0

Eesti

0

0

Kreeka

200 000

100 000

Hispaania

0

0

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

0

0

Itaalia

0

0

Küpros

0

0

Läti

0

0

Leedu

0

0

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

0

0

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

586 000

293 000

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

0

0

Rootsi

0

0

Ühendkuningriik

0

0

Kokku

786 000

393 000


IV LISA

Koolitus

(eurodes)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

5 000

2 500

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

56 500

28 250

Saksamaa

52 500

26 250

Eesti

9 590

4 795

Kreeka

0

0

Hispaania

183 703

91 852

Prantsusmaa

130 000

65 000

Iirimaa

0

0

Itaalia

1 270 816

635 408

Küpros

20 000

10 000

Läti

0

0

Leedu

20 000

10 000

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

600 901

300 451

Holland

139 674

69 837

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

102 967

51 484

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

30 000

15 000

Rootsi

132 790

66 395

Ühendkuningriik

175 512

87 756

Kokku

2 929 953

1 464 978


V LISA

Katsevaatlused ja vaatluskavad

(EUR)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

0

0

Eesti

0

0

Kreeka

0

0

Hispaania

0

0

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

0

0

Itaalia

0

0

Küpros

0

0

Läti

0

0

Leedu

0

0

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

0

0

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

94 910

47 455

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

0

0

Rootsi

474 400

237 200

Ühendkuningriik

0

0

Kokku

569 310

284 655


VI LISA

Kulude hindamine

(EUR)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

0

0

Eesti

0

0

Kreeka

0

0

Hispaania

0

0

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

0

0

Itaalia

0

0

Küpros

0

0

Läti

0

0

Leedu

0

0

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

0

0

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

50 000

25 000

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

0

0

Rootsi

0

0

Ühendkuningriik

0

0

Kokku

50 000

25 000


VII LISA

Seminarid ja meediavahendid

(eurodes)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

0

0

Eesti

0

0

Kreeka

200 000

150 000

Hispaania

6 000

4 500

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

0

0

Itaalia

0

0

Küpros

30 000

22 500

Läti

0

0

Leedu

10 000

7 500

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

0

0

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

0

0

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

0

0

Rootsi

230 000

172 500

Ühendkuningriik

0

0

Kokku

476 000

357 000


VIII LISA

Patrull-laevad ja õhusõidukid

(EUR)

Liikmesriik

Riikliku kalanduse kontrollprogrammi raames kavandatud kulutused

Ühenduse rahaline toetus

Belgia

0

0

Tšehhi vabariik

0

0

Taani

0

0

Saksamaa

77 798

19 449

Eesti

0

0

Kreeka

1 050 000

262 500

Hispaania

22 238 597

5 559 649

Prantsusmaa

0

0

Iirimaa

1 000 000

250 000

Itaalia

0

0

Küpros

1 400 000

700 000

Läti

0

0

Leedu

0

0

Luksemburg

0

0

Ungari

0

0

Malta

600 000

300 000

Holland

0

0

Austria

0

0

Poola

0

0

Portugal

4 630 000

1 157 500

Sloveenia

0

0

Slovakkia

0

0

Soome

105 000

26 250

Rootsi

5 700 000

1 425 000

Ühendkuningriik

13 758 956

3 439 739

Kokku

50 560 351

13 140 087


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

31.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 396/61


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPOL KINSHASA/1/2004,

9. detsember 2004,

“Kinshasas” (Kongo DV) toimuva ELi politseimissiooni EUPOL Kinshasa juhi ametisse nimetamise kohta

(2004/931/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 2004. aasta ühismeedet 2004/847/ÜVJP ELi politseimissiooni alustamise kohta Kinshasas (Kongo DV), (1) eriti selle artikleid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2004/847/ÜVJP artiklitega 5 ja 8 nähakse ette, et nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed võtma vastu asjakohaseid otsuseid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 25, sealhulgas nimetama peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juhi.

(2)

Peasekretär/kõrge esindaja on teinud ettepaneku nimetada ametisse Adílio CUSTÓDIO,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Adílio CUSTÓDIO integreeritud politseiüksusega seotud ELi politseimissiooni (EUPOL Kinshasa) juhiks Kinshasas (Kongo DV) missiooni alustamise kuupäevast. Kuni nimetatud kuupäevani tegutseb ta planeerimisrühma juhatajana.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2005.

Brüssel, 9. detsember 2004

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

A. HAMER


(1)  ELT L 367, 14.12.2004, lk 30.