ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 389

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
30. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2257/2004, 20. detsember 2004, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 3906/1989, (EÜ) nr 1267/1999, (EÜ) nr 1268/1999 ja (EÜ) nr 2666/2000, et võtta arvesse Horvaatia kandidaadistaatust

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2258/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalatoodete ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad 2005. kalandusaastaks

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2259/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse 2005. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalatoodete ühenduse müügihinnad

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2260/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse teatavate kalatoodete võrdlushinnad 2005. kalandusaastaks

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2261/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse teatavate kalandustoodete ülekandetoetus ja kindlasummaline toetus 2005. kalandusaastaks

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2262/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse teatavate kalatoodete eraladustusabi summa 2005. kalandusaastal

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2263/2004, 28. detsember 2004, millega kinnitatakse rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused 2005. kalandusaasta jooksul turult kõrvaldatud kalandussaadustele

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2264/2004, 29. detsember 2004, millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. jaanuar 2005

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/917/EÜ:Nõukogu otsus, 5. juuli 2004, ülemäärase eelarvedefitsiidi olemasolu kohta Kreekas

25

 

*

2004/918/EÜ:Nõukogu otsus, 5. juuli 2004, ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Ungaris

27

 

*

2004/919/EÜ:Nõukogu otsus, 22. detsember 2004, sõidukitega seotud piiriülese toimega kuritegevuse tõkestamise kohta

28

 

 

Komisjon

 

*

2004/920/EÜ:Komisjoni otsus, 20. detsember 2004, millega tehakse Assoori saarestiku suhtes erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/54/EÜ mõningatest sätetest (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4880 all)

31

 

*

2004/921/EÜ:Komisjoni otsus, 27. detsember 2004, tarbijate suhtumist põllumajandusloomade heaolusse käsitleva Eurobarometer-uurimuse ühendusepoolse rahastamise kohta

33

 

*

2004/922/EÜ:Komisjoni otsus, 29. detsember 2004, millega muudetakse otsuseid 2003/746/EÜ ja 2003/848/EÜ seoses teatavatele liikmesriikidele 2004. aastal TSE likvideerimise ja seire programmide jaoks antava ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5396 all)

34

 

*

2004/923/EÜ:Komisjoni otsus, 29. detsember 2004, millega muudetakse otsuseid 2003/743/EÜ ja 2003/849/EÜ seoses ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega teatavatele liikmesriikidele nende riikide loomahaiguste likvideerimis- ja seireprogrammideks ning zoonooside ennetamise kontrollprogrammideks aastaks 2004 (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5397 all)  ( 1 )

37

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2004/924/ÜVJP, 22. november 2004, mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Gruusia vahel Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS staatuse ja tegevuse kohta

41

Leping Euroopa Liidu ja Gruusia vahel Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS staatuse ja tegevuse kohta

42

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2257/2004,

20. detsember 2004,

millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 3906/1989, (EÜ) nr 1267/1999, (EÜ) nr 1268/1999 ja (EÜ) nr 2666/2000, et võtta arvesse Horvaatia kandidaadistaatust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 181a lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu otsustas 17. ja 18. juuni 2004. aasta Brüsseli kohtumisel, et Horvaatiast saab kandidaatriik, ning palus komisjonil ette valmistada Horvaatia ühinemiseelse strateegia, sealhulgas vajalikud finantsdokumendid.

(2)

Horvaatiale ühinemiseelse abi andmiseks on kohane lisada ta abisaajana nõukogu 18. detsembri 1989. aasta määrusesse (EMÜ) nr 3906/1989, mis käsitleb teatavatele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele antavat majandusabi (Phare), (1) nõukogu 21. juuni 1989. aasta määrusesse (EÜ) nr 1267/99, millega luuakse ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend (ISPA) (2) ja nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusesse (EÜ) nr 1268/99 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil (SAPARD). (3)

(3)

29. oktoobril 2001. aastal alla kirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Horvaatia Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu III jaotises nõutakse Horvaatialt Lääne-Balkanil piirkondliku koostöö aktiivset edendamist.

(4)

Lääne-Balkanile antava ühenduse abi piirkondlikule mõõtmele pööratakse erilist tähelepanu nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 2666/2000, mis käsitleb Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Jugoslaavia Liitvabariigi ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi abistamist (4) ja mille eesmärk on piirkondliku koostöö edendamine, ning Horvaatia peaks piirkondliku mõõtmega projektide ja programmide jaoks abikõlblikuks jääma.

(5)

Otsusega 2004/648/EÜ (5) nähakse ette Horvaatiaga sõlmitava Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused.

(6)

Kagu-Euroopa piirkondliku põhitranspordivõrgu arendamist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum peaks hõlbustama eelismeetmete valimist üleeuroopalise transpordivõrgu arendamiseks ühinemiseelsel perioodil.

(7)

25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (6) jõustumine tingib määrustes teatavate kohanduste tegemise, et viia terminoloogia ja kehtivad tavad vastavusse eespool nimetatud määrusega.

(8)

Ehkki uusi liikmesriike selles määruses ei nimetata, nähakse 2003. aasta ühinemisakti artikliga 33 ette nende liikmesriikide suhtes määruste (EÜ) nr 3906/1989 ja (EÜ) nr 1267/1999 kohaldamine üleminekuperioodil.

(9)

Komisjon on vastu võtnud määruse (EÜ) nr 1419/2004 (7) ja määruse (EÜ) nr 447/2004, (8) mis moodustavad ühinemise kuupäevaks veel lõplikult täitmata kohustustega seotud SAPARDi rahastamismeetmete õigusliku aluse. Komisjoni mis tahes otsused, mis võivad olla vajalikud enne nende kohustuste lõplikku täitmist ning mille aluseks ei saa võtta kahte eespool nimetatud määrust, võivad siiski põhineda määrusel (EÜ) nr 1268/1999, kuna see kehtis enne kõnealuse määruse muutmist käesoleva määrusega.

(10)

Seepärast tuleks määrusi (EMÜ) nr 3906/89, (EÜ) nr 1267/1999, (EÜ) nr 1268/1999 ja (EÜ) nr 2666/2000 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõukogu määrust (EMÜ) nr 3906/89 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Euroopa Liiduga ühinemispartnerluses olevate kandidaatriikide puhul keskendub PHARE programmi alusel rahastamine ühenduse õigustiku ülevõtmisega seotud prioriteetidele, s.t kandidaatriikide haldus- ja institutsioonilise suutlikkuse tugevdamisele ja investeeringutele, välja arvatud investeeringud, mida rahastatakse kooskõlas nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1267/1999, millega luuakse ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend (9) ja 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil, (10) juhul kui on täidetud nende kahe määruse kohaste rahastamismeetmete tingimused. PHARE programmi alusel võib rahastada ka keskkonnakaitse ja transpordimeetmeid ning meetmeid põllumajanduse ja maaelu arengu toetuseks, mis moodustavad tööstuse integreeritud ümberkorraldamise või piirkondlike arenguprogrammide väheolulise, kuid lahutamatu osa.”;

b)

lisatakse järgmised lõiked 4 ja 5:

“4.   Abi võib kasutada rahastamaks abi saavate riikide käesoleva määruse kohast osalemist omavahelises ja EL liikmesriikidega tehtavas piirkondlikus, piiriüleses ning, kui vaja, riikidevahelises ja piirkondadevahelises koostöös.

5.   Vajaduse korral võib abi kasutada ka rahastamaks abi saava riigi osalemist muudest õigusaktidest tulenevates piirkondlikes programmides.”

2.

Artiklile 8 lisatakse järgmine lõik:

“Komisjon võib nõukogu 25. juuni 2002 aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (11) artikliga 54 ette nähtud piires otsustada delegeerida avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid, eelkõige eelarve täitmisega seotud ülesandeid kõnealuse määruse artikli 54 lõikes 2 loetletud asutustele. Määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 punktis c nimetatud asutustele võib avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid delegeerida juhul, kui nende positsioon on rahvusvaheliselt tunnustatud, nad kasutavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning kuuluvad avaliku võimu järelevalve alla.”

3.

Lisas esitatud loend asendatakse järgmise loendiga:

 

“Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Rumeenia”.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 1267/1999 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesolevaga luuakse ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend, edaspidi “ISPA”.

ISPA annab abi, et toetada Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia, edaspidi “abi saavad riigid”, Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistusi majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas keskkonna- ja transpordipoliitika alal vastavalt käesoleva määruse sätetele.”

2.

Artikli 3 lõppu lisatakse järgmine lõik:

“Eespool sätestatust olenemata antakse Horvaatiale ühenduse abi aastatel 2005–2006.”

3.

Artikli 4 lõppu lisatakse järgmine lõik:

“Erandina käesoleva artikli esimesest ja teisest lausest määrab käesoleva rahastamisvahendi alla kuuluvad eraldised Horvaatiale aastateks 2005 ja 2006 kindlaks komisjon, lähtudes selle abi saava riigi haldussuutlikkusest, mis on vajalik abi vastuvõtuks, ning ühinemisega seotud investeeringuvajadustest.”

4.

Artikli 9 lõike 1 punktist a jäetakse välja sõnad “1. jaanuarist 2000 ja igal juhul hiljemalt 1. jaanuariks 2002”.

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 1268/99 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklis 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesoleva määrusega luuakse säästvale põllumajandusele ja maaelu säästvale arengule ühinemiseelsel perioodil antava ühenduse abi raamistik Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia jaoks. Käesolevat määrust kohaldatakse jätkuvalt ka kõikide programmide lõpuleviimiseks, mis on selle alusel algatatud Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris enne nende ühinemist Euroopa Liiduga.”

2.

Artikli 4 lõike 2 lõppu lisatakse järgmine lõik:

“Erandina esimesest lõigust hõlmab kava Horvaatia puhul samadel tingimustel, mis on sätestatud esimeses lõigus, kuni kaheaastast ajavahemikku alates aastast 2005.”

3.

Artikli 5 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine lause:

“Seevastu Horvaatia osas vastava programmi puhul vahehindamist ei teostata.”

4.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesoleva määruse alusel antakse ühenduse abi ajavahemikul 2000–2006, välja arvatud ühenduse abi Horvaatiale, mida antakse ajavahemikul 2005–2006. Eelarve täitmist korraldav asutus kinnitab iga-aastased assigneeringud finantsperspektiivi piires.”;

b)

lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

“Seevastu Horvaatia puhul määratakse iga-aastane finantseraldis kindlaks eraldi.”

5.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

Artikli 7 lõike 2 rakendamiseks jaotab komisjon kasutada olevad vahendid kandidaatriikide vahel. Komisjon edastab kolme kuu jooksul alates otsusest, millega riik tunnistatakse käesoleva määruse kohaselt abikõlblikuks, kõnealusele kandidaatriigile oma otsuse käesoleva finantsperspektiivi alla kuuluva kavandatava finantseraldise kohta.”

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 2666/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine lause:

“Alates 2005. aastast on Horvaatia kui kandidaatriik abikõlblik üksnes selliste piirkondliku mõõtmega projektide ja programmide osas nagu sätestatud artikli 2 lõikes 2. Eelmisest lausest olenemata on Horvaatia jätkuvalt abikõlblik nõukogu otsuse 1999/311 EÜ alla kuuluvate projektide ja programmide osas.”

2.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Komisjon annab ühenduse abi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. (12)”;

b)

lisatakse lõige 2a:

“2a.   Komisjon võib määruse 1605/2002 artikliga 54 ette nähtud piires otsustada delegeerida avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid, eelkõige eelarve täitmisega seotud ülesandeid kõnealuse määruse artikli 54 lõikes 2 loetletud asutustele. Nimetatud määruse artikli 54 lõike 2 punktis c nimetatud asutustele võib avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid delegeerida juhul, kui nende positsioon on rahvusvaheliselt tunnustatud, nad kasutavad rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning kuuluvad avaliku võimu järelevalve alla.”

Artikkel 5

Ühinemiseelsete rahastamisvahendite rakendamisel ning taotlejariikidele ühinemiseelse strateegia raames antava abi kooskõlastamist käsitleva nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1266/1999 (13) ellurakendamisel käsitatakse viidet ühinemispartnerlusele (14) ja Euroopa lepingule Horvaatia puhul viitena Euroopa partnerlusele (15) ning stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingule.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

P. VAN GEEL


(1)  EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004.

(3)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004.

(4)  EÜT L 306, 7.12.2000, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2415/2001 (EÜT L 327, 12.12.2001, lk 3).

(5)  ELT L 297, 22.9. 2004, lk 19.

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(7)  ELT L 258, 5.8.2004, lk 11.

(8)  ELT L 72, 11.3.2004, lk 64.

(9)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73. (ELT L 123, 27.4.2004, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004.

(10)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2004.

(11)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(12)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(13)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 68.

(14)  EÜT L 85, 20.3.1998, lk 1.

(15)  ELT L 86, 23.3.2004, lk 1.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2258/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalatoodete ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad 2005. kalandusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) ning eriti selle artikli 20 lõikeid 3 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et kõigi I lisas loetletud toodete kõrvaldamis- ja müügihinnad kinnitatakse toote värskuse, suuruse või kaalu ning esitusviisi põhjal, rakendades asjaomase tootekategooria ümberarvestuskoefitsienti summale, mis ei ületa 90 % asjakohasest soovitushinnast.

(2)

Kõrvaldamishindu võib korrutada lossimispiirkondade korrigeerimisteguritega, mis on ühenduse tarbimispiirkondadest väga kaugel. Nõukogu määruses (2) on kinnitatud kõigi asjaomaste toodete soovitushinnad 2005. kalandusaastaks.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud toodete 2005. kalandusaasta kõrvaldamis- ja müügihinna väljaarvutamiseks kasutatud ümberarvutuskoefitsiendid on sätestatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

2005. kalandusaastal kohaldatavad ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad ning neile vastavad tooted on sätestatud II lisas.

Artikkel 3

2005. kalandusaastal kohaldatavad kõrvaldamishinnad lossimispiirkondades, mis on ühenduse tarbimispiirkondadest väga kaugel, ning neile hindadele vastavad tooted on sätestatud III lisas.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa punktides A, B ja C loetletud toodete ümberarvutuskoefitsiendid

Liik

Suurus (1)

Ümberarvutuskoefitsiendid

Roogitud kala, peaga (1)

Rookimata kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Heeringas liigist Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiinid liigist Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Hariklik ogahai Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Koerhai Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Meriahven Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Tursk liigist Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Põhjaatlendi süsikas e saida Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kilttursk Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlang Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molva Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Atlandi makrell Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69


Liik

Suurus (2)

Ümberarvutuskoefitsient

Roogitud kala, peaga (2)

Rookimata kala (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Jaapani makrell liigist Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anšoovised Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Merilest Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Heigid liigist Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kammellased Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Soomuslest Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Lest Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Pikkuim-tuun Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seepiad Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Liik

Suurus (3)

Ümberarvutuskoefitsient

 

Rookimata kala (3) Roogitud kala, peaga (3)

Ilma peata kala (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Merikuradid Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Kõik esitusviisid

 

Extra, A (3)

Garneelid liigist Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Süvameregarneel Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Rookimata kala (3)

 

Taskukrabi Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Rookimata kala (3)

Sabad (3)

E' (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Norra homaar Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Roogitud kala, peaga (3)

Rookimata kala (3)

 

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Merikeel Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratletud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(2)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratletud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(3)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratletud määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 2.


II LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa punktides A, B ja C loetletud toodete eemaldamis- ja müügihinnad

Liik

Suurus (1)

Eemaldushind (eurot tonni kohta)

Roogitud kala, peaga (1)

Rookimata kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Heeringas liigist Clupea harengus

1

0

122

2

0

187

3

0

177

4a

0

112

4b

0

112

4c

0

234

5

0

208

6

0

104

7a

0

104

7b

0

94

8

0

78

Sardiinid liigist Sardina pilchardus

1

0

299

2

0

376

3

0

423

4

0

276

Harilik ogahai Squalus acanthias

1

661

661

2

562

562

3

308

308

Koerhai Scyliorhinus spp.

1

486

455

2

486

425

3

334

273

Meriahven Sebastes spp.

1

0

934

2

0

934

3

0

784

Tursk liigist Gadus morhua

1

1 163

840

2

1 163

840

3

1 098

646

4

872

485

5

614

355

Põhjaatlandi süsikas e saida Pollachius virens

1

541

421

2

541

421

3

533

413

4

458

225

Kilttursk Melanogrammus aeglefinus

1

708

550

2

708

550

3

609

423

4

511

354

Merlang Merlangius merlangus

1

618

469

2

600

450

3

562

412

4

384

281

Molva Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrell perekonnast Scomber scombrus

1

0

226

2

0

223

3

0

217

Jaapani makrell liigist Scomber japonicus

1

0

233

2

0

233

3

0

191

4

0

142

Anšoovised Engraulis spp.

1

0

864

2

0

914

3

0

762

4

0

318

Merilest

Pleuronectes platessa

— 1. jaanuar kuni 30. aprill 2005

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

— 1. mai kuni kuni 31. detsember 2005

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Heik liigist Merluccius merluccius

1

3 358

2 649

2

2 537

1 977

3

2 537

1 940

4

2 089

1 604

5

1 940

1 530

Kammellased Lepidorhombus spp.

1

1 669

1 571

2

1 472

1 374

3

1 325

1 202

4

834

712

Harilik soomuslest Limanda limanda

1

623

509

2

474

368

Lest Platichthys flesus

1

350

307

2

265

223

Pikkuim-tuun Thunnus alalunga

1

2 264

1 816

2

2 264

1 726

Seepiad Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0

1 037

2

0

1 037

3

0

648

 

 

Rookimata kala (1) Roogitud kala, peaga (1)

Ilma peata kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Merikurat Lophius spp.

1

1 740

4 519

2

2 225

4 226

3

2 225

3 991

4

1 854

3 521

5

1 027

2 524

 

 

Kõik esitusviisid

Extra, A (1)

Garneelid liigist Crangon crangon

1

1 425

2

652

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Süvameregarneel Pandalus borealis

1

4 863

1 092

2

1 705


Liik

Suurus (1)

Müügihinnad (eurot tonni kohta)

 

Rookimata kala (1)

 

Taskukrabi Cancer pagurus

1

1 253

 

 

2

940

 

 

 

 

Rookimata kala (1)

Sabad (1)

E' (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Norra homaar Nephrops norvegicus

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

 

 

Roogitud kala, peaga (1)

Rookimata kala (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Merikeeled Solea spp.

1

4 960

3 836

 

2

4 960

3 836

 

3

4 695

3 571

 

4

3 836

2 777

 

5

3 307

2 182

 


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratletud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


III LISA

Liik

Lossimispiirkond

Ümberarvutuskoefitsient

Suurus (1)

Kõrvaldamishind (eurot tonni kohta)

Roogitud kala peaga (1)

Rookimata kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Heeringas liigist Clupea harengus

Iirimaa rannikupiirkonnad ja saared

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Ida-Inglismaa rannapiirkonnad Berwickist Doverini Šoti rannapiirkonnad

Portpatrickust Eyemouthini ning nende regioonide põhja- ja lääneosade saared

County Downi rannapiirkonnad (Põhja-Iirimaa)

0,90

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

Makrell liigist Scomber scombrus

Iirimaa rannapiirkonnad ja saared

0,96

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Cornwalli ja Devoni rannaregioonid ja saared Ühendatud Kuningriigis

0,95

1

0

215

2

0

212

3

0

206

Heik liigist Merluccius merluccius

Rannaregioonid Troonist (Edela-Šotimaal) Wickini (Kirde-Šotimaal) ja nende nende regioonide põhja- ja lääneosade saared

0,75

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

Pikkuim-tuun Thunnus alalunga

Azoresi ja Madeira saared

0,48

1

1 086

872

2

1 086

829

Sardiinid liigist Sardina pilchardus

Kanaari saared

0,48

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

Cornwalli ja Devoni rannaregioonid ja saared Ühendatud Kuningriigis

0,74

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

Portugali Atlandi ranniku regioonid

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratletud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2259/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse 2005. kalandusaastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalatoodete ühenduse müügihinnad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõikeid 1 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Igale määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud tootele tuleb kinnitada enne kalandusaasta algust ühenduse müügihind, mis on vähemalt 70 % ja mitte üle 90 % nimetatud soovitushinnast.

(2)

Nõukogu määrusega (2) kinnitatakse kõigi käsitletavate toodete soovitushinnad 2005. kalandusaastaks.

(3)

Turuhinnad kõiguvad liigist ja esitusviisist olenevalt märkimisväärselt, eriti kalmaari ja heigi puhul.

(4)

Seetõttu tuleks erinevate ühenduses lossitud külmutatud toodete liikide ja esitusviiside jaoks kinnitada ümberarvestuskoefitsiendid, et määrata kindlaks hinnatase, mis käivitaks määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 25 lõikes 2 sätestatud sekkumismeetme võtmise.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalatoodetele 2005. kalandusaastal kohaldatavad ühenduse müügihinnad ning nendega seostuvad esitusviisid ja ümberarvestuskoefitsiendid on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

MÜÜGIHINNAD JA ÜMBERARVESTUSKOEFITSIENDID

Liik

Esitusviis

Ümberarvestuskoefitsient

Sekkumistase

Müügihind

(eurot tonni kohta)

Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

Terved või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 663

Heik (Merluccius spp.)

Terved või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 053

Üksikfileed

 

 

 

nahaga

1,0

0,85

1 274

ilma nahata

1,1

0,85

1 402

Hammasahven (Dendex dentex) ja besuugo (Pagellus spp.)

Terved või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 362

Mõõkkala (Xiphias gladius)

Terved või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

3 416

Krevetid ja garneelid Penaeidae

Külmutatud

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 396

b)

Muud Penaeidae’d

 

1,0

0,85

6 852

Seepia (Sepia officinalis, Rossia macrosomas ja (Sepiola rondeletti)

Külmutatud

1,0

0,85

1 654

Ebakalmaar (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

terved, puhastamata

1,00

0,85

993

puhastatud

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

terved, puhastamata

2,50

0,85

2 482

puhastatud

2,90

0,85

2 879

Kaheksajalg (Octopus spp.)

Külmutatud

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

terved, puhastamata

1,00

0,80

689

tõri

1,70

0,80

1 171

Kaubandusliku esituse vormid:

:

terved ja puhastamata

:

toode, mis pole mingit töötlust läbinud,

:

puhastatud

:

toode, millel on vähemalt sisikond välja võetud,

:

tõri

:

kalmaari keha, millel on vähemalt sisikond välja võetud ja pea eemaldatud.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2260/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse teatavate kalatoodete võrdlushinnad 2005. kalandusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturgu ühise korralduse kohta, (1) eriti artikli 29 lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et ühenduses kehtivad võrdlushinnad võib kehtestada igal aastal tooteliikide kaupa toodetele, mille puhul vastavalt artikli 28 lõikele 1 tariifide kohaldamine peatatakse. Sama kehtib ka toodete kohta, mis WTO siduva tollimaksuvähenduse või muu sooduskorra alusel peavad olema kooskõlas võrdlushinnaga.

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa A ja B osas loetletud toodete võrdlushind on sama mis kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 kohaselt kehtestatud kõrvaldamishind.

(3)

Asjaomaste kaupade ühenduse kõrvaldamis- ja müügihind 2005. kalandusaastaks on kinnitatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2258/2004. (2)

(4)

Muude kui määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja II lisas loetletud toodete hind on kindlaks määratud tolliväärtuse kaalutud keskmise alusel, mis on registreeritud imporditurgudel või impordisadamates võrdlushinna kehtestamise kuupäevale vahetult eelnenud kolme aasta jooksul.

(5)

Pole vaja kehtestada võrdlushindu kõigile määruses (EÜ) nr 104/2000 sätestatud kriteeriumitega hõlmatud liikidele, eriti neile, mis on imporditud kolmandatest riikidest tähtsusetus koguses.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 29 kehtestatud võrdlushinnad 2005. kalandusaasta kalandustoodetele on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  Vt käesoleva ELT lk 5.


LISA (1)

1.   Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis a osutatud toodete võrdlushinnad

Liik

Suurus (2)

Võrdlushind (EUR/t)

Roogitud, peaga (2)

Terve kala (2)

TARICi lisakood

Extra, A (2)

TARICi lisakood

Extra, A (2)

Heeringas liigist Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

122

2

F012

187

3

F013

177

4a

F016

112

4b

F017

112

4c

F018

234

5

F015

208

6

F019

104

7a

F025

104

7b

F026

94

8

F027

78

Meriahven (Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 ja ex 0302 69 33

1

 

F067

934

2

F068

934

3

F069

784

Tursk liigist Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355

 

 

Vees keedetud

Värsked või külmutatud

TARICi lisakood

Extra, A (2)

TARICi lisakood

Extra, A (2)

Süvameregarneelid (Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

2.   Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis d osutatud kalatoodete võrdlushinnad

Toode

TARICi lisakood

Esitusviis

Võrdlushind (EUR/t)

1.   

Meriahven

 

 

Terve:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

peaga või peata

932

ex 0304 20 35

ex 0304 20 37

 

Filee:

 

F412

luudega (“standardne”)

1 915

F413

luudeta

2 096

F414

müügipakendites plokid kaaluga kuni 4 kg

2 240

2.   

Tursk (Gadus morhua, Gadus ogac ja Gadus macrocephalus) ja kala liigist Boreogadus saida

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

Terve, peaga või peata

1 084

ex 0304 20 29

 

Filee:

 

F417

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudega (“standardne”)

2 428

F418

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 691

F419

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahaga

2 602

F420

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahata

3 003

F421

müügipakendites plokid kaaluga kuni 4 kg

2 932

ex 0304 90 38

F422

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

1 392

3.   

Põhjaatlandi süsikas ehk saida (Pollachius virens)

ex 0304 20 31

 

Filee:

 

F424

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudega (“standardne”)

1 488

F425

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 639

F426

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahaga

1 476

F427

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahata

1 681

F428

müügipakendites plokid kaaluga kuni 4 kg

1 751

ex 0304 90 38

F429

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

967

4.   

Kilttursk

ex 0304 20 33

 

Filee:

 

F431

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudega (“standardne”)

2 264

F432

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 659

F433

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahaga

2 512

F434

üksikult või üleni interfolieeritud fileed, nahata

2 738

F435

müügipakendites plokid kaaluga kuni 4 kg

2 960

5.   

Vaikse ookeani mintai

 

 

Filee:

 

ex 0304 20 85

F441

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudega (“standardne”)

1 147

F442

interfolieeritud või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 298

6.   

Heeringas

 

 

Heeringatükid

 

ex 0304 10 97

ex 0304 90 22

F450

üle 80 g tükk

505

F450

üle 80 g tükk

455


(1)  Lisakood märgitakse kõigi kategooriate puhul peale nende, millele lisa punktides 1 ja 2 selgesõnaliselt osutatakse “F499: muu”.

(2)  Värskuse, suuruse ja esituskategooriad vastavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 2 sätestatule.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2261/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse teatavate kalandustoodete ülekandetoetus ja kindlasummaline toetus 2005. kalandusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) 2814/2000, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni 14. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 939/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete kindlasummalise toetuse andmise kohta, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et toetust võib anda teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete koguste eest, mida töödeldakse nende turu tasakaalustamiseks ning ladustatakse või konserveeritakse.

(2)

Selle toetuse eesmärk on innustada tootjaorganisatsioone töötlema või konserveerima turult kõrvaldatud tooteid, et vältida nende hävitamist.

(3)

Toetuse tase ei tohiks olla selline, et see häiriks tasakaalu kõnealuse tootmisharu turul või moonutaks konkurentsi.

(4)

Toetuse tase ei tohiks ületada säilitamise ja ladustamisega seotud tehnilisi ja rahalisi kulusid, mis ühendus on kõnealusele aastale eelnenud kalandusaasta jooksul registreerinud.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 osutatud ülekandetoetuste summad ning selle määruse artikli 24 lõikes 4 osutatud kindlasummalised toetused 2005. kalandusaastaks on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34.

(3)  EÜT L 132, 15.5.2001, lk 10.


LISA

1.   I lisa A ja B osas loetletud toodete ning määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa C osas loetletud merikeelte (Solea spp.) ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlemisviisid

Toetus

(eurot tonni kohta)

1

2

I.   

Rookimata toodete, roogitud ja peadega või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

Sardiinid liigist Sardina pilchardus

330

Muud liigid

270

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

350

III.

Rookimata toodete, roogitud ja peadega, tükeldatud või fileeritud toodete soolamine ja/või kuivatamine ja ladustamine

260

IV.

Marineerimine ja ladustamine

240

2.   Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa C osas loetletud muude toodete ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlemis- ja/või konserveerimisviisid

Tooted

Toetus

(eurot tonni kohta)

1

2

3

I.

Külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

300

Norra salehomaari sabad

(Nephrops norvegicus)

225

II.

Pea eemaldamine, külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

280

III.

Kuumtöötlemine, külmutamine ja ladustamine

Norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

300

Harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

225

IV.

Pastöriseerimine ja ladustamine

Taskukrabi

(Cancer pagurus)

360

V.

Elusladustamine kinnitatud mahutites või puurides

Taskukrabi

(Cancer pagurus)

210

3.   Määruse (EÜ) nr 104/2000 IV lisas loetletud toodete kindlasummalise toetuse summa

Töötlemisviisid

Toetus

(eurot tonni kohta)

I.

Rookimata toodete, roogitud ja peaga või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

270

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

350


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2262/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse teatavate kalatoodete eraladustusabi summa 2005. kalandusaastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2813/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Abi ei tohiks ületada kõnealusele aastale eelnenud kalastusaasta jooksul ühenduses registreeritud tehniliste ja majanduslike kulude summat.

(2)

Et vähendada pikaajalist ladustamist, lühendada makseaegu ja vähendada kontrollikoormust, peaks eraladustusabi välja makstama ühe maksena.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2005. kalastusaastal on määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud toodete eraladustusabi summa järgmine:

esimene kuu:

200 eurot tonni kohta,

teine kuu:

0 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2263/2004,

28. detsember 2004,

millega kinnitatakse rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused 2005. kalandusaasta jooksul turult kõrvaldatud kalandussaadustele

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ning akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikeid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud rahalised hüvitised tootjaorganisatsioonidele, kes teatavatel tingimustel kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud tooted turult kõrvaldavad. Sellise rahalise hüvitise summat tuleks standardväärtuse võrra vähendada juhul, kui tegemist on muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodetega.

(2)

Komisjoni 19. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2493/2001 teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete likvideerimise kohta (2) on määratletud viisid turult kõrvaldatud toodete likvideerimiseks. Selliste toodete väärtus tuleks fikseerida standardtasemel iga niisuguse likvideerimisviisi puhul, võttes arvesse keskmist tulu, mida erinevates liikmesriikides sellisest likvideerimisest võib saada.

(3)

Vastavalt komisjoni 15. novembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2509/2000 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta) (3) artiklile 7 on erieeskirjadega määratud, et kui tootjaorganisatsioon või üks selle liikmetest paneb oma tooted müüki mõnes muus liikmesriigis kui see, kus ta on tunnustatud, tuleb teavitada rahalise hüvitise andmise eest vastutavat asutust. Kõnealune asutus asub liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud. Mahaarvatav standardväärtus peaks seega olema kõnealuses liikmesriigis kohaldatav väärtus.

(4)

Sama arvutusmeetodit tuleks kohaldada ka rahaliste hüvitiste tõusudele, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 2509/2000 artiklis 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2005. kalandusaasta rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused turult tootjaorganisatsioonide poolt kõrvaldatud ja muuks kui inimtoiduks ettenähtud kalatoodetele, nagu on viidatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 21 lõikes 5, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rahalisest hüvitisest ja selle ettemaksust mahaarvatavat standardväärtust kohaldatakse liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.

(3)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11.


LISA

Standardväärtused

Turult kõrvaldatud toodete kasutamine

Eurot tonni kohta

1.   

Kasutatakse pärast jahuks töötlemist (loomatoiduks):

a)   

heeringas liigist Clupea harengus ja makrell liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus:

Taani ja Rootsi

70

Ühendkuningriik

50

muud liikmesriigid

17

Prantsusmaa

1

b)   

garneelid liigist Crangon crangon ning süvaveegarneel (Pandalus borealis):

Taani ja Rootsi

0

muud liikmesriigid

10

c)   

muud tooted:

Taani

40

Rootsi, Portugal ja Iirimaa

17

Ühendkuningriik

28

muud liikmesriigid

1

2.   

Kasutatakse värskelt või konserveeritult (loomatoiduks):

a)   

sardiinid liigist Sardina pilchardus ja anšoovised (Engraulis spp.):

kõik liikmesriigid

8

b)   

muud tooted:

Rootsi

0

Prantsusmaa

30

muud liikmesriigid

38

3.   

Kasutatakse söödaks:

Prantsusmaa

50

muud liikmesriigid

10

4.

Kasutatakse muuks kui loomatoiduks

0


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2264/2004,

29. detsember 2004,

millega kehtestatakse keemiatööstuses kasutatava valge suhkru tootmistoetus ajavahemikuks 1.–31. jaanuar 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 7 lõikele 3 võib eksporditoetusi anda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides a ja f loetletud toodetele ning kõnealuse lõike punktis d loetletud siirupitele ja CN-koodi 1702 50 00 alla kuuluvale keemiliselt puhtale fruktoosile (levuloos) vahetootena, kui need on mõnes asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 osutatud olukorras ja neid kasutatakse teatavate keemiatööstustoodete valmistamisel.

(2)

Komisjoni 27. juuni 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (2) on sätestatud, et need toetused määratakse kindlaks valge suhkru tootmistoetusest lähtudes.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1265/2001 artiklis 9 on sätestatud, et valge suhkru tootmistoetus tuleb kehtestada kord kuus alates iga kuu esimesest päevast.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1265/2001 artiklis 4 osutatud valge suhkru tootmistoetus ajavahemikul 1.–31. jaanuar 2005 on 38,829 EUR/100 kg netomassi kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/25


NÕUKOGU OTSUS,

5. juuli 2004,

ülemäärase eelarvedefitsiidi olemasolu kohta Kreekas

(2004/917/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Kreeka esitatud märkusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 104 peavad liikmesriigid hoiduma ülemäärasest valitsemissektori eelarvepuudujäägist.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakti põhieesmärgiks on usaldusväärne finantshaldus kui vahend hindade stabiilsuse ning tugeva ja püsiva majanduskasvu tagamiseks, mille tulemusel luuakse uusi töökohti.

(3)

Artikli 104 kohane ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus sätestab otsuse tegemise ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta; asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitlev protokoll näeb ette edasised sätted, mis on seotud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisega. Nõukogu 22. novembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1) sätestatakse nimetatud protokolli sätete kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ja määratlused.

(4)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 5 kohaselt on komisjon kohustatud esitama nõukogule arvamuse, kui komisjon leiab, et liikmesriigis on või võib tekkida ülemäärane eelarvepuudujääk. Komisjon on saatnud nõukogule sellekohase arvamuse Kreeka kohta 24. juunil 2004. Olles analüüsinud kõiki asjakohaseid tegureid, mida on arvestatud artikli 104 lõike 3 kohaselt koostatud komisjoni aruandes, ning võttes arvesse majandus- ja rahanduskomitee arvamust vastavalt artikli 104 lõikele 4, järeldas komisjon oma 24. juuni 2004. aasta arvamuses, et Kreekas on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(5)

Asutamislepingu artikli 104 lõikes 6 sätestatakse, et nõukogu peaks kaaluma asjaomase liikmesriigi kõiki võimalikke märkuseid, enne kui ta pärast üldhinnangut otsustab, kas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(6)

Üldhinnangust järeldub, et valitsemissektori eelarvepuudujääk Kreekas moodustas 2003. aastal 3,2 % SKTst. Asutamislepingu kontrollväärtuste (3 % SKTst) ületamine ei tulenenud stabiilsuse ja kasvu pakti kontekstis Kreeka ametivõimude kontrolli alt väljas olevatest ebatavalistest sündmustest ega tõsisest majanduslikust surutisest. Vastupidi, see ilmnes tugevalt positiivse majanduskasvu olukorras, sest SKT kasvas 2003. aastal 4,2 % ning positiivne SKT lõhe oli 1,5 %. Valitsussektori eelarvepuudujääk 2003. aastal on võrreldav 2002. aasta uuendatud stabiilsusprogrammis eesmärgiks seatud eelarvepuudujäägiga 0,9 % SKTst. Komisjoni hinnangul tulenes oluline vahe ajutistest faktoritest (kulude ületamine seoses olümpiamängude ettevalmistamisega ja kompensatsiooniga ilmastikust tulenevate kahjude hüvitamiseks); plaanitud jooksvate kulutuste suurenemisest (sotsiaaltoetused ja avaliku sektori palgad); eelarvetulu puudujääk (käibemaks, tulumaks ja postisäästupangalt valitsusele tehtud rahaülekannete ümberklassifitseerimine rahaliseks tehinguks).

(7)

Vastavalt 2004. aasta kevadel esitatud prognoosile, mis põhines eeldustel, et poliitikas muudatusi ei tehta ja et eelarvepuudujääk on 2003. aasta märtsi lõpuks 2,95 % SKTst, eeldab komisjon, et Kreeka valitsussektori eelarvepuudujääk jõuab 2004. aastal tasemele 3,2 % SKTst.

(8)

Võla suhe SKTsse jõudis aastal 2003 103 % tasemele, mis ületab asutamislepingus ettenähtud 60 % kontrollväärtust. Komisjon märgib oma 2004. aasta kevadel esitatud prognoosis ka seda, et 2004. aastal väheneb võla suhe vaid marginaalselt tasemele 102,8 % SKTst, mis on suurem kui Kreeka ametivõimude 4. mail 2004 teatatud 98,3 % SKTst. Valitsemissektori võla suurus ja selle aeglane vähenemine on murettekitav, eriti kiire nominaalse kasvu ning positiivse ja suureneva SKT lõhe tingimustes.

(9)

Käesoleval hetkel jääb riigi rahandusandmete kvaliteet ebaselgeks. 4. mail teatavaks tehtud 2003. aasta valitsemissektori eelarvepuudujäägi koefitsient (3,2 % SKTst) on võrreldav märtsi alguses teatatud tasemega 1,7 % SKTst, mis kasvas 2,95 % märtsi lõpul; sellele järgnes uue valitsuse algatatud kaugeleulatuv riigi rahanduse kontroll. Kuna lahendamata probleemid on seotud ka algandmetega, tuleb Kreeka valitsusel enamus lahtisi küsimusi lahendada tihedas koostöös EÜSAga. Kuigi EÜSA hindas 4. mail teatavaks tehtud tulemusi, on kindlaid märke, et tavapärase teatise edastamisel 2004. aasta septembris muudetakse 2003. aasta ja varasemate aastate andmeid olulisel määral, kusjuures eelarvepuudujääk peaaegu kindlasti suureneb. Veelgi enam, sellised muutmised toovad eeldatavalt välja eelarvepuudujäägi suurenemistendentsi aastaks 2004,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldhinnangust selgub, et Kreekas eksisteerib ülemäärane eelarvepuudujääk.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Kreeka Vabariigile.

Brüssel, 5. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

G. ZALM


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/27


NÕUKOGU OTSUS,

5. juuli 2004,

ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Ungaris

(2004/918/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

võttes arvesse Ungari esitatud märkusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 104 peavad liikmesriigid hoiduma ülemäärasest valitsemissektori eelarvepuudujäägist; see laieneb ka erandi saanud liikmesriikidele, mille hulka kuuluvad kõik 1. mail 2004 ELga ühinenud riigid.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakti põhieesmärgiks on usaldusväärne finantshaldus kui vahend hindade stabiilsuse ning tugeva ja püsiva majanduskasvu tagamiseks, mille tulemusel luuakse uusi töökohti.

(3)

Artikli 104 kohane ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus sätestab otsuse tegemise ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta; asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitlev protokoll näeb ette edasised sätted, mis on seotud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamisega. Nõukogu 22. novembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1) sätestatakse nimetatud protokolli sätete kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ja määratlused.

(4)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 5 kohaselt on komisjon kohustatud esitama nõukogule arvamuse, kui komisjon leiab, et liikmesriigis on või võib tekkida ülemäärane eelarvepuudujääk. Olles analüüsinud kõiki asjakohaseid tegureid, mida on arvestatud artikli 104 lõike 3 kohaselt koostatud komisjoni aruandes, ning võttes arvesse majandus- ja rahanduskomitee arvamust vastavalt artikli 104 lõikele 4, järeldas komisjon oma 24. juuni 2004. aasta arvamuses, et Ungaris on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(5)

Asutamislepingu artikli 104 lõikes 6 sätestatakse, et nõukogu peaks kaaluma asjaomase liikmesriigi kõiki võimalikke märkusi, enne kui ta pärast üldhinnangut otsustab, kas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk.

(6)

Üldhinnangust järeldub, et valitsemissektori eelarvepuudujääk Ungaris moodustas 2003. aastal 5,9 % SKTst, mis ületab asutamislepingu kontrollväärust (3 % SKTst). Valitsemissektori eelarvepuudujääki, mis ületas kontrollväärtuse 3 % SKTst, ei põhjustanud Ungari ametivõimudest sõltumatu erakorraline sündmus ega tõsine majanduslangus stabiilsuse ja kasvu pakti tähenduses. Valitsemissektori eelarvepuudujääk ületab tõenäoliselt ka 2004. aastal 3 % SKTst. Täpsemini öeldes ulatub eelarvepuudujääk komisjoni 2004. aasta kevadprognoosi kohaselt 2004. aastal 4,9 %ni SKTst, samas kui Ungari lähenemisprogramm eeldab eelarve puudujääki 4,6 % SKTst. Võla suhe, mis oli 2003. aastal 59 %, jääb tõenäoliselt 2004. aastal veidi allapoole asutamislepingus sätestatud kontrollväärtusest, milleks on 60 % SKTst,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldhinnangust selgub, et Ungaris on ülemäärane eelarvepuudujääk.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Ungari Vabariigile.

Brüssel, 5. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

G. ZALM


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/28


NÕUKOGU OTSUS,

22. detsember 2004,

sõidukitega seotud piiriülese toimega kuritegevuse tõkestamise kohta

(2004/919/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 30 lõike 1 punkti a ja artikli 34 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse Madalmaade Kuningriigi algatust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Igal aastal varastatakse Euroopa Liidu liikmesriikides hinnanguliselt 1,2 miljonit mootorsõidukit.

(2)

Need vargused põhjustavad märkimisväärset kahju, mis ulatub vähemalt 15 miljardi euroni aastas.

(3)

Suur osa nendest sõidukitest, hinnanguliselt 30–40%, varastatakse organiseeritud kuritegevuse kaudu ning ehitatakse seejärel ümber ja eksporditakse teistesse riikidesse nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda.

(4)

Lisaks materiaalse kahju põhjustamisele kahjustab see tõsiselt ka kodanike õiglusmeelt ja turvatunnet. Sõidukitega seotud kuritegevusega võib kaasneda raske vägivald.

(5)

Sellest tulenevalt on takistatud Euroopa Liidu lepingu artikli 29 eesmärgi saavutamine – tagada kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal kõrgetasemeline kaitse.

(6)

Nõukogu võttis 27. mail 1999 vastu resolutsiooni teatavaid marsruute kasutava rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemise kohta nendel teedel. (1)

(7)

Sõidukitega seotud kuritegevus võib olla rahvusvaheliselt seotud ka teiste kuritegevuse vormidega, nagu narkootiliste ainete ja tulirelvade salakaubavedu ning inimkaubandus.

(8)

Sõidukitega seotud kuritegevuse takistamine on liikmesriikide õiguskaitseasutuste ülesanne. Sellise kuritegevuse vormi piiriüleste aspektidega tegelemiseks on vajalik ja proportsionaalne ühtne lähenemine, mis võimaluse ja vajaduse korral hõlmab koostööd liikmesriikide ja liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel.

(9)

Koostöö õiguskaitseasutuste ja sõidukite registreerimisasutuste vahel on eriti tähtis, nagu ka teabe andmine asjaomastele osapooltele.

(10)

Samaväärselt on oluline koostöö Europoliga, kuna Europolil on võimalik antud küsimuses koostada analüüse ja ettekandeid.

(11)

Euroopa politseikolledž pakub liikmesriikide politseijõududele politsei Euroopa õppevõrgu kaudu raamatukogu kasutamise võimalust sõidukitega seotud kuritegevuse alase teabe ja teadmiste saamiseks. Arutelude kaudu pakub politsei Euroopa õppevõrk samuti võimalust vahetada teadmisi ja kogemusi.

(12)

Sõidukitega seotud kuritegevuse vastu võitlemine intensiivistub mitmete liikmesriikide ühinemisel 29. juunil 2000. aasta Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteemi lepinguga (EUCARIS).

(13)

Tuleb võtta mitmeid erimeetmeid, et sõidukitega seotud rahvusvahelise ulatusega kuritegevusega tõhusalt võidelda,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   Sõiduk– igasugune mootorsõiduk, haagis või karavan nagu on määratletud Schengeni infosüsteemi (SIS) käsitlevates sätetes;

2.   Pädevad siseriiklikud asutused– käesoleva otsuse eesmärkide täitmiseks liikmesriikide poolt määratud siseriiklikud asutused, mille hulka võivad vastavalt vajadusele kuuluda politsei, tolli-, piirivalve- ja kohtuasutused.

Artikkel 2

Eesmärk

1.   Käesoleva otsuse eesmärk on saavutada tõhusam koostöö Euroopa Liidus sõidukitega seotud piiriülese kuritegevuse tõkestamisel.

2.   Erilist tähelepanu pööratakse sõidukite varguse, ebaseadusliku autokaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vormide, nagu narkootiliste ainete ja tulirelvade salakaubavedu ning inimkaubandus, vahelistele suhetele.

Artikkel 3

Koostöö pädevate siseriiklike asutuste vahel

1.   Liikmesriigid võtavad kooskõlas siseriikliku õigusega vajalikke meetmeid pädevate siseriiklike asutuste vahelise vastastikuse koostöö tõhustamiseks sõidukitega seotud piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel, näiteks koostöölepinguid sõlmides.

2.   Erilist tähelepanu tuleb pöörata ekspordi kontrolli alasele koostööle, võttes arvesse liikmesriikide vastavaid volitusi.

Artikkel 4

Koostöö pädevate asutuste ja erasektori vahel

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et kooskõlas siseriikliku õigusega korraldada vastavalt vajadusele pädevate siseriiklike asutuste vahel regulaarselt konsultatsioone ning kaasata nendesse erasektori esindajaid (näiteks ärandatud sõidukite eraregistrite omanikud, kindlustusettevõtted ja autokauplejad) eesmärgiga teavet kooskõlastada ja tegevust selles valdkonnas vastastikku lähendada.

2.   Liikmesriigid lihtsustavad kooskõlas siseriikliku õigusega pädevate siseriiklike asutuste poolt pärast arestimist vabastatud sõidukite kodumaale tagasisaatmise korda.

Artikkel 5

Sõidukitega seotud kuritegevuse tõkestamise kontaktasutused

1.   30. märtsil 2005 määravad liikmesriigid oma õiguskaitseasutuste hulgast ühe kontaktasutuse sõidukitega seotud piiriülese kuritegevuse tõkestamiseks.

2.   Liikmesriigid volitavad kontaktasutusi vahetama kohaldatavate õigusaktide alusel kogemusi, teadmisi ning üldist ja tehnilist teavet sõidukitega seotud kuritegevuse kohta. Teabevahetus laieneb sõidukitega seotud kuritegevuse ennetamise meetoditele ja parimatele tavadele. Selline teabevahetus ei hõlma isikuandmete vahetamist.

3.   Teave määratud siseriiklike kontaktasutuste, sealhulgas nende edasiste muutmiste kohta, edastatakse nõukogu peasekretariaadile, kes avaldab selle Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Varastatud sõidukite ja registreerimistunnistuste kohta märke sisestamine

1.   Kui teatatakse sõiduki varastamisest, sisestavad liikmesriikide pädevad asutused varastatud sõiduki kohta kohe märke SISi, tehes seda kooskõlas siseriikliku õigusega, ja võimalusel Interpoli varastatud mootorsõidukite andmebaasi.

2.   Märke sisestanud liikmesriik eemaldab selle otsinguregistrist kooskõlas siseriikliku õigusega kohe, kui sõiduki kohta märke sisestamise põhjus kaob.

3.   Kui teatatakse registreerimistunnistuse varastamisest, sisestavad liikmesriikide pädevad asutused kooskõlas siseriikliku õigusega kohe märke SISi.

Artikkel 7

Registreerimine

1.   Iga liikmesriik tagab, et tema pädevad asutused võtavad vajalikke meetmeid sõidukite registreerimisdokumentide varguse ja kuritarvitamise ennetamiseks.

2.   Õiguskaitseasutused teavitavad siseriiklikke sõidukite registreerimisasutusi sellest, kas registreerimisel oleva sõiduki kohta on teada, et see on varastatud. Sel eesmärgil toimub juurdepääs andmebaasidele ühenduse õigust nõuetekohaselt arvesse võttes.

Artikkel 8

Sõidukite registreerimistunnistuste kuritarvitamise ennetamine

1.   Sõidukite registreerimistunnistuste kuritarvitamise ennetamise eesmärgil tagab iga liikmesriik kooskõlas siseriikliku õigusega, et nende pädevad asutused võtavad vajalikke meetmeid sõiduki omanikult või sõiduki valdajalt sõiduki registreerimistunnistuse tagasisaamiseks, kui sõiduk on saanud õnnetuses tõsiselt kahjustada (täielik hävimine).

2.   Registreerimistunnistus võetakse kooskõlas siseriikliku õigusega tagasi samuti siis, kui õiguskaitseasutuse korraldatud kontrolli jooksul tekib kahtlus, et on rikutud sõiduki tähistust, näiteks valmistajatehase tähist.

3.   Registreerimistunnistused tagastatakse kooskõlas siseriikliku õigusega üksnes pärast nende kontrollimist ja sõiduki identiteedi positiivset tõendamist.

Artikkel 9

Europol

Iga liikmesriik tagab, et tema õiguskaitseasutused teavitavad oma volituse ja ülesannete ulatuses vajaduse korral Europoli mootorsõidukitega seotud kuritegude toimepanijatest.

Artikkel 10

Teadmiste ja koolitamise edendamine

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et asjaomaste õiguskaitseasutuste koolitamise eest vastutavad siseriiklikud üksused edendavad, vajaduse korral koostöös Euroopa politseikolledžiga, oma õppekavas erikoolitust sõidukitega seotud kuritegevuse ennetamise ja avastamise vallas. Selline koolitus võib sisaldada Europoli panust kooskõlas tema pädevusalaga.

Artikkel 11

Kontaktasutuste kohtumised ja aastaaruanded nõukogule

Sõidukitega seotud kuritegevuse tõkestamise kontaktasutused korraldavad kohtumise vähemalt korra aastas nõukogu eesistujaks oleva liikmesriigi egiidi all. Europol kutsutakse kohtumisel osalema. Eesistujariik annab nõukogule aru asjaomase praktilise koostöö edenemise kohta õiguskaitseasutuste vahel.

Artikkel 12

Hindamine

Nõukogu hindab käesoleva otsuse rakendamist 30. detsembril 2007.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Nende liikmesriikide jaoks, kus SISiga seotud Schengeni acquis' sätted ei ole veel jõustunud, jõustuvad käesolevas otsuses toodud SISiga seotud kohustused kuupäeval, mil neid sätteid hakatakse kohaldama, nagu on täpsustatud kooskõlas kohaldatava korraga vastu võetud asjakohases nõukogu otsuses.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  EÜT C 162, 9.6.1999, lk 1.


Komisjon

30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/31


KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2004,

millega tehakse Assoori saarestiku suhtes erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/54/EÜ mõningatest sätetest

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4880 all)

(Ainult portugalikeelne tekst on autentne)

(2004/920/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning direktiivi 96/92/EÜ kehtetuks tunnistamist, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 1,

ning arvestades, et:

(1)

Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõikes 1 sätestatakse, et liikmesriigid, kes pärast direktiivi jõustamist tõendavad, et nende väikeste eraldatud võrkude toimimises on olulisi probleeme, võivad olemasoleva võimsuse ümberkorraldamise, suurendamise ja laiendamisega seoses taotleda ja komisjon võib neile teha erandeid IV, V, VI ja VII peatüki asjaomastest sätetest ning, üliväikeste eraldatud võrkude puhul, ka III peatüki sätetest.

(2)

Portugal esitas komisjonile 29. juunil 2004 taotluse, et Assoori saarte suhtes tehtaks direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõike 1 alusel piiramatu tähtajaga erand direktiivi peatükkide III, IV, V, VI ja VII sätetest.

(3)

Assoori saarestikku võib käsitada “väikese eraldatud võrguna” direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 lõike 27 tähenduses.

(4)

Assoori saarestiku eripära, milleks on saarestiku eraldatus, saareline asukoht, väiksus ning rasked topograafilised ja ilmastikutingimused, on tunnustatud EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikes 2.

(5)

Portugali taotlusele lisatud dokumendid tõendavad piisavalt, et konkurentsil põhineva energiaturu eesmärgi saavutamine on võimatu või ebapraktiline, pidades silmas vähest tootmist ja tõsiasja, et saared on ka üksteisest eraldatud. Selliste väga väikeste võrkude puhul pole sageli võimalik, et ühel saarel tegutseks rohkem kui üks tootmisüksus, mistõttu konkureerivate tootjate turuletulek on väga ebatõenäoline. Turu suurus ei innusta taotlema tegevuslube ega osalema pakkumiskonkurssidel. Veelgi enam, saartel pole kõrgepinge ülekandevõrku, ning kui tootmise alal puudub konkurents, kaotavad direktiivi jaotusvõrkude eristamist käsitlevad nõuded mõtte. Samad tähelepanekud kehtivad ka kolmandate isikute juurdepääsu kohta võrkudele.

(6)

Pärast Portugali taotluse põhjendustega tutvumist on komisjon veendunud, et erand ja selle rakendamise tingimused ei takista direktiivi eesmärkide saavutamist.

(7)

Siiski tuleb arvesse võtta võimalikku keskmises või pikemas perspektiivis toimuvat tehnoloogia arengut, mis võib kaasa tuua olulisi muutusi.

(8)

Komisjon on konsulteerinud kõikide liikmesriikidega, nagu on ette nähtud direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõikes 1,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Portugali Vabariigi üheksa Assoori saare suhtes tehakse erand IV, V, VI ja VII peatüki ning III peatüki asjakohastest sätetest seoses olemasoleva võimsuse ümberkorraldamise, suurendamise ja laiendamisega.

Artikkel 2

Portugali energiaamet jälgib Assooride energiasektori arengut ning annab komisjonile aru mis tahes olulistest muutustest, mille tõttu tehtud erand tuleks läbi vaadata. Esimene aruanne esitatakse neli aastat ning teine üheksa aastat pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

Artikkel 3

Käesolev erand tehakse piiramatuks ajaks. Komisjon võib erandi läbi vaadata, kui Assooride energiasektoris toimub olulisi muutusi.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Brüssel, 20. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  EÜT L 176, 15.7.2003, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2004/85/EÜ (ELT L 236, 7.7.2004, lk 10).


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/33


KOMISJONI OTSUS,

27. detsember 2004,

tarbijate suhtumist põllumajandusloomade heaolusse käsitleva Eurobarometer-uurimuse ühendusepoolse rahastamise kohta

(2004/921/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsusele 90/424/EMÜ annab ühendus rahalist toetust teabepoliitika sisseseadmiseks loomakaitse valdkonnas.

(2)

Teabepoliitika hõlmab muuhulgas loomakaitsealaste õigusaktide ettevalmistamiseks ja väljatöötamiseks vajalike uuringute läbiviimist.

(3)

Uurimus, mille eesmärk on hinnata tarbijate suhtumist põllumajandusloomade heaolusse, moodustab ühe osa loomakaitsealasest teabepoliitikast ning seetõttu tuleb rahalised vahendid, mida ühendus uurimuse läbiviimiseks vajab, ette näha ja eraldada vastavalt planeeritud uuringu tõhusale elluviimisele.

(4)

Kõnealune uurimus viiakse läbi Eurobarometer -uuringu vormis Euroopa Ühenduse, keda esindab Euroopa Komisjon, ning Taylor Nelson Sofres ASi ja EOS Gallup Europe loodud konsortsiumi TNS Opinion and Survey, keda esindab koordineerimiskeskus European Omnibus SurveyEOS Gallup Europe”, vahel sõlmitud raamlepingu (2) raames.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

OTSUSTAB:

Ainus artikkel

Käesolevaga kiidetakse heaks uurimuse läbiviimine, mille eesmärgiks on hinnata tarbijate suhtumist põllumajandusloomade heaolusse ning mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarve eelarvereast 17.04.02 maksimumsummas 200 000 eurot. Kõnealune uuring viiakse läbi Eurobarometer-uuringu vormis Euroopa Ühenduse, keda esindab Euroopa Komisjon, ning Taylor Nelson Sofres ASi ja EOS Gallup Europe loodud konsortsiumi TNS Opinion and Survey, keda esindab koordineerimiskeskus European Omnibus SurveyEOS Gallup Europe”, vahel sõlmitud raamlepingu raames.

Brüssel, 27. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(2)  Leping nr PRESS-B-1/2003-25/B1, 24.8.2004.


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/34


KOMISJONI OTSUS,

29. detsember 2004,

millega muudetakse otsuseid 2003/746/EÜ ja 2003/848/EÜ seoses teatavatele liikmesriikidele 2004. aastal TSE likvideerimise ja seire programmide jaoks antava ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5396 all)

(2004/922/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklite 24 lõikeid 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. oktoobri 2003. aasta otsuses 2003/746/EÜ loetelu kohta, mis käsitleb teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) likvideerimise ja seire programme, mis vastavad 2004. aasta ühenduse rahalise toetuse saamise tingimustele, (2) on loetletud liikmesriikide poolt komisjonile esitatud TSE programmid, mis vastavad ühenduse 2004. aasta rahalise toetuse saamise tingimustele. Kõnealuse otsusega nähakse igale programmile ette toetuse kavandatav määr ja ülemmäär.

(2)

Komisjoni 28. novembri 2003. aasta otsusega 2003/848/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikide ja teatavate ühinevate riikide 2004. aasta TSE likvideerimis- ja seireprogrammid ja määratakse kindlaks ühenduse rahalise toetuse määr, (3) kiidetakse heaks otsuses 2003/746/EÜ loetletud programmid ja sätestatakse ühenduse rahalise toetuse maksimummäärad.

(3)

Otsuses 2003/848/EÜ sätestatakse liikmesriikide kohustus edastada komisjonile iga kuu arenguaruanne. Kõnealuste aruannete põhjal koostatud analüüsist järeldub, et teatavad liikmesriigid ei kasuta täielikult ära 2004. aasta eraldisi, samal ajal kui teised ületavad eraldatud summa.

(4)

Seepärast tuleks kohandada teatavatele programmidele antavat ühenduse rahalist toetust. On asjakohane jaotada vahendid ümber nende liikmesriikide programmide arvel, mille puhul ei kasutata eraldisi täielikult ära ja kanda need programmidele, mis ületavad eraldisi. Ümberjaotamine peab põhinema viimasel teabel asjaomase liikmesriigi tegelike kulude kohta.

(5)

Seepärast tuleks otsuseid 2003/746/EÜ ja 2003/848/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2003/746/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Otsust 2003/848/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 4 lõikes 2 asendatakse tekst “745 000 eurot” tekstiga “383 000 eurot”.

2.

Artikli 6 lõikes 2 asendatakse tekst “21 733 000 eurot” tekstiga “24 735 000 eurot”.

3.

Artikli 8 lõikes 2 asendatakse tekst “6 283 000 eurot” tekstiga “6 401 000 eurot”.

4.

Artikli 10 lõikes 2 asendatakse tekst “4 028 000 eurot” tekstiga “4 346 000 eurot”.

5.

Artikli 11 lõikes 2 asendatakse tekst “1 675 000 eurot” tekstiga “1 789 000 eurot”.

6.

Artikli 12 lõikes 2 asendatakse tekst “1 012 000 eurot” tekstiga “1 177 000 eurot”.

7.

Artikli 15 lõikes 2 asendatakse sõnad “7 726 000 eurot” tekstiga “4 269 000 eurot”.

8.

Artikli 17 lõikes 2 asendatakse tekst “103 000 eurot” tekstiga “159 000 eurot”.

9.

Artikli 19 lõikes 2 asendatakse tekst “353 000 eurot” tekstiga “399 000 eurot”.

10.

Artikli 21 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 eurot” tekstiga “1 000 eurot”.

11.

Artikli 22 lõikes 2 asendatakse tekst “755 000 eurot” tekstiga “927 000 eurot”.

12.

Artikli 24 lõikes 2 asendatakse tekst “435 000 eurot” tekstiga “573 000 eurot”.

13.

Artikli 25 lõikes 2 asendatakse tekst “1 160 000 eurot” tekstiga “3 014 000 eurot”.

14.

Artikli 26 lõikes 2 asendatakse tekst “490 000 eurot” tekstiga “1 006 000 eurot”.

15.

Artikli 27 lõikes 2 asendatakse tekst “3 210 000 eurot” tekstiga “671 000 eurot”.

16.

Artikli 28 lõikes 2 asendatakse tekst “675 000 eurot” tekstiga “704 000 eurot”.

17.

Artikli 29 lõikes 2 asendatakse tekst “30 000 eurot” tekstiga “5 000 eurot”.

18.

Artikli 30 lõikes 2 asendatakse tekst “255 000 eurot” tekstiga “275 000 eurot”.

19.

Artikli 31 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 eurot” tekstiga “3 000 eurot”.

20.

Artikli 32 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 eurot” tekstiga “34 000 eurot”.

21.

Artikli 33 lõikes 2 asendatakse tekst “7 460 000 eurot” tekstiga “6 652 000 eurot”.

22.

Artikli 34 lõikes 2 asendatakse tekst “740 000 eurot” tekstiga “1 360 000 eurot”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.9.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 269, 21.10.2003, lk 24.

(3)  ELT L 322, 9.12.2003, lk 11.


LISA

Otsuse 2003/746/EÜ I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

TSEde seire programmide loetelu

Ühenduse rahalise toetuse määr ja ülemmäär

Haigus

Liikmesriigid

Toetusmäär testikomplektide ostul

Ülemmäär

(eurodes)

TSEd

Belgia

100 %

3 351 000

Taani

100 %

2 351 000

Saksamaa

100 %

15 611 000

Kreeka

100 %

383 000

Hispaania

100 %

4 854 000

Prantsusmaa

100 %

24 735 000

Iirimaa

100 %

5 386 000

Itaalia

100 %

6 401 000

Luksemburg

100 %

158 000

Madalmaad

100 %

4 346 000

Austria

100 %

1 789 000

Portugal

100 %

1 177 000

Soome

100 %

1 060 000

Rootsi

100 %

358 000

Ühendkuningriik

100 %

4 269 000

 

Eesti

100 %

159 000

 

Küpros

100 %

144 000

 

Malta

100 %

37 000

 

Sloveenia

100 %

399 000

Kokku

76 968 000

II LISA

Skreipi likvideerimise programmide loetelu

Ühenduse rahalise toetuse ülemmäär

Haigus

Liikmesriigid

Määr

Ülemmäär

(eurodes)

Skreip

Taani

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

1 000

Saksamaa

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

927 000

Kreeka

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

450 000

Hispaania

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

573 000

Prantsusmaa

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

3 014 000

Iirimaa

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

1 006 000

Itaalia

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

671 000

Madalmaad

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

704 000

Austria

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

5 000

Portugal

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

275 000

Soome

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

3 000

Rootsi

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

34 000

Ühendkuningriik

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

6 652 000

 

Küpros

50 % väljapraakimisel, 100 % genotüpiseerimisel

1 360 000

Kokku

15 675 000


30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/37


KOMISJONI OTSUS,

29. detsember 2004,

millega muudetakse otsuseid 2003/743/EÜ ja 2003/849/EÜ seoses ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega teatavatele liikmesriikidele nende riikide loomahaiguste likvideerimis- ja seireprogrammideks ning zoonooside ennetamise kontrollprogrammideks aastaks 2004

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5397 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/923/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 24 lõikeid 5 ja 6 ning artikleid 29 ja 32,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 90/424/EMÜ nähakse ette võimalus ühenduse finantsosaluseks liikmesriikide programmides, mis on suunatud loomahaiguste likvideerimiseks ja seireks ning zoonooside ennetamiseks.

(2)

Komisjoni 14. oktoobri 2003. aasta otsusega 2003/743/EÜ loomahaiguste likvideerimiseks ja seireks ning kontrollimisteks zoonooside ennetamise eesmärgil kavandatud programmide loetelude kohta, mis on vastavad ühenduse rahalise toetuse saamiseks 2004. aastal, (2) kehtestatakse ühenduse rahalise toetuse kavandatav maksimumsumma ja määr igale liikmesriigi esitatud programmile.

(3)

Komisjoni 28. novembri 2003. aasta otsusega 2003/849/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikide esitatud loomahaiguste likvideerimise ja seire ning zoonooside ennetamise programmid aastaks 2004 ja määratakse kindlaks ühenduse rahalise toetuse tase, (3) kehtestatakse ühenduse rahalise toetuse maksimumsumma igale liikmesriigi esitatud programmile.

(4)

Komisjon on analüüsinud liikmesriikide edastatud programmikulude aruandeid. Kõnealuse analüüsi tulemustest järeldub, et teatavad liikmesriigid ei kasuta täielikult ära 2004. aastaks eraldatud vahendeid, samal ajal kui teised ületavad eraldatud summa.

(5)

Seepärast tuleks kohandada teatavatele programmidele antavat ühenduse rahalist toetust. On asjakohane jaotada vahendid ümber nende liikmesriikide programmide arvel, mille puhul ei kasutata eraldatud vahendeid täielikult ära ja kanda need programmidele, mis ületavad eraldatud summa. Ümberjaotamine peab põhinema viimasel teabel asjaomase liikmesriigi tegelike kulude kohta.

(6)

Seepärast tuleks otsuseid 2003/743/EÜ ja 2003/849/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/743/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Otsust 2003/849/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 1 lõikes 2 asendatakse tekst “200 000 eurot” tekstiga “190 000 eurot”.

2.

Artikli 2 lõikes 2 asendatakse tekst “650 000 eurot” tekstiga “700 000 eurot”.

3.

Artikli 3 lõikes 2 asendatakse tekst “800 000 eurot” tekstiga “600 000 eurot”.

4.

Artikli 4 lõikes 2 asendatakse tekst “70 000 eurot” tekstiga “80 000 eurot”.

5.

Artikli 5 lõikes 2 asendatakse tekst “370 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

6.

Artikli 6 lõikes 2 asendatakse tekst “1 800 000 eurot” tekstiga “1 695 000 eurot”.

7.

Artikli 7 lõikes 2 asendatakse tekst “110 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

8.

Artikli 8 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “410 000 eurot”.

9.

Artikli 9 lõikes 2 asendatakse tekst “85 000 eurot” tekstiga “55 000 eurot”.

10.

Artikli 11 lõikes 2 asendatakse tekst “4 000 000 eurot” tekstiga “4 150 000 eurot”.

11.

Artikli 12 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 000 eurot” tekstiga “5 055 000 eurot”.

12.

Artikli 13 lõikes 2 asendatakse tekst “1 500 000 eurot” tekstiga “1 545 000 eurot”.

13.

Artikli 15 lõikes 2 asendatakse tekst “150 000 eurot” tekstiga “50 000 eurot”.

14.

Artikli 16 lõikes 2 asendatakse tekst “1 800 000 eurot” tekstiga “2 000 000 eurot”.

15.

Artikli 17 lõikes 2 asendatakse tekst “110 000 eurot” tekstiga “125 000 eurot”.

16.

Artikli 18 lõikes 2 asendatakse tekst “2 000 000 eurot” tekstiga “2 700 000 eurot”.

17.

Artikli 20 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 000 eurot” tekstiga “4 935 000 eurot”.

18.

Artikli 22 lõikes 2 asendatakse tekst “1 200 000 eurot” tekstiga “1 900 000 eurot”.

19.

Artikli 24 lõikes 2 asendatakse tekst “150 000 eurot” tekstiga “165 000 eurot”.

20.

Artikli 25 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “540 000 eurot”.

21.

Artikli 26 lõikes 2 asendatakse tekst “40 000 eurot” tekstiga “255 000 eurot”.

22.

Artikli 28 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “110 000 eurot”.

23.

Artikli 30 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “115 000 eurot”.

24.

Artikli 33 lõikes 2 asendatakse tekst “725 000 eurot” tekstiga “195 000 eurot”.

25.

Artikli 35 lõikes 2 asendatakse tekst “6 500 000 eurot” tekstiga “6 000 000 eurot”.

26.

Artikli 36 lõikes 2 asendatakse tekst “300 000 eurot” tekstiga “395 000 eurot”.

27.

Artikli 37 lõikes 2 asendatakse tekst “3 500 000 eurot” tekstiga “4 500 000 eurot”.

28.

Artikli 38 lõikes 2 asendatakse tekst “17 000 eurot” tekstiga “2 000 eurot”.

29.

Artikli 39 lõikes 2 asendatakse tekst “2 000 000 eurot” tekstiga “1 600 000 eurot”.

30.

Artikli 40 lõikes 2 asendatakse tekst “70 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

31.

Artikli 41 lõikes 2 asendatakse tekst “150 000 eurot” tekstiga “355 000 eurot”.

32.

Artikli 43 lõikes 2 asendatakse tekst “700 000 eurot” tekstiga “1 205 000 eurot”.

33.

Artikli 44 lõikes 2 asendatakse tekst “150 000 eurot” tekstiga “100 000 eurot”.

34.

Artikli 45 lõikes 2 asendatakse tekst “260 000 eurot” tekstiga “210 000 eurot”.

35.

Artikli 46 lõikes 2 asendatakse tekst “700 000 eurot” tekstiga “150 000 eurot”.

36.

Artikli 47 lõikes 2 asendatakse tekst “90 000 eurot” tekstiga “100 000 eurot”.

37.

Artikli 48 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “50 000 eurot”.

38.

Artikli 49 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “200 000 eurot”.

39.

Artikli 50 lõikes 2 asendatakse tekst “400 000 eurot” tekstiga “10 000 eurot”.

40.

Artikli 54 lõikes 2 asendatakse tekst “75 000 eurot” tekstiga “95 000 eurot”.

41.

Artikli 55 lõikes 2 asendatakse tekst “800 000 eurot” tekstiga “900 000 eurot”.

42.

Artikli 58 lõikes 2 asendatakse tekst “30 000 eurot” tekstiga “25 000 eurot”.

43.

Artikli 60 lõikes 2 asendatakse tekst “700 000 eurot” tekstiga “550 000 eurot”.

44.

Artikli 62 lõikes 2 asendatakse tekst “100 000 eurot” tekstiga “160 000 eurot”.

45.

Artikli 63 lõikes 2 asendatakse tekst “50 000 eurot” tekstiga “10 000 eurot”.

46.

Artikli 65 lõikes 2 asendatakse tekst “5 000 eurot” tekstiga “0 eurot”.

47.

Artikli 67 lõikes 2 asendatakse tekst “60 000 eurot” tekstiga “30 000 eurot”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 77.

(3)  ELT L 322, 9.12.2003, lk 16.


LISA

Otsuse 2003/743/EÜ I ja II lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

Loomahaiguste likvideerimise ja seire programmide loetelu

Ühenduse rahalise toetuse kavandatav summa ja määr

Haigus

Liikmesriik

Määr %

Kavandatav summa

(eurodes)

Aafrika/klassikaline sigade katk

Itaalia (Sardiinia)

50

250 000

Aujeszky haigus

Belgia

50

550 000

Hispaania

50

75 000

Ungari

50

160 000

Iirimaa

50

10 000

Leedu

50

50 000

Malta

50

0

Portugal

50

50 000

Slovakkia

50

30 000

Lammaste katarraalne palavik

Hispaania

50

355 000

Prantsusmaa

50

225 000

Itaalia

50

1 205 000

Veiste brutselloos

Küpros

50

55 000

Kreeka

50

300 000

Hispaania

50

4 150 000

Iirimaa

50

5 055 000

Itaalia

50

1 545 000

Leedu

50

50 000

Poola

50

50 000

Portugal

50

2 000 000

Sloveenia

50

125 000

Ühendkuningriik (1)

50

2 700 000

Veiste tuberkuloos

Kreeka

50

300 000

Hispaania

50

4 935 000

Iirimaa

50

4 500 000

Itaalia

50

1 900 000

Leedu

50

70 000

Poola

50

165 000

Portugal

50

540 000

Sloveenia

50

255 000

Ühendkuningriik (1)

50

2 000 000

Sigade katk

Belgia

50

175 000

Tšehhi Vabariik

50

95 000

Saksamaa

50

900 000

Leedu

50

20 000

Luksemburg

50

90 000

Sloveenia

50

25 000

Slovakkia

50

125 000

Veiste ensootiline leukoos

Itaalia

50

110 000

Leedu

50

100 000

Portugal

50

115 000

Slovakkia

50

40 000

Ühendkuningriik (1)

50

5 000

Lammaste ja kitsede brutselloos (B. melitensis)

Küpros

50

195 000

Kreeka

50

1 000 000

Hispaania

50

6 000 000

Prantsusmaa

50

395 000

Itaalia

50

4 500 000

Leedu

50

2 000

Portugal

50

1 600 000

Sloveenia

50

0

Riketsioosne hüdroperikardiit, piroplasmoos ja anaplasmoos (2)

Prantsusmaa (3)

50

250 000

Marutaud

Austria

50

190 000

Tšehhi Vabariik

50

700 000

Saksamaa

50

600 000

Soome

50

80 000

Läti

50

0

Poola

50

1 695 000

Sloveenia

50

0

Slovakkia

50

410 000

Sigade vesikulaarhaigus

Sigade katk

Itaalia

50

400 000

Kokku

53 472 000

II LISA

Zoonooside ennetamise kontrollprogrammide loetelu

Ühenduse rahalise toetuse kavandatav summa ja määr

Zoonoos

Liikmesriik

Määr %

Kavandatav summa

(eurodes)

Salmonelloos

Austria

50

100 000

Taani

50

210 000

Prantsusmaa

50

150 000

Iirimaa

50

100 000

Leedu

50

50 000

Madalmaad

50

200 000

Slovakkia

50

10 000

Kokku

820 000


(1)  Ühendkuningriik ainult seoses Põhja-Iirimaaga.

(2)  Riketsioosne hüdroperikardiit, piroplasmoos ja anaplasmoos, mida kannavad edasi vektorputukad Prantsusmaa ülemeredepartemangudes.

(3)  Prantsusmaa ainult seoses Guadeloupe’i, Martinique’i ja Réunioniga.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

30.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 389/41


NÕUKOGU OTSUS 2004/924/ÜVJP,

22. november 2004,

mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Gruusia vahel Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS staatuse ja tegevuse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse eesistujariigi soovitust,

ning arvestades järgmist:

(1)

28. juunil 2004 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2004/523/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS kohta Gruusias. (1)

(2)

Ühismeetme artikliga 7 nähakse ette, et EUJUST THEMISe personali staatus Gruusias, sealhulgas vajadusel privileegid, immuniteedid ja lisatagatised, mida on vaja EUJUST THEMISe ülesannete täitmiseks ja tõrgeteta toimimiseks, lepitakse kokku Euroopa Liidu lepingu artiklis 24 sätestatud korra kohaselt.

(3)

Pärast seda, kui nõukogu andis 28. juunil 2004 eesistujariiki abistavale ühise välis- ja julgeolekupoliitika peasekretärile/kõrgele esindajale loa alustada nõukogu nimel läbirääkimisi, pidas peasekretär/kõrge esindaja Gruusia valitsusega läbirääkimisi EUJUST THEMISe staatust ja tegevust käsitleva lepingu sõlmimiseks.

(4)

Olenemata lepingu artikli 10 lõikest 4 peaks kaupade ja teenuste hankimine EUJUST THEMISe poolt olema kooskõlas läbipaistvuse, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtetega.

(5)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks leping Euroopa Liidu ja Gruusia vahel Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS staatuse ja tegevuse kohta.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolevaga antakse nõukogu eesistujale õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Liidu suhtes siduvale lepingule alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. november 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  ELT L 228, 29.6.2004, lk 21.


TÕLGE

LEPING

Euroopa Liidu ja Gruusia vahel Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS staatuse ja tegevuse kohta

EUROOPA LIIT, edaspidi “EL”,

ühelt poolt ja

GRUUSIA, edaspidi “vastuvõttev lepinguosaline”,

teiselt poolt,

koos edaspidi “pooled”,

VÕTTES ARVESSE:

(1)

vastuvõtva lepinguosalise peaminister Zurab Žvania 3. juuni 2004. aasta kuupäevaga kirja, milles kutsutakse ELi alustama õigusriigimissiooni ning mis näeb ette asjakohase korra sisseseadmise vastuvõtva lepinguosalise valitsuse ja ELi vahel,

(2)

ühise välis- ja julgeolekupoliitika peasekretäri/kõrge esindaja 30. juuni 2004. aasta kuupäevaga vastust, millega kutse vastu võetakse,

(3)

Euroopa Liidu Nõukogu poolt 28. juunil 2004. aastal ühismeetme 2004/523/ÜVJP vastuvõtmist ELi õigusriigimissiooni EUJUST THEMIS kohta vastuvõtvas lepinguosalises,

(4)

EUJUST THEMISe kestust, mis on eeldatavasti 12 kuud,

(5)

vastuvõtva lepinguosalise ning Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide vahel 22. aprillil 1996. aastal allakirjutatud partnerlus- ja koostöölepingut, mis sisaldab sätteid demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste ning põhivabaduste alase koostöö kohta,

(6)

asjaolu, et käesoleva lepinguga ettenähtud privileegide ja immuniteetide eesmärk ei ole üksikisikutele kasu toomine, vaid ELi missiooni tõhusa toimimise tagamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Reguleerimisala ja mõisted

1.   Käesoleva lepingu sätteid ja vastuvõtva lepinguosalise võetud kohustusi või EUJUST THEMISele või EUJUST THEMISe personalile antud privileege, immuniteete, rajatisi või soodustusi kohaldatakse ainult vastuvõtva lepinguosalise territooriumil.

2.   Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

EUJUST THEMIS – Euroopa Liidu Nõukogu 28. juuni 2004. aasta ühismeetmega 2004/523/ÜVJP moodustatud Euroopa Liidu õigusriigimissioon vastuvõtvas lepinguosalises, sealhulgas vastuvõtva lepinguosalise territooriumil asuvad ja EUJUST THEMISele määratud missiooni koostisosad, peakorter ja personal.

b)

Missiooni juht – Euroopa Liidu Nõukogu poolt ametisse nimetatud EUJUST THEMISe missiooni juht.

c)

EUJUST THEMISe personal – missiooni töö ettevalmistamiseks, toetamiseks ja elluviimiseks lähetatud missiooni juht, ELi liikmesriikide või ELi institutsioonide lähetatud personal ja EUJUST THEMISe poolt lepingulistel alustel tööle võetud rahvusvaheline personal, kuid personali hulka ei kuulu tööettevõtjad või kohalikud töötajad.

d)

Peakorter – EUJUST THEMISe peakorter Tbilisis.

e)

Lähetajariik – EUJUST THEMISele personali lähetanud ELi liikmesriik.

f)

Tööruumid – kõik ehitised, rajatised ja maa, mis on EUJUST THEMISe tegevuseks ning EUJUST THEMISe personali majutamiseks vajalikud.

Artikkel 2

Üldsätted

1.   EUJUST THEMIS ja EUJUST THEMISe personal järgivad vastuvõtva lepinguosalise õigus- ja haldusnorme ning hoiduvad tegevusest või toimingust, mis on kokkusobimatu nende ülesannete erapooletu ja rahvusvahelise iseloomuga või mis on vastuolus käesoleva lepingu sätetega.

2.   EUJUST THEMIS on käesoleva lepinguga ettenähtud ülesannete täitmisel sõltumatu. Vastuvõttev lepinguosaline austab EUJUST THEMISe ühtsust ja rahvusvahelisust.

3.   Missiooni juht teatab vastuvõtva lepinguosalise valitsusele missiooni peakorteri asukoha.

4.   Missiooni juht teavitab korrapäraselt ja aegsasti vastuvõtva lepinguosalise valitsust tema territooriumil paikneva EUJUST THEMISe personali suurusest, koosseisust ja kodakondsusest, esitades sellesisulise nimekirja vastuvõtva lepinguosalise välisministeeriumile.

Artikkel 3

Identifitseerimine

1.   EUJUST THEMISe personalile antakse isikutunnistused, mille abil neid identifitseeritakse ja mida nad peavad alati endaga kaasas kandma. Vastuvõtva lepinguosalise asjaomased ametiasutused varustatakse EUJUST THEMISe isikutunnistuse näidisega.

2.   Vastuvõtva lepinguosalise välisministeerium varustab vastavalt artiklis 6 sätestatud korrale EUJUST THEMISe personali nende staatusele vastava diplomaadikaardiga.

3.   EUJUST THEMISel lubatakse vastavalt missiooni juhi otsusele panna välja ELi lipp oma peakontoris ja mujal, eraldi või koos vastuvõtva lepinguosalise lipuga.

Artikkel 4

Vastuvõtva lepinguosalise piiride ületamine, territooriumil liikumine ja viibimine

1.   EUJUST THEMISe personal ja EUJUST THEMISe vara ja transpordivahendid ületavad vastuvõtva lepinguosalise piiri ametlikes piiriületuspunktides ning rahvusvaheliste õhukoridoride kaudu.

2.   Vastuvõttev lepinguosaline lihtsustab EUJUST THEMISe ja EUJUST THEMISe personali enda territooriumile sisenemist ja sealt lahkumist. Diplomaadikaardiga EUJUST THEMISe personal vabastatakse vastuvõtva lepinguosalise territooriumile sisenemisel ja sealt lahkumisel, passikontroll välja arvatud, passi-, viisa- ja sisserände eeskirjade täitmisest ning igasugusest sisserändekontrollist.

3.   EUJUST THEMISe personal on vabastatud vastuvõtva lepinguosalise välismaalaste registreerimist ja kontrolli reguleerivate eeskirjade täitmisest, kuid ei omanda õigusi alalisele asukohale või elukohale vastuvõtva lepinguosalise territooriumil.

4.   EUJUST THEMIS annab vabastustõendi koos loendiga vastuvõtva lepinguosalise territooriumile sisenevate, seda läbivate või sealt väljuvate missiooni tegevust toetava vara ja transpordivahendite kohta. Nimetatud vara ja transpordivahendid on vabastatud mis tahes muude tollidokumentide omamisest. Vastuvõtva lepinguosalise territooriumile sisenemisel või väljumisel edastatakse tõendi koopia pädevatele asutustele. EUJUST THEMIS ja vastuvõtva lepinguosalise pädevad ametiasutused lepivad kokku tõendi vormi.

5.   Missiooni tegevust toetavate sõidukite ja õhusõidukite litsentsimis- või registreerimisnõuete osas sõlmitakse vajaduse korral artiklis 16 nimetatud lisakokkulepped.

6.   EUJUST THEMISe personalil on päritoluriigi kehtiva juhiloa olemasolu korral lubatud vastuvõtva lepinguosalise territooriumil juhtida mootorsõidukeid. Vastuvõttev lepinguosaline tunnistab täiendavate maksude ja tasudeta EUJUST THEMISele väljastatud juhiload kehtivaks.

7.   EUJUST THEMISel ja EUJUST THEMISe personalil ning nende sõidukitel, õhusõidukitel või teistel transpordivahenditel, seadmetel ja varustusel on kogu vastuvõtva lepinguosalise territooriumil, sealhulgas õhuruum, vaba ja piiramatu liikumise õigus. Vajaduse korral võidakse artikli 16 kohaselt sõlmida tehnilised kokkulepped.

8.   Missiooni eesmärgil oma ametikohustuste tõttu reisivad EUJUST THEMISe personal ja EUJUST THEMISe kohalikud töötajad võivad kasutada maanteid, sildu ja lennujaamasid tollimakse, lõivusid, teemakse, makse ja muid makse maksmata, välja arvatud tasud konkreetsete teenuste eest.

Artikkel 5

EUJUST THEMISe immuniteedid ja privileegid

1.   EUJUST THEMISele antakse diplomaatilise esindusega samaväärne staatus vastavalt 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile (edaspidi “Viini konventsioon”).

2.   EUJUST THEMISel, selle varal ja vahenditel on vastavalt Viini konventsioonile puutumatus vastuvõtva lepinguosalise kriminaal-, tsiviil- ja haldusjurisdiktsiooni suhtes.

3.   EUJUST THEMISe ruumid on puutumatud. Vastuvõtva lepinguosalise esindajad ei tohi neisse siseneda, välja arvatud missiooni juhi nõusolekul.

4.   EUJUST THEMISe ruumide, mööbli ja muu vara ning transpordivahendite suhtes ei saa rakendada läbiotsimist, rekvireerimist, arestimist ega sundtäitmist.

5.   EUJUST THEMISe arhiivid ja dokumendid on alati puutumatud.

6.   EUJUST THEMISe kirjavahetusele antakse ametliku kirjavahetusega samaväärne staatus vastavalt Viini konventsioonile.

7.   Vastuvõttev lepinguosaline lubab EUJUST THEMISele vajalike esemete riiki sisenemist ja vabastab need kõikidest tollimaksudest, muudest maksudest ja seonduvatest tasudest, välja arvatud tasud ladustamise, veo ja sarnaste teenuste eest.

8.   EUJUST THEMIS on oma eesmärkide täitmiseks vajalike kaupade ja teenuste importimisel ning oma ruumide osas vabastatud kõikidest riiklikest ja kohalikest maksudest või samalaadsetest maksudest ja kuludest. EUJUST THEMIS on oma eesmärkide täitmiseks vajalike kaupade ostmisel ja siseturul teenuste tellimisel vastuvõtva lepinguosalise seaduste kohaselt kas vabastatud kõikidest riiklikest ja kohalikest maksudest, sealhulgas käibemaksust ning samalaadsetest kuludest, või vastuvõttev lepinguosaline hüvitab need.

Artikkel 6

EUJUST THEMISe personali immuniteedid ja privileegid

1.   EUJUST THEMISe personalile tagatakse kõik privileegid ja immuniteedid, mis on diplomaatilistele esindajatele ette nähtud Viini konventsiooniga, mille kohaselt ELi liikmesriikidel on eesõigus jurisdiktsiooni suhtes. Need privileegid ja immuniteedid on EUJUST THEMISe personalile tagatud missiooni ajal ja pärast missiooni lõppu selle toimumise ajal sooritatud ametlike toimingute suhtes.

2.   ELi peasekretär/kõrge esindaja võib lähetajariigi pädeva asutuse selgesõnalise nõusoleku korral EUJUST THEMISe personali puutumatuse ära võtta juhul, kui puutumatus takistaks õigusemõistmist ja kui sellest loobumine ei kahjusta ELi huve.

3.   EUJUST THEMISe personalil on õigus importida tollimaksuvabalt ja muude piiranguteta nende isiklikuks kasutuseks vajalikke esemeid ning neid eksportida. EUJUST THEMISe personalil on õigus osta tollimaksuvabalt ja koguseliste piiranguteta nende isiklikuks kasutuseks vajalikke esemeid ning neid eksportida; EUJUST THEMISe personal on vabastatud siseriiklikul turul ostetud kaupade ja teenuste käibemaksust ja teistest maksudest vastuvõtva lepinguosalise seaduste kohaselt.

4.   EUJUST THEMISe personali töö eest saadud tasud ja palgad on vabastatud vastuvõtva lepinguosalise lõivudest ja maksudest. Juhul, kui maksustamise sõltub elukohast, ei käsitata elamisperioodidena aega, mil EUJUST THEMISele lähetatud personal ja ELi missiooni poolt lepingulistel alustel tööle võetud rahvusvaheline personal viibib vastuvõtvas lepinguosalises oma kohustuste täitmiseks.

Artikkel 7

EUJUST THEMISe kohalikud töötajad

EUJUST THEMISe palgatud kohalikel töötajatel, kes on vastuvõtva lepinguosalise kodanikud või elavad seal alaliselt, on sama staatus, mis on Viini konventsiooniga ette nähtud diplomaatiliste esinduste palgatud kohalikule personalile.

Artikkel 8

Turvalisus

1.   Vastuvõttev lepinguosaline kannab oma võimalusi kasutades täit vastutust EUJUST THEMISe personali julgeoleku eest.

2.   Sel eesmärgil võtab vastuvõttev lepinguosaline kõik meetmed, mis on vajalikud EUJUST THEMISe ja EUJUST THEMISe personali kaitseks ning nende turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks. Vastuvõtva lepinguosalise ettepandud erisätete suhtes lepitakse missiooni juhiga kokku enne nimetatud sätete rakendamist. Vastuvõttev lepinguosaline lubab ja toetab tasuta EUJUST THEMISe personali meditsiinilise evakuatsiooniga seonduvat tegevust. Vajaduse korral sõlmitakse artiklis 16 nimetatud lisakokkulepped.

Artikkel 9

Koostöö ja juurdepääs teabele

1.   Vastuvõttev lepinguosaline teeb EUJUST THEMISega ja EUJUST THEMISe personaliga igakülgset koostööd ning toetab nende tegevust.

2.   Vastuvõttev lepinguosaline on taotlusel nõus võimaldama EUJUST THEMISe personalile EUJUST THEMISe eesmärgi saavutamiseks vajalikku tõhusat juurdepääsu:

vastuvõtva lepinguosalise kontrolli all olevatele ehitistele, rajatistele, kohtadele ja ametisõidukitele;

tema kontrolli all olevatele ning EUJUST THEMISe mandaadiga seotud dokumentidele, materjalidele ja teabele.

Vajaduse korral sõlmitakse artiklis 16 nimetatud lisakokkuleppeid.

3.   Missiooni juht ja vastuvõttev lepinguosaline peavad korrapäraselt nõu ja võtavad vajalikud meetmed, et tagada sobival tasandil tihedad vastastikused sidemed.

Artikkel 10

Vastuvõtva lepinguosalise toetus ja lepingujärgsed teenused

1.   Vastuvõttev lepinguosaline on taotlusel nõus abistama EUJUST THEMISt sobivate tööruumide leidmisel.

2.   Vajadusel ja olemasolu korral võimaldatakse vastuvõtvale lepinguosalisele kuuluvaid ruume tasuta kasutada.

3.   Vastuvõttev lepinguosaline aitab ja toetab oma võimete ja vahendite piires missiooni ettevalmistamist, moodustamist, täitmist ja toetustegevust, sealhulgas EUJUST THEMISe ekspertide ühispaiknemisruumide ja vahendite osas.

4.   EUJUST THEMIS püüab võimalikult palju kasutada kohalikke teenuseid, kaupu ja personali, välja arvatud juhtudel, kui missiooni nõuetest ei tulene teisiti.

Artikkel 11

EUJUST THEMISe töötaja surm

1.   Missiooni juhil on õigus võtta vastutus ja vajalikud meetmed EUJUST THEMISe surnud töötaja ning talle kuulunud isiklike asjade repatrieerimiseks.

2.   EUJUST THEMISe personali surnud liiget ei tohi lahata lähetajariigi nõusolekuta või rahvusvahelise personali surnud liikme puhul tema päritoluriigi nõusolekuta ning EUJUST THEMISe ja/või asjassepuutuva riigi esindaja juuresolekuta.

Artikkel 12

Teabevahetus

EUJUST THEMISel on õigus piiramatule sidele raadio (kaasa arvatud satelliit-, mobiil- ja käsiraadio), telefoni, telegraafi- ja faksiaparaadi abil või muul viisil.

Artikkel 13

Nõuded surma, vigastuse, kahju või kaotsimineku korral

1.   ELi liikmesriigid või ELi institutsioonid ei ole kohustatud hüvitama rahvarahutustest, ELi missiooni ja selle personali kaitsmisest või missiooni ülesannete täitmisest tulenevaid nõudeid.

2.   Muud tsiviilõiguslikud nõuded, kaasa arvatud EUJUST THEMISe kohalike töötajate nõuded, milles kas missioon või selle liige on üheks osapooleks ning mis ei kuulu käesoleva lepingu sätete tõttu vastuvõtva lepinguosalise kohtute pädevusse, edastatakse vastuvõtva lepinguosalise ametiasutuste kaudu missiooni juhile ning need tuleb lahendada artiklis 16 nimetatud nõuete rahuldamise ja esitamise korda kehtestavate erikokkulepete alusel. Nõuete rahuldamine toimub pärast asjassepuutuva riigi eelnevat nõusolekut.

Artikkel 14

Vaidlused

1.   Ühiskoordineerimisrühm arutab kõiki käesoleva lepingu kohaldamisel tekkivaid küsimusi. Ühiskoordineerimisrühma kuuluvad EUJUST THEMISe ja vastuvõtva lepinguosalise pädevate ametiasutuste esindajad.

2.   Kui eelnevas etapis ei ole lahenduseni jõutud, lahendatakse käesoleva lepingu tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad vaidlused vastuvõtva lepinguosalise ja ELi esindajate vahel diplomaatilisel teel.

Artikkel 15

Muud sätted

1.   Kui käesolevas lepingus viidatakse EUJUST THEMISe ja EUJUST THEMISe personali immuniteetidele, privileegidele ja õigustele, vastutab vastuvõtva lepinguosalise valitsus selliste immuniteetide, privileegide ja õiguste rakendamise ja täitmise eest pädevate kohalike ametiasutuste poolt.

2.   Ükski käesoleva lepingu säte ei ole mõeldud selleks, et piirata õigusi, mis ELi liikmesriigil või muul EUJUST THEMISe tegevust toetaval riigil või EUJUST THEMISe personalil on muude lepingute alusel, või tõlgendada neid sätteid sellisel viisil.

Artikkel 16

Lisakokkulepped

Missiooni juht ja vastuvõtva lepinguosalise haldusasutused lepivad kokku lisakokkulepete osas, mis võivad olla vajalikud käesoleva lepingu rakendamiseks.

Artikkel 17

Jõustumine ja lõpetamine

1.   Käesolev leping jõustub siis, kui lepinguosalised on kirjalikult teatanud, et lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud nõuded on täidetud.

2.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste vastastikuse kirjaliku kokkuleppe alusel. Sellised muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on kirjalikult teatanud, et jõustumiseks vajalikud siseriiklikud nõuded on täidetud.

3.   Käesolev leping kehtib kuni EUJUST THEMISe või kogu selle personali lõpliku lahkumiseni.

4.   Käesoleva lepingu võib denonsseerida, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Denonsseerimine jõustub 60. päeval pärast seda, kui teine lepingupool on denonsseerimisteate kätte saanud.

5.   Käesoleva lepingu lõpetamine või denonsseerimine ei mõjuta õigusi ega kohustusi, mis tulenevad käesoleva lepingu täitmisest enne selle lõpetamist või denonsseerimist.

Koostatud Tbilisis 3. detsembril 2004 kahes eksemplaris inglise keeles.

Euroopa Liidu nimel

Image

Gruusia nimel

Image