ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 379

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
24. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/2004, 22. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2224/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2225/2004, 23. detsember 2004, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 24. detsembrist 2004

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2226/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2227/2004, 23. detsember 2004, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2228/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2229/2004, 3. detsember 2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004, 23. detsember 2004, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga ( 1 )

64

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2231/2004, 23. detsember 2004, millega lõpetatakse uurimine seoses väidetava kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 119/97 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taist saadetud spiraalköiteseadiste impordi kaudu, mille puhul tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse kõnealuse impordi registreerimine, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 844/2004

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2232/2004, 23. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I, II ja III lisa seoses altrenogesti, beklometasoon-diproprionaadi, kloprostenooli, r-kloprostenooli, sorbitanseskvioleaadi ja toltrasuriiliga ( 1 )

71

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2233/2004, 22. detsember 2004, millega teist korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

75

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2234/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

77

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2235/2004, 23. detsember 2004, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

78

 

*

Komisjoni direktiiv 2004/116/EÜ, 23. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ lisa seoses Candida guilliermondii lisamisega ( 1 )

81

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/897/EÜ:Nõukogu otsus, 29. november 2004, Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamise ja sõlmimise kohta

83

Leping Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

84

Vastastikuse mõistmise memorandums

96

 

 

Komisjon

 

*

2004/898/EÜ:Komisjoni otsus, 23. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2003/828/EÜ loomade liikumise osas Hispaanias ja Portugalis asuvast kitsendustega tsoonist välja ja selle sees seoses lammaste katarraalse palavikuga Hispaanias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5212 all)  ( 1 )

105

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

2004/899/EÜ:Euroopa Keskpanga otsus, 14. detsember 2004, müntide emissiooni 2005. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2004/19)

107

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2004/900/ÜVJP, 22. detsember 2004, ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, rakendamise kohta

108

 

*

Nõukogu otsus 2004/901/ÜVJP, 22. detsember 2004, millega muudetakse otsust 1999/730/ÜVJP ühismeetme 1999/34/ÜVJP rakendamise kohta seoses Euroopa Liidu osalemisega käsi- ja kergete relvade destabiliseeriva kogunemise ja leviku vastases võitluses Kambodžas

111

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2004/902/ÜVJP, 22. detsember 2004, millega pikendatakse ühist seisukohta 2004/137/ÜVJP Libeeria vastu suunatud piirangute kohta

113

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2223/2004,

22. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) 1783/2003 (2) muudetud nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (3) artikli 47 lõike 2 teise lõigu kolmandas taandes nähakse ette, et ühenduse rahaline toetus põllumajanduslikele keskkonnameetmetele võib eesmärgi 1 piirkondades olla kuni 85 % ja muudes piirkondades kuni 60 %.

(2)

1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide jaoks rahastamise erisätted kehtestava määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 47a lõikes 3 täpsustatakse, et kõnealuse määruse artiklit 47 ei kohaldata artikli 47a lõikes 1 osutatud meetmete, sealhulgas põllumajanduslike keskkonnameetmete rahastamise suhtes. Vastavalt artikli 47b lõikele 1 võib ühenduse rahaline toetus moodustada kõnealuste meetmete puhul eesmärgi 1 piirkondades 80 %.

(3)

Et vältida 30. aprillil 2004 ühenduse koosseisu kuulunud ja 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide erinevat kohtlemist põllumajanduslike keskkonnameetmete rahastamise osas eesmärgi 1 piirkondades, tuleks viimaste liikmesriikide suhtes kohaldatava rahalise toetuse määr ühtlustada alates nimetatud ühinemise kuupäevast määraga, mida vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 47 lõike 2 teise lõigu kolmandale taandele kohaldatakse esimeste liikmesriikide suhtes.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 47 lõike 2 teise lõigu esimeses ja teises taandes sätestatakse ühenduse rahaline toetus piirkondades, mis on väljaspool eesmärke 1 ja 2. Vastavalt 2003. aasta ühinemisaktiga muudetud määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 47a lõikele 3 ei kohaldata neid sätted 1. mail 2004 liitunud liikmesriikide suhtes, kuna nendes liikmesriikides leidub vaid eesmärkide 1 ja 2 alla kuuluvaid piirkondi. Pärast seda on ilmnenud, et mõnedes neist liikmesriikidest, näiteks Slovakkias, leidub ka nimetatud eesmärkide väliseid piirkondi, kus võib rakendada maaelu arengu meetmeid. Nendel asjaoludel on vaja muuta 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes kohaldatavaks määruse (EÜ) nr 1257/1999 sätted, millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline abi maaelu arendamise programmiga hõlmatud meetmete jaoks.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1257/1999 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 47a lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kõnealuse määruse artikli 35 lõige 1, artikli 35 lõike 2 teine taane, artikli 36 lõige 2 ja artikkel 47, välja arvatud selle lõike 2 teine lõik.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  14. detsembri 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 70.

(3)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 583/2004 (ELT L 91, 30.3.2004, lk 1).


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2224/2004,

23. detsember 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2225/2004,

23. detsember 2004,

millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 24. detsembrist 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 24 lõiget 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)

Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.

(3)

Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).

(3)  EÜT L 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/1995.


LISA

Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 24. detsembrist 2004

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2226/2004,

23. detsember 2004,

millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95 suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.

(4)

Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED 24. DETSEMBRI 2004

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud nõukogu määruse 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2227/2004,

23. detsember 2004,

milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2135/95 (suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta), (2) artiklis 3 on sätestatud, et toetus määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud eksporditavate toodete 100 kilogrammi kohta võrdub põhisummaga, mis on korrutatud sahharoosisisaldusega, hõlmates vajadusel ka muid sahharoosina väljendatud suhkruid. Asjaomase toote sahharoosisisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikes 3 on sätestatud, et töötlemata kujul eksporditava sorboosi toetuse põhisumma peab olema võrdne toetuse põhisummaga (millest on maha arvatud üks sajandik kehtivast tootmistoetusest), mida kohaldatakse vastavalt komisjoni 27. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (3) viimati nimetatud määruse lisas loetletud toodete suhtes.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 1 peab kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud muude töötlemata kujul eksporditavate toodete toetuse põhisumma olema võrdne ühe sajandikuga summast, mis on kehtestatud, võttes arvesse ühelt poolt erinevust valge suhkru kehtiva sekkumishinna (ühenduse puudujäägita aladel sellel kuul, mille kohta põhisumma on kehtestatud) ja maailmaturul kehtivate valge suhkru noteeringute või hindade vahel ning teiselt poolt vajadust saavutada tasakaal kolmandatesse riikidesse ekspordiks töödeldud kauba valmistamisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ja neist riikidest sisese töötlemise korra alusel vastuvõetavate toodete kasutamise vahel.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 4 võib põhisumma kohaldamisel piirduda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud teatavate toodetega.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 27 on sätestatud, et toetuse võib määrata kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides f, g ja h osutatud töötlemata toodete ekspordiks. Toetus tuleb määrata 100 kilogrammi kuivaine sisalduse kohta, võttes arvesse CN-koodi 1702 30 91 alla kuuluvate toodete ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete eksporditoetust ning kavandatava ekspordi majandusaspekte. Kõnealuse lõike 1 punktides f ja g osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest ning punktis h osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest.

(7)

Eespool nimetatud toetused tuleb määrata igal kuul. Neid võib vahepealsel perioodil muuta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(9)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(10)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkrusektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riikide puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(11)

Pidades silmas eespool sätestatut, tuleks kehtestada kõnealuste toodete toetused asjakohaste summade ulatuses.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktides d, f, g ja h loetletud töötlemata kujul eksporditavate toodete eksporditoetused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.

(3)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


LISA

24. DETSEMBRI 2004 KOHALDATARAD TÖÖTLEMATA SIIRUPITE JA TEATAVATE MUUDE SUHKRUSEKTORI TOODETE EKSPORDITOETUSED

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4240 (3)

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduva suhkru puhul.


(1)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud toodete suhtes.

(2)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud toodete suhtes.

(3)  Põhisummat ei kohaldata siirupite suhtes, mille puhtusaste on alla 85 % (määrus (EÜ) nr 2135/95). Sahharoosisisaldus määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(4)  Summat ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 3513/92 (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12) lisa punktis 2 määratletud toodete suhtes.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2228/2004,

23. detsember 2004,

millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 19. juuli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1327/2004 alalise pakkumismenetluse avamise kohta valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse määramiseks turustusaastaks 2004/2005 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1327/2004 artikli 9 lõikele 1 kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist arengut ühenduses ja maailmas.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1327/2004 seoses valge suhkruga avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 45,543 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 246, 20.7.2004, lk 23. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1685/2004 (ELT L 303, 30.9.2004, lk 21).


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2229/2004,

3. detsember 2004,

milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/414/EMÜ on nähtud ette, et komisjon peab 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist käivitama tööprogrammi (edaspidi “tööprogramm”), et järk-järgult kontrollida toimeaineid, mis olid turul kaks aastat pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist.

(2)

Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 3600/92, millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) on sätestatud tööprogrammi esimene etapp, mis kestab siiani.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2000. aasta määruses (EÜ) nr 451/2000, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise ja kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) on sätestatud tööprogrammi teine etapp, mis samuti kestab siiani.

(4)

Määruses (EÜ) nr 451/2000 on sätestatud ka tööprogrammi kolmas etapp programmi esimese ja teise etapiga hõlmamata täiendava hulga toimeainete jaoks. Komisjoni 14. augusti 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1490/2002, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 451/2002, (4) on sätestatud ka tööprogrammi kolmas etapp. Kolmas etapp kestab samuti siiani.

(5)

Komisjoni 20. juuni 2002. aasta määruses (EÜ) nr 1112/2002, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (5) on sätestatud tööprogrammi neljas etapp, mis kestab siiani. Tootjad, kes soovivad tagada selles etapis käsitletavate toimeainete kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, on kohustunud andma vajalikku teavet.

(6)

Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga on vaja anda nende uute liimesriikide tootjatele võimalus teatada oma huvist osaleda tööprogrammi neljandas etapis kõikide selles etapis käsitletavate ainete osas. Samuti on asjakohane teha ülevaade toimeainetest, mis olid uutes liikmesriikides turul enne 1. maid 2004 ja mis ei ole hõlmatud tööprogrammi etappidega 1–4.

(7)

Käesoleva määrusega kehtestatud menetlused ei tohiks piirata muid ühenduse õiguse raames ettenähtud menetlusi ja meetmeid, eelkõige nõukogu 21. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/117/EMÜ (millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine) (6) kohaldamist, kui komisjon saab andmed selle kohta, et nimetatud direktiivi nõudeid on võimalik täita.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (7) loodi Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), et tagada ühenduse ligipääs kvaliteetsele, sõltumatule ja tõhusale teaduslikule ja tehnilisele toele, mis on vajalik toidu ja sööda ohutust käsitlevate õigusaktide abil tervisekaitse kõrge taseme saavutamiseks. Seetõttu on asjakohane näha ette EFSA osalemine toimeaineid käsitlevas tööprogrammis.

(9)

Sätestada tuleb tootjate, liikmesriikide, komisjoni ja EFSA omavahelised suhted ning kõikide osapoolte kohustused tööprogrammi rakendamisel, võttes arvesse tööprogrammi esimese ja teise etapi jooksul saadud kogemusi, eesmärki eristada riskianalüüsi riskijuhtimisest ning vajadust korraldada töö kõige tõhusamal viisil.

(10)

Tööprogrammi tõhususe tagamiseks on vaja, et tootjad, liikmesriigid, komisjon ja EFSA teeksid tihedat koostööd ning peaksid rangelt kinni sätestatud tähtaegadest. Tööprogrammi neljanda etapi kõikide osade jaoks tuleks kehtestada ranged tähtajad, et tagada kõnealuse etapi lõpetamine vastuvõetava aja jooksul. Teatud toimeainete puhul, kui toimikule esitatavad nõuded on piiratud, on toimiku esitamiseks asjakohane kasutada lühikest tähtaega, et läbivaatamisprogrammi lõpetamiseks ettenähtud üldtähtaja jooksul oleks võimalik esitada lisateavet.

(11)

Selleks et vältida töö kattumist, eelkõige selgroogsete loomadega tehtavaid katseid, tuleks soosida tootjate ühist toimikute esitamist.

(12)

Tootjate kohustused on vajalik määratleda vormide, tähtaegade ja siseriiklike asutuste osas ning EFSA kohustused esitatava teabe osas. Paljusid tööprogrammi neljandasse etappi kaasatud toimeaineid toodetakse väikestes kogustes spetsiaalseks otstarbeks. Mõned on tähtsad orgaanilises või vähese sisendiga põllumajandustootmises ning võib eeldada, et nende oht inimestele ja keskkonnale on väike.

(13)

Komisjon tõi Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud arenguaruandes – “Taimekaitsevahendite toimeainete hindamine” (esitatud vastavalt taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikele 2) (8) – esile vajaduse võtta madala riskiga ühendite osas vastu erimeetmed.

(14)

Tööprogrammi käesoleva etapi puhul on vaja muuta lähenemist, vältimaks riski, et paljud toimeained võetakse kasutuselt üksnes majanduslikel põhjustel. Seega on teatud toimeainete rühmade puhul asjakohane, et esitatava teabe vorm ja nõuded erinevad neist, mis on toimeainete jaoks välja töötatud tööprogrammi eelneval kolmel etapil.

(15)

Ühenduse õigusaktide järjepidevuse huvides on vajalik tagada, et käesolevas määruses sätestatud meetmed oleksid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) (9) alusel rakendatud meetmetega.

(16)

Pärast seda, kui toimeaine on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, ei tohiks teatamine ja toimiku esitamine olla eeltingimuseks taimekaitsevahendite turuleviimiseks vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 13 sätetele. Seepärast peaksid isikud, kes ei ole teadet esitanud, saama kõikidel etappidel teavet hindamisel olevat toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite edasiste võimalike turustusnõuete kohta.

(17)

Toimeaine või selle jääkide potentsiaalselt ohtlikku mõju käsitleva kogu teabe arvessevõtmise tagamiseks tuleks hindamisel arvesse võtta ka mis tahes isiku poolt asjakohase tähtaja jooksul esitatud teaduslikku ja tehnilist teavet.

(18)

Kui katkeb koostöö teatajatega, on tõhusa hindamise jätkamine võimatu ning seepärast tuleks toimeainete hindamine lõpetada, välja arvatud juhul, kui seda jätkab liikmesriik.

(19)

Hindamisülesanne tuleb jagada liikmesriikide pädevate asutuste vahel. Seepärast tuleks iga toimeaine jaoks määrata referentliikmesriik. Vajaduse korral peaks referentliikmesriik hindama teataja esitatud täielikkuse kontrollnimekirja ning kontrollima ja hindama esitatud teavet. Referentliikmesriik peaks esitama EFSA-le hindamistulemused ja komisjonile soovituse asjaomase toimeaine puhul tehtava otsuse kohta. Teatud toimeainete rühmade puhul on asjakohane, et referentliikmesriik teeb tihedat koostööd teise sama rühma jaoks määratud referentliikmesriigiga. Iga rühma jaoks on asjakohane määrata juhtiv referentliikmesriik, kes koordineerib koostööd.

(20)

Referentliikmesriigid peaksid saatma oma toimeainete hindamisaruannete projektid EFSA-le. EFSA peaks hindamisaruannete projektid enne komisjonile esitamist läbi vaatama.

(21)

Kui referentliikmesriikide vastutus hindamisel on ilmselgelt tasakaalust väljas, peaks olema võimalik asendada algselt teatava toimeaine referendiks määratud liikmesriik mõne teise liikmesriigiga.

(22)

Tööprogrammi kõnealuse etapi vajaliku rahastamise tagamiseks tuleks toimikute käsitlemise ja hindamise eest liikmesriikidele lõivu maksta.

(23)

Kavandatavate meetmete osas on konsulteeritud EFSA-ga.

(24)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISU JA REGULEERIMISALA, MÕISTED JA LIIKMESRIIGI MÄÄRATUD ASUTUS

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses nähakse ette:

a)

nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 teises lõigus osutatud tööprogrammi neljanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses määruse (EÜ) nr 1112/2002 alusel teatatud toimeainete jätkuva hindamisega;

b)

eeskirjad, mis hõlmavad enne 1. maid 2004 Tšehhis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias turul olnud toimeaineid ning mis ei ole hõlmatud tööprogrammi esimese kolme etapiga ning mida ei hõlma määrus (EÜ) nr 1112/2002.

2.   Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 6 lõike 4 teist lõiku ei kohaldata käesoleva määruse I lisas loetletud ainete suhtes seni, kuni käesoleva määrusega ettenähtud menetlused ei ole nende puhul lõpetatud.

3.   Käesoleva määruse kohaldamine ei piira:

a)

käesoleva määruse I lisas loetletud toimeainete ülevaatamist liikmesriikide poolt, eelkõige direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 4 kohast lubade uuendamisega seotud kontrolli;

b)

direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 5 kohast komisjonipoolset ülevaatamist;

c)

direktiivi 79/117/EMÜ kohaseid hindamisi.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kohaldatakse direktiivi 91/414/EMÜ artiklis 2 ning määruse (EÜ) nr 1112/2002 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

a)

teataja – füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud teate vastavalt:

i)

määrusele (EÜ) nr 1112/2002 ning kes on kantud käesoleva määruse II lisasse või

ii)

käesoleva määruse artiklile 4;

b)

referentliikmesriik – toimeaine jaoks määratud referentliikmesriik vastavalt I lisale;

c)

koondtoimik – toimik, mis sisaldab artikli 10 lõikes 2 nõutud teavet ning nimetatud lõikes osutatud katsete ja uuringute tulemuste kokkuvõtteid;

d)

täielik toimik – toimik, mis sisaldab artikli 10 lõikes 3 nõutud teavet ning täies mahus koondtoimikus osutatud katsetulemusi ja uuringuaruandeid.

Artikkel 3

Liikmesriigi määratud asutus

1.   Iga liikmesriik määrab ametiasutuse või -asutused, mis täidavad käesoleva määrusega liikmesriigile kehtestatud kohustusi.

2.   III lisas loetletud siseriiklikud ametiasutused koordineerivad ja tagavad vajalikud kontaktid teatajate, teiste liikmesriikide, komisjoni ja Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA) vastavalt käesolevale määrusele.

Iga liikmesriik teatab määratud koordineeriva asutusega seotud üksikasjad ning muudatused komisjonile, EFSA-le ja teiste liikmesriikide määratud koordineerivatele asutustele.

II PEATÜKK

UUTE LIIKMESRIIKIDE TOOTJATE ESITATAVAD TEATED TOIMEAINETE KOHTA

Artikkel 4

Uute liikmesriikide tootjate esitatavad teated

1.   Käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud uute liikmesriikide tootja, kes soovib kanda käesoleva määruse I lisas loeteletud toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, teatab käesoleva määruse V lisas esitatud üksikasjad komisjonile, teistele teatajatele ja referentliikmesriigile hiljemalt kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.   Lõike 1 kohast teadet esitav tootja täidab iga teatatava toimeaine osas käesoleva määrusega tootjatele või teatajatele kehtestatud kohustusi.

3.   Uue liikmesriigi tootja, kes ei ole käesoleva määruse I lisas loetletud toimeaine kohta teadet esitanud vastavalt lõikele 1, võib tööprogrammis osaleda üksnes koos ühe või mitme kõnealusest toimeainest teatajaga, kaasa arvatud liikmesriik, kes on teate esitanud vastavalt käesoleva artikli lõikele 4.

4.   Kui käesoleva määruse I lisas loetletud toimeainete kohta ei ole ükski tootja teadet esitanud, võib uus liikmesriik teatada oma soovist toetada kõnealuse toimeaine kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, esitades selle kohta teate komisjonile ja referentliikmesriigile.

Kõnealune teade tuleb esitada võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui komisjon on liikmesriikidele teatanud, et kõnealuse toimeaine kohta ei ole teadet esitatud.

Teate esitanud liikmesriiki käsitatakse seejärel asjaomase toimeaine hindamisel tootjana.

5.   Komisjon otsustab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 neljanda lõigu kohaselt jätta kõnealuse direktiivi I lisasse kandmata käesoleva määruse I lisas osutatud toimeained, mille kohta ei ole teadet esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 või 4. Otsuses märgitakse lisasse kandmata jätmise põhjused.

Liikmesriigid tunnistavad kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutusload kehtetuks otsuses ettenähtud tähtaja jooksul.

III PEATÜKK

NÕUDED TOIMEAINETE TOIMIKUTE ESITAMISELE JA TEABE ESITAMISELE KOLMANDATE ISIKUTE POOLT

Artikkel 5

Toimikute esitamine mitme teataja poolt

1.   Kui I lisas loetletud toimeaine kohta on mitu teatajat, võtavad asjaomased teatajad kõik mõistlikud meetmed, et esitada asjaomast ainet käsitlev toimik ühiselt.

Kui toimikut ei esita kõik asjaomased teatajad, tuleb selles nimetada tehtud jõupingutused ja põhjused, miks teatavad teatajad ei ole toimiku esitamisel osalenud.

2.   Kui toimeaine kohta on esitanud teate mitu teatajat, kirjeldavad kõnealused teatajad iga selgroogsete loomadega tehtud katse puhul üksikasjalikult jõupingutusi, mis on tehtud katsete kordamise vältimiseks, ning esitavad korduvuuringute tegemise korral selle põhjused.

Artikkel 6

Toimikute esitamine referentliikmesriigile

1.   Teataja esitab toimeainet käsitleva toimiku (edaspidi “toimik”) referentliikmesriigile.

2.   Toimik sisaldab järgmist:

a)

teate koopiat; artikli 5 lõikes 1 osutatud mitme tootja ühisteate korral sisaldab toimik:

i)

määruse (EÜ) nr 1112/2002 artikli 4 või 5 või käesoleva määruse artikli 4 kohaselt esitatud teadete koopiaid;

ii)

isiku nime, kelle asjaomased tootjad on määranud vastutama ühisteate esitamise eest ning kes on menetluse jooksul kontaktisikuks;

b)

piiratud hulka toimeaine peamisi tavapäraseid kasutusotstarbeid, mille puhul peab teataja toimikus esitatud andmetega kinnitama, et üks või mitu preparaati vastavad direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele, mis võimaldavad kanda toimeaine kõnealuse direktiivi I lisasse.

3.   Kui referentliikmesriik nõuab artikli 20 lõike 2 kohaselt ajakohastatud koondtoimiku või vajaduse korral ajakohastatud täieliku toimiku või selle osade laialisaatmist, siis tuleb teatajal seda teha hiljemalt üks kuu pärast kõnealuse nõude saamist.

Artikkel 7

Direktiivi 98/8/EÜ kohaselt esitatavad toimeainete toimikud

Kui toimeainest on teatatud vastavalt direktiivile 98/8/EÜ, võib teataja erandina artiklite 5 ja 6 sätetest esitada:

a)

direktiivi 98/8/EÜ kohaselt esitatud toimiku koopia;

b)

direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas osutatud lisateavet, mis õigustaks toimeaine lisamist nimetatud direktiivi I lisasse selle direktiivi rakendusalasse jäävate kasutusalade põhjal.

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 1490/2002 kohaselt esitatavad toimeainete toimikud

Kui toimik on esitatatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1490/2002, võib selle toimiku esitanud isik esitada koos nimetatud määruse alusel esitatava täiendava toimikuga:

a)

viite määruse (EÜ) nr 1490/2002 kohaselt esitatud toimikule;

b)

direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas osutatud lisateavet, mis õigustaks toimeaine lisamist nimetatud direktiivi I lisasse käesoleva määruse rakendusalasse jäävate kasutusalade põhjal.

Artikkel 9

I lisa A osas loetletud toimeainete toimikute esitamisele esitatavad erinõuded

1.   Kui toimik käsitleb I lisa A osas loetletud toimeainet, esitab teataja lisaks artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 2 nõutud teabele järgmise teabe toimeaine ja (vajadusel) taimekaitsevahendi kohta:

a)

kogu olemasoleva teabe, mis puudutab ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, kaasa arvatud teabe, mida saab kirjandusest ja andmebaasidest otsingutermineid kasutades;

b)

olemasolevad hindamisaruanded OECD riikidest;

c)

käimasolevate katsete ja uuringute puhul, mida pole veel lõpetatud, teabe nende katsete ja uuringute ning kavandatava lõpuleviimise kuupäeva kohta.

2.   Toimik sisaldab füüsiliselt üksikute katsete ja uuringute aruandeid, mis omakorda sisaldavad lõikes 1 osutatud teavet.

3.   Iga liikmesriik määrab kindlaks toimiku koopiate arvu, mida teataja peab referendina esitama, kui ta saab koopiaid vastavalt artikli 20 lõikele 2.

Toimiku vormi kindlaksmääramisel tuleb arvestada direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras esitatud soovitusi.

Artikkel 10

Artikkel 10 I lisa B-G osades loetletud toimeainete toimikute esitamisele esitatavad erinõuded

1.   Kui toimik käsitleb I lisa B-G osades loetletud toimeaineid, esitab teataja toimiku ja koondtoimiku.

2.   Teataja(d) lisab (lisavad) koondtoimikusse:

a)

käesoleva määruse artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 2 nõutud teabe;

b)

direktiivi 91/414/EMÜ II lisa (vastavalt A osa või B osa) iga punkti kohta ning nimetatud direktiivi III lisa (vastavalt A osa või B osa) iga punkti kohta katsete ja uuringute kokkuvõtted ning tulemused ja neid läbiviinud isiku või asutuse nime;

c)

kontrollnimekirja, mille täidab teataja ja millega kinnitatakse, et toimik on täielik vastavalt käesoleva määruse artiklile 18.

Käesoleva artikli lõike 2 punktis b osutatud katsed ja uuringud on need, mis on olulised hindamisel direktiivi 91/414/EMÜ artiklis 5 osutatud kriteeriumide seisukohalt ühe või mitme preparaadi kasutusviiside puhul, võttes arvesse asjaolu, et direktiivi 91/414/EMÜ II lisas nõutud andmete puudulikkus toimikus, mille on tinginud toimeaine tavapäraste kasutusviiside hulga kavandatav piiramine, võib põhjustada piiranguid direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmisel.

3.   Täielik toimik sisaldab füüsiliselt üksikute katsete ja uuringute aruandeid, mis käsitlevad punktis b ja lõike 2 teises lõigus osutatud teavet.

4.   Iga liikmesriik määrab kindlaks teatajate poolt esitatavate koondtoimikute ja täielike toimikute koopiate arvu ning vormi.

Täieliku ja koondtoimiku vormi kindlaksmääramisel võtavad liikmesriigid arvesse direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras esitatud soovitusi.

Artikkel 11

Teabe esitamine kolmandate isikute poolt

Iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib esitada asjakohast teavet, mis võiks aidata kaasa I lisas loetletud toimeaine hindamisele, eelkõige toimeaine või selle jääkide võimaliku kahjuliku mõju kohta inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, peab seda tegema artiklis 12 sätestatud tähtaja jooksul.

Kõnealune teave esitatakse referentliikmesriigile ja EFSA-le. Kui referentliikmesriik seda nõuab, esitab nimetatud isik selle teabe ka teistele liikmesriikidele hiljemalt ühe kuu jooksul alates sellise nõude saamise kuupäevast.

Artikkel 12

Toimikute esitamise tähtajad

Teataja(d) esitab (esitavad) toimiku vastavale referentliikmesriigile:

a)

hiljemalt 30. juuniks 2005 I lisa A osas loetletud toimeainete osas;

b)

hiljemalt 30. novembriks 2005 I lisa B-G osades loetletud toimeainete osas.

Artikkel 13

Toimikute esitamata jätmine

1.   Kui teataja ei esita toimikut ega selle osa artiklis 12 sätestatud tähtaja jooksul, teatab referentliikmesriik sellest komisjonile ja EFSA-le kahe kuu jooksul alates tähtaja möödumise kuupäevast, edastades teatajate poolt esitatud viivituse põhjendused.

2.   Komisjon teeb referentliikmesriigi poolt lõike 1 kohaselt edastatud teabe põhjal kindlaks, kas teataja on tõestanud, et viivituse toimiku esitamisel põhjustas vääramatu jõud.

Sel juhul määrab komisjon käesoleva määruse artiklites 5, 6, 9 ja 10 esitatud nõuetele vastava toimiku esitamiseks uue tähtaja direktiivi 91/414/EMÜ artiklis 19 sätestatud korras.

3.   Komisjon otsustab vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 neljandale lõigule jätta kõnealuse direktiivi I lisasse kandmata toimeaine, mille kohta ei ole toimikut esitatud käesoleva määruse artiklis 12 või käesoleva artikli lõike 2 teises lõigus ettenähtud tähtaja jooksul. Kõnealuses otsuses märgitakse lisasse kandmata jätmise põhjused.

Liikmesriigid tunnistavad kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutusload kehtetuks otsuses ettenähtud tähtaja jooksul.

Artikkel 14

Teataja asendamine või tagasiastumine

1.   Kui teataja otsustab lõpetada oma osalemise teatava toimeainega seotud tööprogrammis, teavitab ta sellest viivitamata referentliikmesriiki, komisjoni, EFSA-d ja kõiki teisi asjaomasest toimeainest teavitajaid, märkides ära selle otsuse tegemise põhjused.

Kui teataja lõpetab oma osalemise või ei täida käesoleva määrusega ettenähtud kohustusi, lõpetatakse tema toimiku suhtes artiklites 15-24 sätestatud menetluste kohaldamine.

2.   Kui teataja lepib mõne teise tootjaga kokku, et edaspidi asendab teda käesoleva määruse alusel teostatavas tööprogrammis kõnealune teine tootja, siis teavitavad teataja ja kõnealune tootja sellest referentliikmesriiki, komisjoni ja EFSA-d ühisavaldusega, milles nad lepivad kokku, et kõnealune teine tootja asendab esialgset teatajat artiklites 4, 5, 6, 9, 10, 12 ja 24 ettenähtud teataja kohustuste täitmisel. Teataja ja tootja tagavad, et teisi asjaomasest toimeainest teatajaid teavitatakse sellest samal ajal.

Kõnealune teine tootja ja esialgne teataja kohustuvad sel juhul maksma ühiselt teataja taotlusega seonduvad veel tasumata lõivud vastavalt korrale, mille liikmesriigid on kehtestatud artikli 30 alusel.

3.   Kui kõik toimeainest teatajad lõpetavad tööprogrammis osalemise, võib liikmesriik edaspidises tööprogrammis osalemisel otsustada toimida teatajana.

Liikmesriik, kes soovib toimida teatajana, teavitab sellest referentliikmesriiki, komisjoni ja EFSA-d hiljemalt ühe kuu jooksul alates kuupäevast, mil talle sai teatavaks, et kõik teatajad lõpetavad oma osalemise, ning asendab endist teatajat artiklites 4, 5, 6, 9, 10, 12 ja 24 ettenähtud teataja kohustuste täitmisel.

4.   Kogu esitatud teave jääb referentliikmesriikidele, komisjonile ja EFSA-le kättesaadavaks.

IV PEATÜKK

TOIMIKUTE HINDAMINE

Artikkel 15

Toimikute hindamise üldised tingimused

1.   Ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist, hindab referentliikmesriik kõiki talle esitatud toimikuid.

2.   Ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 7 kohaldamist, ei luba referentliikmesriik hindamise ajal esitada uusi uuringuid, välja arvatud käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 punktis c sätestatud juhul.

Referentliikmesriik võib siiski nõuda, et teatajad esitaksid toimiku selgitamiseks vajalikke täiendavaid andmeid. Täiendavate andmete nõudmisel määrab referentliikmesriik tähtaja, mille jooksul tuleb teave esitada. See tähtaeg ei mõjuta referentliikmesriigi poolt EFSA-le esitatava hindamisaruande projekti esitamistähtaega, mis on sätestatud artikli 21 lõikes 1 või artikli 22 lõikes 1.

3.   Toimiku läbivaatamise algusest alates võib referentliikmesriik:

a)

konsulteerida EFSA ekspertidega;

b)

taotleda teistelt liikmesriikidelt hindamist hõlbustavat täiendavat tehnilist või teaduslikku teavet.

4.   Teatajad võivad paluda referentliikmesriigilt spetsiaalseid konsultatsioone.

Artikkel 16

Liikmesriikide vaheline koostöö

1.   Referentliikmesriigid teevad iga I lisas määratletud rühma raames hindamisel koostööd ning teevad seda kõige tõhusamal ja mõjusamal viisil.

2.   Referentliikmesriik, keda kooskõlas I lisaga loetakse igas rühmas juhtivaks referentliikmesriigiks, juhib koostöö organiseerimist ja teatajate nõustamist küsimustes, mis pakuvad huvi ka teistele asjaomastele liikmesriikidele.

Artikkel 17

I lisa A osas loetletud toimeainete hindamise eritingimus

Referentliikmesriik hindab artikli 9 lõike 1 punkti c alusel teataja poolt hilisemalt esitatavat lisateavet, kui see on võimalik ega mõjuta artikli 21 lõikes 1 sätestatud hindamisaruande projekti esitamistähtaega.

Artikkel 18

I lisa B-G osades loetletud toimeainete toimikute täielikkuse kontroll

1.   Referentliikmesriik hindab kontrollnimekirju, mille teatajad on esitanud vastavalt artikli 10 lõike 2 punktile c.

2.   Hiljemalt kolm kuud pärast kõikide toimeainet käsitlevate toimikute saamist esitab referentliikmesriik komisjonile aruande toimikute täielikkuse kohta.

3.   Referentliikmesriik hindab artiklite 15 ja 19 kohaselt neid toimeaineid, mille kohta esitatud ühte või mitut toimikut käsitatakse täielikuna, välja arvatud juhul, kui komisjon teatab referentliikmesriigile kahe kuu jooksul pärast referentliikmesriigi esitatud täielikkust käsitleva aruande kättesaamist, et ta ei käsita toimikut täielikuna.

4.   Kui referentliikmesriik või komisjon leiab, et ükski toimeaine kohta esitatud toimik ei ole artiklite 5, 6 ja 10 tähenduses täielik, suunab komisjon kolme kuu jooksul pärast referentliikmesriigi aruande saamist kõnealuse aruande toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

Direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras otsustatakse, kas toimik on artiklite 5, 6 ja 10 tähenduses täielik.

5.   Komisjon otsustab vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 neljandale lõigule jätta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata toimeaine, mille kohta ei ole esitatud käesoleva määruse artiklis 12 või artkli 13 lõike 2 teises lõigus ettenähtud tähtaja jooksul täielikku toimikut.

Artikkel 19

I lisa B-G osades loetletud toimeainete toimikute hindamise eritingimused

1.   Kui käesoleva määruse I lisa D osas loetletud toimeaineid on hinnatud vastavalt direktiivile 98/8/EÜ, võetakse neid hinnanguid vajadusel arvesse käesoleva määruse tähenduses.

2.   Kui toimeaineid on hinnatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi varasemas etapis, võetakse neid hinnanguid vajadusel arvesse käesoleva määruse tähenduses.

3.   Referentliikmesriik hindab üksnes neid toimeaineid, mille kohta esitatud toimikutest vähemalt üks on artiklite 5, 6 ja 10 kohaselt täielikuks tunnistatud, ning esitab aruande üksnes nende kohta. Sama toimeainet käsitlevate toimikute puhul, mis ei ole täielikuks tunnistatud, kontrollib referentliikmesriik, kas nendes toimikutes sisalduvad toimeaine tunnusandmed ja lisandid on võrreldavad toimeaine tunnusandmete ja lisanditega täielikuks tunnistatud toimikutes. Referentliikmesriik dokumenteerib oma seisukohad antud küsimuse kohta hindamisaruande projektis.

Referentliikmesriik võtab artikli 11 kohaselt arvesse teatajate või kolmandate isikute esitatud toimikutes käsitletud teavet võimaliku kahjuliku mõju kohta.

Artikkel 20

Hindamisaruande projekti üldtingimused

1.   Hindamisaruande projekt esitatakse võimaluse korral direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras soovitatud vormis.

2.   Referentliikmesriik nõuab, et teatajad esitaksid ajakohastatud koondtoimiku EFSA-le, teistele liikmesriikidele ja taotluse korral komisjonile samal ajal kui referentliikmesriigi hindamisaruande projekt saadetakse EFSA-le.

Liikmesriigid, komisjon või EFSA võivad referentliikmesriigi kaudu nõuda, et teatajad saadaksid neile samuti ajakohastatud täieliku toimiku või selle osad. Teataja edastab ajakohastatud toimikud nõudes määratud tähtaja jooksul.

Artikkel 21

Hindamisaruande projekti eritingimused ja soovitused komisjonile seoses I lisa A osas loetletud toimeainetega

1.   Referentliikmesriik saadab hindamisaruande projekti EFSA-le võimalikult kiiresti ja hiljemalt 12 kuu jooksul alates artikli 12 punktis a sätestatud tähtaja möödumisest.

2.   Referentliikmesriik viitab hindamisaruande projektis igale hindamise aluseks olnud katsele ja uuringule seoses kõikide direktiivi 91/414/EMÜ II lisa (vastavalt A osa või B osa) ja III lisa (vastavalt A osa või B osa) punktidega.

Kõnealune viide esitatakse katse- ja uuringuaruannete loeteluna, milles sisalduvad uuringu- või katsearuande nimi, nende autor(id), katse või uuringu teostamis- ja avaldamiskuupäev, katse- või uuringustandard, omaniku nimi ning olemasolu korral omaniku või teataja esitatud andmekaitsetaotlus.

3.   Samal ajal kui referentliikmesriik saadab hindamisaruande EFSA-le vastavalt lõikele 1, esitab ta komisjonile soovituse, kas:

a)

kanda toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, täpsustades vajadusel sinna kandmise tingimused, mis:

i)

võivad hõlmata lisasse kandmise tähtaega;

ii)

määravad kindlaks, kas nõutakse mis tahes teavet, kas käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud katsed ja uuringud hõlmavad seda lisateavet, ja kui see on nii, siis kõnealuse teabe esitamise tõenäolise tähtaja; või

b)

jätta toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata, täpsustades lisasse kandmata jätmise põhjused.

4.   Lisaks käesoleva artikli lõike 2 punktis a esitatud lisasse kandmise tingimustele võib referentliikmesriik märkida, kas ta on avastanud, et toimikutest puudub toimeaine tavapäraste kasutusotstarvete hulga kavandatava piiramise tõttu teave, mida liikmesriigid võivad vajada kinnitava teabena, kui nad hakkavad direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 alusel andma seda toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi lube.

Artikkel 22

Hindamisaruande projekti eritingimused ja soovitused komisjonile seoses I lisa B-G osas loetletud toimeainetega

1.   Referentliikmesriik saadab hindamisaruande projekti EFSA-le võimalikult kiiresti ja hiljemalt 12 kuu jooksul pärast toimiku täielikkuse kinnitamist vastavalt artikli 18 lõikele 2.

2.   Referentliikmesriik viitab hindamisaruande projektis igale hindamise aluseks olnud katsele ja uuringule seoses kõikide direktiivi 91/414/EMÜ II lisa (vastavalt A osa või B osa) ja III lisa (vastavalt A osa või B osa) punktidega.

Kõnealune viide esitatakse katse- ja uuringuaruannete loeteluna, milles sisalduvad uuringu- või katsearuande nimi, nende autor(id), katse või uuringu teostamis- ja avaldamiskuupäev, katse- või uuringustandard, omaniku nimi ning olemasolu korral omaniku või teataja esitatud andmekaitsetaotlus.

3.   Samal ajal, kui referentliikmesriik saadab hindamisaruande EFSA-le vastavalt lõikele 1, esitab ta komisjonile soovituse, kas:

a)

kanda toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, täpsustades lisasse kandmise põhjused; või

b)

jätta toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata, täpsustades lisasse kandmata jätmise põhjused.

Artikkel 23

Referentliikmesriigi asendamine

1.   Niipea kui selgub, et referentliikmesriik ei suuda hindamisaruande projekti EFSA-le artikli 21 lõikes 1 ja artikli 22 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul esitada, teavitab ta sellest komisjoni ja EFSA-d ning esitab ka viivituse põhjuse.

2.   Referentliikmesriik võidakse teatud toimeaine osas asendada teise liikmesriigiga, kui:

a)

artiklites 15, 16, 17 ja 19 osutatud hindamise käigus selgub, et referentliikmesriikide vastutus ja tehtava või juba tehtud töö hulk ei ole tasakaalus; või

b)

on selge, et liikmesriik ei suuda täita käesoleva määrusega talle ettenähtud kohustusi.

Asendamise üle tehakse otsus direktiivi 91/414/EMÜ artiklis 19 nimetatud menetluse kohaselt.

3.   Kui otsus referentliikmesriigi asendamise kohta on tehtud, teavitab esialgne referentliikmesriik sellest viivitamata asjaomaseid teatajaid ja annab uuele referentliikmesriigile üle kogu kirjavahetuse ning teabe, mida ta on asjaomase toimeaine kohta referentliikmesriigina saanud.

Esialgne referentliikmesriik tagastab teatajale artiklis 30 osutatud lõivust osa, mida ei ole kasutatud. Uus referentliikmesriik võib nõuda täiendava lõivu tasumist vastavalt artiklile 30.

Artikkel 24

EFSA teostatav hindamine

1.   Kui EFSA on hindamisaruande projekti käesoleva määruse artikli 21 lõikes 1 või artikli 22 lõikes 1 sätestatud korras kätte saanud, kontrollib ta 30 päeva jooksul, kas see on esitatud direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras soovitatud vormis.

Erandjuhtudel, kui hindamisaruande projekt ei vasta vorminõuetele, lepib komisjon EFSA ja referentliikmesriigiga kokku parandatud aruande esitamise tähtajas, mis ei tohi olla pikem kui kolm kuud.

2.   EFSA edastab referentliikmesriigi hindamisaruande projekti teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning võib korraldada konsultatsiooni ekspertidega, sealhulgas referentliikmesriigi ekspertidega.

3.   EFSA võib asjakohase toimeaine kohta koostatud hindamisaruande projekti või selle osade üle konsulteerida mõne või kõikide I lisas sätestatud toimeainetest teataja või teatajatega.

4.   Ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 7 kohaldamist, ei luba EFSA esitada uusi uuringuid pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud hindamisaruande projekti kättesaamist.

Referentliikmesriik võib EFSA nõusolekul siiski nõuda, et teatajad esitaksid ettenähtud tähtaja jooksul täiendavaid andmeid, mida referentliikmesriik või EFSA peab toimiku selgitamiseks vajalikuks.

5.   EFSA teeb konkreetse taotluse korral kättesaadavaks või hoiab kõigile konsulteerimiseks kättesaadavana:

a)

hindamisaruande projekti, välja arvatud need üksikasjad, mis on vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 14 tunnistatud konfidentsiaalseks;

b)

nende andmete loetelu, mida on vaja selleks, et kaaluda toimeaine võimalikku kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse EFSA poolt lõplikult kinnitatud kujul.

6.   EFSA hindab hindamisaruande projekti ning esitab komisjonile hiljemalt üks aasta pärast teatajalt toimiku saamist vastavalt käesoleva määruse artikli 15 lõikele 3 ning pärast hindamiasarunde saamist, mille vastavust on kontrollitud kooskõlas käesoleva artikli lõikega 1, oma hinnangu selle kohta, kas toimeaine vastab eeldatavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Vajaduse korral esitab EFSA oma hinnangu olemasolevate valikute kohta, mis väidetavalt vastavad direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 nõuetele ja andmeid puudutavatele nõuetele.

Komisjon ja EFSA lepivad töö kavandamise hõlbustamiseks kokku hindamiste esitamise ajakavas. Komisjon ja EFSA lepivad ka kokku EFSA hinnangu esitamise vormis.

V PEATÜKK

TOIMEAINEID KÄSITLEVA DIREKTIIVI EELNÕU VÕI OTSUSE EELNÕU JA LÕPLIKU ARUANDE ESITAMINE

Artikkel 25

Direktiivi eelnõu või otsuse eelnõu esitamine

1.   Komisjon esitab aruandeprojekti hiljemalt neli kuud pärast artikli 24 lõikes 6 osutatud EFSA hinnangu saamist.

2.   Ilma et see piiraks komisjoni poolt ettepanekute esitamist direktiivi 79/117/EMÜ lisa muutmiseks ning käesoleva määruse artiklis 26 sätestatud lõpliku aruande põhjal esitab komisjon toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele:

a)

direktiivi eelnõu toimeaine kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, sätestades vajaduse korral lisasse kandmise tingimused, kaasa arvatud tähtaja; või

b)

direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 neljanda lõigu alusel liikmesriikidele adresseeritud otsuse eelnõu, mille kohaselt jäetakse kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata, esitades lisasse kandmata jätmise põhjused ning lastes liikmesriikidel tunnistada kehtetuks toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite load.

Kõnealune direktiiv või otsus võetakse vastu vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikliga 19 ettenähtud korras.

3.   Lisaks lõike 2 punktis a esitatud lisasse kandmise tingimustele võib komisjon märkida, kas ta on avastanud, et toimikutest puudub teave, mida liikmesriigid võivad vajada, kui nad hakkavad direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 alusel lube andma.

Artikkel 26

Lõplik aruanne

Toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee järeldused, välja arvatud need osad, mis viitavad toimikutes sisalduvale konfidentsiaalsele teabele ning mis on tunnistatud konfidentsiaalseks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 kohaselt, tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

VI PEATÜKK

TÄHTAEGADE PEATAMINE, LIIKMESRIIKIDE VÕETAVAD MEETMED JA VAHEARUANDED

Artikkel 27

Tähtaegade peatamine

Kui komisjon teeb käesoleva määruse I lisas loetletud aine puhul ettepaneku keelustada see direktiivi 79/117/EMÜ artikli 6 lõikel 3 põhineva nõukogu akti eelnõu alusel täielikult, peatatakse käesoleva määrusega ettenähtud tähtajad kuni nõukogu teeb kõnealuse ettepaneku kohta otsuse.

Kui nõukogu võtab vastu direktiivi 79/117/EMÜ lisa muudatuse, milles nõutakse toimeaine täielikku keelustamist, lõpetatakse selle toimeaine osas käesoleva määruse kohane menetlus.

Artikkel 28

Liikmesriikide võetavad meetmed

Liikmesriik, kes kavatseb artiklites 5–10 osutatud toimikutes või artiklites 19–22 osutatud toimeainet käsitlevas hindamisaruande projektis sisalduva teabe põhjal võtta meetmeid kõnealuse toimeaine turult kõrvaldamiseks või kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi kasutamise rangelt piiramiseks, teatab sellest võimalikult kiiresti komisjonile, EFSA-le, teistele liikmesriikidele ja teatajatele, esitades kavandatavate meetmete rakendamise põhjused.

Artikkel 29

Vahearuanded

Kõik liikmesriigid esitavad komisjonile ja EFSA-le aruande nende toimeainete hindamise käigu kohta, mille osas nad on referendid. Kõnealune aruanne esitatakse:

a)

30. novembriks 2005 I lisa A osas loetletud toimeainete puhul;

b)

30. novembriks 2006 I lisa B–G osas loetletud toimeainete puhul.

VII PEATÜKK

LÕIVUD JA MUUD MAKSED

Artikkel 30

Lõivud

1.   I lisas loetletud toimeainete osas võivad liikmesriigid kehtestada korra, mille kohaselt peavad teatajad toimikute haldamise ja hindamise eest tasuma lõivu või makseid.

Saadud tulu kasutatakse üksnes nende tegelike kulude katteks, mida kannab referentliikmesriik, või artiklitest 15–24 tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmisest tekkivate üldkulude rahastamiseks.

2.   Liikmesriikgid kehtestavad lõikes 1 osutatud lõivu või makse summa läbipaistvalt, nii et see ei ületaks toimiku läbivaatamise ja haldamise tegelikke kulusid või artiklitest 15–24 tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmisest tekkivaid üldkulusid.

Liikmesriigid võivad kehtestada lõivu kogusumma arvutamiseks keskmistel kuludel põhineva kindlaksmääratud maksete skaala.

3.   Lõiv või makse tasutakse vastavalt IV lisas loetletud liikmesriikide ametiasutuste kehtestatud menetlusele.

Artikkel 31

Muud maksed, maksud, tasud või lõivud

Artikli 30 kohaldamine ei piira liikmesriikide õigusi ühenduse õigusega lubatud piirides säilitada või kehtestada toimeainete ning taimekaitsevahendite lubade, turuleviimise, kasutamise ja kontrollimisega seotud makseid, maksusid, tasusid või lõive, mis ei ole nimetatud artikliga ettenähtud lõivud või maksed.

VIII PEATÜKK

AJUTISED MEETMED JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Ajutised meetmed

Vajaduse korral võib komisjon iga üksikjuhtumi puhul eraldi rakendada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 kolmanda lõiguga ettenähtud asjakohaseid ajutisi meetmeid nende kasutusviiside suhtes, mille kohta on esitatud täiendav tehniline teave, millega tõendatakse toimeaine edasise kasutamise vajadust ning muude alternatiivsete võimaluste puudumist.

Artikkel 33

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/99/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27).

(3)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(4)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1744/2004 (ELT L 311, 8.10.2004, lk 23).

(5)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(6)  EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga (EÜ) nr 850/2004 (ELT L 158, 30.4.2004, lk 7).

(7)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(8)  KOM(2001) 444 lõplik.

(9)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


I LISA

Toimeainete (A-veerg), referentliikmesriikide (B-veerg) ja teavitavate tootjate (kood) (C-veerg) loetelu (1)

A OSA

1. RÜHM

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: IIRIMAA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Äädikhape

Saksamaa

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminohapped/gamma-aminovõihape

Saksamaa

AGR-ES

Aminohapped/L-glutamiinhape

Saksamaa

AGR-ES

Aminohapped/L-trüptofaan

Saksamaa

VAL-IT

Ammooniumkarbonaat

Iirimaa

ABC-GB

Kaaliumvesinikkarbonaa

Iirimaa

PPP-FR

Naatriumvesinikkarbonaat

Iirimaa

CLM-NL

SLY-FR

Kaseiin

Tšehhi

 

3-fenüül-2-propenaal (kaneelaldehüüd)

Poola

 

Etoksükin

Saksamaa

XED-FR

Rasvhapped/dekaanhape

Iirimaa

PBI-GB

Rasvhapped/rasvhappe metüülester (CAS 85566-26-3)

Iirimaa

OLE-BE

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool

Iirimaa

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 7740-09-7)

Iirimaa

DKI-NL

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 10124-65-9)

Iirimaa

ERO-IT

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Iirimaa

DXN-DK

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Iirimaa

DXN-DK

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 61788-65-6)

Iirimaa

TBE-ES

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 61790-44-1)

Iirimaa

VAL-IT

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Iirimaa

STG-GB

Rasvhapped/rasvhappe kaaliumsool (CAS 67701-09-1)

Iirimaa

CRU-IT

Rasvhapped/heptaanhape

Iirimaa

DKI-NL

Rasvhapped/oktaanhape

Iirimaa

PBI-GB

Rasvhapped/olehape

Iirimaa

ALF-ES

Rasvhapped/pelargoonhape

Iirimaa

ERO-IT

NEU-DE

Rasvhapped/kaaliumsool-dekaanhape (CAS 334-48-5)

Iirimaa

NSC-GB

Rasvhapped/kaaliumsool-kaprüülhape (CAS 124-07-2)

Iirimaa

ADC-DE

Rasvhapped/kaaliumsool-laurhape (CAS 143-07-7)

Iirimaa

NSC-GB

Rasvhapped/kaaliumsool-olehape (CAS 112-80-1)

Iirimaa

NSC-GB

Rasvhapped/kaaliumsool-olehape (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Iirimaa

BCS-DE

Rasvhapped/kaaliumsool-olehape (CAS 142-18-0)

Iirimaa

SBS-IT

Rasvhapped/kaaliumsool-olehape (CAS 143-18-0)

Iirimaa

VIO-GR

STG-GB

Rasvhapped/kaaliumsool-pelargoonhape (CAS 112-05-0)

Iirimaa

NSC-GB

Rasvhapped/kaaliumsool-tallõli rasvhapped (CAS 61790-12-3)

Iirimaa

ADC-DE

Rasvhapped/tallõli rasvhapped (CAS 61790-12-3)

Iirimaa

ACP-FR

Rasvhapped/isovõihape

Poola

 

Rasvhapped/isopalderjanhape

Poola

 

Rasvhapped/laurhape

Iirimaa

 

Rasvhapped/palderjanhape

Poola

 

Rasvhapped/looduslike õlihapete kaaliumsool

Poola

 

Sipelghape

Saksamaa

KIR-NL

Raudpürofosfaat

Sloveenia

 

Maltodekstriin

Saksamaa

BCP-GB

Piimaalbumiin

Tšehhi

 

Vaigud

Tšehhi

 

Naatriummetabisulfit

Saksamaa

ESS-IT

FRB-BE

Uurea

(vt ka rühma 6.2)

Kreeka

FOC-GB

OMX-GB

Nisugluteen

Soome

ESA-NL

Taruvaik

Poola

 

2. RÜHM

Rühm 2.1.

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: PRANTSUSMAA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

1-naftüülatsetamiid

Prantsusmaa

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-naftüülatseetikhape

Prantsusmaa

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-naftüüloksüatsetamiid

Prantsusmaa

BCS-FR

2-naftüüloksüatseetikhape

Prantsusmaa

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-bensüüladeniin

Prantsusmaa

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Asadiraktiin

Saksamaa

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

Cis-tseatiin

Itaalia

VAL-IT

Foolhape

Prantsusmaa

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indooläädikhape

Prantsusmaa

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indoolvõihape

Prantsusmaa

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Giberelliinhape

Ungari

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Giberelliin

Ungari

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotiin

Ühendkuningriik

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Püretriinid

Itaalia

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenoon

Prantsusmaa

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Rühm 2.2.

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: ÜHENDKUNINGRIIK

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Tsitronellool

(vt ka rühma 6.1)

Ühendkuningriik

ACP-FR

Tsitruseekstrakt

Teatavaks tehtud bakteritsiidina

Ühendkuningriik

ALF-ES

Tsitruseekstrakt/greibi ekstrakt

Ühendkuningriik

 

Tsitruseekstrakt/greibiseemneekstrakt

Teatavaks tehtud desinfitseerimisvahendina

Ühendkuningriik

BOB-DK

Okaspuu okaste pulber

Läti

 

Küüslauguekstrakt

Teatavaks tehtud repellendina

Poola

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Küüslaugu viljaliha

Poola

 

Equisetum’i ekstrakt

Läti

 

Letsitiin

Itaalia

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Saialilleekstrakt

Hispaania

ALF-ES

Mimosa Tenuiflora ekstrakt

Hispaania

ALF-ES

Sinepipulber

Läti

 

Pipar

Teatavaks tehtud repellendina

Ühendkuningriik

BOO-GB

PBI-GB

Taimeõlid/mustsõstrapungaõli

Teatavaks tehtud repellendina

Rootsi

IAS-SE

Taimeõlid/tsitronellaõli

Ühendkuningriik

BAR-GB

PBI-GB

Taimeõlid/nelgiõli

Teatavaks tehtud repellendina

Ühendkuningriik

IAS-SE

XED-FR

Taimeõlid/eeterlik õli (eugenool)

Teatavaks tehtud repellendina

Rootsi

DEN-NL

DKI-NL

Taimeõlid/eukalüptiõli

Rootsi

CFP-FR

SIP-IT

Taimeõlid/guajakipuuõli

Hispaania

IAS-SE

Taimeõlid/küüslauguõli

Ühendkuningriik

DEN-NL

GSO-GB

Taimeõlid/sidrunheinaõli

Teatavaks tehtud repellendina

Ühendkuningriik

IAS-SE

Taimeõlid/majoraaniõli

Teatavaks tehtud repellendina

Ühendkuningriik

DEN-NL

Taimeõlid/oliiviõli

Ühendkuningriik

DKI-NL

Taimeõlid/apelsiniõli

Teatavaks tehtud repellendina

Ühendkuningriik

GSO-GB

Taimeõlid/männiõli

Rootsi

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Taimeõlid/rapsiseemneõli

Hispaania

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Taimeõlid/sojaõli

Teatavaks tehtud repellendina

Rootsi

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Taimeõlid/rohelise mündi õli

Rootsi

XED-FR

Taimeõlid/päevalilleõli

Hispaania

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Taimeõlid/tüümianiõli

Teatavaks tehtud repellendina

Rootsi

DEN-NL

Taimeõlid/ilang-ilangi õli

Teatavaks tehtud repellendina

Rootsi

IAS-SE

Kvassia

Itaalia

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Merevetikaekstrakt

Itaalia

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Merevetikad

Itaalia

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Punase tamme, viigikaktuse, lõhnava sumahhi, punase manglipuu ekstrakt

Poola

 

Menta piperata ekstrakt

Poola

 

Teepuu ekstrukt

Läti

 

3. RÜHM

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: TAANI

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Kitosaan

Taani

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Želatiin

Taani

MIB-NL

Hüdrolüüsitud valgud

(vt ka rühma 6.2)

Kreeka

SIC-IT

4. RÜHM

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: ÜHENDKUNINGRIIK

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

1-dekanool

Itaalia

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Alumiiniumsulfaat

Hispaania

FER-GB

GSO-GB

Kaltsiumkloriid

Hispaania

FBL-DE

Kaltsiumhüdroksiid

Hispaania

PZD-NL

Süsinikmonooksiid

Ühendkuningriik

 

Süsinikdioksiid

Teatavaks tehtud insektitsiidina/desinfitseerimisvahendina

Ühendkuningriik

FBL-DE

EDTA ja selle soolad

Ungari

DKI-NL

Rasvalkoholid/alifaatsed alkoholid

Itaalia

JSC-GB

Raudsulfaat

Ühendkuningriik

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kiiselguur (kobediatomiit)

Kreeka

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Lubiväävel (kaltsiumpolüsulfiid)

Hispaania

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Parafiinõli

Kreeka

FBL-DE

Parafiinõli/(CAS 64741-88-4)

Kreeka

BPO-GB

SUN-BE

Parafiinõli/(CAS 64741-89-5)

Kreeka

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Parafiinõli/(CAS 64741-97-5)

Kreeka

BPO-GB

Parafiinõli/(CAS 64742-46-7)

Kreeka

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Parafiinõli/(CAS 64742-54-7)

Kreeka

CVX-BE

Parafiinõli/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Kreeka

SAG-FR

Parafiinõli/(CAS 64742-55-8)

Kreeka

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Parafiinõli/(CAS 64742-65-0)

Kreeka

XOM-FR

Parafiinõli/(CAS 72623-86-0)

Kreeka

TOT-FR

Parafiinõli/(CAS 8012-95-1)

Kreeka

AVA-AT

Parafiinõli/(CAS 8042-47-5)

Kreeka

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Parafiinõli/(CAS 97862-82-3)

Kreeka

TOT-FR

TOT-FR

Naftaõlid

Hispaania

FBL-DE

Naftaõlid/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Hispaania

GER-FR

Naftaõlid/(CAS 74869-22-0)

Hispaania

CVX-BE

RLE-ES

Naftaõlid/(CAS 92062-35-6)

Hispaania

RML-IT

Kaaliumpermanganaat

Hispaania

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Alumiiniumsilikaat (kaoliin)

Ungari

PPP-FR

Naatrium-alumiinium-silikaat

Teatavaks tehtud repellendina

Ungari

FLU-DE

Väävel

Prantsusmaa

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Väävelhape

Prantsusmaa

NSA-GB

Kaltsiumkarbonaat

Hispaania

 

5. RÜHM

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: HISPAANIA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

2- fenüülfenool

Hispaania

BCH-DE

Etanool

Prantsusmaa

CGL-GB

Etüleen

Ühendkuningriik

BRM-GB

COL-FR

6. RÜHM

Rühm 6.1.

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: BELGIA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Alumiinium-ammooniumsulfaat

Portugal

SPL-GB

Ammooniumatsetaat

Portugal

LLC-AT

Antrakinoon

Belgia

TOM-FR

Kondiõli

Teatavaks tehtud repellendina

Belgia

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kaltsiumkarbiid

Portugal

CFW-DE

Tsitronellool

Teatavaks tehtud repellendina (vt ka rühma 2.2)

Ühendkuningriik

ASU-DE

CAL-FR

Denatooniumbensoaat

Portugal

ASU-DE

MFS-GB

Dodetsüülalkohol

Portugal

SEI-NL

Lanoliin

Slovakkia

 

Metüülnonüülketoon

Belgia

PGM-GB

Stüreeni ja akrüülamiidi polümeer

Slovakkia

 

Polüvinüülatsetaat

Slovakkia

 

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/verejahu

Belgia

GYL-SE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/eeterlikud õlid

Belgia

BAR-GB

Trimetüülamiinhüdrokloriid

Belgia

LLC-AT

(Maitse abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/toiduks kasutatavad ekstraktid/fosforhape ja kalajahu

Belgia

 

2-hüdroksü-etüül-butüül sulfiid

Poola

 

Asfaldid

Poola

 

Rühm 6.2.

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: KREEKA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Ammoonium-bituumensulfonaat

Ungari

 

Näsiniine õli

Sloveenia

FLU-DE

Hüdrolüüsitud valgud

Teatavaks tehtud attraktandina (vt ka 3. rühma)

Kreeka

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Lubjakivi – pulveriseeritud

Austria

 

Oleiin

Ungari

 

Kvartsiliiv

Austria

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/rasvhapped, kalaõli

Kreeka

ASU-DE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/kalaõli

Kreeka

FLU-DE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/lambarasv

Kreeka

KWZ-AT

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/tallõli (CAS 8016-81-7)

Kreeka

FLU-DE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/toortallõli (CAS 93571-80-3)

Kreeka

ASU-DE

(Lõhna abil toimivad) taimse või loomse päritoluga repellendid/tallõli

Kreeka

 

Uurea

(vt ka 1. rühma)

Kreeka

PHY-GR

Hiniinhüdrokloriid

Ungari

 

B OSA

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: AUSTRIA

REFERENTLIIKMESRIIK: AUSTRIA

(Tšehhi Vabariiki, Poolat ja Itaaliat käsitatakse referentliikmesriikidena selles mõttes, et nad on artikli 16 kohaselt kohustatud hindamisel tegema koostööd Austriaga)

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-oktadekadieen-1-üülatsetaat

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienüülatsetaat

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-dodekadienüülatsetaat; (7E,9E)-dodekadienüülatsetaat

 

SHC-FR

(7Z,11E)-heksadekadieen-1-üülatsetaat

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-heksadekadieen-1-üülatsetaat; (7Z,11E)-heksadekadieen-1-üülatsetaat

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-tetradekadieen-1-üülatsetaat

 

RUS-GB

(E)-11-tetradekadieen-1-üülatsetaat

 

SEI-NL

(E)-8-dodetsenüülatsetaat

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-dodekadieen-1-ool

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8- dodetsenüülatsetaat

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-dodetsenüülatsetaat; (Z)-8-dodetsenool

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-dodetsenüülatsetaat; (E/Z)-9-dodetseen-1-ool ; (Z)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

 

TRF-DE

(Z)-11-heksadetseen-1-ool

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadetseen-1-üülatsetaat

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadetsenaal

 

SEI-NL

(Z)-11-heksadetsenaal; (Z)-11-heksadetseen-1-üülatsetaat

 

LLC-AT

(Z)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-heksadetseen-11-ünüülatsetaat

 

SDQ-ES

(Z)-13-oktadetsenaal

 

SEI-NL

(Z)-7-tetradetsenaal

 

SEI-NL

(Z)-8-dodetsenool

 

SEI-NL

(Z)-8-dodetsenüülatsetaat

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-dodetsenüülatsetaat; dodekaan-1-üülatsetaat

 

ISA-IT

(Z)-9-dodetsenüülatsetaat

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-dodetsenüülatsetaat; dodekaan-1-üülatsetaat

 

ISA-IT

(Z)-9-heksadetsenaal

 

SEI-NL

(Z)-9-heksadetsenaal; (Z)-11-heksadetsenaal; (Z)-13-oktadetsenaal

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-tetradetsenüülatsetaat

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimetüül-2,6,10-dodekatrieen-1-ool (farnesool)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-dokosatetraeen-1-üülisobutüraat

 

SHC-FR

1,4-diaminobutaan (putretsiin)

Austria

LLC-AT

1,7-dioksaspiro-5,5-undekaan

 

VIO-GR

1-tetradekanool

 

SEI-NL

2,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een (alfa-pineen)

 

SHC-FR

3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een (3-kareen)

 

 

3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool (nerolidool)

 

CAL-FR

3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-ool (geraniool)

 

CAL-FR

5-detseen-1-ool

 

BAS-DE

SEI-NL

5-detseen-1-üülatsetaat

 

BAS-DE

SEI-NL

5-detseen-1-üülatsetaat; 5-detseen-1-ool

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E,10E)-8,10-dodekadieen 1-üülatsetaat

 

 

Dodekaan-1-üülatsetaat

 

 

(E)-9-dodetseen-1-üülatsetaat

 

 

(E)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

 

 

2-metüül-6-metüleen-2,7-oktadieen-4-ool (ipsdienool)

 

 

4,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-3-een-ool, ((S)-cis-verbenool)

 

 

2-etüül-1,6-dioksaspiro (4,4) nonaan (kalkograan)

 

 

(1R)-1,3,3-trimetüül-4,6-dioksatritsüklo[3.3.1.02,7]nonaan (lineatiin)

 

 

(E,Z)-8,10-tetradekadienüül

 

 

2-etüül-1,6-dioksaspiro (4,4) nonaan

 

 

2-metoksüpropaan-1-ool

 

 

2-metoksüpropaan-2-ool

 

 

2-metüül-3-buteen-2-ol

 

 

(E)-2-metüül-6-metüleen-2,7-oktadieen-1-ool (mürtsenool)

 

 

(E)-2-metüül-6-metüleen-3,7-oktadieen-2-ool (isomürtsenool)

 

 

2-metüül-6-metüleen-7-okteen-4-ool (ipsenool)

 

 

3-metüül-3-buteen-1-ool

 

 

Etüül 2,4-dekadienoaat

 

 

Metüül p-hüdroksübensoaat

 

 

p-hüdroksübensoehape

 

 

1-metoksü-4-propenüülbenseen (anetool)

 

 

1-metüül-4-isopropülideentsükloheks-1-een (terpinoleen)

 

 

C OSA

JUHTIVAD REFERENTLIIKMESRIIGID: HOLLAND, ROOTSI

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Taani

 

Bacillus sphaericus

Prantsusmaa

SUM-FR

Bacillus subtilis'e tüvi IBE 711

Saksamaa

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Itaalia

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Itaalia

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Taani

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Itaalia

SUM-FR

Baculovirus GV

Saksamaa

 

Beauveria bassiana

Saksamaa

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Saksamaa

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Saksamaa

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Holland

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Soome

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Eesti

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Rootsi

 

Streptomyces griseoviridis

Eesti

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Rootsi

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Rootsi

BBI-SE

Trichoderma viride

Prantsusmaa

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Holland

ARC-NL

Verticillium lecanii

Holland

KBS-NL

D OSA

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: SAKSAMAA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Alumiiniumfosfiid

Saksamaa

CAT-PT

DET-DE

Brodifaakum

Itaalia

PEL-GB

Bromadioloon

Rootsi

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Kloraloos

Portugal

PHS-FR

Klorofatsinoon

Hispaania

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenaakum

Soome

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magneesiumfosfiid

Saksamaa

DET-DE

Trikaltsiumfosfaat

Saksamaa

CHM-FR

Tsinkfosfiid

Saksamaa

CFW-DE

Süsinikmonooksiid

Itaalia

 

E OSA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Alumiiniumfosfiid

Saksamaa

DET-DE

UPL-GB

Magneesiumfosfiid

Saksamaa

DET-DE

UPL-GB

F OSA

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: HOLLAND

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

Didetsüül-dimetüülammooniumkloriid

Holland

LON-DE

Formaldehüüd

Teatavaks tehtud desinfitseerimisvahendina

Holland

PSD-GB

Glutaaraldehüüd

Belgia

BAS-DE

HBTA (kõrgtemperatuuriline tõrvahape)

Teatavaks tehtud desinfitseerimisvahendina

Iirimaa

JEY-GB

Vesinikperoksiid

Soome

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Peräädikhape

Holland

SOL-GB

Foksiim

Soome

BCS-DE

Naatriumhüpokloriit

Holland

SPU-DE

Naatriumlaurüülsulfaat

Holland

ADC-DE

Naatrium p-tolueensulfoon-klooramiid

Holland

PNP-NL

G OSA

JUHTIV REFERENTLIIKMESRIIK: POOLA

Toimeaine

RLR

Teataja

(A)

(B)

(C)

2- metoksü-5-nitrofenooli naatriumsool

Poola

 

3(3-bensüüloksükarbonüül-metüül)-2-bensotiasolinoon (bensolinoon)

Slovakkia

 

Kumüülfenool

Poola

 

Rasva destilleerimisjäägid

Tšehhi

 

Flufensiin

Ungari

 

Flumetsulaam

Slovakkia

 

Etaandiaal (glüoksaal)

Poola

 

Heksametüleentetramiin (urotropiin)

Slovakkia

 

Laktofeen

Tšehhi

 

Propisokloor

Ungari

 

2-merkaptobensotiasool

Poola

 

Biohuumus

Poola

 

Di-1-p-menteen

Poola

 

Jasmoonhape

Ungari

 

N-fenüülftalaamhape

Ungari

 

Vaskkompleks: 8-hüdroksükinoliin salitsüülhappega

Poola

 

1,3,5- tri-(2-hüdroksüetüül)-heksa-hüdro-s-triasüün

Poola

 


(1)  Toimeained, mille puhul C-veerus ei ole teatajat märgitud, on käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud toimeained.


II LISA

Teatajate koodide, nimede ja aadresside loetelu

Kood

Nimi

Aadress

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département “Homologations et Règlementation”

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


III LISA

Liikmesriikide koordineerivad asutused (üksikasjalikum teave järgmisel veebilehel: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIA

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KÜPROS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TŠEHHI

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

TAANI

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

EESTI

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

SOOME

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

PRANTSUSMAA

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

SAKSAMAA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

KREEKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNGARI

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IIRIMAA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITAALIA

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LÄTI

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LEEDU

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUKSEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLLAND

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POOLA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVAKKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVEENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

HISPAANIA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ROOTSI

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

ÜHENDKUNINGRIIK

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


IV LISA

Liikmesriikide asutused, kelle poole tuleb pöörduda üksikasjalikuma teabe saamiseks artiklis 30 osutatud lõivude maksmise kohta ja kellele kõnealused lõivud tuleb maksta

 

AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIA

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

KÜPROS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

TŠEHHI

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

TAANI

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

EESTI

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

SOOME

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

PRANTSUSMAA

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

SAKSAMAA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

KREEKA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

UNGARI

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IIRIMAA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITAALIA

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LÄTI

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LEEDU

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUKSEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLLAND

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POOLA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVAKKIA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVEENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

HISPAANIA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ROOTSI

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

ÜHENDKUNINGRIIK

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


V LISA

Üksikasjad, millest peavad teatama uute liikmesriikide tootjad

Teade tuleb edastada paberil ja e-posti teel.

Teade peab sisaldama järgmisi andmeid.

1.

TEATAJA ANDMED

1.1.

Toimeaine valmistaja vastavalt määruse (EÜ) nr 1112/2002 artikli 2 punkti b määratlusele (nimi, aadress, sh tehase asukoht).

1.2.

Tootja nimi ja aadress vastavalt määruse (EÜ) nr 1112/2002 artikli 2 punkti a määratlusele, k.a käesolevast määrusest tuleneva teavitamise ja edasiste kohustuste eest vastutava (füüsilise) isiku nimi.

1.2.1.

a)

Telefon:

b)

Faks:

c)

E-posti aadress:

1.2.2.

a)

Kontaktisik:

b)

Muud kontaktisikud:

2.

TOIMEAINE IDENTIFITSEERIMIST HÕLBUSTAV TEAVE

2.1.

(Soovitatav või ISO heakskiidetud) üldnimetus, milles vajaduse korral on täpsustatud valmistaja toodetavad soolad, estrid või amiinid. Mikroorganismide puhul liigi ja vajaduse korral alamliigi nimi.

2.2.

Keemiline nimetus (IUPAC-i ja CAS-i nomenklatuur) (vajaduse korral).

2.3.

CAS, CIPAC ja EMÜ numbrid (olemasolu korral).

2.4.

Empiiriline valem ja struktuurivalem, molekulmass (vajaduse korral).

2.5.

Muu identifitseerimist hõlbustav teave, näiteks valmistamis- või ekstraheerimismeetod või aine valmistamiseks kasutatud materjalide päritolu.

2.6.

Toimeaine puhtuseaste, väljendatuna g/kg või g/l (vastavalt vajadusele).

3.

LISATEAVE

3.1.

Iga liikmesriigi kohta nende põllukultuuride/kasutusviiside loetelu, mille puhul toimeainet sisaldavad taimekaitsevahendid on praegu lubatud või kasutusel.

4.

KOHUSTUS

Teataja kohustub esitama referendiks määratud liikmesriigi koordineerivale asutusele toimikud määruse (EÜ) nr 2229/2004 artiklis 12 ettenähtud tähtaja jooksul.

Teataja kinnitab, et on teadlik asjaolust, et liikmesriigid nõuavad temalt lõivu maksmist täieliku toimiku esitamisel.

Teataja kinnitab, et eespool nimetatud andmed on tõesed ja täpsed.

Teataja kinnitab, et käesoleva määruse nõuete täitmiseks lisab valmistaja vajaduse korral volituse tegutseda tema ainuesindajana.

(Punktis 1.1 nimetatud äriühingu nimel tegutseva pädeva isiku) allkiri.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/64


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2230/2004,

23. detsember 2004,

millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 3,

pärast nõupidamist Euroopa Toiduohutusametiga.

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi “amet”) ja ameti tegevusvaldkonnas tegutsevate siseriiklike organisatsioonide tegutsemine koostöövõrguna on üks ameti toimimise põhiprintsiipe. Tõhususe tagamiseks tuleb selle toimimisprintsiibi rakendamist vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 36 lõigetele 1 ja 2 täpsustada.

(2)

Mõned liikmesriikide organisatsioonid täidavad riiklikul tasandil ametiga sarnaseid ülesandeid. Koostöövõrguna funktsioneerimise eesmärk on võimaldada teaduslikku koostööd, et jagada informatsiooni ja teadmisi, määratleda ühised ülesanded ning suurendada ressursside ja erialaste teadmiste kasutust. Lisaks sellele on oluline lihtsustada nende organisatsioonide poolt toidu- ja söödaohutuse valdkonnas kogutud andmete koondamist ühenduste tasandil.

(3)

Et need organisatsioonid peavad võtma enda kanda mõningad ülesanded, mis aitavad ametit üldiste huvidega kooskõlas olevates toimingutes, mis on määratletud määruses (EÜ) nr 178/2002, on väga tähtis, et liikmesriigid valiksid organisatsioonid teadusliku ja tehnilise pädevuse, tõhususe ja iseseisvuse printsiipe silmas pidades.

(4)

Liikmesriigid peavad ametile tõendama nõutavatest kriteeriumidest kinnipidamist, et oleks võimalik kanda pädevad organisatsioonid ameti juhatuse koostatud nimekirja.

(5)

Samuti on vajalik, et liikmesriigid täpsustaksid määratud pädevate organisatsioonide konkreetsed pädevusvaldkonnad, et lihtsustada koostöövõrgu toimimist. Seega, kui amet valmistab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (2) ette seisukoha geneetiliselt muundatud toidu või sööda lubade kohta, võib ta paluda ühel toidu ja sööda ohutuse hindamise vallas pädeval liikmesriigi organisatsioonil hinnata toidu või sööda ohutust vastavalt määruse (EÜ) 178/2002 artiklile 36.

(6)

On oluline, et nõuandev kogu saaks vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 27 lõike 4 punktile c kindlustada ameti ja liikmesriikide pädevate organisatsioonide tiheda koostöö, edendades ameti tegevusvaldkondadega seotud organisatsioonide funktsioneerimist üleeuroopalises koostöövõrgus.

(7)

Ameti poolt nimekirjas olevatele pädevatele organisatsioonidele usaldatud ülesanded peavad abistama ametit tema töös seoses ühenduse poliitika ja seadusloome toetamisega teaduslikku ja tehnilist tuge pakkuval viisil, ilma et see piiraks ameti vastutust täita oma kohustusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002.

(8)

Rahalise toetuse andmine peab toimuma selliste kriteeriumide põhjal, millega tagatakse, et toetus aitab tõhusalt ja tulemuslikult kaasa ameti ülesannete täitmisele ning ühenduse prioriteetide realiseerimisele seoses teadusliku ja tehnilise toega asjaomastes valdkondades.

(9)

Oluline on tagada üldiselt, et ameti poolt koostöövõrgus osalevatele organisatsioonidele usaldatud ülesanded täidetakse kõrgel tehnilisel ja teaduslikul tasemel, tõhusalt (seda ka tähtaegade osas) ja sõltumatult. Amet vastutab siiski pädevatele organisatsioonidele ülesannete jagamise ja ka nende täitmise kontrollimise eest.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriikide määratud pädevad organisatsioonid

1.   Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 36 lõike 2 kohaselt määratud pädevad organisatsioonid peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:

a)

nad teostavad Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi “amet”) ülesannetega seotud valdkondades, eelkõige toidu ja sööda ohutust otseselt või kaudselt mõjutavates valdkondades, teadusliku ja tehnilise toega seotud ülesandeid, sealhulgas eelkõige riski kindlaksmääramise, riskiga kokkupuute taseme, riski hindamise, toidu ja sööda ohutuse hindamise, teadusliku ja tehnilise uurimistöö ning riskijuhtidele osutatava teadusliku ja tehnilise abiga seotud andmete kogumine ja analüüs;

b)

tegemist on juriidiliste isikutega, kellel on üldist huvi pakkuvad eesmärgid; oma organisatsioonis kasutavad nad konkreetseid menetlusi ja reegleid, et tagada ameti poolt neile usaldatavate ülesannete sõltumatu ja terviklik täitmine;

c)

nende teaduslik või tehniline asjatundlikkus on kõrgel tasemel ühes või mitmes ameti ülesannetega seotud valdkonnas, eelkõige toidu ja sööda ohutust otseselt või kaudselt mõjutavates valdkondades;

d)

nad suudavad teaduslikku laadi tegevuse puhul osaleda koostöövõrgu töös vastavalt käesoleva määruse artiklile 3 ja/või täita tõhusalt artiklis 4 osutatud ülesandeid, mida amet võib neile anda.

2.   Liikmesriigid saadavad ametile määratud organisatsioonide nimed ja andmed ning tõendid selle kohta, et need organisatsioonid vastavad lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele, ja andmed nende konkreetsete pädevusvaldkondade kohta ning edastavad koopiad kõigist asjaomastest dokumentidest komisjonile. Eelkõige määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 3 punkti b ja artikli 18 lõike 3 punkti b kohaldamisel edastavad liikmesriigid geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ohutuse hindamise valdkonnas pädevate organisatsioonide nimed ja andmed.

Kui määratud organisatsioon tegutseb mõne koostöövõrgu raames, tuleb see ära märkida ja sellega koos täpsustada ka koostöövõrgu toimimise tingimused.

Kui tegemist on määratud organisatsiooni ühe konkreetse osaga, mis on suuteline osalema võrgustiku raames toimuvas teaduslikus tegevuses ja/või viima täide ameti antud ülesandeid, näevad asjaomased sätted ette liikmesriigid.

3.   Kui määratud organisatsioonid ei vasta enam lõikes 1 esitatud kriteeriumidele, tühistavad liikmesriigid nende määramise ja teavitavad sellest viivitamata ametit, esitades koopia ka komisjonile, ning esitavad kõik asjaomased tõendusmaterjalid.

Liikmesriigid vaatavad määratud organisatsioonide nimekirja läbi regulaarselt ja vähemalt iga kolme (3) aasta järel.

Artikkel 2

Pädevate organisatsioonide nimekirja koostamine

1.   Amet jälgib, et liikmesriikide määratud organisatsioonid vastaksid artikli 1 lõikes 1 esitatud kriteeriumidele. Vajaduse korral esitatakse liikmesriikidele põhjendatud taotlus täiendada artikli 1 lõikes 2 osutatud tõendeid.

2.   Ameti juhatus koostab tegevdirektori ettepanekul lõikes 1 osutatud läbivaatamise põhjal pädevate organsatsioonide nimekirja, märkides ära nende konkreetsed pädevusvaldkonnad, eelkõige geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ohutuse hindamise vallas.

3.   Lõikes 2 osutatud nimekiri (edaspidi “nimekiri”) avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

4.   Nimekirja ajakohastatakse regulaarselt ameti tegevdirektori ettepanekul, võttes arvesse liikmesriikide tehtud määramiste läbivaatamisi või uusi määramisettepanekuid.

Artikkel 3

Ameti ja nimekirjas olevate organisatsioonide tegutsemine koostöövõrgu raames

1.   Amet edendab tegutsemist koostöövõrgu raames koos nimekirjas olevate organisatsioonidega, et edendada aktiivset teaduslikku koostööd ameti ülesandega seotud valdkondades, eelkõige toidu ja sööda ohutust otseselt või kaudselt mõjutavates valdkondades.

Sellel eesmärgil identifitseerib amet nõuandva kogu raames tehtud töö põhjal ühist huvi pakkuvad teaduslikku laadi meetmed, mida saaks koostöövõrgu raames ellu viia. Nõuandva kogu töös võetakse arvesse nimekirjas olevate organisatsioonide ettepanekuid.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 27 lõike 4 punktile c aitab nõuandev kogu kaasa koostöövõrgu toimimisele.

2.   Komisjon ja amet teevad koostööd, et vältida teaduslike ja tehniliste tööde dubleerimist ühenduse tasandil.

Artikkel 4

Nimekirjas olevatele organisatsioonidele usaldatavad ülesanded

1.   Ilma et see piiraks ameti ülesannete täitmist vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002, võib amet usaldada ühele või mitmele nimekirjas olevale organisatsioonile tema nõusolekul ülesandeid, mille eesmärk on anda teaduslikku või tehnilist tuge.

2.   Nõuandev kogu tagab, et abitaotlused, mille amet esitab nimekirjas olevatele organisatsioonidele, sobiksid kokku nimekirjas olevate asutuste võimalustega neid taotlusi täita. Selleks annab tegevdirektor kogu vajaliku teabe nõuandva kogu käsutusse.

3.   Nimekirjas olevatele ja üksi või mitmekesi koos tegutsevatele organisatsioonidele võib anda ülesandeid:

mis võimaldavad levitada häid kogemusi ja parandada teaduslike ja tehniliste andmete kogumise ja analüüsimise metoodikaid, eriti selleks, et lihtsustada andmete võrreldavust ja ühenduse tasandil koondamist,

mille eesmärk on koguda ja analüüsida konkreetseid andmeid, mis on seotud ühenduse prioriteetidega, eriti ameti tööprogrammis sätestatud ühenduse prioriteetidega ja juhtudega, mil komisjon vajab kiiresti ameti teaduslikku abi, eelkõige määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 55 osutatud kriisireguleerimise üldkava raames,

mille eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid, mis lihtsustavad ameti jaoks riskide hindamist; sealhulgas ülesanded viia läbi hindamist inimeste toitumise valdkonnas seoses ühenduse õigusnormidega, eelkõige koguda ja/või töödelda andmeid selliste ainete, töötlemisviiside, toidu või sööda, valmististe, organismide või saasteainete kohta, mis võivad olla seotud riskidega tervisele, ning koguda ja/või töödelda selliseid andmeid, mis käsitlevad liikmesriikide elanike kokkupuute taset toidu või söödaga seotud terviseriskidega,

mille eesmärk on luua teaduslikke andmeid või töid, mis aitaksid täita riskide hindamisega seotud ülesandeid, sealhulgas ameti vastutusalasse kuuluvaid ülesandeid viia läbi hindamist inimeste toitumise valdkonnas seoses ühenduse õigusnormidega; sellised ülesanded peavad vastama konkreetsetele ameti, eelkõige ameti komitee ja alaliste teaduskomiteede töö käigus kindlaksmääratud probleemidele ning need ei tohi dubleerida ühenduse teadusuuringuid ega andmeid või töid, mille eest vastutab tööstus, eelkõige lubade andmise menetluste raames,

mille eesmärk on valmistada ette ameti teaduslikke arvamusi, sealhulgas lubade andmise toimikute hindamisega seotud ettevalmistavad tööd,

mille eesmärk on valmistada ette riskihindamise metoodika ühtlustamine,

mille eesmärk on jagada ühist huvi pakkuvaid andmeid, nt andmepanga loomine,

mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 3 punktis b ja artikli 18 lõike 3 punktis b.

Artikkel 5

Rahaline toetus

1.   Amet võib anda rahalist toetust nimekirjas olevatele organisatsioonidele usaldatud ülesannete täitmiseks, kui need on eriti tähtsad ameti eesmärkide saavutamisele kaasa aitamiseks või tööprogrammis ettenähtud prioriteetide elluviimiseks või juhul kui komisjon palub ametilt kiireloomulist abi, eelkõige kriisiolukordades.

2.   Rahalist toetust antakse subsiidiumidena, mida määratakse vastavalt ameti finantsmäärusele ja rakenduseeskirjadele.

Artikkel 6

Ühtlustatud kvaliteedinõuded ja rakendustingimused

1.   Pärast nõupidamist komisjoniga kehtestab amet ühtlustatud kvaliteedinõuded nimekirjas olevatele organisatsioonidele usaldatud ülesannete täitmiseks, eelkõige:

a)

kriteeriumid, mis tagaksid ülesannete täitmise kõrge tehnilise ja teadusliku taseme, eriti seoses ülesannete täitmisega tegelevate isikute teadusliku ja/või tehnilisi kvalifikatsiooniga;

b)

kriteeriumid, mis on seotud ressurssidega, mida võib eraldada selliste ülesannete täitmiseks; eelkõige juhul, kui sellised ressursid võimaldaksid täita ülesande ettenähtud tähtaja jooksul;

c)

kriteeriumid, mis on seotud eeskirjade ja protseduuridega, mis võimaldavad konkreetset liiki ülesandeid täita sõltumatult ja terviklikult ning konfidentsiaalsusnõuetest kinni pidades.

2.   Nimekirjas olevatele organisatsioonidele usaldatud ülesannete teostamise täpsed tingimused kehtestatakse ameti ja iga organisatsiooni vahelises erileppes.

Artikkel 7

Ülesannete täitmise kontrollimine

Amet tagab nimekirjas olevatele organisatsioonidele usaldatud ülesannete nõuetekohase täitmise. Amet võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada artiklis 6 sätestatud kriteeriumide ja tingimuste täitmine. Kui neid kriteeriume ja tingimusi ei täideta, võtab amet parandusmeetmed. Vajaduse korral võib ta asendada ühe organisatsiooni teisega.

Kui ülesannete täitmist subsideeritakse, kehtivad ameti finantsmääruses ja selle rakenduseeskirjades ette nähtud sanktsioonid.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/68


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2231/2004,

23. detsember 2004,

millega lõpetatakse uurimine seoses väidetava kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 119/97 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taist saadetud spiraalköiteseadiste impordi kaudu, mille puhul tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse kõnealuse impordi registreerimine, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 844/2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), (1) eriti selle artiklit 13,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A   MENETLUS

(1)

Määrusega (EÜ) nr 119/97 (2) (edaspidi “esialgne määrus”) kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määraga 32,5–39,4 % teatavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi “Hiina RV”) pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes. Nimetatud tollimäärasid kohaldati spiraalköiteseadiste suhtes, mis ei olnud 17- või 23rõngalised; 17- ja 23rõngaliste spiraalköiteseadiste suhtes kohaldati tollimaksu, mis võrdub vahega minimaalse impordihinna (325 eurot 1 000 tüki kohta) ja ühenduse piiril kehtiva vaba hinna (millele ei ole määratud tollimaksu juhul, kui viimane oli madalam kui minimaalne impordihind) vahel.

(2)

Pärast algmääruse artiklile 12 vastavat uurimist muutis ja suurendas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2100/2000 eespool nimetatud tollimakse teatavate spiraalköiteseadiste suhtes, mis ei ole 17- või 23rõngalised. Muudetud tollimaksude määr oli 51,2–78,8 %.

(3)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2074/2004 (3) pikendati olemasolevaid dumpinguvastaseid meetmeid neljaks aastaks.

(4)

29. aprillil 2004 algatas komisjon määrusega (EÜ) nr 844/2004 (4) (edaspidi “algatamismäärus”) omal initsiatiivil algmääruse artikli 13 lõikele 3 vastava uurimise väidetava kõrvalehoidmise asjas teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit spiraalköiteseadiste impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 119/97 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taist saadetud spiraalköiteseadiste impordi kaudu, mille puhul tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ja kehtestas sellise impordi registreerimise nõude. Komisjoni käsutuses oli piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et pärast meetmete kehtestamist Hiina RVst pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes oli toimunud oluline muutus Hiina RVst ja Taist Euroopa Liitu eksporditavate spiraalköiteseadiste kaubandusstruktuuris. Kõnealune kaubandusstruktuuri muutus oli väidetavalt tingitud Hiina RVst pärinevate spiraalköiteseadiste ümbersuunamisest Tai kaudu. Lisaks oli piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid näitamaks, et teatavate Hiina RVst pärinevate spiraalköiteseadiste suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustati nii koguste kui hindade osas ning et võrreldes eelnevalt kindlaksmääratud normaalväärtustega leidis aset dumping.

(5)

Vastavalt esialgse määruse määratlusele kuulub vaatlusalune toode teatavate spiraalköiteseadiste hulka, mida praegu liigitatakse CN-koodi ex 8305 10 00 alla. Spiraalköiteseadised koosnevad kahest ristkülikukujulisest teraslehest või -traadist, mille külge on kinnitatud vähemalt neli terastraadist valmistatud poolrõngast ja mida hoiab koos teraskate. Neid saab avada kas poolrõngastest tõmmates või spiraalköiteseadise külge kinnitatud väikese terasest päästiku abil.

B   UURIMINE

(6)

Komisjon teavitas ametlikult Hiina RV ja Tai ametiasutusi, Tai ja Hiina RV tootjaid/eksportijaid ning komisjonile teadaolevaid ühenduse importijaid uurimise algatamisest. Küsimustikud saadeti Tai ja Hiina RV tootjatele/eksportijatele ja ühenduse importijatele. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda asja arutamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Komisjon pidas ka Tai valitsuse esindajatega koosoleku.

(7)

Üks Tai tootja/eksportija ja temaga seotud Hiina tootev eksportija vastasid küsimustikule täielikult, kuna kaks teist Hiina tootvat eksportijat väitsid, et nad ei müü üldse Taisse või müüvad sinna väga vähe, ning seetõttu kas ei vastanud üldse või andsid puudulikku teavet. Küsimustikule vastas ka kolm ühenduse importijat. Komisjon korraldas kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thailand (TSI),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (WHS).

(8)

Uurimisperiood hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2003 (edaspidi “uurimisperiood”). Kaubandusstruktuuri muutuse uurimiseks koguti andmeid alates 2000. aastast kuni uurimisperioodi lõpuni.

C   UURIMISTULEMUSED

(9)

Ainus Tai spiraalköiteseadiste eksportija TSI asutati aastal 1998, st üks aasta pärast dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamist teatavate Hiina RVst pärinevate spiraalköiteseadiste suhtes. Kõnealune ettevõte on WHSi (Hong Kongis asuva peakorteriga spiraalköiteseadiste kaubandusettevõtja, kellele kuulub ka spiraalköiteseadiste tootmisettevõte Hiina RVs) tütarettevõte. Eurostati andmete põhjal moodustas TSI eksport ühendusse uurimisperioodi kestel 100 % ühenduse Tai impordist. Selle põhjal ning vastupidist kinnitavate tõendite puudumisel otsustati, et TSI oli ainus spiraalköiteseadiste eksportija Tais.

(10)

Uurimine näitas, et pärast TSI tegevuse algust Tais, see Tai ettevõte esialgu üksnes monteeris WHSi hiina tootmisettevõttest imporditud spiraalköiteseadiste osi ning eksportis valmisspiraalköiteseadiseid ühendusse.

(11)

Siiski on olemas tõendeid selle kohta, et WHS viis järk-järgult kogu oma dumpinguvastaste meetmete kohaldamisalasse kuuluva spiraalköiteseadiste tootmise üle TSIsse. WHS viis hiina tootmisettevõttest üle nii tööjõu kui kõik vajalikud seadmed, sealhulgas galvaanilise katmise seadmed. Aastal 2002 olid kõik spiraalköiteseadiste tootmiseks vajalikud seadmed juba TSI käsutuses.

(12)

Ka ei leitud tõendeid selle kohta, et TSI oleks uurimisperioodi jooksul jätkanud spiraalköiteseadiste osade importi Hiina RVst.

(13)

Peale selle leiti, et TSI imporditud tooraine (mitte osade) kogus oli piisav uurimisperioodi jooksul ühendusse eksporditud spiraalköiteseadiste koguse tootmiseks. Paralleelselt TSI oma spiraalköiteseadiste toodangu kasvuga kasvas TSI poolt Taisse imporditud tooraine kogus aastatel 2000–2002 ning püsis stabiilsena aastatel 2002 ja 2003. Samuti osutavad kättesaadavad andmed tooraine impordi kohta 2004. aasta esimesel poolaastal stabiilsele tootmisele võrreldes 2003. aasta sama ajavahemikuga.

(14)

Uurimine näitas, et vähemalt alates 1. jaanuarist 2003, st uurimisperioodi algusest, suutis TSI tõepoolest ise toota Euroopa Liitu eksporditava spiraalköiteseadiste koguse. Seetõttu jõuti järeldusele, et TSI puhul on tegemist teatavate spiraalköiteseadiste tegeliku tootjaga. Selliste asjaolude tõttu leitakse, et spiraalköiteseadiste ümbersuunamist Tai kaudu ei ole uurimisperioodil toimunud.

(15)

Nende tulemuste alusel leitakse ka, et uuritud ettevõtted ei vastanud algmääruse artikli 13 lõikes 2 sätestatud kriteeriumitele, kuna TSI ei ole kokkupanemistehas. Järeldus põhineb artikli 13 lõike 2 tõlgendusel, kuna see säte on lex specialis toodete kokkupanemise suhtes.

D   UURIMISE LÕPETAMINE

(16)

Eeltoodud uurimistulemusi ja kaalutlusi silmas pidades tundub asjakohane, et praegune meetmetest kõrvalehoidmise uurimine lõpetatakse. Algatusmäärusega kehtestatud teatavate spiraalköiteseadiste impordi registreerimine tuleks seetõttu lõpetada ning kõnesolev määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

(17)

Kavandatavate meetmete suhtes peeti nõu huvitatud isikutega ning nad ei esitanud selles osas vastuväiteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lõpetatakse määrusega (EÜ) nr 844/2004 algatatud uurimine seoses väidetava kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate spiraalköiteseadiste impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 119/97 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Taist saadetud spiraalköiteseadiste impordi kaudu, mille puhul tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning lõpetatakse kõnealuse impordi registreerimine.

Artikkel 2

Toll peab lõpetama määruse (EÜ) nr 844/2004 artikli 2 kohase impordi registreerimise.

Artikkel 3

Käesolevaga tunnistatakse määrus (EÜ) nr 844/2004 kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 22, 24.1.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2100/2000 (EÜT L 250, 5.10.2000, lk 1).

(3)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 11.

(4)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 67.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/71


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2232/2004,

23. detsember 2004,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I, II ja III lisa seoses altrenogesti, beklometasoon-diproprionaadi, kloprostenooli, r-kloprostenooli, sorbitanseskvioleaadi ja toltrasuriiliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artikleid 2 ja 3 ja artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Ravimihindamisameti arvamusi, mille on esitanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele manustamiseks ettenähtud veterinaarravimites, tuleb hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Altrenogest oli lisatud 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/22/EÜ (mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ) (2) kohaselt määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse, sigade ja hobuslaste jaoks üksnes zootehniliseks kasutuseks kuni teadusuuringute lõpuleviimiseni. Uuringud on nüüdseks lõpetatud ning altrenogest tuleks seetõttu lisada määruse I lisasse.

(3)

Beklometasoon-diproprionaat tuleks lisada määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse hobuslaste jaoks, kuid üksnes sissehingamiseks.

(4)

Kloprostenool ja r-kloprostenool on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse veiste, sigade ja hobuslaste jaoks. Kirjed peaksid laienema ka kitsedele.

(5)

Sorbitanseskvioleaat on tihedalt seotud sorbitantrioleaadiga, mis on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse kõigi toiduloomade liikide jaoks. Muud sorbitaani estrid on lisaainetena lubatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivile 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (3) ning on seetõttu lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse kõigi toiduloomaliikide jaoks. Asjaomased sorbitaani estrid on sorbitaanmonostearaat (E491), sorbitaantristearaat (E492), sorbitaanmonolauraat (E493), sorbitaanmonooleaat (E494) ja sorbitaanmonopalmitaat (E495). Seetõttu tuleks ka sorbitanseskvioleaat lisada nimetatud II lisasse kõigi toiduloomaliikide jaoks.

(6)

Toltrasuriil on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse kanade, kalkunite ja sigade jaoks. Teadusuuringute lõpuleviimiseks, et laiendada selle kasutamist ka veistele, tuleks toltrasuriil lisada selle määruse III lisasse, jättes välja loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

(7)

Määrust (EMÜ) nr 2377/90 tuleks vastavalt muuta.

(8)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid teha kõik vajalikud kohandused müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (4)

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I, II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 22. veebruarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1875/2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 19).

(2)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/74/ EÜ (ELT L 262, 14.10.2003, lk 17).

(3)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

A.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse lisatakse järgmised ained.

6.   Paljunemist mõjutavad ained

6.1.   Progestageenid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Altrenogest  (1)

Altrenogest

Sead

1 μg/kg

Nahk ja rasvkude

0,4 μg/kg

Maks

Hobuslased

1 μg/kg

Rasvkude

0,9 μg/kg

Maks”

B.   Määruse (EÜ) nr 2377/90 II lisasse lisatakse järgmised ained.

2.   Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliik

Beklometasoon-diproprionaat

Hobuslased (2)

Kloprostenool

Kitsed

R-kloprostenool

Kitsed

Sorbitanseskvioleaat

Kõik toiduloomade liigid”

C.   Määruse (EÜ) nr 2377/90 III lisasse lisatakse järgmised ained.

2.   Antiparasiitikumid

2.4.   Ainuraksete vastased ained

2.4.3.   Triasiinetriooni derivaadid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Toltrasuriil  (3)

Toltrasuriil-sulfoon

Veised

100 μg/kg

Lihaskude

150 μg/kg

Rasvkude

500 μg/kg

Maks

250 μg/kg

Neer”


(1)  Üksnes zootehniliseks kasutamiseks vastavalt direktiivile 96/22/EÜ.

(2)  Ainult sissehingamiseks.

(3)  Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2006. Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/75


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2233/2004,

22. detsember 2004,

millega teist korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, (1) eriti selle artikli 10 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisas on toodud nende isikute loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

Komisjonil on volitus muuta kõnealust lisa, võttes arvesse nõukogu otsuseid, millega rakendatakse 11. oktoobri 2004 aasta ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse EJRK volituste tõhusat rakendamist. (2) Nõukogu otsusega 2004/900/ÜVJP (3) rakendatakse kõnealust ühist seisukohta. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1965/2004 (ELT L 339, 16.11.2004, lk 4).

(2)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 52.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 108.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisast jäetakse välja järgmised isikud:

1.

Bralo, Miroslav. Sünniaeg: 13.10.1967. Sünnikoht: Kratine, Vitezi haldusüksus, Bosnia ja Hertsegoviina. Kodakondsus: Bosnia ja Hertsegoviina.

2.

Milosevic, Dragomir. Sünniaeg: 4.2.1942. Sünnikoht: Murgas, Ubi haldusüksus, Serbia ja Montenegro. Kodakondsus: Bosnia ja Hertsegoviina.


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/77


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2234/2004,

23. detsember 2004,

millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel. See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks määratud hinna alusel.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakkumisi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks. Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla maailmaturuhinnaks kehtestatakse 16,508 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/78


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2235/2004,

23. detsember 2004,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 punkti a ja lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõigetega 1 ja 2 nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides a, c, d, f, g ja h loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse V lisas loetletud kaupadena. Komisjoni 13. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise ühised rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (2) määratakse kindlaks tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisas loetletud kaupadena.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõikega 3 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(4)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(5)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(6)

Vastavalt nõukogu 24. septembri 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1676/2004, millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed teatavate Bulgaariast pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimiseks ja teatavate töödeldud põllumajandustoodete eksportimiseks Bulgaariasse, (3) ei vasta Bulgaariasse eksporditavate asutamislepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadused alates 1. oktoobrist 2004 eksporditoetuste saamise tingimustele.

(7)

Käesoleva määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 A lisas ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõigetes 1 ja 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Erandina artikli 1 sätetest ja alates 1. oktoobrist 2004 ei kohaldata lisas sätestatud määrasid asutamislepingu I lisaga hõlmamata toodete suhtes, kui nimetatud tooted eksporditakse Bulgaariasse.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).

(3)  ELT L 301, 28.9.2004, lk 1.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 24. detsembri 2004 kohaldatavad toetusemäärad

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

42,40

42,40


24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/81


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/116/EÜ,

23. detsember 2004,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ lisa seoses Candida guilliermondii lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 82/471/EMÜ teatavate loomasöötades kasutatavate toodete kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Loataotlus on esitatud taimse päritoluga substraatidel kasvatatud Candida guilliermondii kohta, mis kuulub direktiivi 82/471/EMÜ lisas sätestatud tooterühma “1.2.1. loomse või taimse päritoluga substraatidel kasvatatud pärmid”. Kõnealune sööt on mikroobne toode, mis põhineb sidrunhappe tööstuslikul tootmisel fermentatsioonist ülejäänud kasutatud rakkudel.

(2)

Euroopa Toiduohutusameti loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjon esitas 7. juunil 2004 selle toote söödas kasutamise kohta oma arvamuse, milles jõuti järeldusele, et taimse päritoluga substraadil (suhkruroomelassidel) kasvatatud Candida guilliermondii ei kujuta endast ohtu inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale.

(3)

Taimse päritoluga substraadil kasvatatud Candida guilliermondii käsitleva loataotluse hindamine osutas, et kõnealune toode vastab lisas ettenähtud tingimuste alusel direktiivi 82/471/EMÜ artikli 6 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 82/471/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 82/471/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juunil 2005. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/104/EÜ (ELT L 295, 13.11.2003, lk 83).


LISA

Direktiivi 82/471/EMÜ lisas asendatakse tooterühm 1.2.1. järgmisega:

Tooterühma nimetus

Toote nimetus

Toote keemiline tähis või mikroorganismi määratlus

Toitekeskkond

(nõuded, kui on)

Toote koostise näitajad

Loomaliik

Erisätted

“1.2.1.

Taimse päritoluga substraatidel kasvatatud pärmid

Kõik pärmid

mis on saadud vastavalt 3. ja 4. veerus loetletud mikroorganismidest ja substraatidest

mille rakud on tapetud

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melass, destilleerimisjäätmed, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape ja hüdrolüüsitud taimne kiudaine

 

Kõik loomaliigid

 

Candida guilliermondii

Melass, destilleerimisjäätmed, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape ja hüdrolüüsitud taimne kiudaine

Vähemalt 16 % kuivainet

Nuumsead”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

24.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 379/83


NÕUKOGU OTSUS,

29. november 2004,

Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu allakirjutamise ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamise ja sõlmimise kohta

(2004/897/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 94 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

16. oktoobril 2001 andis nõukogu komisjonile volitused pidada läbirääkimisi Liechtensteini Vürstiriigiga lepingu sõlmimiseks, et kõnealune riik kindlustaks ühenduses kohaldatavate meetmetega samaväärsete meetmete vastuvõtmise hoiuste intresside tegeliku maksustamise tagamiseks.

(2)

Läbirääkimistel kokkulepitud lepingu tekst vastab nõukogu poolt vastuvõetud läbirääkimissuunistele. Lepingu tekstile on lisatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Liechtensteini Vürstiriigi vaheline vastastikuse mõistmise memorandum.

(3)

Arvestades, et edaspidi võetakse vastu otsus lepingu sõlmimise kohta, on soovitav allkirjastada mõlemad 30. juulil 2004. aastal parafeeritud dokumendid ja saada kinnitus nõukogu poolt vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmise kohta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Arvestades, et edaspidi võetakse vastu otsus Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta, on nõukogu eesistujal õigus määrata isikud, kes on Euroopa Ühenduse nimel volitatud alla kirjutama lepingule ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumile ning Euroopa Ühenduse kirjadele, millele viidatakse lepingu artikli 21 lõikes 2 ja vastastikuse mõistmise memorandumi viimases lõigus.

Nõukogu kiidab vastastikuse mõistmise memorandumi teksti heaks.

Lepingu ja sellele lisatud vastastikuse mõistmise memorandumi tekstid on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. november 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

L. J. BRINKHORST


LEPING

Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini vürstiriigi vahel nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamise kohta

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi “ühendus”,

ja

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK, edaspidi “Liechtenstein”,

mõlemad koos edaspidi “lepingupool” või “lepingupooled”,

taaskinnitades ühist huvi arendada edasi ühenduse ja Liechtenstein vahelisi erisuhteid,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Lepingualuse maksu kinnipidamine Liechtensteini intressi maksja poolt

1.   Intressimaksetelt, mida Liechtensteini territooriumil asutatud intressi maksja tasub Euroopa Liidu liikmesriigi (edaspidi “liikmesriik”) elanikest tegelikele tulusaajatele artikli 4 tähenduses, peetakse artiklit 2 arvestades kinni intressimakse summalt arvestatav lepingualune maks. Kinnipeetava maksu määr on 15  % esimesel kolmel aastal alates käesoleva lepingu kohaldamise kuupäevast, 20 % järgneval kolmel aastal ja pärast seda 35 %.

2.   Liechtenstein võtab vajalikud meetmed tagamaks, et Liechtensteini territooriumil asutatud intressi maksjad täidaksid käesoleva lepingu rakendamiseks vajalikke ülesandeid ja eelkõige sätestab selleks menetlused ja karistused.

Artikkel 2

Andmete vabatahtlik avaldamine

1.   Liechtenstein sätestab menetluse, mis võimaldab artiklis 4 määratletud tegelikul tulusaajal vältida artiklis 1 määratletud lepingualuse maksu kinnipidamist, andes Liechtensteini intressi maksjale selge volituse edastada intressimakseid käsitlev teave asjaomase riigi pädevale ametivõimule. Selline volitus hõlmab kõiki intressimakseid, mida asjaomane intressi maksja on tegelikule tulusaajale tasunud.

2.   Tegelikult tulusaajalt selgesõnalise volituse saamisel peab intressi maksja esitama vähemalt järgmised andmed:

a)

artikli 5 kohaselt kindlaks tehtud tegeliku tulusaaja isik ja elukoht;

b)

intressi maksja nimi ja aadress;

c)

tegeliku tulusaaja kontonumber või kui see puudub, siis intresside aluseks oleva võlanõude andmed, ja

d)

artikli 3 kohaselt arvutatud intressimakse summa.

3.   Liechtensteini pädev ametivõim edastab lõikes 2 nimetatud andmed tegeliku tulusaaja elukohariigist liikmesriigi pädevale ametivõimule. Andmed edastatakse automaatselt vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul pärast Liechtensteini maksuaasta lõppu kõigi kõnealuse aasta jooksul tehtud intressimaksete kohta.

4.   Kui tegelik tulusaaja otsustab andmete vabatahtliku avaldamise kasuks või muul viisil deklareerib Liechtensteini intressi maksjalt saadud intressitulu oma elukohariigist liikmesriigi maksuhaldurile, maksustatakse selles liikmesriigis asjaomast intressitulu sama maksumääraga, mida kohaldatakse selles riigis tekkinud samalaadsele tulule.

Artikkel 3

Lepingualuse maksu kinnipidamise alused

1.   Intressi maksja peab vastavalt artikli 1 lõikele 1 lepingualust maksu kinni järgmiselt:

a)

artikli 7 lõike 1 punktis a osutatud intressimakse korral makstud või krediteeritud intresside brutosummalt;

b)

artikli 7 lõike 1 punktis b või d osutatud intressimakse korral kõnealustes punktides osutatud intresside või tulu summalt;

c)

artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud intressimakse korral kõnealuses punktis osutatud intresside summalt.

2.   Lõike 1 kohaldamisel peetakse lepingualune maks kinni proportsionaalselt ajaga, mille jooksul tegelikul tulusaajal võlanõue oli. Kui intressi maksja ei suuda talle edastatud teabe põhjal vastavat ajavahemikku kindlaks teha ja kui tegelik tulusaaja ei esita tõendeid võlanõude omandamise kuupäeva kohta, käsitleb intressi maksja tegelikku tulusaajat võlanõude omanikuna kogu selle kehtivusaja jooksul.

3.   Muid samade intressimaksete suhtes kohaldatavaid makse ja kinnipeetavaid summasid kui käesoleva lepingu alusel kinnipeetav maks, krediteeritakse käesoleva artikli kohaselt arvutatud kinnipeetava maksu summa ulatuses. Eelkõige hõlmab see Liechtensteini Couponsteuer'it, mille määr on 4 %.

Artikkel 4

Tegelik tulusaaja

1.   Käesolevas lepingus tähendab tegelik tulusaaja füüsilist isikut, kellele makstakse intressi või kellele intressimaksed on tagatud, kui ta ei esita tõendeid selle kohta, et intressi ei ole makstud või intressimaksed ei ole talle tagatud. Füüsilist isikut ei loeta tegelikuks tulusaajaks, kui ta:

a)

tegutseb intressi maksjana artikli 6 tähenduses või

b)

tegutseb juriidilise isiku, investeerimisfondi või võrreldava või võrdväärse väärtpaberitesse investeeriva üksuse nimel või

c)

tegutseb teise füüsilise isiku nimel, kes on tegelik tulusaaja ja teeb intressi maksjale teatavaks oma isiku ja elukohariigi.

2.   Kui intressi maksjal on andmeid, mille kohaselt isik, kellele makstakse intressi või kellele on intressimaksed tagatud, ei pruugi olla tegelik tulusaaja, võtab intressi maksja mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks tegeliku tulusaaja isik. Kui intressi maksja ei suuda tegeliku tulusaaja isikut kindlaks teha, käsitab ta kõnealust isikut tegeliku tulusaajana.

Artikkel 5

Tegeliku tulusaaja isik ja elukoht

Artiklis 4 määratletud tegeliku tulusaaja isiku ja elukoha kindlakstegemiseks peab intressi maksja vastavalt Liechtensteini rahapesu tõkestamist käsitlevatele õigusaktidele arvestust tegeliku tulusaaja perekonnanime, eesnime, aadressi ja elukoha täpsete andmete üle. 1. jaanuaril 2004 või pärast seda sõlmitud lepingute või nende puudumisel tehtud tehingute korral, kui liikmesriigi poolt väljastatud passi või isikutunnistust esitav füüsiline isik teatab, et ta on muu riigi kui liikmesriigi või Liechtensteini elanik, tehakse elukoht kindlaks residentsuse tõendi põhjal, mille väljastab selle riigi pädev ametivõim, mille elanik isik väidab end olevat. Kui sellist tõendit ei esitata, loetakse elukohariigiks liikmesriik, kes on välja andnud passi või muu isikut tõendava dokumendi.

Artikkel 6

Intressi maksja

Käesolevas lepingus tähendab Liechtensteini intressi maksja pankasid Liechtensteini pangaseaduse kohaselt, väärtpaberimaaklereid, Liechtensteinis elavaid või asutatud füüsilisi või juriidilisi isikuid, sealhulgas ettevõtjad, kelle tegevust reguleerib isikute ja ettevõtete seadus (Personen- und Gesellschaftsrecht), seltsinguid ja välisriigi äriühingute püsivaid tegevuskohti, kes kas või mõnikord võtavad vastu, valdavad, investeerivad või kannavad üle kolmandate osapoolte varasid või üksnes maksavad intressi või tagavad intressi maksmise oma majandustegevuse käigus.

Artikkel 7

Intressimakse

1.   Käesolevas lepingus tähendab intressimakse järgmist:

a)

kontole makstud või krediteeritud intress, mis tuleneb igasugusest võlanõudest, sealhulgas artikli 4 kohastele tegelikele tulusaajatele Liechtensteini intressi maksjate poolt anonüümsetele kontodele makstud intress, olenemata sellest, kas nõue on tagatud hüpoteegiga või kas sellega kaasneb õigus saada osa võlgniku kasumist, ning eelkõige tulu riigi võlakirjadest või muudest võlakirjadest, kaasa arvatud selliste võlakirjadega seotud ülekursid ja lisatasud, välja arvatud intressid füüsiliste isikute vahelistelt laenudelt, mis ei ole antud majandustegevuse käigus. Makse hilinemise eest määratud trahve ei loeta intressimakseteks;

b)

punktis a osutatud võlanõuete müügi, tagasimaksmise või väljaostmise korral kogunenud või kapitaliseeritud intress;

c)

intressimaksetest vahetult või nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta, edaspidi direktiivi, artikli 4 lõikes 2 osutatud üksuse vahendusel saadav tulu, mida jaotavad:

i)

investeerimisfondid, mille asukoht on liikmesriigis või Liechtensteinis,

ii)

üksused, mille asukoht on liikmesriigis ja mis kasutavad direktiivi artikli 4 lõikes 3 sätestatud võimalust ning teatavad sellest intressi maksjale,

iii)

väljaspool lepinguosaliste territooriumi asutatud investeerimisfondid;

d)

järgmistes ettevõtjates ja üksustes osaluse müügist, tagasimaksmisest või väljaostmisest saadav tulu, kui nad investeerivad rohkem kui 40 % oma varadest otse või muude investeerimisfondide või allnimetatud üksuste kaudu punktis a nimetatud võlanõuetesse:

i)

investeerimisfondid, mille asukoht on liikmesriigis või Liechtensteinis,

ii)

üksused, mille asukoht on liikmesriigis ja mis kasutavad direktiivi artikli 4 lõikes 3 sätestatud võimalust ning teatavad sellest intressi maksjale,

iii)

väljaspool lepinguosaliste territooriumi asutatud investeerimisfondid.

2.   Kui intressi maksjal ei ole lõike 1 punkti c kohaldamisel teavet selle kohta, kui suur osa tulust saadakse intressimaksetest, loetakse kogu tulu intressimakseks.

3.   Kui intressi maksjal ei ole lõike 1 punkti d kohaldamisel teavet selle kohta, kui suur osa varast on investeeritud võlanõuetesse või kõnealuses punktis määratletud osalusse, loetakse see suuremaks kui 40 %. Kui intressi maksja ei suuda teha kindlaks tegeliku tulusaaja realiseeritud tulu, loetakse tuluks osaluse müügist, tagasimaksmisest või väljaostmisest saadud summa.

4.   Tulu seoses ettevõtjate või üksustega, kes on investeerinud kuni 15 % oma varadest võlanõuetesse lõike 1 punkti a tähenduses, ei loeta intressimakseks lõike 1 punktide c ja d kohaselt.

5.   Alates 1. jaanuarist 2011 on lõike 1 punktis d ja lõikes 3 osutatud määr 25 %.

6.   Lõike 1 punktis d ja lõikes 4 osutatud määrad määratakse kindlaks lähtudes asjaomaste ettevõtjate või üksuste fonditingimustes või põhikirjas kehtestatud investeerimispõhimõtetest, nende puudumisel asjaomaste ettevõtjate või üksuste varade tegelikust koosseisust.

Artikkel 8

Tulu jaotamine

1.   Liechtenstein jätab endale 25 % käesoleva lepingu alusel kinnipeetavast maksust saadud tulust ja kannab 75 % tulust üle liikmesriigile, mille elanik tegelik tulusaaja on.

2.   Sellised ülekanded tehakse iga aasta kohta igale liikmesriigile ühe maksena hiljemalt 6 kuu jooksul pärast Liechtensteini maksuaasta lõppu.

Artikkel 9

Topeltmaksustamise vältimine

1.   Kui Liechtensteini intressi maksja on tegeliku tulusaaja intressidelt lepingualuse maksu kinni pidanud, võimaldab tegeliku tulusaaja residendiriigist liikmesriik talle maksukrediiti kinnipeetud lepingualuse maksuga samaväärses summas. Kui kõnealune summa ületab lepingualuse maksu kinnipidamise aluseks olevalt intresside kogusummalt siseriiklike õigusaktide kohaselt tasumisele kuuluvat maksusummat, maksab residendiriigist liikmesriik kinnipeetud maksu ülemäärase osa tegelikule tulusaajale tagasi.

2.   Kui lisaks käesolevas lepingus sätestatud maksudele ja kinnipeetud summadele on tegeliku tulusaaja intressilt tasutud või kinni peetud muid makse ja residendiriigist liikmesriik võimaldab selliste maksude ja kinnipeetud summade suhtes krediiti oma siseriiklike õigusaktide või topeltmaksustamise lepingute kohaselt, krediteeritakse sellised muud maksud ja kinnipeetud summad enne lõikes 1 osutatud menetluse kohaldamist. Residendiriigist liikmesriik aktsepteerib Liechtensteini intressi maksjate väljastatud tunnistusi nõuetekohaste tõenditena maksude või kinnipeetud summade kohta, tingimusel et residendiriigist liikmesriigi pädeval ametivõimul on võimalik saada Liechtensteini pädevalt ametivõimult kinnitus Liechtensteini intressi maksjate tunnistustes sisalduva teabe õigsuse kohta.

3.   Tegeliku tulusaaja residendiriigist liikmesriik võib asendada lõigetes 1 ja 2 osutatud maksukrediidi artiklis 1 osutatud kinnipeetud lepingualuse maksu tagasimaksmisega.

Artikkel 10

Teabevahetus

1.   Liechtensteini ja liikmesriikide pädevad ametivõimud vahetavad teavet käitumisest, mis kujutab endast taotluse saanud riigi õigusaktide kohaselt maksupettust või sarnast õigusrikkumist käesoleva lepinguga hõlmatud tulude osas. “Sarnased õigusrikkumised” hõlmavad ainult rikkumisi, mille korral õigusvastasuse tase on samaväärne maksupettusega taotluse saanud riigi õigusaktide kohaselt. Vastuseks nõuetekohaselt põhjendatud taotlusele peab taotluse saanud riik kooskõlas oma menetlusõigusega andma teavet seoses küsimustega, mida taotluse esitanud riik uurib või võib uurida haldus-, tsiviil- või kriminaalasja uurimise raames. Saadud teavet käsitlevad Liechtenstein või liikmesriik samal viisil nagu selle riigi siseriikliku õiguse alusel käsitletaks salajast teavet ning sellist teavet avaldatakse ainult isikutele või asutustele (sealhulgas kohtud ja haldusorganid), kes on seotud käesoleva lepinguga hõlmatud hoiuste intresside maksustamise kohta esitatud kaebuste hindamise või vastuvõtmise, täitmise või menetlemisega või määratlemisega. Nimetatud isikud või asutused kasutavad teavet ainult nimetatud eesmärgil. Nad võivad teavet avaldada avalikul kohtuistungil või kohtuotsuse tegemiseks.

2.   Otsustades, kas taotluse alusel võib teavet edastada, peab taotluse saanud riik kohaldama taotluse esitanud riigi õigusaktide alusel kohaldatavaid aegumistähtaegu taotluse saanud riigi aegumistähtaegade asemel.

3.   Taotluse saanud riik peab esitama teavet juhtumi korral, kus taotluse esitanud riigil on põhjendatud kahtlus, et vastav käitumine kujutab endast maksupettust või sarnast õigusrikkumist. Taotluse esitanud riigi maksupettuse või sarnase õigusrikkumise kahtlus võib põhineda:

a)

kinnitatud või kinnitamata dokumentidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, äridokumentidel, raamatupidamisdokumentidel või pangakonto andmetel;

b)

maksumaksja poolt antud tunnistusel;

c)