ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 369

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
16. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2132/2004, 6. detsember 2004, millega kehtestatakse kalandusaastaks 2005 soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad teatavatele kalandustoodetele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 104/2000

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2133/2004, 13. detsember 2004, liikmesriikide pädevate asutuste kohustuse kohta tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel ning Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja üldkäsiraamatu sätete sel eesmärgil muutmise kohta

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2134/2004, 15. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2135/2004, 14. detsember 2004, Poola lipu all sõitvatel laevadel hariliku süvameregarneeli püügi keelamise kohta

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2136/2004, 14. detsember 2004, millega muudetakse Libeeria suhtes edasisi piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisa

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2137/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2138/2004, 15. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Kanaari saarte piima ja koore prognoositava tarnebilansi osas

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2139/2004, 8. detsember 2004, millega kohandatakse ja rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 571/88 ja muudetakse komisjoni otsust 2000/115/EÜ seoses põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamisega aastatel 2005 ja 2007

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2140/2004, 15. detsember 2004, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 1245/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kalastuslitsentsidega Gröönimaa kalastusvööndi vetes

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2141/2004, 15. detsember 2004, millega määratakse kindlaks toorpuuvilla tegeliku toodangu ümberhindamine ja sellest tulenev soovitushinna ajutine vähendamine turustusaastal 2004/2005

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2142/2004, 15. detsember 2004, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. detsembrist 2004

55

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/853/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil ja Itaalia Vabariigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõikest 1

58

 

*

2004/854/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2001/865/EÜ, millega lubatakse Hispaania Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 11

60

 

*

2004/855/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsuse 98/198/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil pikendada nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklitest 6 ja 17 kõrvalekalduva meetme kohaldamist, artiklit 3

61

 

*

2004/856/EÜ:
Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsust 2000/746/EÜ, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklist 11

63

 

 

Komisjon

 

*

2004/857/EÜ:
Komisjoni otsus, 8. detsember 2004, millega muudetakse otsust 97/222/EÜ, milles sätestatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida lihatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4563 all)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EÜ:
Komisjoni otsus, 15. detsember 2004, millega asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 täitevamet nimega Rahvatervise Programmi Täitevamet ühenduse rahvatervise valdkonna tegevusprogrammi juhtimiseks

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2132/2004,

6. detsember 2004,

millega kehtestatakse kalandusaastaks 2005 soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad teatavatele kalandustoodetele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 104/2000

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kala- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 3 ja artikli 26 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 ja artikli 26 lõikes 1 sätestatakse, et soovitushind ja ühenduse tootjahind peaksid olema kehtestatud igaks kalandusaastaks, et kindlaks määrata hinnatase sekkumiseks teatavate kalandustoodete turule.

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 nõutakse soovitushindade kehtestamist nimetatud määruse I ja II lisas loetletud igale tootele ja tooterühmale.

(3)

Hetkel kättesaadavate andmete põhjal, mis kajastavad asjaomaste toodete hindu, ja kriteeriumide põhjal, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 2, tuleks soovitushindu kalandusaastaks 2005 liigist sõltuvalt suurendada, samal tasemel säilitada või vähendada.

(4)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 nõutakse ühenduse tootjahinna kehtestamist igale nimetatud määruse III lisas loetletud tootele. Siiski piisab ühenduse tootjahinna kehtestamisest ühele määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas nimetatud tootele, kuna teiste toodete hindu saab arvutada komisjoni määrusega (EÜ) nr 3510/82 (2) kehtestatud ümberarvutuskoefitsientide abil.

(5)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõike 2 esimeses ja teises taandes ning artikli 26 lõikes 1 kehtestatud kriteeriumide põhjal tuleks ühenduse tootjahinda kalandusaastaks 2005 kohandada.

(6)

Arvestades küsimuse kiireloomulisust, on oluline anda erand Euroopa Liidu lepingule lisatud protokolli riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus, I osa punktis 3 nimetatud kuuenädalasest ajavahemikust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas esitatakse määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 ettenähtud soovitushinnad 2005. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini kuni vältavaks kalandusaastaks.

Artikkel 2

Käesoleva määruse II lisas esitatakse määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 26 lõikes 1 ettenähtud ühenduse tootjahinnad 2005. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini vältavaks kalandusaastaks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

H. HOOGERVORST


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 368, 28.12.1982, lk 27. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3899/92 (EÜT L 392, 31.12.1992, lk 24).


I LISA

Lisad

Liigid

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja II lisas loetletud tooted

Kaubanduslik esitusviis

Soovitushind

(EUR/tonni)

I

1.

Heeringas liigist Clupea harengus

Terve kala

260

2.

Sardiin liigist Sardina pilchardus

Terve kala

587

3.

Harilik ogahai (Squalus acanthias)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

1 101

4.

Täpiline koerhai (Scyliorhinus spp.)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

759

5.

Meriahven (Sebastes spp.)

Terve kala

1 153

6.

Tursk Gadus morhua

Terve kala või roogitud kala koos peaga

1 615

7.

Saida (Pollachius virens)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

751

8.

Kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

983

9.

Merlang (Merlangius merlangus)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

937

10.

Molva (Molva spp.)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

1 196

11.

Makrell liigist Scomber scombrus

Terve kala

314

12.

Makrell liigist Scomber japonicus

Terve kala

303

13.

Anšoovis (Engraulis spp.)

Terve kala

1 270

14.

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

Terve kala või roogitud kala koos peaga ajavahemikul 1.1.2005–30.4.2005

1 079

Terve kala või roogitud kala koos peaga ajavahemikul 1.5.2005–31.12.2005

1 499

15.

Merluus liigist Merluccius merluccius

Terve kala või roogitud kala koos peaga

3 731

16.

Kammellased (Lepidorhombus spp.)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

2 454

17.

Harilik soomuslest (Limanda limanda)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

877

18.

Lest (Platichthys flesus)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

530

19.

Pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

Terve kala

2 242

Roogitud kala koos peaga

2 515

20.

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

Terve

1 621

21.

Merikuradid (Lophius spp.)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

2 853

Ilma peata

5 869

22.

Garneel liigist Crangon crangon

Vees keedetud

2 415

23.

Süvameregarneel (Pandalus borealis)

Vees keedetud

6 315

Värske või jahutatud

1 606

24.

Taskukrabi (Cancer pagurus)

Terve

1 740

25.

Norra salehomaar (Nephrops norvegicus)

Terve

5 364

Sabad

4 258

26.

Merikeel (Solea spp.)

Terve kala või roogitud kala koos peaga

6 613

II

1.

Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 956

2.

Merluus perekonnast Merluccius spp.

Külmutatud, terved, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 239

Külmutatud, fileeritud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 499

3.

Merikogerlased (Dentex dentex ja Pagellus spp.)

Külmutatud, partiidena või üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 602

4.

Mõõkkala (Xiphias gladius)

Külmutatud, terved, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

4 019

5.

Seepia (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 946

6.

Kaheksajalg (Octopus spp.)

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

2 140

7.

Ebakalmaar (Loligo spp.)

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

1 168

8.

Nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

961

9.

Illex argentinus

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

861

10.

Sugukonda Penaeidae kuuluvad krevetid

— krevett liigist Parapenaeus longirostris

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

3 995

— teised sugukonna Penaeidae liigid

Külmutatud, üht tüüpi tooteid sisaldavas originaalpakendis

8 061


II LISA

Liigid

Määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud tooted

Kaubanduslikud andmed

Ühenduse tootjahind

(EUR/tonni)

Kulduim-tuun (Thunnus albacares)

Terve, kaaluga üle 10 kg iga ühiku kohta

1 207

Ühenduse tootjahinnad teistele määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud toodetele tuleb kehtestada määruses (EMÜ) nr 3510/82 osutatud ümberarvestuskoefitsientide abil.


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) Nr 2133/2004,

13. detsember 2004,

liikmesriikide pädevate asutuste kohustuse kohta tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel ning Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja üldkäsiraamatu sätete sel eesmärgil muutmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

21. ja 22. juunil Sevillas peetud istungil kutsus Euroopa Ülemkogu üles tegema tihedamat koostööd ebaseadusliku sisserändega võitlemisel ning palus komisjonil ja liikmesriikidel võtta kasutusele operatiivseid meetmeid, et tagada välispiiride kontrolli ja järelevalve võrdne tase.

(2)

14. juunil 1985 sõlmitud Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni (2) ja üldkäsiraamatu (3) välispiiride ületamist käsitlevad sätted ei ole piisavalt selged ega täpsed kolmandate riikide kodanike reisidokumentide süstemaatilise tembeldamise kohustuse osas välispiiride ületamisel. Sellest tulenevalt viivad need sätted liikmesriigiti erinevate tavade tekkimiseni ja nende tõttu on keeruline kontrollida, kas järgitakse nõudeid kolmandate riikide kodanike lühiajalise liikmesriikide territooriumil viibimise kestuse kohta, mille maksimumpikkuseks on kolm kuud mis tahes kuuekuulise ajavahemiku jooksul.

(3)

Nõukogu avaldas 27. ja 28. veebruaril 2003 peetud kohtumisel toetust komisjoni kavatsusele muuta kõnealuse valdkonna reeglid selgemaks, täpsustades nõukogu määruse ettepaneku abil eelkõige liikmesriikide kohustust tembeldada välispiiril asuvates piiripunktides kolmandate riikide kodanike saabumisel ja lahkumisel süstemaatiliselt nende reisidokumente.

(4)

8. mai 2003 järeldustes kutsus nõukogu üles looma viitade abil erinevad kontrollrajad erinevate riikide kodanikele. Ühenduse erieeskirjad kohaliku piiriliikluse kohta peaksid parandama välispiiride haldamist vastutavate teeninduste poolt, hõlbustades kolmandate riikide kodanike reisidokumentide süstemaatilise tembeldamise kohustusega kaasnevatest praktilistest raskustest ülesaamist. Need meetmed aitavad ka tagada, et isikute välispiiridel kontrollimist leevendavad meetmed oleksid erandlikud.

(5)

Liikmesriikide kohustus tembeldada süstemaatilistelt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide territooriumile sisenedes näeb ette - koostoimes piiranguga asjaolude kohta, mille puhul võib vastu võtta isikute välispiiridel kontrollimist leevendavaid meetmeid - võimaluse eeldada, et kui kõnealustel reisidokumentidel puudub tempel, siis nende omanik ei järgi või ei järgi enam lühiajalise liikmesriikides viibimise kestust käsitlevaid nõudeid.

(6)

Siiski peaks igal asjaomasel kolmanda riigi kodanikul olema võimalus see eeldus asjakohase ja usaldusväärse tõendusmaterjali abil ümber lükata. Sellistel juhtudel peavad pädevad asutused kinnitama kõnealuse piiriületuse kuupäeva ja kohta, et anda asjaomasele kolmanda riigi kodanikule tõend liikmesriigis viibimise kestuse tingimuste järgimise kohta.

(7)

Reisidokumendi tembeldamine võimaldab kindlalt tuvastada piiri ületamise kuupäeva ja koha, ilma et iga juhtumi korral oleks kindlaks tehtud, kas kõik nõutavad reisidokumendi kontrollmeetmed on rakendatud.

(8)

Käesolev määrus peaks määratlema ka nende isikute kategooriad, kelle dokumente ei ole vaja liikmesriikide välispiiride ületamisel süstemaatiliselt tembeldada. Sellega seoses tuleks rõhutada, et ettevalmistamisel on kohalikku piiriliiklust käsitlevad ühenduse eeskirjad, sealhulgas piirielanike reisidokumentide tembeldamist käsitlevad eeskirjad. Kuni kohalikku piiriliiklust käsitlevate ühenduse eeskirjade vastuvõtmiseni tuleks vastavalt kehtivatele kohalikku piiriliiklust käsitlevatele kahepoolsetele kokkulepetele säilitada võimalus loobuda piirielanike reisidokumentide tembeldamisest.

(9)

Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning üldkäsiraamatu sätteid peaks vastavalt muutma.

(10)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Arvestades, et käesolev määrus arendab edasi Schengeni acquis’d Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, peab Taani otsustama kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on vastu võtnud käesoleva määruse, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(11)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi Schengeni acquis (4) rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu tähenduses nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ (kõnealuse lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta) (5) artikli 1 punktis A osutatud valdkonnaga.

(12)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahel Schengeni acquis (6) rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises osalemise kohta sõlmitud lepingu tähenduses nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonnaga koostoimes nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsuse (mis käsitleb selle lepingu alla kirjutamist Euroopa Liidu ning Euroopa Ühenduse nimel ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist) (7) artikli 4 lõikega 1.

(13)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles ei osale Ühendkuningriik vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi taotluse kohta võtta osa mõnedest Schengeni acquis’ sätetest. (8) Ühendkuningriik ei osale seetõttu selle vastuvõtmises ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(14)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes. (9) Iirimaa ei osale seetõttu selle vastuvõtmises ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse eesmärk on:

rõhutada liikmesriikide pädevate asutuste kohustust tembeldada süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanike reisidokumente liikmesriikide välispiiride ületamisel;

täpsustada tingimused, mille puhul sissesõidutempli puudumine kolmandate riikide kodanike reisidokumendis võib anda alust eeldada, et nad on ületanud kolmandate riikide kodanikele lubatud lühiajalise liikmesriikide territooriumil viibimise aja.

Artikkel 2

Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni sätteid muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

“e)

Kui koheseid meetmeid nõudvate erandlike või ettenägematute asjaolude tõttu ei ole selline kontroll võimalik, siis määratakse kindlaks kontrollide eelisjärjekord. Sellisel juhul on riiki sisenemise kontroll üldjuhul riigist lahkumise kontrollist olulisem.”

2.

Lisatakse järgmised artiklid:

“Artikkel 6a

Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud kolmandate riikide kodanike reisidokumendid tembeldatakse süstemaatiliselt riiki sisenemisel ja riigist väljumisel.

Artikkel 6b

1.   Kui kolmanda riigi kodaniku reisidokumendis puudub sissesõidutempel, võivad pädevad asutused eeldada, et reisidokumendi omanik ei täida või ei täida enam asjassepuutuvas liikmesriigis kohaldatavaid viibimise kestust käsitlevaid nõudeid.

2.   Selle eelduse võib ümber lükata, kui kolmanda riigi kodanik tõendab usaldusväärsete vahenditega nagu reisipiletite või tõendiga tema väljaspool liikmesriikide territooriumit viibimise kohta, et ta on täitnud lühiajalise liikmesriikide territooriumil viibimise kestust käsitlevaid nõudeid.

Sellistel juhtudel:

a)

kui kolmanda riigi kodanik leitakse Schengeni acquis’d täielikult kohaldava liikmesriigi territooriumilt, märgivad pädevad asutused kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja tavadega kolmanda riigi kodaniku reisidokumenti kuupäeva ja koha, millal ja kus on isik ületanud ühe sellise liikmesriigi välispiiri;

b)

kui kolmanda riigi kodanik leitakse sellise liikmesriigi territooriumilt, mille suhtes ei ole vastu võetud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõikes 2 vaadeldud otsust, märgivad pädevad asutused kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja tavadega kolmanda riigi kodaniku reisidokumenti kuupäeva ja koha, millal ja kus on isik ületanud selle liikmesriigi välispiiri;

c)

lisaks punktides a ja b nimetatud märkimisele võidakse asjaomasele kolmanda riigi kodanikule anda lisas toodud vorm;

d)

liikmesriigid teatavad üksteisele ning komisjonile ja nõukogu sekretariaadile oma siseriiklikest tavadest käesolevas artiklis nimetatud märkimise osas.

3.   Juhul, kui lõikes 1 osutatud eeldust ei lükata ümber, võivad pädevad asutused kolmandate riikide kodanikud asjaomase liikmesriigi territooriumilt välja saata.”

Artikkel 3

Üldkäsiraamatu II osa muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1.

Punkt 1.3.5. asendatakse järgmisega:

“1.3.5.

Kontrolle maismaapiiridel võib erandlikel ja ettenägematutel asjaoludel leevendada. Selline olukord võib tekkida, kui ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud liiklustiheduse tõttu muutuvad kontrollpunktideni jõudmise ooteajad liigselt pikaks ning kõik personali, vahendite ja korraldusega seotud ressursid on kasutusele võetud.”

2.

Lisatakse järgmine punkt:

“1.3.5.4.

Isegi kui kontrolle leevendatakse, peavad kohaliku piirikontrolli eest vastutavad ametnikud tembeldama kolmandate riikide kodanike reisidokumendid nii riiki sisenemisel kui riigist väljumisel.”

3.

Punkti 2.1.1. muudetakse käesolevaga järgmiselt:

a)

Esimese lõigu sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

“2.1.1.

Liikmesriigi territooriumile sisenemisel või sealt lahkumisel lüüakse tempel järgmistesse dokumentidesse:”;

b)

Teine lõik asendatakse järgmisega:

“Sisse- või väljasõidutemplit ei lööda Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike dokumentidesse.

Lisaks sellele ei lööda sisse- ja väljasõidutemplit nende kolmandate riikide kodanike dokumentidesse, kes on Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike perekonnaliikmed, kui nad esitavad vastava liikmesriigi või kolmanda riigi poolt välja antud elamisloa kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil. (10)

(10)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 77."

4.

Punkti 2.1.5. lisatakse järgmine taane:

“—

nende isikute reisidokumentidesse, kelle suhtes kohaldatakse kohalikku piiriliiklust käsitlevaid kahepoolseid kokkuleppeid, mis ei näe ette nende dokumentide tembeldamist, kui need kahepoolsed kokkulepped on kooskõlas ühenduse õigusega.”

5.

Punktile 3.4.2.3. lisatakse järgmine lõik:

“Isegi kontrollide leevendamise korral peavad vastutavad ametnikud toimima vastavalt punktile 1.3.5.4.”

Artikkel 4

Lisas esitatud tekst lisatakse üldkäsiraamatule.

Artikkel 5

Komisjon esitab nõukogule aruande käesoleva määruse toimimise kohta hiljemalt kolme aasta möödumisel selle jõustumisest.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Brüssel, 13. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  Arvamus on esitatud 21. aprillil 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. Konventsiooni on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 871/2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 29).

(3)  EÜT C 313, 16.12.2002, lk 97. Käsiraamatut on viimati muudetud otsusega 2004/574/EÜ (ELT L 261, 6.8.2004, lk 36).

(4)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(6)  Nõukogu dokument 13054/04, kättesaadav veebilehel http://register.consilium.eu.int.

(7)  Nõukogu dokumendid 13464/04 ja 13466/04, kättesaadavad veebilehel. http://register.consilium.eu.int

(8)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(9)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.


LISA

“LISA 16

Image

Image


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2134/2004,

15. detsember 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 15. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2135/2004,

14. detsember 2004,

Poola lipu all sõitvatel laevadel hariliku süvameregarneeli püügi keelamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2287/2003 (millega määratakse 2004. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes) (3) on sätestatud hariliku süvameregarneeli 2004. aasta kvoodid.

(2)

Tagamaks kvootidega reguleeritavate kalavarude koguselisi piiranguid käsitlevate sätete täitmist, peab komisjon kindlaks määrama kuupäeva, millest alates loetakse kvoot liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade saakide põhjal ammendatuks.

(3)

Komisjoni saadud info põhjal on Poola lipu all sõitvate või Poolas registreeritud laevade NAFO rajooni 3L vetes hariliku süvameregarneeli 2004. aastaks määratud kvoot täidetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga loetakse Poola lipu all sõitvate või Poolas registreeritud laevade NAFO rajooni 3L vetes 2004. aastaks Poolale määratud kvoot täidetuks.

Pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva on Poola lipu all sõitvatel või Poolas registreeritud kalalaevadel NAFO rajooni 3L vetes hariliku süvameregarneeli püük keelatud, samuti on keelatud eespool nimetatud laevade püütud kalavarude pardale jätmine, ümberlaadimine ja lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(2)  ELT L 289, 7.11.2003, lk 1.

(3)  ELT L 344, 31.12.2003, lk 1.


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2136/2004,

14. detsember 2004,

millega muudetakse Libeeria suhtes edasisi piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 872/2004 edasiste piiravate meetmete kohta Libeeria suhtes, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisas on loetletud pädevad asutused, kellele on pandud kõnealuse määruse rakendamisega seotud konkreetsed ülesanded.

(2)

1. mail 2004 ühinesid Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga. Ühinemisaktiga ei nähta siiski ette kõnealuse lisa muutmist.

(3)

Seepärast tuleks uute liikmesriikide pädevad asutused lisada kõnealusesse lisasse alates 1. maist 2004,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 32. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1580/2004 (ELT L 289, 10.9.2004, lk 4).


LISA

Määruse (EÜ) nr 872/2004 II lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Belgia ja Taani kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“TŠEHHI VABARIIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 06 27 20

Faks: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: (420-2) 57 04 45 01

Faks: (420-2) 57 04 45 02”.

2.

Saksamaa ja Kreeka kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“EESTI

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 68 05 00

Faks: (372-6) 68 05 01”.

3.

Itaalia ja Luksemburgi kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“KÜPROS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: (357-22) 30 06 00

Faks: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: (357-22) 30 06 00

Faks: (357-22) 66 18 81

 

LÄTI

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel: (371) 701 62 01

Faks: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīgā, LV 1081

Tel: (371) 704 44 31

Faks: (371) 704 45 49

 

LEEDU

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 92

Faks: (370-5) 231 30 90”.

4.

Luksemburgi ja Madalmaade kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“UNGARI

Artiklid 3 ja 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel/Faks: (36-1) 443 55 54

Artikkel 7

Rahandusministeerium (ainult seoses vahenditega)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Faks: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: (356-21) 24 28 53

Faks: (356-21) 25 15 20”.

5.

Austria ja Portugali kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“POOLA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: (48-22) 523 93 48

Faks: (48-22) 523 91 29”.

6.

Portugali ja Soome kirjete vahele lisatakse järgmine tekst:

 

“SLOVEENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: (386-1) 471 90 00

Faks: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: (386-1) 478 20 00

Faks: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKKIA

Sõjaväelise tegevusega seotud finantsabi ja tehniline abi:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel: (421-2) 48 54 21 16

Faks: (421-2) 48 54 31 16

Rahalised vahendid ja majandusressursid:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: (421-2) 59 58 22 01

Faks: (421-2) 52 49 35 31”.

7.

Ühendkuningriigi kirje järele lisatakse järgmine tekst:

 

“EUROOPA ÜHENDUS

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63”.


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2137/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93, (2) millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173–177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused.

(2)

Komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Lillkapsas

0704 10 00

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Lehtsalat (peasalat)

0705 11 00

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Aedoad

ex 0708 90 00

1.190

Artišokid

0709 10 00

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Apteegitill

0709 90 50

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Kastanid (Castanea spp.), värsked

ex 0802 40 00

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guajaavid ja mangod, värsked

ex 0804 50

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosid

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Kirsid

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Virsikud

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektariinid

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Ploomid

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Litšid

ex 0810 90


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2138/2004,

15. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Kanaari saarte piima ja koore prognoositava tarnebilansi osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1454/2001, millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican), (1) eriti selle artikli 3 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 14/2004, millega kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade prognoositavad tarnebilansid ja ühenduse abi teatavate oluliste inimtoiduks, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks sisendiks ettenähtud toodete ning elusloomade ja munade tarnimiseks nõukogu määruste (EÜ) nr 1452/2001, (2) (EÜ) nr 1453/2001 ja (EÜ) nr 1454/2001 alusel, kehtestatakse prognoositavad tarnebilansid ja ühenduse toetus toodete jaoks, mis on hõlmatud Madeirale, Assooridele ja Kanaari saartele tarnimise erikorraga.

(2)

CN-koodide 0402 91 ja 0402 99 alla kuuluva piima ja koore aastase tarnebilansi praegune rakendamine näitab, et nende toodete tarnimiseks kindlaksmääratud kogused on oodatust suurema nõudluse tõttu väiksemad, kui nõutakse.

(3)

Eespool nimetatud toodete kogust tuleks seega kohandada vastavalt asjaomase piirkonna tegelikele vajadustele.

(4)

Määrust (EÜ) nr 14/2004 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 14/2004 V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004 (ELT L 305, 1.10.2004, lk 1).

(2)  ELT L 3, 7.1.2004, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1997/2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 28).


LISA

Määruse (EÜ) nr 14/2004 V lisa 11. osas asendatakse tabel järgmisega:

“Kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonni)

Abi

(eurot tonni kohta)

I

II

III (1)

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- ja muu magusainelisandita (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- vm magusainelisandiga, rasvata piimakuivaine sisaldusega vähemalt 15 % massist ja rasvasisaldusega alla 3 % massist (6)

0402 91 19 9310

97

Või ja muud piimarasvad ja õlid, piimarasvavõided (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Juust (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Rasvavabad piimatooted

1901 90 99

800

59

 (7)

Imikutoiduks ettenähtud piimatooted, mis ei sisalda piimarasvu, jne.

2106 90 92

45”


(1)  Eurodes 100 kg netomassi kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

(2)  Asjaomased tooted ja nendega seotud joonealused märkused on samad, mis on hõlmatud komisjoni määrusega, milles kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 alusel eksporditoetused.

(3)  Sealhulgas 1 300 tonni töötlemiseks ja pakendamiseks.

(4)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 alusel antava toetusega. Kui nimetatud määruse artikli 31 alusel antaval toetusel on rohkem kui üks toetusemäär vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artikli 2 lõike 1 punktides e ja l esitatud määratlusele, on summad võrdsed sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks antava toetuse maksimumsummaga (määrus (EMÜ) nr 3846/87, EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Määruse (EÜ) nr 2571/97 alusel antava või puhul on summad esitatud II veerus.

(5)  Jaotatakse järgmiselt:

CN-koodide 0402 91 ja/või 0402 99 alla kuulub 7 250 tonni, mis on ette nähtud otsetarbimiseks,

CN-koodide 0402 91 ja/või 0402 99 alla kuulub 5 350 tonni, mis on ette nähtud töötlemiseks ja/või pakendamiseks,

CN-koodide 0402 10 ja/või 0402 21 alla kuulub 16 000 tonni, mis on ette nähtud töötlemiseks ja/või pakendamiseks.

(6)  Toetust ei maksta, kui käesoleva kaubapositsiooni alla kuuluvate toodete piimavalgu sisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) rasvata piimakuivaines on alla 34 %. Toetust ei maksta, kui käesoleva kaubapositsiooni alla kuuluvate pulbriliste toodete veesisaldus on toote massist üle 5 %. Tolliformaalsusi täites teatab taotleja selleks ettenähtud deklaratsioonis piimavalgu sisalduse rasvata piimakuivaines ning pulbriliste toodete maksimaalse veesisalduse.

(7)  Summa on võrdne toetusega, mis on kehtestatud komisjoni määrusega, millega kehtestatakse I lisaga hõlmamata kaupadena eksporditavate piimatoodete suhtes kohaldatavad toetuse määrad, ning mis antakse määruse (EÜ) nr 1520/2000 alusel.


16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2139/2004,

8. detsember 2004,

millega kohandatakse ja rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 571/88 ja muudetakse komisjoni otsust 2000/115/EÜ seoses põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamisega aastatel 2005 ja 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. veebruari 1988. aasta määrust (EMÜ) nr 571/88 põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamise kohta aastatel 1988–1997, (1) eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4 ning II lisa punkti 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovaki Vabariigi ühinemise tõttu Euroopa Liiduga 1. mail 2004 on vaja muuta määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisas toodud näitajate loetelu.

(2)

Selleks, et saavutada uut poliitilist eesmärki – jätkusuutlikku ühist põllumajanduspoliitikat – on vaja rohkem teavet, eriti maaelu arengu kohta.

(3)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), (2) tuleks kõikides komisjonile edastatavates liikmesriikide statistilistes andmetes, mis on jaotatud territoriaalüksuste järgi, kasutada NUTSi. Seega tuleks põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate uuringute (edaspidi “põllumajandusettevõtete struktuuriuuringud”) puhul määratleda piirkonnad ja alad vastavalt NUTSile.

(4)

Komisjon peaks kehtestama tähtajad põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute kinnitatud üksikandmete edastamiseks, võttes arvesse asjaolu, et uuringute korraldamise ajakava on liikmesriigiti erinev.

(5)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta nii määrust (EMÜ) nr 571/88 kui ka otsust, millega kehtestatakse kõnealuse määrusega seotud määratlused ja selgitused, nimelt komisjoni otsust 2000/115/EÜ. (3)

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (4) loodud alalise pöllumajandusstatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 2

Otsust 2000/115/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

2.

IV lisa jäetakse välja.

Artikkel 3

1.   2005. ja 2007. aasta põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute puhul on piirkonnad määruses (EÜ) nr 1059/2003 nimetatud NUTSi 2. tasandi territoriaalüksused.

Erandina on Saksamaa piirkonnad kõnealuses määruses nimetatud NUTSi 1. tasandi territoriaalüksused.

2.   2005. ja 2007. aasta põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute puhul on alad määruses (EÜ) nr 1059/2003 nimetatud NUTSi 3. tasandi territoriaalüksused.

Erandina on Saksamaa alad kõnealuses määruses nimetatud NUTSi 2. tasandi territoriaalüksused.

3.   2005. ja 2007. aasta põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute puhul on haldusüksused määruse (EÜ) nr 1059/2003 III lisas nimetatud väiksemad haldusüksused. Liikmesriigid esitavad haldusüksuse iga uuritava põllumajandusettevõtte kohta.

Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad põllumajandusettevõtete 2005. ja 2007. aasta struktuuriuuringute kinnitatud üksikandmed vastavalt käesoleva määruse III lisas esitatud tähtaegadele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 56, 2.3.1988, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1435/2004 (ELT L 268, 16.8.2004, lk 1).

(2)  ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

(3)  EÜT L 38, 12.2.2000, lk 1. Otsust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(4)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


LISA

“I LISA

NÄITAJATE LOETELU AASTATEKS 2005 JA 2007 (1)

Selgitavad märkused:

Lisas tähtedega “NE” tähistatud näitajaid käsitatakse vastavates liikmesriikides mitteesinevate või nullilähedastena.

Lisas tähtedega “NS” tähistatud näitajaid käsitatakse vastavates liikmesriikides ebaolulistena.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Põllumajandusettevõtte geograafiline asukoht

1.

Uuringu piirkond

kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Haldusüksus või osauuringu piirkond (2)

kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vähemsoodne piirkond (2)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Mägipiirkond (2)

jah/ei

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Keskkonnaalaste kitsendustega põllumajanduspiirkonnad

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Põllumajandusettevõtte õiguslik vorm ja juhtimine (vaatluspäeval)

1.   

Kas põllumajandusettevõtte eest vastutab õiguslikult ja majanduslikult:

a)

füüsiline isik, kes on ainuomanik, kui ettevõte on iseseisev?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

üks või mitu füüsilist isikut, kes on osanikud, kui tegemist on põllumajandusettevõtete ühendusega? (3)

jah/ei

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

juriidiline isik?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kui vastus küsimusele B/1a on “jah”, siis kas kõnealune isik (omanik) on ka ettevõtte juhataja?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kui vastus küsimusele B/02 on ei, siis kas ettevõtte juhataja on omaniku perekonnaliige?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kui vastus küsimusele B/2a on “jah”, siis kas ettevõtte juhataja on omaniku abikaasa?

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ettevõtte juhatajate põllumajanduslik väljaõpe (ainult praktiline põllumajanduslik kogemus, põllumajanduslik baasväljaõpe, täielik põllumajanduslik väljaõpe) (4)

kood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Põllumajandusettevõtte valduse alus (omaniku suhtes) ja põllumajandustootmise liik

Põllumajandusmaa, mida kasutatakse:

1.

omaniku poolt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

rendisuhte alusel

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

loonusrendisuhte või muul alusel

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

4.

Põllumajandustootmine ja põlluharimistavad:

a)

põllumajandusettevõtte põllumajanduslikud kõlvikud, millel kasutatakse mahepõllumajandusliku tootmise meetodeid vastavalt Euroopa Ühenduse eeskirjadele

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

põllumajandusettevõtte põllumajanduslikud kõlvikud, mille puhul minnakse üle mahepõllumajanduslikule tootmisele

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

kas põllumajandusettevõttes kasutatakse mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid ka loomakasvatuses?

täielikult, osaliselt, üldse mitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandusettevõttele tehtavad otseinvesteeringud viimase viie aasta jooksul:

i)

Kas põllumajandusettevõte sai riiklikke otsetoetusi tootlike investeeringute raames? (4)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Kas põllumajandusettevõte sai riiklikke otsetoetusi maaelu arendamise meetmete raames? (4)

jah/ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Põllumajandusettevõtte toodangu sihtkoht:

a)

Kas põllumajandusettevõtte omaniku kodumajapidamises tarbitakse üle 50 % ettevõtte lõpptoodangu väärtusest? (4)

jah/ei

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Kas otsemüük tarbijatele moodustab üle 50 % kogumüügist? (4)

jah/ei

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Viljelusmaa

Teravili terade (sealhulgas seemnete) tootmiseks

1.

Pehme nisu ja speltanisu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kõva nisu

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rukis

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oder

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kaer

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maisiterad

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Riis

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Muu terade saamiseks kasvatatav teravili

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Terade (sh seemne ning teravilja ja kaunviljade segude) saamiseks kasutatavad valgurikkad taimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

e)

hernes, põlduba ja maguslupiin

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

läätsed, kikerhernes ja hiirehernes

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

muud kuivalt koristatavad valgurikkad taimed

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Kartul (sh varajane ja seemnekartul)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Suhkrupeet (v.a seeme)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Söödajuurvili ja muguljuurvili (v.a seeme)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Tehnilised kultuurid

23.

Tubakas

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Humal

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Puuvill

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Raps ja rüps

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Päevalill

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Linaseemned (õlilina)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Muud õliseemnekultuurid

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lina

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Harilik kanep

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Muud kiu tootmiseks kasvatatavad põllukultuurid

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromaatsed taimed, ravimtaimed ja maitsetaimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Mujal nimetamata tehnilised kultuurid

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Värsked köögiviljad, melonid, maasikad:

14.

mis kasvavad väljas või madala katte all (sissemineku võimaluseta)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

a)

avamaal

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

aiamaal

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

mis on klaasi või muu kaitsekatte all (sissemineku võimalusega)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Lilled ja dekoratiivtaimed (v.a puukoolid):

16.

mis kasvavad väljas või madala katte all (sissemineku võimaluseta)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

mis on klaasi või muu kaitsekatte all (sissemineku võimalusega)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Söödataimed:

a)

ajutine rohumaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muu haljassööt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sellest:

i)

haljasmais (silomais)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

muud söödataimed

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Viljelusmaa seemned ja seemikud (v.a teraviljad, kuivatatud köögiviljad, kartul ja õliseemnetaimed)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Muud põllukultuurid

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Subsiidiumideta kesa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Kesa, mille suhtes kohaldatakse toetuskavasid ja mis ei ole majanduslikus kasutuses

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Koduaiad

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Püsirohumaa ja heinamaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Karjamaa ja heinamaa, v.a looduslik rohumaa

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Looduslik rohumaa

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Püsikultuurid

1.

Puuvilja- ja marjaistandikud

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

värsked parasvöötme puuvilja- ja marjasordid (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

lähistroopikavöötme puuvilja- ja marjasordid

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

pähklid

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Tsitruseistandikud

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Oliiviistandikud

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

kus tavapäraselt toodetakse lauaoliive

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

kus tavapäraselt toodetakse oliive õli tootmiseks

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Viinamarjaistandused

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

kus tavapäraselt toodetakse:

a)

kvaliteetveini

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

muid veine

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

lauaviinamarju

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rosinaid

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Puukoolid

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Muud püsikultuurid

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Püsikultuurid katmikalal

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Muu maa

1.

Kasutamata põllumajandusmaa (põllumajandusmaa, mida ei harita enam majanduslikel, sotsiaalsetel vm põhjustel ja mida ei kasutata külvikorrasüsteemis)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Metsamaad

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Muu maa (viljatu maa, hoonete, taluõue, teede, tiikide, kivimurdude, kaljude jms all olev maa)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Järelkultuurid, seened, niisutamine, põllumaa tootmisest kõrvaldamine

1.

Järelkultuurid (v.a köögiviljakultuurid ja katmikalakultuurid) (9)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Seened

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Niisutatud alad

a)

kogu niisutatav ala

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

niisutatav haritav ala

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Kesa, mille suhtes kohaldatakse toetuskavasid järgmiselt jaotatuna:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

kesa, mis ei ole majanduslikus kasutuses (esitatud kategooria D/22 all)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muul otstarbel kui toiduks kasutatava põllumajandusliku tooraine tootmiseks (nt suhkrupeet, raps, muu kui metsamajandusliku otstarbega puud ja põõsad jne, sealhulgas läätsed, kikerherned ja hiireherned; esitatud kategooriate D ja G all) kasutatavad alad

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

alad, mis on korraldatud ümber püsirohumaaks ja heinamaaks (esitatud kategooriate F/1 ja F/2 all) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

endine põllumajandusmaa, mis on korraldatud ümber metsamaaks või mida valmistatakse ette metsastamiseks (esitatud kategooria H/2 all) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

muud alad (kategooriate H/1 ja H/3 all esitatud) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Kari (vaatluspäeval)

1.

Hobuslased

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veised

2.

Alla ühe aasta vanused isased ja emased veised

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused pullid

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused lehmad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vähemalt kaheaastased pullid

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vähemalt kaheaastased mullikad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Lüpsilehmad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Muud lehmad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambad ja kitsed

9.

Lambad (igas vanuses)

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

lambad, aretusuted

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

muud lambad

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kitsed (igas vanuses)

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

kitsed, emased aretusloomad

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

muud kitsed

loomade arv

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Sead

11.

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Aretusemised kaaluga vähemalt 50 kg

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Muud sead

loomade arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodulinnud

14.

Broilerid

lindude arv