ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 368

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
15. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2123/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2124/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1922/2004 sätestatud Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2125/2004, 14. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 890/78, milles sätestatakse humala sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2126/2004, 14. detsember 2004, millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2127/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse A 1 ja B süsteemide raames puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2128/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2129/2004, 14. detsember 2004, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2130/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse munasektori eksporditoetused alates 15. detsembrist 2004

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2131/2004, 14. detsember 2004, millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 15. detsembrist 2004

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/849/EÜ:
Nõukogu otsus, 25. oktoober 2004, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist

26

 

 

Komisjon

 

*

2004/850/EÜ:
Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4553 all)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. detsember 2004, millega muudetakse kolmandat korda otsust 2004/122/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses klassikalise lindude katkuga mitmetes Aasia riikides (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4775 all)
 ( 1 )

48

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2004/852/ÜVJP, 13. detsember 2004, Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravate meetmete kohta

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2123/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 14. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2124/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1922/2004 sätestatud Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1922/2004, (1) millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot Šveitsist pärit elusveiste importimiseks, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 32 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1922/2004 nähakse ette tollimaksuvaba ühenduse tariifikvoodi avamine ühepoolse üleminekumeetmena 4 600 Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluva elusveise impordiks ajavahemikul käesoleva määruse jõustumisest kuni 2005. aasta 30. juunini. Kõnealuse määruse artikli 2 kohaselt tuleb üksikasjalikud rakenduseeskirjad kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklile 32.

(2)

Asjaomaste toodete puhul on tariifikvootide eraldamiseks sobiv kasutada nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 32 lõike 2 teises taandes kirjeldatud üheaegse läbivaatamise meetodit.

(3)

Nimetatud tariifikvootidest tuleneva soodustuse saamiseks peavad elusloomad pärinema Šveitsist vastavalt Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vahel sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemise lepingu (3) (edaspidi “leping”) artiklis 4 osutatud eeskirjadele.

(4)

Spekulatsiooni vältimiseks tuleks teha saadaolevad kogused kättesaadavaks ettevõtjatele, kes on võimelised tõendama, et nad on reaalselt tegevad ulatuslikus kolmandate riikidega kauplemises. Seda arvestades ning tõhusa haldamise tagamiseks tuleks nõuda, et kõnealused ettevõtjad oleksid 2003. aasta jooksul importinud vähemalt 50 looma, kuna 50 loomast koosnevat partiid võib käsitada tavapärase saadetisena. Kogemused on näidanud, et ühe partii ost on esmane nõue, et käsitada tehingut tõelise ja elujõulisena. Ungari, Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia, Eesti, Läti, Leedu, Küprose ja Malta (edaspidi “uued liikmesriigid”) ettevõtjatel tuleks lubada taotluste esitamisel aluseks võtta import riikidest, mis olid nende jaoks 2003. aastal kolmandad riigid.

(5)

Kõnealuste kriteeriumide kontrollimiseks tuleb kõik taotlused esitada liikmesriigis, kus importija on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

(6)

Spekulatsiooni vältimiseks ei tohiks lubada kvoote kasutada importijatel, kes 1. jaanuaril 2004 ei tegele enam elusveiste kauplemisega, impordiõiguste saamiseks tuleks kehtestada tagatis, litsentsid ei tohiks olla üleantavad ja impordilitsentse tuleks ettevõtjatele välja anda üksnes koguste suhtes, mille puhul neile on antud impordiõigused.

(7)

Selleks, et võimaldada võrdsemat kvootide kasutusvõimalust, tagades samas iga taotluse kohta majanduslikult tasuva loomade arvu, tuleks iga taotluse puhul pidada kinni loomade miinimum- ja maksimumarvust.

(8)

Tuleks sätestada, et impordiõigused antakse pärast järelemõtlemisaega ja vajaduse korral kohaldatakse impordi suhtes kindlaksmääratud vähendusprotsenti.

(9)

Kõnealust korda tuleks hallata impordilitsentside abil. Selleks tuleks sätestada eeskirjad taotluste esitamise ning taotlustes ja litsentsidel esitatava teabe kohta, lisades vajaduse korral teatavad komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (4) ja komisjoni 26. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside korra rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta) (5) sätted.

(10)

Et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentse kõigi eraldatud impordiõiguste suhtes, peaks kõnealune taotlemine olema impordiõiguste tagatise osas põhinõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (milles sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (6) tähenduses.

(11)

Kogemused on näidanud, et kvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks samuti sätestada, et litsentsiomanik oleks ka tegelik importija. Seepärast peaksid sellised importijad kõnealuste loomade ostmises, veos ja importimises aktiivselt osalema. Tõendi esitamine nendes tegevustes osalemise kohta peaks seega olema põhinõue litsentsiga seotud tagatiste puhul.

(12)

Kvoodi alusel imporditud loomade range statistilise kontrollimise tagamiseks ei kohaldata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikes 4 osutatud lubatud kõikumist.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega avatakse ühepoolse üleminekumeetmena tollimaksuvaba ühenduse tariifikvoot 4 600 CN-koodide 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 või 0102 90 79 alla kuuluva Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluva elusveise importimiseks ajavahemikul käesoleva määruse jõustumisest kuni 2005. aasta 30. juunini.

Tariifikvoodi järjekorranumber on 09.4203.

2.   Lõikes 1 osutatud toodete suhtes kohaldatakse päritolureegleid, mis on esitatud lepingu artiklis 4.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 osutatud kvoodi kasutamiseks peab taotleja olema füüsiline või juriidiline isik, kes peab taotluse esitamisel asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele tõendama, et ta on 2003. aasta jooksul importinud vähemalt 50 CN-koodi 0102 10 või 0102 90 alla kuuluvat veist. Taotlejad peavad olema kantud riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Uute liikmesriikide ettevõtjad võivad impordiõiguste taotlemisel lõikes 1 viidatud impordikoguse aluseks võtta impordi riikidest, mis olid nende jaoks 2003. aastal kolmandad riigid.

3.   Importi tõendatakse üksnes vabasse ringlusse lubamise tollidokumendiga, millel on nõuetekohane tolliasutuse tempel ning mis sisaldab viidet asjaomasele taotlejale.

Liikmesriigid võivad aktsepteerida eespool nimetatud dokumentide koopiaid juhul, kui need on pädeva asutuse poolt nõuetekohaselt kinnitatud. Koopiate aktsepteerimisel tuleb iga asjaomase taotleja kohta teha vastav märge artikli 3 lõikes 5 viidatud liikmesriikide poolt saadetavas loetelus.

4.   Tariifikvoote ei eraldata ettevõtjatele, kes 2004. aasta 1. jaanuaril ei ole enam tegevad veise- ja vasikalihasektoris kolmandate riikidega kauplemises.

5.   Äriühing, mis on moodustatud selliste ühingute ühinemise tulemusel, mille mõlema poolt imporditud kogus vastab artikli 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud miinimumkogusele, võib taotluse esitamisel aluseks võtta kõnealused impordikogused.

Artikkel 3

1.   Taotlused impordiõiguste saamiseks võib esitada üksnes selles liikmesriigis, kus taotleja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Taotlused impordiõiguste saamiseks:

peavad hõlmama vähemalt 100 looma

ning

ei tohi hõlmata rohkem kui 5 % saadaolevast kogusest.

Kui taotlustes ületatakse see kogus, jäetakse ülemäärane kogus arvestamata.

3.   Impordiõiguste saamiseks saab taotlusi esitada kuni kella 13:00ni Brüsseli aja järgi kümnendal tööpäeval pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

4.   Artikli 1 lõikes 1 nimetatud kvoodi osas võib iga taotleja esitada ainult ühe taotluse. Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, ei kehti ükski selle taotleja poolt esitatud taotlus.

5.   Pärast esitatud dokumentide kontrollimist edastavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt kümnendal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu taotlejate ja nende aadresside ning taotletud koguste loetelu.

Kõik teatised, sealhulgas teatised taotluste puudumise kohta, edastatakse faksi või elektronposti teel ning juhul, kui taotlusi on esitatud, kasutatakse selleks käesoleva määruse lisas esitatud vormi.

Artikkel 4

1.   Artikli 3 lõikes 5 osutatud teatiste edastamise järel otsustab komisjon võimalikult kiiresti, mis ulatuses võib taotlusi rahuldada.

2.   Kui artiklis 3 osutatud taotlustega hõlmatud kogused ületavad saadaolevaid koguseid, kehtestab komisjon taotletavate koguste suhtes kohaldatava ühtse vähendusprotsendi.

Kui esimeses lõikes osutatud ühtse vähenduskoefitsiendi kohaldamisel saadud kogus jääb alla 100 looma taotluse kohta, jaotavad asjaomased liikmesriigid kvoodi liisuheitmisega 100 looma suurusteks partiideks. Kui järelejäänud kogus on väiksem kui 100 looma, moodustab see ühe partii.

Artikkel 5

1.   Impordiõiguste tagatiseks on 3 eurot looma kohta. Nimetatud summa tuleb impordiõiguste taotluse esitamisel pädeva asutuse kätte hoiule anda.

2.   Impordilitsentsi taotlused tuleb koostada määratud koguse kohta. See kohustus on põhinõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõikes 2 määratletud tähenduses.

3.   Kui artiklis 4 osutatud ühtse vähenduskoefitsiendi kohaldamise tulemusena eraldatakse impordiõigusi taotletust väiksemale kogusele, vabastatakse viivitamata hoiuleantud tagatise see osa, mis vastab kogusele, mille kohta impordiõigusi välja ei antud.

Artikkel 6

1.   Jaotatud koguste importimisel tuleb esitada üks või mitu impordilitsentsi.

2.   Litsentsitaotlusi võib esitada üksnes selles liikmesriigis, kus esitati taotlus kvoodi alusel impordiõiguste saamiseks.

Iga impordilitsentsi väljastamisega vähenevad saadud impordiõigused asjaomase koguse võrra.

3.   Impordilitsents väljastatakse impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

4.   Litsentsitaotlustele ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 päritoluriik; litsentsiga kaasneb kohustus importida märgitud riigist;

b)

lahtrisse 16 üks või mitu järgmistest kaupade koondnomenklatuuri koodidest:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 või 0102 90 79;

c)

lahtrisse 20 kvoodi järjekorranumber (09.4203) ja vähemalt üks järgmistest märgetest:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Artikkel 7

1.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1, ei ole käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentsid üleantavad ning õigus tariifikvoote kasutada tekib üksnes juhul, kui litsentsid on välja antud samadele isikutele, kelle nimed on kantud litsentsiga kaasas olevatele vabasse ringlusse suunamise deklaratsioonidele, ning deklaratsioonis märgitud aadressidel.

2.   Pärast 2005. aasta 30. juunit kaotavad kõik impordilitsentsid kehtivuse.

3.   Impordilitsentsi tagatiseks on 20 eurot looma kohta ning taotleja peab tagatise maksma taotluse esitamisel.

4.   Väljaantud litsentsid kehtivad kogu ühenduses.

5.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõike 1 kohaselt maksustatakse kõik impordilitsentsil märgitud koguseid ületavad kogused vabasse ringlusse suunamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksu täismääraga.

6.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 III jaotise 4. jao sätetest, ei vabastata tagatist enne, kui on esitatud tõendid selle kohta, et litsentsiomanik on majanduslikult ja logistiliselt vastutanud asjaomaste loomade ostmise, veo ja vabasse ringlusse lubamise eest. Need tõendid hõlmavad vähemalt järgmisi dokumente:

müüja või tema esindaja, kelle mõlema registrijärgne asukoht on eksportivas kolmandas riigis, poolt litsentsiomaniku nimele väljastatud faktuurarve originaaleksemplar või selle kinnitatud koopia ning litsentsiomaniku esitatav maksetõend või kinnitus selle kohta, et litsentsiomanik on avanud müüja nimele tühistamatu akreditiivi,

litsentsiomaniku nimele vormistatud dokument asjaomaste loomade transpordi kohta,

vormi IM 4 koopia nr 8, mis on esitatud litsentsiomaniku nimele ja tema aadressil, mis on ainsad märked lahtris 8.

Artikkel 8

Määrust (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95 kohaldatakse vastavalt käesolevale määrusele.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 331, 5.11.2004, lk 7.

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1899/2004 (ELT L 328, 30.10.2004, lk 67).

(3)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).

(6)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).


LISA

Image


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2125/2004,

14. detsember 2004,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 890/78, milles sätestatakse humala sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 1971. aasta määrust (EMÜ) nr 1696/71 humalaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uued liikmesriigid”) Euroopa Liiduga ühinemisega tuleks komisjoni määrusesse (EMÜ) nr 890/78 (2) viia sisse teatavad muudatused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 890/78 on ette nähtud ametlikes ühenduse keeltes märked, mis lisatakse sertifikaatidele. Kõnealused märked tuleks määrata kindlaks uute liikmesriikide keeltes.

(3)

Määruses (EMÜ) nr 890/78 on sätestatud tähtajad, mille jooksul liikmesriigid edastavad komisjonile loetelu humala tootmisaladest või -piirkondadest, samuti sertifitseerimiskeskustest. Kõnealused tähtajad tuleks kehtestada ka uutele liikmesriikidele.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 890/78 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas humalaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse määrust (EMÜ) nr 890/78 järgmiselt.

1.

Artikkel 5a asendatakse järgmisega:

Artikkel 5a

Määruse (EMÜ) nr 1784/77 artiklis 5 osutatud sertifikaat kannab vähemalt ühte IIa lisas loetletud märgetest, mille lisab asutus, mis on pädev sertifitseerimist läbi viima.”

2.

Artikli 6 lõikele 3 lisatakse pärast teist lõiku järgmine lõik:

“Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia edastavad kõnealused loetelud enne 1. jaanuari 2005.”

3.

Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

“Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia edastavad kõnealused loetelud enne 1. jaanuari 2005.”

4.

Käesoleva määruse I lisa loetelu lisatakse IIa lisana.

5.

III lisa on muudetud kooskõlas käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 175, 4.8.1971, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2320/2003 (ELT L 345, 31.12.2003, lk 18).

(2)  EÜT L 117, 29.4.1978, lk 43. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1021/95 (EÜT L 103, 6.5.1995, lk 20).


I LISA

“LISA IIa

ARTIKLIS 5A OSUTATUD MÄRKED

[hispaania keeles] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[tšehhi keeles] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[taani keeles] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[saksa keeles] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[eesti keeles] Sertifitseeritud produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[kreeka keeles] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[inglise keeles] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[prantsuse keeles] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[itaalia keeles] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[läti keeles] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[leedu keeles] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[ungari keeles] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[malta keeles] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[hollandi keeles] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[poola keeles] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[portugali keeles] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[sloveeni keeles] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[slovaki keeles] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[soome keeles] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[rootsi keeles] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.”


II LISA

Määruse (EMÜ) nr 890/78 III lisa punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

Sertifitseerimist teostavad liikmesriigid

BE

Belgia

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

EL

Kreeka

ES

Hispaania

FR

Prantsusmaa

IE

Iirimaa

IT

Itaalia

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

HU

Ungari

MT

Malta

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

PT

Portugal

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik”.


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2126/2004,

14. detsember 2004,

millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

Hvõttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001, (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõike 1 kohaselt võib selles artiklis loetletud toodetele ühendusest eksportimisel määrata eksporditoetust määral, mis on vajalik nende toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud kokkulepetest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks hoolitseda selle eest, et ei häiritaks varasema eksporditoetuste korra tulemusel kujunenud kaubavoogude kulgu. Seetõttu ning seoses puu- ja juurviljaekspordi hooajalise iseloomuga tuleks komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87, (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud toodete nomenklatuuri alusel kindlaks määrata igale tootele ettenähtud kogused. Need kogused tuleb jaotada iga asjaomase toote säilivust arvestades.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetuste kehtestamisel tuleb ühelt poolt arvesse võtta hetkeolukorda ning turusuundumusi puu- ja köögivilja hindade ja nende kättesaadavuse osas ühenduse turul ning teiselt poolt puu- ja köögivilja hindu rahvusvahelises kaubanduses. Arvesse tuleb võtta ka turustamis- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 võetakse ühenduse turul hindade määramisel aluseks hinnad, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Rahvusvahelise kaubanduse olukord ja eritingimused teatavatel turgudel võivad mõnede toodete puhul nõuda eri toetusmäärade kehtestamist vastavalt toote sihtkohale.

(7)

Kooritud mandlite, koorimata sarapuupähklite ning koorimata kreeka pähklite ekspordikogused võivad praegu olla majanduslikult olulised.

(8)

Kuna pähkleid on suhteliselt lihtne ladustada, võib eksporditoetusi määrata pikemaks ajaks.

(9)

Pidades silmas olemasolevate ressursside kõige tõhusamat kasutamist ja ühenduse ekspordi struktuuri, on asjakohane pähklite eksporditoetused kindlaks määrata vastavalt süsteemile A1.

(10)

Käesoleva määruses sätestatud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Pähklite eksporditoetuse määrad, litsentsitaotluste esitamise tähtajad ning ettenähtud kogused määratakse kindlaks käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000, (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud koguste arvestamisel.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5 lõike 6 kohaldamist, on süsteemi A1 litsentside kehtivusaeg kolm kuud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. jaanuaril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 498/2004 (EÜT L 80, 18.3.2004, lk 20).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2180/2003 (EÜT L 335, 22.12.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).


LISA

komisjoni 14. detsember 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse pähklite eksporditoetused (süsteem A1)

Litsentsitaotlusi võetakse vastu 8. jaanuar 2005 kuni 23. juuni 2005.

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Toetuse määr

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2127/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse A 1 ja B süsteemide raames puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001 (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 1 on sätestatud, et määral, mis on vajalik majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib ühenduse poolt eksporditavate toodete eest anda eksporditoetusi, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks tagada, et ei häirita eksporditoetuste korra raames varem eksisteerinud kaubavoogusid. Seepärast ning puu- ja köögivilja ekspordi hooajalise iseloomu tõttu tuleks kehtestada iga toote puhul kavandatavad kogused, võttes arvesse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri eksporditoetuste jaoks. Need kogused tuleb jaotada, võttes arvesse asjaomaste toodete riknemisohtu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetused tuleb kehtestada, võttes arvesse hetkeolukorda ja arengusuundi seoses puu- ja köögivilja hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ühelt poolt ning puu- ja köögivilja hindadega rahvusvahelises kaubanduses teiselt poolt. Arvesse tuleb võtta ka turustus- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 tuleb ühenduse turu hinnad määrata kindlaks, võttes arvesse hindu, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Olukord rahvusvahelises kaubanduses või teatavate turgude erinõudmised võivad nõuda toetuse muutmist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Ekstraklassi, I ja II klassi ühiste kvaliteedistandarditega tomateid, apelsine, sidruneid ja õunu võib praegu eksportida majanduslikult olulistes kogustes.

(8)

Olemasolevate vahendite võimalikult tõhusaks kasutamiseks ning ühenduse ekspordi struktuuri silmas pidades tuleks eksporditoetused kehtestada süsteemide A1 ja B raames.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   A1 süsteemi puhul on toetusemäärad, toetuse taotlemise tähtaeg ja asjaomaste toodete kavandatavad kogused kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Süsteemi B puhul on soovituslikud toetusemäärad, litsentsi taotlemise tähtaeg ja asjaomaste toodete kavandatavad kogused kehtestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud toetuse saamise tingimustele vastavate koguste puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. jaanuar 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1176/2002 (EÜT L 170, 29.6.2002, lk 69).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2180/2003 (ELT L 335, 22.12.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 25).


LISA

komisjoni 14. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Süsteem A1

Toetuse taotlemise tähtaeg: 8.1.2005–8.3.2005

Süsteem B

Litsentsitaotluste esitamise tähtaeg: 15.1.2005–15.3.2005

Toetuse määr

(EUR/netokaalu)

Kavandatav kogus

(t)

Soovituslik toetuse määr

(EUR/netokaalu)

Kavandatav kogus

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas.

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F03

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits;

F04

:

Hongkong, Singapur, Malaisia, Sri Lanka, Indoneesia, Tai, Taiwan, Paapua Uus-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Jaapan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mehhiko, Costa Rica;

F08

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria;

F09

:

järgmised sihtkohad:

Norra, Island, Gröönimaa, Fääri saared, Rumeenia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Serbia ja Montenegro, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Venemaa, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ra's al Khaymah ja Fujayrah), Kuveit, Jeemen, Süüria, Iraan, Jordaania, Boliivia, Brasiilia, Venezuela, Peruu, Panama, Ecuador ja Colombia;

Aafrika riigid ja territooriumid, välja arvatud Lõuna-Aafrika Vabariik;

komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklis 36 määratletud sihtkohad.


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2128/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 8 lõikega 1 nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse lisas loetletud kaupadena. Komisjoni 13. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1520/2000, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (2) määratakse kindlaks tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 4 lõike 1 kohaselt tuleks toetusemäär 100 kg kõnealuste põhisaaduste kohta kehtestada ajavahemikuks, mis võrdub ajavahemikuga, mis on ette nähtud toetuste määramiseks samade toodete eksportimiseks töötlemata kujul.

(3)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artiklis 11 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(4)

Vastavalt nõukogu 24. septembri 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1676/2004, millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed teatavate Bulgaariast pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimiseks ja teatavate töödeldud põllumajandustoodete eksportimiseks Bulgaariasse, (3) ei vasta Bulgaariasse eksporditud asutamislepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadused alates 1. oktoobrist 2004 eksporditoetuste saamise tingimustele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1520/2000 A lisas ja määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 1 lõikes 1 loetletud ning määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Erandina artikli 1 sätetest ja alates 1. oktoobrist 2004 ei kohaldata lisas sätestatud määrasid asutamislepingu I lisaga hõlmamata toodete suhtes, kui nimetatud tooted eksporditakse Bulgaariasse.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 15. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 14).

(3)  ELT L 301, 28.9.2004, lk 1.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes alates 15. detsembri 2004 kohaldatavad toetusemäärad

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Sihtkoht (1)

Toetusemäär

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

 

 

– kodulindude munad:

 

 

0407 00 30

– – muud:

 

 

a)

CN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

Muu kauba eksportimisel

01

3,00

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):

 

 

– rebud:

 

 

0408 11

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 11 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

40,00

0408 19

– – muud:

 

 

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

 

magustamata

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – külmutatud:

 

 

magustamata

01

20,00

– muud:

 

 

0408 91

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 91 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

75,00

0408 99

– – muud:

 

 

ex 0408 99 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

19,00


(1)  Sihtkohad on järgmised:

01

kolmandad riigid,

02

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Türgi, Hongkongi erihalduspiirkond ja Venemaa,

03

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan ja Filipiinid,

04

Kõik sihtkohad välja arvatud Šveits ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2129/2004,

14. detsember 2004,

millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975 aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 4

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini turu ühise korralduse kohta, (3) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95, (4) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektorites ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi. Seepärast tuleks tüüpilised hinnad avaldada.

(3)

Turuolukorda arvesse võttes tuleks seda muudatust kohaldada võimalikult kiiresti.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(3)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(4)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2004 (ELT L 319, 20.10.2004, lk 7).


LISA

komisjoni 14. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

“I LISA

CN-kood

Tootekirjeldus

Tüüpiline hind

(EUR/100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(EUR/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 90

nn 65 % kanarümbad, külmutatud

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Kanade kondita jaotustükid, külmutatud

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

nn 80 % kalkunirümbad

116,5

13

01

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Kuumtöötlemata valmistised kanast

147,3

51

01

155,1

47

02”


(1)  Impordi päritolu:

01

Brasiilia

02

Tai

03

Argentina

04

Tšiili


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2130/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse munasektori eksporditoetused alates 15. detsembrist 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 8 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Nende eeskirjade ja kriteeriumide kohaldamisest munaturu praeguse olukorra suhtes järeldub, et tuleks määrata kindlaks selline toetus, mis võimaldaks ühendusel osaleda maailmakaubanduses ja samuti võtta arvesse nende eksporttoodete olemust ja tähtsust praegusel ajal.

(3)

Tulenevalt praegusest turu- ja konkurentsiolukorrast teatavates kolmandates riikides tuleb kindlaks määrata toetus, mis on diferentseeritud vastavalt teatavate munasektori toodete sihtkohtadele.

(4)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (2) artiklis 21 on sätestatud, et toetust ei anta, kui tooted ei ole ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval veatu ja standardse turustuskvaliteediga. Kehtivate eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks tuleb täpsustada, et toetuse saamiseks peavad määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 1 osutatud munatooted kandma tervisemärgist vastavalt nõukogu 20. juuni 1989. aasta direktiivile 89/437/EMÜ munatoodete tootmist ja turuleviimist mõjutavate hügieeni- ja tervishoiuküsimuste kohta. (3)

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on sätestatud nende toodete koodid, mille suhtes antakse eksportimise korral määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 8 osutatud toetust, ja selliste toetuste summad.

Selleks, et direktiivi 89/437/EMÜ lisa XI peatüki reguleerimisalasse kuuluvad tooted vastaksid toetuse saamise tingimustele, peavad nende puhul siiski olema täidetud ka nimetatud direktiiviga ettenähtud tervisemärgistamise nõuded.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 444/2003 (ELT L 67, 12.3.2003, lk 3).

(3)  EÜT L 212, 22.7.1989, lk 87. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.


LISA

Munasektori eksporditoetused alates 15. detsembri 2004

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0407 00 11 9000

E16

eurot/100 tükki

1,70

0407 00 19 9000

E16

eurot/100 tükki

0,80

0407 00 30 9000

E09

eurot/100 kg

6,00

E10

eurot/100 kg

25,00

E17

eurot/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

eurot/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

eurot/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

eurot/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

eurot/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

eurot/100 kg

19,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (EÜT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

E09

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Hongkongi erihalduspiirkond, Venemaa, Türgi.

E10

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan, Filipiinid.

E16

Kõik sihtkohad, v.a Ameerika Ühendriigid ja Bulgaaria.

E17

Kõik sihtkohad, v.a Šveits, Bulgaaria ja rühmad E09, E10.

E18

Kõik sihtkohad, v.a Šveits ja Bulgaaria.


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2131/2004,

14. detsember 2004,

millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 15. detsembrist 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 8 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Nende eeskirjade ja kriteeriumide kohaldamisest kodulinnulihaturu praeguse olukorra suhtes järeldub, et tuleks määrata kindlaks selline toetus, mis võimaldaks ühendusel osaleda maailmakaubanduses ja samuti võtta arvesse nende toodete ekspordi iseärasusi ja tähtsust praegusel ajal.

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad), (2) artiklis 21 on sätestatud, et toetust ei anta, kui tooted ei ole ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval veatu ja standardse turustuskvaliteediga. Kehtivate eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks tuleb täpsustada, et toetuse saamiseks peab määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 1 osutatud kodulinnuliha kandma tervisemärgist vastavalt nõukogu 15. veebruari 1971. aasta direktiivile 71/118/EMÜ värske kodulinnulihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta. (3)

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on sätestatud nende toodete koodid, mille eksportimise jaoks antakse määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 8 osutatud toetust, ja selliste toetuste summad.

Selleks, et direktiivi 71/118/EMÜ lisa XII peatüki reguleerimisalasse kuuluvad tooted vastaksid toetuse saamise tingimustele, peavad nende puhul siiski olema täidetud ka nimetatud direktiiviga ettenähtud tervisemärgistamise nõuded.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).

(3)  EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


LISA

Kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 15. detsembrist 2004

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 tükki

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 tükki

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 tükki

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 tükki

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 tükki

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 tükki

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

V01

Angola, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Iraak, Iraan.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/26


NÕUKOGU OTSUS,

25. oktoober 2004,

mis käsitleb Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist

(2004/849/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti artiklit 24 ja artiklit 38,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni abiga on eesistuja lõpetanud talle 17. juuni 2002. aastal antud volituse alusel peetud läbirääkimised Šveitsi ametivõimudega Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

(2)

25. juunil 2004. aastal parafeeritud lepingule tuleks alla kirjutada tingimusel, et see hilisemal kuupäeval sõlmitakse.

(3)

Leping näeb ette selle teatud sätete ajutise kohaldamise. Neid sätteid tuleks hakata ajutiselt kohaldama lepingu jõustumisest.

(4)

Euroopa Liidu lepingu VI jaotises ette nähtud Schengeni acquis’ edasiarendamise osas on asjakohane kohaldada lepingu allakirjutamisel Šveitsi suhtes nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (1) teatud sätteid mutatis mutandis.

(5)

Käesolev otsus ei mõjuta Ühendkuningriigi seisukohta, mis on toodud ära Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokollis Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise kohta ja nõukogu 29. mai 2000. aasta otsuses 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta võtta osa mõnedest Schengeni acquis’ sätetest. (2).

(6)

Käesolev otsus ei mõjuta Iirimaa seisukohta, mis on toodud ära Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokollis Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise kohta ja nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuses 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes, (3),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu nimel kiidetakse heaks Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning lõppaktile, Euroopa Komisjoni tema täidesaatva võimu teostamisel abistavaid komiteesid käsitlevale kirjavahetusele ja segakomiteede ühiseid koosolekuid käsitlevale ühisdeklaratsioonile lisatud dokumentidele allakirjutamine, tingimusel et see leping sõlmitakse.

Lepingu ja sellele lisatud dokumentide tekstid on lisatud käesolevale otsusele. (4)

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik, kes on volitatud lepingule ja sellele lisatud dokumentidele Euroopa Liidu nimel alla kirjutama, tingimusel et leping sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse lepingu A ja B lisas loetletud sätetega hõlmatud valdkondades ja nende valdkondade edasiarendamiseks, kui nende sätete õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu leping või kui selline õiguslik alus tuleneb otsusest 1999/436/EÜ. (5)

Artikkel 4

1.   Otsuse 1999/437/EÜ artiklite 1 ja 4 sätteid kohaldatakse samal moel Šveitsi ühinemisele Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mida reguleerib Euroopa Liidu lepingu VI jaotis.

2.   Enne kui nõukogu liikmeid esindavad delegatsioonid osalevad lepinguga loodud segakomitee otsuses vastavalt lepingu artikli 7 lõigetele 4 ja 5 ja artiklile 10, kohtuvad nad nõukogus, et teha kindlaks, kas saab vastu võtta ühise seisukoha.

Artikkel 5

Vastavalt lepingu artikli 14 lõikele 2 kohaldatakse artikleid 1, 3, 4, 5 ja 6 ning artikli 7 lõike 2 punkti a esimest lauset ajutiselt kuni lepingu jõustumiseni.

Luxembourg, 25. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

R. VERDONK


(1)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(2)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(3)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(4)  Nõukogu dokument 13054/04 on kättesaadav aadressil: http://register.consilium.eu.int

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 17.


Komisjon

15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/28


KOMISJONI OTSUS,

3. detsember 2004,

millega muudetakse otsuse 2002/308/EÜ (millega kehtestatakse kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septitseemia (VHS) ja/või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndite ja kalakasvanduste loetelud) I ja II lisa

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4553 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/850/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimise suhtes, (1) eriti selle artikleid 5 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2002/308/EÜ (2) kehtestatakse teatavate kalahaiguste suhtes nende heakskiidetud vööndite ja heakskiidetud kalakasvanduste loetelu, mis asuvad heakskiitmata vööndites.

(2)

Austria, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania on esitanud põhjendused heakskiitmata vööndis asuva heakskiidetud kalakasvatuse staatuse saamiseks VHSi ja IHNi suhtes teatavatele kalakasvatustele, mis asuvad nende territooriumil. Esitatud dokumentidest ilmneb, et need kasvandused vastavad direktiivi 91/67/EMÜ artikli 6 nõuetele. Seepärast tuleks neile anda heakskiitmata vööndis asuva heakskiidetud kasvanduse staatus ja lisada need heakskiidetud kasvanduste loetellu.

(3)

Itaalia on teatanud VHSi positiivsest leiust mandrivööndi osas, mida varem peeti haigusvabaks. Seega ei vasta see vöönd enam direktiivi 91/67/EMÜ artikli 5 nõuetele. Kõnealune mandrivööndi heakskiidetud staatus VHSi suhtes tuleks seega tühistada.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2002/308/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2002/308/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

2.

II lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 106, 23.4.2002, lk 28. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/373/EÜ (ELT L 118, 23.4.2004, lk 49).


I LISA

“I LISA

Kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septiseemia (VHS) või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud vööndid

1.A   VHSi suhtes heakskiidetud Taani vööndid (1)

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   IHNi suhtes heakskiidetud Taani vööndid

Taani (2)

2.   VHSi ja IHNi suhtes heakskiidetud Saksamaa vööndid

2.1   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal alates lähtest kuni Falkensteini talu veeväljalaskmeni,

Eyach ja selle lisajõed lähteist esimese allavoolu asuva ülevoolupaisuni Haigerlochi linna lähedal,

Andelsbach ja selle lisajõed lähteist turbiinini Krauchenwiesi linna lähedal,

Lauchert ja selle lisajõed lähteist turbiinitõkkeni Sigmaringendorfi linna lähedal,

Grosse Lauter ja selle lisajõed lähteist joatõkkeni Lauterachi lähedal,

Wolfegger Aach ja selle lisajõed lähteist joatõkkeni Baienfurthi lähedal,

Enzi valgla, mille moodustavad Grosse Enz, Kleine Enz ja Eyach nende lähteist läbimatu paisuni Neuenbürgi keskel.

3.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Hispaania vööndid

3.1   ASTUURIA AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Kõik Astuuria valglad.

Rannikuvööndid

Kogu Astuuria rannik.

3.2   GALICIA AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Galicia valglad:

kaasa arvatud Eo jõe valgla, Sili jõe valgla alates Léoni provintsis asuvast lähtest, Miño jõe valgla lähtest Frieira paisuni ja Limia jõe valgla lähtest Das Conchase paisuni,

välja arvatud Tamega jõe valgla.

Rannikuvööndid

Galicia rannik Eo jõe suudmest (Isla Pancha) kuni Punta Picoseni (Miño jõe suue).

3.3   ARAGÓNI AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Ebro jõe valgla jõe lähtest Mequinenza tammini Aragóni piirkonnas,

Isuela jõgi lähtest Arguisi paisuni,

Flúmeni jõgi lähtest Santa María de Belsue paisuni,

Guatizalema jõgi lähtest Vadiello paisuni,

Cinca jõgi lähtest Grado paisuni,

Esera jõgi lähtest Barasona paisuni,

Noguera-Ribagorzana jõgi lähtest Santa Ana paisuni,

Matarraña jõgi lähtest Aguas de Pena paisuni,

Pena jõgi lähtest Pena paisuni,

Guadalaviar-Turia jõgi lähtest Valencia provintsis asuva Generalísimo paisuni,

Mijaresi jõgi lähtest Castellóni provintsis asuva Arenósi paisuni.

Teised Aragóni autonoomse piirkonna vooluveekogud loetakse puhvervööndiks.

3.4   NAVARRA AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Ebro jõe valgla jõe lähtest Mequinenza tammini Aragóni piirkonnas,

Bidasoa jõgi lähtest suudmeni,

Leizaráni jõgi lähtest Leizaráni (Muga) paisuni.

Teised Navarra autonoomse piirkonna vooluveekogud loetakse puhvervööndiks.

3.5   CASTILLA-LEÓNi AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Ebro jõe valgla jõe lähtest Mequinenza tammini Aragóni piirkonnas,

Duero jõgi lähtest Aldeávila paisuni,

Sili jõgi,

Tiétari jõgi lähtest Rosarito paisuni,

Alberche jõgi lähtest Burguillo paisuni.

Teised Castilla-Leóni autonoomse piirkonna vooluveekogud loetakse puhvervööndiks.

3.6   KANTAABRIA AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Ebro jõe valgla jõe lähtest Mequinenza tammini Aragóni piirkonnas,

järgmiste jõgede valglad lähtest mereni:

Deva,

Nansa,

Saja-Besaya,

Pas-Pisueña,

Asón,

Agüera.

Gandarillase, Escudo ja Miera y Campiazo jõgede valglad loetakse puhvervöönditeks.

Rannikuvööndid

Kogu Kantaabria rannik Deva jõe suudmest Ontóni abajani.

3.7   LA RIOJA AUTONOOMNE PIIRKOND

Mandrivööndid

Ebro jõe valgla jõe lähtest Mequinenza tammini Aragóni piirkonnas.

4.A   IHNi JA VHSi suhtes heakskiidetud Prantsusmaa vööndid

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Valglad

Charente’i jõgikond,

Seudre’i jõgikond,

Rannikujõed Gironde’i lehtersuudmes Charente-Maritime’i departemangus,

Nive’i ja Nivelles’i valglad (Pyrénées Atlantiques),

Forges’i jõgikond (Landes),

Dronne’i (Dordogne) valgla lähtest Eglisottes’i tammini Monfourat’s,

Beauronne’i (Dordogne) valgla lähtest Faye’ tammini,

Valouse’i (Dordogne) valgla lähtest Etang des Roches Noires’i tammini,

Paillasse’i (Gironde) valgla lähtest Grand Forge’i tammini,

Cironi (Lot et Garonne, Gironde) valgla lähtest Moulin de Castaingi tammini,

Petite Leyre’i (Landes) valgla lähtest Pont de l'Espine’i tammini Argelouse’is,

Pave’i (Landes) valgla lähtest Pave’i tammini,

Escource’i (Landes) valgla lähtest Moulin de Barbe’i tammini,

Geloux’ (Landes) valgla lähtest D38 tammini Saint Martin d'Oney’s,

Estrigoni (Landes) valgla lähtest Campet et Lamolère’i tammini,

Estramponi (Landes) valgla lähtest Ancienne Minoterie’ tammini Roquefort’is,

Gélise’i (Landes, Lot et Garonne) valgla lähtest tammini Gélise’i ja Osse’i ühinemiskohast allavoolu,

Magescqi (Landes) valgla lähtest suudmeni,

Luys’ (Pyrénées Atlantiques) valgla lähtest Moulin d'Oro tammini,

Neezi (Pyrénées Atlantiques) valgla lähtest Jurançoni tammini,

Beezi (Pyrénées Atlantiques) valgla lähtest Nay tammini,

Gave de Cauterets’ (Hautes Pyrénées) valgla lähtest Soulomi elektrijaama Galypso tammini.

Rannikualad

Atlandi ookeani rannik Vendée’ departemangu põhjapiiri ja Charente-Maritime’i departemangu lõunapiiri vahel.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Mandrivööndid

Kõik Bretagne’i piirkonnas asuvad valglad, välja arvatud järgmised:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

Elorn’i valgla alamjooksu osa,

Sèvre Niortaise’i jõgikond,

Lay’ jõgikond,

järgmised Vienne’i jõgikonna valglad:

Vienne’i jõe valgla lähteist Vienne’i departemangus asuva Châtellerault’ tammini,

Gartempe’i jõe valgla lähteist Vienne’i departemangus asuva Saint-Pierre de Maillé võrguga tammini,

Creuse’i jõe valgla lähteist Indre’i departemangus asuva Bénavent’i tammini,

Suini jõe valgla lähteist Indre’i departemangus asuva Douadici tammini,

Claise’i jõe valgla lähteist Indre-Loire’i departemangus asuva Bossay-sur-Claise’i tammini,

Velleches’i oja ja Trois Moulins’i oja valgla lähteist Vienne’i departemangus asuvate Trois Moulins’i tammideni,

Atlandi rannikujõgede jõgikonnad Vendée departemangus.

Rannikualad

Kogu Bretagne’i rannik, v.a järgmised osad:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

Trévignoni neeme ja Laïta jõe suudme vaheline rannikuala,

rannikuala Tohoni jõe suudmest kuni departemangu piirini.

4.A.3   SEINE-NORMANDIA

Mandrivööndid

Sélune’i jõgikond.

4.A.4   AKVITAANIA PIIRKOND

Valglad

Vignaci jõe valgla lähtest Forge’i paisuni,

Gouaneyre’i jõe valgla lähtest Maillières’i tammini,

Susselgue’i jõe valgla lähtest Susselgue’i paisuni,

Luzou’ jõe valgla lähtest Laluque’i kalakasvanduse paisuni,

Gouadas’ jõe valgla lähtest paisuni “l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul” lähedal,

Bayse’i jõe valgla lähteist paisuni “Moulin de Lartia et de Manobre” lähedal.

4.A.5   MIDI-PYRÉNÉES

Valglad

Cernoni jõe valgla lähtest Saint George de Luzençoni paisuni,

Dourdou’ jõe valgla Dourdou’ ja Grauzoni jõgede lähteist kuni Vabres-l’Abbaye’ läbimatu paisuni.

4.A.6   AIN

Dombes’i tiikide mandrivöönd.

4.B   VHSi suhtes heakskiidetud Prantsusmaa vööndid

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Mandrivööndid

Loire’i jõgikonna osa, mis hõlmab Huisne’i valgla ülemjooksu vooluveekogude lähtest Ferté-Bernard’i tammideni.

4.C   IHNi suhtes heakskiidetud Prantsusmaa vööndid

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Mandrivööndid

Järgmised Vienne’i jõgikonna valglad:

Anglini valgla lähteist järgmiste tammideni:

Châtellerault’ elektrijaam Vienne’i jõel Vienne’i departemangus,

Saint-Pierre de Maillé tamm Gartempe’i jõel Vienne’i departemangus,

Bénavent’i tamm Creuse’i jõel Indre’i departemangus,

Douadici tamm Suini jõel Indre’i departemangus,

Bossay-sur-Claise’i tamm Claise’i jõel Indre-Loire’i departemangus.

5.A   VHSi suhtes heakskiidetud Iirimaa vööndid

Iirimaa, (4) välja arvatud Cape Cleari saar.

5.B   IHNi suhtes heakskiidetud Iirimaa vööndid

Iirimaa. (4)

6.A   VHSi ja IHNi suhtes heakskiidetud Itaalia vööndid

6.A.1   TRENTINO-ALTO ADIGE MAAKOND, TRENTO AUTONOOMNE PROVINTS

Mandrivööndid

Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Avisio jõe valgla lähtest Serra San Giorgio kunstliku paisuni Giovo kommuunis,

Val delle Sorne: Sorna jõe valgla lähtest kuni Chizzolas (Ala) enne Adige jõe ühinemiskohta asuva kunstliku paisuni, mille moodustab hüdroelektrijaam,

Torrente Adanà: Adanà jõe valgla lähtest Armani Cornelio-Lardaro kasvandusest allavoolu asetsevate kunstlike paisudeni,

Rio Manes: Rio Manesi valgla La Zinquantinas asuvast Troticoltura Giovanelli kasvandusest 200 meetrit allavoolu asuva joani,

Val di Ledro: Massangla ja Ponale jõgede valglad nende lähteist Centrale hüdroelektrijaamani Molina di Ledro kommuunis,

Valsugana: Brenta jõe valgla lähteist Marzotto tammini Mantincellis Grigno kommuunis,

Val del Fersina: Fersina jõe valgla lähteist Ponte Alto joani.

6.A.2   LOMBARDIA MAAKOND, BRESCIA PROVINTS

Mandrivööndid

Ogliolo: Ogliolo oja valgla lähtest Adamello kalakasvandusest allavoolu Ogliolo oja ja Ogliolo jõe ühinemiskohas asuva joani,

Fiume Caffaro: valgla Caffaro oja lähtest kunstliku paisuni, mis asub 1 km kasvandusest allavoolu.

6.A.3   UMBRIA MAAKOND

6.A.4   VENETO MAAKOND

Mandrivööndid

Belluno: Belluno provintsis asuv valgla Ardo oja lähtest Centro Sperimentale di Acquacoltura kasvandusest (Valli di Bolzano Bellunese, Belluno) allavoolu enne Ardo oja ja Piave jõe ühinemiskohta asuva paisuni.

6.A.5   TOSCANA MAAKOND

Mandrivööndid

Valle del fiume Serchio: Serchio jõe valgla lähteist Piaggione paisuni.

6.A.6   UMBRIA MAAKOND

Mandrivööndid

Fosso di Terrìa: Terrìa jõe valgla lähteist paisuni allpool Ditta Mountain Fish kasvandust, kus Terrìa jõgi ühineb Nera jõega.

6.B   VHSi suhtes heakskiidetud Itaalia vööndid

6.B.1   TRENTINO-ALTO ADIGE MAAKOND, TRENTO AUTONOOMNE PROVINTS

Mandrivööndid

Valle dei Laghi: San Massenza, Toblino ja Cavedine järvede valgla Cavedine järve lõunaosas Torbole kommuunis asuva hüdroelektrijaama ees oleva paisuni.

6.C   IHNi suhtes heakskiidetud Itaalia vööndid

6.C.1   UMBRIA MAAKOND, PERUGIA PROVINTS

Lago Trasimeno: Trasimeno järv.

6.C.2   TRENTINO-ALTO ADIGE MAAKOND, TRENTO AUTONOOMNE PROVINTS

Val Rendena: Valgla Sarca jõe lähtest kuni Oltresarca tammini Villa Rendena kommuunis.

7.A   VHSi suhtes heakskiidetud Rootsi vööndid

Rootsi: (5)

välja arvatud Björkö saare kalakasvandust ümbritsev 20-kilomeetrise läbimõõduga poolringikujuline ala läänerannikul ning Göta ja Säve jõgede suudmed ja valglad esimeste rändetõketeni Trollhättanis ja Aspeni järve sissevoolukohas.

7.B   IHNi suhtes heakskiidetud Rootsi vööndid

Rootsi. (5)

8.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Ühendkuningriigi, Kanalisaarte ja Mani saare vööndid

Suurbritannia, (5)

Põhja-Iirimaa, (5)

Guernsey, (5)

Mani saar. (5)


(1)  Vastavad valglad ja rannikualad.

(2)  Kaasa arvatud kõik tema territooriumil olevad mandri- ja rannikualad.

(3)  Valglate osad.

(4)  Kaasa arvatud kõik tema territooriumil olevad mandri- ja rannikualad.

(5)  Kaasa arvatud kõik tema territooriumil olevad mandri- ja rannikualad.


II LISA

“II LISA

Kalahaiguste viirusliku hemorraagilise septiseemia (VHS) või nakkusliku vereloomenekroosi (IHN) suhtes heakskiidetud kalakasvandused

1.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Belgia kalakasvandused

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Taani kalakasvandused

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdært

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Saksamaa kalakasvandused

3.A.1.   ALAM-SAKSIMAA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(ainult haudejaam)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TÜÜRING

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   NORDRHEIN-WESTFALEN

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAIERI

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SAKSIMAA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   IHNi suhtes heakskiidetud Saksamaa kalakasvandused

3.B.1.   TÜÜRING

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Hispaania kalakasvandused

4.1.   ARAGONI AUTONOOMNE PIIRKOND

1.

Truchas del Prado

Alcala de Ebro, Zaragoza provints (Aragón).

4.2.   ANDALUUSIA AUTONOOMNE PIIRKOND

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Prantsusmaa kalakasvandused

5.A.1   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d'Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AKVITAANIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3F F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   ÜLEM-NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 LE TORPT

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne-sur-Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 FEINS

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   REIN-MAAS

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHÔNE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIA

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGEUDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRÉNÉES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   VHSi suhtes heakskiidetud Prantsusmaa kalakasvandused

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Itaalia kalakasvandused

6.A.1.   FRIULI-VENEZIA GIULIA MAAKOND

Stella jõe vesikond

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

No I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Tagliamento jõe vesikond

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   TRENTO AUTONOOMNE PROVINTS

Noce jõe vesikond

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n 11

Monoclassico (TN)

No 121TN010

Brenta jõe vesikond

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Adige jõe vesikond

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Sacra jõe vesikond

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   UMBRIA MAAKOND

Nera jõe org

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   VENETO MAAKOND

Astico jõe vesikond

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Lietta jõe vesikond

2.

Azienda Agricola Lietta srl.,

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

No 052TV074

Bacchiglione jõe vesikond

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) No 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) No 013VI831

Brenta jõe vesikond

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Tione jõgi Fattolés

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Tartaro/Tioneri jõe vesikond

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Celarda jõgi

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Molini jõgi

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   VALLE D’AOSTA MAAKOND

Dora Baltea jõe vesikond

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   LOMBARDIA MAAKOND

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo.S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   TOSCANA MAAKOND

Maresca jõe vesikond

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   LIGURIA MAAKOND

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   PIEMONTE MAAKOND

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   VHSi JA IHNi suhtes heakskiidetud Austria kalakasvandused

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/48


KOMISJONI OTSUS,

14. detsember 2004,

millega muudetakse kolmandat korda otsust 2004/122/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses klassikalise lindude katkuga mitmetes Aasia riikides

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4775 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/851/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2004/122/EÜ (3) võttis komisjon vastu kaitsemeetmed seoses klassikalise lindude katkuga mitmetes Aasia riikides, eelkõige Kambodžas, Indoneesias, Jaapanis, Laoses, Pakistanis, Hiina Rahvavabariigis (kaasa arvatud Hongkongi territoorium), Lõuna-Koreas, Tais ja Vietnamis.

(2)

19. augustil 2004 teatas Malaisia klassikalise lindude katku puhangust ning seepärast võttis komisjon vastu otsuse 2004/606/EÜ, millega muudetakse teist korda otsust 2004/122/EÜ, et kohaldada kaitsemeetmeid ka Malaisia suhtes.

(3)

Haiguse esinemise tõttu enamikus kõnealuse piirkonna riikides, eriti arvestades jätkuvaid klassikalise lindude katku puhanguid Malaisias, Tais, Vietnamis, Hiina Rahvavabariigis ja Indoneesias, on vaja jätkata kehtivate kaitsemeetmete kohaldamist.

(4)

Praegu ei ole mõned eespool loetletud riikidest enam haiguspuhangutest teatanud; seepärast tuleks nende staatus seoses klassikalise lindude katkuga enne detsembrit 2004 läbi vaadata.

(5)

Malaisia poolsaare lääneosa on loetletud komisjoni otsuses 94/85/EÜ (4) ning seepärast on vaja piirata toidumunade, töötlemata jahitrofeede, toore lemmikloomatoidu ja kodulindude mis tahes osi sisaldava töötlemata söödatooraine importi Malaisia kõnealusest piirkonnast.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2004/122/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklis 3 lisatakse sõnade “Lõuna-Korea” järele sõna “Malaisia”.

2.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev “15. detsember 2004” kuupäevaga “31. märts 2005”.

Artikkel 2

Liikmesriigid muudavad impordi suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need käesoleva otsusega vastavusse, ning avalikustavad võetud meetmed kohe. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(3)  ELT L 36, 7.2.2004, lk 59. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/606/EÜ (ELT L 273, 21.8.2004, lk 21).

(4)  EÜT L 44, 17.2.1994, lk 31. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/118/EÜ (ELT L 36, 7.2.2004, lk 34).


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

15.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/50


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2004/852/ÜVJP,

13. detsember 2004,

Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. novembril 2004 vastu resolutsiooni 1572 (2004), edaspidi “resolutsioon 1572 (2004)” millega keelatakse relvade ja mis tahes nendega seotud materjalide, eriti sõjalennukite ja sõjalise varustuse Côte d'Ivoire'i otsene või kaudne tarnimine, müük või üleandmine liikmesriikide territooriumilt või nende kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte, samuti keelatakse Côte d'Ivoire'ile sõjalise tegevusega seotud mis tahes abi, nõu või koolituse andmine.

(2)

Samuti tuleks nende meetmete rakendamiseks keelustada sõjalise tegevuse rahastamine või selleks rahalise toetuse andmine.

(3)

Samuti kehtestab resolutsioon 1572 (2004) meetmed, et tõkestada liikmesriikide territooriumile sisenemine või selle läbimine nende kõnealuse resolutsiooni lõikega 14 asutatud komitee (“komitee”) kindlaks määratud isikute poolt, kes kujutavad ohtu rahule ja riigisisesele lepitusprotsessile Côte d'Ivoire'is, eriti nende poolt, kes tõkestavad Linas-Marcoussis' ja Accra III lepingute rakendamist, ning teiste isikute poolt, keda komitee loeb asjakohase teabe põhjal vastutavaks Côte d'Ivoire'is toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste eest , kes on avalikult vaenu ja vägivalda õhutanud ning kes rikuvad komitee hinnangul relvaembargo alusel kehtestatud meetmeid.

(4)

Lisaks külmutab resolutsioon 1572 (2004) rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis kuuluvad komitee poolt kindlaks määratud isikutele või on otseselt või kaudselt nende kontrolli all või mis on üksuste valduses, mis kuuluvad nende nimel või juhtimisel tegutsevatele, komitee poolt kindlaks määratud isikutele või on otseselt või kaudselt nende kontrolli all, ning näeb ette, et rahalisi vahendeid, finantsvarasid ja majandusressursse ei anta selliste isikute ja üksuste kasutusse ega nende toetuseks.

(5)

Resolutsiooni 1572 (2004) lõige 19 näeb ette, et liikmesriikide territooriumile sisenemise või selle läbimisega ning rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside külmutamisega seotud meetmed jõustuvad 15. detsembril 2004, kui Julgeolekunõukogu ei ole enne seda otsustanud, et Linas-Marcoussis' ja Accra III lepingutele allakirjutanud on täitnud kõik oma Accra III lepingust tulenevad kohustused ning on alustanud Linas-Marcoussis' lepingu täielikku rakendamist.

(6)

Nõukogu tõdes 22. novembril 2004, et EL toetab jätkuvalt Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) ja Aafrika Liidu (AU) tehtavaid algatusi, selleks et täiendavalt kaasa aidata rahu tagamisele Côte d'Ivoire'is ja vältida ebastabiilse olukorra tekkimine alampiirkonnas.

(7)

Samuti kinnitas nõukogu ELi kindlat tahet toetada Linas-Marcoussis' ja Accra lepingute rakendamist kõigi asjakohaste vahenditega.

(8)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Käesolevas ühises seisukohas tähendab mõiste “tehniline abi” igasugust tehnilist abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõuandeteenuste kaudu; tehniline abi hõlmab ka suuliselt edastatavat abi.

Artikkel 2

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Côte d'Ivoire'i müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Samuti on keelatud:

a)

otseselt või kaudselt anda, müüa, tarnida või üle anda tehnilist abi, vahendusteenuseid ja muid sõjalise tegevuse ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid ja -varustus, poolsõjaline varustus ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosad, samuti vahendid, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või asutusele Côte d'Ivoire'is või kasutamiseks Côte d'Ivoire'is;

b)

rahastada sõjalist tegevust või anda selleks rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, relvade ja nendega seotud materjalide, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks otseselt või kaudselt ühelegi isikule, üksusele või asutusele Côte d'Ivoire'is või kasutamiseks Côte d'Ivoire'is.

Artikkel 3

1.   Artiklit 2 ei kohaldata:

a)

tarnete ja tehnilise abi suhtes, mis on ette nähtud üksnes Côte d'Ivoire'i lähetatud ÜRO operatsiooni ja neid toetavate Prantsusmaa relvajõudude toetuseks või neile kasutamiseks,

b)

üksnes humanitaar- ja kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, sealhulgas ELi, ÜRO, Aafrika Liidu ja ECOWASi kriisiohjamisoperatsioonidele ette nähtud varustuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes,

sellise varustusega seotud rahastamise või rahalise abi andmise suhtes,

sellise varustusega seotud tehnilise abi ja koolituse andmise suhtes,

mille komitee on eelnevalt heaks kiitnud,

c)

kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ÜRO töötajad, ELi, ühenduse või selle liikmesriikide töötajad, massiteabevahendite esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad müüvad, tarnivad, annavad üle või ekspordivad Côte d'Ivoire'i ajutiselt üksnes isiklikuks kasutamiseks,

d)

eelnevalt komiteele teatatud müügi või tarnete suhtes, mis on ajutiselt üle antud või eksporditud Côte d'Ivoire'i selle riigi relvajõududele, mis võtab rahvusvahelise õiguse kohaseid meetmeid üksnes ja otseselt oma ja nende riikide kodanike, kellele ta annab Côte d'Ivoire'is konsulaarabi välislepingu alusel, evakueerimise võimaldamiseks,

e)

komitee poolt eelnevalt heaks kiidetud, vastavalt Linas-Marcoussis' lepingu lõike 3 punktile f üksnes kaitse- ja julgeolekujõudude ümberkorraldamise toetuseks või selle käigus kasutamiseks ettenähtud relvade ja nendega seotud materjalide ning tehnilise koolituse ja abi müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tõkestada nende territooriumile sisenemine või selle läbimine nende komitee kindlaks määratud isikute poolt, kes kujutavad ohtu rahule ja riigisisesele lepitusprotsessile Côte d'Ivoire'is, eriti nende poolt, kes tõkestavad Linas-Marcoussis' ja Accra III lepingute rakendamist, keda komitee loeb asjakohase teabe põhjal vastutavaks Côte d'Ivoire'is toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste eest, kes on avalikult vaenu ja vägivalda õhutanud ning kes rikuvad komitee hinnangul resolutsiooni 1572 (2004) punkti 7 alusel kehtestatud meetmeid.

Asjakohased isikud on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui komitee otsustab, et reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkide saavutamisele seoses rahu ja riigisisese leppimisega Côte d'Ivoire'is ning stabiilsuse tagamisega selles piirkonnas.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 5

1.   Komitee poolt kindlaks määratud isikutele kuuluvad või nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, või mida valdavad üksused, mille omanikuks on või mida kontrollivad otseselt või kaudselt teised, komitee poolt kindlaks määratud isikud, kes tegutsevad nende nimel või nende juhtimisel, külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt ühegi komitee poolt kindlaks määratud isiku ega üksuse käsutusse ega tema toetuseks.

3.   Erandeid võib teha rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside osas, mis:

a)

on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude eest tasumine, maksud, kindlustusmaksed ja tasu kommunaalkulude eest;

b)

on ette nähtud üksnes mõistlike töötasude maksmiseks ekspertidele ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast asjaomase liikmesriigi poolt komiteele teatatud kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääs neile rahalistele vahenditele, muudele finantsvaradele ja majandusressurssidele ning kui komitee ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust,

d)

on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud,

e)

on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või viimaste tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne resolutsiooni 1572 vastuvõtmise kuupäeva ja käesolevast artiklis viidatud isik ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed teavitanud.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas oleva nimekirja ja rakendab selle muudatused komitee otsuse alusel.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval, välja arvatud artiklites 4 ja 5 sätestatud meetmed, mida kohaldatakse alates 2004. aasta 15. detsembrist, kui nõukogu ei otsusta teisiti, võttes arvesse Julgeolekunõukogu määratlust resolutsiooni 1572 (2004) punktis 19 sätestatud tingimuste täitmise kohta.

Artikkel 8

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse kuni 15. detsembrini 2005. Seda tuleb pidevalt uuesti üle vaadata. Seda uuendatakse või vajaduse korral muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.

Artikkel 9

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 13. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


LISA

Artiklis 4 osutatud isikute nimekiri

(Lisa täidetakse pärast seda, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) punkti 14 alusel asutatud komitee on kindlaks määranud kõnealused isikud.)