ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 365

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
10. detsember 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2096/2004, 9. detsember 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2097/2004, 8. detsember 2004, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringapüük

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2098/2004, 8. detsember 2004, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringapüük

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2099/2004, 9. detsember 2004, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 10. detsembrist 2004

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2100/2004, 9. detsember 2004, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2101/2004, 9. detsember 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 14. osaliseks pakkumismenetluseks

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2102/2004, 9. detsember 2004, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid turu toetuseks Itaalia munasektoris

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2103/2004, 9. detsember 2004, mis käsitleb teatavate kalastusandmete edastamist läänepoolsete vete ja Läänemere kohta

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2104/2004, 9. detsember 2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 639/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2105/2004, 9. detsember 2004, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2106/2004, 9. detsember 2004, millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames

23

 

*

Komisjoni direktiiv 2004/110/EÜ, 9. detsember 2004, millega kuuendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

24

 

*

Komisjoni direktiiv 2004/111/EÜ, 9. detsember 2004, millega viiendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

25

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/844/EÜ:
Komisjoni otsus, 9. november 2004, millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4285 all)

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2096/2004,

9. detsember 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 9. detsembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2097/2004,

8. detsember 2004,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringapüük

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (1) ja eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2287/2003, millega määratakse 2004. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (2) kehtestatakse heeringa 2004. aasta kvoodid.

(2)

Selleks, et tagada kvootidega reguleeritavate kalavarude koguselisi piiranguid käsitlevate sätete täitmine, peab komisjon kindlaks määrama kuupäeva, millest alates loetakse kvoot liikmesriigi lipu all sõitvate laevade saakide põhjal ammendatuks.

(3)

Komisjonile edastatud teabe kohaselt on Prantsusmaa lipu all sõitvad või Prantsusmaal registreeritud laevad täitnud neile 2004. aastaks määratud kvoodi heeringapüügiks Põhjameres põhja pool 53° 30′ põhjalaiust. Prantsusmaa on keelustanud nende varude püügi alates 23. oktoobrist 2004. See kuupäev tuleks ka käesolevas määruses aluseks võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaa lipu all sõitvad või Prantsusmaal registreeritud laevad on täitnud Prantsusmaale 2004. aastaks määratud kvoodi heeringapüügiks Põhjameres põhja pool 53° 30′ põhjalaiust.

Prantsusmaa lipu all sõitvatel või Prantsusmaal registreeritud laevadel on keelatud heeringapüük Põhjameres põhja pool 53° 30′ põhjalaiust, samuti on pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva keelatud eespool nimetatud laevade püütud kõnealuste kalavarude pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 23. oktoobrist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(2)  ELT L 344, 31.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1928/2004 (ELT L 332, 6.11.2004, lk 5).


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2098/2004,

8. detsember 2004,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringapüük

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (1) ja eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2287/2003, millega määratakse 2004. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (2) kehtestatakse heeringa 2004. aasta kvoodid.

(2)

Selleks, et tagada kvootidega reguleeritavate kalavarude koguselisi piiranguid käsitlevate sätete täitmine, peab komisjon kindlaks määrama kuupäeva, millest alates loetakse kvoot liikmesriigi lipu all sõitvate laevade saakide põhjal ammendatuks.

(3)

Komisjonile edastatud teabe kohaselt on Prantsusmaa lipu all sõitvad või Prantsusmaal registreeritud laevad täitnud neile 2004. aastaks määratud kvoodi heeringapüügiks ICES V b, VI a N, VI b rajoonis. Prantsusmaa on keelustanud nende varude püügi alates 23. oktoobrist 2004. See kuupäev tuleks ka käesolevas määruses aluseks võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaa lipu all sõitvad või Prantsusmaal registreeritud laevad on täitnud Prantsusmaale 2004. aastaks määratud kvoodi heeringapüügiks ICES V b, VI a N, VI b rajoonis.

Prantsusmaa lipu all sõitvatel või Prantsusmaal registreeritud laevadel on keelatud heeringapüük ICES V b, VI a N, VI b rajoonis; samuti on pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva keelatud eespool nimetatud laevade püütud kõnealuste kalavarude pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 23. oktoobrist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(2)  ELT L 344, 31.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1928/2004 (ELT L 332, 6.11.2004, lk 5).


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2099/2004,

9. detsember 2004,

millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 10. detsembrist 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 24 lõiget 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)

Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.

(3)

Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).

(3)  EÜT L 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/1995 (EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12).


LISA

Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 10. detsembrist 2004

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2100/2004,

9. detsember 2004,

millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95 suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.

(4)

Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED 10. DETSEMBRI 2004

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,4226

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud nõukogu määruse 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2101/2004,

9. detsember 2004,

millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 14. osaliseks pakkumismenetluseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 19. juuli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 1327/2004 alalise pakkumismenetluse avamise kohta valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse määramiseks turustusaastaks 2004/2005 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1327/2004 artikli 9 lõikele 1 kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist arengut ühenduses ja maailmas.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1327/2004 seoses valge suhkruga avatud 14. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 45,547 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 246, 20.7.2004, lk 23. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1685/2004 (ELT L 303, 30.9.2004, lk 21).


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2102/2004,

9. detsember 2004,

milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid turu toetuseks Itaalia munasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses klassikalise lindude katku esinemisega Itaalia teatavates tootmispiirkondades ajavahemikel 1999. aasta detsembrist kuni 2000. aasta aprillini, 2000. aasta augustist oktoobrini ning 2002. aasta oktoobrist 2003. aasta septembrini kehtestasid Itaalia pädevad ametivõimud veterinaarseid ja kaubanduslikke piiranguid, eelkõige nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiivi 92/40/EMÜ alusel (millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed). (2) Selle tulemusena keelati ajutiselt haudemunade transport ja turustamine Itaalias või nendes piirkondades, mida loomataud otseselt puudutas.

(2)

Veterinaarmeetmete kohaldamisest tulenenud haudemunade vaba ringluse piirangud ähvardasid Itaalia haudemunade turu tõsist häirimist. Itaalia pädevad ametivõimud võtsid turgu toetavad meetmed, mida rakendati ainult hädavajaliku perioodi jooksul. Vastavalt kõnealustele meetmetele võis selliseid CN-koodi 0407 00 19 alla kuuluvaid haudemune, mille inkubatsioon ei olnud enam võimalik, kasutada munatoodete valmistamiseks või CN-koodi 0407 00 19 ja 0407 00 11 alla kuuluvad haudemunad hävitada.

(3)

Neil meetmetel oli haudemunade turule positiivne mõju. Seetõttu on õigustatud nende võrdsustamine erakorraliste turgu toetavate meetmetega määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 tähenduses ja toetuse määramine, mis kompenseerib osa majanduslikust kaotusest, mille põhjustas haudemunade kasutamine munatoodete valmistamiseks või nende hävitamine.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodi 0407 00 19 alla kuuluvate haudemunade kasutamine töötlemiseks ja CN-koodide 0407 00 19 ja 0407 00 11 alla kuuluvate haudemunade hävitamine, mida tehti ajavahemikel 17. detsembrist 1999 kuni 14. aprillini 2000, 14. augustist16. oktoobrini 2000 ja 11. oktoobrist 2002 kuni 30. septembrini 2003, ning mis lähtus Itaalia pädevate ametivõimude otsusest seoses riiklike veterinaarmeetmetega vastavalt direktiivi 92/40/EMÜ kohaldamisele, on käsitletav turgu toetava erakorralise meetmena määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 kohaselt.

2.   Lõikes 1 kirjeldatud meetme alusel määratakse:

0,0942 euro suurune kompensatsioon iga CN-koodi 0407 00 19 alla kuuluva töötlemiseks kasutatud haudemuna kohta, kokku maksimaalselt 770 751 ühikut,

0,1642 euro suurune kompensatsioon iga CN-koodi 0407 00 19 alla kuuluva hävitatud haudemuna kohta, kokku maksimaalselt 165 040 ühikut, ja

0,5992 euro suurune kompensatsioon iga CN-koodi 0407 00 11 alla kuuluva haudemuna kohta, kokku maksimaalselt 264 930 ühikut.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2103/2004,

9. detsember 2004,

mis käsitleb teatavate kalastusandmete edastamist läänepoolsete vete ja Läänemere kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maksimaalne aastane püügikoormus teatavates püügipiirkondades ja -kohtades on kehtestatud nõukogu 19. juuli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1415/2004 (2) vastavalt nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1954/2003 (mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 685/95 ja (EÜ) nr 2027/95) (3) artikli 11 lõikele 2.

(2)

Komisjoni 30. septembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2092/98, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse deklareerimist, (4) ei ole läänepoolsete vete puhul enam kooskõlas määrustega (EÜ) nr 1954/2003 ja 1415/2004. Seetõttu tuleb uuesti määratleda kohustused, mis on seotud läänepoolset vett käsitleva püügikoormuse deklaratsioonidega.

(3)

Praegused kohustused esitada püügikoormuse deklaratsioonid Läänemere kohta, nagu sätestatud määruses (EÜ) nr 2092/98, peaksid jääma kehtima.

(4)

Vajalike paranduste arvu ja tähtsuse tõttu ning pidades silmas järjepidevust läänepoolsete vetega seotud uute kohustuste ja Läänemerega seotud olemasolevate kohustuste vahel, tuleks määrus (EÜ) nr 2092/98 kehtetuks tunnistada.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

LÄÄNEPOOLSED VEED

Artikkel 1

Kalapüügiloaga laevade loetelu

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile 30 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist määruse (EÜ) nr 1954/2003 artiklis 7 osutatud ajakohastatud laevade loetelu, kasutades käesoleva määruse I lisas esitatud aruande vormi.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1954/2003 artikli 10 lõikele 2 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2847/1993 (5) artikli 19 punktile f teatatakse komisjonile igapäevaselt I lisas esitatud teabesse tehtud muudatustest täieliku ajakohastatud I lisa edastamisega iga määruse (EÜ) nr 1954/2003 artikli 8 lõikes 3 osutatud kalapüügiloa andmisel või äravõtmisel.

Artikkel 2

Püügikoormus

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile koondandmed eelmisel kuul artiklis 1 osutatud laevade püügikoormuse kohta enne iga kuu 15. päeva, kasutades käesoleva määruse II lisas esitatud aruande vormi.

2.   Koondandmete võrdlusajavahemik algab esimese püügikoormuse deklaratsiooni puhul 1. jaanuaril 2004.

II PEATÜKK

LÄÄNEMERI

Artikkel 3

Kalapüügiloaga laevade loetelu

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EÜ) nr 779/97 artiklis 2 osutatud laevade loendi, kasutades käesoleva määruse III lisas esitatud aruande vormi.

2.   Komisjonile teatatakse laevade loetellu tehtud muudatustest samal aruande vormil vähemalt neli tööpäeva enne laevade sisenemist püügipiirkonda.

Artikkel 4

Püügikoormus

Liikmesriigid edastavad komisjonile artikli 19i teises ja kolmandas taandes osutatud püügikoormust käsitlevad koondandmed kooskõlas käesoleva määruse IV lisaga.

III PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 5

Andmeedastus ja juurdepääs andmetele

1.   Liikmesriigid edastavad artiklites 1–4 nimetatud andmed komisjonile kalanduse andmesidesüsteemi kaudu (või muu edaspidise andmesüsteemi kaudu vastavalt komisjoni otsusele).

2.   Komisjon teeb ajakohastatud laevade loeteluga seonduvad andmed kättesaadavaks kalanduse andmesidesüsteemi kaudu (või muu edaspidise andmesüsteemi kaudu vastavalt komisjoni otsusele).

3.   Artiklis 1 osutatud laevade loetelu ja artiklis 2 osutatud püügikoormuse deklaratsioonide tarvis kohandab komisjon kalanduse andmesidesüsteemi hiljemalt 1. juuliks 2005.

Selle kuupäevani saadavad liikmesriigid artiklites 1 ja 2 nimetatud andmed komisjonile arvutustabelina postiaadressil, mille komisjon liikmesriikidele teatavaks teeb.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 2092/98 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 258, 5.8.2004, lk 1.

(3)  ELT L 289, 7.11.2003, lk 1.

(4)  EÜT L 266, 1.10.1998, lk 47.

(5)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.


I LISA

KALAPÜÜGILOAGA LAEVADE LOETELU – LÄÄNEPOOLSED VEED

Aruande vorm

Riik

Liik

CFR

Pardatähis

ICES V–VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Bioloogiliselt tundlik piirkond

(määruse 1954/2003 artikkel 6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Andmete esitusviis

Välja nimi

Märkide ülemmäär

Joondus (1)

V(asak)/P(arem)

Määratlus ja märkused

(1)

Riik

3

Liikmesriik (3täheline ISO-tähis), kus laev on registreeritud kalapüügiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2371/2002

Selleks on alati andmeid esitav riik

(2)

Liik

1

Üks sihtliik, mis on hõlmatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1954/2003, kasutades ühte järgmistest tähistest:

D

:

põhjalähedased liigid, v.a need, mis on hõlmatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2347/2002

S

:

kammkarbid

C

:

taskukrabi ja ämblikkrabi

(3)

CFR

12

(Community Fleet Register number – Euroopa Ühenduse laevastikuregistri number)

Kalalaeva kordumatu tunnusnumber

Liikmesriik (3täheline ISO-tähis), millele tunnusmärgirida (9 märki). Kui reas on vähem kui 9 märki, tuleb vasakule lisada vajalik arv nulle

(4)

Pardatähis

14

V

Määruse (EMÜ) nr 1381/87 kohaselt

(5)

Piirkond

1

Märkida, kas laeval on selle piirkonna suhtes määruse (EÜ) nr 1954/2003 artikli 8 lõike 3 kohane kalapüügiluba

Y (jah)/N (ei)


(1)  Vajalik teave andmete edastamiseks kindla pikkusega ja kindlas vormis.


II LISA

PÜÜGIKOORMUS – LÄÄNEPOOLSED VEED

Aruande vorm

Riik

Liik

Piirkond

Aasta

Kuu

Deklaratsioon (a)

Koonddeklaratsioon

Aastane eraldis (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) ja (b): 1. juulini 2005 tuleb andmed edastada ainult käesoleva määruse artiklis 5 mainitud arvutustabelis. Alates 1. juulist 2005 esitatakse need andmed kalanduse andmesidesüsteemi kaudu.


Andmete esitusviis

Välja nimi

Märkide ülemmäär

Joondus (1)

V(asak)/P(arem)

Määratlus ja märkused

(1)

Riik

3

Liikmesriik (3täheline ISO-tähis), kus laev on registreeritud kalapüügiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2371/2002

Selleks on alati andmeid esitav riik

(2)

Liik

1

Üks sihtliik, mis on hõlmatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1954/2003, kasutades ühte järgmistest tähistest:

D

:

põhjalähedased liigid, v.a need, mis on hõlmatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2347/2002

S

:

kammkarbid

C

:

taskukrabi ja ämblikkrabi

(3)

Piirkond

12

V

Üks sihtpiirkondadest, mis on hõlmatud määrusega (EÜ) nr 1954/2003, kasutades ühte järgmistest tähistest: ICES V–VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, CECAF 34.2.0 ja BSA (bioloogiliselt tundlike piirkondade jaoks, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1954/2003 artiklis 6)

(4)

Aasta

4

Aasta selle kuu jaoks (5), mille kohta on deklaratsioon koostatud

(5)

Kuu

2

Kuu, mille kohta on püügikoormuse deklaratsioon koostatud (näidatakse kahe numbriga, mis jäävad 1 ja 12 vahele)

(6)

Deklaratsioon

13

P

Püügikoormuse deklaratsioon vastavalt määruse (EÜ) nr 1415/2004 artiklile 3 ja I lisa 1. joonealusele märkusele punktis (5) märgitud kuu kohta

(7)

Koonddeklaratsioon

13

P

Määruse (EÜ) nr 1415/2004 artikli 3 ja I lisa 1. joonealuse märkuse kohane püügikoormuse koondmäär, mida punktis (4) mainitud aasta jooksul on kasutatud alates 1. jaanuarist kuni punktis (5) nimetatud kuu lõpuni

(8)

Aastane eraldis

13

P

Aastase püügikoormuse ülemmäär punktis (2) osutatud liikide ja punktis (3) osutatud piirkonna puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 1415/2004 I ja II lisale


(1)  Vajalik teave andmete edastamiseks kindla pikkusega ja kindlas vormis.


III LISA

LAEVADE LOETELU PÜÜGIPIIRKONDADE LÕIKES – LÄÄNEMERI

Edastatavate andmete määratlus ja sissekande kirjeldus

Välja nimi

Laius

Joondus

Määratlus ja märkused

Näitaja ajakohastamine

3

Deklaratsiooni tüüpi määratlev tähis (vt 1. tabel)

Andmeid esitav üksus

3

Andmeid esitav liikmesriik (3täheline ISO-tähis)

Püügipiirkond

5

V

Püügipiirkonna tähis (vt 2. tabel) mis koosneb kolmest osast:

püügivahendi liik (vt 3. tabel) – kaks märki

sihtliigi tüüp (vt 4. tabel) – üks märk

ICES-piirkonna tähis, kaks märki:

alarajoonid 22–32 = piirkond nr 5

alarajoonid 30–31 = piirkond nr 51

CFR (sisenumber)

12

V

(Community Fleet Register number – Euroopa Ühenduse laevastikuregistri number)

Kalalaeva kordumatu tunnusnumber

Liikmesriik (3täheline ISO-tähis), millele järgneb tunnusmärgirida (9 märki). Kui reas on vähem kui 9 märki, tuleb vasakule lisada vajalik arv nulle

Laeva nimi

40

V

 

Sündmuse kuupäev

8

Sündmuse toimumise kuupäev (AAAAKKPP)


1. tabel

Tähised näitaja ajakohastamiseks

Laeva lisamine loetellu

ADD

Laeva kustutamine loetelust

SUP

Ebaõige deklaratsiooni tühistamine

CAN


2. tabel

Läänemere püügipiirkondade tähised – määrus (EÜ) nr 779/97

Püügivahendid

Sihtliigid

Püügipiirkonnad

Tähis

Veetavad püünised

Põhjalähedased liigid

Alarajoonid 22–32

TGD5

Passiivpüünised ja triivvõrgud

Põhjalähedased liigid

Alarajoonid 22–32

DGD5

Kõik püügivahendid

Pelaagilised liigid (heeringas, kilu)

Alarajoonid 22–32,

AGH5

millest
alarajoonid 30–31

AGH51

Kõik püügivahendid

Lõhe, meriforell ja mageveekalad

Alarajoonid 22–32

AGS5


3. tabel

Tähised püügivahendite rühmade jaoks püügipiirkondade lõikes

Püügivahendi liik

Tähis

Veetavad püünised

TG

Passiivpüünised ja triivvõrgud

DG

Kõik püügivahendid

AG


4. tabel

Tähised sihtliikide või sihtliikide rühmade jaoks

Liik

Tähis

Põhjalähedased liigid

D

Pelaagilised liigid

P

Pelaagilised liigid (heeringas ja kilu)

H

Lõhe, meriforell ja mageveekalad

S


IV LISA

PÜÜGIKOORMUS – LÄÄNEMERI

Edastatavate andmete määratlus ja sissekande kirjeldus

Koonddeklaratsioonid püügipiirkondade lõikes

Välja nimi

Laius

Joondus

Määratlus ja märkused

Näitaja ajakohastamine

3

Deklaratsiooni tüüpi määratlev tähis (vt 1. tabel)

Deklareeriv üksus

3

Deklareeriv liikmesriik (3täheline ISO-tähis)

Püügipiirkond

5

V

Selle püügipiirkonna tähis (vt 2. tabel), kus toimus tegevus

Vaatlusaasta

4

Aasta (AAAA), mil laeva jälgiti

Esimene kuu

2

Vaatlusajavahemiku esimene kuu (KK)

Viimane kuu

2

Vaatlusajavahemiku viimane kuu (KK)

Koormus/võimsus

14

P

kW arv (täisarv), korrutatuna piirkonnas viibitud päevade arvuga (täisarv), väljendamaks püügikoormust vaatlusajavahemiku jooksul (1)

Täide

14

 


1. tabel

Tähised näitaja ajakohastamiseks

Deklaratsioon püügipiirkondade lõikes

FIS

Püügipiirkondade lõikes tehtud deklaratsiooni kustutamine

DFI


2. tabel

Läänemere püügipiirkondade tähised – nõukogu määrus (EÜ) nr 779/97

Püügivahendid

Sihtliigid

Püügipiirkonnad

Tähis

Veetavad püünised

Põhjalähedased liigid

Alarajoonid 22–32

TGD5

Passiivpüünised ja triivvõrgud

Põhjalähedased liigid

Alarajoonid 22–32

DGD5

Kõik püügivahendid

Pelaagilised liigid (heeringas, kilu)

Alarajoonid 22–32,

AGH5

millest
Alarajoonid 30–31

AGH51

Kõik püügivahendid

Lõhe, meriforell ja mageveekalad

Alarajoonid 22–32

AGS5


(1)  Arvutatakse valemi Σ(i=1,n)aiPi järgi, kus n on piirkonnas olevate laevade arv, ai on vaatlusajavahemiku vältel laeva merel oldud päevade arv ja Pi on laeva keskmine võimsus vaatlusajavahemikul.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2104/2004,

9. detsember 2004,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 639/2004 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 639/2004 ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 639/2004 on ette nähtud ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise erandid, mis kehtivad kõige rohkem 31. detsembrini 2006. Erandid on seotud nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta osutatud laevastiku koosseisu arvamise ja koosseisust väljaarvamise kavaga ning nõukogu määruses (EÜ) nr 2792/1999 (3) osutatud kalalaevastiku uuendamise ja moderniseerimisega.

(2)

Määruses (EÜ) nr 639/2004 on ette nähtud, et Prantsusmaa ja Portugali äärepoolseimate piirkondade laevastike osade eri sihttasemeteks on neljandas mitmeaastases arendusprogrammis (MAGP IV) 2002. aasta lõpul seatud eesmärgid.

(3)

Kanaari saarte eri sihttasemete eesmärkide seadmisel on vaja järgida MAGP IV raames selleks otstarbeks sätestatud korda, võttes seejuures arvesse asjaomasele laevastikule määratud püügivõimalusi. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) on andnud hinnangu Kanaari saartel registreeritud kalalaevastiku püügivõimaluste kohta oma 2004. aasta märtsi/aprilli istungjärgu aruandes. Lisaks uurisid Kanaari saartel registreeritud kalalaevastiku ning kahe- ja mitmepoolsete lepingute raames kehtivaid püügivõimalusi Hispaania ja komisjon. Komisjoni hinnangul nähtus nendest uurimistest ja aruannetest, et praegu puuduvad võimalused Kanaari saartel registreeritud kalalaevastiku laiendamiseks.

(4)

Liikmesriigid peavad võtma arvesse komisjoni 12. augusti 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1438/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad, (4) nimetatud aastaaruandes toodud äärepoolseimates piirkondades registreeritud laevastiku arengut.

(5)

Komisjon võttis oma deklaratsioonis arvesse 30. märtsil 2004 toimunud nõukogu istungjärgu tulemusi (5) seoses määruse (EÜ) nr 639/2004 üksikasjalike rakenduseeskirjadega, eriti seoses asjakohasema laevastiku liigitamisega püügiviisi alusel, teadusliku arvamusega nimetatud kalavarude olukorra kohta ning samu kalavarusid püüdvate laevastike võrdväärse kohtlemisega.

(6)

Käesolevat määrust tuleb kohaldada alates määruse (EÜ) nr 639/2004 kohaldamiskuupäevast.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eri sihttasemed

Prantsusmaa, Portugali ja Hispaania äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevade eri sihttasemed on sätestatud lisas laevastiku osade lõikes.

Kõnealused eri sihttasemed on piirvõimsused, mis on väljendatud GT-des ja kW-des, ja mida liikmesriikidel on lubatud erandina määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklist 13 aktsepteerida laevastiku koosseisu arvamisel.

Artikkel 2

Eri sihttasemete järgimine

Pärast 31. detsembrit 2002 on iga artiklis 1 nimetatud laevastiku osa sihttase, mis on kehtestatud tonnides ja kilovattides, võrdne lisas asjaomase laevastiku osale kehtestatud sihttasemega, millest on lahutatud pärast 31. detsembrit 2002 riigiabi saamise tõttu koosseisust väljaarvatud laevade maht tonnides ja võimsus kilovattides.

Artikkel 3

Eri sihttasemete konsolideerimine

2006. aasta 31. detsembri seisuga arvutab komisjon liikmesriikide lõikes kogumahud GT-des ja kW-des, mille aluseks on äärepoolseimates piirkondades registreeritud laevastike ning määruse (EÜ) nr 639/2004 artikli 2 kohaselt laevastikku koosseisu lisatud laevade, mida pole selleks kuupäevaks registreeritud, mahud.

Kõnealune summa lisatakse mandri laevastiku sihttasemetele. Alates 1. jaanuarist 2007 on selliselt saadud lõpptulemus liikmesriigi laevastike sihtaseme aluseks.

Artikkel 4

Panus aastaaruannetesse

Määruses (EÜ) nr 1438/2003 artiklis 12 ettenähtud aastaaruandes teavitavad asjaomased liikmesriigid äärepoolseimates piirkondades registreeritud laevastiku arengust.

Teave 2003. aasta kohta lisatakse 2004. aasta aastaaruandesse.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 9.

(3)  EÜT L 337, 31.12.1999, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1421/2004 (ELT L 260, 6.8.2004, lk 1).

(4)  ELT L 204, 13.8.2003, lk 21. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 916/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 81).

(5)  Nõukogu dokument nr 7520/04 ADD1, 19.3.2004.


LISA

Prantsusmaa, Portugali ja Hispaania äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike eri sihttasemed

Hispaania

Laevastiku osa

Tüübi kood

GT

kW

Kanaari saared. Pikkus < 12 m. EL veed

CA1

2 878

23 202

Kanaari saared. Pikkus > 12 m. EL veed

CA2

4 779

16 055

Kanaari saared. Pikkus > 12 m. Rahvusvahelised ja kolmandate riikide veed

CA3

51 167

90 680

Kokku

 

58 824

129 937


Prantsusmaa

Laevastiku osa

Tüübi kood

GT

kW

Réunion. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus < 12 m

4FC

1 050

14 000

Réunion. Pelaagilised. Pikkus > 12 m

4FD

9 705

24 610

Guyana. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus < 12 m

4FF

400

5 250

Guyana. Laevad krevettide püügiks.

4FG

6 526

19 726

Guyana. Pelaagilised. Avamere kalalaevad.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinique. Pelaagilised. Pikkus > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelaagilised. Pikkus > 12 m

4FM

500

1 750

Kokku

 

29 581

243 836


Portugal

Laevastiku osa

Tüübi kood

GT

kW

Madeira. Põhjalähedased. Pikkus < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelaagilised. Noot. Pikkus > 12 m

4K8

253

1 170

Assoorid. Pelaagilised. Pikkus < 12 m

4K9

2 721

20 815

Assoorid. Põhjalähedased ja pelaagilised. Pikkus > 12 m

4KA

14 246

36 846

Kokku

 

23 254

80 819


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2105/2004,

9. detsember 2004,

millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1757/2004 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artikliga 7 nähakse ette, et teatatud pakkumiste alusel võib komisjon otsustada kindlaks määrata maksimaalne eksporditoetus, arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud kriteeriume. Sel juhul sõlmitakse leping pakkujaga või pakkujatega, kelle pakkumine on maksimaalse toetusega võrdne või sellest madalam.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse maksimaalne eksporditoetus.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

3.–9. detsembrini 2004 teatatud pakkumiste alusel määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetluse raames kinnitatakse odra maksimaalseks eksporditoetuseks 17,99 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 10.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2106/2004,

9. detsember 2004,

millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse komisjoni 3. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1565/2004 Soomes ja Rootsis kaera suhtes kohaldatud spetsiaalse sekkumismeetme kohta 2004/2005. turustusaastaks, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1565/2004 kuulutati välja pakkumismenetlus eksporditoetuse määramiseks Soomes ja Rootsis toodetud kaerale, mida eksporditakse Soomest ja Rootsist kõigisse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Bulgaaria, Norra, Rumeenia ja Šveits.

(2)

Arvestades määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud tingimusi, peaks maksimaalse eksporditoetuse kindlaks määrama.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames 3.–9. detsember 2004 teatatud pakkumiste puhul kinnitatakse kaera maksimaalseks eksporditoetuseks 30,25 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. detsembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1431/2003 (ELT L 203, 12.8.2003, lk 16).

(3)  ELT L 285, 4.9.2004, lk 3.


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/24


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/110/EÜ,

9. detsember 2004,

millega kuuendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiivi 96/49/EÜ ohtlike kaupade raudteevedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 96/49/EÜ lisa sisaldab alates 1. juulist 2003 kohaldatavaid ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskirju (RID).

(2)

RIDi ajakohastatakse iga kahe aasta järel. Sellest tulenevalt kohaldatakse järgmist muudatustega versiooni alates 1. jaanuarist 2005 ning selle üleminekuperiood kestab 30. juunini 2005.

(3)

Seepärast tuleb direktiivi 96/49/EÜ lisa muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 96/49/EÜ artiklis 9 ettenähtud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/49/EÜ muudetakse järgmiselt.

Direktiivi 96/49/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

“Alates 1. jaanuarist 2005 kohaldatav määrus, mis käsitleb ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskirju (RID), mis on esitatud rahvusvaheliste raudteevedude konventsiooni (COTIF) B liite I lisas, kusjuures mõisted “osalisriik” ja “riigid või raudteed” asendatakse mõistega “liikmesriik”.

RIDi 2005. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juuliks 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/89/EÜ (ELT L 293, 16.9.2004, lk 14).


10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/25


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/111/EÜ,

9. detsember 2004,

millega viiendat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. novembri 1994. aasta direktiivi 94/55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisad sisaldavad alates 1. juulist 2003 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) A ja B lisasid.

(2)

ADR-kokkulepet ajakohastatakse iga kahe aasta järel. Sellest tulenevalt kohaldatakse muudatustega versiooni alates 1. jaanuarist 2005 ning selle üleminekuperiood kestab 30. juunini 2005.

(3)

Seepärast tuleb direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisa muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/55/EÜ artiklis 9 ettenähtud ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/55/EÜ A ja B lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A lisa asendatakse järgmisega:

“Alates 1. jaanuarist 2005 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) A lisa sätted, kusjuures sõna “lepinguosaline” asendatakse sõnaga “liikmesriik”.

ADR-kokkuleppe A lisa 2005. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

2)

B lisa asendatakse järgmisega.

“Alates 1. jaanuarist 2005 kohaldatava ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) B lisa sätted, kusjuures sõna “lepinguosaline” asendatakse sõnaga “liikmesriik”.

ADR-kokkuleppe B lisa 2005. aasta versiooni muudatuste tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. juuliks 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7. Direktivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/28/EÜ (ELT L 90, 8.4.2003, lk 45).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

10.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/27


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2004,

millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4285 all)

(2004/844/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 1,

pärast konsulteerimist direktiivi 2003/8/EÜ artikli 17 lõikes 1 sätestatud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/8/EÜ artikli 16 lõikes 1 nähakse ette, et komisjon kehtestab õigusabitaotluste ja nende edastamise standardvormi.

(2)

Õigusabitaotluste liikmesriikide kohtuasutuste vahelise edastamise standardvorm on kehtestatud komisjoni otsusega K(2003) 1829. (2)

(3)

Õigusabitaotluse standardvorm tuleb vastavalt direktiivi 2003/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teisele lõigule kehtestada hiljemalt 30. novembriks 2004. Seega tuleb nimetatud vorm kehtestada käesoleva otsusega.

(4)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitega 1 ja 2 ei ole Taani, kelle suhtes direktiiv 2003/8/EÜ ei ole siduv, kohustatud käesoleva otsuse sätteid kohaldama ning käesolev otsus ei ole Taani suhtes siduv,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivis 2003/8/EÜ sätestatud õigusabitaotluse standardvorm kehtestatakse lisas näidatud kujul.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. november 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

António VITORINO


(1)  EÜT L 26, 31.1.2003, lk 41.

(2)  Otsus Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image