ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 320

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
21. oktoober 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1815/2004, 20. oktoober 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1816/2004, 20. oktoober 2004, impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1817/2004, 20. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1818/2004, 19. oktoober 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1819/2004, 20. oktoober 2004, millega kehtestatakse erandid määrusest (EÜ) nr 1342/2003 järelemõtlemisaja osas teatavate teravilja, riisi ja teraviljatoodete ekspordilitsentside väljastamisel

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1820/2004, 20. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2208/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 814/2000 (ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitamismeetmete kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1821/2004, 20. oktoober 2004, mis käsitleb impordilitsentside andmist teatavate konservitud seente jaoks, mida imporditakse määrusega (EÜ) nr 1749/2004 avatud autonoomse tariifikvoodi alusel

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1822/2004, 20. oktoober 2004, AKV riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 638/2003 alusel 2004. aasta oktoobri esimesel viiel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1823/2004, 20. oktoober 2004, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1824/2004, 20. oktoober 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

20

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

2004/703/EÜ:Euroopa Keskpanga suunis, 16. september 2004, euro pangatähtede hanke kohta (EKP/2004/18)

21

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1815/2004,

20. oktoober 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1816/2004,

20. oktoober 2004,

impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002, millega kehtestati kord, mida kohaldatakse põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes, mis on saadud teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) pärit põllumajandustoodete töötlemisel, ja tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 1706/98, (2)

võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2247/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) 2286/2002 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes kohaldatava korra kohta) rakenduseeskirjad veiselihasektoris, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikliga 1 nähakse ette võimalus välja anda impordisertifikaate veiselihasektori toodetele, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast. Siiski peab import toimuma igale eksportivale kolmandale riigile ettenähtud koguste piires.

(2)

Sertifikaatide taotluste maht, mis esitati konditustatud liha kohta 1.–10. oktoobril 2004 vastavalt määrusele (EÜ) nr 2247/2003, ei ületa Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast pärit toodete puhul nende riikide saadaolevate koguste hulka. Seega on võimalik anda impordisertifikaadid taotletud kogustele.

(3)

Kogused, mille kohta sertifikaate saab taotleda alates 1. novembrist 2004, tuleb kehtestada koguhulga 52 100 t piires.

(4)

Tuleks meenutada, et käesolev määrus ei piira nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (sanitaarprobleemide ja sanitaarkorra kohta kolmandatest riikidest pärit veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning värske liha või lihatoodete importimisel) (4) rakendamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Järgmised liikmesriigid annavad 21. oktoobril 2004 impordisertifikaadid veiselihasektori toodetele, väljendatuna konditustatud lihana, mis on pärit teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest ning mille kogused ja päritoluriigid on esitatud järgmiselt:

 

Ühendkuningriik:

400 t, mis on pärit Botswanast,

18 t, mis on pärit Svaasimaalt,

400 t, mis on pärit Namiibiast.

 

Saksamaa:

300 t, mis on pärit Botswanast,

250 t, mis on pärit Namiibiast.

Artikkel 2

Litsentsitaotlusi võib määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikli 3 lõike 2 kohaselt esitada 2004. aasta novembri esimese 10 päeva jooksul järgmiste konditustatud veise- ja vasikaliha koguste kohta:

Botswana:

10 816 t,

Keenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svaasimaa:

3 180 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namiibia:

4 885 t.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(3)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 37. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).

(4)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1817/2004,

20. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1429/95, (2) on sätestatud töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (välja arvatud suhkrulisandiga tooted) eksporditoetuste üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 16 lõike 1 sätestatakse, et sel määral, mis on vajalik kõnealuse määruse artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib nendelt toodetelt maksta eksporditoetust, võttes seejuures arvesse kooskõlas asutamislepingu artikliga 300 sõlmitud kokkulepetest tulenevaid piiranguid. Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 18 lõikega 4 nähakse ette, et kui artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toodetes sisalduva suhkru eksporditoetus ei ole nende toodete ekspordi võimaldamiseks piisav, kohaldatakse kõnealuste toodete suhtes nimetatud määruse artikli 17 kohaselt kindlaksmääratud toetust.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 16 lõikele 2 tuleb hoolitseda selle eest, et ei häiritaks varasema eksporditoetuse korra tulemusel kujunenud kaubavoogude kulgu. Seetõttu tuleks määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud toodete nomenklatuuri alusel kindlaks määrata igale tootele ettenähtud kogused.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 17 lõikele 2 tuleb toetuste kehtestamisel arvesse võtta ühelt poolt töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste hindade ja kättesaadavuse hetkeolukorda ja suundumusi ühenduse turul ning teiselt poolt rahvusvahelises kaubanduses kehtivaid hindu. Arvesse tuleb võtta ka turustamis- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 17 lõikele 3 võetakse ühenduse turul hindade määramisel aluseks hinnad, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Rahvusvahelises kaubanduse olukord ja eritingimused teatavatel turgudel võivad nõuda eri toetuste kehtestamist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsside, kooritud tomatite, konserveeritud kirsside, sarapuupähklitoodete ja mõne apelsinimahla ekspordikogused võivad praegusel ajal olla majanduslikult olulised.

(8)

Seetõttu oleks asjakohane kindlaks määrata eksporditoetuste määrad ja ettenähtud kogused.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas töödeldud puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste sektori eksporditoetuste määrad, litsentsitaotluste vastuvõtmise ja litsentside esitamise tähtajad ning ettenähtud kogused on kehtestatud lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud koguste arvestamisel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. oktoobril 2004

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2004 (ELT L 64, 2.3.2004, lk 25).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 28. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 498/2004 (ELT L 80, 18.3.2004, lk 20).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2180/2003 (ELT L 335, 22.12.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 636/2004 (EÜT L 100, 6.4.2004, lk 25).


LISA

komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

Litsentsitaotlusi võetakse vastu 25. oktoober 2004 kuni 21. veebruar 2005.

Litsentse antakse välja november 2004 kuni veebruar 2005.

Tootekood (1)

Sihtkoha kood (2)

Toetusemäär

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas.

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F06

kõik sihtkohad, välja arvatud Põhja-Ameerika riigid.

F10

kõik sihtkohad, välja arvatud Ameerika Ühendriigid ja Bulgaaria.


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1818/2004,

19. oktoober 2004,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93 millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, (2) eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173–177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused.

(2)

Komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 22. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Lillkapsas

0704 10 00

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Lehtsalat (peasalat)

0705 11 00

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Aedoad

ex 0708 90 00

1.190

Artišokid

0709 10 00

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Apteegitill

0709 90 50

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Kastanid (Castanea spp.), värsked

ex 0802 40 00

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Guajaavid ja mangod, värsked

ex 0804 50

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosid

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Kirsid

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Virsikud

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Nektariinid

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Ploomid

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Litšid

ex 0810 90


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1819/2004,

20. oktoober 2004,

millega kehtestatakse erandid määrusest (EÜ) nr 1342/2003 järelemõtlemisaja osas teatavate teravilja, riisi ja teraviljatoodete ekspordilitsentside väljastamisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artiklit 18,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad) (3) artikli 8 lõikega 1 sätestatakse, et kõnealuses lõikes nimetatud toodete ekspordilitsentsid antakse välja kolmandal tööpäeval pärast taotluse esitamist, kui komisjon ei ole vahepeal võtnud mingeid erimeetmeid.

(2)

Kõnealust järelemõtlemisaega kohaldatakse samuti ekspordilitsentside puhul, mille toetussumma on null ja mille toetussumma on üle nulli. Võttes arvesse ühenduse turu teravilja ja riisiga varustamise olukorda turustusaastal 2004/2005, tuleks lihtsustada teravilja ja riisi ekspordi voogu, eriti maailmaturu hinnaga teravilja ja ekspordi voogu.

(3)

Seetõttu tuleks ajutiselt peatada kolmepäevane järelemõtlemisaeg teravilja, riisi ja teatavate teraviljatoodete puhul, mille toetussumma, kaasa arvatud võimalikud parandused, on null.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Seoses erandi kehtestamisega määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõike 1 esimeses lõigus, väljastatakse kõnealuses lõigus nimetatud toodete ekspordilitsentsid taotluse esitamise päeval, juhul kui toetussumma on null.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liig

Franz FISCHLER


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(3)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1092/2004 (ELT L 209, 11.6.2004, lk 9).


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1820/2004,

20. oktoober 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2208/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 814/2000 (ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitamismeetmete kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. aprilli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 814/2000 ühise põllumajanduspoliitika teavitamismeetmete kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 2208/2002 (2) on sätestatud üleskutse ettepanekute esitamiseks, et tagada võimalikult laia avalikkuse teavitamine määruses (EÜ) nr 814/2000 ettenähtud toetuste võimalustest ja parimate meetmete valik. Kõnealune üleskutse tuleb avaldada iga aasta hiljemalt 31. juuliks. Et tagada ladus töökorraldus, arvestades eelkõige olukorraga, kus määruses (EÜ) nr 814/2000 ettenähtud toetused laienevad ka uute liikmesriikide kodanikele, tuleks kõnealust kuupäeva lükata kolme kuu võrra edasi.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2208/2002 vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2208/2002 artiklis 3 asendatakse 31. juuli 31. oktoobriga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 7.

(2)  EÜT L 337, 13.12.2002, lk 21.


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1821/2004,

20. oktoober 2004,

mis käsitleb impordilitsentside andmist teatavate konservitud seente jaoks, mida imporditakse määrusega (EÜ) nr 1749/2004 avatud autonoomse tariifikvoodi alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 7. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1749/2004, millega avatakse autonoomne tariifikvoot konservitud seente jaoks ja sätestatakse selle haldamine, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Impordilitsentsid, mida senised importijad on taotlenud määruse (EÜ) nr 1749/2004 artikli 4 lõike 1 alusel ja mida käsitlevad taotlused on liikmesriigid komisjonile esitanud 19. oktoobril 2004. aastal, antakse välja 9,33 % ulatuses taotletud kogusest.

2.   Impordilitsentsid, mida uued importijad on taotlenud määruse (EÜ) nr 1749/2004 artikli 4 lõike 1 alusel ja mida käsitlevad taotlused on liikmesriigid komisjonile esitanud 19. oktoobril 2004. aastal, antakse välja 7,69 % ulatuses taotletud kogusest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004 aastal.

Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 312, 9.10.2004, lk 3.


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1822/2004,

20. oktoober 2004,

AKV riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 638/2003 alusel 2004. aasta oktoobri esimesel viiel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EÜ) nr 1706/98 kehtetuks tunnistamise kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus), (2)

võttes arvesse komisjoni 9. aprilli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 638/2003, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2286/2002 ja nõukogu otsuse 2001/822/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordi suhtes kohaldatava korraga, (3) eriti selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2004. aasta oktoobri esimese viie tööpäeva jooksul vastavalt määrusele (EÜ) nr 638/2003 esitatud ja komisjonile teatatud taotluste alusel antakse riisi impordilitsentsid välja taotletud kogustele, mille suhtes on vajadusel kohaldatud lisas kehtestatud vähendusprotsenti.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(2)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(3)  ELT L 93, 10.4.2003, lk 3.


LISA

Vähendusprotsendid, mida kohaldatakse alates 2004. aasta oktoobrist osa raames taotletud koguste suhtes, ning 2004. aasta lōppkvoot

Päritolu/Toode

Koguse vähendusprotsent 2004. aasta oktoobris

2004. aasta kvoodi lõppkasutus protsentides

Madalmaade Antillid ja Aruba

Vähimarenenud ÜMTd

Madalmaade Antillid ja Aruba

Vähimarenenud ÜMTd

ÜMT (määruse (EÜ) nr 638/2003 artikli 10 lõike 1 punktid a ja b)

CN-kood 1006

97,67

0


Päritolu/Toode

2004. aasta kvoodi lõppkasutus protsentides

AKV (määruse (EÜ) nr 638/2003 artikli 3 lõige 1)

CN-koodid 1006 10 21 kuni 1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30

100

AKV (määruse (EÜ) nr 638/2003 artikli 5 lõige 1)

CN-kood 1006 40 00

100


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1823/2004,

20. oktoober 2004,

millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1966. aasta määrust nr 136/66/EMÜ õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 3 on sätestatud, et kui ühenduse hinnad on kõrgemad maailmaturuhindadest, võib selle hinnavahe katta oliiviõli eksporditoetustega kolmandatesse riikidesse.

(2)

Oliiviõli eksporditoetuste kehtestamise ja andmise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 616/72. (2)

(3)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et toetus peab olema ühesugune terves ühenduses.

(4)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõikele 4 peab oliiviõli toetuse kehtestamisel arvesse võtma oliiviõli hindade ja varude praegust olukorda ja tulevikusuundumusi ühenduse turul ning maailmaturuhindu. Ent kui maailmaturu olukord ei võimalda kindlaks määrata oliiviõli kõige soodsamaid hindu, võib arvesse võtta peamiste konkureerivate taimeõlide hinda maailmaturul ning selle hinna ja oliiviõli hinna vahet tüüpilise perioodi vältel. Toetuse summa ei või ületada oliiviõli ühisturuhinna ja maailmaturuhinna vahet, mida vajadusel kohandatakse, võttes arvesse kauba eksportimise kulusid maailmaturule.

(5)

Vastavalt määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 kolmanda taande punktile b võib teha otsuse kehtestada toetus pakkumismenetluse teel. Pakkumismenetlus peab hõlmama toetuse summa ning võib piirduda teatavate sihtriikide, koguste, kvaliteediomaduste ja esitusviisidega.

(6)

Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 teine taane näeb ette, et oliiviõli toetused võib kehtestada erineval tasemel vastavalt sihtkohale, kui maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõuded muudavad selle vajalikuks.

(7)

Toetussumma tuleb kindlaks määrata vähemalt kord kuus. Vajaduse korral võib seda vahepeal muuta.

(8)

Nende eeskirjade kohaldamisest oliiviõlituru praeguse olukorra suhtes ja eriti oliiviõli ühenduse ja kolmandate riikide turu hindade suhtes tuleneb, et toetus tuleks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas õli- ja rasvaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisaga kehtestatakse eksporditoetused määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud toodetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1513/2001 (EÜT L 201, 26.7.2001, lk 4).

(2)  EÜT L 78, 31.3.1972, lk 1. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2962/77 (EÜT L 348, 30.12.1977, lk 53).


LISA

Komisjoni 20. oktoobri 2004 määrusele, millega kehtestatakse oliiviõli eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on esitatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1824/2004,

20. oktoober 2004,

millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel. See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks määratud hinna alusel.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakkumisi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks. Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla maailmaturuhinnaks kehtestatakse 19,188 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa Keskpank

21.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/21


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

16. september 2004,

euro pangatähtede hanke kohta

(EKP/2004/18)

(2004/703/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Põhikirja artikli 16 kohaselt on Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogul ainuõigus anda luba euro pangatähtede emiteerimiseks ühenduses. See ainuõigus hõlmab ka pädevust määratleda õiguslik raamistik euro pangatähtede hanke jaoks.

(2)

Asutamislepingu artikli 106 lõike 1 ja põhikirja artikli 12.1 kohaselt võib EKP delegeerida euro pangatähtede emiteerimisega seotud vastutuse euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankadele (edaspidi “RKPd”) vastavalt RKPde protsentuaalsele osale EKP märgitud kapitalis vastaval majandusaastal, mis arvutatakse põhikirja artiklis 29.1 osutatud kapitali märkimise aluses kasutatud RKPde osakaalude põhjal (edaspidi “kapitali märkimise alus”). Täiendavalt peaks EKP delegeerima vastutuse euro pangatähtede tootmise tarnelepingute sõlmimise ja korraldamise osas, võttes arvesse detsentraliseerimise põhimõtet ja efektiivse juhtimisraamistiku vajadust.

(3)

Et eurosüsteem toimiks kooskõlas vabal konkurentsil põhineva avatud turumajanduse põhimõttega, mis soodustab ressursside efektiivset jaotumist, peab euro pangatähtede hanke raamistik vastama ühelt poolt asutamislepingu artikli 105 lõikes 1 ja põhikirja artiklis 2 sätestatud nõuetele ja teiselt poolt võtma arvesse euro pangatähtede eriomadusi, kuna neid trükitakse ainult eurosüsteemi turvalise maksevahendi emissiooni eesmärgil. Kooskõlas detsentraliseerimise põhimõttega peab euro pangatähtede hanke raamides täiendavalt arvesse võtma ka asjaolu, et mõnedel RKPdel on euro pangatähtede tootmiseks oma struktuurisisesed trükikojad või nad kasutavad riigi trükikodasid.

(4)

Kooskõlas eelnevate põhimõtetega otsustas EKP nõukogu 10. juulil 2003, et euro pangatähtede hanke suhtes tuleb kohaldada eurosüsteemi ühtset konkurentsil põhinevat lähenemist (edaspidi “eurosüsteemi ühtne hankemenetlus”) alates hiljemalt 1. jaanuarist 2012. RKPd, kellel on oma trükikoda või kes kasutavad riigi trükikoda, võivad otsustada eurosüsteemi ühtses hankemenetluses mitte osaleda. Sellisel juhul jäävad need trükikojad vastutavaks euro pangatähtede tootmise eest, mis on määratud vastavale RKP-le kooskõlas kapitali märkimise alusega, kuid nad ei või osaleda eurosüsteemi ühtses hankemenetluses. RKPd võivad otsustada liitumise eurosüsteemi ühtse hankemenetlusega hiljem. Vastavat otsust ei saa muuta.

(5)

Üleminekuperiood, mis võimaldab nii RKPdel kui ka trükikodadel valmistuda kõnealuseks pikaajaliseks lähenemiseks, peaks algama kohe, kui on kindlaks tehtud, et vähemalt pool eurosüsteemi aastasest euro pangatähtede vajadusest läbib hankemenetluse ja vähemalt pooled kõikidest RKPdest korraldavad neile määratud euro pangatähtede osas hanke. Üleminekuperioodil kohaldatakse eurosüsteemi ühtset hankemenetlust nende RKPde suhtes, kellele emiteerimiseks määratud euro pangatähtede tootmine toimub hanke kaudu.

(6)

Eurosüsteemi ühtne hankemenetlus tagab võrdsed võimalused kõikidele menetluses osalevatele trükikodadele, kuna konkureerida saavad struktuurisisesed, riiklikud ja eratrükikojad; see toimub läbipaistvalt ja õiglaselt ning ei anna ühelegi osapoolele kõlvatut konkurentsieelist. Vastavate võrdsete tingimuste tagamiseks on vaja erinorme eurosüsteemi ühtse hankekomitee (edaspidi “hankekomitee”) koosseisu kohta ja tema liikmete tegevuse kohta ning tingimusi eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalevate trükikodade jaoks.

(7)

Euro pangatähed on olemuselt tundlikud ja uuenduslikud. Seetõttu peab nende tootmine olema täiesti turvaline, kontrollitud ja konfidentsiaalne, mis tagab kestvalt usaldusväärse, kõrgekvaliteedilise ja püsiva varu. Peale selle peab eurosüsteem arvestama euro pangatähtede tootmise võimalikku mõju rahvatervisele ja ohutusele ning keskkonnale. Kõiki neid nõudeid võetakse eurosüsteemi ühtses hankemenetluses arvesse.

(8)

EKP nõukogu teostab järelevalvet euro pangatähtede kõikide põhiliste toormaterjalide ja tootmistegurite üle ja võtab vajadusel meetmeid, mis kindlustaks euro pangatähtede püsiva varu jaoks vajaliku valiku ja hanke ning takistaks eurosüsteemi kahjustumist mis tahes lepingutäitja või tarnija turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tõttu, ilma et see piiraks Euroopa konkurentsiõigust ja Euroopa Komisjoni pädevust.

(9)

Tarnelepingud, mis sõlmitakse telliva ametiasutuse ja üksikute trükikodade vahel pärast eurosüsteemi ühtse hankemenetluse lõppemist, peaksid vastama EKP poolt kehtestatud vähimatele ühistele omadustele, et tagada ühtlustatud tingimused kõikidele lepinguga seotud trükikodadele.

(10)

EKP nõukogu peaks käesoleva suunise toimet kontrollima pärast selle jõustumist, võttes arvesse eurosüsteemi tegelikke kogemusi sellega seoses. Käesoleva suunise sätteid tuleks vajadusel tõlgendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ normidega riiklike ehitustöölepingute, riiklike tarnelepingute ja riiklike teenuslepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta. (1)

(11)

Kooskõlas EKP üldise läbipaistvuse poliitikaga tuleks avaldada hankemenetluse teave, näiteks nõuetele vastavuse ja edu kriteeriumid, ning vastav menetluste tulemus.

(12)

Kooskõlas põhikirja artiklitega 12.1 ja 14.3 on EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   osapoolte sõltumatuse põhimõte– struktuurisisese või riikliku trükikoja ja vastava RKP raamatupidamise täieliku lahususe põhimõte ning vastavalt RKP-lt saadava haldus- ja organisatsioonilise toetuse täielik turuhindades hüvitamine struktuurisisese või riikliku trükikoja poolt. Eelkõige peab hüvitis hõlmama järgmist: a) täiendavad muutuvad kulud, mida RKP kannab oma struktuurisisesele trükikojale haldus- ja organisatsioonilise toetuse andmisel; b) vastav struktuurisisese trükikoja osa RKP haldus- ja organisatsioonilise toetuse püsikuludes; ja c) RKP poolt struktuurisisesesse trükikotta tehtud investeeringu piisav tootlus. Nimetatud makseid tuleb arvutada turuhindades. Mõiste võtab arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu asjakohast kohtupraktikat ja EKP nõukogu poolt eraldi määratletud ühiseid kuluarvestuse põhimõtteid;

2)   konfidentsiaalne teave– a) kogu mitteavalik teave hankekomitee menetluste ja arutelude kohta; ja b) trükikodade ja/või muude kolmandate isikute poolt hankekomiteele esitatud pakkumise dokumentides sisalduv kogu teave; ja c) kogu teave, mis on seotud euro pangatähtede tootmise ärisaladuse või muu konfidentsiaalse või ärisaladuse alla kuuluva teabega; ja d) teave iga pangatähe nimiväärtuse tehniliste omaduste kohta; ja e) mis tahes muu teave seoses euro pangatähtede konfidentsiaalsena käsitletava tootmisega või teave, mida mõistlik isik peaks konfidentsiaalseks selle olemuse tõttu;

3)   telliv ametiasutus– RKPd, kes sõlmivad tarnelepingud tootmistellimuse saanud trükikodadega kooskõlas eurosüsteemi ühtse hankemenetlusega, või RPKde nimel tegutsev EKP;

4)   valitsev mõju– emaettevõtja ja tütarettevõtja vaheline suhe kõikidel nõukogu 13. juuni 1983. aasta seitsmenda direktiivi 83/349/EMÜ (mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb raamatupidamise ühendaruandeid) (2) artikli 1 lõigetes 1 ja 2 viidatud juhtudel või samalaadne suhe mis tahes juriidilise isiku ja ettevõtja vahel; seejuures loetakse tütarettevõtja tütarettevõtet samuti tütarettevõtjaks selle emaettevõtja suhtes, mis neid mõlemaid hõlmab;

5)   euro pangatähtede tootmiskvaliteedi nõuded (euro banknote production quality requirements, EBQR)– dokumentatsioon, mis määratleb ühised kvaliteedinõuded euro pangatähtede tootmise, aktsepteerimise ja kinnitamise osas ning mida EKP juhatus regulaarselt ajakohastab;

6)   euro turvatud elemendid– tervikuna või osaliselt trükitud euro pangatähed, euro pangatähtede komponendid ja muud turvakaitset vajavad materjalid ja teave, mille kadumine, vargus, avalikustamine või avaldamine võiks kahjustada euro pangatähtede ehtsust ja/või aidata euro pangatähtede võltsingute või nende osade tootmisel;

7)   struktuurisisene trükikoda– mis tahes trükikoda, mis on a) õiguslikult ja organisatsiooniliselt RKP osa; või b) iseseisev ettevõtja, mille hääleõigusest või trükikoja kapitalist kuulub RKP-le otseselt või valitseva mõju tõttu vähemalt 50 %; või c) iseseisev ettevõtja, mille otsuseid tegevate organite liikmetest määrab RKP üle poole;

8)   ametiasutused– kõik avaliku võimu organid, sealhulgas riik ja regionaalsed või kohalikud avaliku võimu organid;

9)   riigi trükikoda– mis tahes trükikoda, milles ametiasutustel on a) otseselt või valitseva mõju tõttu vähemalt 50 % hääleõigusest või kapitalist; või b) mille otsuseid tegevate organite liikmetest nad määravad üle poole;

10)   piiratud menetlus– hankemenetlus, milles pakkumisi võivad esitada ainult käesolevas suunises määratletud vastavuskriteeriumidega kooskõlas olevad trükikojad;

11)   tarneleping– euro pangatähtede tasu eest tootmise tellimuse saanud trükikodade ja tellivate ametiasutuste vahel kirjalikult sõlmitud leping;

12)   üleminekuperiood– periood, mis algab mitte varem kui 1. jaanuaril 2008 või hilisemal kuupäeval, mille otsustab EKP nõukogu, tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et vähemalt pool eurosüsteemi igaaastasest euro pangatähtede vajadusest läbib hankemenetluse ja vähemalt pooled kõikidest RKPdest korraldavad neile määratud euro pangatähtede osas hanke. Üleminekuperiood lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2011.

Artikkel 2

Kohaldamise ulatus

1.   Eurosüsteemi ühtne hankemenetlus algab hiljemalt 1. jaanuaril 2012.

2.   Kuue kuu jooksul toimuva mis tahes euro pangatähtede hanke suhtes, mille väärtus ületab 249 000 EUR või mis tahes muud direktiivis 2004/18/EÜ määratletud väärtust, kohaldatakse käesolevas suunises sätestatud eurosüsteemi ühtset hankemenetlust.

3.   Teises lõikes osutatud väärtus arvutatakse, võttes arvesse eurosüsteemi ühtse hankemenetluse kõikide euro pangatähtede tootmisvajaduste liidetud kulusid, sealhulgas lisakulusid nagu euro pangatähtede tootmisjääkide hävitamisega seotud kulud; välja jäetakse käibemaks ja transpordikulud.

4.   Tarnelepingute väärtust ei tohi arvutada viisil, mis väldiks käesoleva suunise kohaldamist; samuti ei tohi ühtki hankevajadust teatud hulga euro pangatähtede tootmiseks jagada sama kavatsusega.

5.   Eurosüsteemi ühtset hankemenetlust ei kohaldata euro pangatähtede uurimis- ja arendustegevuse suhtes, sealhulgas euro pangatähtede kujunduse ja lahenduse suhtes. Vastava tegevuse suhtes kohaldatakse eurosüsteemi teisi hankereegleid.

II JAOTIS

EUROSÜSTEEMI ÜHTSE HANKEMENETLUSE OSAPOOLED

Artikkel 3

Hankekomitee asutamine ja koosseis

1.   Asutatakse hankekomitee, mis koosneb seitsmest asjakohase töökogemusega eksperdist, kes määratakse EKP ja RKPde ettepanekute põhjal tegutseva EKP nõukogu poolt ja kes valitakse eurosüsteemi liikmete asja tundva vanempersonali hulgast eelnevalt määratud tähtajaks.

2.   EKP tagab hankekomiteele sekretariaaditeenuse.

Artikkel 4

Hankekomitee tegevusjuhis

1.   EKP ja RKPd tagavad, et kõik nende hankekomiteesse määratud personali liikmed allkirjastavad käesoleva suunise I lisas oleva deklaratsiooni.

2.   Juhul kui hankekomitee liige rikub I lisas toodud tegevusjuhist, võtab EKP nõukogu järgmisi meetmeid: a) vallandab liikme hankekomiteest; b) teatab sellest vastavale tööandjale distsiplinaarmeetmete võtmiseks, kui on; ja c) määrab hankekomitee uue liikme.

3.   EKP ja RKPd viivad õigusdokumentatsiooni sisse kohased sätted, mis reguleerivad vastavate hankekomitee liikmete töösuhteid ja võimaldavad neil vajadusel oma hankekomitee liikmeid karistada ja kontrollida kohaldatavate õigusaktide ulatuses I lisas toodud tegevusjuhise järgimist oma hankekomitee liikmete poolt.

Artikkel 5

EKP nõukogu ja juhatuse osa

1.   Tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, jälgib EKP nõukogu üleminekuperioodi alguseks vajalikke tingimusi ja otsustab üleminekuperioodi alguskuupäeva.

2.   Tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, otsustab EKP nõukogu, kas trükikojad vastavad artiklite 7 ja 8 nõuetele ning võivad osaleda eurosüsteemi ühtses hankemenetluses.

3.   Tegutsedes EKP juhatuse kaudu tehtud hankekomitee ettepanekul, võtab EKP nõukogu vastu hankekomitee töökorra, sealhulgas hääletusreeglid.

4.   Enne mis tahes eurosüsteemi ühtset hankemenetlust otsustab EKP nõukogu, millised eurosüsteemi liikmed määratletakse tellivate ametiasutustena.

5.   Tegutsedes EKP juhatuse kaudu tehtud hankekomitee ettepanekul, võtab EKP nõukogu vastu otsuse tootmistellimuste andmise kohta.

6.   Eurosüsteemi ühtses hankemenetluses käesoleva suunisega kooskõlas osalenud trükikodade taotlusel vaatab EKP nõukogu mis tahes sellise otsuse läbi enne kaebuse esitamist Euroopa Ühenduste Kohtule.

7.   Tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, tagab EKP nõukogu kontrolli käesoleva suunisega kehtestatud õigusnormide ja korra järgimise üle kõikide osapoolte poolt.

Artikkel 6

EKP ja RKPd

1.   RKPd või RKPde nimel tegutsev EKP sõlmivad tarnelepinguid trükikodadega, kellele on tootmistellimused antud, ja kontrollivad nende lepingute nõuetekohast täitmist.

2.   RKPd, kellel on struktuurisisene trükikoda ja RKPd, kes kasutavad riigi trükikodasid, võivad otsustada ühtses eurosüsteemi hankemenetluses mitte osaleda. Sellisel juhul ei saa struktuurisisesed või riigi trükikojad eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osaleda ja nad toodavad vastavale RKP-le määratud euro pangatähti kooskõlas kapitali märkimise alusega. Nad võivad otsustada liitumise eurosüsteemi ühtse hankemenetlusega hiljem. Vastavat otsust ei saa muuta.

3.   Enne eurosüsteemi ühtse hankemenetluse läbiviimist ei anna EKP ega RKPd mis tahes konfidentsiaalset teavet mis tahes trükikodadele, sealhulgas a) riigi trükikojad; ja b) struktuurisisesed trükikojad, välja arvatud juhul, kui nende vastavad RKPd ei osale eurosüsteemi ühtses hankemenetluses.

Artikkel 7

Trükikodade vastavus nõuetele

1.   Trükikojad, sealhulgas struktuurisisesed ja riigi trükikojad, vastavad eurosüsteemi ühtse hankemenetluse nõuetele, kui järgmised tingimused on täidetud:

a)

trükikojad on ühes Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis seaduslikult asutatud. Lisaks sellele tuleb euro pangatähti trükkida ruumides, mis füüsiliselt asuvad liikmesriigis;

b)

trükikojad on allkirjastanud EKP poolt esitatud konfidentsiaalsuslepingu;

c)

trükikodasid atesteerib EKP nõukogu, tegutsedes EKP juhatuse poolt järgmise osas antud hinnangu alusel:

i)

turvareeglid euro turvatud elementide tootmiseks ja hoiuks; vastava iseseisva otsuse teeb EKP juhatus, arvestades pangatähtede komitee seisukohta; ja

ii)

EBQR, mille üle otsustab EKP juhatus eraldi, arvestades pangatähtede komitee seisukohta; ja

iii)

euro pangatähtede tervishoiu ja ohutuse nõuded; vastava iseseisva otsuse teeb EKP juhatus, arvestades pangatähtede komitee seisukohta; ja

iv)

euro pangatähtede keskkonnasõbraliku tootmise kvaliteedi nõuded; vastava iseseisva otsuse teeb EKP juhatus, arvestades pangatähtede komitee seisukohta;

d)

trükikojad, sealhulgas struktuurisisesed ja riigi trükikojad, ei saa liikmesriigilt, RKP-lt või muul viisil riigi vahendite kaudu mis tahes riigiabi, mis oleks mis tahes viisil vastuolus asutamislepinguga.

e)

trükikojad, millele on määratud Euroopa Liidu liikmesriigi osa või kogu pangatähtede tootmine ilma hankemenetluseta, ei või osaleda eurosüsteemi ühtses hankemenetluses.

2.   Lõike 1 punktis d sätestatud piirangu järgimist kontrollivad sõltumatud välisaudiitorid. Auditeeritud trükikojad esitavad sõltumatute välisaudiitorite aruande tulemused hankekomiteele igal aastal. Selleks peavad kõik eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalevad trükikojad teatavaks tegema oma tulud ja kulud täies ulatuses ja eelkõige esitama teavet järgmise kohta: a) mis tahes tegevuskulude tasaarvestus; ja b) kas RKP või mis tahes ametiasutus on andnud trükikojale vahendeid, tagastamatut abi või soodustingimustel laenu; ja c) mis tahes kasumist loobumine või makstavate summade sissenõudmisest loobumine RKP või mis tahes ametiasutuse poolt; ja d) mis tahes tavapärasest sissetulekust loobumine RKP või mis tahes ametiasutuse poolt trükikodadele antud riiklikelt vahenditelt; e) mis tahes hüvitis, mis on saadud seoses neile RKP või mis tahes ametiasutuse poolt pandud finantskoormuse või -ülesannetega.

3.   Ühisettevõtted, konsortsiumid või mis tahes muud seaduslikud koostööettevõtted, samuti allhanget kasutavad trükikojad vastavad hankemenetluses osalemise nõuetele, kui:

a)

iga koostööettevõtte liige ja iga allhankija vastab lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele; ja

b)

peatööettevõtja või konsortsiumi juhtettevõte jääb vastutavaks euro pangatähtede kogu tootmisprotsessi eest, mis on vajalik lepingu täitmiseks; ja

c)

koostööettevõtte liikmed vastutavad telliva ametiaustuse ees euro pangatähtede tootmise eest solidaarselt; ja

d)

pakkuja teatab hankekomiteele kõikide koostööettevõtete ja allhankijate nimed ning konkreetsed ülesanded.

4.   Kõik kooskõlas lõike 1 punktiga c atesteerimata trükikojad, mis on seaduslikult asutatud Euroopa Liidus võivad EKP-lt saada käesolevas artiklis sätestatud nõuetega seonduvat teavet. Enne selle teabe täielikku või osalist andmist hindab EKP nõukogu, tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, kas teavet taotlevad trükikojad tegutsevad heas usus. Kooskõlas kõikide asjakohaste siseriiklike õigusaktidega kontrollib EKP nõukogu eelkõige asjaomaste trükikodade omanike ja juhtide tausta. Kui selle kontrolli tulemusel selgub, et teavet taotleva trükikoja omanik või juht on süüdimõistetud ametialase tegevusega seotud kuriteos, ei esitata talle teavet. Heausksed trükikojad allkirjastavad EKP poolt esitatud konfidentsiaalsuslepingu.

5.   EKP teatab kõikidele atesteeritud trükikodadele lõike 1 punkti c alapunktides i kuni iv osutatud eurosüsteemi euro pangatähtede nõuetest vähemalt kuus kuud enne eurosüsteemi ühtse hankemenetluse algust.

Artikkel 8

Täiendavad nõuetele vastavuse kriteeriumid struktuurisisestele ja riigi trükikodadele

1.   Struktuurisisesed ja riigi trükikojad peavad vastama artiklis 7 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumidele ja järgmistele täiendavatele nõuetele vastavuse kriteeriumidele:

a)

neil peab olema toimiv sisekorraldus osapoolte sõltumatuse põhimõtte rakendamiseks; ja

b)

nende kulusid ja tulusid tuleb arvutada tavalisel kuluarvestuse meetodil, mille määratleb EKP juhatuse ettepanekul tegutsev EKP nõukogu eraldi; ja

c)

sõltumatud välisaudiitorid kontrollivad eespool nimetatud täiendavate nõuetele vastavuse kriteeriumide järgimist struktuurisiseste ja riigi trükikodade poolt. Struktuurisisesed ja riigi trükikojad esitavad sõltumatute välisaudiitorite aruande tulemused hankekomiteele igal aastal.

2.   Kui RKP otsustab, et tema struktuurisisene trükikoda või riigi trükikoda osaleb eurosüsteemi ühtses hankemenetluses, peavad vastava struktuurisisese trükikoja esindajad pangatähtede komiteest ja selle alltöörühmadest tagasi astuma.

Artikkel 9

Eurosüsteemi ühtsest hankemenetlusest väljaarvamine

1.   Juhul kui mõnes hankes on toodetavate pangatähtedega seotud pakkumised ebatavaliselt madalad, peab hankekomitee enne pakkumiste tagasilükkamist taotlema kirjalikult asjakohaseid üksikasju ja neid kontrollima, võttes arvesse saadud selgitusi. Kui hankekomitee teeb kindlaks, et pakkumine on ebatavaliselt madal seetõttu, et pakkuja saab riigiabi, võib pakkumise ainuüksi selle tõttu tagasi lükata pärast pakkujaga konsulteerimist, kui pakkuja ei saa tõendada hankekomitee poolt määratud piisava tähtaja jooksul, et kõnealuse riigiabi andmine oli seaduslik.

2.   Tegutsedes hankekomitee ettepanekul EKP juhatuse kaudu või EKP juhatuse ettepanekul, kõrvaldab EKP nõukogu trükikoja edasisest eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalemisest, kui see ei vasta artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumidele. Kõrvaldamine jääb jõusse, kuni artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumid on täidetud. Juhul kui eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalev struktuurisisene või riigi trükikoda kõrvaldatakse, korraldatakse hange vastavale RKP-le kapitali märkimise alusega kooskõlas määratud euro pangatähtede osas eurosüsteemi ühtse hankemenetluse alusel.

3.   Hankekomitee võib pakkumised tagasi lükata, kui trükikoda ei vasta enam käesolevas suunises sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumidele. Hankekomitee võtab selles osas vastu mis tahes otsuseid ja protokollib need.

III JAOTIS

EUROSÜSTEEMI ÜHTNE HANKEMENETLUS

Artikkel 10

Hankemenetluste lahusus

Euro pangatähtede iga nimiväärtuse nõutava koguse suhtes kohaldatakse iseseisvat eurosüsteemi ühtset hankemenetlust.

Artikkel 11

Piiratud menetlus

1.   Hankekomitee kohaldab euro pangatähtede tarnelepingute suhtes piiratud hankemenetlust.

2.   Hankekomitee avaldab oma kavatsuse algatada piiratud menetlus Euroopa Liidu Teatajas. Teade peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

teave nõutavate euro pangatähtede koguse kohta, samuti korraldatava hanke tootmismahtude kohta ning tootmiseks ja tarneks vajaliku tähtaja kohta; ja

b)

artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumid; ja

c)

osalemise avalduste esitamise tähtpäev ja aadress, kuhu need tuleb saata; ja

d)

taotlus esitada tõendeid finantsseisundi tugevuse ja erialaste kogemuste kohta kooskõlas lõikega 3; ja

e)

eurosüsteemi ühtses hankemenetluses kasutatav ametlik ühenduse keel.

3.   Trükikojad, kes esitavad piiratud menetluses osalemise avalduse, peavad koos oma avaldusega esitama järgmised tõendid oma finantsseisundi tugevuse ja erialaste kogemuste kohta:

a)

kolme viimase majandusaasta aruannete koopiad; ja

b)

trükikoja poolt allkirjastatud ja tema välisaudiitori poolt kinnitatud deklaratsioon, et i) kuue kuu jooksul enne hanget ei ole toimunud olulisi muutusi kapitaliosaluses või valitsevas mõjus kapitali üle; ja ii) selle perioodi jooksul ei ole esinenud olulist finantsseisundi halvenemist; ja

c)

trükikoja poolt allkirjastatud ja tema välisaudiitori poolt kinnitatud deklaratsioon, et tema suhtes ei kohaldata pankroti väljakuulutamise menetlust ega sundlikvideerimist või kohtu poolt haldamist, kokkuleppeid võlausaldajatega või mis tahes samalaadseid siseriiklikest õigusaktidest tulenevaid menetlusi; ja

d)

trükikoja poolt allkirjastatud deklaratsioon, milles kinnitatakse, et ühtki tema otsuseid tegevate organite liiget ei ole jõustunud kohtuotsusega süüdi mõistetud seoses ametialase tegevusega; ja

e)

trükikoja poolt allkirjastatud ja tema välisaudiitori poolt kinnitatud deklaratsioon, milles kinnitatakse, et ta on täitnud i) oma sotsiaalkindlustuse maksetega seotud kohustused kooskõlas asutamise asukoha liikmesriigi õigusnormidega; ja ii) oma maksude tasumise kohustused kooskõlas asutamise asukoha liikmesriigi õigusnormidega.

4.   Lõike 3 punktide b, c, d ja e osas võib hankekomitee erandjuhtudel nõuda, et trükikojad esitaksid piisavad tõendid vastavalt direktiivi 2004/18/EÜ artikli 45 lõike 3 määratlusele.

5.   Osalemise avalduste saamise tähtaeg ei või olla vähem kui 37 kalendripäeva alates hanketeate avaldamise kuupäevast Euroopa Liidu Teatajas.

6.   Hankekomitee esitab kirjaliku kutse üheaegselt kõikidele trükikodadele, kes on esitanud lõike 3 nõuetele vastava dokumentatsiooni ning kelle puhul artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumid on täidetud ja lõikes 5 sätestatud pakkumiste tähtaega on järgitud. Kutsele lisatakse täiendavad dokumendid hangitavate euro pangatähtede kohta. See peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

asjakohastel juhtudel võib nõuda pakkumise osas täiendava teabe saamise aadressi teatavaks tegemist; selle taotluse esitamise tähtpäev; ja

b)

pakkumiste kättesaamise tähtpäev, aadress, kuhu need tuleb saata ja nende koostamise keel; ja

c)

viide hanke teate avaldamise kohta; ja

d)

osutus teabe ja dokumentide kohta, mida trükikojad peavad esitama. Eelkõige peab pakkumine järgima hanke kõiki eelnevalt määratletud nõudeid, näiteks kvaliteedistandardeid, tootmismahtu, tootmis- ja tarnegraafikuid, ning täpsustama iga toodangu koguse jaoks pakutud hinna vastavalt hankekomitee määratlusele; ja

e)

artiklis 13 sätestatud tootmistellimuste andmise kriteeriumid.

7.   Kui vastav taotlus on esitatud õigeaegselt, antakse kõikidele trükikodadele konkreetse hanke kohta täiendavat teavet hiljemalt kuus kalendripäeva enne pakkumiste kättesaamiseks määratud lõplikku kuupäeva.

8.   Kirjalike pakkumiste kättesaamise tähtaeg peab olema vähemalt 40 kalendripäeva alates kirjaliku kutse teatavaks tegemise kuupäevast.

9.   Juhul kui eriolukorra tõttu ei saa lõigetes 5 ja 8 sätestatud tähtaegu kohaldada, võib hankekomitee määrata järgmised tähtajad:

a)

osalemise avalduste ja lõigetes 3 ja 4 märgitud täiendava nõutava teabe kättesaamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 15 kalendripäeva alates esialgse kutse teatavaks tegemise kuupäevast; ja

b)

pakkumiste kättesaamise tähtaeg, mis peab olema vähemalt 10 kalendripäeva alates algse pakkumise kutse teatavaks tegemise kuupäevast.

10.   Pakkumisi ei tohi avada enne nende kättesaamiseks väljakuulutatud tähtpäeva. Kõik pakkumised avatakse üheaegselt ja nende sisu protokollitakse. Avamise hetkel peavad kohal olema vähemalt pooled hankekomitee liikmed.

11.   Lisaks artikli 9 lõikes 3 nimetatud juhtudele võib saadud pakkumisi tagasi lükata, kui a) tähtaegadest pole kinni peetud; või b) kutses osutatud teavet või dokumente on esitatud osaliselt. Hankekomitee võtab selles osas vastu mis tahes otsuseid ja protokollib need.

Artikkel 12

Erandid

1.   Tegutsedes EKP juhatuse või EKP juhatuse kaudu tehtud hankekomitee ettepanekul, võib EKP nõukogu heaks kiita erandeid artiklis 11 sätestatud menetlusest või selle menetluse konkreetsetest aspektidest. Mis tahes vastavat otsust tuleb nõuetekohaselt kirjalikult põhjendada.

2.   Mis tahes vastavaid erandeid saab lubada ainult ühel või enamal järgmisel juhul:

a)

pakkumiste või kohaste pakkumiste puudumine artiklis 11 sätestatud menetluses, kui pakkumise esialgseid tingimusi ei muudeta oluliselt; või

b)

kui hankekomitee poolt ettenägematud sündmused tingivad kiireloomulise eriolukorra, mis seaks euro pangatähtede hanke ohtu, kui järgitaks artiklis 11 sätestatud tavalist menetlust.

Artikkel 13

Edukaks tunnistamise kriteeriumid

1.   Hankekomitee hindab ja järjestab kõik pakkumised majanduslikult kõige soodsama pakkumise suhtes. Hindamisel võetakse arvesse järgmiseid kriteeriume:

a)

pakutud EXW hind tootmiskoguse kohta; ja

b)

hanke nõuete järgimine, eelkõige kvaliteedi ja turvalisuse standardid, toodetud kogused, tootmis- ja tarnegraafikud.

2.   Lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kaalumisel on eelistatud pakutud hind tootmiskoguse kohta.

3.   Enne eurosüsteemi mis tahes ühtset hankemenetlust ja tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, määratleb EKP juhatus täiendavad reeglid edukaks tunnistamise kriteeriumide kohta. Vastavad täiendavad kriteeriumid peaksid tagama euro pangatähtede stabiilsuse ja järjepidevuse pikaajaliselt ja vältima sõltuvust ühest tarnijast. Eelkõige võib EKP nõukogu määrata hanke suurima kogumahu, mida pakkuja, sealhulgas ühisettevõtted, konsortsiumid või mis tahes muud seaduslikud koostööettevõtted võivad saada.

Artikkel 14

Edukaks tunnistamise otsus

1.   Hankekomitee koostab nimekirja nõuetele vastavatest trükikodadest, keda ta esitab tootmistellimusteks, ja osutab nende poolt trükitavad euro pangatähtede nimiväärtused ja vastavad kogused. Nimekirja osas tehtud ettepaneku põhjendused tuleb esitada selgelt ja vormistada nõuetekohaselt. Hankekomitee esitab selle nimekirja EKP juhatuse kaudu EKP nõukogule. EKP nõukogu võib ettepaneku enne otsuse vastuvõtmist hankekomiteele täiendavateks selgitusteks või uueks aruteluks tagasi saata.

2.   Hiljemalt kaks kuud pärast ettepaneku esitamist hankekomitee poolt EKP juhatusele võtab EKP nõukogu vastu otsuse trükikodade kohta, kellele antakse tootmistellimused, ja nende trükikodade poolt toodetavate euro pangatähtede vastavate koguste ja nimiväärtuste kohta.

3.   Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 3 kohaldamist, teatatakse EKP nõukogu otsusest eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalevatele trükikodadele ja kõikidele RKPdele. Samuti teatakse neile a) edukate pakkumiste hind; ja b) nende vastavate pakkumiste järjekoht; ja c) kõikide pakkumiste hinnavahemik; ja d) mis tahes muud asjakohased kaalutlused, mis mõjutasid edukaks tunnistamise otsust.

Artikkel 15

Edukaks tunnistamise otsuse läbivaatamine

1.   Eurosüsteemi ühtses hankemenetluses käesoleva suunisega kooskõlas osalenud trükikoda võib taotleda EKP nõukogult tema otsuse läbivaatamist. Vastav taotlus tuleb teha kirjalikult 15 päeva jooksul alates EKP nõukogu otsuse teatavaks tegemise kuupäevast ja sellega peavad kaasnema kõik põhjendused ja täiendavad dokumendid.

2.   Sellistel juhtudel kinnitab EKP nõukogu, tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, tootmistellimused saanud trükikodade nimekirja teistkordselt või saadab taotluse hankekomiteele uueks aruteluks, võttes arvesse käesolevas suunises määratletud hankereegleid.

3.   EKP nõukogu peab 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest vastu võtma oma lõpliku otsuse, mis kinnitab sama trükikodade nimekirja või muudab seda, ja seda nõuetekohaselt põhjendama. Vastav kirjalik teade saadetakse kõikidele asjaomastele trükikodadele.

Artikkel 16

Tarnelepingud

1.   Pärast eurosüsteemi ühtse hankemenetluse lõpetamist ja pärast artiklis 15 sätestatud edukaks tunnistamise otsuse läbivaatamise tähtaja möödumist, peavad ametiasutused sõlmima tarnelepingu tootmistellimused saanud trükikodadega. Need tarnelepingud peavad vastama käesoleva suunise II lisas sätestatud ühtsetele miinimumnõuetele. EKP juhatusele antakse tellivate ametiasutuste ja eespool nimetatud trükikodade vahel sõlmitud tarnelepingute koopiad.

2.   Tarneleping sõlmitakse EKP nõukogu poolt ettemääratud tähtajaks ja tarnelepingus tuleb määratleda perioodiliselt tarnitavate euro pangatähtede arv. Tarneleping peab lubama tellival ametiasutused aeg-ajalt muuta selles tootmiseks ettenähtud pangatähtede arvu. Vastavad muutused peavad siiski jääma pakkumise kutse tingimustes määratletud vahemikku (teiseks võimaluseks oleks tarnegraafiku muutmine).

IV JAOTIS

ENNE ÜLEMINEKUPERIOODI KOHALDATAVAD SÄTTED

Artikkel 17

Euro pangatähtede tootmine enne üleminekuperioodi

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 2 kohaldamist ja enne üleminekuperioodi algust, toodavad RKPd neile määratud euro pangatähed oma struktuurisiseses trükikojas või vastava riigi trükikojas või annavad vastava tootmise atesteeritud trükikodadele kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega.

V JAOTIS

ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 18

Struktuurisiseste või riigi trükikodade osalemine eurosüsteemi ühtses hankemenetluses üleminekuperioodil

1.   Käesolevas suunises sätestatud menetlusi kohaldatakse üleminekuperioodil kõikide RKPde suhtes, kes korraldavad neile määratud euro pangatähtede jaoks hanke.

2.   Üleminekuperioodil võivad struktuurisisesed või riigi trükikojad osaleda eurosüsteemi ühtses hankemenetluses tingimusel, et:

a)

tegutsedes EKP juhatuse ettepanekul, kinnitab EKP nõukogu, et nad vastavad artiklites 7 ja 8 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumidele; ja

b)

asjaomase trükikoja RKP ei kasuta artikli 6 lõikes 2 sätestatud õigust mitte osaleda eurosüsteemi ühtses hankemenetluses.

3.   Eurosüsteemi ühtses hankemenetluses osalemise otsust ei saa muuta.

Artikkel 19

Hankekomitee koosseis ja tegevus üleminekuperioodil

1.   Üleminekuperioodil koosneb hankekomitee viiest liikmest.

2.   Erandina I, II ja III jaotise õigusnormidest ja korrast kohaldatakse üleminekuperioodil käesoleva jaotise õigusnorme ja korda. Ülejäänud käesolevas suunises sätestatud õigusnorme ja korda kohaldatakse üleminekuperioodil vajalike muudatustega (mutatis mutandis).

VI JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 20ndal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Artikkel 21

Läbivaatamine

EKP nõukogu vaatab käesoleva suunise läbi 2008. aasta alguses ja seejärel iga kahe aasta pärast.

Artikkel 22

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 16. september 2004

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(2)  EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/51/EÜ (ELT L 178, 17.7.2003, lk 16).


I LISA

Deklaratsioon hankekomitee tegevusjuhise järgimise kohta

Ilma et see piiraks [EKP][RKP] siduvaid tegevusjuhiseid, kohustub hankekomitee liige [lisa nimi] järgima järgmiseid tegevusjuhiseid:

a)

hankekomitee liikmed ei hinda pakkumisi, mille on teinud nende vastava RKP struktuurisisene trükikoda või riigi trükikoda; ja

b)

hankekomitee liikmed peaksid vältima mis tahes olukorda, millest võib tekkida huvide konflikt, eelkõige seniseid, praegusi või tulevasi isiklikku või ametialast laadi suhteid mis tahes trükikoja või trükikoja otsuseid tegevate organite mis tahes liikmega või juhtkonnaga; ja

c)

hankekomitee liikmetel on keelatud kasutada konfidentsiaalset teavet, kui nad teevad isiklikke finantstehinguid enda või oma otseste perekonnaliikmete huvides; ja

d)

hankekomitee liikmed peavad järgima konfidentsiaalse teabe osas ranget konfidentsiaalsust. Eelkõige ei tohi mis tahes sellist teavet edasi anda oma vastavale RKP-le või EKP-le; ja

e)

euro pangatähtede tootmise tingimusena ei ajenda hankekomitee liikmed atesteeritud või atesteerimist taotleda võivaid trükikodasid kingitusi tegema ja/või meelelahutust pakkuma. Hankekomitee liikmed ei võta trükikodadelt vastu tavalist või väheolulist summat ületavaid rahalisi ega mitterahalisi kingitusi ja/või meelelahutust. Mis tahes sellistest kingitustest ja/või meelelahutusest tuleb teistele hankekomitee liikmetele aru anda. Liikmetest ei tohi saada tootmistellimuse saanud trükikoja töötajaid vähemalt kahe aasta jooksul pärast hankekomiteest lahkumist.

Allakirjutanu saab aru, et nende reeglite rikkumisel võtab EKP nõukogu ette järgmist: i) vallandab ta hankekomiteest; ja ii) teatab sellest tema vastavale tööandjale distsiplinaareesmärgil; ja iii) määrab hankekomitee uue liikme.

Nimi

Kuupäev


II LISA

Ühtsed miinimumnõuded tarnelepingutele

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses peavad tarnelepingud vastama järgmistele ühtsetele miinimumnõuetele.

1.1.

Eurosüsteemi euro pangatähtede tootmise kavad peavad moodustama tarnelepingute lahutamatu osa. Tarnelepingutes täpsustatakse eelkõige toodetavate ja tarnitavate euro pangatähtede täpsed kogused, tellivate ametiasutuste õigus muuta euro pangatähtede koguarvu eelnevalt määratud vahemikus (või tarnegraafik), toodangu jaotamine trükikodade kasutada olevate tootmisvõimsuste alusel; samuti kavad põhiliste tootmisetappide kohta, sealhulgas aktsepteerimise ja kinnitamise etapp. Tarnelepingutes tuleb täpsustada kõik asjaolud euro pangatähtede tellimise, juhtimise, aktsepteerimise ja kinnitamisega seoses (koguste ja kvaliteedi kontrolli põhjal).

1.2.

Tarnelepingutes peab olema säte aruandluse kohta seoses tootmise kulgemisega, mis vastab EKP poolt eraldi määratletud standarditele ja korrale.

1.3.

Tarnelepingutes peab olema säte euro pangatähtede üle-/alatootmise kohta. EKP määratleb eraldi lubatud üle-/alatootmise kogused ja nende käitlemise; selle kohta tuleb EKP-le täpselt aru anda tootmise kulgemise ühtse aruandlussüsteemi raames. Peale selle peab tarnelepingutes olema säte, mis keelab trükikodadel hoida ülemääraste euro pangatähtede varu pärast tarnelepingu täitmist.

1.4.

Tellivad ametiasutused peaksid oma tarnelepingutesse sisse viima kohased lepingulised tagatised juhuks, kui tellitud euro pangatähtede kogust ja tarneaega muudetakse EKP poolt määratud piirides.

1.5.

Tellivad ametiasutused peaksid oma tarnelepingutesse sisse viima kohased sätted, mis võimaldaksid neil tarnelepinguid lõpetada ettenägematute asjaolude ilmnemisel (näiteks uue väljalaske puhul). Sätestada tuleks vastav kahjude hüvitamine, mida makstakse EKP poolt määratletud korras.

1.6.

Tarnelepingutes tuleb määratleda trükitavate euro pangatähtede hind.

1.7.

Tellivatel ametiasutustel peab olema õigus mis tahes arve või selle osa maksmist kinni pidada, kui esineb asjaolusid, mis ei ole kooskõlas tarnelepingutega, eelkõige vigade korral või tarnitud euro pangatähtede mittevastavuse korral EBQRga.

1.8.

Tarnelepingud peavad selgelt eristama asjaomaste trükikodade 1. astme kvaliteedikontrolli ja 2. astme kvaliteedi kinnitamise telliva ametiasutuse poolt kooskõlas EBQRga. Eelkõige peab tarnelepingutes olema kord (selle kehtestab eraldi EKP juhatus, võttes arvesse pangatähtede komitee seisukohti), mille kohaselt tuleb enne suuremahulise trükkimise algust anda luba suuremate tootmisetappide alustamiseks, näiteks paberi tootmine, ofsettrükk ja sügavtrükk. Tarnelepingud peavad võimaldama EBQR põhjendatud läbivaatamist tellivate ametiasutuste poolt, mille EKP peab eelnevalt heaks kiitma.

1.9.

Trükikodadel peab olema euro pangatähtede tootmise kogu aktuaalne tehniline kirjeldus enne tootmise alustamist. Trükikojad peavad tagama, et euro pangatähtede tootmisel järgitakse neid tehnilisi kirjeldusi rangelt.

1.10.

Tootmist alustades peab trükikodadel olema täielik ja üksikasjalik kirjeldus järgmise kohta: a) euro pangatähtede tootmise suhtes kohaldatavad hetkel kehtivad kvaliteedikontrollireeglid; ja b) hetkel kehtivad ühised aktsepteerimise kriteeriumid ja kord. Tarnelepingud peavad võimaldama tellivatel ametiasutustel neid põhjendatult läbi vaadata, mille EKP peab eelnevalt heaks kiitma. Trükikojad peavad võtma kohustuse, et nad järgivad kõiki vastavaid standardeid ja et nad toodavad euro pangatähti nimetatud kvaliteedikontrolli menetlusi rangelt järgides.

1.11.

Trükikodadel peavad olema täielikud ja üksikasjalikud turvareeglid euro turvatud elementide tootmiseks, hoiuks ja transpordiks; vastava iseseisva otsuse teeb EKP juhatus, arvestades pangatähtede komitee seisukohta. Tarnelepingud peavad võimaldama tellivatel ametiasutustel neid põhjendatult läbi vaadata, mille EKP peab eelnevalt heaks kiitma. Tarnelepingutes peavad trükikojad võtma kohustuse järgida lepingut ja toota euro pangatähti nimetatud turvareegleid rangelt järgides.

1.12.

Tarnelepingutes peab olema säte, mis käsitleb tarnega hilinemist, kvaliteedi ja koguse probleeme ja mis tahes muud tarnelepingute mittejärgimist trükikodade poolt. Tarnelepingutes tuleb sätestada lepingutrahv (või mis tahes muu kohane meede). Näiteks juhul, kui eelnevalt määratletud ajavahemiku jooksul avastatakse mis tahes kvaliteedi või koguse puudusi, kohustavad tellivad ametiasutused vastavat trükikoda vigadega euro pangatähti täiendavate kuludeta asendama eelnevalt määratud ajavahemiku jooksul. Eraldi otsuse nende reeglite kohta teeb EKP juhatus, arvestades pangatähtede komitee seisukohta.

1.13.

Tarnelepingutes peab olema säte vastutuse kohta, mis hõlmab vähemalt trükikoja vastutust hooletusest või tahtlikust tegevusest tuleneva otsese kahju eest. Tellivad ametiasutused võivad kaaluda, kas tarnelepingutes tuleks hõlmata ka kaudsel või tuleneval kahjul põhinevad kahjunõuded; näiteks saamata jäänud tulu, tootmiskaod, täiendavad tootmiskulud, tegevuse vähenemine jne. Seejuures ei loeta lepingupoolte poolt tarnelepingu rikkumiseks rikkumist ulatuses, mis tuleneb vääramatust jõust.

1.14.

Vastavalt EKP määratlusele tuleb tarnelepingutes täpsustada euro pangatähtede nummerdus.

1.15.

Tarnelepingutes peab olema säte konfidentsiaalsuse kohta kooskõlas EKP juhatuse eraldi otsusega, arvestades pangatähtede komitee seisukohta. Eelkõige tuleb käsitleda rangelt konfidentsiaalsena ja ei tohi avaldada kolmandatele isikutele ilma telliva ametiasutuse eelneva kirjaliku loata teavet, mille on andnud trükikodadele tellivad ametiasutused, välja arvatud avalikkusele teadaolev või avalikuks tehtud teave.

1.16.

Mis tahes menetluste konfidentsiaalse olemuse arvestamiseks lahendatakse kõik poolte vahel tarnelepingust tulenevad vaidlused Rahvusvahelise Kaubanduskoja vahekohtu reglemendi alusel kolme vahekohtuniku poolt, kes määratakse kooskõlas nimetatud reglemendiga.