ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 317

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
16. oktoober 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, EURATOM) nr 1785/2004, 5. oktoober 2004, millega kehtestatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike töötasude suhtes alates 1. jaanuarist 2004 kohaldatavad paranduskoefitsiendid

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1786/2004, 14. oktoober 2004, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3274/93, millega tõkestatakse teatavate kaupade ja teenuste tarnimine Liibüasse

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1787/2004, 15. oktoober 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1788/2004, 15. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1789/2004, 15. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1790/2004, 15. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 69. individuaalseks pakkumiskutseks

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1791/2004, 15. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 322. individuaalseks pakkumiskutseks

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1792/2004, 15. oktoober 2004, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 6. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1793/2004, 15. oktoober 2004, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 5. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1794/2004, 15. oktoober 2004, millega vähendatakse 2004/2005. turustusaastaks toetuse suurust teatavate tsitrusviljade tootjatele töötlemiskünnise ületamise tõttu teatavates liikmesriikides

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1795/2004, 15. oktoober 2004, millega algatatakse muuhulgas Alžeeriast pärinevatele karbamiidi ja ammooniumnitraadi lahustele lõplikku dumpinguvastast tollimaksu kehtestava nõukogu määruse (EÜ) nr 1995/2000 uut eksportijat käsitlev läbivaatamine, tunnistatakse kehtetuks tollimaks impordi puhul ühelt selle riigi eksportijalt ja nähakse ette selle impordi registreerimine

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1796/2004, 15. oktoober 2004, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Prantsuse ülemeredepartemangude teraviljasektori ja puu- ja köögiviljatoodete sektori prognoositava tarnebilansi ja Madeira taimeõlide, puu- ja köögiviljatoodete, piima ja piimatoodete ning sealihasektori prognoositava tarnebilansi osas

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1797/2004, 14. oktoober 2004, millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1798/2004, 15. oktoober 2004, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. detsembrist 200428. veebruarini 2005 kestval kvartalil

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1799/2004, 15. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2004

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1800/2004, 15. oktoober 2004, mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile Cycostat 66G, mis kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma ( 1 )

37

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2004/698/ÜVJP, 14. oktoober 2004, Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete kõrvaldamise kohta

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, EURATOM) nr 1785/2004,

5. oktoober 2004,

millega kehtestatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike töötasude suhtes alates 1. jaanuarist 2004 kohaldatavad paranduskoefitsiendid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti selle X lisa artikli 13 esimest lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleb võtta arvesse elukalliduse muutumist ühendusevälistes riikides ning seetõttu tuleb kehtestada paranduskoefitsiendid, mida kohaldatakse kolmandates riikides töötavatele ametnikele töökohariigi valuutas makstava töötasu suhtes alates 1. jaanuarist 2004.

(2)

Paranduskoefitsiendid, mida kohaldati vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 64/2004, millega kehtestatakse alates 1. juulist 2003 kohaldatavad paranduskoefitsiendid, (2) ei saa tagasiulatuvalt kaasa tuua töötasude kohandamist saaja kasuks ega kahjuks.

(3)

Juhuks, kui töötasud peaksid uute paranduskoefitsientide tulemusena suurenema, on vaja ette näha lisamaksed.

(4)

Juhuks, kui töötasud peaksid uute paranduskoefitsientide tulemusena vähenema, on vaja ette näha enammakstud summade tagasimaksed, mis hõlmavad ajavahemikku 2004. aasta 1. jaanuarist käesoleva määruse jõustumise kuupäevani.

(5)

Tuleb sätestada, et tagasimaksed võivad hõlmata maksimaalselt kuue kuu pikkust ajavahemikku enne kehtestamisotsust ning et otsuse mõju võib ulatuda maksimaalselt kaheteistkümnele kuule alates selle vastuvõtmisest, nagu on ette nähtud ka nende paranduskoefitsientide puhul, mida kohaldatakse ühendusesiseselt Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Paranduskoefitsiendid, mida kohaldatakse kolmandates riikides töötavatele Euroopa ühenduste ametnikele töökohariigi valuutas makstud töötasude suhtes alates 1. jaanuarist 2004, on esitatud lisas.

Kõnealuste töötasude arvutamisel rakendatakse vahetuskursse, mida kasutati Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel esimeses lõikes osutatud kuupäevale eelneval kuul.

Artikkel 2

1.   Kui töötasud lisas kehtestatud paranduskoefitsientide tulemusel suurenevad, sooritavad vastavad institutsioonid tagasiulatuvaid lisamakseid.

2.   Kui töötasud lisas kehtestatud paranduskoefitsientide tulemusel vähenevad, kohandavad vastavad institutsioonid 2004. aasta 1. jaanuari ja määruse jõustumise kuupäeva vahel makstud töötasusid tagasiulatuvalt tasusaaja kahjuks.

Tagasiulatuvad kohandused, mis tähendavad enammakstud summa tagasimaksmist, võivad puudutada maksimaalselt kuue kuu pikkust ajavahemikku enne määruse jõustumise kuupäeva. Tagasimaksed hõlmavad maksimaalselt kaheteistkümne kuu pikkust ajavahemikku alates samast kuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).

(2)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 1.


LISA

TÖÖKOHARIIK

Paranduskoefitsient jaanuaris 2004

Afganistan (1)

0,0

Albaania

80,6

Alžeeria

86,7

Ameerika Ühendriigid (New York)

103,6

Ameerika Ühendriigid (Washington)

100,1

Angola

117,7

Argentina

61,0

Austraalia

100,1

Bangladesch

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Boliivia

49,9

Bosnia ja Hertsegoviina

74,5

Botswana

74,8

Brasiilia

58,5

Bulgaaria

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Cabo Verde Vabariik

75,1

Colombia

55,7

Costa Rica

72,1

Côte d’Ivoire

107,0

Djibouti

96,6

Dominikaani Vabariik

42,7

Ecuador

69,6

Eesti

74,1

Egiptus

45,4

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

74,8

Eritrea

42,6

Etioopia

69,6

Fidži Vabariik

72,9

Filipiinid

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Ghana

70,5

Gruusia

81,7

Guatemala

71,7

Guinea

75,4

Guinea-Bissau

140,8

Guyana

59,0

Haiti

85,7

Hiina

75,9

Hongkong

86,6

Horvaatia

93,9

Israel

91,4

India

48,5

Indoneesia

84,5

Jaapan (Naka)

128,7

Jaapan (Tokyo)

137,3

Jamaica

82,5

Jeemen (1)

0,0

Jordaania

75,0

Jordani Läänekallas – Gaza sektor

87,8

Kambodža

64,3

Kamerun

99,1

Kanada

79,5

Kasahstan

91,9

Kenya

76,7

Kesk-Aafrika Vabariik

112,5

Kongo

129,8

Kongo Demokraatlik Vabariik

140,9

Kuuba

91,5

Küpros

99,2

Laos

71,2

Leedu

73,2

Lesotho

71,0

Libeeria (1)

0,0

Liibanon

91,3

Lõuna-Aafrika

69,0

Lõuna-Korea

88,1

Läti

70,3

Madagaskar

89,4

Malaisia

72,7

Malawi

69,5

Mali

90,4

Malta

96,3

Maroko

84,1

Mauritaania

63,0

Mauritius

73,7

Mehhiko

73,0

Mosambiik

73,7

Namiibia

81,6

Nepal

67,3

Nicaragua

67,4

Nigeeria

70,8

Niger

86,2

Norra

128,5

Paapua Uus-Guinea

74,0

Pakistan

50,5

Paraguay

61,5

Peruu

79,8

Poola

66,2

Rumeenia

49,5

Rwanda

77,1

Saalomoni saared

81,4

Sambia

47,6

Saudi Araabia (1)

0,0

Senegal

79,1

Serbia ja Montenegro

62,9

Sierra Leone

68,8

Singapur

94,7

Slovakkia

80,3

Sloveenia

83,4

Somaalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Sudaan

37,9

Suriname

52,8

Svaasimaa

68,7

Süüria

56,8

Šveits

116,1

Zimbabwe

128,1

Tai

60,7

Taiwan

87,0

Tansaania

60,0

Togo

97,5

Trinidad ja Tobago

69,7

Tšaad

114,6

Tšehhi Vabariik

80,1

Tšiili

73,4

Tuneesia

75,8

Türgi

80,7

Uganda

66,9

Ukraina

91,4

Ungari

69,5

Uruguay

58,5

Uus-Kaledoonia

120,9

Vanuatu

118,9

Venemaa

101,3

Venezuela

76,4

Vietnam

51,0


(1)  Andmed puuduvad.


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/7


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1786/2004,

14. oktoober 2004,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3274/93, millega tõkestatakse teatavate kaupade ja teenuste tarnimine Liibüasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 14. oktoobri 2004. aasta ühist seisukohta 2004/698/ÜVJP Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete kõrvaldamise kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu (ÜRO Julgeolekunõukogu), tegutsedes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VII peatüki alusel, otsustas oma 12. septembri 2003. aasta resolutsioonis 1506 (2003), et resolutsiooni 748 (1992) punktides 4, 5 ja 6 ning resolutsiooni 883 (1993) punktides 3, 4, 5, 6 ja 7 ettenähtud meetmed tuleks kõrvaldada alates nimetatud kuupäevast.

(2)

Resolutsiooni 748 (1992) punktides 4 ja 5 ning resolutsiooni 883 (1993) punktides 3, 4, 5 ja 6 ettenähtud meetmeid rakendati ühenduses nõukogu 29. novembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3274/93, millega tõkestatakse teatavate kaupade ja teenuste tarnimine Liibüasse, (2) kaudu. Selle määruse kohaldamine peatati määrusega (EÜ) nr 836/99. (3)

(3)

Seetõttu tuleks määrus (EÜ) nr 3274/93 kehtetuks tunnistada.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 883 (1993) punktis 8 ettenähtud meetmeid, mida ei olnud kõrvaldatud resolutsiooniga 1506 (2003) rakendati ühenduses määruse (EÜ) nr 3275/93 (4) kaudu, mis peaks seetõttu jõusse jääma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EÜ) nr 3274/93 tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 3275/93 jääb jõusse. Kõnealuse määruse preambulis esinevat viidet 22. novembri 1993. aasta ühisele seisukohale käsitletakse viitena ühisele seisukohale 2004/698/ÜVJP.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luksemburg, 14. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

P. VAN GEEL


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 40.

(2)  EÜT L 295, 30.11.1993, lk 1.

(3)  EÜT L 106, 23.4.1999, lk 1.

(4)  EÜT L 295, 30.11.1993, lk 4.


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1787/2004,

15. oktoober 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 15. oktoobri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1788/2004,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 (või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletavad madalaimad müügihinnad ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 921/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 94).


LISA

Komisjoni 15. oktoobri 2004. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks või madalaimad müügihinnad määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Muutmata

211,1

215,1

Kontsentreeritud

209,1

Töötlemistagatis

Muutmata

129

129

Kontsentreeritud

129


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1789/2004,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 2571/97 või müügi kohta alandatud hindadega ning toetuse andmise kohta koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks, (2) alusel peavad sekkumisametid müüma pakkumiskutse raames teatavad nende valduses olevad võikogused ning andma toetust koore, või ja kontsentreeritud või eest. Kõnealuse määruse artiklis 18 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul, kusjuures see hind või toetus võib erineda vastavalt või kavandatud kasutusele, rasvasisaldusele ja kasutusviisile, ning samuti võib teha otsuse esitatud pakkumised tagasi lükata. Vastavalt tuleb kindlaks määrata ka töötlemistagatis(t) e suurus.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalse pakkumiskutse alusel taotletav suurim toetus ja töötlemistagatised on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 921/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 94).


LISA

Komisjoni 15. oktoobri 2004. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 2571/97 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 150. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

59

55

55

Või < 82 %

57

53

Kontsentreeritud või

74

67

74

65

Koor

 

 

26

23

Töötlemistagatis

Või

65

Kontsentreeritud või

81

81

Koor

29


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1790/2004,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 69. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2799/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses loomasöödaks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri eest toetuse andmisega ning asjaomase lõssipulbri müügiga (2) artiklile 26 peavad sekkumisametid panema alalise pakkumiskutsega müüki teatavad nende valduses olevad lõssipulbrikogused.

(2)

Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 30 kehtestatakse iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades madalaim müügihind või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Töötlemistagatis kehtestatakse lõssipulbri turuhinna ja madalaima müügihinna erinevust silmas pidades.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks madalaim müügihind kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata töötlemistagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 alusel avatud 69. pakkumiskutseks, mille puhul oli pakkumiste esitamise tähtpäev 12. oktoober 2004, on kehtestatud järgmine madalaim müügihind ja töötlemistagatis:

madalaim müügihind:

186,24 EUR/100 kg,

töötlemistagatis:

40,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1674/2004 (ELT L 300, 25.9.2004, lk 11).


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2004,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks kontsentreeritud või suurim toetus määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 322. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 20. veebruari 1990. aasta määrusele (EMÜ) nr 429/90 ühenduses otsetarbimiseks mõeldud kontsentreeritud võile pakkumiskutse teel toetuse andmise kohta, (2) avavad sekkumisametid alalise pakkumiskutse kontsentreeritud võile toetuse andmiseks. Kõnealuse määruse artiklis 6 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse puhul saadud pakkumisi silmas pidades kehtestatakse suurim toetus kontsentreeritud võile, mille rasvasisaldus on vähemalt 96 %, või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Sellele vastavalt tuleb kehtestada lõppkasutustagatis.

(2)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks suurim toetus kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata lõppkasutustagatis.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EMÜ) nr 429/90 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 322. individuaalsets pakkumiskutseks on kehtestatud järgmine suurim toetus ja lõppkasutustagatis:

suurim toetus

74 EUR/100 kg,

lõppkasutustagatis

82 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 45, 21.2.1990, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 921/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 94).


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1792/2004,

15. oktoober 2004,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 6. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

6. määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 12. oktoober 2004, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 270 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1448/2004 (ELT L 267, 14.8.2004, lk 30).


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1793/2004,

15. oktoober 2004,

millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 5. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 214/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat lõssipulbrit.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 214/2001 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

5. määruse (EÜ) nr 214/2001 kohase individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 12. oktoober 2004, kehtestatakse lõssipulbri madalaimaks müügihinnaks 192,10 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1675/2004 (ELT L 300, 25.9.2004, lk 12).


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1794/2004,

15. oktoober 2004,

millega vähendatakse 2004/2005. turustusaastaks toetuse suurust teatavate tsitrusviljade tootjatele töötlemiskünnise ületamise tõttu teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2202/96, millega kehtestatakse teatavate tsitrusviljade tootjatele ühenduse toetuskava, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2202/96 artikli 5 lõikega 1 kehtestatakse teatavatele tsitrusviljadele ühenduse töötlemiskünnis, mis jagatakse liikmesriikide vahel vastavalt kõnealuse määruse II lisale.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2202/96 artikli 5 lõige 2 kehtestab, et kui see künnis on ületatud, vähendatakse I lisas osutatud toetussummasid kõikides liikmesriikides, kus künnist on ületatud. Töötlemiskünnise ületamist hinnatakse keskmiste koguste alusel, mida on töödeldud toetuskava alusel viimase kolme turustusaasta jooksul, mis eelnevad turustusaastale, mille jaoks tuleb toetus kindlaks määrata, või samaväärse ajavahemiku jooksul.

(3)

Liikmesriigid on teatanud toetuskava alusel töödeldud apelsinide kogused vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2111/2003, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2202/96 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, (2) artikli 39 lõike 1 punktile c. Selle teabe alusel on kindlaks tehtud, et ühenduse töötlemiskünnist on ületatud 100 380 tonni võrra. Selle töötlemiskünnise ületamise puhul on oma töötlemiskünnist ületanud Itaalia, Kreeka ja Portugal. Määruse (EÜ) nr 2202/96 I lisas osutatud apelsinidele 2004/2005. turustusaastaks määratud toetussummasid tuleks seetõttu vähendada 0,64 % võrra Kreeka, 14,95 % võrra Itaalia ja 0,29 % võrra Portugali puhul.

(4)

Liikmesriigid on teatanud toetuskava alusel töödeldud greipide ja pomelode kogused vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2111/2003 artikli 39 lõike 1 punktile c. Selle teabe alusel on kindlaks tehtud, et ühenduse töötlemiskünnist on ületatud 380 tonni võrra. Selle töötlemiskünnise ületamise puhul on oma töötlemiskünnist ületanud Hispaania ja Kreeka. Määruse (EÜ) nr 2202/96 I lisas osutatud greipidele ja pomelodele 2004/2005. turustusaastaks määratud toetussummasid tuleks seetõttu vähendada 16,45 % võrra Hispaania ja 7,00 % võrra Kreeka puhul.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Itaaliale, Kreekale ja Portugalile 2004/2005. turundusaastaks määruse (EÜ) nr 2202/96 alusel kehtestatud toetussummad töötlemiseks tarnitud apelsinide eest on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Hispaaniale ja Kreekale 2004/2005. turundusaastaks määruse (EÜ) nr 2202/96 alusel kehtestatud toetussummad töötlemiseks tarnitud greipide ja pomelode eest on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 49. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 317, 2.12.2003, lk 5.


I LISA

(eurodes 100 kg kohta)

 

Mitmeaastased lepingud

Üht turustusaastat hõlmavad lepingud

Üksiktootjad

Kreeka

11,20

9,74

8,76

Itaalia

9,59

8,33

7,50

Portugal

11,24

9,77

8,79


II LISA

(eurodes 100 kg kohta)

 

Mitmeaastased lepingud

Üht turustusaastat hõlmavad lepingud

Üksiktootjad

Kreeka

9,74

8,46

7,62

Hispaania

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1795/2004,

15. oktoober 2004,

millega algatatakse muuhulgas Alžeeriast pärinevatele karbamiidi ja ammooniumnitraadi lahustele lõplikku dumpinguvastast tollimaksu kehtestava nõukogu määruse (EÜ) nr 1995/2000 uut eksportijat käsitlev läbivaatamine, tunnistatakse kehtetuks tollimaks impordi puhul ühelt selle riigi eksportijalt ja nähakse ette selle impordi registreerimine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 (1) kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “põhimäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   KONTROLLIMISTAOTLUS

B.   TOODE

C.   JÕUSOLEVAD MEETMED

D.   LÄBIVAATAMISE PÕHJENDUS

E.   MENETLUS

a)   Küsimustik

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

F.   KEHTIVA TOLLIMAKSU KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA IMPORDI REGISTREERIMINE

G.   TÄHTAJAD

Nõuetekohase juhtimise huvides tuleb deklareerida tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud võivad teatada endast komisjonile, esitada kirjalikult oma seisukohad ja anda vastused käesoleva määruse lõike E punktis a mainitud küsimustikule või esitada uurimise käigus arvessevõtmiseks muud teavet,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku taotluse nende ärakuulamiseks.

H.   KOOSTÖÖST KEELDUMINE

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1995/2000 läbivaatamine vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 4 selle kindlakstegemiseks, kas ja millisel määral tuleks kohaldada nõukogu määrusega (EÜ) nr 1995/2000 kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu Alžeeriast pärinevale karbamiidi ja ammooniumnitraadi segu vesilahusele või ammoniaakvesilahusele, mida liigitatakse CN koodi 3102 80 00 alla ja mida toodab ning müüb ekspordiks ühendusse Fertial SPA (TARICi lisakood: A573).

Artikkel 2

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1995/2000 kehtestatud dumpinguvastane tollimaks tunnistatakse käesoleva määruse artiklis 1 määratletud impordi puhul kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolevaga kohustatakse tolliasutust nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 14 lõike 5 kohaselt võtma vajalikke meetmeid käesoleva määruse artiklis 1 määratletud impordi registreerimiseks. Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

1.   Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma kirjalikud seisukohad ja vastused käesoleva määruse lõike E punktis a mainitud küsimustikule või muu teabe 40 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, kui ei ole kindlaks määratud teisiti. Juhitakse tähelepanu asjaolule, et valdava osa põhimääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamise võimalus oleneb sellest, kas huvitatud isik teatab endast komisjonile eespool mainitud tähtaja jooksul.

Peale selle võivad huvitatud isikud sama 40päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

2.   Huvitatud isikud esitavad kõik materjalid ja taotlused kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning märgivad oma nime, aadressi, elektronposti aadressi, telefoni-, faksi- ja/või telefaksinumbri. Kõik huvitatud isikute poolt konfidentsiaalsena saadetavad kirjalikud materjalid, sealhulgas käesoleva määruse alusel nõutav teave, vastused küsimustikele ja kirjavahetus tuleb tähistada märkusega “Piiratud kasutamiseks” ning nendele lisatakse põhimääruse artikli 19 lõike 2 kohane mittekonfidentsiaalne versioon, mis tähistatakse märkusega “TUTVUMISEKS HUVITATUD POOLTELE”. (3)

Kogu asjakohane teave ja ärakuulamistaotlused tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks (32 2) 295 65 05

Telefaks COMEU B 21877

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pascal LAMY


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 238, 22.9.2000, lk 15. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1675/2003 (ELT L 238, 25.9.2003, lk 4).

(3)  See märkus tähendab, et dokument on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks. Dokument on kaitstud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 alusel. Dokument on konfidentsiaalne nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 (EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1) artikli 19 ja 1994. aasta GATT lepingu artikli VI rakendamiseks sõlmitud WTO lepingu (dumpinguvastane leping) alusel.


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1796/2004,

15. oktoober 2004,

millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 14/2004 Prantsuse ülemeredepartemangude teraviljasektori ja puu- ja köögiviljatoodete sektori prognoositava tarnebilansi ja Madeira taimeõlide, puu- ja köögiviljatoodete, piima ja piimatoodete ning sealihasektori prognoositava tarnebilansi osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1452/2001, millega kehtestatakse erimeetmed Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks seoses teatavate põllumajandussaadustega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom), (1) eriti selle artikli 3 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1453/2001, millega kehtestatakse erimeetmed Assooride ja Madeira jaoks seoses teatavate põllumajandussaadustega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1600/92 (Poseima), (2) eriti selle artikli 3 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 14/2004, millega kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade prognoositavad tarnebilansid ja ühenduse toetus teatavate oluliste inimtoiduks, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks sisendiks ettenähtud toodete ning elusloomade ja munade tarnimiseks nõukogu määruste (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001 ja (EÜ) nr 1454/2001 alusel, (3) kehtestatakse prognoositavad tarnebilansid ja ühenduse toetus.

(2)

Aastase tarnebilansi jooksev täitmine Prantsuse ülemeredepartemangude puhul teraviljade ja puu- ja köögiviljatoodete osas ja Madeira puhul taimeõlide, puu- ja köögiviljatoodete, täispiimapulbri ja juustu ning sealiha osas näitab, et ülalnimetatud toodete tarnimiseks kehtestatud kogused ei vasta vajadustele, kuna nõudlus on arvatust suurem.

(3)

Eespool nimetatud toodete kogust tuleb seega korrigeerida vastavalt asjaomaste äärepoolseimate piirkondade tegelikele vajadustele.

(4)

Määrus (EÜ) nr 14/2004 sisaldab tehnilist viga seoses II lisa 1. osas nimetatud Prantsuse ülemeredepartemangudele mõeldud aretushobuste CN-koodiga. See viga tuleks parandada.

(5)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta ja parandada määrust (EÜ) nr 14/2004.

(6)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas kõigi asjaomaste toodete korralduskomiteede arvamustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 14/2004 muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa 1. ja 3. osa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

2.

III lisa 3., 4., 6. ja 8. osa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 14/2004 II lisa 1. osas parandatakse aretushobuste CN-koodi järgmiselt:

 

kood “0101 11 00” loetakse koodiks “0101 10 10”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Artiklit 2 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004 (ELT L 305, 1.10.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 26. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004.

(3)  ELT L 3, 7.1.2004, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1232/2004 (ELT L 234, 3.7.2004, lk 5).


I LISA

“1. Osa

Looma- ja inimtoiduks ettenähtud teravili ja teraviljasaadused; õliseemned, valgurikkad taimed, kuivsööt

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

Departemang

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Guadeloupe

pehme nisu, oder, mais ja linnased

1001 90, 1003 00, 1005 90 ja 1107 10

55 000

42

 (1)

Guajaana

pehme nisu, oder, mais, loomatoiduks ettenähtud tooted ja linnased

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 ja 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

pehme nisu, oder, mais, kõvast nisust valmistatud tangud ja püülijahu, kaer ja linnased

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 ja 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

pehme nisu, oder, mais ja linnased

1001 90, 1003 00, 1005 90 ja 1107 10

178 000

48

 (1)

“3. Osa

Puu- ja köögiviljatooted

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

Kauba kirjeldus

CN-kood

Departemang

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Puuviljapüreed, keetmise teel valmistatud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, töötlemiseks:

ex 2007

Kõik

45

395

Puuvilja viljaliha, muul viisil valmistatud või konserveeritud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, piirituselisandiga või ilma, mujal nimetamata, töötlemiseks:

ex 2008

Guajaana

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Kontsentreeritud puuviljamahl (sh viinamarjavirre), kääritamata, piirituselisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, töötlemiseks:

ex 2009

Guajaana

350

 

727

 

Martinique

 

311

 (2)

Réunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks komisjoni määruse (EÜ) nr 1501/95 (EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7) artikli 7 alusel antava toetusega.”

(2)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks komisjoni määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 16 alusel antava toetusega.”


II LISA

“3. Osa

Taimeõlid

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

MADEIRA

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Taimeõlid (v.a oliiviõli):

 

 

 

 

 

— Taimeõlid:

1507–1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oliiviõli:

 

 

 

 

 

— Neitsioliiviõli

1509 10 90

 

 

 

 

või

 

500

52

 (2)

— oliiviõli

1509 90 00

 

 

 


ASSOORID

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Oliiviõli

 

 

 

 

 

— Neitsioliiviõli

1509 10 90

400

68

87

 (3)

või

või

 

 

 

 

— oliiviõli

1509 90 00

 

 

 

 

“4. Osa

Puu- ja köögiviljatooted

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

MADEIRA

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Džemmid, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

 

 

 

 

— muud kui homogeenitud valmistised, sisaldavad muid puuvilju kui tsitrusviljad

2007 99

100

73

91

Mujal nimetamata puuviljad ja muud söödavad taimeosad, muul viisil toiduks töödeldud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma nendeta:

 

760

168

186

— ananassid

2008 20

 

 

 

 

— pirnid

2008 40

 

 

 

 

— kirsid

2008 60

 

 

 

 

— virsikud

2008 70

 

 

 

 

— muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud

 

 

 

 

 

— segud

2008 92

 

 

 

 

— muud, v.a palmipungad ja segud

2008 99

 

 

 

 

Kontsentreeritud puuviljamahl (sh viinamarjavirre), kääritamata, piirituselisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, töötlemiseks:

ex 2009

130

 

186

 


ASSOORID

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Kontsentreeritud puuviljamahl (sh viinamarjavirre), kääritamata, piirituselisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, töötlemiseks:

ex 2009

100

 

186”

 

“6. Osa

Piim ja piimatooted

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

MADEIRA

Kauba kirjeldus

CN-kood

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III (4)

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- jm magusainelisandita (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Lõssipulber (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Täispiimapulber (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Või jm piimarasvad ja -õlid ning piimarasvavõided (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Juust (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

“8. Osa

Sealihasektor

Prognoositav tarnebilanss ja ühenduse toetus ühenduse toodete tarnimiseks ühe kalendriaasta jooksul

MADEIRA

Kauba kirjeldus

Kood (7)

Kogus

(tonnides)

Toetus

(eurodes tonni kohta)

I

II

III

Värske, jahutatud või külmutatud kodusealiha

ex 0203

2 800

 

 

— rümbad ja poolrümbad

020311109000

 

95

113

 (8)

— tagaosad ja nende jaotustükid

020312119100

 

143

161

 (8)

— abaosad ja nende jaotustükid

020312199100

 

95

113

 (8)

— eesosad ja nende jaotustükid

020319119100

 

95

113

 (8)

— seljaosad ja nende jaotustükid

020319139100

 

143

161

 (8)

— kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

020319159100

 

95

113

 (8)

— muu: konditustatud

020319559110

 

176

194

 (8)

— muu: konditustatud

020319559310

 

176

194

 (8)

— rümbad ja poolrümbad

020321109000

 

95

113

 (8)

— tagaosad ja nende jaotustükid

020322119100

 

143

161

 (8)

— abaosad ja nende jaotustükid

020322199100

 

95

113

 (8)

— eesosad ja nende jaotustükid

020329119100

 

95

113

 (8)

— seljaosad ja nende jaotustükid

020329139100

 

143

161

 (8)

— kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

020329159100

 

95

113

 (8)

— muu: konditustatud

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Välja arvatud 1509 ja 1510.

(2)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 alusel antava toetusega.

(3)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks määruse nr 136/66/EMÜ artikli 3 lõike 3 alusel antava toetusega.”

(4)  Eurodes 100 kg netomassi kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.

(5)  Asjaomased tooted ja nendega seotud joonealused märkused on samad, mis on hõlmatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48) artikli 31 alusel eksporditoetusi kehtestava komisjoni määrusega.

(6)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 alusel antava toetusega. Kui määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 alusel antavad toetused on vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artikli 2 lõike 1 punktides e ja l sätestatule diferentseeritud, on summad võrdsed sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks antava toetuse maksimumsummaga [määrus (EÜ) nr 3846/87, EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1].

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2571/97 (EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3) alusel antava või puhul on summad esitatud II tulbas.”

(7)  Tootekoodid ja joonealused märkused on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(8)  Summa on võrdne sama CN-koodi alla kuuluvate toodete jaoks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2759/75 (EÜT L 282, 1.11.1975. lk 1) artikli 13 alusel asjakohastel juhtudel antava toetusega.”


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1797/2004,

14. oktoober 2004,

millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta, (1) ja eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruses nr 2340/2002, millega määratakse kindlaks süvamere kalavarude püügivõimalused 2003. ja 2004. aastaks, (2) kehtestatakse sinise molva püügivõimalused 2004. aastaks.

(2)

Selleks, et tagada kvootidega reguleeritavate kalavarude koguselisi piiranguid käsitlevate sätete täitmine, peab komisjon kindlaks määrama kuupäeva, millest alates loetakse kvoot liikmesriigi lipu all sõitvate laevade saakide põhjal ammendatuks.

(3)

Komisjonile saadetud teabe kohaselt on Ühendkuningriigi lipu all sõitvad või Ühendkuningriigis registreeritud laevad täitnud neile 2004. aastaks määratud kvoodi sinise molva püügiks ICES VI ja VII alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla). Ühendkuningriik on keelustanud nende varude püügi alates 9. augustist 2004. See kuupäev tuleks ka käesolevas määruses aluseks võtta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühendkuningriigi lipu all sõitvad või Ühendkuningriigis registreeritud laevad on täitnud Ühendkuningriigile 2004. aastaks määratud kvoodi sinise molva püügiks ICES VI ja VII alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla).

Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel või Ühendkuningriigis registreeritud laevadel on keelatud sinise molva püük ICES VI ja VII alapiirkonnas (ühenduse veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla), samuti on pärast käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva keelatud eespool nimetatud laevade püütud kõnealuste kalavarude pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 9. augustist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2004

Komisjoni nimel

kalanduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 356, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 762/2004 (ELT L 120, 24.4.2004, lk 8).


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1798/2004,

15. oktoober 2004,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. detsembrist 200428. veebruarini 2005 kestval kvartalil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 565/2002, millega kehtestatakse tariifikvootide haldamise kord ja päritolusertifikaatide süsteem kolmandatest riikidest imporditud küüslaugu puhul, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogused, mille kohta on tavapärased importijad ja uued importijad 11. ja 12. oktoobri 2004 määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 5 lõike 2 alusel esitanud litsentsitaotlused, ületavad saadaolevaid koguseid Hiinast, Argentiinast ja kõigist kolmandatest riikidest pärit toodete puhul.

(2)

Seetõttu tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib komisjonile 14. oktoobri 2004 saadetud litsentsitaotlusi rahuldada, ning kehtestada iga importija ja toote päritolu kategooria puhul tähtajad, milleni tuleb peatada sertifikaatide väljaandmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõike 1 alusel 11. ja 12. oktoobri 2004 esitatud ja 14. oktoobri 2004 komisjonile saadetud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse I lisas kehtestatud määra.

Artikkel 2

Asjaomaste importijate ja päritolu kategooriate puhul lükatakse tagasi määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõikele 1 vastavad impordilitsentsitaotlused, mis on esitatud 1. detsembrist 200428. veebruarini 2005 kestvaks kvartaliks pärast 12. oktoobrit 2004, kuid enne käesoleva määruse II lisas nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11.


I LISA

Toodete päritolu

Jaotuse protsendimäär

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

“X”

:

Nimetatud päritolu puhul kõnealuseks kvartaliks kvooti ei ole.

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


II LISA

Toodete päritolu

Kuupäevad

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

28.2.2005

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1799/2004,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 15. oktoobrist 2004

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

38,83

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

52,50

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

52,50

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

38,83


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 1.10.2004–14.10.2004

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Lahe lisatasu (EUR/t)

11,00

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(4)  FOB Duluth.


16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1800/2004,

15. oktoober 2004,

mis käsitleb loa andmist kümneks aastaks söödalisandile “Cycostat 66G”, mis kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9g lõike 5 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ olid koktsidiostaatikumid, mis on kantud selle direktiivi I lisasse enne 1. jaanuari 1988, ajutiselt lubatud alates 1. aprillist 1998 ning üle kantud B lisa I peatükki, et hinnata need ümber söödalisanditena, mis on seotud nende ringlusse suunamise eest vastutajaga. Robenidine saadus “Cycostat 66G” on koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluv söödalisand, mis on loetletud direktiivi 70/524/EMÜ B lisa I peatükis.

(2)

“Cycostat 66G” ringlusse laskmise eest vastutaja esitas vastavalt nimetatud direktiivi artikli 9g lõigetele 2 ja 4 loataotluse ja toimiku.

(3)

Direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9g lõige 6 võimaldab loaperioodi automaatset pikenemist asjaomastele söödalisanditele, kuni komisjon võtab vastu otsuse, juhul kui loataotluse kohta ei langetata otsust loa omanikust mittesõltuvatel põhjustel enne loa kehtivusaja lõppu. See säte on kohaldatav “Cycostat 66G” loa väljastamisel. Komisjon pöördus 26. aprillil 2001 täieliku riskide hindamise taotlusega söötade teaduskomitee poole ning see taotlus anti edasi Euroopa Toiduohutusametile. Ümberhindamisprotsessi jooksul esitati mitmeid täiendavaid teabenõudeid, mis tegi võimatuks ümberhindamise lõpuleviimise vastavalt artiklis 9g esitatud ajalimiidile.

(4)

Euroopa Toiduohutusameti juurde loodud loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete komisjon on andnud soodsa hinnangu “Cycostat 66G” ohutuse ja efektiivsuse suhtes, kasutatuna broilerkanade ja munatootmiseks ettenähtud kanade puhul.

(5)

Komisjoni poolt läbiviidud “Cycostat 66G” ümberhindamine näitas, et direktiivi 70/524/EMÜ poolt kehtestatud asjakohased tingimused on täidetud. Seega tuleks “Cycostat 66G” lubada kümneks aastaks kasutamiseks söödalisandina, mis on seotud selle ringlusse laskmise eest vastutajaga, ning lisada nimetatud direktiivi artikli 9t punktis b osutatud loetelu I peatükki.

(6)

Kuna söödalisandile antud luba on nüüd seotud selle ringlusse laskmise eest vastutajaga ning asendab eelnevat luba, mis ei olnud seotud ühegi konkreetse isikuga, siis on asjakohane eelnev luba kehtetuks tunnistada.

(7)

Kuna ohutuse seisukohast puudub põhjus robenidine koheseks turult kõrvaldamiseks, on asjakohane lubada kuuekuulist üleminekuperioodi olemasoleva söödalisandi realiseerimiseks.

(8)

Käesolevas määruses loetletud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 70/524/EMÜ B lisa I peatükist jäetakse välja koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluv söödalisand robenidine.

Artikkel 2

Vastavalt käesoleva määruse lisa sätetele lubatakse koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat söödalisandit “Cycostat 66G” kasutada loomasöödas nimetatud lisas kehtestatud tingimustel.

Artikkel 3

Olemasolevate robenidine varude ärakasutamiseks antakse kuuekuuline periood alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval arvates selle avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1464/2004 (ELT L 270, 18.8.2004, lk 8).


LISA

Söödalisandi registrinumber

Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutaja nimi ja registrinumber

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg toimeaineid täissööda kilogrammi kohta

Koktsidiostaatikumid ja muud raviained

E 758

Alpharma

(Belgium)

BVBA

Robenidine HCl 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Söödalisandi koostis:

 

Robenidine hydrochloride: 66 g/kg

 

Lignosulfonate: 40 g/kg

 

Calcium sulfate dihydrate: 894 g/kg

Toimeaine:

 

Robenidine hydrochloride, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine hydrochloride,

 

CAS-number: 25875-50-7

 

Toimeainega seoses esinevad lisandid:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzylidene)amino]guanidine: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %

Broilerkanad

30

36

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne looma tapmist.

29. oktoober 2014

Kalkunid

30

36

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne looma tapmist.

29. oktoober 2014

Broilerküülikud

50

66

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne looma tapmist.

29. oktoober 2014


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

16.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/40


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2004/698/ÜVJP,

14. oktoober 2004,

Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete kõrvaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

12. septembril 2003 võttis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni 1506 (2003), millega kõrvaldatakse resolutsioonidega 748 (1992) ja 883 (1993) kehtestatud piiravad meetmed, jättes kehtima viimati mainitud resolutsiooni lõikes 8 sätestatud meetmed, pidades silmas Liibüa valitsuse astutud samme eelnimetatud resolutsioonide järgimiseks, eriti mis puudutab vastutuse võtmist Liibüa ametnike tegude eest, kohase hüvitise maksmist ja terrorismi hukkamõistmist.

(2)

Liibüa valitsus on samuti astunud edasisi samme seoses Šotimaal Lockerbie kohal Pan Am lennu nr 103, Nigeeria kohal Union de Transports Aériens lennu nr 772 ja Berliini diskoteegi “La Belle” vastu toime pandud terrorirünnakutest tulenevate nõuete rahuldava lahendamisega.

(3)

Seega tuleks kõrvaldada otsusega 93/614/ÜVJP, (1) mis võeti vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 748 (1992) ja 883 (1993) rakendamiseks, ja 1986. aastal liikmesriikide poolt heaks kiidetud ja ühise seisukohaga 1999/261/ÜVJP (2) kinnitatud relvaembargoga kehtestatud piiravad meetmed.

(4)

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 883 (1993) lõikele 8 vastu võetud meetmed peaksid jääma jõusse kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1506 (2003).

(5)

Teatavate abinõude rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Käesolevaga tunnistatakse kehtetuks otsus 93/614/ÜVJP ja ühine seisukoht 1999/261/ÜVJP.

Artikkel 2

Meetmed, mis võeti vastu ettevõtjate kaitsmiseks nõuete eest seoses lepingute ja tehingutega, mille täitmist mõjutasid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 883 (1993) ja sellega seotud resolutsioonidega kehtestatud piiravad meetmed, jäävad jõusse.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 14. oktoober 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

P. VAN GEEL


(1)  EÜT L 295, 30.11.1993, lk 7.

(2)  EÜT L 103, 20.4.1999, lk 1. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 1999/611/ÜVJP (EÜT L 242, 14.9.1999, lk 31).