ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 316

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
15. oktoober 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1769/2004, 14. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2390/1999, millega nähakse ette nende raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalve ja prognooside tegemiseks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1770/2004, 14. oktoober 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1771/2004, 14. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 15. oktoobrist 2004

56

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1772/2004, 14. oktoober 2004, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1773/2004, 14. oktoober 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 9. osaliseks pakkumismenetluseks

60

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1774/2004, 14. oktoober 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

61

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1775/2004, 14. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks turustusaastal 2003/2004 kehtivad põhitoodangumaksud suhkrusektoris

64

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1776/2004, 14. oktoober 2004, millega määratakse turustusaastaks 2003/2004 kindlaks suhkrutootjate poolt suhkrupeedi müüjatele B-maksu maksimumsumma ja B-maksu vahe tõttu makstav summa

65

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1777/2004, 14. oktoober 2004, millega kohandatakse seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemisega määrust (EÜ) nr 2342/1999, millega kehtestatakse veise- ja vasikalihaturu ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad lisatasukavade kohta

66

 

*

Komisjoni Määrus (EÜ) nr 1778/2004, 13. oktoober 2004, millega Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük

72

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1779/2004, 13. oktoober 2004, millega Taani lipu all sõitvatel laevadel keelatakse molvapüük

73

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1780/2004, 14. oktoober 2004, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

74

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1781/2004, 14. oktoober 2004, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

82

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1782/2004, 14. oktoober 2004, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

84

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1783/2004, 14. oktoober 2004, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1757/2004 osutatud pakkumismenetlusega

85

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1784/2004, 14. oktoober 2004, määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

86

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/695/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. oktoober 2004 loomahaiguste likvideerimise ja seire selliste programmide ning zoonooside ennetamise selliste kontrollprogrammide nimekirja kohta, mis saavad ühenduselt 2005. aastal rahalist toetust (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4010 all)

87

 

*

2004/696/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. oktoober 2004, ühenduselt 2005. aastal rahalist toetust saavate teatavate TSEde likvideerimise ja seire programmide loetelu kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4011 all)

91

 

*

2004/697/EÜ:
Komisjoni otsus, 14. oktoober 2004, teatavate kaitsemeetmete võtmise kohta lammaste katarraalse palaviku vastu Hispaanias (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4055 all)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

15.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1769/2004,

14. oktoober 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2390/1999, millega nähakse ette nende raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalve ja prognooside tegemiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1663/95 (2) (millega nähakse ette nõukogu määruse (EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega) artikli 2 lõikes 3 sätestatakse, et kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud raamatupidamisandmete vorm ja sisu kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1258/1999 artiklis 13 sätestatud korras.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 (3) (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta), mida kohaldatakse ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ (4) (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta), mis on üle võetud siseriiklikku õigusse ja mida kohaldatakse liikmesriikide suhtes, kaitstakse isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute õigust eraelu puutumatusele.

(3)

Kõiki määruse (EÜ) nr 2390/1999 (5) kohaldamise raames kogutud teabes sisalduvaid isikuandmeid tuleb töödelda vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 nõuetele, milles on eelkõige sätestatud, et andmesubjekte tuleks teavitada nende õigustest, sealhulgas õigusest saada soovi korral teavet oma isikuandmete kohta, õigusest parandada ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid ning õigusest pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole. Vastavalt asutamislepingu artikli 248 lõikele 3 on Euroopa Kontrollikojal õigus tutvuda määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud raamatupidamisandmetega ning ta võib töödelda isikuandmeid vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punktile b ja artiklile 7.

(4)

Selleks, et teostada EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega seotud kontrollimist, on Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) samuti õigus tutvuda määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud raamatupidamisandmetega ja ta võib töödelda isikuandmeid vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punktile a ja artikli 7 lõikele 1.

(5)

Nende raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalve ja prognooside tegemiseks, on praegu sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2390/1999. Kõnealust määrust on asjakohane kohandada.

(6)

Kuna eelarve liigendust on muudetud ning tuleks tagada liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse optimaalsus ja ajakohastatus, on vaja muuta määruse (EÜ) nr 2390/1999 lisasid alates 16. oktoobrist 2004.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2390/1999 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas fondikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2390/1999 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

1.   Komisjon kasutab määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud raamatupidamisandmeid ainult selleks, et:

a)

täita oma ülesandeid EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames vastavalt määrusele (EÜ) nr 1258/1999;

b)

jälgida põllumajandussaaduste ja -toodete sektori arengut ja koostada vastavaid prognoose.

Seoses sellega võivad Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) tutvuda kõnealuste andmetega.

2.   Kõiki kogutud teabes sisalduvaid isikuandmeid tohib töödelda ainult lõikes 1 sätestatud eesmärkidel. Juhul kui komisjon kasutab raamatupidamisandmeid lõike 1 punktis b osutatud eesmärgil, muudab komisjon sellised andmed anonüümseks ning töötleb neid kõiki koos.

3.   Juhul kui andmesubjektil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, tuleb nendega pöörduda Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi poole elektronposti aadressil: AGRI-J1@cec.eu.int

4.   Komisjon tagab määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud raamatupidamisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.”

2.

Määruse (EÜ) nr 2390/1999 I, II ja III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(2)  EÜT L 158, 8.7.1995, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2025/2001 (EÜT L 274, 17.10.2001, lk 3).

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 295, 16.11.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1747/2003 (ELT L 259, 10.10.2003, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 2390/1999 I, II ja III lisa asendatakse järgmisega:

I LISA

X TABEL – 2005. eelarveaasta

ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1000

05020101

1000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1000

05020101

1000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

F900

F901

F902

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

D

 

D

 

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020310

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020311

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020312

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020313

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020314

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020315

0000

A

A

 

A

 

 

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020315

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020399

1090

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3100

05020401

3100

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3110

05020402

3110

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3111

05020402

3111

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3112

05020402

3112

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3113

05020402

3113

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3119

05020402

3119

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020499

0000

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1062