ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 298

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
23. september 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1654/2004, 22. september 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1655/2004, 22. september 2004, millega sätestatakse eeskirjad ülemineku kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklis 4 kehtestatud vabatahtlikult toetuse muutmise süsteemilt nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 kehtestatud kohustuslikule toetuse muutmise süsteemile

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1656/2004, 21. september 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1657/2004, 22. september 2004, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1658/2004, 22. september 2004, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita 2004. aasta septembris esitatud ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel sõlmitud lepingute kohased litsentsitaotlused teatavate sealihatoodete kohta

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1659/2004, 22. september 2004, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse sealihasektori ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel septembris 2004 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlused

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1660/2004, 22. september 2004, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel septembris 2004 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/649/EÜ:Nõukogu otsus, 24. mai 2004, regioonide komitee kahe Ühendkuningriigi liikme ja regioonide komitee viie Ühendkuningriigi asendusliikme nimetamise kohta

20

 

*

2004/650/EÜ:Nõukogu otsus, 13. september 2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, et võtta arvesse Malta ühinemist ( 1 )

22

 

*

2004/651/EÜ:Nõukogu otsus, 13. september 2004, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d'Italia välisaudiitori osas

23

 

*

2004/652/EÜ, Euratom:Nõukogu otsus, 13. september 2004, Euroopa Ühenduste Komisjoni uue liikme nimetamise kohta

24

 

 

Komisjon

 

*

2004/653/EÜ:Komisjoni otsus, 16. september 2004, millega muudetakse komisjoni otsust 2001/376/EÜ selles osas, mis puudutab imetajatelt pärineva liha-kondijahu ning sarnaste toodete tarnimist Portugalist (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3463 all)  ( 1 )

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1654/2004,

22. september 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 22. septembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

62,6

999

62,6

0707 00 05

052

97,2

096

12,9

999

55,1

0709 90 70

052

89,1

999

89,1

0805 50 10

052

76,3

388

53,0

508

37,1

524

56,1

528

44,4

999

53,4

0806 10 10

052

82,7

220

121,0

400

170,3

624

148,4

999

130,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,2

400

95,9

508

68,9

512

111,8

528

86,4

720

50,2

804

84,3

999

81,2

0808 20 50

052

105,0

388

86,2

999

95,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,6

999

119,6

0809 40 05

066

55,9

094

29,3

624

117,3

999

67,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1655/2004,

22. september 2004,

millega sätestatakse eeskirjad ülemineku kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklis 4 kehtestatud vabatahtlikult toetuse muutmise süsteemilt nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 kehtestatud kohustuslikule toetuse muutmise süsteemile

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artiklit 155,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1782/2003 tühistas ja asendas nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/1999 (2) alates 1. maist 2004. Liikmesriigid võivad jätkata määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklis 4 sätestatud vabatahtliku toetuse muutmise kohaldamist kuni 31. detsembrini 2004. Uue kava raames kehtestatud kohustusliku toetuse muutmise süsteemi hakatakse kohaldama 2005. aastal.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 10 sätestatud kohustusliku toetuse muutmise määr jääb algetapis madalamaks kui määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklis 4 kehtestatud vabatahtliku toetuse muutmise määr teatud liikmesriikide jaoks. See võib tekitada puudujäägi seoses kaasnevate meetmete finantseerimisega riiklike või regionaalsete maaelu arenguprogrammide raames, mida finantseeritakse täiendava ühenduse toetusega, nagu on praegu sätestatud määruse (EÜ) nr 1259/1999 artikli 5 lõikes 2.

(3)

Asjaomastel liikmesriikidel tuleb seega lubada jätkata vabatahtliku toetuse muutmise kohaldamist pärast 31. detsembrit 2004, kuni see on vajalik, et katta enne 1. jaanuari 2006 kinnitatud kaasnevatest meetmetest tulenevad finantsvajadused.

(4)

Seetõttu on vajalikud üleminekueeskirjad, et lihtsustada üleminekut vabatahtlikult toetuse muutmiselt kohustuslikule toetuse muutmisele.

(5)

Harmooniliseks üleminekuks programmiperioodide vahel tuleks pikendada vabatahtlikust toetuse muutmisest tulenevate summade kättesaadavuseks kehtestatud ajapiiranguid kuni sellele aastale järgneva neljanda finantsaasta lõpuni, mille jooksul summad kinni peetakse. Sellega seoses on õigusliku selguse huvides asjakohane muuta 17. mai 2001. aasta komisjoni määruse (EÜ) nr 963/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1259/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses täiendava ühenduse toetusega ja komisjonile edastatava teabega, (3) artikli 1 lõiget 1.

(6)

Võttes arvesse komisjoni määruse (EÜ) nr 963/2001 artikli 1 lõike 1 muutmist on vaja muuta ka komisjoni määruse (EÜ) nr 296/96 (4) artiklit 6 liikmesriikide edastatavate andmete ja Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust rahastatavate kulude igakuise kirjendamise kohta, tagamaks käesoleva artikli täielik kohaldamine vabatahtlikust toetuse muutmisest tulenevatele vahenditele.

(7)

Seetõttu tuleb määruseid (EÜ) nr 963/2001 ja (EÜ) nr 296/96 vastavalt muuta.

(8)

Jälgitavuse tagamiseks peab iga mitmeaastase meetme finantseerimisallikas jääma samaks, kuni meede lõpeb. Siiski, kui vabatahtlikust toetuse muutmisest tulenevad vahendid on ammendatud, tuleb liikmesriigil lubada veel käimasolevaid mitmeaastaseid meetmeid finantseerida teistest vahenditest.

(9)

Tagamaks vabatahtlikust toetuse muutmisest tulenevate vahendite korrapärast haldamist ja järelevalvet, tuleb liikmesriikidel pidada eraldi arvestust kinnipeetavate summade ja nende kasutamise kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 296/96.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Need liikmesriigid, kes on kohaldanud määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklis 4 ettenähtud otsetoetuste vähendamist, võivad lisaks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 10 sätestatud vähendamistele kohaldada täiendavat vähendamist kuni määrani, mis on prognoosi kohaselt igal aastal vajalik selleks, et katta vahe määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 10 sätestatud vähendamiste tulemusena saadaoleva summa ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1257/1999 (5) sätestatud kaasnevate meetmete rahastamiseks vajamineva summa vahel, mille jaoks täiendava ühenduse toetuse jaotamine ja kasutamine on heaks kiidetud kuni 31. detsembrini 2005.

2.   Lõikes 1 nimetatud meetmete kohaldamisest tulenev teatava kalendriaasta puhul talupidajale makstava toetuse üldine vähendamine ei tohi olla suurem kui 20 % toetuse kogusummast, mida makstakse kõnealust lõiget ja määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklit 10 arvestamata talupidajatele asjaomase kalendriaasta puhul.

3.   Lõikes 1 viidatud kaasnevateks meetmeteks on määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklites 10–12 (ennetähtaegne pensionile jäämine), 13–21 (ebasoodsamad piirkonnad ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkonnad), 21a–21d (standardite järgimine), 22–24 (põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaolu), 24a–24d (toiduainete kvaliteet) ja 31 (metsastamine) toodud meetmed.

4.   Lõikes 1 sätestatud täiendavaid vähendamisi võib kohaldada regionaalsel tasandil.

5.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 (6) artikli 48 lõikes 2 ettenähtud sätted kehtivad mutatis mutandis vastavalt lõikele 1 kinnipeetavate summade jaotamise ja kasutamise heakskiitmise kohta.

Artikkel 2

Ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 (7) artiklit 77, arvestatakse artiklis 1 sätestatud täiendava vähendamise summa otsetoetuste summade põhjal, millele talupidajal oleks õigus enne igasuguste vähendamiste või väljaarvamiste kohaldamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklitele 6 ja 24 või abikavade korral, mis on loetletud käesoleva määruse I lisas, kuid ei kuulu selle määruse pealkirjade III ja IV alla, nende suhtes kohaldatavate eriõigusaktide kohaselt.

Artikkel 3

1.   Vastavalt käesoleva määruse artiklile 1 ja määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklile 4 kinnipeetavaid summasid kasutatakse täiendava ühenduse toetuse maksmiseks hiljemalt sellele aastale järgneva neljanda finantsaasta lõpuks, mille jooksul summad kinni peetakse.

2.   Ühenduse panus meetmete finantseerimisel vastavalt artiklile 1 kinnipeetavate summadega on sama, mis on asjaomase meetme jaoks ette nähtud maaelu arengu programmdokumendis.

3.   Mitmeaastast meedet ei rahastata vaheldumisi ühel aastal määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 48 lõike 1 punktis a ettenähtud ühenduse toetusest ja teisel aastal käesolevas määruses sätestatud täiendavast vähendamisest tulenevatest vahenditest.

Siiski, kui käesolevas määruses sätestatud vähendamisest tulenevad vahendid on ammendatud, võib liikmesriik mitmeaastast meedet finantseerida kuni selle lõppemiseni EAGGF tagatisrahastu alusel vastavalt määrusele (EÜ) nr 1257/1999.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 296/96 artiklis 2 ja artikli 3 lõike 6a punktis b kehtestatud sätted kehtivad mutatis mutandis arvepidamise kohta käesoleva määruse kohaselt kinnipeetavate summade ja tehtavate kulutuste üle.

Artikkel 5

Liikmesriigid esitavad iga aasta 30. septembriks komisjonile uued andmed vastavalt artiklile 1 kinnipeetud summade jaotamise kohta koos määruse (EÜ) nr 817/2004 artiklis 55 ettenähtud kuluaruandega.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 963/2001 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1259/1999 artikli 3 lõikele 2 kinnipeetavaid summasid kasutatakse kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 2 ettenähtud täiendava ühenduse toetuse maksmiseks hiljemalt sellele aastale järgneva kolmanda finantsaasta lõpuks, mille jooksul summad kinni peetakse.”

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 296/96 artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklitele 3 ja 4 või komisjoni määruse nr 1655/2004 (8) artiklile 1 kinnipeetavad summad ning nendelt saadud võimalik intress, mida ei ole makstud vastavalt määruse (EÜ) nr 963/2001 artiklile 1 või määruse (EÜ) nr 1655/2004 artikli 3 lõikele 1, arvatakse maha asjaomase eelarveaasta oktoobri kulutustega seotud ettemaksetest.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005. Artikli 3 lõiget 1 ja artiklit 6 kohaldatakse siiski alates 15. oktoobrist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 864/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 48).

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 113. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 41/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 19).

(3)  EÜT L 136, 18.5.2001, lk 4.

(4)  EÜT L 39, 17.2.1996, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2035/2003 (ELT L 302, 20.11.2003, lk 6).

(5)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 583/2004 (ELT L 91, 30.3.2004, lk 1).

(6)  ELT L 153, 30.4.2004, lk 30.

(7)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 18.

(8)  ELT L 298, 23.9.2004, lk 3.”


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1656/2004,

21. september 2004,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93 millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, (2) eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173–177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused.

(2)

Komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. september 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

38,49

22,21

1 210,59

286,32

602,24

9 533,20

132,90

25,42

16,46

167,40

9 235,68

1 536,52

350,61

26,18

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

96,59

55,74

3 037,83

718,50

1 511,25

23 922,49

333,49

63,80

41,30

420,08

23 175,88

3 855,73

879,81

65,69

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

45,21

26,09

1 421,94

336,31

707,38

11 197,61

156,10

29,86

19,33

196,63

10 848,14

1 804,78

411,82

30,75

 

 

 

 

1.60

Lillkapsas

0704 10 00

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

32,61

18,82

1 025,65

242,58

510,24

8 076,84

112,60

21,54

13,94

141,83

7 824,77

1 301,79

297,05

22,18

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,45

1 932,10

456,97

961,17

15 214,98

212,11

40,57

26,27

267,18

14 740,13

2 452,29

559,57

41,78

 

 

 

 

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

75,36

43,49

2 370,22

560,60

1 179,13

18 665,16

260,20

49,78

32,22

327,76

18 082,63

3 008,37

686,46

51,25

 

 

 

 

1.110

Lehtsalat (peasalat)

0705 11 00

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

26,74

15,43

841,03

198,92

418,39

6 622,96

92,33

17,66

11,43

116,30

6 416,26

1 067,46

243,58

18,19

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

44,01

25,40

1 384,20

327,39

688,61

10 900,40

151,96

29,07

18,82

191,41

10 560,20

1 756,88

400,89

29,93

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

450,17

259,79

14 158,67

3 348,75

7 043,59

111 497,46

1 554,34

297,34

192,49

1 957,91

108 017,67

17 970,68

4 100,62

306,16

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

85,72

49,47

2 696,07

637,66

1 341,23

21 231,13

295,97

56,62

36,65

372,82

20 568,51

3 421,94

780,83

58,30

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

73,98

4 032,15

953,67

2 005,89

31 752,58

442,65

84,68

54,82

557,58

30 761,59

5 117,74

1 167,79

87,19

 

 

 

 

1.180

Aedoad

ex 0708 90 00

1.190

Artišokid

0709 10 00

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

274,42

158,37

8 631,11

2 041,39

4 293,77

67 968,74

947,52

181,26

117,34

1 193,54

65 847,46

10 954,91

2 499,73

186,63

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

455,13

262,66

14 314,75

3 385,67

7 121,24

112 726,60

1 571,47

300,61

194,61

1 979,50

109 208,44

18 168,79

4 145,82

309,53

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

85,28

49,22

2 682,28

634,40

1 334,37

21 122,57

294,46

56,33

36,47

370,92

20 463,34

3 404,45

776,84

58,00

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,21

2 627,19

621,37

1 306,96

20 688,71

288,41

55,17

35,72

363,30

20 043,02

3 334,52

760,88

56,81

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

553,21

319,26

17 399,56

4 115,27

8 655,86

137 019,05

1 910,12

365,40

236,55

2 406,08

132 742,74

22 084,14

5 039,25

376,24

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

85,99

49,63

2 704,68

639,70

1 345,51

21 298,99

296,92

56,80

36,77

374,01

20 634,26

3 432,88

783,33

58,48

 

 

 

 

1.250

Apteegitill

0709 90 50

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

82,79

47,78

2 603,93

615,87

1 295,39

20 505,58

285,86

54,68

35,40

360,08

19 865,60

3 305,00

754,15

56,31

 

 

 

 

2.10

Kastanid (Castanea spp.), värsked

ex 0802 40 00

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

110,17

63,58

3 465,03

819,53

1 723,77

27 286,61

380,39

72,77

47,11

479,16

26 435,00

4 397,94

1 003,54

74,93

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

209,21

120,74

6 580,11

1 556,30

3 273,45

51 817,45

722,36

138,18

89,46

909,92

50 200,25

8 351,72

1 905,73

142,28

 

 

 

 

2.50

Guajaavid ja mangod, värsked

ex 0804 50

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

52,21

30,13

1 642,11

388,38

816,91

12 931,37

180,27

34,48

22,32

227,08

12 527,79

2 084,22

475,59

35,51

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

59,12

34,12

1 859,48

439,80

925,04

14 643,11

204,13

39,05

25,28

257,14

14 186,11

2 360,11

538,54

40,21

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

61,01

35,21

1 918,89

453,85

954,60

15 110,96

210,66

40,30

26,09

265,35

14 639,35

2 435,52

555,75

41,49

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

76,23

43,99

2 397,67

567,09

1 192,78

18 881,34

263,22

50,35

32,60

331,56

18 292,06

3 043,21

694,41

51,85

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

71,72

41,39

2 255,74

533,52

1 122,17

17 763,61

247,63

47,37

30,67

311,93

17 209,21

2 863,06

653,30

48,78

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

78,06

45,05

2 455,00

580,65

1 221,30

19 332,79

269,51

51,56

33,38

339,49

18 729,42

3 115,98

711,02

53,09

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

67,64

39,03

2 127,33

503,15

1 058,29

16 752,38

233,54

44,67

28,92

294,17

16 229,55

2 700,08

616,11

46,00

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

176,82

102,04

5 561,40

1 315,36

2 766,66

43 795,22

610,53

116,79

75,61

769,05

42 428,39

7 058,73

1 610,69

120,26

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

34,21

19,74

1 075,95

254,48

535,26

8 472,93

118,12

22,60

14,63

148,79

8 208,50

1 365,63

311,62

23,27

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

73,00

42,13

2 296,07

543,06

1 142,24

18 081,23

252,06

48,22

31,22

317,51

17 516,93

2 914,26

664,99

49,65

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

40,45

23,34

1 272,23

300,90

632,90

10 018,66

139,67

26,72

17,30

175,93

9 705,98

1 614,76

368,46

27,51

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

58,53

33,78

1 840,77

435,37

915,74

14 495,77

202,08

38,66

25,03

254,55

14 043,36

2 336,37

533,12

39,80

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

96,47

55,67

3 034,24

717,65

1 509,46

23 894,21

333,10

63,72

41,25

419,59

23 148,48

3 851,17

878,77

65,61

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoosid

0809 10 00

130,80

75,49

4 114,06

973,04

2 046,64

32 397,63

451,64

86,40

55,93

568,91

31 386,52

5 221,71

1 191,51

88,96

 

 

 

 

2.160

Kirsid

0809 20 95

0809 20 05

502,98

290,27

15 819,73

3 741,62

7 869,93

124 578,09

1 736,69

332,22

215,07

2 187,61

120 690,05

20 078,96

4 581,70

342,08

 

 

 

 

2.170

Virsikud

0809 30 90

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.180

Nektariinid

ex 0809 30 10

111,40

64,29

3 503,75

828,69

1 743,03

27 591,55

384,64

73,58

47,63

484,51

26 730,43

4 447,09

1 014,75

75,76

 

 

 

 

2.190

Ploomid

0809 40 05

70,70

40,80

2 223,66

525,93

1 106,21

17 510,98

244,11

46,70

30,23

307,50

16 964,47

2 822,34

644,01

48,08

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

112,40

64,87

3 535,20

836,13

1 758,68

27 839,23

388,09

74,24

48,06

488,86

26 970,38

4 487,01

1 023,86

76,44

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

175,99

9 591,29

2 268,49

4 771,43

75 530,02

1 052,93

201,42

130,40

1 326,32

73 172,75

12 173,60

2 777,82

207,40

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

926,60

50 499,65

11 943,97

25 122,34

397 677,48

5 543,85

1 060,51

686,56

6 983,28

385 266,12

64 095,95

14 625,66

1 091,98

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

139,53

80,52

4 388,38

1 037,92

2 183,11

34 557,85

481,76

92,16

59,66

606,84

33 479,31

5 569,89

1 270,96

94,89

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

209,23

120,75

6 580,65

1 556,43

3 273,71

51 821,64

722,42

138,20

89,47

910,00

50 204,31

8 352,39

1 905,88

142,30

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

322,87

186,33

10 154,91

2 401,80

5 051,82

79 968,44

1 114,81

213,26

138,06

1 404,26

77 472,66

12 888,97

2 941,06

219,58

 

 

 

 

2.250

Litšid

ex 0810 90


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1657/2004,

22. september 2004,

roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad toorsuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (3) ning eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad tollimaksu nullmääraga tariifikvootide kehtestamiseks valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordiks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 22 kehtestatakse tariifikvoodid tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordi jaoks Brasiiliast, Kuubast ja muudest kolmandatest riikidest.

(4)

Ajavahemikus 13.–17. september 2004 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab asjaomase riigi jaoks määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 9 alusel kehtestatud AKV-India soodussuhkru tarnekohustuse kogust.

(5)

Ülalmainitud asjaolusid arvestades peab komisjon kehtestama vähenduskoefitsiendi, mis võimaldab litsentse väljastada võrdeliselt saadaoleva üldkogusega ning teatama, et vastav piirmäär on saavutatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud 13.–17. septembril 2004 määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt, antakse välja käesoleva määruse lisas märgitud koguste piires.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 2).

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1409/2004 (ELT L 256, 3.8.2004, lk 11).


LISA

AKV–INDIA soodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 II jaotis

Turustusaasta 2004/2005

Riik

13.–17.9.2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Inde

98,9710

Saavutatud

Côté d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

100

 

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

0

Saavutatud


Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2004/2005

Riik

13.–17.9.2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

India

100

 

Muud

100

 


CXL kontsessioonisuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 IV jaotis

Turustusaasta 2004/2005

Riik

13.–17.9.2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Brasiilia

0

Saavutatud

Kuuba

100

 

Muud kolmandad riigid

0

Saavutatud


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1658/2004,

22. september 2004,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita 2004. aasta septembris esitatud ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel sõlmitud lepingute kohased litsentsitaotlused teatavate sealihatoodete kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 29. septembri 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1898/97, millega kehtestatakse Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Rumeenia, Poola ja Ungariga sõlmitud Euroopa lepingutega ettenähtud korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Neljandaks kvartaliks 2004 on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad või võrdsed saadaolevate kogustega, ning need võib täies ulatuses rahuldada.

(2)

Tuleks määrata kindlaks jääk, mis lisatakse järgmise ajavahemiku saadaolevale kogusele.

(3)

On kohane juhtida ettevõtjate tähelepanu asjaolule, et litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1898/97 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. oktoober kuni 31. detsember 2004 käsitletakse vastavalt lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused võib vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/97 esitada ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. märts 2005 II lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

3.   Litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 267, 30.9.1997, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 333/2004 (ELT L 60, 27.2.2004, lk 12).


I LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004 esitatud impordi litsentsi taotluste heakskiiduprotsent

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


II LISA

(tonnides)

Rühm

Ajavahemikul 1. jaanuar–31. märts 2005 saadaolev üldkogus

B1

2 625,0

15

823,8

16

1 593,8

17

11 718,8


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1659/2004,

22. september 2004,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 (millega avatakse sealihasektori ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) sätestatud korra alusel septembris 2004 esitatud teatavate sealihatoodete impordilitsentsi taotlused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1432/94, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad sealihasektoris impordikorra kohaldamiseks, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94, millega avatakse sealiha ja teatavate muude põllumajandustoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Neljandales kvartaliks 2004 on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saadaolevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada.

(2)

On kohane juhtida ettevõtjate tähelepanu asjaolule, et litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1432/94 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. oktoober kuni 31. detsember 2004 käsitletakse vastavalt lisale.

2.   Litsentse võib kasutada ainult nende toodete jaoks, mis vastavad kõigile praegu ühenduses kehtivaile veterinaareeskirjadele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 332/2004 (ELT L 60, 27.2.2004, lk 10).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

1

100,00


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1660/2004,

22. september 2004,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita tariifikvootidega sätestatud korra alusel septembris 2004 esitatud teatavate sealihasektori toodete impordilitsentsi taotlused ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 18. augusti 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1458/2003, millega avatakse sealihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

2004. aasta neljandaks kvartaliks on esitatud impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad saadaolevatest kogustest, ning need võib seetõttu täies ulatuses rahuldada.

(2)

Tuleks määrata kindlaks jääk, mis lisatakse järgmise ajavahemiku saadaolevale kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1458/2003 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004 käsitletakse vastavalt I lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused võib vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003 esitada ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2005 II lisas osutatud üldkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. september 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 208, 19.8.2003, lk 3.


I LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. oktoober–31. detsember 2004 esitatud impordilitsentsi taotluste heakskiiduprotsent

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


II LIISA

(t)

Rühm

Ajavahemikul 1. jaanuar–31. märts 2005 saadaolev üldkogus

G2

23 013,0

G3

3 737,5

G4

2 250,0

G5

4 575,0

G6

11 250,0

G7

4 102,3


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/20


NÕUKOGU OTSUS,

24. mai 2004,

regioonide komitee kahe Ühendkuningriigi liikme ja regioonide komitee viie Ühendkuningriigi asendusliikme nimetamise kohta

(2004/649/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

22. jaanuaril 2002. aastal võttis nõukogu vastu otsuse, nimetades regioonide komitee liikmed ja asendusliikmed. (1)

(2)

Regioonide komitee liikme koht on jäänud vabaks pärast Christine MAY mandaadi lõppemist, millest nõukogu teavitati 24. juulil 2003. aastal, ning regioonide komitee kolme asendusliikme koht on jäänud vabaks pärast Diane BUNYANi, Hugh HALCRO-JOHNSTONi ja Irene McGUGANi mandaadi lõppemist, millest nõukogu teavitati 24. juulil 2003. aastal; liikme koht on jäänud vabaks pärast Irene OLDFATHERi ametist lahkumist, millest nõukogu teavitati 5. mail 2004. aastal, ning kahe asendusliikme koht on jäänud vabaks pärast Jack McCONNELLi ja Corrie McCHORDi nimetamist täisliikmeteks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesolevaga nimetatakse regioonide komitee

a)

liikmeteks:

1.

Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

Irene OLDFATHERi asemel

2.

Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

Christine MAY asemel

b)

asendusliikmeteks:

1.

Helen HOLLAND

Bristol City Council

Diane BUNYANi asemel

2.

Nicola STURGEON

Scottish Parliament

Irene McGUGANi asemel

3.

Jim McCABE

North Lanarkshire Council

Corrie McCHORDi asemel

4.

Andrew CAMPBELL

Leader of Dumfries and Galloway Council

Hugh HALCRO-JOHNSTONi asemel

5.

Irene OLDFATHER

Scottish Parliament

Jack McCONNELLi asemel

nende järelejäänud ametiajaks, mis lõpeb 25. jaanuaril 2006. aastal.

Brüssel, 24. mai 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

D. AHERN


(1)  EÜT L 24, 26.1.2002, lk 38.


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/22


NÕUKOGU OTSUS,

13. september 2004,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid, et võtta arvesse Malta ühinemist

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/650/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, (1) eelkõige selle artiklit 57,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate Euroopa Liidu poolt vastu võetud aktide osas, mis jäid jõusse pärast 1. maid 2004 ja mida tuleks ühinemisest tulenevalt kohandada, ei ole 2003. aasta ühinemisaktis, eelkõige selle II lisas nähtud ette vajalikke kohandusi.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 998/2003 (2) kehtestab koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad veterinaarnõuded ning on üks kohandamisele kuuluvatest õigusaktidest.

(3)

Malta oli varasemalt kohaldanud vastavate liikide impordi suhtes kuuekuulist karantiinisüsteemi, loobus sellest režiimist, et määrus (EÜ) nr 998/2003 alates 3. juulist 2004 üle võtta ja seda samast kuupäevast rakendada.

(4)

Liitumisläbirääkimiste käigus nõustuti, et Maltat kui marutaudivabaduselt Rootsi, Iirimaa ja Ühendkuningriigiga sarnases tervishoiuolukorras olevat saart tuleks kohelda samal viisil nagu neid kolme liikmesriiki.

(5)

Määrus (EÜ) nr 998/2003 jaotab liikmesriigid kahte kategooriasse vastavalt nende marutaudikontrolli ajaloole ning annab Rootsile, Iirimaale ja Ühendkuningriigile viieaastase üleminekuperioodi nende riikide territooriumile veetavate koerte, kasside ja valgetuhkrute kontrollimise osas.

(6)

Seega tuleks Malta lisada nende liikmesriikide nimekirja, millele on määruse (EÜ) nr 998/2003 alusel antud üleminekuperiood.

(7)

Sellest tulenevalt tuleks muuta määrust (EÜ) nr 998/2003,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 998/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 6 lõikes 1:

esimese lõigu esimeses lauses lisatakse sõna “Iirimaa” järele sõna “Malta”,

kolmandas lõigus asendatakse sõnad “nende kolme liikmesriigi” sõnadega “nende nelja liikmesriigi”.

2.

II lisa “Riikide ja territooriumide loetelu” A osas lisatakse sõna “Iirimaa” järele sõna “Malta”.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kahekümnendast päevast, mis järgneb selle avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. september 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(2)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 592/2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/23


NÕUKOGU OTSUS,

13. september 2004,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Banca d'Italia välisaudiitori osas

(2004/651/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitlevat protokolli, mis on lisatud Euroopa Ühenduse asutamislepingule, eriti selle artiklit 27.1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 30. juuli 2004. aasta soovitust EKP/2004/17 Euroopa Liidu Nõukogule Banca d'Italia välisaudiitori kohta, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurosüsteemi kuuluvate riikide keskpankade aruandeid auditeerivad EKP nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu Nõukogu heaks kiidetud sõltumatud välisaudiitorid.

(2)

Banca d'Italia välisaudiitorite mandaat on lõppenud ja seda ei uuendata. Seetõttu on vaja nimetada välisaudiitorid alates majandusaastast 2004.

(3)

EKP nõukogu soovitas nõukogul kinnitada EKP nõukogu poolt oma riigihanke eeskirjade kohaselt valitud Banca d'Italia uute välisaudiitorite nimetamise kolmeks aastaks alates majandusaastast 2004, kusjuures seda perioodi võib pikendada.

(4)

On asjakohane järgida EKP nõukogu soovitust ja muuta vastavalt otsust 1999/70/EÜ, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   PricewaterhouseCoopers SpA kinnitatakse käesolevaga Banca d'Italia välisaudiitoriks kolmeks aastaks alates majandusaastast 2004, kusjuures seda perioodi võib pikendada.”

Artikkel 2

Otsusest teatatakse Euroopa Keskpangale.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 13. september 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


(1)  ELT C 202, 10.8.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/799/EÜ (ELT L 299, 18.11.2003, lk 23).


23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/24


NÕUKOGU OTSUS,

13. september 2004,

Euroopa Ühenduste Komisjoni uue liikme nimetamise kohta

(2004/652/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 215 teist lõiget,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 128 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Louis MICHEL komisjoni liikmeks ajavahemikuks 13. september 2004 kuni 31. oktoober 2004.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 13. septembril 2004.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 13. september 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. R. BOT


Komisjon

23.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/25


KOMISJONI OTSUS,

16. september 2004,

millega muudetakse komisjoni otsust 2001/376/EÜ selles osas, mis puudutab imetajatelt pärineva liha-kondijahu ning sarnaste toodete tarnimist Portugalist

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 3463 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/653/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. aprilli 2001. aasta otsus 2001/367/EÜ, milles käsitletakse veiste spongioosse entsefalopaatia esinemisel Portugalis vajalikke meetmeid ja millega rakendatakse kuupäevapõhine eksportimise skeem, (3) sisaldab teatavaid sätteid, mis võeti vastu kaitseks veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) vastu seoses nimetatud haiguse puhanguga Portugalis.

(2)

Nimetatud otsus sätestab kindlad reeglid, mis on osutunud vajalikuks seoses BSE esinemisega Portugalis, sealhulgas imetajatelt pärineva lihajahu, kondijahu ning liha-kondijahu, samuti neid tooteid sisaldavate söötade ja väetiste (“liha- ja kondijahu ja sarnased tooted”) suhtes kehtestatud tarnimiskeelu sellest liikmesriigist teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse maadesse.

(3)

Otsuses 2001/376/EÜ sätestatakse, et Portugal võib teatavatel tingimustel siiski anda loa liha-kondijahu ning sarnaste toodete tarnimiseks teistesse liikmesriikidesse, mis on selleks loa andnud.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (4) kehtestab tingimused loomsete kõrvalsaaduste kategooriatesse jaotamiseks, kogumiseks, transpordiks, kõrvaldamiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja vaheladustamiseks. Selle määruse kohaselt tuleb liha-kondijahu ning sarnased tooted, mis pärinevad BSE kahtlusega või tuvastatud BSE-ga loomadelt või loomadelt, kes on tapetud BSE tõrjeprogrammi raames, jäätmetena tuhastada või koostuhastada tunnustatud tuhastamis- või koostuhastamiskäitises.

(5)

Portugal ei ole suuteline tuhastama või koostuhastama liha-kondijahu ning sarnaseid tooteid, mis pärinevad BSE kahtlusega või BSE-sse nakatunud loomadelt või loomadelt, kes on tapetud BSE tõrjeprogrammi raames. Taolise materjali ladustamine suurtes kogustes võib ohustada inimeste ja loomade tervist.

(6)

Otsusega 2001/376/EÜ (liha-kondijahu ning sarnaste toodete tarnimise kohta Portugalist) sätestatud tingimusi on vaja muuta. Seetõttu tuleks nimetatud otsust vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela- ja loomatervishoiukomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/376/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. september 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33, parandus: ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  EÜT L 132, 15.5.2001, lk 17.

(4)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 668/2004 (ELT L 112, 19.4.2004, lk 1).


LISA

II lisa B osa asendatakse järgnevaga:

Image

Image