ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 249

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
23. juuli 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1337/2004, 22. juuli 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1338/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1339/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1340/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1341/2004, 22. juuli 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1342/2004, 22. juuli 2004, asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1343/2004, 22. juuli 2004, süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (tomatid ja õunad)

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1344/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse riisisektori imporditollimakse

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta) lisas sisalduva nime spetsifikaadi üksikasju (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/557/EÜ:Komisjoni otsus, 2. juuli 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud lemmikloomade transiidi ülemineku korra möönduste kehtestamine läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2435 all) (Autentsed on üksnes rootsi- ja taanikeelne tekst) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EÜ:Komisjoni otsus, 15. juuli 2004, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2104 all)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EÜ:Komisjoni otsus, 21. juuni 2004, milles loetletakse Tšehhi Vabariigi piirkonnad, mis on abikõlbulikud struktuurifondide eesmärgi 2 raames aastatel 2004–2006 (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2134 all) (Autentne on üksnes tšehhikeelne tekst)

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1337/2004,

22. juuli 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 22. juuli 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1338/2004,

22. juuli 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 (2) artiklile 26 on sekkumisametid välja kuulutanud alalise pakkumismenetluse enne 1. juulit 2002 ladustatud lõssipulbri jaoks.

(2)

Pidades silmas veel saadaolevat kogust ja turuolukorda, tuleks see kuupäev muuta 1. oktoobriks 2002.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 26 lõikes 2 asendatakse kuupäev 1. juuli 2002 kuupäevaga 1. oktoober 2002.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1079/2004 (ELT L 203, 8.6.2004, lk 13).


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1339/2004,

22. juuli 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 214/2001 (2) artiklile 21 on liikmesriikide sekkumisasutuste poolt müügiks pakutava lõssipulbri kogused piiratud enne 1. juulit 2002 ladustatud kogustega.

(2)

Pidades silmas hetkel saadaolevaid koguseid ja praegust turuolukorda, tuleks seda tähtaega pikendada 1. oktoobrini 2002.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 214/2001 artiklis 21 asendatakse kuupäev 1. juuli 2002 kuupäevaga 1. oktoober 2002.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1319/2004 (ELT L 245, 17.7.2004, lk 11).


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1340/2004,

22. juuli 2004,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/98 kehtestati kaupade nomenklatuur, edaspidi “koondnomenklatuur”, mis on esitatud nimetatud määruse I lisas.

(2)

Tollitariifistiku rubriiki 2009 kuuluvate puuviljamahlade lisatud suhkru sisalduse kindlaksmääramiseks on määruses (EMÜ) nr 2658/87 koondnomenklatuuri grupi 20 lisamärkuse 5 punktis a osutatud teatavatele väärtustele, mis on ette nähtud nõukogu 28. juuni 1968. aasta määrusega (EMÜ) nr 950/68 ühise tollitariifistiku kohta. (2) Õunamahla puhul oli nimetatud väärtus 11.

(3)

Komisjoni 7. septembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1776/2001, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa, (3) lisati grupi 20 lisamärkuse 5 tekstile punkt b, mis muudab koondnomenklatuuri lisamärkust 5. Lisamärkuse 5 punktis b on sätestatud, et suhkrulisandiga puuviljamahlal säilivad rubriigi 2009 puuviljamahla algomadused ainult siis, kui selline mahl sisaldab vähemalt 50 % puuviljamahla.

(4)

Mahlasisalduse arvutamise meetodit, mille puhul kasutatakse koondnomenklatuuri grupi 20 lisamärkuse 2 punkti b kohaselt määratletud Brixi arvu ja grupi 20 lisamärkuse 5 punktis a osutatud standardväärtust, kirjeldatakse rubriiki 2009 käsitlevas koondnomenklatuuri selgitavas märkuses. (4)

(5)

Pärast määruse (EÜ) nr 1776/2001 ja rubriiki 2009 käsitleva koondnomenklatuuri selgitava märkuse jõustumist ilmnes, et teatavad kontsentreeritud õunamahlad, mille Brixi arv on madalam kui 67, on rubriigist 2009 välja jäetud tulenevalt märkusest 5 ja rubriiki 2009 käsitleva selgitava märkuse kohaselt arvutatud õunamahlasisalduse põhjal, kuigi tegemist oli suhkrulisandita naturaalse õunamahlaga, millest oli kontsentreeritud õunamahla saamiseks eemaldatud vesi.

(6)

Lisaks on teadusuuringute käigus selgunud, et pärast seda, kui aastal 1968 kehtestati õunamahla jaoks standardväärtus 11, on aretatud uusi õunasorte, mida kasutatakse kontsentreeritud õunamahla tootmiseks. Selliste uute õunasortide happesuse tase on kõrgem ning sellest tulenevalt on kontsentreerimata õunamahla keskmine Brixi arv 13. Seepärast on otstarbekas muuta 1968. aastal kehtestatud väärtust 11 ja kehtestada uueks väärtuseks 13, et rubriigist 2009 ei jääks välja teatavad uutest sortidest valmistatud naturaalsed õunamahlad.

(7)

Seega tuleb määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud koondnomenklatuuri grupi 20 lisamärkuse 5 punkti a muuta järgmiselt: rida “— õunamahl: 11” tuleb välja jätta ja liita reaga “— muud puu- ja köögiviljamahlad, k.a mahlade segud: 13”.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud koondnomenklatuuri grupi 20 lisamärkuse 5 punkti a muudetakse järgmiselt: välja jäetakse teine taane “– õunamahl: 11”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik BOLKESTEIN


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2344/2003 (ELT L 346, 31.12.2003, lk 38).

(2)  EÜT L 172, 22.7.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3529/87 (EÜT L 336, 26.11.1987, lk 3).

(3)  EÜT L 240, 8.9.2001, lk 3.

(4)  EÜT C 256, 23.10.2002, lk 84.


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1341/2004,

22. juuli 2004,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste (2) Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingule on ühendus võtnud kohustuse importida Hispaaniasse teatav maisikogus.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta, (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Imporditavat saadust töödeldakse või kasutatakse Hispaania turul. Praegusi Hispaania turuvajadusi silmas pidades tuleks pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks välja kuulutada kõnealuse impordi erikorra raames.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Hispaaniasse imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada 9. septembrini 2004. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1342/2004,

22. juuli 2004,

asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, milles sätestatakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1),

võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1520/2000, millega sätestatakse teatavatele asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavatele põllumajandussaadustele ja -toodetele eksporditoetuste andmise korra ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikide poolt vastavalt komisjoni määruse nr 1520/2000 artikli 8 lõike 2 kohaselt saadetud teadetest nähtub, et saadud taotluste kogusumma on 443 844 247 EUR, ning, nagu osutatud komisjoni määruse nr 1520/2000 artikli 8 lõikes 4, on alates 1. augustist 2004 kehtivate toetussertifikaatide osa jaoks eraldatud summa 31 519 560 EUR.

(2)

Vähenduskoefitsient arvutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõigete 3 ja 4 alusel. Seetõttu tuleks sellist koefitsienti kohaldada alates 1. augustist 2004 kehtivatele toetussertifikaatidele vastavate taotletud summade suhtes, nagu on sätestatud komisjoni määruse nr 1520/2000 artikli 8 lõikes 6,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. augustist 2004 kehtivatele toetussertifikaatidele vastavate taotletud summade suhtes kohaldatakse vähenduskoefitsienti 0,929.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 22. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

Olli REHN

komisjoni liige


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  EÜT L 177, 15.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 886/2004 (ELT L 168 1.5.2004, lk 14).


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1343/2004,

22. juuli 2004,

süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (tomatid ja õunad)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96, millega sätestatakse puu- ja köögiviljaturu ühine korraldus, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1205/2004 (2) avatakse pakkumiskutse, et kehtestada soovituslikud toetusemäärad ja A3 süsteemi soovituslikud kogused, mille jaoks võib välja anda ekspordilitsentsid.

(2)

Pidades silmas esitatud pakkumisi tuleks kehtestada suurimad toetusemäärad ja koguste protsendimäärad, mida kohaldatakse suurimale toetusemäärale vastavate pakkumiste puhul.

(3)

Õunte puhul ei ületa suurim toetusemäär, mis on vajalik litsentside andmiseks soovituslike koguste jaoks ja pakutud koguste piires, soovituslikku toetusemäära rohkem kui 1,5 korda.

(4)

Tomatite puhul ületab taotletav toetusmäär tunduvalt soovituslikku toetusmäära, seega lükatakse pakkumised tagasi, määrates suurimaks toetusmääraks null,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tomatite ja õunte puhul kohaldatavad suurimad toetusemäärad ning määrusega (EÜ) nr 1205/2004 avatud pakkumiskutse alusel lubatud koguste vähendamise protsendimäärad on kehtestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 230, 30.6.2004, lk 39.


LISA

Süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmine puu- ja köögiviljasektoris (tomatid ja õunad)

Toode

Suurim toetusemäär

(EUR/t netokaalu)

Suurima toetusemäära kehtestamiseks taotletud koguste protsendimäärad

Tomatid

0

Õunad

30

100 %


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1344/2004,

22. juuli 2004,

millega muudetakse riisisektori imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. juuli 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1503/96, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3072/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses riisisektori imporditollimaksudega, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Riisisektori imporditollimaksud on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1290/2004. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1503/96 artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 10 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1290/2004 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1290/2004 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27).

(2)  EÜT L 189, 30.7.1996, lk 71. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2294/2003 (ELT L 340, 24.12.2003, lk 12).

(3)  EÜT L 243, 15.7.2004, lk 18.


I LISA

Riisi ja purustatud riisi imporditollimaksud

(EUR/t)

CN-kood

Imporditollimaks (5)

Kolmandad riigid (v.a AKV riigid ja Bangladesh (3)

AKV (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati riis

India ja Pakistan (6)

Egiptus (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  AKV riikidest pärit riisi impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EÜ) nr 2286/2002 (EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5) ja komisjoni muudetud määruses (EÜ) nr 638/2003 (ELT L 93, 10.4.2003, lk 3) sätestatud korras.

(2)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1706/98 ei kohaldata imporditollimakse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest pärit ja otse Réunioni ülemeredepartemangu imporditavate toodete puhul.

(3)  Réunioni ülemeredepartemangu saabuva riisi impordimaks on sätestatud määruse (EÜ) nr 3072/95 artikli 11 lõikes 3.

(4)  Bangladeshist pärit riisi (CN-kood 1006 40 00), v.a purustatud riisi, impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EMÜ) nr 3491/90 (EÜT L 337, 4.12.1990, lk 1) ja komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 862/91 (EÜT L 88, 9.4.1991, lk 7) sätestatud korras.

(5)  Ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit toodete import on tollimaksust vabastatud vastavalt nõukogu muudetud otsuse 91/482/EMÜ (EÜT L 263, 19.9.1991, lk 1) artikli 101 lõikele 1.

(6)  Indiast ja Pakistanist pärit kooritud basmati riisi puhul kohaldatakse vähendust 250 EUR/t (muudetud määruse (EÜ) nr 1503/96 artikkel 4a).

(7)  Tollimaksud on kehtestatud ühises tollitariifistikus.

(8)  Egiptusest pärit ja sealt saabuva riisi impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EÜ) nr 2184/96 (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 1) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 196/97 (EÜT L 31, 1.2.1997, lk 53) sätestatud korras.


II LISA

Riisisektori imporditollimaksude arvutamine

 

koorimata

Indica-tüüp

Japonica-tüüp

purustatud

kooritud

kroovitud

kooritud

kroovitud

1.

Imporditollimaks (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Arvutamisel kasutatud tegurid:

a)

ARAG CIF-hind (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

FOB-hind (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Mereveohind (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Allikas

Ühendriikide põllumajandusministeerium ja ettevõtjaduzņēmēji

Ühendriikide põllumajandusministeerium ja ettevõtjaduzņēmēji

Ettevõtjad

Ettevõtjad


(1)  Tollimaksud on kehtestatud ühises tollitariifistikus.


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1345/2004,

22. juuli 2004,

millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta) lisas sisalduva nime spetsifikaadi üksikasju (Scotch Lamb)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandussaaduste ja toiduainete geograafiliste tähiste ja geograafiliste päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 9 taotlesid Ühendkuningriigi asutused muudatuste tegemist määrusega (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) (2) kaitstud geograafilise tähisena registreeritud nime “Scotch Lamb” kirjelduses ja tootmisviisis.

(2)

Selle muutmistaotluse ülevaatamisel selgus, et tegemist on oluliste muudatustega.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 9 ettenähtud korra kohaselt kohaldatakse artiklis 6 ettenähtud menetlust mutatis mutandis, kuna tegemist on oluliste muudatustega.

(4)

Käesoleval juhul loeti muudatused vastavaks määrusele (EMÜ) nr 2081/92. Komisjonile ei ole pärast kõnealuste muudatuste avaldamist Euroopa Liidu Teatajas  (3) esitatud ühtki nimetatud määruse artikli 7 kohast vastuväidet.

(5)

Seetõttu tuleb muudatused registreerida ning avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas esitatud muudatused registreeritakse ning avaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõikele 4.

Kokkuvõtlik ülevaade spetsifikaadi üksikasjadest on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 526/2004 (ELT L 85, 23.3.2004, lk 3).

(3)  ELT C 99, 25.4.2003, lk 3 (Scotch Lamb).


I LISA

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 2081/92

MUUDATUSED KAITSTUD GEOGRAAFILISE TÄHISE SPETSIFIKAADIS (artikkel 9)

EÜ nr: UK/0275/24.1.1994

1.   Registreeritud tootenimetus: KGT tähis Scotch Lamb

2.   Taotletud muudatus(ed):

Spetsifikaadi rubriik:

Image

Nimetus

Image

Kirjeldus

Image

Geograafiline ala

Image

Päritolutõendid

Image

Tootmismeetod

Image

Seos

Image

Märgistus

Image

Riiklikud nõuded

Muudatus(ed):

Kirjeldus

Et tegelikku olukorda paremini kajastada, võtta arvesse tarbijate soove märgistuse arusaadavuse parandamise osas ning paranda Scotch Lamb’i nimelise toote kvaliteeti, muudetakse praegust kirjeldust:

“Toode on saadud lammastest, kes on vähemalt kahe kuu jooksul tapaks nuumatud, tapetud ning kelle lihakeha on korrastatud piiritletud alal.”

asendades selle järgmisega:

“Toode on saadud lammastest, kes on sündinud, kogu eluea vältel kasvatatud, tapetud ja kelle lihakeha on korrastatud piiritletud geograafilisel alal. Loomad kasvatatakse ning tapetakse kvaliteedi tagamise süsteemide kohaselt, mis on kooskõlas Euroopa standardiga EN 45011 (ISO 65 teatmik) ja mille normid, hindamiskriteeriumid ning hindamissagedus vastavad tellija poolt kindlaksmääratud üksikasjadele.”

Tootmismeetod

Eespool esitatud kirjelduse muutmine tingib muudatusi ka tootmismeetodi üksikasjades. Peale selle ei müüdud Scotch Lamb’i esialgse taotluse esitamise ajal peaaegu kunagi külmutatud kujul. Kuigi see pole ka praegu veel levinud, soovib taotleja ära jätta väljendi “toodet võib müüa üksnes värskelt või jahutatult”, et Scotch Lamb’i oleks töötleja soovi korral võimalik müüa ka külmutatult.

Seepärast tuleks muuta praegust kirjeldust:

“Lambaid nuumatakse vähemalt kahe kuu jooksul tapaks Šotimaal. Nad tapetakse ja nende lihakeha korrastatakse vastavalt spetsifikaadile. Toodet müüakse üksnes värskel või külmutatud kujul.”

asendades selle järgmisega:

“Lambad peavad olema sündinud ja kasvanud kogu eluea jooksul geograafiliselt piiritletud alal. Loomad kasvatatakse ning tapetakse kvaliteedi tagamise süsteemide kohaselt, mis on kooskõlas Euroopa standardiga EN 45011 (ISO 65 teatmik) ja mille normid, hindamiskriteeriumid ning hindamissagedus vastavad tellija poolt kindlaksmääratud üksikasjadele. Nad tapetakse ja nende lihakeha korrastatakse vastavalt spetsifikaadile.”


II LISA

KOKKUVÕTE

Nõukogu otsus (EMÜ) nr 2081/92

“SCOTCH LAMB”

EÜ nr: UK/0275/24.1.1994

KPN ( ) KGT (x)

Käesolev kokkuvõte on koostatud teavitamise eesmärgil. Põhjalikumat teavet eelkõige asjaomaste kaitstud päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste tähiste hulka kuuluvate toodete tootjate kohta on võimalik saada riiklikest või Euroopa Komisjoni talituste spetsifikaatidest. (1)

1.

   Liikmesriigi pädev asutus

Nimi

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Aadress

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel

:

(44-207) 238 66 87

Faks

:

(44-207) 238 57 28

e-post

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Taotlejakontsern

2.1.

Nimi

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Aadress

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel

:

(44-131) 472 40 40

Faks

:

(44-131) 472 40 38

e-post

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Koosseis: tootjad (6 633), töötlejad (32), muud (310)

3.

   Toote liik: rühm 1.1 – värske liha

4.

   Spetsifikaat (Artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimi: “Scotch Lamb”

4.2.   Kirjeldus Toode on saadud lammastest, kes on sündinud, kogu eluea vältel kasvatatud, tapetud ja kelle lihakeha on korrastatud piiritletud geograafilisel alal. Loomad kasvatatakse ning tapetakse kvaliteedi tagamise süsteemide kohaselt, mis on kooskõlas Euroopa standardiga EN 45011 (ISO 65 teatmik) ja mille normid, hindamiskriteeriumid ning hindamissagedus vastavad tellija poolt kindlaksmääratud üksikasjadele.

4.3.   Geograafiline ala Piiritletud alaks on Šotimaa maismaaosa koos läänekalda pool asuvate saarte Orkney ja Shetlandiga.

4.4.   Päritolutõendid Alates 19. sajandist on Scotch Lamb’ile omane püsivalt kõrge kvaliteet, mis tuleneb kasutatavatest traditsioonilistest söötmisviisidest. Sel on suurepärane maine nii Ühendkuningriigis kui ka väljaspool asuvatel lihaturgudel.

4.5.   Valmistamismeetod Lambad peavad olema sündinud ja kasvanud kogu eluea jooksul geograafiliselt piiritletud alal. Loomad kasvatatakse ning tapetakse kvaliteedi tagamise süsteemide kohaselt, mis on kooskõlas Euroopa standardiga EN 45011 (ISO 65 teatmik) ja mille normid, hindamiskriteeriumid ning hindamissagedus vastavad tellija poolt kindlaksmääratud üksikasjadele. Nad tapetakse ja töödeldakse vastavalt spetsifikaadile.

4.6.   Seos piirkonnaga Scotch Lamb’i kvaliteet ja eripära tulenevad ekstensiivsest karjatamisest Šotimaa iseloomulikel rohumaadel.

4.7.   Kontrolliorgan

Nimi

:

Scottish Food Quality Certification

Aadress

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel

:

(44-131) 335 66 15

Faks

:

(44-131) 335 66 01

e-post

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Märgistus: KGT

4.9.   Siseriiklikud nõuded:


(1)  Euroopa Komisjon – põllumajanduse peadirektoraat – põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika osakond – B-1049, Brüssel.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/18


KOMISJONI OTSUS,

2. juuli 2004,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud lemmikloomade transiidi ülemineku korra möönduste kehtestamine läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 2435 all)

(Autentsed on üksnes rootsi- ja taanikeelne tekst)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/557/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003 loomatervishoiu tingimuste kohta, mis puudutavad lemmikloomade liikumist mitteärilistel eesmärkidel ja mis muudab nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) ja eriti selle artiklit 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 artikkel 6 määrab viieaastaseks üleminekuperioodiks veterinaarsed tingimused, mis kehtivad muuhulgas koerte ja kasside mitteärilise liikumise kohta Rootsi territooriumile.

(2)

Need tingimused on suuresti samad, mis on enne määruse (EÜ) nr 998/2003 rakendamist kehtivad rahvusvahelised sissepääsutingimused Rootsi.

(3)

Rootsi ja Taani vahel eksisteeriv kahepoolne leping määrab vähempiiravad nõudmised kui need, mis kehtivad Rootsi sissepääsuks lemmikloomade transiidi suhtes läbi Rootsi territooriumi Balti meres asuva Bornholmi (DK) saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel.

(4)

See määruse (EÜ) nr 998/2003 artikliga 6 loodud ülemineku korda puudutava möönduse säilitamine on asjassepuutuv.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 6 poolt määratud mööndusele ja kuni selles artiklis loodud üleminekuperioodi lõpuni, on määruse (EÜ) nr 998/2003 A osa I lisas märgitud lemmikloomaliikide transiit läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel lubatud vastavalt kahe liikmesriigi vahel kokkulepitud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 3. juulist 2004.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Taani Kuningriigile ja Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 2. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 592/2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/20


KOMISJONI OTSUS,

15. juuli 2004,

millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 2104 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/558/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ, ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Veiste infektsioosne rinotrahheiit on veiste herpesviiruse 1. tüübi (BHV1) nakkuse üks kõige selgemaid kliinilisi ilminguid. Kuna paljud nakkused selle viirusega kulgevad kliiniliselt märkamatult, tuleks tõrjemeetmed suunata pigem nakkuse likvideerimisele kui sümptomite pidurdamisele.

(2)

Direktiivi 64/432/EMÜ E lisa II osas loetletakse “veiste infektsioosne rinotrahheiit” nakkuste hulgas, mille puhul on võimalik tunnustada riiklikke tõrjeprogramme ja nõuda täiendavaid tagatisi.

(3)

Saksamaa on esitanud programmi, mis viidi läbi eesmärgiga likvideerida BHV1 nakkus riigi territooriumi kõigis osades, mis vastab direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele ning milles sätestatakse eeskirjad veiste liikumise kohta riigis, mis on samaväärsed Austrias, Itaalia Bolzano provintsis ja Rootsis varem rakendatud meetmetega, mis olid edukad nakkuse likvideerimisel kõnealustes riikides.

(4)

Saksamaa esitatud programm ja kõnealuse liikmesriigi taotletud täiendavad tagatised veistega kauplemise suhtes kõnealuse programmi edu tagamiseks kiideti heaks 1. märtsi 2004. aasta otsusega 2004/215/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist. (2)

(5)

Täiendavad tagatised kehtivad Taani, Austria, Soome ja Rootsi puhul ning Bolzano provintsi suhtes Itaalia puhul. Kõnealused liikmesriigid on seisukohal, et nende territoorium on vaba veiste infektsioossest rinotrahheiidist, ning Itaalia võtab sama seisukoha Bolzano provintsi suhtes. Nad esitasid kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 lõikega 1 komisjonile asjakohased dokumendid, mis eelkõige tõendasid olukorra järelevalve jätkumist.

(6)

Liikmesriikide või nende piirkondade korral, mida tunnustatakse kõnealusest haigusest vabana ja mis on praegu loetletud komisjoni otsuse 93/42/EMÜ (3) lisas, tuleks veiste lähetamise suhtes tõuaretuseks ja tootmiseks teistesse liikmesriikidesse kohaldada üksnes miinimumnõudeid.

(7)

BHV1 testide standardimiseks laborites on rahvusvaheline episootiaamet (OIE) kehtestanud OIE rahvusvaheliste standarditena tugeva positiivse, nõrga positiivse ja negatiivse seerumi BHV1 testideks, mis on kättesaadavad OIE diagnostiliste testide ja vaktsiinide standardite käsiraamatus (4) osutatud veiste infektsioosse rinotrahheiidi tugilaborites.

(8)

Ühendusesisesel kauplemisel erineva veiste infektsioosse rinotrahheiidi staatusega liikmesriikidest pärit veistega on esinenud probleeme.

(9)

Selguse ja meetmete keelelise kooskõla tagamiseks on asjakohane koondada Saksamaa programmi tunnustamine ja täiendavad tagatised veiste infektsioosse rinotrahheiidi suhtes ühte otsusesse ning otsus 2004/215/EÜ kehtetuks tunnistada.

(10)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Heaks kiidetakse nende liikmesriikide esitatud programmid, kes on loetletud veiste herpesviiruse 1. tüübi (BHV1) (edaspidi “veiste infektsioosne rinotrahheiit”) nakkuse tõrjet ja likvideerimist käsitleva I lisa tabeli esimeses veerus, kõnealuste liikmesriikide piirkondades, mis on piiritletud I lisa tabeli teises veerus.

Artikkel 2

1.   Tõuaretuseks ja tootmiseks ette nähtud veised, kes on pärit II lisas loetlemata liikmesriikidest või nende piirkondadest ja mille sihtkohaks on I lisas loetletud liikmesriigid või nende piirkonnad, rahuldavad vähemalt järgmisi täiendavaid tagatisi:

a)

nad peavad olema pärit majandist, kus vastavalt ametlikule teabele ei ole viimase 12 kuu jooksul registreeritud veiste infektsioosse rinotrahheiidi kliinilisi ega patoloogilisi tunnuseid;

b)

nad peavad olema olnud isolatsioonis pädeva asutuse heakskiidetud rajatises 30 päeva jooksul vahetult enne üleviimist ning ühelgi samas isolatsioonirajatises olnud veisel ei tohi kõnealusel ajal esineda veiste infektsioosse rinotrahheiidi kliinilisi tunnuseid;

c)

neile ja kõigile teistele veistele samas isolatsioonirajatises peab olema tehtud negatiivse tulemusega seroloogiline test, milleks on võetud vereproovid mitte varem kui 21 päeva pärast nende saabumist isolatsioonirajatisse, järgmiste antikehade tuvastamiseks:

i)

vaktsineeritud veiste puhul BHV1 gE-glükoproteiini vastased antikehad; või

ii)

vaktsineerimata veiste puhul kogu BHV1 vastased antikehad.

2.   Erandina lõikest 1 võivad päritoluliikmesriigi pädevad asutused lubada lähetada I lisas loetletud piirkondades asuvatesse majanditesse veiseid, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest alternatiivsetest tingimustest:

a)

loomad on pärit I lisas loetletud liikmesriigist ja BHV1-vabadest majanditest, mis vastavad vähemalt III lisas sätestatud nõuetele;

b)

loomad on ette nähtud liha tootmiseks ja vastavad järgmistele tingimustele:

i)

loomad

on pärit III lisas määratletud BHV1-vabadest majanditest, või

põlvnevad vaktsineeritud ja korrapäraselt revaktsineeritud emaloomast, või

on vastavalt valmistaja juhistele korrapäraselt vaktsineeritud ja revaktsineeritud vaktsiiniga, millest gE-antigeen on eemaldatud, või

on testitud päritoluliikmesriigis negatiivsete tulemustega seroloogilise testiga lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks, milleks on võetud vereproov 14 päeva jooksul alates lähetamisest, ning

ii)

need veetakse halvema tervisliku seisundiga loomadega kokku puutumata I lisas loetletud sihtliikmesriigi tundmatu BHV1-staatusega majandisse, kus kõiki loomi nuumatakse vastavalt tunnustatud siseriiklikule likvideerimisprogrammile sisetingimustes ning kust neid on võimalik vedada ainult otse tapamajja;

c)

loomad on pärit majanditest, kus kõiki majandis peetavaid üle 15 kuu vanuseid loomi on vaktsineeritud ja korrapäraselt revaktsineeritud ning kõigile üle 9kuustele loomadele on tehtud negatiivsete tulemustega seroloogiline test BHV1 gE-glükoproteiini vastaste antikehade tuvastamiseks mitte rohkem kui 12 kuu tagant ning loomi on testitud negatiivsete tulemustega lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud antikehade tuvastamiseks, milleks on võetud vereproovid lähetamisele eelnenud 14 päeva jooksul;

d)

loomad on pärit III lisas määratletud BHV1-vabadest majanditest, mis asuvad liikmesriigis, kus veiste infektsioosne rinotrahheiit on haigus, millest tuleb teatada, ning kus majandist 5 kilomeetri raadiuses ei ole viimase 30 päeva jooksul olnud BHV1 nakkuse kliinilisi või patoloogilisi ilminguid, ning loomi on testitud negatiivsete tulemustega lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks, milleks on võetud vereproov lähetamisele eelnenud 14 päeva jooksul.

3.   Tapmiseks ette nähtud veised, mis on pärit II lisas loetlemata liikmesriikidest või nende piirkondadest ja mille sihtkohaks on I lisas loetletud liikmesriigid või nende piirkonnad, veetakse otse sihtkoha tapamajja või heakskiidetud kogumiskeskusse, kust need viiakse kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 7 teise taandega tapamajja tapmiseks.

4.   Direktiivi 64/432/EMÜ F lisa näidisega 1 ette nähtud ja lõikes 1 osutatud loomadega kaasasoleva terviseohutuse sertifikaadi C jao punkti 4 lisatakse järgmine teave:

a)

pärast esimest taanet: “veiste infektsioosne rinotrahheiit”;

b)

pärast teist taanet: “komisjoni otsuse 2004/558/EÜ artikli 2 lõike … punkt …”.

Artikkel 3

1.   Tõuaretuseks ja tootmiseks ette nähtud veised, kes on pärit II lisas loetlemata liikmesriikidest või nende piirkondadest ja kelle sihtkohaks on veiste infektsioossest rinotrahheiidist vabad II lisas loetletud liikmesriigid või nende piirkonnad, rahuldavad järgmisi täiendavaid tagatisi:

a)

need rahuldavad artikli 2 lõike 1 punktidega a ja b ette nähtud täiendavaid tagatisi;

b)

neile ja kõigile teistele artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud veistele samas isolatsioonirajatises peab olema tehtud negatiivse tulemusega seroloogiline test, milleks on võetud vereproovid mitte varem kui 21 päeva pärast nende saabumist isolatsioonirajatisse, kogu BHV1 vastaste antikehade tuvastamiseks;

c)

neid ei tohi olla vaktsineeritud veiste infektsioosse rinotrahheiidi vastu.

2.   Tapmiseks ette nähtud veised, kes on pärit II lisas loetlemata liikmesriikidest või nende piirkondadest ja kelle sihtkohaks on II lisas loetletud liikmesriigid või nende piirkonnad, veetakse otse sihtkoha tapamajja tapmiseks kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikli 7 esimese taandega.

3.   Direktiivi 64/432/EMÜ F lisa näidisega 1 ette nähtud ja lõikes 1 osutatud veistega kaasasoleva terviseohutuse sertifikaadi C jao punkti 4 lisatakse järgmine teave:

a)

pärast esimest taanet: “veiste infektsioosne rinotrahheiit”;

b)

pärast teist taanet: “komisjoni otsuse 2004/558/EÜ artikkel 3”.

Artikkel 4

Tõuaretuseks ja tootmiseks ette nähtud veised, kes on pärit II lisas loetletud liikmesriikidest või nende piirkondadest ja kelle sihtkohaks on I või II lisas loetletud liikmesriigid või nende piirkonnad, vastavad artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele.

Artikkel 5

Liikmesriigid tagavad, et artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktis ii ja artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud seroloogiline test kogu BHV1 vastaste antikehade tuvastamiseks on standarditud BHV1 testide OIE rahvusvaheliste standarditena kehtestatud tugeva positiivse, nõrga positiivse ja negatiivse seerumi suhtes.

Artikkel 6

Otsus 2004/215/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 26. juulist 2004.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

(2)  ELT L 67, 5.3.2004, lk 24.

(3)  EÜT L 16, 25.1.1993, lk 50. Otsust on viimati muudetud otsusega 2000/502/EÜ (EÜT L 200, 8.8.2000, lk 62).

(4)  Diagnostiliste testide ja vaktsiinide standardite käsiraamat, 4. väljaanne, august 2000.


I LISA

Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse täiendavaid tagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi suhtes kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9

Saksamaa

Kõik piirkonnad


II LISA

Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse täiendavaid tagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi suhtes kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 10

Taani

Kõik piirkonnad

Itaalia

Bolzano provints

Austria

Kõik piirkonnad

Soome

Kõik piirkonnad

Rootsi

Kõik piirkonnad


III LISA

BHV1-vaba majand

1.

Veiseid pidavat majandit peetakse vabaks BHV1 nakkusest, kui see vastab järgmistele tingimustele:

1.1.

majandis ei ole viimase 6 kuu jooksul registreeritud ühtegi BHV1 nakkuse kahtlust ning kõik majandis peetavad veised on vabad BHV1 nakkusele viitavatest kliinilistest sümptomitest;

1.2.

majandisse on toodud ainult II lisas loetletud liikmesriikides või nende piirkondades asuvatest või BHV1-vabadest majanditest pärit veiseid ning ükski majandis peetav veis ei ole kokku puutunud veistega, kes ei ole pärit II lisas loetletud liikmesriikides või nende piirkondades asuvatest või BHV1-vabadest majanditest;

1.3.

emaseid veiseid seemendatakse ainult spermaga, mis on saadud kooskõlas direktiiviga 88/407/EMÜ toodetud pullidelt, mida on testitud negatiivse tulemusega artikli 2 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud antikehade tuvastamiseks, või on seemendatud II lisas loetletud liikmesriikides või nende piirkonnas asuvatest või BHV1-vabadest majanditest pärit pullidega;

1.4.

majandis kohaldatakse vähemalt ühte järgmistest tõrjekordadest:

1.4.1.

sooritatud on iga kord negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vähemalt kahe vereproovi suhtes, mis on võetud 5–7 kuu tagant kõigilt tõuaretuseks kasutatavatelt või ette nähtud üle 9kuustelt emastelt ja isastelt veistelt,

1.4.2.

sooritatud on negatiivse tulemusega seroloogiline uuring BHV1-vastaste antikehade tuvastamiseks vähemalt kahe piima üksikproovi või mitte rohkem kui 5 loomalt võetud piima koondproovi suhtes, mis on võetud 5–7 kuu tagant kõigilt lakteerivatelt loomadelt, ning iga kord negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vähemalt kahe vereproovi suhtes, mis on võetud 5–7 kuu tagant kõigilt mittelakteerivatelt emastelt veistelt ja kõigilt tõuaretuseks kasutatavatelt või ette nähtud üle 9kuustelt isastelt veistelt,

1.4.3.

piimafarmide korral, kus vähemalt 30 % veistest on lakteerivad lehmad, on sooritatud iga kord negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring BHV1-vastaste antikehade tuvastamiseks vähemalt kolme piimaproovi suhtes, mis ei ole olenevalt kasutatava testi spetsifikatsioonist kogutud rohkem kui 50 loomalt ning mis on võetud vähemalt 3 kuu tagant, ning iga kord negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vähemalt ühe vereproovi suhtes, mis on võetud kõigilt mittelakteerivatelt emastelt veistelt ja kõigilt tõuaretuseks kasutatavatelt või ette nähtud üle 9kuustelt isastelt veistelt,

1.4.4.

kõik majandis peetavad veised on pärit II lisas loetletud liikmesriikides või nende piirkondades asuvatest või BHV1-vabadest majanditest.

2.

Veiseid pidava majandi BHV1-vaba staatus säilib, kui:

2.1.

jätkatakse punktide 1.1–1.3 kohaldamist ning

2.2.

kohaldatakse vähemalt ühte järgmistest tõrjekordadest:

2.2.1.

kõik majandis peetavad üle 24kuused veised on andnud negatiivse tulemuse seroloogilises testis artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vereprooviga, mis on võetud mitte rohkem kui 12 kuu tagant,

2.2.2.

on sooritatud negatiivse tulemusega seroloogiline uuring BHV1-vastaste antikehade tuvastamiseks vähemalt ühe piima üksikproovi või mitte rohkem kui 5 loomalt võetud piima koondproovi suhtes, mis on võetud mitte rohkem kui 12 kuu tagant kõigilt lakteerivatelt loomadelt, ning kõik üle 24kuused majandis peetavad mittelakteerivad emased veised ja isased veised on andnud negatiivse tulemuse seroloogilises testis artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vereprooviga, mis on võetud mitte rohkem kui 12 kuu tagant,

2.2.3.

piimafarmide korral, kus vähemalt 30 % veistest on lakteerivad lehmad, on sooritatud negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring BHV1-vastaste antikehade tuvastamiseks vähemalt kahe piimaproovi suhtes, mis ei ole olenevalt kasutatava testi spetsifikatsioonist kogutud rohkem kui 50 loomalt ning mis on võetud vähemalt 3 kuu ja mitte rohkem kui 12 kuu tagant, ning on sooritatud iga kord negatiivsete tulemustega seroloogiline uuring artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vähemalt ühe vereproovi suhtes, mis on võetud mitte rohkem kui 12 kuu tagant kõigilt üle 24kuustelt mittelakteerivatelt emastelt veistelt ja isastelt veistelt.

3.

Veiseid pidava majandi BHV1-vaba staatus peatatakse, kui mis tahes loom annab punktides 2.2.1–2.2.3 osutatud uuringute käigus positiivse tulemuse artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks sooritatud testis.

4.

Kooskõlas punktiga 3 peatatud BHV1-vaba staatus taastatakse ainult pärast kahte seroloogilist uuringut, mis sooritatakse iga kord negatiivse tulemusega vähemalt 2 kuu tagant, mida ei alustata varem kui 30 päeva pärast seropositiivsete loomade eemaldamist ning millega kaasneb kõigi majandis peetavate veiste seroloogiline testimine artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud antikehade tuvastamiseks vereproovide suhtes või lakteerivate lehmade korral testimine BHV1-vastaste antikehade tuvastamiseks piima üksikproovide või mitte rohkem kui 5 loomalt võetud piima koondproovide suhtes.


23.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/26


KOMISJONI OTSUS,

21. juuni 2004,

milles loetletakse Tšehhi Vabariigi piirkonnad, mis on abikõlbulikud struktuurifondide eesmärgi 2 raames aastatel 2004–2006

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 2134 all)

(Autentne on üksnes tšehhikeelne tekst)

(2004/559/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

olles konsulteerinud piirkondade arengu ja ümberkorraldamise komitee, põllumajandusstruktuuride ja maapiirkondade arengu komitee ning kalanduse ja akvakultuuri struktuurikomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Struktuurifondide eesmärgiga 2 toetatakse struktuurilistesse raskustesse sattunud piirkondade majanduslikku ja sotsiaalset ümberkorraldamist.

(2)

Komisjon ja liikmesriigid püüavad tagada, et abi andmisel keskendutakse kõige tõsisematesse raskustesse sattunud piirkondadele kõige kohasemal geograafilisel tasandil.

(3)

Tšehhi Vabariigi puhul on abikõlbuliku rahvaarvu ülempiir määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 4 lõike 2 alusel 31 % eesmärgiga 1 hõlmamata NUTS II piirkondade elanikest, mis on 370 000 elanikku.

(4)

Komisjon koostab lähtuvalt liikmesriikide ettepanekutest ning kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga eesmärgi 2 raames abikõlbulike piirkondade loendi, võttes arvesse liikmesriigi prioriteete,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tšehhi Vabariigi piirkonnad, mis on abikõlbulikud struktuurifondide eesmärgi 2 raames 1. maist 2004 kuni 31. detsembrini 2006, on loetletud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile.

Brüssel, 21. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud ühinemislepinguga.


LISA

Eesmärgi 2 raames abikõlbulike piirkondade loend Tšehhi Vabariik

Periood 2004–2006

NUTS III piirkond

Abikõlbulik piirkond

Abikõlbulike NUTS III tasandi piirkondade rahvaarv (elanikku)

Kõik NUTS III tasandi piirkonnad, välja arvatud

Ainult järgmised NUTS III tasandi piirkonnad

Määruse (EÜ) nr 1260/1999 artikli 4 lõike 7 sätetele vastavad piirkonnad

Praha

 

Linnaosad (siseriiklik kood):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766