ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 237

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
8. juuli 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1245/2004, 28. juuni 2004, protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse neljandat protokolli, millega nähakse ette ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimused

1

Protokoll ühelt poolt Euroopa majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimusi käsitleva neljanda protokolli muutmise kohta

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1246/2004, 7. juuli 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1247/2004, 7. juuli 2004, millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida rakendatakse odra tariifikvoodi raames, mis avati määrusega (EÜ) nr 2305/2003

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1248/2004, 7. juuli 2004, millega võetakse üleminekumeetmed seoses teatavate impordi- ja ekspordisertifikaatidega, mis on seotud põllumajandustoodetega kauplemisega 30. aprilli 2004. aasta koosseisuga Euroopa Ühenduse ning Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia vahel

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1249/2004, 7. juuli 2004, teatavate erandlike turutoetusmeetmete kohta Madalmaade munasektoris

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1250/2004, 7. juuli 2004, millega muudetakse määrust nr 2808/98 piimakarjatoetuse osas

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1251/2004, 7. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1252/2004, 7. juuli 2004, millega avatakse või ostmine teatud liikmesriikides

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1253/2004, 7. juuli 2004, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1210/2004 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1254/2004, 7. juuli 2004, millega muudetakse riisisektori imporditollimakse

18

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/539/EÜ:Komisjoni otsus, 1. juuli 2004, millega kehtestatakse üleminekumeede määruse (EÜ) nr 998/2003 rakendamiseks, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2365 all)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1245/2004,

28. juuni 2004,

protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse neljandat protokolli, millega nähakse ette ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimused

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalanduskokkuleppe (2) artiklile 14, pidasid mõlemad pooled läbirääkimisi selleks, et määrata kindlaks muudatused, mis tuleks teha neljandas protokollis, (3) milles sätestatakse kõnealuse kokkuleppe kalapüügitingimused.

(2)

Kõnealuste läbirääkimiste tulemusena parafeeriti 18. juunil 2003. aastal ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalanduskokkuleppe kalapüügitingimusi käsitlevat neljandat protokolli muutev protokoll.

(3)

Neljanda protokolli muudatused järgivad suuniseid, mis on ette nähtud komisjoni 23. detsembri 2002. aasta teatises kolmandate riikidega sõlmitud kalanduse koostöökokkulepete integreeritud raamistiku kohta.

(4)

Protokoll muudab ühenduse kalurite kalapüügivõimalusi Gröönimaa majandusvööndisse kuuluvates vetes ajavahemikul 1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2006.

(5)

Kõnealuse neljandat protokolli muutva protokolli heakskiitmine on kooskõlas ühenduse huvidega.

(6)

Kalapüügivõimaluste võimalikult tulemuslikuks kasutamiseks on vajalik luua võimalus kanda püügiperioodi ajal asjakohase taotluse põhjal ühe liikmesriigi kasutamata jäänud kalapüügivõimalused üle teisele liikmesriigile. Kõnealune ülekandmine, mis peab olema ajutise iseloomuga, ei tohiks piirata liikmesriikidele tulevikus eraldatavaid kalapüügivõimalusi ega liikmesriikidele määruse (EÜ) nr 2371/2002 (4) artikli 20 lõike 5 kohaselt omistatud pädevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks protokoll (edaspidi “muutev protokoll”), millega muudetakse neljandat protokolli, millega nähakse ette ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimused.

Käesolevale määrusele on lisatud muutva protokolli tekst.

Artikkel 2

Komisjon võib Gröönimaa pädevate ametiasutustega sõlmida halduskokkuleppe, et perioodiliselt kohandada litsentsitasude määra kooskõlas neljanda protokolli artikli 11 lõikega 5.

Artikkel 3

1.   Kui ilmneb kalapüügivõimaluste kasutamatajätmisi Gröönimaa majandusvööndi vetes liikmesriigile eraldatud kvootide ja litsentside raames, piiramata määruse (EÜ)nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohaselt liikmesriikidele omistatud pädevust, konsulteerib komisjon liikmesriikidega, et valmistada ette kalapüügivõimaluste optimaalne kasutamine, eelkõige asjaomase liikmesriigi kasutamata jäetud kalapüügivõimaluste ülekandmine teistele liikmesriikidele, kes kõnealust ülekandmist taotlevad.

2.   Esimeses lõikes sätestatud ühe liikmesriigi püügivõimaluste ülekandmine teisele liikmesriigile ei piira liikmesriikidele tulevikus eraldatavaid kalapüügivõimalusi kooskõlas suhtelise stabiilsuse põhimõttega.

Artikkel 4

Ühenduse laevade omanikud, kes saavad ühenduse laevale litsentsi kalastamiseks Gröönimaa majandusvööndisse kuuluvates vetes, maksavad neljanda protokolli artikli 11 lõike 5 kohaselt litsentsitasu.

Käesoleva artikli rakenduseeskirjad, mis sisaldavad formaalsusi litsentsitaotluse ja litsentsi väljaandmise kohta, sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 30 ettenähtud korras.

Artikkel 5

Nõukogu eesistuja on volitatud määrama isikud, kellel on õigus muutvale protokollile alla kirjutada ja see ühenduse suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luksemburg, 28. juuni 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. CULLEN


(1)  Arvamus on esitatud 1. aprillil 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 29, 1.2.1985, lk 9.

(3)  EÜT L 209, 2.8.2001, lk 2.

(4)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.


PROTOKOLL

ühelt poolt Euroopa majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalanduskokkuleppes sätestatud kalapüügitingimusi käsitleva neljanda protokolli muutmise kohta

Ühiskomitee 16.–18. juuni 2003. aasta kohtumise tulemusel muudetakse neljandat protokolli (1) alates 1. jaanuarist 2004 järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

1.   Käesolevat protokolli kohaldatakse kalapüügi suhtes 1. jaanuarist 2001 kuni 31. detsembrini 2006.

2.   Kokkuleppe artiklis 2 nimetatud kvoodid kinnitatakse igal aastal kättesaadava teadusinfo alusel. Need arvutatakse Gröönimaa lubatud kogupüügi alusel pärast kokkuleppe artikli 7 esimeses lõigus nimetatud ja artiklis 2 osutatud koguste lahutamist, aga need ei või ületada järgmisi koguseid:

(tonnides)

Liik

Läänepoolsed varud

(NAFO 0/1)

Idapoolsed varud

(ICES XIV/V)

Tursk

Muutmisel (2)

 

Meriahven

0 (3)

25 500 (4)

Süvalest

1 500 (5)

9 000 (6)

Krevetilised

4 000

5 675

Harilik hiidlest

200 (7)

1 000 (7)

Moiva

 

 (8)

Kalju-tömppeakala

1 350

2 000

Atlandi arktikakrabi

1 000

 

Kaaspüük

2 000 (9)

 

3.   Ida-Gröönimaa krevettide kvoodi piires võib püüda Gröönimaast läänes asuvatel aladel tingimusel, et Gröönimaa laevaomanike ja Euroopa Ühenduse vahel on iga ettevõtja jaoks kehtestatud kvootide ülekandmise kord. Gröönimaa kohalik valitsus kohustub sellise korra rakendamist võimaldama. Kvoote võib üle kanda maksimaalselt 2 000 tonni piires aastas Gröönimaast läänes asuvatel aladel. Ühenduse laevade kalapüük toimub samadel tingimustel, kui on ette nähtud Gröönimaa laevaomanikele väljaantud kalapüügilubades.

4.   Katsepüügi load tehakse kättesaadavaks katseperioodil, mille maksimaalne pikkus vastavalt artiklile 9 ja V lisale on kuus kuud.

5.   Kui pooled järeldavad, et katsekampaaniad on andnud positiivseid tulemusi, eraldab Gröönimaa kohalik valitsus kuni käesoleva protokolli lõpuni 50 % uue liigi püügivõimalustest ühenduse laevadele. Seda koos artikli 11 lõikes 2 nimetatud vastava rahalise hüvitise tõstmisega.”

2)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Kokkuleppe artikli 7 esimeses lõigus nimetatud kogused kehtestatakse igaks aastaks järgmiselt:

(tonnides)

Liik

Läänepoolsed varud

(NAFO 0/1)

Idapoolsed varud

(ICES XIV/V)

Tursk

50 000 (10)

 

Meriahven

2 500

5 000

Süvalest

4 700

4 000

Krevetilised

25 000

1 500

3)

Artikkel 3 jäetakse välja.

4)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 9

Pooled edendavad muu hulgas süvamereliikide, peajalgsete ja moiva (läänepoolsed varud) katsepüüki Gröönimaa vetes. Selleks peavad nad nõu alati, kui üks pooltest selleks soovi avaldab, ja otsustavad iga juhtumi puhul eraldi asjassepuutuvad liigid, tingimused ja muud näitajad. Pooled rakendavad katsepüüki vastavalt V lisale.”

5)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

1.   Kokkuleppe artiklis 6 nimetatud rahalise hüvitise suuruseks määratakse käesoleva protokolli kehtivusajal 42 820 000 eurot, mis tuleb maksta iga kalastusaasta alguses.

2.   Osa rahalisest hüvitisest, mis moodustab 31 760 679 eurot, loetakse summaks kalastusvõimaluste eest. Seda summat kohandatakse iga kalandusaasta jooksul, kui ühendusele määratakse täiendavaid kvoote lisaks artikli 1 tabelis nimetatud kvootidele. Mugandus arvutatakse mitmesuguste täiendavaid kvoote saavate liikide turuhindade alusel.

3.   Gröönimaa annab ühenduse käsutusse 20 000 tonni tursa ekvivalente, mida ühendus võib kasutada täiendavate püügivõimaluste saamiseks. Lõikes 2 nimetatud kohandatud hüvitis võib kuni 50 % ulatuses koosneda kõnealustest tursa ekvivalentidest.

4.   Kokkuleppe artikli 8 kohaste täiendavate püügivõimaluste määramisel tuleb järgida III lisas sätestatud korda.

5.   Laevaomanike otsestest litsentsimaksetest tulenev rahaline hüvitis lahutatakse ühenduse üldisest hüvitisest, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1. Laevadele määratud litsentsitasud liikide ja tonnide kaupa sätestatakse vastavalt VI lisale. Püügilitsentside määramisel rakendatav tehniline kord lepitakse kokku poolte halduskokkuleppega.

6.   Gröönimaa rakendab kalandussektori eelarvetoetust protokolli kolmel ülejäänud aastal vastavalt poliitilistele kohustusele, mille ta võttis Gröönimaa peaministri 12. juuni 2003. aasta kirjas president Prodile. Gröönimaa kohaliku valitsuse sõltumatult ja autonoomselt kindlaksmääratud ja kavandatud Gröönimaa kalanduspoliitika reformi strateegia ning eesmärkide orientatsioon, samuti Gröönimaa kalandussektori eelarvetoetuse määramise, rakendamise ja seire tehnilised üksikasjad määratletakse halduskokkuleppega Gröönimaa ja Euroopa Liidu vahel. Gröönimaa annab 500 000 eurot Gröönimaa Loodusvarade Instituudi eelarve suurendamiseks.”

6)

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 14

Hiljemalt 30. juunil 2005 hindavad pooled käesoleva protokolli rakendamist, pidades silmas järgmise lepingu läbirääkimiste ettevalmistamist.”

7)

I lisa jäetakse välja.

8)

Lisatakse järgmine V lisa:

“V LISA

Katsepüügi rakendamise üksikasjad

Gröönimaa kohalik valitsus ja Euroopa Komisjon otsustavad ühiselt Euroopa Ühenduse ettevõtjate, kõige sobivama aja ning korra üle katsepüügi rakendamisel. Laevade uurimistöö hõlbustamiseks annab Gröönimaa kohalik valitsus (Gröönimaa Loodusvarade Instituudi kaudu) olemasolevat teadusinfot ja muud põhiteavet.

Gröönimaa kalatööstus osaleb selles aktiivselt (katsepüügi kooskõlastamine ja seda käsitlev mõttevahetus).

Kampaaniate pikkus: maksimaalselt kuus kuud ja minimaalselt kolm kuud, kui lepinguosalised kokkuleppel seda ei muuda.

Kandidaatide valik katsekampaaniate rakendamiseks:

Euroopa Komisjon edastab Gröönimaa asutustele katsepüügi litsentside taotlused. Tehniline toimik täpsustab:

laeva tehnilised omadused,

laeva juhtkonna kalandusalase asjatundlikkuse taseme,

ettepaneku kampaania tehniliste näitajate kohta (pikkus, varustus, uuritavad piirkonnad jne).

Gröönimaa kohalik valitsus korraldab Gröönimaa valitsuse ja Euroopa Komisjoni ametiasutuste ning kõnealuste laevaomanike vahel tehnilise mõttevahetuse, kui ta peab seda vajalikuks.

Enne kampaania algust esitavad laevaomanikud Gröönimaa asutustele ja Euroopa Komisjonile:

deklaratsiooni pardal juba oleva saagi kohta,

kampaanias kasutatavate püügivahendite tehnilised omadused,

kinnituse, et nad järgivad Gröönimaa kalanduseeskirju.

Kampaania ajal merel peavad kõnealused laevaomanikud:

esitama Gröönimaa Loodusvarade Instituudile, Gröönimaa asutustele ja Euroopa Komisjonile iganädalase aruande saagi kohta päevade ja loomuste kaupa, sealhulgas kampaania tehniliste näitajate kirjelduse (asukoht, sügavus, kuupäev ja kellaaeg, saak ning muud tähelepanekud või märkused),

edastama laevaseiresüsteemi kaudu laeva asukoha, kiiruse ja suuna,

tagama, et pardal viibiks üks Gröönimaa teaduslik vaatleja või Gröönimaa asutuste valitud vaatleja. Vaatleja roll on koguda teadusinfot saakide kohta ning saakidest proove võtta. Vaatlejat koheldakse laevaohvitserina ja laevaomanik katab tema elamiskulud laeval viibimise ajal. Otsus vaatleja pardal veedetava aja, tema sealviibimise pikkuse, pardaletuleku- ja maabumissadama kohta kinnitatakse kokkuleppel Gröönimaa asutustega. Kui pooled pole kokku leppinud teisiti, ei ole laev kunagi kohustatud sisenema sadamasse rohkem kui kord kahe kuu jooksul,

Gröönimaa vetest lahkumisel esitama laevad inspekteerimiseks, kui Gröönimaa asutused seda taotlevad,

tagama Gröönimaa kalanduseeskirjade järgimise.

Teadusliku kampaania ajal saadud saagid, sealhulgas kaaspüügid, jäävad laevaomaniku omandisse.

Gröönimaa asutused nimetavad kontaktisiku, kelle poole pöörduda kõigi ettenägematute probleemide korral, mis võiksid katsepüügi arengukäiku takistada.”

9)

Lisatakse järgmine VI lisa:

“VI LISA

Litsentsitasud

Kohaldatakse järgmisi määrasid: (11)

Liik

Eurot tonni kohta

Meriahven

52

Süvalest

85

Krevetilised

74

Harilik hiidlest

199

Moiva

7

Kalju-tömppeakala

10

Atlandi arktikakrabi

122


(1)  EÜT L 209, 2.8.2001, lk 2.

(2)  Varude taastumise korral võib ühendus püüda kuni 31 000 tonni, millele vastavalt suureneb artikli 11 lõikes 2 nimetatud rahaline hüvitis. Võib püüda idas või läänes.

(3)  Ühendus võib enne novembri lõppu taotleda järgmise aasta kvoodi suurendamist maksimaalselt kuni 5 500 tonnini, millele vastavalt suureneb artikli 11 lõikes 2 nimetatud rahaline hüvitis.

(4)  Võib püüda idas või läänes ja sellest maksimaalselt 20 000 tonni võib püüda pelaagilise traalnoodaga. Põhjatraali ja pelaagilise traalnoodaga püütud saagi kohta esitatakse eraldi aruanded. Ühendus võib enne novembri lõppu taotleda järgmise aasta kvoodi suurendamist maksimaalselt kuni 47 320 tonnini, millele vastavalt suureneb artikli 11 lõikes 2 nimetatud rahaline hüvitis.

(5)  500 tonni võib kokkuleppel Gröönimaa asutustega püüda kas põhjas või lõunas.

(6)  Seda numbrit võib muuta, pidades silmas püügivõimaluste jaotamise kokkulepet rannikuriikide vahel. Püügipiirkonda hallatakse samaaegselt kalastavate laevade arvu piiramise teel.

(7)  Kui turska ja meriahvenat püüdvate ühenduse laevade traalnoota satub kaaspüügina harilikku hiidlesta koguses, mis ületab ühenduse kvoodi, lahendavad Gröönimaa ametivõimud küsimuse nii, et ühenduse tursa- ja meriahvenapüük jätkuks sellest hoolimata seni, kuni vastav kvoot on ammendatud.

(8)  7,7 % hooajal lubatud moiva kogupüügist.

(9)  Viitab tursa, merihundi, rai, molva ja merilutsu kombineeritud kaaspüügile. Tursa kaaspüügi kogused ei tohi ületada 100 tonni. Võib püüda kas idas või läänes.

(10)  Võib püüda läänes või idas.”

(11)  Määrasid võib pooltevahelise halduskokkuleppega korrapäraselt muuta, võttes arvesse turu ja kalanduse olukorda.”


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1246/2004,

7. juuli 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 7. juuli 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1247/2004,

7. juuli 2004,

millega määratakse kindlaks vähenduskoefitsient, mida rakendatakse odra tariifikvoodi raames, mis avati määrusega (EÜ) nr 2305/2003

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2305/2003, millega avati kolmandatest riikidest pärit odra ühenduse tariifikvoodid ja sätestati nende haldamise kord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 2305/2003 avati odra, mis kuulub CN koodi 1003 00 alla, aastane tariifikvoot 300 000 tonni.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2305/2003 artikli 3 lõike 1 alusel 5. juulil 2004 taotletud kogused ületavad saadaolevaid koguseid. Seetõttu tuleb kindlaks määrata, kui suures ulatuses litsentse välja anda ning taotletud koguste suhtes tuleb kohaldada vähenduskoefitsienti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Odra tariifikvoodi suhtes esitatud iga impordilitsentsitaotlus, mis edastati komisjonile 5. juuliks 2004 vastavalt määruse (EÜ) nr 2305/2003 artikli 3 lõigetele 1 ja 2, rahuldatakse kuni 0,120440 ulatuses taotletud kogustest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 7.


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1248/2004,

7. juuli 2004,

millega võetakse üleminekumeetmed seoses teatavate impordi- ja ekspordisertifikaatidega, mis on seotud põllumajandustoodetega kauplemisega 30. aprilli 2004. aasta koosseisuga Euroopa Ühenduse ning Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia vahel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuni 30. aprillini 2004 toimus põllumajandustoodetega kauplemine ühenduse ning Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia vahel impordi- ja ekspordisertifikaatide alusel. Alates 1. maist 2004 ei või selliseid sertifikaate kaubavahetusel enam kasutada.

(2)

Teatavaid sertifikaate, mille kehtivusaeg lõpeb pärast 30. aprilli 2004, ei ole täielikult või osaliselt ära kasutatud. Nende sertifikaatidega seotud kohustusi tuleks täita, et mitte kaotada esitatud tagatist. Kuna kõnealused kohustused ei täida enam eesmärki, tuleks lubada need lõpetada ning esitatud tagatised vabastada.

(3)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas kõigi asjaomaste korralduskomiteede arvamustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordi-, ekspordi- ja eelkinnitussertifikaatidega seoses esitatud tagatised vabastatakse huvitatud isikute nõudmisel, tingimusel et:

kõnealustel sertifikaatidel on märgitud siht- või päritolukohaks Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia,

nende kehtivusaeg ei ole 1. mail 2004 veel lõppenud,

neid on kõnealuseks kuupäevaks kasutatud üksnes osaliselt või ei ole üldse kasutatud.

Esimest lõiku kohaldatakse ka sertifikaatide puhul, mille sihtkohaks või päritoluriigiks on märgitud “KIE riigid”, tingimusel et ettevõtja tõendab pädevatele asutustele, et tema tehingud on suunatud esimeses lõigus nimetatud liikmesriiki või sellest välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1249/2004,

7. juuli 2004,

teatavate erandlike turutoetusmeetmete kohta Madalmaade munasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 turgude ühise korralduse kohta munasektoris, (1) eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses klassikalise lindude katku esinemisega teatavates Madalmaade tootmispiirkondades olid selle liikmesriigi kohta sätestatud veterinaar- ja turustuspiirangud komisjoni 3. märtsi 2003. aasta otsusega 2003/153/EÜ, mis puudutab kaitsemeetmeid seoses klassikalise linnugripi suure levimisohuga Madalmaades. (2) Sellest tulenevalt keelustati ajutiselt Madalmaades haudemunade siseriiklik transport ja müük.

(2)

Veterinaarmeetmete rakendamisest tulenevad haudemunade vaba liikumise piirangud ohustasid tõsiselt Madalmaade haudemunade turgu. Madalmaade valitsus rakendas turutoetusmeetmeid, mis kehtisid rangelt vajaliku aja jooksul ja üksnes haudemunade puhul. Need meetmed võimaldasid kasutada haudemune, mille haudumine ei olnud enam võimalik, munatoodete valmistamisel.

(3)

Need meetmed mõjusid haudemunade ja tervele munaturule soodsalt. Seega on põhjendatud nende võrdsustamine erandlike turutoetusmeetmetega määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 mõistes ja abi määramine, et hüvitada osaliselt majanduslikku kahju, mille tingis haudemunade kasutamine munatoodete valmistamisel.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas linnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Koodiga NC 0407 00 19 haudemunade kasutamine munatoodete valmistamiseks, mida viidi läbi 1. märtsist31. maini 2003 ja mille suhtes võttis otsuse vastu Madalmaade valitsus pärast määruse 2003/153/EÜ rakendamist, loetakse erandlikuks turutoetusmeetmeks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklile 14.

2.   Vastavalt lõikes 1 sätestatule on kompensatsiooniks määratud 0,081 eurot haudemuna kohta, kusjuures maksimaalseks koguseks on 37 040 000 muna.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja on vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT L 59, 4.3.2003, lk 32.


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1250/2004,

7. juuli 2004,

millega muudetakse määrust nr 2808/98 piimakarjatoetuse osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (2) nähakse muuhulgas ette piimakarjatoetus ja lisamaksed täiendavate lisatasude kujul, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004.

(2)

Piimakarjatoetuse maksmine on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1255/99 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (3) kus sätestatakse turuhinnatoetuse järkjärguline vähendamine piimasektoris. Piimakarjatoetust suurendatakse igal aastal kuni 2007. aastani, selleks, et kompenseerida turuhinnatoetuse vähendamist. Piimakarjatoetuste maksmine on osaliselt tingitud kõnealusest olukorrast, alates 1. juulist.

(3)

Seega tuleks piimakarja toetuse vahetsukursi rakendusjuhuks määrata selle aasta 1. juuli, mille eest toetust antakse. Järjekindluse huvides tuleks ühtlasi sätestada, et piimakarjatoetuse ja täiendava lisatasu suhtes kohaldatakse üht ja sama vahetuskursi rakendusjuhtu.

(4)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta komisjoni 22. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2808/98, millega sätestatakse põllumajanduse eurol põhineva valuutasüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad põllumajandussektoris. (4)

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2808/98 artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine kolmas lõik:

“Nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jao 7. peatükis osutatud piimakarjatoetuse ja täiendavate lisatasude vahetuskursi rakendusjuhuks määratakse selle aasta 1. juuli, mille eest toetust antakse.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 864/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 48).

(3)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(4)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 36. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2304/2003 (ELT L 342, 30.12.2003, lk 6).


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1251/2004,

7. juuli 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 (2) artikli 7 lõige 1 kehtestab loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri toetuse suuruse arvestades määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 11 lõikes 2 välja toodud tegureid. Pidades silmas lõssipulbri sekkumishinna vähendamist 1. juulist 2004. aastast, tuleks vähendada toetuse suurust.

(2)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 2799/1999.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 7 lõige 1 asendatakse järgnevaga:

“1.   Toetuse suuruseks kehtestatakse:

a)

3,97 eurot 100 kg lõssi kohta, mille valgusisaldus on vähemalt 35,6 % rasvata kuivekstrakti massist;

b)

3,51 eurot 100 kg lõssi kohta, mille valgusisaldus on vähemalt 31,4 %, kuid alla 35,6 % rasvata kuivekstrakti massist;

c)

49,22 eurot 100 kg lõssipulbri kohta, mille valgusisaldus on vähemalt 35,6 % rasvata kuivekstrakti massist;

d)

43,41 eurot 100 kg lõssipulbri kohta, mille valgusisaldus on vähemalt 31,4 %, kuid alla 35,6 % rasvata kuivekstrakti massist.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1079/2004 (ELT L 203, 8.6.2004, lk 13).


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1252/2004,

7. juuli 2004,

millega avatakse või ostmine teatud liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999, mis kehtestab turgude ühise korralduse piima ja piimatoodete sektoris, (1)

võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2771/1999, mis kehtestab nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses sekkumisabinõudega või ja koore turul, (2) eelkõige selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikkel 2 näeb ette, et ostud on komisjoni poolt liikmesriigis avatud 90 %-lise sekkumishinna puhul või ajutiselt seisatud alates sellest, kui turuhind on kahel järjestikusel nädalal sekkumishinnast vastavalt kas madalamal või siis 92 %-ga võrdsel või kõrgemal tasemel.

(2)

Turuhinna alusel, mille uued liikmesriigid on alates 1. maist 2004 edastanud, konstateerib komisjon, et hinnad Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias on kahe järjestikuse nädala jooksul madalamad kui 92 % sekkumishinnast. Seega tuleb sekkumisostud neis liikmesriikides avada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus kirjeldatud või ostmine on avatud Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 810/2004 (ELT L 149, 30.4.2004, lk 138).


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1253/2004,

7. juuli 2004,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1210/2004 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2004/2005. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1210/2004. (3)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2004/2005. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1210/2004 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 232, 1.7.2004, lk 11.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 8. juuli 2004

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  2 Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1254/2004,

7. juuli 2004,

millega muudetakse riisisektori imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. juuli 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1503/96, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3072/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses riisisektori imporditollimaksudega, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Riisisektori imporditollimaksud on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1220/2004. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1503/96 artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 10 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1220/2004 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1220/2004 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27).

(2)  EÜT L 189, 30.7.1996, lk 71. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2294/2003 (ELT L 340, 24.12.2003, lk 12).

(3)  EÜT L 232, 1.7.2004, lk 34.


I LISA

Riisi ja purustatud riisi imporditollimaksud

(eurot tonni kohta)

CN-kood

Imporditollimaks (5)

Kolmandad riigid (v.a AKV riigid ja Bangladesh (3)

AKV (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati riis

India ja Pakistan (6)

Egiptus (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  AKV riikidest pärit riisi impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EÜ) nr 2286/2002 (EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5) ja komisjoni muudetud määruses (EÜ) nr 638/2003 (ELT L 93, 10.4.2003, lk 3) sätestatud korras.

(2)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1706/98 ei kohaldata imporditollimakse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest pärit ja otse Réunioni ülemeredepartemangu imporditavate toodete puhul.

(3)  Réunioni ülemeredepartemangu saabuva riisi impordimaks on sätestatud määruse (EÜ) nr 3072/95 artikli 11 lõikes 3.

(4)  Bangladeshist pärit riisi (CN-kood 1006 40 00), v.a purustatud riisi, impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EMÜ) nr 3491/90 (EÜT L 337, 4.12.1990, lk 1) ja komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 862/91 (EÜT L 88, 9.4.1991, lk 7) sätestatud korras.

(5)  Ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit toodete import on tollimaksust vabastatud vastavalt nõukogu muudetud otsuse 91/482/EMÜ (EÜT L 263, 19.9.1991, lk 1) artikli 101 lõikele 1.

(6)  Indiast ja Pakistanist pärit kooritud basmati riisi puhul kohaldatakse vähendust 250 eurot tonni kohta (muudetud määruse (EÜ) nr 1503/96 artikkel 4a).

(7)  Tollimaksud on kehtestatud ühises tollitariifistikus.

(8)  Egiptusest pärit ja sealt saabuva riisi impordil kohaldatakse imporditollimaksu nõukogu määruses (EÜ) nr 2184/96 (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 1) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 196/97 (EÜT L 31, 1.2.1997, lk 53) sätestatud korras.


II LISA

Riisisektori imporditollimaksude arvutamine

 

koorimata

Indica-tüüp

Japonica-tüüp

purustatud

kooritud

kroovitud

kooritud

kroovitud

1.

Imporditollimaks (eurot tonni kohta)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Arvutamisel kasutatud tegurid:

a)

ARAG CIF-hind (eurot tonni kohta)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

FOB-hind (eurot tonni kohta)

266,07

347,31

c)

Mereveohind (eurot tonni kohta)

24,37

24,37

d)

Allikas

Ühendriikide põllumajandusministeerium ja ettevõtjaduzņēmēji

Ühendriikide põllumajandusministeerium ja ettevõtjaduzņēmēji

Ettevõtjad

Ettevõtjad


(1)  Tollimaksud on kehtestatud ühises tollitariifistikus.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

8.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/21


KOMISJONI OTSUS,

1. juuli 2004,

millega kehtestatakse üleminekumeede määruse (EÜ) nr 998/2003 rakendamiseks, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 2365 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/539/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduste asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artiklit 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrust (EÜ) nr 998/2003, millega kehtestatakse loomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded, kohaldatakse alates 3. juulist 2004.

(2)

Hoolimata meetmetest, mis on võetud vastu üleminekuks määrusega (EÜ) nr 998/2003 kehtestatud tingimustele, on nimetatud määruse rakendamiseks eelkõige vaja, et kõikides veterinaarametites oleksid olemas passidokumendid, samuti et antaks välja kolmandatest riikidest saabumise impordisertifikaatide uued näidised ning et viidaks läbi määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa C osas nimetamata kolmandatest riikidest pärit loomade vaktsineerimisjärgne kontroll.

(3)

On selgunud, et hoolimata liikmesriikide tehtud jõupingutustest on nimetatud tingimuste osas veel ebamäärasusi, eriti kui arvestada suvepuhkuste perioodil lemmikloomaga reisida kavatsevate inimeste märkimisväärset hulka. Selle tulemusel võib lemmikloomade liikumise iga-aastane kõrgperiood tuua kaasa mitmesuguseid haldusraskusi.

(4)

Seetõttu on soovitav kohaldada vajadusel praegu kehtivaid siseriiklikke tingimusi piisavalt pika aja jooksul. Sellest tulenevalt lubatakse nimetatud perioodi jooksul liikumist nii vastavalt määrusele (EÜ) nr 998/2003 kui ka enne 3. juulit 2004 jõus olnud siseriiklikele eeskirjadele. Järelikult tuleb edasi lükata komisjoni otsusega 2004/301/EÜ (koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks vajalike sertifikaatide ja passide vormide kohta) sätestatud erandite kohaldamine komisjoni otsustest 2003/803/EÜ (2) ja 2004/203/EÜ. (3)

(5)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 25 teise lõigu kohaldamist, lubavad liikmesriigid kuni 1. oktoobrini 2004 siseneda oma territooriumile nimetatud määruse I lisas loetletud lemmikloomaliikidel kooskõlas enne 3. juulit 2004 jõus olnud siseriiklike eeskirjadega.

Artikkel 2

Otsuse 2004/301/EMÜ artikli 1 esimese lõigu punktis a asendatakse kuupäev “3. juuli 2004” kuupäevaga “1. oktoober 2004”.

Artikkel 3

Käeolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 592/2004 (ELT L 94, 31.3.2004, lk 7).

(2)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.

(3)  ELT L 65, 3.3.2004, lk 13. Otsust on muudetud otsusega 2004/301/EÜ (ELT L 98, 2.4.2004, lk 55).