ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 235

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
6. juuli 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2004, 5. juuli 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1235/2004, 5. juuli 2004, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1081/1999 alusel teatavat alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate impordiks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1236/2004, 5. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2004, 5. juuli 2004, millega 36. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1238/2004, 5. juuli 2004, millega kehtestatakse turustusaastaks 2003/2004 sekkumisasutusse toimetamise tähtaega käsitlev erand määrusest (EÜ) nr 708/98 koorimata riisi ülevõtmise kohta sekkumisasutuste poolt ja kohaldatavate korrigeerivate summade ning hinnatõusude ja -alandamiste kindlaksmääramise kohta

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/2004, 5. juuli 2004, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1240/2004, 5. juuli 2004, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

9

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/535/EÜ:Komisjoni otsus, 14. mai 2004, Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1914 all)  ( 1 )

11

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1234/2004,

5. juuli 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 5. juuli 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

81,1

999

81,1

0805 50 10

388

57,6

508

49,3

524

57,7

528

63,2

999

57,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

86,6

400

103,7

404

105,7

508

65,6

512

88,7

528

82,6

720

112,4

804

95,5

999

92,6

0808 20 50

388

98,4

512

94,6

528

90,1

999

94,4

0809 10 00

052

234,1

092

165,3

999

199,7

0809 20 95

052

337,3

068

127,8

400

335,3

999

266,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,7

624

106,1

999

113,9

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

190,3

999

129,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1235/2004,

5. juuli 2004,

millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 1081/1999 alusel teatavat alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate impordiks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 26. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1081/1999, millega avatakse muuks kui tapmiseks ettenähtud ja teatavat alpi tõugu ja mägitõugu pullide, lehmade ja mullikate impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1012/98 ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1143/98, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1081/1999 artikli 2 lõige 2 näeb ette, et tavapärastele importijatele reserveeritud kogused kahe tariifikvoodi ulatuses määratakse võrdeliselt impordiga, mis teostati ajavahemikul 1. juulist 2001 kuni 30. juunini 2004.

(2)

Kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 3 osutatud ettevõtjate puhul määratakse kogused võrdeliselt taotletud kogustega. Kuna taotletud kogused ületavad saadaolevaid koguseid, tuleb kinnitada ühtne vähendamise protsendimäär,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga impordiõiguste taotlus, mis on esitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1081/1999 sätetele järjekorranumbri 09.0001 kohta, rahuldatakse järgmiste koguste ulatuses:

a)

23,4035 % imporditud kogustest määruse (EÜ) nr 1081/1999 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses;

b)

9,9337 % taotletud kogustest määruse (EÜ) nr 1081/1999 artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.   Iga impordiõiguste taotlus, mis on esitatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1081/1999 sätetele järjekorranumbri 09.0003 kohta, rahuldatakse järgmiste koguste ulatuses:

a)

24,8086 % imporditud kogustest määruse (EÜ) nr 1081/1999 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses;

b)

7,7922 % taotletud kogustest määruse (EÜ) nr 1081/1999 artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. juulil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 131, 27.5.1999, lk 15. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1096/2001 (ELT L 150, 6.6.2001, lk 33).


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1236/2004,

5. juuli 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2771/1999 (2) artikliga 21 nähakse ette, et müüdav sekkumisvõi peab olema ladustatud enne 1. septembrit 1999.

(2)

Pidades silmas võituru olukorda ja sekkumislaos oleva või koguseid ning võttes arvesse, et või sekkumishinna kahanemine alates 1. juulist 2004 peaks kajastuma kahanenud turuhindades, on asjakohane võimaldada enne 1. aprilli 2002 laos olnud või müümist.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklis 21 asendatakse kuupäev “1. september 1999” kuupäevaga “1. aprill 2002”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 318/2004 (ELT L 55, 24.2.2004, lk 44).


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1237/2004,

5. juuli 2004,

millega 36. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (1), ning eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

28. juuni 2004 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seetõttu tuleks vastavalt muuta I lisa.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christopher PATTEN


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 984/2004 (ELT L 180, 15.5.2004, lk 24).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” alla lisatakse järgmine kanne.

 

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaali aadress: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Hertsegoviina.


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1238/2004,

5. juuli 2004,

millega kehtestatakse turustusaastaks 2003/2004 sekkumisasutusse toimetamise tähtaega käsitlev erand määrusest (EÜ) nr 708/98 koorimata riisi ülevõtmise kohta sekkumisasutuste poolt ja kohaldatavate korrigeerivate summade ning hinnatõusude ja -alandamiste kindlaksmääramise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 3072/95 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tingimused, mille kohaselt sekkumisasutused võtavad üle koorimata riisi, on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 708/98. (2) Nimetatud määruse artikli 6 lõikes 1 sätestatakse, et ülevõtmine peab aset leidma enne pakkumise saamise kuule järgneva teise kuu lõppu ja igal juhul hiljemalt jooksva turustusaasta 31. augustiks.

(2)

Ühise põllumajanduspoliitika reformi käivitamisega seotud turukorralduslike piirangute tõttu, mis tulenevad riisisektoris sekkumiseks kokkuostetavate koguste vähendamisest ja jaotuskoefitsientide kehtestamisest, on sekkumisasutustel raske kinni pidada toodete tarnimiseks ettenähtud tähtajast. Seetõttu tuleks jooksvaks turustusaastaks 2003/2004 kehtestada erand nõudest, mille kohaselt tooted peavad olema tarnitud teise kuu lõpuks.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 708/98 artikli 6 lõikest 1 tuleb koorimata riis turustusaastal 2003/2004 sekkumisasutustele ülevõtmiseks tarnida hiljemalt 31. augustiks 2004.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 411/2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 27).

(2)  EÜT L 98, 31.3.1998, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1107/2004 (ELT L 211, 12.6.2004, lk 14).


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1239/2004,

5. juuli 2004,

millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1050/2001, (1)

võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel. See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks määratud hinna alusel.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakkumisi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks. Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse (EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla maailmaturuhinnaks kehtestatakse 21,141 eurot 100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. juulil 2004

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(3)  EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).


6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1240/2004,

5. juuli 2004,

millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 4088/87, millega määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost, Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 700/88 artiklis 1b osutatud üheõieliste (standardtüüpi) nelkide, mitmeõieliste (spray-tüüpi) nelkide, suureõieliste rooside ja väikseõieliste rooside ühenduse tootja- ja impordihinnad kahenädalaseks perioodiks on kehtestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. juulil 2004.

Käesolevat määrust kohaldatakse 7. kuni 20. juuli 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/97 (EÜT L 177, 5.7.1997, lk 1).

(2)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2062/97 (EÜT L 289, 22.10.1997, lk 1).


LISA

komisjoni 5. juuli 2004 aasta määrusele, millega kehtestatakse ühenduse tootja- ja impordihinnad nelkide ja rooside suhtes, pidades silmas teatavate Küprosest, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete importi reguleeriva korra kohaldamist

(eurodes 100 tüki kohta)

Ajavahemik: 7. juuli 2004 kuni 20. juuli 2004

Ühenduse tootjahind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

 

15,55

14,51

27,26

12,44


Ühenduse impordihind

Üheõielised nelgid

(standardtüüpi)

Mitmeõielised nelgid

(spray-tüüpi)

Suureõielised roosid

Väikseõielised roosid

Iisrael

Maroko

Küpros

Jordaania

Jordani Läänekallas ja Gaza sektor


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

6.7.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/11


KOMISJONI OTSUS,

14. mai 2004,

Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 1914 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/535/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 95/46/EÜ kohaselt peavad liikmesriigid sätestama, et isikuandmeid võib kolmandale riigile edastada üksnes juhul, kui kõnealune kolmas riik tagab nende kaitse piisava taseme ning enne andmete edastamist on järgitud direktiivi muude sätete rakendamist käsitlevaid liikmesriikide õigusakte.

(2)

Komisjon võib jõuda järeldusele, et kolmas riik tagab kaitse piisava taseme. Sel juhul võib liikmesriikidest isikuandmeid edastada ilma lisatagatisteta.

(3)

Direktiivi 95/46/EÜ kohaselt tuleb andmekaitse taseme hindamisel silmas pidada kõiki andmete edastamise toimingute või andmete edastamise toimingute kogumi asjaolusid ning arvestada eelkõige mitmeid edastuse puhul olulisi ja selle direktiivi artikli 25 punktis 2 loetletud elemente.

(4)

Õhutranspordis mõistetakse “reisijaregistri” (Passenger Name Record – PNR) all iga reisija reisivajadusi kajastavat registrit, mis sisaldab kõiki vajalikke andmeid, et broneerivad ja osalevad lennuettevõtjad saaksid broneeringuid töödelda ja kontrollida. Käesolevas otsuses hõlmavad mõisted “reisija” ja “reisijad” ka meeskonnaliikmeid. “Broneeriv lennuettevõtja” on lennuettevõtja, kus reisija on teinud oma esialgse broneeringu või kus on tehtud täiendavaid broneeringuid pärast reisi algust. “Osalev lennuettevõtja” on mis tahes lennuettevõtja, kust broneeriv lennuettevõtja on tellinud reisijale kohti selle ühele või mitmele lennule.

(5)

Ameerika Ühendriikide Sisejulgeoleku Ministeeriumi (Department of Homeland Security – DHS) Tolli- ja Piirivalveamet (Bureau of Customs and Border Protection – CBP) nõuab, et iga vedaja, kes korraldab rahvusvahelist lennureisijatevedu Ameerika Ühendriikidesse või sealt välja, tagaks elektroonilise juurdepääsu PNR-andmetele, mis on kogutud ja talletatud lennuettevõtja automaatsesse broneerimissüsteemi.

(6)

PNRis sisalduvate isikuandmete CBPle edastamise õiguslikuks aluseks on Ameerika Ühendriikides 2001. aasta novembris vastuvõetud seadus (2) ning selle seaduse alusel CBP vastuvõetud rakenduseeskirjad (3).

(7)

Kõnealused USA õigusaktid käsitlevad julgeoleku parandamist ja tingimusi, mille alusel isikud võivad riiki siseneda ja sealt lahkuda – need on küsimused, mille üle USA-l on oma jurisdiktsiooni piires suveräänne õigus otsustada. Sätestatud nõuded ei ole ka vastuolus ühegi rahvusvahelise kohustusega, mille USA on võtnud. USA on tugeva kodanikuvabaduste traditsiooniga demokraatlik õigusriik. Selle riigi õigusloomemenetluse õiguspärasuse ning kohtusüsteemi tugevuse ja sõltumatuse osas ei ole kahtlust. Ajakirjandusvabadus on teine tugev tagatis kodanikuvabaduste kuritarvituse vastu.

(8)

Ühendus on otsustanud täielikult toetada USAd terrorismivastases võitluses ühenduse õigusaktides kehtestatud piires. Ühenduse õigusaktid sätestavad vajaliku tasakaalu saavutamise julgeolekuhuvide ja eraelu kaitse huvide vahel. Näiteks direktiivi 95/46/EÜ artiklis 13 on sätestatud, et liikmesriigid võivad selle direktiivi teatavate nõuete ulatuse piiramiseks võtta vastu õigusakte, kui see on vajalik riigi julgeoleku, riigikaitse, avaliku korra ning kuritegude ärahoidmise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutuselevõtmise huvides.

(9)

Asjaomased andmeedastused hõlmavad teatavaid vastutavaid töötlejaid, nimelt lennuettevõtjaid, kes korraldavad lende ühenduse ja USA vahel, ning üksnes üht andmesaajat USAs, s.o CBPd.

(10)

Mis tahes korraldus PNRi USAle edastamise õigusraamistiku sätestamiseks, eriti käesoleva otsuse kaudu, peaks olema tähtajaline. Kokku on lepitud kolme ja poole aasta pikkune ajavahemik. Selle ajavahemiku jooksul võib kontekst oluliselt muutuda ning ühendus ja USA on nõus, et korraldus on vaja üle vaadata.

(11)

Lennureisijate reisijaregistrites sisalduvate CBPle edastatud isikuandmete töötlemist PNR poolt reguleerivad sisejulgeoleku ministeeriumi tolli- ja piirivalveameti 11. mai 2004. aasta kohustused (Undertakings of the Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border Protection (CBP) of 11 May 2004) (edaspidi “kohustused”) ning USA siseriiklikud õigusaktid kohustustes osutatud ulatuses.

(12)

USA siseriiklike õigusaktide puhul on käesolevas kontekstis oluline teabevabaduse seadus (Freedom of Information Act – FOIA), kuna sellega kontrollitakse tingimusi, mille alusel CBP võib andmete avaldamise taotlusi mitte rahuldada ja seega hoida PNR-andmeid konfidentsiaalsena. See õigusakt reguleerib PNR-andmete avaldamist asjaomasele isikule, mis on tihedalt seotud andmesubjekti juurdepääsuõigusega. Seda kohaldatakse vahet tegemata USA kodanike ja välismaalaste suhtes.

(13)

Vastavalt kohustuste punktile 44 inkorporeeritakse või on juba inkorporeeritud kohustustes sisalduvad avaldused USA seadustesse, määrustesse, direktiividesse või muudesse õigusaktidesse ning neil on seega erinev õiguslik jõud. Kohustused avaldatakse täielikult Federal Register'is DHSi vastutusel. Kohustused kujutavad endast DHSi tõsist ja põhjalikult kaalutletud poliitilist kohustust ning nende täitmise vaatavad USA ja ühendus ühiselt läbi. Mittetäitmisse võidakse sekkuda asjakohaste õiguslike, halduslike ja poliitiliste kanalite kaudu ning kui see on püsiv, võidakse käesoleva otsuse mõju peatada.

(14)

Standardid, mille alusel CBP töötleb reisijate PNR-andmeid USA õigusaktide ning kohustuste põhjal, hõlmavad peamisi põhimõtteid, mis on vajalikud füüsiliste isikute piisavaks kaitseks.

(15)

Pidades silmas otstarbe piirangu põhimõtet, töödeldakse CBPle edastatavates reisijaregistrites sisalduvaid lennureisijate isikuandmeid kindlal otstarbel ning kasutatakse või saadetakse edasi järgnevalt üksnes ulatuses, mis ei ole vastuolus edastamise otstarbega. PNR-andmeid kasutatakse eelkõige üksnes järgmiste nähtuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks: terrorism ja sellega seotud kuriteod; muud rasked kuriteod, sealhulgas organiseeritud kuritegevus, millel on rahvusvaheline mõõde; ning selliste kuritegude puhul vahistamisel või kinnipidamiskohast põgenemine.

(16)

Pidades silmas andmete kvaliteedi ja proportsionaalsuse põhimõtet, mida tuleb arvestada seoses avaliku huvi oluliste põhjustega, mille pärast PNR-andmeid edastatakse, ei muuda CBP talle edastatud PNR-andmeid. Edastatakse maksimaalselt 34 PNR-andmete kategooriat ning USA ametiasutused konsulteerivad komisjoniga enne mis tahes uute nõuete lisamist. Täiendavaid isikuandmeid, mida taotletakse PNR-andmete otsese tulemusena, hangitakse valitsusvälistest allikatest üksnes seaduslike kanalite kaudu. Üldiselt kustutatakse PNR maksimaalselt kolme aasta ja kuue kuu pärast, välja arvatud andmed, mida on kasutatud eriliste uurimistoimingute puhul või manuaalselt.

(17)

Pidades silmas läbipaistvuse põhimõtet, annab CBP reisijatele teavet edastamise ja töötlemise eesmärgi kohta ning vastutava andmetöötleja isiku kohta kolmandas riigis, samuti muud teavet.

(18)

Arvestades turvalisuse põhimõtet, võtab CBP tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on asjakohased töötlemisest tulenevate ohtude puhul.

(19)

Juurdepääsu ja parandamise õigusi tunnustatakse nii, et andmesubjekt võib taotleda PNR-andmete koopiat ja ebatäpsete andmete parandamist. Ettenähtud erandid on üldjoontes võrreldavad piirangutega, mida liikmesriigid võivad kehtestada direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 alusel.

(20)

Teistele valitsusasutustele, sealhulgas välisriikide valitsusasutustele, millel on terrorismivastase võitluse või õiguskaitse funktsioonid, saadetakse andmeid edasi iga juhtumi korral eraldi ning otstarbel, mis vastab sellele, mis on sätestatud otstarbe piirangu avalduses. Andmeid võib edastada ka andmesubjekti või teiste isikute eluliste huvide kaitseks, eriti seoses oluliste terviseriskidega või mis tahes kriminaal- või kohtumenetlusega või muudel seaduses sätestatud juhtudel. Vastuvõtvad asutused on seotud selgesõnaliste avaldamistingimustega kasutada andmeid üksnes nimetatud eesmärkidel ning ei või saata andmeid edasi CBP nõusolekuta. Ühelgi teisel välisriigi, föderaal-, osariigi või kohalikul ametiasutusel ei ole CBP andmebaaside kaudu otsest elektroonilist juurdepääsu PNR-andmetele. CBP keeldub PNRi avaldamisest teabevahetuse seaduse asjakohastest sätetest tulenevate erandite alusel.

(21)

CBP ei kasuta direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 viidatud tundlikke andmeid ning kohustub seni, kuni paigaldatakse filtrite süsteem selliste andmete väljajätmiseks USAle saadetavatest broneeringutest, kehtestama meetmed nende kustutamiseks ning neid vahepeal mitte kasutama.

(22)

Rakendusmehhanismid, millega tagatakse nende põhimõtete järgimine CBP poolt, on CBP töötajate koolitus ja teavitamine, samuti sanktsioonid iga töötaja puhul. Eraelu kaitse tagamine CBP poolt on üldiselt sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhataja (Chief Privacy Officer) kontrolli all, kes on sisejulgeoleku ministeeriumi ametnik, kuid kes on organisatsiooniliselt suures osas autonoomne ning kes peab igal aastal USA Kongressile aru andma. Isikud, kelle PNR-andmeid on edastatud, võivad esitada kaebuse CBPle või, kui see jääb lahendamata, siis otse või liikmesriikide andmekaitseasutuste kaudu sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhatajale. Sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse amet käsitleb kiirendatud korras talle liikmesriikide andmekaitseasutuste poolt Euroopa Ühenduse elanike nimel saadetud kaebusi, kui elanik leiab, et tema kaebust ei ole CBP või sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse amet rahuldavalt käsitlenud. Kohustuste täitmine kuulub igal aastal ühisele läbivaatamisele CBP juhtimisel koos sisejulgeoleku ministeeriumi ja komisjoni juhitud töörühmaga.

(23)

Läbipaistvuse huvides ning võimaldamaks liikmesriikide pädevatel ametiasutustel tagada üksikisikute kaitse nende isikuandmete töötlemisel, tuleb täpsustada need erandlikud asjaolud, mille korral teatava andmevahetuse peatamine on põhjendatud, olenemata sellest, et andmete kaitsetase on tunnistatud piisavaks.

(24)

Komisjon on juhindunud läbirääkimistel sisejulgeoleku ministeeriumiga direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega loodud töörühma avaldatud arvamustest USA ametiasutuste poolt pakutava reisijate andmete kaitsetaseme kohta. Komisjon on võtnud neid arvamusi (4) arvesse käesoleva otsuse ettevalmistamisel.

(25)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 2 kohaldamisel loetakse, et Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveamet (CBP) tagab andmekaitse piisava taseme ühendusest edastatavate PNR-andmete puhul, mis on seotud lendudega USAsse ja sealt välja, vastavalt lisas sätestatud kohustustele.

Artikkel 2

Käesolev otsus käsitleb CBP tagatava kaitse piisavat taset kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 1 nõuetega ning see ei mõjuta muid selliseid tingimusi või piiranguid, millega rakendatakse kõnealuse direktiivi muid sätteid, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist liikmesriikides.

Artikkel 3

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevate asutuste volitusi võtta meetmeid selliste siseriiklike sätete järgimise tagamiseks, mis on vastu võetud muude sätete alusel kui direktiivi 95/46/EÜ artikkel 25, võivad need ametiasutused järgmistel juhtudel kasutada oma volitusi CBPle andmeedastuste peatamiseks, et tagada üksikisikute kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega:

a)

USA pädev ametiasutus on kindlaks teinud, et CBP rikub kehtivaid kaitsenõudeid; või

b)

on väga tõenäoline, et lisas sätestatud kaitsenõudeid rikutakse, on põhjust arvata, et CBP ei võta ega kavatse võtta õigeaegselt asjakohaseid meetmeid kõnealuse olukorra lahendamiseks, andmeedastuse jätkamine võib kujutada andmesubjektide jaoks tõsise kahju viivitamatut ohtu ning liikmesriigi pädevad ametiasutused on asjaolusid arvestades võtnud piisavaid meetmeid CBP teavitamiseks ja andnud talle võimaluse vastata.

2.   Peatamine lõpetatakse kohe, kui on tagatud kaitsenõuete järgimine ning asjaomaste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele on sellest teatatud.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid teavitavad viivitamata komisjoni, kui on võetud meetmeid vastavalt artiklile 3.

2.   Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist mis tahes muudatustest kaitsenõuetes ning juhtudest, mil vastavalt lisas sätestatud CBP kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutavad asutused ei suuda nõuete järgimist tagada.

3.   Kui vastavalt artiklile 3 ja käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 kogutud andmed tõendavad, et enam ei täideta peamisi põhimõtteid, mis on vajalikud füüsiliste isikute piisavaks kaitseks, või lisas sätestatud CBP kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutavad asutused ei täida oma ülesandeid tõhusalt, teavitatakse CBPd ning kohaldatakse vajadusel direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 osutatud menetlust eesmärgiga käesolev otsus kehtetuks tunnistada või peatada.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse toimimist jälgitakse ning direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 alusel moodustatud komiteele antakse aru kõigi asjakohaste järelduste, sealhulgas tõsiasjade kohta, mis võivad mõjutada käesoleva otsuse artiklis 1 esitatud järeldust, et CBPle edastatavate lennureisijate broneeringutes sisalduvate isikuandmete kaitse on direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 tähenduses piisav.

Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad kõik käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed nelja kuu jooksul alates otsuse teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 7

Käesolev otsus kaotab kehtivuse kolme aasta ja kuue kuu möödumisel selle teatavakstegemise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui seda pikendatakse direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. mai 2004

Komisjoni nimel

Frederik BOLKESTEIN

komisjoni liige


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  United States Code, jaotis 49, paragrahv 44909(c)(3).

(3)  Code of Federal Regulations, jaotis 19, paragrahv 122.49b.

(4)  Arvamus 6/2002 reisijaandmete ja muude andmete edastamise kohta lennuettevõtjatelt Ameerika Ühendriikidele, vastu võtnud töörühm 24. oktoobril 2002, kättesaadav aadressil: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp66_en.pdf

Arvamus 4/2003 reisijaandmete edastamisel USA poolt tagatava kaitse taseme kohta, vastu võtnud töörühm 13. juunil 2003, kättesaadav aadressil: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp78_en.pdf

Arvamus 2/2004 lennureisijate reisijaregistrites sisalduvate Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile (US CBP) saadetavate isikuandmete piisava kaitse kohta, vastu võtnud töörühm 29. jaanuaril 2004, kättesaadav aadressil: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/wp87_en.pdf


LISA

SISEJULGEOLEKU MINISTEERIUMI TOLLI- JA PIIRIVALVEAMETI (CBP) KOHUSTUSED

Toetamaks Euroopa Komisjoni (edaspidi “komisjon”) kava kasutada talle direktiivi 95/46/EÜ (edaspidi “direktiiv”) artikli 25 lõikega 6 antud volitusi ning võtta vastu otsus, millega tunnustatakse, et sisejulgeoleku ministeeriumi tolli- ja piirivalveamet (Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border Protection – CBP) pakub piisavat kaitset, kui lennuettevõtja edastab reisijaregistrite (1) (PNR) andmeid, mis võivad kuuluda direktiivi rakendusalasse, kohustub CBP tegema järgmist.

Õiguslik alus saada PNR-andmeid

1.

Seaduse (United States Code, jaotis 49, paragrahv 44909(c)(3)) ning selle (ajutiste) rakendusmääruste (Code of Federal Regulations, jaotis 19, paragrahv 122.49b) kohaselt peab iga lennuettevõtja, kes korraldab rahvusvahelist lennureisijatevedu Ameerika Ühendriikidesse või sealt välja, võimaldama CBPle (endine USA Tolliamet) elektroonilise juurdepääsu PNR-andmetele sel määral kui need on kogutud ja talletatud lennuettevõtja automaatsesse broneerimis- või väljumiskontrolli süsteemi (edaspidi “broneerimissüsteem”).

PNR-andmete kasutamine CBP poolt

2.

CBP võib saada enamikku PNR-andmete andmeelemente, kontrollides andmesubjekti lennukipiletit ja muid reisidokumente tavapärases piirivalveasutuses, ent võimalus saada neid andmeid elektrooniliselt suurendab oluliselt CBP võimalusi hõlbustada heauskset reisimist ning viia läbi eelnev tulemuslik ja tõhus reisijatega seotud riskide hindamine.

3.

CBP kasutab PNR-andmeid üksnes järgmiste nähtuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks: 1) terrorism ja sellega seotud kuriteod; 2) muud rasked kuriteod, sealhulgas organiseeritud kuritegevus, millel on rahvusvaheline mõõde; ning 3) selliste kuritegude puhul vahistamisel või kinnipidamiskohast põgenemine. PNR-andmete kasutamine sellistel eesmärkidel võimaldab CBP-l suunata oma ressursid kõrge riskiga asjaoludele, hõlbustades ja kaitstes seega heauskset reisimist.

Nõutavad andmed

4.

Andmeelemendid, mida CBP nõuab, on loetletud A lisas. (Kõnealuseid määratletud elemente nimetatakse käesolevates kohustustes edaspidi “PNR-andmeteks”.) Kuigi CBP nõuab juurdepääsu kõigile A lisas loetletud kolmekümne neljale (34) andmeelemendile, sisaldab CBP arvates konkreetne PNR harva kõiki määratletud andmeid. Kui PNR ei sisalda kõiki määratletud andmeid, ei taotle CBP lennuettevõtja broneerimissüsteemi kaudu otsest juurdepääsu teistele PNR-andmetele, mida ei ole A lisas loetletud.

5.

Andmeelementide “OSI” ja “SSI/SSR” (mis on tavaliselt üldmärkused ja avatud väljad) puhul otsib CBP automaatne süsteem nendelt väljadelt muid A lisas määratletud andmeelemente. CBP töötajatel ei ole lubatud manuaalselt vaadata täielikke OSI ja SSI/SSR välju, välja arvatud juhul, kui CBP on tunnistanud PNR-andmete subjektiks oleva isiku kõrge riskiastmega isikuks seoses käesolevate kohustuste punktis 3 määratletud mis tahes asjaoluga.

6.

Täiendavaid isikuandmeid, mida taotletakse PNR-andmete otsese tulemusena, hangitakse valitsusvälistest allikatest üksnes seaduslike kanalite kaudu, kasutades sealhulgas vajadusel vastastikuse õigusabi kanaleid, ning üksnes käesolevate kohustuste punktis 3 sätestatud eesmärkidel. Kui PNR-andmetes on esitatud näiteks krediitkaardinumber, võib otsida selle kontoga seotud tehinguteavet seaduslikku menetlust, nagu vandemeeste kogu (grand jury) kohtukutset või kohtu korraldust järgides, või muul seadusega lubatud viisil. Samuti järgitakse PNR-andmetest tuletatud e-posti kontodega seotud andmetele juurdepääsu puhul USA seaduslikke nõudeid kohtukutsete, kohtu korralduste, määruste ja muude seaduslike menetluste suhtes olenevalt otsitava teabe liigist.

7.

CBP konsulteerib Euroopa Komisjoniga seoses nõutavate PNR-andmete andmeelementide (A lisa) läbivaatamisega enne sellise läbivaatamise toimumist, kui CBP saab teada täiendavatest PNR-andmete väljadest, mida lennuettevõtjad võivad oma süsteemidesse lisada ja mis suurendaksid oluliselt CBP võimalusi hinnata reisijatega seotud riske, või kui asjaolud näitavad, et vajatakse varem mitte nõutud PNR-andmete välja, et täita käesolevate kohustuste punktis 3 osutatud piiratud eesmärke.

8.

CBP võib edastada PNR-andmekogumi transpordi turvalisuse ametile (Transportation Security Administration – TSA) selleks, et nimetatud amet saaks katsetada oma arvutipõhist reisijate eelkontrolli süsteemi (Computer Assisted Passenger Prescreening System II – CAPPS II). Sellist edastamist ei toimu enne, kui katsetamiseks on lubatud kasutada USA-siseste lendude PNR-andmeid. Käesoleva sätte alusel edastatavaid PNR-andmeid ei säilita TSA ega mis tahes katsetamisega otseselt seotud isik kauem kui katseperioodiks vajalik, ning neid andmeid ei edastata mis tahes kolmandale isikule. (2) Töötlemise eesmärk piirdub üksnes CAPPS II süsteemi ja liideste katsetamisega ning sellel ei ole mingeid praktilisi tagajärgi, välja arvatud eriolukorras, mis hõlmab teadaoleva terroristi või teadaolevalt terrorismiga seotud isiku identifitseerimist. Sätte alusel, millega nõutakse punktis 10 kirjeldatud automaatset filtreerimismeetodit, laseb CBP tundlikud andmed filtreerida ja kustutada enne käesoleva punkti alusel mis tahes PNR-andmekogumi edastamist TSAle.

Tundlike andmete töötlemine

9.

CBP ei kasuta PNR-andmetest tundlikke andmeid (st isikuandmeid, mis näitavad isiku rassilist või etnilist kuuluvust, poliitilisi seisukohti, religioosseid või filosoofilisi tõekspidamisi, kuuluvust ametiühingusse ning tervist või seksuaalelu puudutavaid andmeid) vastavalt allpool kirjeldatule.

10.

CBP rakendab võimalikult kiiresti automaatse süsteemi, mis filtreerib ja kustutab teatavad tundlikud PNR-koodid ja tähised, mille CBP on kindlaks määranud Euroopa Komisjoniga koostöös.

11.

Kuni selliste automaatsete filtrite rakendamiseni kinnitab CBP, et ta ei kasuta tundlikke PNR-andmeid ning kohustub kustutama tundlikud andmed, kui toimub PNR-andmete punktide 28–34 kohane (3) kaalutlusõiguslik edastamine.

PNR-andmetele juurdepääsu meetod

12.

PNR-andmete puhul, millele CBP pääseb juurde (või mida ta saab) otse lennuettevõtjate broneerimissüsteemide kaudu selleks, et teha kindlaks võimalikke isikuid, keda piirivalve peaks kontrollima, pääsevad CBP töötajad juurde (või saavad) ja kasutavad üksnes PNR-andmeid, mis käsitlevad isikuid, kelle reis hõlmab lendu Ameerika Ühendriikidesse või sealt välja. (4)

13.

CBP “tõmbab” reisijaandmeid lennuettevõtjate broneerimissüsteemidest, kuni lennuettevõtjad on valmis rakendama süsteemi andmete “tõukamiseks” CBPle.

14.

CBP tõmbab konkreetse lennuga seotud PNR-andmed mitte varem kui 72 tundi enne lennu väljumist ning kontrollib süsteeme uuesti maksimaalselt kolm (3) korda olenevalt olukorrast kas esialgse andmete tõmbamise, lennu välisriigist väljumise ja lennu Ameerika Ühendriikidesse saabumise vahel või esialgse andmete tõmbamise ja lennu Ameerika Ühendriikidest väljumise vahel, et leida mis tahes muudatusi teabes. Kui lennuettevõtjad saavad võimaluse tõugata PNR-andmeid, peab CBP saama andmed 72 tundi enne lennu väljumist, tingimusel et kõik PNR-andmete muudatused, mis tehakse alates sellest hetkest kuni lennu saabumiseni USAsse või väljumiseni USAst, tõugatakse samuti CBPle. (5) Ebatavalisel juhul, kui CBP saab eelnevalt teavet, et eriprobleemidega isik võib/isikud võivad reisida lennuga USAsse, USAst välja või läbi USA, võib CBP tõmmata (või paluda spetsiaalselt tõmmata) PNR-andmeid varem kui 72 tundi enne lennu väljumist, et tagada nõuetekohaste täitemeetmete võtmine, kui see on vajalik käesolevate kohustuste punktis 3 loetletud kuritegude ennetamiseks või nende vastu võitlemiseks. Kui CBP peab pääsema PNR-andmetele juurde varem kui 72 tundi enne lennu väljumist, kasutab CBP võimalikult palju tavapäraseid õiguskaitsekanaleid.

PNR-andmete säilitamine

15.

Riikliku arhiivi ja dokumenditalituse (National Archives and Records Administration) heakskiidul (44 U.S.C. 2101, et seq.) võimaldab CBP on-line juurdepääsu PNR-andmetele üksnes volitatud CBP kasutajatele (6) kuni seitsmeks (7) päevaks, mille möödumisel saab PNR-andmetele juurdepääsu vähem ametnikke kolme aasta ja kuue kuu jooksul (3,5 aastat) alates kuupäevast, mil andmetele pääsetakse juurde (või neid saadakse) lennuettevõtja broneerimissüsteemist. Kolme ja poole aasta pärast hävitatakse PNR-andmed, mida ei ole selle ajavahemiku jooksul manuaalselt kasutatud. PNR-andmed, mida on esialgse kolme ja poole aastase ajavahemiku jooksul manuaalselt kasutatud, teisaldab CBP kustutatud andmete faili, (7) kuhu need jäävad kaheksaks (8) aastaks enne nende hävitamist. Seda ajakava ei kohaldata siiski PNR-andmete suhtes, mis on seotud teatava õiguskaitsetoimikuga (sellised andmed jäävad kättesaadavateks, kuni õiguskaitsetoimik on arhiveeritud). Seoses PNR-andmetega, millele CBP pääseb juurde (või mida ta saab) otse lennuettevõtja broneerimissüsteemist käesolevates kohustustes kehtivate tähtaegade jooksul, järgib CBP käesolevas punktis sätestatud säilitamispõhimõtteid, olenemata kohustuste võimalikust kehtivuse lõppemisest vastavalt kohustuste punktile 46.

CBP arvutisüsteemi turvalisus

16.

CBP volitatud töötajad pääsevad juurde PNR-andmetele CBP suletud sisevõrgu kaudu, mis on otspunktkrüpteeritud, ning ühendust kontrollib tolli andmekeskus (Customs Data Center). CBP andmebaasis säilitatavaid PNR-andmeid saavad volitatud isikud üksnes lugeda, see tähendab, et andmeid võib programmiga ümber vormindada, kuid CBP ei või neid mingil viisil sisuliselt muuta, kui neile on pääsetud juurde lennuettevõtja broneerimissüsteemist.

17.

Ühelgi teisel välisriigi, föderaal-, osariigi või kohalikul ametiasutusel ei ole CBP andmebaaside kaudu (sealhulgas ühtse piiriinfosüsteemi – Interagency Border Inspection System (IBIS) kaudu) otsest elektroonilist juurdepääsu PNR-andmetele.

18.

Üksikasjad teabe kasutamise kohta CBP andmebaasides (näiteks kes, kus, millal (kuupäev ja kellaaeg) kasutas ja andmete mis tahes muudatused) salvestatakse automaatselt ning neid kontrollib regulaarselt siseasjade osakond, et ära hoida süsteemi lubamatut kasutamist.

19.

PNR-andmetele võivad juurde pääseda üksnes teatavad CBP ametnikud, töötajad ja infotehnoloogia valdkonna töövõtjad (8) (CBP järelevalvel), kes on edukalt läbinud taustauuringu, omavad aktiivset salasõnaga kaitstud kontot CBP arvutisüsteemis ning kellel on tunnustatud ametlik eesmärk PNR-andmete vaatamiseks.

20.

CBP ametnikud, töötajad ja töövõtjad peavad iga kahe aasta tagant läbima turva- ja andmekaitse koolituse, sealhulgas läbima testi. CBP süsteemi kontrolli kasutatakse selleks, et jälgida ja tagada kõigi eraelu kaitse ja andmekaitse nõuete täitmist.

21.

CBP töötajate loata juurdepääsu puhul lennuettevõtjate broneerimissüsteemidele või CBP arvutisüsteemile, kus hoitakse PNR-andmeid, kohaldatakse ranget distsiplinaarkaristust (millega võib kaasneda töölepingu lõpetamine) ning mille tulemuseks võivad olla kriminaalsanktsioonid (trahvid, kuni üheaastane vangistus või mõlemad) (vaata United States Code, jaotis 18, paragrahv 1030).

22.

CBP toimimispõhimõtted ja eeskirjad võivad ette näha ka range distsiplinaarkaristuse (millega võib kaasneda töölepingu lõpetamine) CBP töötaja suhtes, kes avaldab CBP arvutisüsteemist teavet ametliku loata (Code of Federal Regulations, jaotis 19, paragrahv 103.34).

23.

Kriminaalkaristusi (sealhulgas trahve, kuni üheaastast vangistust või mõlemat) võib määrata Ameerika Ühendriikide mis tahes ametnikule või töötajale, kes avaldab PNR-andmeid, mida ta on teada saanud oma tööülesannete täitmisel, kui selline avaldamine ei ole seadusega lubatud (United States Code, jaotis 18, paragrahvid 641, 1030, 1905).

PNR-andmete töötlemine ja kaitse CBP poolt

24.

CBP käsitleb mis tahes kodakondsusest või elukohariigist isikute PNR-andmeid õiguskaitse seisukohast tundlike andmetena, andmesubjekti konfidentsiaalsete isikuandmetena ja lennuettevõtja konfidentsiaalse ärisaladusena ning ei avalda seega selliseid andmeid, välja arvatud kooskõlas käesolevate kohustustega või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

25.

PNR-andmete avaldamist reguleerib üldiselt teabevabaduse seadus (Freedom of Information Act – FOIA) (United States Code, jaotis 5, paragrahv 552), mille alusel lubatakse mis tahes isikul (olenemata kodakondsusest või elukohariigist) kasutada USA föderaalameti andmeid, välja arvatud juhul, kui neid andmeid (või osa nendest) on keelatud avaldada teabevabaduse seaduse kohaldatava erandi alusel. Selliste erandite raames võimaldab teabevabaduse seadus asutusel andmeid (või osa nendest) mitte avaldada, kui teave sisaldab konfidentsiaalseid äriandmeid, kui teabe avaldamine tooks kaasa selgelt põhjendamatu eraellu sekkumise või kui teavet on kogutud õiguskaitse eesmärkidel, kuivõrd teabe avaldamine võib ilmselt tuua kaasa põhjendamatu eraellu sekkumise (United States Code, jaotis 5, paragrahvid 552(b)(4), (6), (7)(C)).

26.

CBP määrustes (Code of Federal Regulations, jaotis 19, paragrahv 103.12), mis reguleerivad teabenõuete (nt seoses PNR-andmetega) töötlemist vastavalt teabevabaduse seadusele, on eraldi ette nähtud, et (vastavalt teatavatele piiratud eranditele juhul, kui andmeid soovib andmesubjekt) teabevabaduse seaduse andmete avaldamise nõudeid ei kohaldata CBP andmete puhul, mis on seotud: 1) konfidentsiaalsete äriandmetega; 2) andmetega, mis hõlmavad isikuandmeid, mille avaldamine tooks kaasa selgelt põhjendamatu eraellu sekkumise; ning 3) teabega, mida on kogutud õiguskaitse eesmärkidel, mille puhul teabe avaldamine võib ilmselt tuua kaasa põhjendamatu eraellu sekkumise. (9)

27.

Seoses mis tahes haldus- või kohtumenetlusega, mis tuleneb teabevabaduse seaduse alusel lennuettevõtjatelt saadud PNR-andmete nõudest, on CBP seisukoht, et selliseid andmeid ei pea vastavalt teabevabaduse seadusele avaldama.

PNR-andmete edastamine teistele valitsusasutustele

28.

Välja arvatud CBP ja TSA vahelised edastused käesolevate kohustuste punkti 8 alusel, käsitletakse sisejulgeoleku ministeeriumi (Department of Homeland Security – DHS) teenistusi kui “kolmandaid asutusi”, kelle suhtes kehtivad samad eeskirjad ja tingimused PNR-andmete jagamisel kui muude sisejulgeoleku ministeeriumi väliste valitsusasutuste puhul.

29.

CBP esitab omal äranägemisel PNR-andmeid muudele valitsusasutustele, sealhulgas välisriikide valitsusasutustele, millel on terrorismivastase võitluse või õiguskaitsefunktsioonid, üksnes iga juhtumi korral eraldi ning käesolevate kohustuste punktis 3 määratletud kuritegude ennetamise või nende vastu võitlemise eesmärgil. (Asutusi, millega CBP võib selliseid andmeid jagada, nimetatakse edaspidi “määratud asutusteks”.)

30.

CBP kasutab mõistlikult oma kaalutlusõigust edastada PNR-andmeid nimetatud eesmärkidel. CBP teeb esiteks kindlaks, kas PNR-andmete avaldamine määratud asutusele vastab nimetatud eesmärgile (vaata käesolevate kohustuste punkti 29). Kui jah, siis teeb CBP kindlaks, kas määratud asutus vastutab selle eesmärgiga seotud seaduse või määruse rikkumise ennetamise, uurimise või süüdistuse esitamise eest või sellise seaduse või määruse täitmisele pööramise või rakendamise eest, kui CBP-l on viiteid seaduse rikkumisele või võimalikule rikkumisele. Avaldamise põhjendatus tuleb läbi vaadata kõigi esitatud asjaolude valguses.

31.

Selliste PNR-andmete levitamise reguleerimise eesmärgil, mida võib jagada teiste määratud asutustega, loetakse CBP andmete omanikuks ning kõnealused määratud asutused kohustuvad avaldamise selgesõnaliste tingimuste kohaselt: 1) kasutama PNR-andmeid olenevalt olukorrast üksnes käesolevate kohustuste punktis 29 või 34 sätestatud eesmärkidel; 2) tagama saadud PNR-andmete nõuetekohase hävitamise kooskõlas määratud asutuse andmete säilitamise korraga; ning 3) hankima CBP kirjaliku loa mis tahes edasiseks levitamiseks. Edastamise tingimuste mittetäitmist võib uurida ja sellest teatada sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhatajale (DHS Chief Privacy Officer) ning selle tagajärjel võib määratud asutus kaotada õiguse saada edaspidi CBPlt PNR-andmeid.

32.

Iga CBP poolne PNR-andmete avaldamine toimub tingimusel, et vastuvõttev asutus käsitleb neid andmeid vastavalt käesolevate kohustuste punktides 25 ja 26 sätestatule konfidentsiaalsete äriandmetena ning õiguskaitse puhul tundlike andmetena ja andmesubjekti konfidentsiaalsete isikuandmetena, mida tuleks lugeda teabevabaduse seaduse alusel avaldamisest vabastatuks (5 U.S.C. 552). Lisaks teatatakse vastuvõtvale asutusele, et sellise teabe edasine avaldamine on CBP eelneva kirjaliku loata keelatud. CBP ei luba PNR-andmeid edasi saata muudel eesmärkidel kui käesolevate kohustuste punktides 29, 34 või 35 määratletud eesmärgid.

33.

Asjaomastes määratud asutustes töötavate isikute suhtes, kes ilma nõuetekohase loata avaldavad PNR-andmeid, võidakse kohaldada kriminaalsanktsioone (United States Code, jaotis 18, paragrahvid 641, 1030, 1905).

34.

Ükski käesolevate kohustuste säte ei takista PNR-andmete avaldamist asjaomastele valitsusasutustele, kui selline avaldamine on vajalik andmesubjektide või muude isikute eluliste huvide kaitseks, eelkõige seoses oluliste terviseriskidega. Sellisel eesmärgil avaldamise suhtes kehtivad samad edastustingimused kui käesolevate kohustuste punktides 31 ja 32 on sätestatud.

35.

Ükski käesolevate kohustuste säte ei takista PNR-andmete kasutamist või avaldamist seoses kriminaalkohtumenetlusega või muudel seaduses sätestatud juhtudel. CBP teavitab Euroopa Komisjoni mis tahes USA õigusakti vastuvõtmisest, mis mõjutab oluliselt käesolevate kohustuste sätteid.

PNR-andmete subjektide teavitamine, juurdepääs andmetele ja andmete parandamise võimalused

36.

CBP annab kõigile reisijatele teavet PNR-andmete nõude kohta ja selle kasutamisega seotud küsimustes (s.o üldine teave volituste kohta, mille alusel andmeid kogutakse, kogumise eesmärk, andmekaitse, andmete jagamine, vastutava ametniku isik, andmete parandamise võimalused ja küsimuse või probleemi esitanud isikute kontaktandmed jne, avaldamiseks CBP kodulehel, reisibrošüürides jne).

37.

Andmesubjekti (ka “esimese tasandi taotleja”) taotlusi saada koopia PNR-andmetest, mis on CBP andmebaasides andmesubjekti kohta, käsitletakse teabevabaduse seaduse kohaselt. Taotlused võib edastada posti teel aadressil: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229; ; või sellise taotluse võib esitada järgmisel aadressil: Disclosure Law Officer, U.S. Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, D.C. Täiendav teave teabevabaduse seaduse alusel taotluste esitamise korra kohta on esitatud U.S. Code of Federal Regulations jaotise 19 paragrahvis 103.5. Esimese tasandi taotluse korral ei kasuta CBP asjaolu, et muul juhul käsitleb CBP PNR-andmeid andmesubjekti konfidentsiaalsete isikuandmetena ja lennuettevõtja konfidentsiaalsete äriandmetena, teabevahetuse seaduse alusel andmesubjektile PNR-andmete mitteavaldamise alusena.

38.

Teatavatel eriasjaoludel võib CBP kasutada teabevabaduse seadusest tulenevat õigust keelduda kõigi (või tõenäoliselt osa) PNR-andmete avaldamisest esimese tasandi taotlejale või avaldamine edasi lükata United States Code jaotise 5 paragrahvi 552(b) alusel (nt kui teabevahetuse seaduse alusel “on alust arvata, et avaldamine võib segada täitemehhanisme” või “avaldamine tooks kaasa uurimistoimingute tehnikate ja menetluste teatavaks saamise … [mille tõttu] on alust arvata, et tekib seadusest kõrvalehoidumise oht”). Teabevabaduse seaduse alusel on igal taotlejal õigus haldus- või kohtu korras vaidlustada CBP otsus teavet mitte avaldada (vt 5 U.S.C. 552(a)(4)(B); 19 CFR 103.7-103.9).

39.

CBP kohustub parandama (10) andmeid reisijate ja meeskonnaliikmete, lennuettevõtjate või ELi liikmesriikide andmekaitseasutuste (Data Protection Authorities) nõudmisel (andmesubjekti poolt eraldi lubatud ulatuses), kui CBP teeb kindlaks, et sellised andmed sisalduvad tema andmebaasis ning parandus on õigustatud ja nõuetekohaselt tõendatud. CBP teavitab määratud asutust, mis on saanud selliseid PNR-andmeid, olulisematest parandustest nimetatud PNR-andmetes.

40.

CBP andmebaasis sisalduvate PNR-andmete parandamise taotlused ja üksikisikute kaebused nende PNR-andmete käsitlemise kohta CBP poolt, mis on esitatud otse või sisejulgeoleku ministeeriumi kaudu (ulatuses, mida andmesubjekt on eraldi lubanud) esitatakse järgmisel aadressil: Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Bureau of Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

41.

Kui CBP ei saa kaebust lahendada, võidakse kaebus suunata kirjalikult järgmisele isikule: Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security, Washington, DC 20528, kes vaatab olukorra läbi ja üritab kaebust lahendada. (11)

42.

Lisaks käsitleb sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse amet kiirkorras kaebusi, mille talle on saatnud Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide andmekaitseasutused ELi elanike nimel ulatuses, milles asjaomane elanik on lubanud andmekaitseasutusel tema nimel tegutseda ning usub, et tema andmekaitsekaebust seoses PNR-andmetega ei ole CBP või eraelu kaitse amet rahuldavalt käsitlenud (vastavalt käesolevate kohustuste punktides 37–41 sätestatule). Eraelu kaitse amet teatab oma otsused ning laseb asjaomasel andmekaitseasutusel või asjaomastel andmekaitseasutustel võtta meetmeid, kui see on vajalik. Sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhataja lisab oma aruandesse USA Kongressile andmed isikuandmete (nagu PNR) käsitlemise kaebuse numbri, sisu ja otsuse kohta. (12)

Sätete järgimine

43.

CBP kohustub koos sisejulgeoleku ministeeriumiga tegema üks kord aastas või poolte kokkuleppel sagedamini ühisaruande Euroopa Komisjoniga, mille koostamises osalevad vastavalt vajadusele Euroopa õiguskaitseorganid ja/või Euroopa Liidu liikmesriikide asutused, (13) käesolevate kohustuste rakendamise kohta eesmärgiga aidata vastastikku kaasa käesolevates kohustustes kirjeldatud menetluste tõhusale toimimisele.

44.

CBP annab välja määruseid, direktiive ja muid dokumente, inkorporeerides käesolevate kohustuste sätted, et tagada käesolevate kohustuste täitmine CBP ametnike ja töövõtjate poolt. Vastavalt käesolevates kohustustes sätestatule võib CBP ametnike, töötajate ja töövõtjate poolne käesolevatesse kohustustesse inkorporeeritud CBP tegevussuundade mittejärgimine tuua olenevalt olukorrast kaasa range distsiplinaarkaristuse ja kriminaalsanktsioonid.

Vastastikkuse põhimõte

45.

Kui Euroopa Liidus on rakendatud lennuettevõtja reisija identifitseerimissüsteem, mille kohaselt peavad lennuettevõtjad võimaldama asutustele juurdepääsu nende isikute PNR-andmetele, kelle kehtiv reisiteekond sisaldab lende Euroopa Liitu või sealt välja, julgustab CBP rangelt vastastikkuse tingimuse alusel USA lennuettevõtjaid tegema koostööd.

Kohustuste läbivaatamine ja lõpetamine

46.

Käesolevaid kohustusi kohaldatakse kolm aastat ja kuus kuud (3,5 aastat) alates kuupäevast, millal jõustub Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vaheline leping, millega lubatakse PNR-andmete töötlemist lennuettevõtjate poolt eesmärgiga edastada CBPle kõnealuseid andmeid kooskõlas direktiiviga. Kui käesolevad kohustused on olnud jõus kaks aastat ja kuus kuud (2,5 aastat) alustavad CBP ja sisejulgeoleku ministeerium komisjoniga arutelu eesmärgiga pikendada kohustuste ja mis tahes seotud korralduste kehtivust mõlemale poolele vastuvõetavatel tingimustel. Kui mõlemale poolele vastuvõetavates tingimustes ei suudeta kokku leppida enne käesolevate kohustuste kehtivuse lõpu kuupäeva, kaotavad kohustused kehtivuse.

Subjektiivsete õiguste või pretsedendi loomise puudumine

47.

Käesolevate kohustustega ei looda ega anta ühelegi era- ega avalik-õiguslikule isikule mis tahes õigusi ega eeliseid.

48.

Käesolevate kohustuste sätted ei ole pretsedendiks ühelegi tulevasele arutelule Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu, mis tahes seotud isiku või kolmanda riigiga seoses mis tahes andmete edastamisega.

11. mai 2004


(1)  Käesolevates kohustustes hõlmavad mõisted “reisija” ja “reisijad” ka meeskonnaliikmeid.

(2)  Käesoleva sätte kohaldamisel ei loeta CBPd CAPPS II katsetamisega otseselt seotud isikuks ega kolmandaks isikuks.

(3)  Kui PNR-andmete hulgas on tundlikke andmeid, mida CBP ei saa avaldada oma äranägemisel vastavalt käesolevate kohustuste punktile 35, teeb CBP enne automaatsete filtrite rakendamist (millele on osutatud käesolevate kohustuste punktis 10) kõik endast oleneva, et piirata tundlike PNR-andmete väljaandmist kooskõlas USA õigusaktidega.

(4)  See hõlmab isikuid, kes sõidavad Ameerika Ühendriikidest läbi.

(5)  Kui lennuettevõtjad nõustuvad tõukama PNR-andmeid CBPle, asub CBP lennuettevõtjatega läbirääkimistesse võimaluse kohta tõugata PNR-andmeid regulaarselt olenevalt olukorrast kas ajavahemikul alates 72 tundi enne lennu väljumist välisriigist kuni lennu saabumiseni Ameerika Ühendriikidesse või 72 tunni jooksul enne lennu väljumist Ameerika Ühendriikidest. CBP soovib kasutada meetodit vajalike PNR-andmete tõukamiseks, mis vastavad selle asutuse vajadustele riski tõhusaks hindamiseks, samal ajal minimeerides majanduslikku mõju lennuettevõtjatele.

(6)  Need volitatud CBP kasutajad hõlmavad kohalike kontorite analüüsiosakondade töötajaid, samuti riikliku sihtkeskuse (National Targeting Centre) töötajaid. Nagu on eespool mainitud, on ka CBP andmebaasi haldamise, arendamise või kontrollimisega tegelevatel isikutel juurdepääs sellistele andmetele nimetatud piiratud eesmärkidel.

(7)  Kuigi PNR-registrit tehniliselt ei kustutata, kui see teisaldatakse kustutatud andmete faili, säilitatakse seda kui toorandmeid (mitte otsinguvalmis vorming ning seega kasutu “tavapäraste” uurimistoimingute puhul) ning see on kättesaadav üksnes CBP siseasjadeosakonna (Office of Internal Affairs) volitatud töötajatele (ja mõnel juhul peainspektorile (Office of the Inspector General) seoses auditeerimisega) ning üksnes vajadusel töötajatele, kes vastutavad andmebaasi haldamise eest CBP infotehnoloogia osakonnas (Office of Information Technology).

(8)  CBP arvutisüsteemis sisalduvatele PNR-andmetele võimaldatakse juurdepääsu üksnes töövõtjatele, kes CBPga sõlmitud lepingu alusel aitavad CBP arvutisüsteemi hooldada või arendada.

(9)  CBP rakendab neid erandeid ühtselt, olenemata andmesubjekti kodakondsusest või elukohariigist.

(10)  “Parandamise” puhul soovib CBP teatada, et ei ole lubatud muuta andmeid PNR-registris, millele CBP on pääsenud juurde lennuettevõtja kaudu. Selle asemel luuakse eraldi register, mis on seotud PNR-registriga, et teha märge, et andmed olid ebatäpsed ning tehti asjakohane parandus. Eelkõige teeb CBP reisija teise kontrollregistrisse märke kajastamaks seda, et teatavad PNRi andmed võivad olla või on ebatäpsed.

(11)  Sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhataja ei sõltu ühestki sisejulgeoleku ministeeriumi direktoraadist. Ta on seadusjärgselt kohustatud tagama, et isikuandmeid kasutatakse kooskõlas asjakohaste seadustega (vaata joonealust märkust 13). Eraelu kaitse ameti juhataja otsused on ministeeriumile siduvad ning neid ei või poliitilistel põhjustel muuta.

(12)  Vastavalt 2002. aasta sisejulgeolekuseaduse (Homeland Security Act of 2002) (edaspidi “seadus”) (Public Law 107-296, 25. november 2002) paragrahvile 222 vastutab sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhataja ministeeriumi kavandatavate eeskirjade “eraelu alase mõju hindamise” eest “isikuandmete kaitsele, sealhulgas kogutavatele isikuandmetele ja mõjutatavate isikute arvule” ning peab esitama USA Kongressile igal aastal aruande “ministeeriumi sellise tegevuse kohta, mis mõjutab eraelu …”. Seaduse paragrahvis 222(5) on samuti selgesõnaliselt sätestatud, et sisejulgeoleku ministeeriumi eraelu kaitse ameti juhataja peab ära kuulama kõik “eraellu sekkumist puudutavad kaebused” ja nende kohta USA Kongressile aru andma.

(13)  Mõlema poole töörühma koosseis teatatakse üksteisele ette ning nendesse võivad kuuluda asjaomased asutused, mis on seotud eraelu/andmekaitse, tollikontrolli või muu õiguskaitsealase tegevusega, piirivalve ja/või lennundusjulgestusega. Osalevatel asutustel peavad olema vajalikud julgeolekukontrolli tõendid ning nad peavad järgima arutelude ja neile kättesaadavaks tehtud dokumentide konfidentsiaalsuse nõuet. Konfidentsiaalsus ei ole siiski kummagi poole jaoks takistus ühisaruande tulemuste kohta asjakohase aruande koostamisel vastavatele pädevatele asutustele, sealhulgas USA Kongressile ja Euroopa Parlamendile. Mingil juhul ei tohi osalevad asutused siiski avaldada andmesubjekti isikuandmeid ega avaldada mitteavalikku teavet, mida nad on saanud neile kättesaadavaks tehtud dokumentidest, ega mis tahes tegevus- või siseinfot, mida nad on saanud ühisaruande koostamise käigus. Pooled määravad ühiselt kindlaks ühisaruande üksikasjad.


“A” LISA

PNR-andmeelemendid, mida CBP lennuettevõtjatelt soovib

1.

PNR-registri kood (locator code)

2.

Broneeringu kuupäev

3.

Kavandatav(ad) reisikuupäev(ad)

4.

Nimi

5.

Muud nimed PNRil

6.

Aadress

7.

Kõik makseviisid

8.

Arveaadress

9.

Kontakttelefonid

10.

Kogu asjaomase PNRi reisiteekond

11.

Pideva lendaja teave (üksnes läbitud teekonna pikkus ning aadress(id))

12.

Reisibüroo

13.

Reisiagent

14.

Koostöölendude (code share) PNR-andmed

15.

Reisija reisistaatus

16.

Jagatud PNR-andmed

17.

E-posti aadress

18.

Piletimüügi teave

19.

Üldised märkused

20

Pileti number

21.

Koha number

22.

Pileti väljaandmise kuupäev

23.

Teave ilmumata jätmise kohta (no-show)

24.

Pagasinumber

25.

Teave viimasel hetkel broneeringuta pileti ostmise kohta (go show)

26.

OSI teave

27.

SSI/SSR teave

28.

Teave tellimuse andja kohta

29.

Kõik PNRis tehtud muudatused

30.

Reisijate arv PNRil

31.

Kohateave

32.

Ühesuunapilet

33.

Saadud APIS teave

34.

ATFQ väljad