ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 217

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
17. juuni 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2004, 16. juuni 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1116/2004, 15. juuni 2004, millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1117/2004, 16. juuni 2004, mis käsitleb teatavate otsetoetuste ja struktuuri- või keskkonnameetmete suhtes Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias kohaldatava vahetuskursi kindlaksmääramist aastaks 2004

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2004, 16. juuni 2004, millega kohandatakse mitmeid veise- ja vasikalihasektorit käsitlevaid määrusi Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1119/2004, 16. juuni 2004, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1120/2004, 16. juuni 2004, impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1121/2004, 16. juuni 2004, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse

32

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1115/2004,

16. juuni 2004,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. juunil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).


LISA

Komisjoni 16. juuni 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

70,4

060

52,8

999

61,6

0707 00 05

052

96,3

096

99,3

999

97,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,4

508

52,1

528

58,5

999

57,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,1

400

105,6

508

72,2

512

78,0

524

42,8

528

70,2

720

70,5

804

100,0

999

78,1

0809 10 00

052

265,3

624

221,0

999

243,2

0809 20 95

052

404,2

400

370,5

999

387,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

282,2

624

225,7

999

254,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1116/2004,

15. juuni 2004,

millega kehtestatakse ühikuväärtus teatud rikneva kauba tolliväärtuse määramiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93 millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, (2) eriti selle artikli 173 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 173-177 sätestatakse, et komisjon kehtestab perioodiliselt selle määruse lisas 26 nimetatud toodete ühikuväärtused;

(2)

komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikele 2 esitatud elementidele nimetatud artiklites sätestatud reeglite ja kriteeriumite kohaldamise tulemusena tuleks kõnealuste toodete suhtes kehtestada käesoleva määruse lisas esitatud ühikuväärtused;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 173 lõikes 1 sätestatud ühikuväärtused kehtestatakse vastavalt lisas esitatud tabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. juunil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki LIIKANEN


(1)  ELT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (ELT L 311, 12.12.2000, lk 17).

(2)  ELT L 253, 11.10.1993, lk 1. Mmäärust viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).


LISA

Rubriik

Kirjeldus

Ühikuväärtuste määrad 100 kg kohta

CN-kood, Liik, Teisend

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Varajane kartul

0701 90 50

62,44

36,38

1 960,96

464,13

976,93

15 834,05

215,58

40,74

26,50

286,20

14 931,83

2 491,86

571,86

41,17

 

 

 

 

1.30

Sibul (v.a seemneks)

0703 10 19

31,29

18,23

982,84

232,63

489,64

7 936,11

108,05

20,42

13,28

143,44

7 483,91

1 248,94

286,62

20,63

 

 

 

 

1.40

Küüslauk

0703 20 00

132,03

76,92

4 146,77

981,48

2 065,87

33 483,67

455,87

86,15

56,03

605,21

31 575,79

5 269,45

1 209,28

87,06

 

 

 

 

1.50

Porrulauk

ex 0703 90 00

45,21

26,34

1 419,91

336,07

707,38

11 465,26

156,10

29,50

19,19

207,23

10 811,97

1 804,33

414,07

29,81

 

 

 

 

1.80

Valge ja punane peakapsas

0704 90 10

43,79

25,51

1 375,26

325,50

685,14

11 104,69

151,19

28,57

18,58

200,72

10 471,95

1 747,59

401,05

28,87

 

 

 

 

1.90

Spargelkapsas (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,79

1 929,33

456,65

961,17

15 578,65

212,10

40,08

26,07

281,58

14 690,98

2 451,67

562,63

40,50

 

 

 

 

1.100

Hiina kapsas

ex 0704 90 90

75,36

43,90

2 366,83

560,20

1 179,13

19 111,30

260,20

49,17

31,98

345,44

18 022,34

3 007,62

690,21

49,69

 

 

 

 

1.130

Porgandid

ex 0706 10 00

26,70

15,56

838,57

198,48

417,76

6 771,12

92,19

17,42

11,33

122,39

6 385,31

1 065,60

244,54

17,60

 

 

 

 

1.140

Redised

ex 0706 90 90

44,01

25,64

1 382,22

327,15

688,61

11 160,94

151,95

28,72

18,68

201,73

10 524,99

1 756,44

403,08

29,02

 

 

 

 

1.160

Herned (Pisum sativum)

0708 10 00

378,78

220,68

11 896,31

2 815,69

5 926,60

96 058,33

1 307,81

247,15

160,75

1 736,25

90 584,97

15 117,07

3 469,20

249,75

 

 

 

 

1.170

Oad:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

115,20

67,12

3 618,09

856,35

1 802,49

29 214,77

397,75

75,17

48,89

528,05

27 550,13

4 597,64

1 055,11

75,96

 

 

 

 

1.170.2

Oad (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

116,39

67,81

3 655,45

865,20

1 821,10

29 516,45

401,86

75,94

49,40

533,51

27 834,62

4 645,12

1 066,00

76,74

 

 

 

 

1.200

Spargel:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

roheline

ex 0709 20 00

370,03

215,58

11 621,56

2 750,66

5 789,73

93 839,86

1 277,61

241,45

157,04

1 696,15

88 492,91

14 767,94

3 389,08

243,98

 

 

 

 

1.200.2

muu

ex 0709 20 00

281,46

163,98

8 839,81

2 092,26

4 403,89

71 378,26

971,80

183,65

119,45

1 290,16

67 311,16

11 233,07

2 577,86

185,58

 

 

 

 

1.210

Baklažaan

0709 30 00

103,74

60,44

3 258,08

771,14

1 623,14

26 307,83

358,17

67,69

44,03

475,51

24 808,82

4 140,16

950,12

68,40

 

 

 

 

1.220

Lehtseller (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

113,31

66,02

3 558,87

842,33

1 772,99

28 736,56

391,24

73,94

48,09

519,41

27 099,16

4 522,38

1 037,84

74,71

 

 

 

 

1.230

Kukeseened

0709 59 10

1 008,34

587,46

31 668,93

7 495,60

15 777,09

255 715,02

3 481,50

657,94

427,94

4 622,03

241 144,51

40 242,85

9 235,29

664,85

 

 

 

 

1.240

Maguspipar

0709 60 10

168,19

97,99

5 282,47

1 250,29

2 631,67

42 654,02

580,72

109,75

71,38

770,97

40 223,62

6 712,63

1 540,47

110,90

 

 

 

 

1.270

Bataadid, terved, värsked (inimtoiduks)

0714 20 10

108,31

63,10

3 401,79

805,16

1 694,73

27 468,23

373,97

70,67

45,97

496,49

25 903,10

4 322,78

992,03

71,42

 

 

 

 

2.30

Ananassid, värsked

ex 0804 30 00

91,73

53,44

2 881,00

681,89

1 435,28

23 263,03

316,72

59,85

38,93

420,48

21 937,52

3 660,99

840,16

60,48

 

 

 

 

2.40

Avokaadod, värsked

ex 0804 40 00

134,11

78,13

4 211,94

996,91

2 098,34

34 009,89

463,04

87,51

56,92

614,73

32 072,02

5 352,27

1 228,29

88,42

 

 

 

 

2.60

Magusad apelsinid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Veri- ja poolveriapelsinid

0805 10 10

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.60.2

Sortidest Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencia late, Malta, Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin

0805 10 30

60,64

35,33

1 904,66

450,81

948,88

15 379,45

209,39

39,57

25,74

277,98

14 503,13

2 420,32

555,44

39,99

 

 

 

 

2.60.3

Muud

0805 10 50

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.70

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), värsked; klementiinid, vilkingid ja sarnased tsitrushübriidid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiinid

ex 0805 20 10

69,27

40,36

2 175,56

514,93

1 083,84

17 566,87

239,17

45,20

29,40

317,52

16 565,92

2 764,57

634,44

45,67

 

 

 

 

2.70.2

Monrealid ja satsumad

ex 0805 20 30

56,85

33,12

1 785,49

422,60

889,51

14 417,16

196,29

37,09

24,13

260,59

13 595,68

2 268,88

520,68

37,48

 

 

 

 

2.70.3

Mandariinid ja vilkingid

ex 0805 20 50

24,73

14,41

776,70

183,83

386,94

6 271,53

85,39

16,14

10,50

113,36

5 914,18

986,97

226,50

16,31

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriinid ja muud

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

77,84

45,35

2 444,72

578,63

1 217,93

19 740,22

268,76

50,79

33,04

356,80

18 615,44

3 106,59

712,93

51,32

 

 

 

 

2.85

Laimid e limonellid (Citrus aurantifolia), värsked

0805 50 90

100,54

58,57

3 157,51

747,34

1 573,04

25 495,75

347,12

65,60

42,67

460,83

24 043,02

4 012,36

920,79

66,29

 

 

 

 

2.90

Greipfruudid, värsked:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

valged

ex 0805 40 00

69,54

40,51

2 183,97

516,92

1 088,03

17 634,76

240,09

45,37

29,51

318,75

16 629,94

2 775,25

636,89

45,85

 

 

 

 

2.90.2

roosad

ex 0805 40 00

67,48

39,31

2 119,27

501,60

1 055,80

17 112,34

232,98

44,03

28,64

309,30

16 137,29

2 693,04

618,02

44,49

 

 

 

 

2.100

Lauaviinamarjad

0806 10 10

169,57

98,79

5 325,68

1 260,52

2 653,19

43 002,95

585,47

110,64

71,97

777,27

40 552,67

6 767,54

1 553,07

111,81

 

 

 

 

2.110

Arbuusid

0807 11 00

54,36

31,67

1 707,28

404,09

850,55

13 785,70

187,69

35,47

23,07

249,18

13 000,19

2 169,51

497,88

35,84

 

 

 

 

2.120

Melonid (v.a arbuusid):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

sordist Amarillo, Cuper, Honey dew (sh Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (sh Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

77,09

44,91

2 421,12

573,05

1 206,18

19 549,69

266,16

50,30

32,72

353,36

18 435,76

3 076,61

706,05

50,83

 

 

 

 

2.120.2

muu

ex 0807 19 00

130,00

75,74

4 082,76

966,33

2 033,98

32 966,81

448,83

84,82

55,17

595,87

31 088,38

5 188,11

1 190,61

85,71

 

 

 

 

2.140

Pirnid:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pirnid – sordist Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

122,58

71,42

3 849,87

911,21

1 917,96

31 086,29

423,23

79,98

52,02

561,88

29 315,01

4 892,17

1 122,70

80,82

 

 

 

 

2.140.2

Muud

ex 0808 20 50

85,60

49,87

2 688,53

636,34

1 339,40

21 708,92

295,56

55,86

36,33

392,39

20 471,96

3 416,42

784,03

56,44

 

 

 

 

2.200

Maasikad

0810 10 00

112,40

65,48

3 530,15

835,54

1 758,68

28 504,64

388,08

73,34

47,70

515,22

26 880,46

4 485,88

1 029,46

74,11

 

 

 

 

2.205

Vaarikad

0810 20 10

304,95

177,66

9 577,56

2 266,88

4 771,43

77 335,32

1 052,90

198,98

129,42

1 397,83

72 928,79

12 170,55

2 793,01

201,07

 

 

 

 

2.210

Mustikad (liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

935,43

50 427,39

11 935,46

25 122,34

407 182,70

5 543,69

1 047,66

681,42

7 359,80

383 981,63

64 079,90

14 705,62

1 058,66

 

 

 

 

2.220

Kiivid (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

133,41

77,72

4 189,94

991,70

2 087,38

33 832,24

460,62

87,05

56,62

611,52

31 904,50

5 324,31

1 221,87

87,96

 

 

 

 

2.230

Granaatõunad

ex 0810 90 95

253,43

147,65

7 959,48

1 883,90

3 965,32

64 269,85

875,02

165,36

107,56

1 161,67

60 607,78

10 114,39

2 321,14

167,10

 

 

 

 

2.240

Kakiploomid (s.h sharon)

ex 0810 90 95

218,81

127,48

6 872,18

1 626,55

3 423,64

55 490,29

755,49

142,77

92,86

1 002,98

52 328,48

8 732,72

2 004,06

144,27

 

 

 

 


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1117/2004,

16. juuni 2004,

mis käsitleb teatavate otsetoetuste ja struktuuri- või keskkonnameetmete suhtes Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias kohaldatava vahetuskursi kindlaksmääramist aastaks 2004

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 22. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 751/2004, millega määratakse kindlaks teatavate 2004. aasta vahetuskursside rakendusjuhud Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia jaoks, pidades silmas nende ühinemist Euroopa Liiduga, (1) eriti selle artikli 1 teist lõiku

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 751/2004 artiklile 1 on Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias 2004. aastal kohaldatava vahetuskursi rakendusjuhuks teatavate summade vahetamisel omavääringusse määratud 2003. aasta ühinemislepingu jõustumiskuupäev. Kasutatav vahetuskurss vastab rakendusjuhule eelneva kalendrikuu vahetuskursside keskmisele väärtusele, mis on arvutatud pro rata temporis põhimõttel.

(2)

2003. aasta ühinemisleping jõustus 1. mail 2004.

(3)

Seega tuleks asjaomaste summade ja rahalise abi puhul kohaldatavad vahetuskursid aastaks 2004 kindlaks määrata 2004. aasta aprillikuu vahetuskursside pro rata temporis põhimõttel arvutatud keskmise järgi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2004. aastal kohaldatakse Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias lisas esitatud vahetuskursse järgmiste summade suhtes:

a)

komisjoni määruse (EÜ) nr 2808/98 (2) artikli 4 lõikes 2 osutatud struktuuriabi või keskkonnakaitsetoetuste summad;

b)

nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 (3) artiklitega 4, 5, 6, 11, 13 ja 14 veiselihasektoris ettenähtud lisatasude ja maksete summad;

c)

nõukogu määruse (EÜ) nr 2529/2001 (4) artiklitega 4, 5 ja 11 lamba- ja kitselihasektoris ettenähtud lisatasude ja maksete summad;

d)

nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (5) IV jao 5. peatükis energeetiliste põllukultuuride jaoks ettenähtud abisummad.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  ELT L 118, 23.4.2004, lk 19.

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 36.

(3)  EÜT L 160, 26.06.1999, lk 21.

(4)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 3.

(5)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.


LISA

Artiklis 1 osutatud vahetuskursid

1 euro = (ajavahemiku 1.4.2004–30.4.2004 keskmine)

0,586276

Küprose naela

32,531

Tšehhi krooni

15,6466

Eesti krooni

250,183

Ungari forintit

3,45277

Leedu litti

0,650773

Läti latti

0,42512

Malta liiri

4,75404

Poola zlotti

238,438

Sloveenia talaari

40,1304

Slovaki krooni


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1118/2004,

16. juuni 2004,

millega kohandatakse mitmeid veise- ja vasikalihasektorit käsitlevaid määrusi Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 57 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmes veise- ja vasikalihasektorit käsitlevas komisjoni määruses on teatavate märkuste keeleversioonide osas vaja teha mõned tehnilised kohandused Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uued liikmesriigid”) ühinemise tõttu Euroopa Liiduga.

(2)

Komisjoni 26. juuni 1995 aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentsi korra rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta) (1) artikli 10 lõikes 5, artikli 12 lõikes 5 ja artikli 12a lõikes 5 nähakse ette kanded 30. aprilli 2004. aasta koosseisuga ühenduse (edaspidi “15-liikmeline ühendus”) kõigis keeltes. Need sätted peaksid hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(3)

Komisjoni 27. mai 1997. aasta määruse (EÜ) nr 936/97 (millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) (2) artikli 4 punktis d nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(4)

Komisjoni 3. juuni 1997. aasta määruse (EÜ) nr 996/97 (millega avatakse CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluva veise külmutatud vahelihase kõõluselise osa impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (3) artikli 2 punktis b nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(5)

Komisjoni 2. juuni 1998. aasta määruse (EÜ) nr 1143/98 (millega sätestatakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavat mägitõugu ning muuks kui tapmiseks ettenähtud lehmade ja mullikate tariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1012/98) (4) artikli 8 punktis c nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes. Peale selle on kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 ja I lisa sätted seotud uute liikmesriikidega toimuva kaubavahetusega ning ei ole seetõttu pärast ühinemiskuupäeva enam kohaldatavad. Niisiis tuleks kõnealused sätted välja jätta.

(6)

Komisjoni 19. juuni 1998. aasta määruse (EÜ) nr 1279/98 (milles sätestatakse Ungari Vabariigile, Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Slovaki Vabariigile, Rumeeniale ja Poola Vabariigile nõukogu otsustega 2003/286/EÜ, 2003/298/EÜ, 2003/299/EÜ, 2003/18/EÜ, 2003/263/EÜ ja 2003/285/EÜ ettenähtud veise- ja vasikaliha tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) artikli 3 lõike 1 punktis e nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes. Peale selle on kõnealuse määruse pealkiri ning artikli 1 lõike 1, artikli 3 lõike 1 punkti c teise lõigu, artikli 3 lõike 2 ja I lisa sätted seotud uute liikmesriikidega toimuva kaubavahetusega ning ei ole seetõttu pärast ühinemiskuupäeva enam kohaldatavad. Seepärast tuleks pealkirja muuta ja kõnealused sätted välja jätta.

(7)

Komisjoni 28. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1128/1999 (milles sätestatakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit kuni 80 kilogrammiste vasikate tariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (6) artikli 6 lõike 4 punktis c nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes. Peale selle on kõnealuse määruse artikli 2 lõike 2, artikli 7 ja I lisa sätted seotud uute liikmesriikidega toimuva kaubavahetusega ning ei ole seetõttu pärast ühinemiskuupäeva enam kohaldatavad. Niisiis tuleks kõnealused sätted välja jätta.

(8)

Komisjoni 16. juuni 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1247/1999 (milles sätestatakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit 80–300 kg kaaluvate elusveiste tariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (7) artikli 5 lõike 3 punktis c nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes. Peale selle on kõnealuse määruse artikli 1 lõike 2, artikli 6 ja II lisa sätted seotud uute liikmesriikidega toimuva kaubavahetusega ning ei ole seetõttu pärast ühinemiskuupäeva enam kohaldatavad. Niisiis tuleks kõnealused sätted välja jätta.

(9)

Komisjoni 15. novembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2424/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 2249/1999 sätestatud kuivatatud konditustatud veiseliha imporditariifikvoodi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (8) artikli 2 punktis d nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(10)

Komisjoni 17. veebruari 2003. aasta määruse (EÜ) nr 297/2003 (milles sätestatakse Tšiilist pärit veise- ja vasikaliha tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (9) artikli 3 lõikes 2 nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(11)

Komisjoni 7. mai 2003. aasta määruse (EÜ) nr 780/2003 (millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (1. juulist 2003 kuni 30. juunini 2004) (10) artikli 7 lõike 3 punktis a ja artikli 12 lõike 5 punktis a nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. Need sätted peaksid hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(12)

Komisjoni 27. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1146/2003 (millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine ajavahemikus 1. juulist 2003 kuni 30. juunini 2004) (11) artikli 8 lõike 1 punktis c nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(13)

Komisjoni 23. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2234/2003 (milles sätestatakse Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ning Serbiast ja Montenegrost pärit baby-beef-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2004. aastaks (12) artikli 3 lõikes 2 nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. See säte peaks hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(14)

Komisjoni 19. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2247/2003, (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) 2286/2002 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest või ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja teatavate kaupade suhtes kohaldatava korra kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad veise- ja vasikalihasektoris) (13) artikli 4 lõike 1 punktis a ja lisas nähakse ette kanded 15-liikmelise ühenduse kõigi liikmesriikide keeltes. Need sätted peaksid hõlmama ka kandeid kõigi uute liikmesriikide keeltes.

(15)

Määrusi (EÜ) nr 1445/95, (EÜ) nr 936/97, (EÜ) nr 996/97, (EÜ) nr 1143/98, (EÜ) nr 1279/98, (EÜ) nr 1128/1999, (EÜ) nr 1247/1999, (EÜ) nr 2424/1999, (EÜ) nr 297/2003, (EÜ) nr 780/2003, (EÜ) nr 1146/2003, (EÜ) nr 2234/2003 ja (EÜ) nr 2247/2003 tuleks seetõttu vastavalt kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1445/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 10 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Olenemata lõikest 1 ei kohaldata viiepäevast viivitust nende litsentsitaotluste suhtes, mis hõlmavad alla 22 tonni CN-koodide 0201 ja 0202 alla kuuluvaid tooteid. Sel juhul on väljaantavate litsentside kehtivusaeg olenemata artiklist 8 piiratud viie tööpäevaga alates väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses ning taotluste ja litsentside lahtris 20 peab olema järgmine kanne:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

Licence platná po dobu pěti pracovních dnů, nelze ji použít pro uplatnění článku 5 nařízení (EHS) č. 565/80.

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

Litsents kehtib viis tööpäeva ja seda ei saa kasutada määruse (EMÜ) nr 565/80 artikli 5 kohaldamiseks.

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Licence derīga piecas darba dienas un nav izmantojama Regulas (EEK) Nr. 565/80 5. panta piemērojumam.

Licencija galioja penkias darbo dienas ir nėra naudojama taikant Reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnį.

Az igazolás öt munkanapig érvényes és az 565/80/EGK rendelet 5. cikke alkalmazásában nem használható.

Liċenzja valida għal ħames ġranet xogħol u mhux użabli għall- applikazzjoni ta’ Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80.

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.

Pozwolenie ważne przez okres pięciu dni roboczych i nie do wykorzystania w przypadku zastosowania art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na uplatnenie článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.

Dovoljenje velja pet delovnih dni in ni uporabno za izvajanje člena 5 Uredbe (EGS) št. 565/80.

Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Vajaduse korral võib komisjon peatada käesoleva lõike kohaldamise.”.

2)

Artikli 12 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Litsentsi lahtris 22 peab olema üks järgmistest kannetest:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Förenta staterna.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.”.

3)

Artikli 12a lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Litsentsi lahtris 22 peab olema üks järgmistest kannetest:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega)

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et le Canada.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem)

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne)

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Kanada.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 4 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

tehakse litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 üks järgmistest märgetest:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)”.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 996/97 artikli 2 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

lahtrisse 20 vähemalt üks järgmistest märgetest:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

Hampe [règlement (CE) no 996/97]

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]

Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)

Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)

Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)”.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 1143/98 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõikes 1 jäetakse tabelist välja joonealune märkus nr 2.

2)

Artikli 8 punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

lahtrisse 20 üks järgmistest märgetest:

Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …

Horská plemena (nařízení (ES) č. 1143/98), rok dovozu: …

Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …

Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …

Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …

Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …

Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …

Kalnu šķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievešanas gads: …

Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …

Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …

Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …

Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …

Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …

Horské plemená (Nariadenie (ES) č. 1143/98), Rok dovozu: …

Gorske pasme (Uredba (ES) št. 1143/98), leto uvoza: …

Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …

Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …”;

3)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 5

Määrust (EÜ) nr 1279/98 muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Käesoleva määruse I lisas loetletud toodete ühendusse importimisel nõukogu otsustes 2003/286/EÜ ja 2003/18/EÜ sätestatud kvootide alusel tuleb esitada impordilitsents.”

3)

Artikli 3 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c teine lõik asendatakse järgmisega:

“Punktis c kasutatud mõiste tooterühm tähendab:

kas CN-koodide 0201 või 0202 alla kuuluvaid, ühest I lisas loetletud riigist pärit tooteid,

CN-koodide 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 või 0210 99 51 alla kuuluvaid Rumeeniast pärit tooteid,

või CN-koodi 1602 50 alla kuuluvad Rumeeniast pärit tooteid.”.

b)

punkt e asendatakse järgmisega:

“e)

tuleb litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 teha üks järgmistest märgetest:

Reglamento (CE) no 1279/98

Nařízení (ES) č. 1279/98

Forordning (EF) nr. 1279/98

Verordnung (EG) Nr. 1279/98

Määrus (EÜ) nr 1279/98

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98

Regulation (EC) No 1279/98

Règlement (CE) no 1279/98

Regolamento (CE) n. 1279/98

Regula (EK) Nr. 1279/98

Reglamentas (EB) Nr. 1279/98

1279/98/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1279/98

Verordening (EG) nr. 1279/98

Rozporządzenie (WE) nr 1279/98

Regulamento (CE) n.o 1279/98

Nariadenie (ES) č. 1279/98

Uredba (ES) št. 1279/98

Asetus (EY) N:o 1279/98

Förordning (EG) nr 1279/98.”.

4)

Artikli 3 lõike 2 teisest taandest jäetakse välja CN-koodid 0210 99 59 ja 0210 99 90.

5)

I lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 6

Määrust (EÜ) nr 1128/1999 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Lõikes 1 nimetatud koguse puhul vähendatakse Bulgaariast ja Rumeeniast pärit loomade tollimaksumäära 90 % võrra”.

2)

Artikli 6 lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

lahtrisse 20 seerianumber 09.4598 ja vähemalt üks järgmistest märgetest:

Reglamento (CE) no 1128/1999

Nařízení (ES) č. 1128/1999

Forordning (EF) nr. 1128/1999

Verordnung (EG) Nr. 1128/1999

Määrus (EÜ) nr 1128/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999

Regulation (EC) No 1128/1999

Règlement (CE) no 1128/1999

Regolamento (CE) n. 1128/1999

Regula (EK) Nr. 1128/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999

1128/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1128/1999

Verordening (EG) nr. 1128/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1128/1999

Regulamento (CE) n.o 1128/1999

Nariadenie (ES) č. 1128/1999

Uredba (ES) št. 1128/1999

Asetus (EY) N:o 1128/1999

Förordning (EG) nr 1128/1999.”.

3)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 7

Imporditud loomade suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud tollimaksud, juhul kui esitatakse kaupade liikumissertifikaat EUR.1, mille annab eksportiv riik vastavalt Bulgaaria ja Rumeeniaga sõlmitud Euroopa lepingutele lisatud protokollile nr 4, või nimetatud protokollile vastav eksportija deklaratsioon.”

4)

I lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 7

Määrust (EÜ) nr 1247/1999 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Lõikes 1 nimetatud koguse puhul vähendatakse Bulgaariast ja Rumeeniast pärit loomade tollimaksumäära 90 % võrra”.

2)

Artikli 5 lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

lahtrisse 20 seerianumber 09.4537 ja vähemalt üks järgmistest märgetest:

Reglamento (CE) no 1247/1999

Nařízení (ES) č. 1247/1999

Forordning (EF) nr. 1247/1999

Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

Määrus (EÜ) nr 1247/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999

Regulation (EC) No 1247/1999

Règlement (CE) no 1247/1999

Regolamento (CE) n. 1247/1999

Regula (EK) Nr. 1247/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999

1247/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1247/1999

Verordening (EG) nr. 1247/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1247/1999

Regulamento (CE) n.o 1247/1999

Nariadenie (ES) č. 1247/1999

Uredba (ES) št. 1247/1999

Asetus (EY) N:o 1247/1999

Förordning (EG) nr 1247/1999.”.

3)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Imporditud loomade suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud tollimaksud, juhul kui esitatakse kaupade liikumissertifikaat EUR.1, mille annab eksportiv riik vastavalt Bulgaaria ja Rumeeniaga sõlmitud Euroopa lepingutele lisatud protokollile nr 4, või nimetatud protokollile vastav eksportija deklaratsioon.”

4)

II lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 2424/1999 artikli 2 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 tuleb teha üks järgmistest kannetest:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2424/1999

Vykostěné sušené hovězí maso – nařízení (ES) č. 2424/1999

Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2424/1999

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2424/1999

Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2424/1999

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/1999

Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2424/1999

Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2424/1999

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2424/1999

Džiovinta iškaulinėta jautiena – Reglamentas (EB) Nr. 2424/1999

Szárított, kicsontozott marhahús – 2424/1999/EK rendelet

Ċanga mniexfa mingħajr għadam – Regolament (KE) Nru 2424/1999

Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2424/1999

Suszona wołowina bez kości – Rozporządzenie (WE) nr 2424/1999

Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2424/1999

Sušené vykostené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2424/1999

Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2424/1999

Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2424/1999

Τorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2424/1999.”.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 297/2003 artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Impordilitsentsi taotluste ja impordilitsentside lahtrisse 20 kantakse seerianumber 09.4181 ja üks järgmistest märgetest:

Reglamento (CE) no 297/2003

Nařízení (ES) č. 297/2003

Forordning (EF) nr. 297/2003

Verordnung (EG) Nr. 297/2003

Määrus (EÜ) nr 297/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003

Regulation (EC) No 297/2003

Règlement (CE) no 297/2003

Regolamento (CE) n. 297/2003

Regula (EK) Nr. 297/2003

Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

297/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 297/2003

Verordening (EG) nr. 297/2003

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Regulamento (CE) n.o 297/2003

Nariadenie (ES) č. 297/2003

Uredba (ES) št. 297/2003

Asetus (EY) N:o 297/2003

Förordning (EG) nr 297/2003.”.

Artikkel 10

Määrust (EÜ) nr 780/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

lahtrisse 20 üks järgmistest kannetest:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (I alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (I apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (I kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (I. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta I)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I);”.

2)

Artikli 12 lõike 5 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

lahtrisse 20 üks järgmistest kannetest:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (II alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (II apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (II kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (II. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta II)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II);”.

Artikkel 11

Määruse (EÜ) nr 1146/2003 artikli 8 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

lahtris 20 vähemalt üks järgmistest märgetest:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.

Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso pro zpracování … [produkty A] [produkty B] (nehodící se škrtněte) v (přesné místo určení a číslo schválení zařízení, kde ke zpracování dojde)/nařízení (ES) č. 1146/2003.

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

Litsents kehtib … (väljaandnud liikmesriik)/Töötlemiseks mõeldud liha … [A-tooted] [B-tooted] (mittevajalik maha tõmmata) … (täpne sihtkoht ja ettevõtte loanumber, kus töötlemine toimub)/määrus (EÜ) nr 1146/2003.

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.

Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.

Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/2003.

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.

Licence ir derīga … (dalībvalsts, kas izdevusi licenci)/gaļa, kas paredzēta pārstrādei … [A-produkti] [B-produkti] (svītrot pēc vajadzības) … (precīzs nosaukums un apstiprinājuma numurs uzņēmumam, kur šī pārstrāde veicama/Regula (EK) Nr. 1146/2003.

Licencija galioja (kur) … (išdavusi valstybė narė)/Perdirbti skirta mėsa … [A kategorijos produktai] [B kategorijos produktai] (išbraukti netinkamą) (kur) … (tiksli paskirties vieta ir įmonės, kurioje bus perdirbama, patvirtinimo Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 1146/2003.

Az engedély a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam)/A marhahús [A-termékek] [B-termékek] (a nem kívánt rész törlendő) a … -ban/ben való feldolgozásra szánt (feldolgozás várható helyének pontos megjelölése és az engedély sorszáma)/1146/2003/EK rendelet.

Liċenzja valida fi (Stat Membru li joħroġa)/Laħam maħsub għall-ipproċessa … [prodotti-A] [prodotti-B] (ħassar kif jixraq) fi … (desinazzjoni eżatta u Nru approvat ta’ l-istabbiliment fejn l-isir l-ipproċessar)/Regolament (KE) Nru 1146/2003.

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

Pozwolenie ważne w … (wydające Państwo Członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne oznaczenie i numer zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetworzenie)/Rozporządzenie (WE) nr 1146/2003.

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.

Povolenie platné v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … [A-produkty] [B-produkty] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné označenie a schvaľovacie číslo zariadenia, kde sa má spracovanie vykonať)/Nariadenie (ES) č. 1146/2003.

Dovoljenje velja v … (država članica izdaje)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (neustrezno prečrtati) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 1146/2003.

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1146/2003.”

Artikkel 12

Määruse (EÜ) nr 2234/2003 artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Litsentside ja litsentsitaotluste lahtrisse 20 tehakse üks järgmistest kannetest:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 2234/2003]

„Baby beef“ (nařízení (ES) č. 2234/2003)

»Baby beef« (forordning (EF) nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)

“Baby beef” (määrus (EÜ) nr 2234/2003)

«Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]

‘Baby beef’ (Regulation (EC) No 2234/2003)

«Baby beef» [règlement (CE) no 2234/2003]

«Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]

“Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)

„Baby beef” (2234/2003/EK rendelet)

“Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2234/2003)

„Baby beef” (Verordening (EG) nr. 2234/2003)

„Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2234/2003)

”Baby beef” (asetus (EY) N:o 2234/2003)

”Baby beef” (förordning (EG) nr 2234/2003).”.

Artikkel 13

Määrust (EÜ) nr 2247/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

rubriigi “märkused” all ja lahtris 20 ühte järgmistest märgetest:

Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003

Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č. 2247/2003

AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003

AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003

Προϊόν ΑΚΕ — κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003

ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003

Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003

Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

ĀKK produkts – Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr. 2247/2003

AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB) Nr. 2247/2003

AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és 2247/2003/EK rendeletek

Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru 2247/2003

ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003

Produkt pochodzący z Państw AKP – Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003

Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003

AKT produkt – Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES) č. 2247/2003

Proizvod iz držav AKP – Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba (ES) št. 2247/2003

AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003

AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003.”.

2)

I lisa asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004. See ei mõjuta siiski ajavahemikul 1. maist 2004 kuni käesoleva määruse jõustumiseni välja antud litsentsitaotluste ja litsentside kehtivust.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 360/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 13).

(2)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 649/2003 (ELT L 95, 11.4.2003, lk 13).

(3)  EÜT L 144, 4.6.1997, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 649/2003.

(4)  EÜT L 159, 3.6.1998, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2003 (ELT L 97, 15.4.2003, lk 18).

(5)  EÜT L 176, 20.6.1998, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1144/2003 (ELT L 160, 28.6.2003, lk 44).

(6)  EÜT L 135, 29.5.1999, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1144/2003.

(7)  EÜT L 150, 17.6.1999, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1144/2003.

(8)  EÜT L 294, 16.11.1999, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2589/1999 (EÜT L 315, 9.12.1999, lk 6).

(9)  ELT L 43, 18.2.2003, lk 26.

(10)  ELT L 114, 8.5.2003, lk 8.

(11)  ELT L 160, 28.6.2003, lk 59.

(12)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 27.

(13)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 37.


I LISA

“I LISA

Kolmandate riikide loetelu

Rumeenia

Bulgaaria”


II LISA

“I LISA

Soodustused, mida kohaldatakse teatavatest riikidest pärit teatavate toodete impordi suhtes ühendusse

(Enamsoodustusrežiimi tollimaks)

Päritoluriik

Seerianumber

CN-kood

Kirjeldus

Tollimaksumäär

(enamsoodustus-režiimi %)

Aastane kogus 1.7.2002–30.6.2003

(tonnides)

Aastane kogus 1.7.2003–30.6.2004

(tonnides)

Aastane kasv alates 1.7.2004

(tonnides)

Rumeenia

09.4753

0201

0202

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha

Tollimaksuvaba

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Veise vahelihase söödav lihaseline ja kõõluseline osa, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

50

100

0

0206 29 91

Veise vahelihase söödav lihaseline ja kõõluseline osa, külmutatud

 

 

 

 

0210 20

Kuiv- või märgsoolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

 

 

 

 

0210 99 51

Veise vahelihase lihaseline osa

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Toiduks valmistatud või konserveeritud veiseliha või -rups

Tollimaksuvaba

250

500

0

Bulgaaria

09.4651

0201

0202

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha

Tollimaksuvaba

250

250

0”


III LISA

“I LISA

Kolmandate riikide loetelu

Rumeenia

Bulgaaria”


IV LISA

“II LISA

Kolmandate riikide loetelu

Rumeenia

Bulgaaria”


V LISA

“LISA

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisas osutatud tooted

 

Código NC

 

kód KN

 

KN-kode

 

KN-Code

 

CN-koodid

 

Κωδικός ΣΟ

 

CN code

 

Code NC

 

Codice NC

 

KN kods

 

KN kodas

 

KN-kód

 

Kodiċi NM

 

GN-code

 

Kod CN

 

Código NC

 

kód KN

 

Oznaka KN

 

CN-koodi

 

KN-nummer

 

0102 90 05

 

0102 90 21

 

0102 90 29

 

0102 90 41

 

0102 90 49

 

0102 90 51

 

0102 90 59

 

0102 90 61

 

0102 90 69

 

0102 90 71

 

0102 90 79

 

0201 10 00

 

0201 20 20

 

0201 20 30

 

0201 20 50

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 10 00

 

0202 20 10

 

0202 20 30

 

0202 20 50

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

 

0210 20 10

 

0210 20 90

 

0210 99 51

 

0210 99 90

 

1602 50 10

 

1602 90 61

Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) határozza meg.

NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).”


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1119/2004,

16. juuni 2004,

roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad toorsuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (3) ning eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad tollimaksu nullmääraga tariifikvootide kehtestamiseks valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordiks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 22 kehtestatakse tariifikvoodid tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordi jaoks Brasiiliast, Kuubast ja muudest kolmandatest riikidest.

(4)

Ajavahemikus 7.–11. juuni 2004 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab asjaomase riigi jaoks määruse 1159/2003 artikli 9 alusel kehtestatud AKV-India soodussuhkru tarnekohustuse kogust.

(5)

Ülalmainitud asjaolusid arvestades peab komisjon kehtestama vähenduskoefitsiendi, mis võimaldab litsentse väljastada võrdeliselt saadaoleva üldkogusega ning teatama, et vastav piirmäär on saavutatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud 7.–11. juuni 2004 määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt, antakse välja käesoleva määruse lisas märgitud koguste piires.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. juunil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 2).

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 96/2004 (ELT L 15, 22.1.2004, lk 3).


LISA

AKV – INDIA soodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 II jaotis

Turustusaasta 2003/2004

Riik

7. juunist–11. juunist 2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

0

Saavutatud

Kongo

0

Saavutatud

Fidži

0

Saavutatud

Guyana

100

 

Inde

0

Saavutatud

Côté d’Ivoire

49,7587

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Saavutatud

Mauritius

0

Saavutatud

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

0

Saavutatud

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

0

Saavutatud


Turustusaasta 2004/2005

Riik

7. juunist–11. juunist 2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Inde

0

Saavutatud

Côté d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

100

 

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2003/2004

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 39 nimetatud lükmesrükidele (v.a Sloveenia) avatud kvoodid

Riik

7. juunist–11. juunist 2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

India

100

 

Muud

100

 


Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2003/2004

Sloveeniale avatud kvoodid

Riik

7. juunist–11. juunist 2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Muud

100

 


CXL kontsessioonisuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 IV jaotis

Turustusaasta 2003/2004

Riik

7. juunist–11. juunist 2004: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Brasiilia

0

Saavutatud

Kuuba

100

 

Muud kolmandad riigid

0

Saavutatud


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1120/2004,

16. juuni 2004,

impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002, millega kehtestati kord, mida kohaldatakse põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes, mis on saadud teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) pärit põllumajandustoodete töötlemisel, ja tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 1706/98, (2) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2247/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) 2286/2002 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes kohaldatava korra kohta) rakenduseeskirjad veiselihasektoris, (3) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikliga 1 nähakse ette võimalus välja anda impordisertifikaate veiselihasektori toodetele. Siiski peab import toimuma igale eksportivale kolmandale riigile ettenähtud koguste piires.

(2)

Sertifikaatide taotluste maht, mis esitati konditustatud liha kohta 1.–10. juunini 2004 vastavalt määrusele (EÜ) nr 2247/2003, ei ületa Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast pärit toodete puhul nende riikide saadaolevate koguste hulka. Seega on võimalik anda impordisertifikaadid taotletud kogustele.

(3)

Kogused, mille kohta sertifikaate saab taotleda alates 1. juulist 2004, tuleb kehtestada koguhulga 52 100 tonni piires.

(4)

Tuleks meenutada, et käesolev määrus ei piira nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (sanitaarprobleemide ja sanitaarkorra kohta kolmandatest riikidest pärit veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning värske liha või lihatoodete importimisel) (4) rakendamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Järgmised liikmesriigid annavad 21. juunil 2004 impordisertifikaadid veiselihasektori toodetele, väljendatuna konditustatud lihana, mis on pärit teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest ning mille kogused ja päritoluriigid on esitatud järgmiselt:

 

Ühendkuningriik:

780 tonni, mis on pärit Botswanast,

25 tonni, mis on pärit Svaasimaalt,

650 tonni, mis on pärit Namiibiast.

 

Saksamaa:

600 tonni, mis on pärit Botswanast,

200 tonni, mis on pärit Namiibiast.

Artikkel 2

Litsentsitaotlusi võib määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikli 3 lõike 2 kohaselt esitada 2004. aasta juulikuu esimese 10 päeva jooksul järgmiste konditustatud veise- ja vasikaliha koguste kohta:

Botswana:

15 476 tonni,

Keenia:

142 tonni,

Madagaskar:

7 579 tonni,

Svaasimaa:

3 274 tonni,

Zimbabwe:

9 100 tonni,

Namiibia:

9 335 tonni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 21. juunil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(3)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 37.

(4)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).


17.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 217/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1121/2004,

16. juuni 2004,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 1766/92 teraviljaturu ühise korralduse kohta (1),

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas (2), eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1114/2004 (3).

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1114/2004 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1114/2004 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 17. juunil 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuni 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1104/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 214, 16.6.2004, lk 3.


I LISA

Määruse (EMÜ) nr 1766/1992 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva Nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

3,38

1001 90 91

Pehme NISU seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

23,50

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

44,23

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

44,23

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

23,50


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 euro võrra tonni kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 euro võrra tonni kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 euro võrra tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(15.6.2004)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

157,07 (4)

147,07 (4)

127,07 (4)

106,95 (4)

Lahe lisatasu (EUR/t)

9,56

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Last/veokulud:

Mehhiko laht–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 36,67 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 eurot tonni kohta [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(2)  Negatiivne lisatasu 30 eurot tonni kohta [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(3)  Positiivne lisatasu 14 eurot tonni kohta inkorporeeritud [määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3].

(4)  FOB Duluth.