31.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 361/11


NÕUKOGU OTSUS,

28. november 2012,

Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2012/826/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. novembril 2007 vastu nõukogu määruse (EÜ) nr 31/2008, milles käsitletakse kalandussektori partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel (1) (edaspidi „partnerlusleping”).

(2)

Partnerluslepingu uus protokoll parafeeriti 10. mail 2012 (edaspidi „uus protokoll”). Uue protokolliga nähakse ette liidu laevade kalapüügivõimalused kalandusalal Madagaskari suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni all olevates vetes.

(3)

Praegune protokoll kaotab kehtivuse 31. detsembril 2012.

(4)

ELi laevadele kalapüügivõimaluste tagamiseks nähakse uue protokolliga ette protokolli ajutine kohaldamine alates protokolli allkirjastamise kuupäevast ja mitte varem kui 1. jaanuarist 2013, kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalikud menetlused on lõpule viidud.

(5)

Uus protokoll tuleks allkirjastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) (edaspidi „protokoll”) allkirjastamine kiidetakse liidu nimel heaks, eeldusel et kõnealune protokoll sõlmitakse.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud protokollile liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Käesolevat protokolli kohaldatakse kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni ajutiselt vastavalt selle artiklile 15 ning alates protokolli allkirjastamise kuupäevast, kuid mitte enne 1. jaanuari 2013.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 28. november 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 1.


Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vaheline

PROTOKOLL,

millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

Artikkel 1

Kohaldamisaeg ja kalapüügivõimalused

1.   Kahe aasta jooksul on kalandusalase partnerluslepingu (edaspidi "leping") artikli 5 alusel antud kalapüügivõimalused järgmised:

pika rändega liikide puhul (liigid, mis on loetletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni 1. lisas), välja arvatud Alopiidae ja Sphyrnidae perekonda kuuluvad kalad ning liigid Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carchahinus falciformis, Carchahinus longimanus,

a)

antakse kalapüügivõimalused 40 tuunipüügiseinerile,

b)

34 pinnaõngejadalaevale brutotonnaažiga (GT) üle 100 tonni,

c)

22 pinnaõngejadalaevale brutotonnaažiga (GT) 100 tonni või alla selle.

2.   Lõiget 1 kohaldatakse artiklites 5 ja 6 osutatud tingimustel.

3.   Vastavalt lepingu artiklile 6 ja käesoleva protokolli artiklile 7 võivad liidu liikmesriigi lipu all sõitvad laevad püüda kala Madagaskari vetes üksnes juhul, kui nad on India Ookeani Tuunikomisjoni koostatud kalapüügiloaga kalalaevade nimekirjas ning neil on olemas vastavalt käesolevale protokollile ja selle lisale välja antud kalapüügiluba.

Artikkel 2

Rahaline toetus – makseviisid

1.   Artiklis 1 osutatud ajavahemikul on lepingu artiklis 7 osutatud rahaline toetus käesoleva protokolli kehtivuse ajal kokku 3 050 000 eurot.

2.   Rahaline toetus hõlmab järgmist:

a)

15 000 tonni suurusele võrdlustonnaažile vastav 975 000 euro suurune aastane toetus juurdepääsuks Madagaskari kalapüügipiirkonnale ja

b)

550 000 euro suurune aastane eritoetus Madagaskari kalandus- ja merenduspoliitika toetamiseks ja rakendamiseks.

3.   Lõiget 1 kohaldatakse artiklites 3, 5, 6, 8 ja 9 osutatud tingimustel.

4.   Lõikes 1 osutatud rahalise toetuse maksab liit välja käesoleva protokolli rakendamise vältel 1 525 000 euro kaupa aastas, mis vastab lõike 2 punktides a ja b kehtestatud kogusummadele.

5.   Kui ELi laevad ületavad Madagaskari kalapüügipiirkonnas tuunipüügikogust 15 000 tonni aastas, kehtestatakse juurdepääsuõiguse eest makstava aastase rahalise toetuse summaks 65 eurot iga püütud lisatonni eest. Liidu makstav aastane kogutoetus ei tohi siiski ületada lõike 2 punktis a osutatud summat rohkem kui kahekordselt. Kui ELi laevad ületavad Madagaskari kalapüügipiirkonnas kahekordsele aastasele kogutoetusele vastava püügikoguse, makstakse selle piirmäära ületamise eest määratud täiendavad summad järgneval aastal vastavalt lisale. Et hoida ära viitetonnaaži võimalikku ületamist, võtavad lepinguosalised vastu püügi korrapärase järelevalve süsteemi.

6.   Esimesel aastal makstakse toetus hiljemalt 90 päeva jooksul pärast käesoleva protokolli ajutist kohaldamist vastavalt artiklile 15 ning igal järgneval aastal hiljemalt käesoleva protokolli jõustumise aastapäeval.

7.   Madagaskaril on artikli 2 lõike 2 punktis a kindlaksmääratud rahalise toetuse kasutusotstarbe suhtes täielik otsustusvabadus.

8.   Rahaline toetus kantakse Madagaskari keskpangas avatud Madagaskari riigikassa arvelduskontole. Panga andmed: Madagaskari Antaninarenina keskpangas asuv riigikassa keskraamatupidamine – Antananarivo, Madagaskar, konto number 213 101 000 125 TP EUR.

Artikkel 3

Vastutustundliku ja säästva kalapüügi edendamine Madagaskari vetes

1.   Käesoleva protokolli jõustumisel ja hiljemalt kolm kuud pärast jõustumiskuupäeva lepivad liit ja Madagaskar lepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitees kokku mitmeaastases valdkondlikus kavas vastavalt Madagaskari riiklikule kalandusstrateegiale ja Euroopa Komisjoni poliitilisele raamistikule, samuti lepivad nad kokku üksikasjalikes rakenduseeskirjades, eelkõige:

a)

ühe- ja mitmeaastastes suunistes artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalise toetuse alla kuuluva eritoetuse kasutamise kohta;

b)

vastutustundliku ja säästva kalapüügi juurutamiseks vajalikes ühe- ja mitmeaastastes eesmärkides, võttes arvesse Madagaskari riiklikus kalanduspoliitikas ja muudes vastutustundliku ja säästva kalapüügi edendamisega seotud või neid mõjutavates poliitikasuundades väljendatud prioriteete, sealhulgas merekaitsealasid;

c)

kriteeriumites ja menetlustes, mis võivad vajaduse korral hõlmata eelarvelisi ja finantsnäitajaid ja võimaldavad anda aasta lõikes hinnangu saavutatud tulemustele.

2.   Mõlemad lepinguosalised peavad kõik mitmeaastase valdkondliku kava muudatusettepanekud ühiskomitees heaks kiitma.

Artikkel 4

Teaduskoostöö vastutustundliku kalapüügi valdkonnas

1.   Käesolevaga kohustuvad lepinguosalised edendama Madagaskari vetes vastutustundlikku kalapüüki, lähtudes kõnealustes vetes kala püüdvate eri riikide laevade mittediskrimineerimise põhimõttest.

2.   Käesoleva protokolliga kaetud ajavahemikul jälgivad liit ja Madagaskar kalavarude seisundit Madagaskari kalapüügipiirkonnas.

3.   Lepinguosalised järgivad India Ookeani Tuunikomisjoni resolutsioone ja soovitusi ning lepinguosaliste vastu võetud kavasid kalavarude kaitse ja vastutustundliku majandamise kohta. Ühtlasi kohustuvad lepinguosalised järgima lepingu artikli 4 lõike 2 kohaselt asutatud ühise teadusliku töörühma nõuandeid.

4.   Kooskõlas lepingu artikliga 4, lähtudes India Ookeani Tuunikomisjoni soovitustest ja resolutsioonidest, parimate olemasolevate teadusuuringute tulemustest ning kui see on asjakohane, lepingu artiklis 4 sätestatud ühise teaduskohtumise järeldustest, võivad lepinguosalised teineteisega konsulteerida lepingu artikliga 9 ettenähtud ühiskomitee raames ning vajaduse korral kokku leppida meetmetes, mis tagavad Madagaskari kalavarude säästva majandamise.

Artikkel 5

Kalapüügivõimaluste kohandamine vastastikusel kokkuleppel

1.   Artiklis 1 osutatud kalapüügivõimalusi võib vastastikusel kokkuleppel kohandada, tingimusel et see on kooskõlas India Ookeani Tuunikomisjoni soovituste ja resolutsioonidega ning ühine teaduslik töörühm on nõus, et vastavate kohandamistega on tagatud tuuni ja tuunilaadsete liikide säästev majandamine India ookeanis.

2.   Sellisel juhul suurendatakse artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud rahalist toetust proportsionaalselt ja pro rata temporis põhimõttel. Liidu makstav aastane kogutoetus ei tohi siiski ületada artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud summat rohkem kui kaks korda.

3.   Lepinguosalised teavitavad üksteist kalanduspoliitikas ja kalandusalastes õigusaktides tehtud mis tahes muudatustest.

Artikkel 6

Uued kalapüügivõimalused

1.   Kui ELi kalalaevad huvituvad kalapüügist, mis ei ole sätestatud epingu artiklis 1, konsulteerivad lepinguosalised üksteisega enne selliseks kalapüügiks loa andmist ning vajaduse korral lepivad kokku asjakohastes kalapüügitingimustes, sealhulgas vastavate muudatuste tegemises käesolevasse protokolli ja selle lisasse.

2.   Lepinguosalised peaksid soodustama katsepüüki, eriti Madagaskari vetes elavate vähepüütavate liikide puhul. Sel eesmärgil ja ühe lepinguosalise taotlusel konsulteerivad lepinguosalised teineteisega ning määravad üksikjuhtumite kaupa kindlaks liigid, tingimused ja muud olulised ning asjakohased parameetrid.

3.   Lepinguosalised tegelevad katsepüügiga vastavalt parameetritele, mille nad määravad vajaduse korral kindlaks halduskokkuleppega. Madagaskari poolel osalevad parameetrite kindlaksmääramisel okeanograafia riiklik uurimiskeskus Centre National de Recherche Océanographique ning kalavarude ja mereteaduste instituut Institut Halieutique et des Sciences Marines.

4.   Katsepüügiload peaksid kehtima kuni kuus kuud.

5.   Kui lepinguosalised leiavad, et katsepüügi kampaaniad on andnud positiivsed tulemusi, võib Madagaskari Vabariigi valitsus anda liidu laevadele uute liikide püügivõimalusi kuni käesoleva protokolli kehtivuse lõppemiseni. Sellest tulenevalt suurendatakse artikli 2 lõike 2 punktis a osutatud rahalist toetust. Vastavalt sellele muudetakse ka laevaomanike loatasusid ja nende suhtes kohaldatavaid tingimusi vastavalt käesoleva protokolli lisale.

Artikkel 7

Kalapüügi tingimused – ainuõiguslikkuse klausel

Ilma et see piiraks lepingu artikli 6 kohaldamist, võivad ELi laevad püüda Madagaskari vetes kala üksnes juhul, kui neil on Madagaskari kalandusministeeriumi poolt käesoleva protokolli ja selle lisa alusel välja antud kehtiv kalapüügiluba.

Artikkel 8

Rahalise toetuse maksmise peatamine ja läbivaatamine

1.   Olenemata artiklist 9 vaadatakse artikli 2 lõike 2 punktides a ja b osutatud rahalise toetuse suurus läbi või peatatakse selle maksmine pärast lepinguosaliste omavahelist konsulteerimist, juhul kui

a)

püügitegevus Madagaskari kalapüügipiirkonnas on takistatud muudel kui looduslikel põhjustel;

b)

pärast ühe või teise lepinguosalise poolt oluliste muudatuste tegemist poliitilistes suunistes, mis mõjutavad käesoleva protokolli asjaomaseid sätteid;

c)

kui liit täheldab Cotonou lepingu artiklis 9 sätestatud inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete oluliste elementide ja väärtuste rikkumist ning vastavalt Cotonou lepingu artiklites 8 ja 96 sätestatud menetlusele. Kõnealusel juhul peatatakse ELi laevade mis tahes püügitegevus Madagaskari vetes.

2.   Liidul on õigus peatada osaliselt või täielikult artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud rahalise toetuse maksmine:

a)

kui kalandusministeeriumi hinnangu ja ühiskomitee analüüsi kohaselt ei ole saavutatud tulemused kavandatuga vastavuses;

b)

kui rahalist toetust ei ole välja makstud.

3.   Rahalise toetuse maksmine jätkub pärast lepinguosaliste konsultatsioone ja nende saavutatud kokkulepet kohe pärast lõikes 1 kirjeldatud olukorra taastamist ja/või juhul, kui lõikes 2 osutatud finantsalase teostuse tulemused annavad aluse väljamaksete tegemiseks.

Artikkel 9

Protokolli kohaldamise peatamine

1.   Käesoleva protokolli kohaldamine peatatakse ühe lepinguosalise algatusel ning lepinguosalised arutavad peatamist ning kokkuleppe saavutamist lepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitees järgmistel juhtudel:

a)

kui kalapüüki Madagaskari kalapüügipiirkonnas takistavad erakorralised asjaolud, mis ei ole seotud loodusnähtustega;

b)

kui liit ei maksa artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud rahalist toetust käesoleva protokolli artiklis 8 nimetamata põhjustel;

c)

kui lepinguosalistel tekib seoses käesoleva protokolli ja selle lisa tõlgendamise ning kohaldamisega erimeelsusi, mida ei suudeta kõrvaldada;

d)

kui üks lepinguosalistest ei järgi käesoleva protokolli ja selle lisa sätteid;

e)

pärast ühe või teise lepinguosalise poolt oluliste muudatuste tegemist poliitilistes suunistes, mis mõjutavad käesoleva protokolli asjaomaseid sätteid;

f)

kui üks lepinguosalistest tuvastab Cotonou lepingu artiklis 9 ettenähtud oluliste ja põhiliste inimõiguste rikkumise vastavalt Cotonou lepingu artiklites 8 ja 96 sätestatud menetlusele;

g)

kui lepingu artikli 3 lõike 5 kohaselt ei ole järgitud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooni.

2.   Käesoleva protokolli rakendamise peatamiseks peab asjaomane lepinguosaline teatama oma kavatsusest kirjalikult vähemalt kolm kuud enne peatamise jõustumiskuupäeva.

3.   Kui protokolli kohaldamine peatatakse, jätkavad lepinguosalised konsulteerimist, et lahendada erimeelsused kokkuleppemenetluse teel. Lahenduse leidmisel jätkatakse käesoleva protokolli rakendamist ning rahalist toetust vähendatakse proportsionaalselt ja põhimõttel pro rata temporis vastavalt ajavahemikule, mil käesoleva protokolli rakendamine oli peatatud.

Artikkel 10

Siseriiklike õigusaktide kohaldamine

1.   ELi kalalaevade tegevuse suhtes Madagaskari vetes kohaldatakse Madagaskari õigusnorme, kui käesolevas protokollis ja selle lisas ei ole sätestatud teisiti.

2.   Madagaskari ametiasutused teavitavad Euroopa Komisjoni kõikidest kalanduspoliitikaga seotud olulisematest muutustest või uutest õigusaktidest.

Artikkel 11

Konfidentsiaalsus

Lepinguosalised tagavad, et kõiki andmed seoses ELi laevade ja nende kalapüügitegevusega Madagaskari vetes käsitletakse alati konfidentsiaalsetena. Kõnealuseid andmeid kasutatakse asjaomaste pädevate ametiasutuste poolt eranditult lepingu rakendamise ning kalanduse juhtimise, seire, kontrolli ja järelevalve puhul.

Artikkel 12

Elektrooniline teabevahetus

Lepingu kohaldamisega seotud dokumentide ja teabe puhul kohustuvad Madagaskar ja liit rakendama viivitamata vajalikke elektroonilise teabevahetuse süsteeme. Elektroonilise teabevahetuse puhul tuleb kasutada kättesaamisteadete süsteemi. Dokumendi elektroonilist vormi käsitatakse igas etapis samaväärsena paberkandjal oleva vormiga.

Mõlemad lepinguosalised teavitavad viivitamata selliseid edastusi takistavatest arvutisüsteemi mis tahes tõrgetest. Sellise olukorra puhul asendatakse lepingu rakendamisega seotud teave ja dokumendid lisas kehtestatud korra kohaselt automaatselt paberkandjal dokumentidega.

Artikkel 13

Kestus

Käesolevat protokolli ja selle lisa kohaldatakse kahe aasta jooksul alates selle ajutisest kohaldamisest vastavalt artiklile 15, juhul kui ei teatata artikli 14 kohasest protokolli lõpetamisest.

Artikkel 14

Protokolli lõpetamine

1.   Protokolli lõpetamise korral teatab asjaomane lepinguosaline teisele lepinguosalisele kirjalikult oma kavatsusest protokoll lõpetada vähemalt kuus kuud enne asjaomase lõpetamise kavandatavat jõustumist.

2.   Eelmises lõikes nimetatud teate saatmisega avatakse küsimuste arutamine lepinguosaliste vahel.

Artikkel 15

Ajutine kohaldamine

Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates allkirjastamise kuupäevast, kuid mitte enne 1. jaanuari 2013.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev protokoll ja selle lisa jõustuvad kuupäeval, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selle jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Euroopa Liidu nimel

Madagaskari Vabariigi nimel

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

LISA

EUROOPA LIIDU LAEVADE KALAPÜÜKI MADAGASKARI KALAPÜÜGIPIIRKONNAS REGULEERIVAD TINGIMUSED

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

1.   Pädeva asutuse määramine

Kui ei ole kindlaks määratud teisiti, käsitatakse käesolevas lisas Euroopa Liidu (EL) või Madagaskari all järgmisi pädevaid ametiasutusi:

a)

ELi puhul: Euroopa Komisjon, vajaduse korral Madagaskaril asuva ELi delegatsiooni vahendusel;

b)

Madagaskari puhul: kalandusministeerium.

2.   Madagaskari kalapüügipiirkond

Protokolli ja selle lisa kõiki sätteid kohaldatakse üksnes Madagaskari kalapüügipiirkonnas nagu on osutatud 3. ja 4. liites, ilma et see piiraks järgmisi sätteid:

a)

ELi laevad võivad kala püüda vetes, mis asuvad kaugemal kui 20 meremiili tuunipüügiseinerite ja pinnaõngejadalaevade jaoks kehtestatud lähtejoonest;

b)

arvestada tuleb riiklike kalavarude kogumeid ümbritseva kolme meremiili laiuse kaitsealaga;

c)

selleks et Madagaskari ettevõtted saaksid jätkata teatavate põhjalähedaste liikide säästlikku kasutamist, on ühtlasi keelatud käesoleva protokolliga hõlmatud pinnaõngejadalaevade kalapüügitegevus Banc de Leveni ja Banc de Castori piirkonnas, mille andmed on osutatud 5. liites.

3.   Kohaliku agendi määramine

Iga käesoleva protokolli raames kalapüügiluba taotlevat ELi laeva peab esindama Madagaskaril resideeriv agent.

4.   Pangakonto

Enne protokolli ajutist kohaldamist edastab Madagaskar ELile selle (nende) pangakonto(de) andmed, kuhu kantakse lepingu raames ELi laevade eest makstavad summad. Pangaülekannetega seotud ülekandekulud jäävad laevaomanike kanda.

II   PEATÜKK

TUUNIPÜÜGILUBA

1.   Tuunipüügiloa saamise eeltingimus – laeva abikõlblikkus

Lepingu artiklis 6 osutatud tuunipüügiload antakse välja tingimusel, et laev on kantud ELi kalalaevade registrisse, India Ookeani Tuunikomisjoni koostatud kalapüügiloaga kalalaevade nimekirja ning kõik laevaomaniku, kapteni või laeva endaga seotud varasemad kohustused, mis tulenevad lepingu raames toimuvast kalapüügist Madagaskaril ja on seotud Madagaskari kalandusalaste õigusaktidega, on täidetud.

2.   Kalapüügiloa taotlemine

EL esitab Madagaskarile taotluse kalapüügiloa saamiseks igale lepingu raames kala püüda soovivale laevale vähemalt 15 päeva enne taotluse kehtivusaja alguskuupäeva, kasutades selleks 1. liites olevat vormi.

Taotlus peab olema trükitud või kirjutatud loetavate trükitähtedega.

Kehtiva protokolli raames esitatud esimese kalapüügiloa taotlusele või asjaomase laeva tehnilise muutmise järgselt lisatakse taotlusele

a)

tõend, et taotletava kalapüügiloa kehtivusaja eest on tasutud ettemakse;

b)

järgmiste isikute nimi, aadress ja kontaktandmed:

i)

kalalaeva omanik,

ii)

kalalaeva käitaja,

iii)

laeva kohalik agent;

c)

hiljutine värvifoto laevast külgvaates suuruses vähemalt 15 × 10 cm;

d)

laeva merekõlblikkuse tunnistus;

e)

laeva registreerimistunnistus;

f)

laeva sanitaartõend, mille on väljastanud ELi pädev ametiasutus;

g)

kalalaeva kontaktandmed (faks, e-post jne).

Kui kehtiva protokolli raames uuendatakse kalapüügiluba laevale, mille tehnilised näitajad ei ole muutunud, esitatakse koos uuendamistaotlusega üksnes loatasu ettemakse kinnitus.

3.   Ettemakse

Ettemakse summa on kehtestatud 2. liites esitatud teabelehes täpsustatud aastase määra alusel. Ettemakse sisaldab kõiki kohalikke ja riiklikke makse, välja arvatud sadamalõivud, randumislõivud, ümberlaadimis- ja teenustasud.

4.   Luba taotlenud laevade ajutine nimekiri

Pärast kalapüügiloa taotluste kättesaamist koostab riiklik kalanduskontrolli asutus viivitamatult ajutise nimekirja iga kategooria all luba taotlenud laevadest. Madagaskari pädev ametiasutus saadab kõnealuse nimekirja viivitamata ELile.

EL edastab ajutise nimekirja laevaomanikule või tema agendile. Juhul kui ELi ametid on suletud, võib Madagaskar saata ajutise nimekirja otse laevaomanikule või tema agendile ja edastada sellekohase koopia ELile.

5.   Kalapüügiloa väljastamine

Iga laeva kalapüügiluba väljastatakse laevaomanikule või tema agendile 15 päeva jooksul pärast pädevalt ametiasutuselt täieliku heakskiidu saamist. Kalapüügiloa koopia saadetakse viivitamata ELi Madagaskari delegatsioonile.

6.   Kalapüügiloaga laevade nimekiri

Pärast kalapüügiloa väljastamist koostab riiklik kalanduskontrolli asutus viivitamata iga laevakategooria kohta lõpliku nimekirja laevadest, kellel on lubatud Madagaskari kalapüügipiirkonnas kala püüda. Kõnealune nimekiri edastatakse viivitamata ELile ja see asendab eespool osutatud ajutise nimekirja.

7.   Kalapüügiloa kehtivusaeg

Kalapüügiloa kehtivusaeg on üks aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini ja seda võib pikendada.

8.   Pardadokumendid

Madagaskari vetes või Madagaskari sadamas olles peavad laeva pardal olema kogu aeg järgmised dokumendid:

a)

kalapüügiloa originaal; kui originaali ei saa väljastada enne ühte kuud, sobib ka koopia kalapüügiloaga laevade nimekirjast, nagu on ette nähtud käesoleva lisa II peatüki punktis 6;

b)

kalalaeva lipuriigi pädeva ametiasutuse väljastatud dokumendid, milles on osutatud

laeva registreerimisnumber ja laeva registreerimistunnistus,

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni Torremolinose konventsiooniga ette nähtud vastavussertifikaat;

c)

kalalaeva üldplaani ajakohased kinnitatud joonised ja kirjeldused ning eelkõige kalalaeva kalatrümmide arv ja nende ladustamismaht kuupmeetrites;

d)

kalalaeva lipuriigi pädeva ametiasutuse kinnitatud tõend, milles on kirjeldatud muudatused ja nende iseloom, juhul kui kalalaeva omadusi on mis tahes viisil muudetud seoses laeva üldpikkuse, registreeritud kogutonnaaži, peamasina või -masinate võimsuse (hj) või lastimahutavusega;

e)

kui kalalaev on varustatud jahutatud või külmutatud merevee tankidega, siis lipuriigi pädeva ametiasutuse kinnitatud tõend, milles on esitatud tankide mahutavus kuupmeetrites;

f)

ballastvee kasutamisel peab olema täidetud ballastvee haldamise päevik (pumpamise kuupäev ja kellaaeg ning asukoht ja maht, tagasiheite kuupäev ja kellaaeg ning asukoht ja maht, vee töötlemisprotsessid);

g)

kalalaevale välja antud luba püüda kala lipuriigi jurisdiktsiooni alt väljas asuvates vetes või väljavõte India Ookeani Tuunikomisjoni luba omavatest laevadest;

h)

Madagaskari kehtivate kalandusalaste õigusaktide koopia.

9.   Kalapüügiloa edasiandmine

Kalapüügiluba väljastatakse konkreetsele laevale ning seda ei tohi edasi anda.

Tõestatud vääramatu jõu korral võib ELi taotlusel laeva kalapüügiloa siiski asendada mõnele muule samade omadustega laevale või asenduslaevale antud uue kalapüügiloaga, tasumata selle eest uut ettemakset. Sellisel juhul võetakse IV peatükis osutatud tuunikülmutusseinerite ja pinnaõngejadalaevade kalapüügiloa tasude puhul arvesse kahe laeva kogupüüki Madagaskari kalapüügipiirkonnas.

Edasiandmiseks tagastab laevaomanik või tema agent Madagaskaril asendamist vajava kalapüügiloa ja Madagaskar annab võimalikult kiiresti välja asenduspüügiloa. Asenduspüügiluba antakse laevaomanikule või tema agendile välja võimalikult kiiresti siis, kui asendamist vajav kalapüügiluba tagastatakse. Asenduspüügiluba jõustub asendamist vajava kalapüügiloa tagastamise päeval.

Madagaskar ajakohastab kalapüügiloaga laevade nimekirja võimalikult kiiresti. Uus nimekiri edastatakse viivitamata riiklikule kalanduskontrolli asutusele ja ELile.

10.   Abilaevad

ELi lipu all sõitvatele abilaevadele antakse luba vastavalt Madagaskari õigusaktide sätetele ja tingimustele.

Abilaevade puhul kohaldatav aastane loatasu on 2 500 eurot aastas.

Madagaskari pädevad ametiasutused edastavad Euroopa Komisjonile ELi Madagaskari delegatsiooni vahendusel regulaarselt väljavõtte väljastatud lubadest.

III   PEATÜKK

TEHNILISED MEETMED

Kalapüügiluba omavate laevade suhtes kohaldatavad tehnilised meetmed seoses püügipiirkonna, püügivahendite ja täiendava püügiga on määratud püügikategooriate kaupa kindlaks 2. liites esitatud teabelehes.

Laevad peavad lähtuma Madagaskari kalandusalastest õigusaktidest ja India Ookeani Tuunikomisjoni vastu võetud kõikidest resolutsioonidest.

IV   PEATÜKK

PÜÜGIARUANDED

1.   Püügireisi mõiste

Käesoleva lisa kohaldamisel käsitatakse ELi laeva püügireisi kestuse all järgmist:

a)

ajavahemikku laeva Madagaskari kalapüügipiirkonda sisenemisest kuni sellest lahkumiseni

b)

või ajavahemikku Madagaskari kalapüügipiirkonda sisenemise ja Madagaskari sadamas ümberlaadimise ja/või lossimise vahel.

2.   Püügipäevik

Lepingu raames kala püüdva ELi laeva kapten peab India Ookeani Tuunikomisjoni püügipäevikut, mille näidis iga püügikategooria kohta on esitatud 6. ja 7. liites.

Püügipäevik peab vastama India Ookeani Tuunikomisjoni resolutsioonile 08/04 õngejadalaevade kohta ja resolutsioonile 10/03 seinerite kohta.

Kapten täidab püügipäevikut iga päeva kohta, mil laev asub Madagaskari kalapüügipiirkonnas.

Kapten teeb püügipäevikusse iga päev sissekande, määrates kindlaks iga püütud ja pardal hoitava liigi ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna. Iga peamise liigi puhul märgib kapten ära ka kaaspüügi ja tagasiheite.

Püügipäevik täidetakse loetavalt, trükitähtedega ja selle allkirjastab laeva kapten.

Püügipäevikus registreeritud andmete täpsuse eest vastutab kapten.

3.   Püügiaruanded

Kapten annab laeva püügist aru, esitades Madagaskarile püügipäevikud ajavahemiku kohta, mil laev viibis Madagaskari kalapüügipiirkonnas.

Püügipäevikud edastatakse järgmise korra kohaselt:

a)

Madagaskari sadamasse sisenemisel esitatakse iga püügipäeviku originaal Madagaskari kohalikule esindajale, kes kinnitab kirjalikult selle kättesaamist; püügipäeviku koopia antakse Madagaskari inspekteerimisrühmale;

b)

kui Madagaskari kalapüügipiirkonnast lahkutakse ilma eelnevalt Madagaskari sadamasse sisenemata, saadetakse iga püügipäeviku originaal seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast mis tahes sadamasse saabumist ja igal juhul 15 tööpäeva jooksul pärast Madagaskari püügipiirkonnast lahkumist

i)

e-posti teel riikliku kalanduskontrolli asutuse antud e-posti aadressile või

ii)

või faksi teel riikliku kalanduskontrolli asutuse antud numbrile või

iii)

või kirja teel riiklikule kalanduskontrolli asutusele.

Kui laev pöördub oma kalapüügiloa kehtivusajal Madagaskari kalapüügipiirkonda tagasi, siis koostatakse uus püügiaruanne.

Lepinguosalised määravad alates 1. juulist 2013 kehtima hakkava elektroonilise edastuse korra, mida kasutada elektroonilisel püügipäevikul põhinevate püügi ja aruandeandmete edastamiseks; seejärel kavandavad lepinguosalised protokolli rakendamise ja püügiaruannete paberversiooni asendamise elektroonilisega alates 1. jaanuarist 2014.

Kapten saadab kõikide püügipäevikute koopia ELile ja laeva lipuriigi pädevale ametiasutusele. Tuunipüügilaevade ja pinnaõngejadalaevade puhul saadab kapten kõikide püügipäevikute koopia järgmistele pädevatele riiklikele asutustele:

Antsiranana tuunipüügistatistika üksusele (Unité statistique thonière d'Antsiranana) ja kalapüügiseirekeskusele (Centre de surveillance des pêches);

samuti ühele järgmistest teadusinstituutidest:

a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

c)

IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Kui püügiaruannete kohta kehtivaid sätteid ei ole arvesse võetud, võib Madagaskar peatada asjaomase laeva kalapüügiloa kuni puuduvate püügiaruannete esitamiseni ja karistada laevaomanikku kehtivate riiklike õigusaktide vastavate sätete kohaselt. Korduva rikkumise puhul võib Madagaskar kalapüügiloa uuendamisest keelduda. Madagaskar teavitab viivitamata ELi kõikidest kõnealuses kontekstis kohaldatavatest sanktsioonidest.

4.   Tuunipüügilaevade ja pinnaõngejadalaevade loatasude lõplik arvestus

Võttes aluseks eespool nimetatud teadusinstituutide kinnitatud püügiaruanded, määrab EL iga tuunipüügiseineri ja pinnaõngejadalaeva puhul kindlaks eelnenud kalendriaasta püügihooaja eest tasumisele kuuluvate loatasude lõpliku arvestuse.

EL edastab lõpliku arvestuse Madagaskar ja laevaomanikule enne jooksva aasta 31. juulit. Madagaskaril on õigus esitada tõendavate dokumentide olemasolul lõpliku arvestuse kohta vastuväide 30 tööpäeva jooksul alates edastamiskuupäevast. Eriarvamuste korral pöörduvad lepinguosalised ühiskomisjoni poole. Kui Madagaskar ei ole 30 tööpäeva jooksul vastuväidet esitanud, loetakse lõplik arvestus vastuvõetuks.

Kui lõplik arvestus on suurem kui ettemakse, mis tasuti ettemaksuna kalapüügiloa saamiseks, maksab laevaomanik puuduva summa Madagaskarile jooksva aasta 30. septembriks. Kui lõplik arvestus on väiksem kui ettemakse, ei ole laevaomanikul õigus ülejäävat summat tagasi saada.

V   PEATÜKK

LOSSIMINE JA ÜMBERLAADIMINE

Ümberlaadimine merel on keelatud. Kõiki sadamas toimuvaid ümberlaadimisprotsesse jälgitakse Madagaskari kalandusinspektorite juuresolekul.

Lossida või ümberlaadida sooviva ELi laeva kapten teatab vähemalt 48 tunni jooksul enne lossimist või ümberlaadimist nii Madagaskari kalapüügiseirekeskusele kui ka sadamaametile järgmised andmed:

a)

lossida või ümberlaadida sooviva kalalaeva nimi ja number India Ookeani Tuunikomisjoni kalalaevade registris;

b)

lossimis- või ümberlaadimissadam;

c)

lossimise või ümberlaadimise kuupäev ja kellaaeg;

d)

iga lossitava või ümberlaaditava liigi (identifitseeritav FAO kolmetähelise koodi alusel) kogus (väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna);

Ümberlaadimise teostamiseks peab olema eelnev luba, mille on Madagaskari kalapüügiseirekeskus kaptenile või tema agendile väljastanud 24 tunni jooksul pärast eespool osutatud teatamist. Ümberlaadimine peab toimuma Madagaskari selleks ettenähtud sadamas.

Ümberlaadimise puhul teatab kapten lisaks eespool osutatud punktides a–d osutatud teabele ka vastuvõtva laeva nime.

Vastuvõtva laeva kapten teatab Madagaskari ametiasutustele (kalapüügiseirekeskusele ja sadamaametile) oma laevale ümberlaaditava tuuni ja tuunilaadsete liikide kogused ning täidab ja esitab ümberlaadimisdeklaratsiooni Madagaskari kalapüügiseirekeskusele ja sadamaametile 24 tunni jooksul.

Madagaskari kalasadamad, kus tohib ümberlaadimist teostada, on seinerite jaoks Antsiranana ning õngejadalaevade jaoks Toliary, Ehoala ja Toamasina.

Kui kõnealusteid sätteid ei täideta, rakendatakse Madagaskari kehtivate õigusaktidega ette nähtud sanktsioone.

Madagaskari sadamas lossivad ELi laevad püüavad anda oma kaaspüügi kohalike töötlemisettevõtete käsutusse kohaliku turuhinnaga. ELi kalandusettevõtjate soovi korral esitavad kalandusministeeriumi piirkondlikud osakonnad kohalike töötlemisettevõtete nimekirja ja kontaktandmed.

ELi tuunipüügilaevadele, mis on omal algatusel otsustanud lossida Madagaskari sadamas, kohaldatakse loatasu vähendamist, arvestades 2. liites osutatud asjaomase laeva püügikategooria kehtestatud summast maha 5 eurot iga Madagaskari kalapüügipiirkonnas püütud tonni kohta.

5 euro suurust täiendavat vähendamist kohaldatakse juhul, kui püütud kala müüakse Madagaskari töötlemistehasele.

VI   PEATÜKK

KONTROLL

1.   Kalapüügi piirkonda sisenemine ja sealt lahkumine

Igast kalapüügiloaga ELi laeva Madagaskari kalapüügipiirkonda sisenemisest ja sealt lahkumisest tuleb Madagaskarit teavitada kolme tunni jooksul alates sisenemisest või lahkumisest.

Sisenemist või lahkumist teavitamisel edastab laev eelkõige:

a)

kuupäeva, kellaaja ja ettenähtud piiriületuspunkti;

b)

iga pardal hoitava sihtliigi FAO kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna;

c)

iga pardal hoitava kaaspüütud liigi FAO kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna.

Teade edastatakse 8. liites esitatud vormil e-posti või selle puudumisel faksi teel kalapüügiseirekeskuse teatatud e-posti aadressile, telefoninumbrile või faksinumbrile. Kalapüügiseirekeskus saadab viivitamata e-posti või faksi teel vastu kättesaamisteate.

Kalapüügiseirekeskus teavitab viivitamata asjaomaseid laevu ja ELi e-posti aadressi, telefoninumbri või edastussageduse muudatustest.

Iga Madagaskari kalapüügipiirkonnas püügitegevuselt tabatud laeva, kes ei ole eelnevalt oma kohalolekust teatanud, käsitatakse kalapüügiloata laevana.

Iga kõnealust sätet rikkuva isiku suhtes rakendatakse Madagaskaril kehtivate kalandusalaste õigusaktidega ettenähtud karistusi ja sanktsioone.

Vetesse sisenemisel ja neist lahkumisel koostatavad püügiaruanded peavad olema laeva pardal vähemalt aasta, arvestatuna aruande esitamise kuupäevast.

Kalapüügiluba mitteomavad ELi kalalaevad peavad vormistama läbisõiduteate. Kõnealuse teate sisu vastab käesolevas punktis kirjeldatule.

2.   Koostöö võitluses ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüügi vastu

Selleks et tõhustada kalapüügialast järelevalvet ja võitlust ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüügi vastu, kutsutakse ELi kalalaevu üles teavitama kalapüügiseirekeskust igast läheduses viibivast teisest kalalaevast.

3.   Perioodilise püügi aruanded

Kui ELi laev püüab kala Madagaskari vetes, peab kalapüügiluba omava ELi laeva kapten teatama kalapüügiseirekeskusele iga kolme päeva järel Madagaskari kalapüügipiirkonnas püütud kogused. Esimene püügideklaratsioon tuleb esitada viis päeva pärast Madagaskari kalapüügipiirkonda sisenemist.

Esitades iga kolme päeva järel oma perioodilise püügi aruanded, peab laev teatama eelkõige:

a)

kuupäeva, aja ja asukoha aruande esitamisel;

b)

iga kolme päeva jooksul püütud ja pardal hoitava sihtliigi FAO kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna;

c)

iga kolme päeva jooksul pardal hoitava kaaspüügi liigi FAO kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna;

d)

iga kolme päeva jooksul merre tagasiheidetud kaaspüügi liigi FAO kolmetähelise koodi ja koguse, väljendatuna eluskaalu kilogrammides või vajaduse korral kalade arvuna;

e)

toote esitusviisi;

f)

tuunipüügiseinerid:

edukate noodatõmmete arvu peibutuspüügivahendiga püügi puhul pärast viimast aruannet,

edukate noodatõmmete arvu vaba püügi puhul pärast viimast aruannet,

ebaõnnestunud noodatõmmete arvu;

g)

tuunipüügi õngejadalaevad:

noodatõmmete arvu pärast viimast aruannet,

pärast viimast aruannet vette lastud konksude arvu.

Teavitatakse eelkõige elektrooniliselt või selle võimaluse puudumisel faksi teel kalapüügiseirekeskuse edastatud e-posti aadressile või telefoninumbrile kasutades selleks käesoleva lisa 8. liites esitatud vormi. Kalapüügiseirekeskus teavitab viivitamata asjaomaseid laevu ja ELi e-posti aadressi, telefoninumbri või edastussageduse muudatustest.

Iga Madagaskari kalapüügipiirkonnas püügitegevuselt tabatud laeva, kes ei ole esitanud oma kolmepäevast perioodilist püügiaruannet, käsitatakse kalapüügiloata laevana. Iga kõnealust sätet rikkuva isiku suhtes rakendatakse Madagaskaril kehtivate kalandusalaste õigusaktidega ettenähtud karistusi ja sanktsioone.

Perioodilist püügiaruannet tuleb hoida pardal vähemalt aasta jooksul arvestatuna aruande esitamise kuupäevast.

4.   Inspekteerimine merel

Kalapüügiluba omavate ELi laevade inspekteerimist merel Madagaskari kalapüügipiirkonnas teostavad Madagaskari inspektorid, kelle kalanduskontrolli funktsioon on selgelt kindlakstehtav.

Enne pardale tulekut teavitavad Madagaskari inspektorid VHF raadiotelefoni kanali 16 kaudu ELi laeva oma inspekteerimiskavatsusest. Inspekteerimist teostavad kalandusinspektorid, kes peavad enne inspekteerimise alustamist esitama tõendi oma isiku, ameti ja inspekteerimisülesande kohta.

Volitatud inspektorid jäävad ELi laeva pardale üksnes inspekteerimisega seotud ülesannete täitmise ajaks. Nad teostavad inspekteerimist, püüdes avaldada võimalikult väikest mõju laevale, selle püügitegevusele ja lastile.

Iga inspekteerimise lõpus koostavad volitatud inspektorid inspekteerimisaruande. ELi laeva kaptenil on õigus lisada inspekteerimisaruandele oma kommentaarid. Inspekteerimisaruande allkirjastab selle koostanud inspektor ja ELi laeva kapten.

Volitatud inspektorid annavad enne laevalt lahkumist ELi laeva kaptenile inspekteerimisaruande koopia. Rikkumise korral esitatakse rikkumisteate koopia VIII peatüki kohaselt ka ELile.

5.   Lossimise ja ümberlaadimise puhul sadamas teostatav inspekteerimine

Saaki lossiva või ümberlaadiva ELi laeva inspekteerimist Madagaskari sadamas teostavad Madagaskari inspektorid, kelle kalanduskontrolli funktsioon on selgelt kindlakstehtav.

Enne inspekteerimise alustamist peavad inspektorid esitama tõendi oma isiku, ameti ja inspekteerimisülesande kohta. Madagaskari inspektorid jäävad ELi laevale üksnes inspekteerimisega seotud ülesannete täitmise ajaks ja teostavad inspekteerimist, püüdes avaldada võimalikult väikest mõju laevale, selle lossimis- või ümberlaadimisoperatsioonile ja lastile.

Iga inspekteerimise lõpus koostavad Madagaskari inspektorid inspekteerimisaruande. ELi laeva kaptenil on õigus lisada inspekteerimisaruandele oma kommentaarid. Inspekteerimisaruande allkirjastab selle koostanud inspektor ja ELi laeva kapten.

Madagaskari inspektorid annavad inspekteerimise lõpus ELi laeva kaptenile inspekteerimisaruande koopia.

Rikkumise korral esitatakse rikkumisteate koopia VIII peatüki kohaselt ka ELile.

VII   PEATÜKK

LAEVASEIRE SATELLIITSÜSTEEM (VMS-SÜSTEEM)

1.   Laevade asukohateated – VMS-süsteem

Kalapüügiloaga ELi laevad peavad olema varustatud laevaseire satelliitsüsteemiga (Vessel Monitoring System – VMS), mille abil edastatakse nende asukoht iga tunni järel automaatselt ja pidevalt nende lipuriigi kalapüügiseirekeskusele.

Iga asukohateade peab sisaldama

a)

laeva tunnusandmeid;

b)

laeva viimati määratud geograafilist asukohta (pikkuskraad, laiuskraad), kusjuures määramisviga on alla 500 meetri ja usaldusvahemik 99 %;

c)

asukohateate registreerimise kuupäeva ja kellaaega;

d)

laeva kiirust ja kurssi.

Iga asukohateade peab olema esitatud 9. liites osutatud vormingus.

Esimene Madagaskari kalapüügipiirkonnas registreeritud asukoht on identifitseeritav koodiga „ENT”. Kõik järgmised asukohad on identifitseeritavad koodiga „POS”, välja arvatud esimene asukoht, mis on registreeritud pärast Madagaskari kalapüügipiirkonnast väljumist, mis on identifitseeritav koodiga „EXI”. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus tagab asukohateadete automaatse töötlemise ja vajaduse korral nende elektroonilise edastuse. Asukohateateid registreeritakse turvaliselt ning neid säilitatakse kolme aasta jooksul.

2.   Teabe edastamine laeva poolt VMS-süsteemi rikke korral

Kapten tagab, et tema laeva VMS-süsteem on kogu aeg täielikult töökorras ja et asukohateated edastatakse nõuetekohaselt lipuriigi kalapüügiseirekeskusele.

Rikkis VMS-süsteemiga ELi laevadel ei ole lubatud Madagaskari kalapüügipiirkonda siseneda.

Kui VMS-süsteem läheb rikki siis, kui laev on Madagaskari kalapüügipiirkonnas juba kala püüdmas, parandatakse või asendatakse laeva VMS-süsteem võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul. Pärast kõnealust tähtaega ei lubata laeval enam Madagaskari kalapüügipiirkonnas kala püüda.

Laevad, mis püüavad Madagaskari kalapüügipiirkonnas kala rikkis VMS-süsteemiga, peavad edastama oma asukohateated lipuriigi ja Madagaskari kalapüügiseirekeskusele e-postiga või faksi teel vähemalt iga kuue tunni järel, lisades kõik kohustuslikud andmed.

3.   Asukohateadete turvaline edastamine Madagaskarile

Lipuriigi kalapüügiseirekeskus edastab asjaomaste laevade asukohateated automaatselt Madagaskari kalapüügiseirekeskusele. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus ja Madagaskar vahetavad omavahel elektroonilisi kontaktaadresse ja hoiavad üksteist vahetult kursis nende aadresside muutumisega.

Asukohateateid edastatakse lipuriigi kalapüügiseirekeskuse ja Madagaskari vahel elektroonilisel teel vastavalt turvalisele teabevahetussüsteemile.

Madagaskari kalapüügiseirekeskus teavitab viivitamata lipuriigi kalapüügiseirekeskust ja ELi kõikidest katkestustest kalapüügiloaga laeva järjestikuste asukohateadete vastuvõtmisel, kui asjaomane laev ei ole teatanud kalapüügipiirkonnast lahkumisest.

4.   Sidesüsteemi tõrked

Madagaskar tagab, et tema elektroonilised seadmed on vastavuses lipuriigi kalapüügiseirekeskuse seadmetega ja teavitab ELi viivitamata kõikidest riketest teabevahetussüsteemis ja asukohateate saamisel võimalikult kiire tehnilise lahenduse leidmiseks. Võimaliku erimeelsuse puhul pöördutakse ühiskomitee poole.

Laeva satelliitseiresüsteemis avastatud mis tahes muudetud seadistuste eest, mille eesmärk on rikkuda süsteemi toimimist või moonutada asukohateateid, kannab vastutust kapten. Rikkumiste korral rakendatakse Madagaskari kehtivate õigusaktidega ettenähtud karistusi.

5.   Asukohateate sageduse läbivaatamine

Kui dokumentaalsete tõenditega õnnestub tõestada rikkumist, võib Madagaskari kalapüügiseirekeskus taotleda, saates taotluse koopia ELile, et lipuriigi kalapüügiseirekeskus vähendaks laeva asukohateate saatmise intervalle kindlaksmääratud uurimisperioodiks kolmekümneminutilistele intervallidele. Madagaskari kalapüügiseirekeskus peab edastama kõnealused dokumentaalsed tõendid lipuriigi kalapüügiseirekeskusele ja ELile. Lipuriigi kalapüügiseirekeskus saadab Madagaskari kalapüügiseirekeskusele viivitamata asukohateate, kasutades uut sagedust.

Madagaskari kalapüügiseirekeskus teavitab lipuriigi järelevalvekeskust ja Euroopa Komisjoni viivitamata inspektsiooni lõppemisest.

Kui kindlaksmääratud uurimisperiood on lõppenud, teavitab Madagaskari kalapüügiseirekeskus lipuriigi kalapüügiseirekeskust ja ELi võimalikust edaspidisest seirest.

VIII   PEATÜKK

RIKKUMISED

Protokolli sätete ja eeskirjade, elusressursside kaitse- ja majandamiseeskirjade või Madagaskari õigusaktide täitmata jätmist võib karistada trahvi, laeva kalapüügiloa peatamise, kehtetuks tunnistamise või uuendamata jätmisega.

1.   Rikkumiste menetlemine

Käesoleva lisa sätete kohaselt kalapüügiluba omava ELi laeva poolt Madagaskari kalapüügipiirkonnas teostatud mis tahes rikkumine peab olema märgitud (inspekteerimis)aruandes.

Pardal toimuval inspekteerimisel ei piira inspekteerimisaruande allkirjastamine kapteni poolt laevaomaniku õigust kaitsele täheldatud rikkumise korral. Kui kapten keeldub inspekteerimisaruande allkirjastamisest, kirjutab ta inspekteerimisaruandesse oma keeldumise põhjused märkusega „allkirjastamisest keeldumine”.

Mis tahes rikkumise puhul, mille on Madagaskari kalapüügipiirkonnas pannud toime kalapüügiluba omav ELi laev, saadetakse rikkumise määratlus ja kapteni või kalandusettevõtja suhtes sellisel juhul kohaldatavad karistused vastavalt Madagaskari kalandusalastes õigusaktides sätestatud korrale otse laevaomanikule. Teate koopia saadetakse laeva lipuriigile ja ELile 72 tunni jooksul.

2.   Laeva kinnipidamine

Madagaskari kehtivate õigusaktide kohaselt võib täheldatud rikkumise korral sundida mis tahes ELi laeva kalapüügitegevust peatama ja, juhul kui laev on merel, pöörduma teda tagasi Madagaskari sadamasse.

Madagaskar teatab ELile elektroonilisel teel 24 tunni jooksul kalapüügiloaga ELi laeva mis tahes põhjusel kinnipidamisest. Teates esitatakse aresti ja/või kinnipidamise põhjused.

Laeva, kapteni, meeskonna ja laeva lasti suhtes ei võeta meetmeid (välja arvatud väidetavat rikkumist tõendava materjali kaitsemeetmed) enne, kui Madagaskari kalapüügiseirekeskus on korraldanud ühe tööpäeva jooksul pärast laeva kinnipidamise teatamisest nõupidamise, et selgitada asjaolusid, mis viisid laeva kinnipidamiseni, ja esitada asja võimalik edasine käik. Kõnealusel teavitaval nõupidamisel osalevad laeva lipuriigi ja laevaomaniku esindaja.

3.   Rikkumissanktsioonid – Menetlusprotseduur

Täheldatud rikkumise eest kohaldatava sanktsiooni määrab Madagaskar kehtivate siseriiklike õigusaktide sätete kohaselt.

Enne kohtumenetluse alustamist teostatakse Madagaskari ametiasutuste ja ELi laeva vahel kokkuleppemenetlus sõbraliku lahenduse leidmiseks. Kõnealusel kokkuleppemenetlusel võib osaleda laeva lipuriigi esindaja. Kokkuleppemenetlus lõppeb hiljemalt 72 tundi pärast laeva kinnipidamisest teatamist.

4.   Kohtumenetlus – Pangatagatis

Kui eespool osutatud kokkuleppemenetlus ei ole edukas ja rikkumisjuhtumi kohta esitatakse kaebus pädevale kohtuinstantsile, annab rikkumisega seotud laeva omanik Madagaskari riigikassasse pangatagatise, mille summa määrab kindlaks Madagaskar, nii et see kataks laeva kinnipidamisega seotud kulusid, tõenäolist trahvi ja võimalikke rahalisi hüvitusi. Pangatagatist ei saa vabastada enne kohtumenetluse lõppu.

Pärast kohtuotsuse teatavakstegemist pangatagatis vabastatakse ja tagastatakse viivitamata laevaomanikule

a)

täielikult, kui ühtegi sanktsiooni ei määratud;

b)

summa ulatuses, mis jääb järele, kui sanktsioon hõlmab pangatagatisest väiksema trahvisumma maksmist.

Madagaskar teavitab ELi kohtumenetluse tulemustest kaheksa päeva jooksul pärast kohtuotsuse teatavakstegemist.

5.   Laeva ja meeskonna vabastamine

Laeval ja selle meeskonnal lubatakse lahkuda sadamast kohe pärast kokkuleppemenetlusest tulenevate sanktsioonide korraldamist või pärast tagatise panemist Madagaskari riigikassasse. Laev vabastatakse ja meeskonnal lubatakse sadamast lahkuda:

a)

niipea, kui kokkuleppest tulenevad kohustused on täidetud või

b)

niipea, kui laevaomanik on maksnud pangatagatise ja ministeerium on selle heaks kiitnud, kuni kohtuprotsessi lõppemiseni.

IX   PEATÜKK

MEREMEESTE TÖÖLEVÕTMINE

1.   Töölevõetavate meremeeste arv

Tuunipüügiseinerite ja pinnaõngejadalaevade omanikud kohustuvad tööle võtma AKV riikidest pärit isikuid järgmistel tingimustel ja hulgal:

a)

tuunipüügiseineritel tuleb tööle võtta vähemalt 20 % AKV riikide meremehi tuunipüügihooaja jooksul kolmanda riigi kalapüügipiikonnas,

b)

pinnaõngejadalaevadel tuleb tööle võtta vähemalt 20 % AKV riikide meremehi tuunipüügihooaja jooksul kolmanda riigi kalapüügipiirkonnas.

Laevaomanikud püüavad valdavalt täiendavalt tööle võtta Madagaskari päritolu meremehi.

2.   Meremeeste lepingud

ELi laevadele tööle võetud meremeeste suhtes kohaldatakse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö põhimõtete ja õiguste deklaratsiooni. Eelkõige on tegemist ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegeliku tunnustamise ning tööhõive ja kutsealaga seotud diskrimineerimise kõrvaldamisega.

AKV meremeeste töölepingud, mille koopia antakse lepingule allakirjutanutele, koostatakse laevaomanike esindaja(te) ning meremeeste ja/või nende ametiühingute või nende esindajate vahel. Lepingutega hõlmatakse meremeeste suhtes kohaldatav sotsiaalkindlustus, sealhulgas elukindlustus ning haigus- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

3.   Meremeeste töötasu

AKV riikide meremeeste töötasu maksavad laevaomanikud. Töötasud määratakse kindlaks lepinguga laevaomanike või nende esindajatega ning meremeeste ja/või nende ametiühingute või nende esindajate vahel. AKV meremeeste palgatingimused ei tohi olla halvemad kui nende päritoluriikide laevameeskondadel ning palgad ei tohi mingil juhul olla ILO standarditest madalamad.

4.   Meremeeste kohustused

Kõik ELi laevadele tööle võetavad meremehed peavad töölevõtmisele eelneval päeval esitlema end vastava laeva kaptenile. Kui meremees töölevõtmise kuupäeval ettenähtud kellaajaks kohale ei tule, vabaneb laevaomanik automaatselt kohustusest kõnealune meremees tööle võtta.

X   PEATÜKK

VAATLEJAD

1.   Püügitegevuse vaatlemine

Mõlemad lepinguosalised rõhutavad vajadust järgida teadusvaatlejate programmi käsitlevast India Ookeani Tuunikomisjoni resolutsioonist tulenevaid kohustusi.

Kõnealuste kohustuste järgimiseks kohaldatakse vaatlejate suhtes järgmisi sätteid, välja arvatud turvanõuetest tulenevate ruumipiirangute korral.

Laevad, millel on lubatud Madagaskari vetes kalandusalase partnerluslepingu alusel kala püüda, võtavad pardale Madagaskari ametiasutuste sätestatud nõuete täitmist jälgivad vaatlejad järgmistel tingimustel.

Madagaskari ametiasutuste taotlusel võtavad ELi kalalaevad pardale vaatleja, et püügivaatluse vajadus oleks kaetud 10 % puhul püügiloaga laevadest. Laevad tonnaažiga alla 100 GT ei ole siiski selle meetmega hõlmatud.

2.   Määratud laevad ja vaatlejad

Madagaskari ametiasutused koostavad nende laevade nimekirja, kelle pardale on määratud võtta vaatleja. Kõnealust nimekirja ajakohastatakse. Nimekiri edastatakse Euroopa Komisjonile kohe pärast selle koostamist.

Madagaskari ametiasutused teatavad asjaomastele laevaomanikele nende laeva pardale määratud vaatlejate nimed hiljemalt 15 päeva enne vaatleja pardalemineku kavandatavat kuupäeva.

Vaatleja pardalviibimine ei tohi ületada tema ülesannete teostamiseks vajalikku ajavahemikku.

3.   Vaatleja töötasu

Vaatleja pardale tuleku ja pardalt lahkumisega seotud kulud väljaspool Madagaskarit kannab laevaomanik. Vaatleja töötasu ja sotsiaalmaksu maksab Madagaskari pädev ametiasutus.

Iga laeva eest, kes võtab vaatleja peale, peab laevaomanik maksma iga pardal oldud päeva kohta 20 eurot. Kõnealune summa kantakse kalapüügiseirekeskuse vaatlejate programmi.

4.   Pardalevõtmise tingimused

Vaatleja pardalevõtmise tingimused, eelkõige pardalviibimise aeg määratakse kindlaks laevaomaniku või tema agendi ja Madagaskari ühisel kokkuleppel.

Vaatlejat koheldakse nagu laeva juhtkonda. Vaatleja majutamine pardal oleneb siiski laeva tehnilisest ehitusest.

Vaatleja majutus- ja söögikulud pardal katab laevaomanik.

Laeva kapten teeb oma ametiseisusest tulenevalt kõik selleks, et tagada vaatlejale tema kohustuste täitmisel füüsiline ja moraalne turvalisus.

Vaatleja käsutuses on kõik kohustuste täitmiseks vajalikud vahendid. Vaatlejal on juurdepääs sidevahenditele ja pardal olevatele mis tahes dokumentidele, laeva püügitegevusega seotud dokumentidele, eelkõige püügipäevikule, töötlemispäevikule ja logiraamatule, samuti laeva sellistele osadele, mis seonduvad otseselt nende töökohustustega.

5.   Vaatleja pardalevõtmine ja pardalt lahkumine

Vaatleja pardalevõtmine toimub laevaomaniku valitud sadamas.

Kümme päeva enne pardalevõtmist teatab laevaomanik või tema agent Madagaskarile vaatleja pardalevõtmise kuupäeva, kellaaja ja sadama. Kui vaatleja võetakse pardale välisriigis, kannab laevaomanik vaatleja reisikulud pardalevõtmise sadamasse jõudmiseks.

Kui vaatleja pardalevõtmise kuupäeval ettenähtud kellaajale järgneva 12 tunni jooksul kohale ei tule, vabaneb laevaomanik automaatselt kohustusest kõnealune vaatleja pardale võtta.

Laevaomanik võib sadamast lahkuda ja alustada püügitegevust.

Kui vaatleja ei lahku laevalt Madagaskari sadamas, kannab laevaomanik kõik majutus- ja söögikulud selle aja jooksul, mil vaatleja ootab lendu kojusõiduks.

Kui laev ei ole kokkulepitud ajal eelnevalt kindlaksmääratud sadamas, et vaatlejat peale võtta, katab laevaomanik vaatleja sadamas ootamisega kaasnevad kulud (majutus, toit).

Kui laev ei tule kokkulepitud kohale ega ole eelnevalt sellest Madagaskari kalapüügikeskust teavitanud, võib Madagaskar asjaomase laeva kalapüügiloa peatada.

6.   Vaatleja ülesanded

Kogu pardal viibimise aja jooksul vaatleja

a)

käituma nii, et tema tegevus ei segaks ega piiraks püügitegevust;

b)

suhtuma vastutustundlikult pardavarustusse ja -seadmetesse;

c)

arvestama kõigi laevadokumentide konfidentsiaalsusega.

Vaatleja edastab laeva Madagaskari kalapüügipiirkonnas viibimise kestel raadio, faksi või e-posti teel vähemalt üks kord nädalas oma vaatlusandmed, sealhulgas pardal oleva saagi ja kaaspüügi kogused ja mis tahes muud ametiasutuse nõutud andmed.

7.   Vaatleja aruanne

Enne laevalt lahkumist esitab vaatleja oma vaatluste aruande laeva kaptenile. Laeva kaptenil on õigus lisada vaatleja aruandele oma kommentaarid. Aruandele kirjutavad alla vaatleja ja kapten. Kapten saab vaatleja aruande koopia.

Vaatleja esitab oma aruande Madagaskarile, kes edastab selle koopia ELile 15 tööpäeva jooksul pärast vaatleja laevalt lahkumist.

LIIDETE LOETELU

1. liide

Püügiloa taotluse vorm

2. liide

Teabeleht

3. liide

Madagaskari kalapüügipiirkonna koordinaadid (pikkus- ja laiuskraadid)

4. liide

Madagaskari kalapüügipiirkonna kaart

5. liide

Pinnaõngejadalaevadele keelatud kalapüügipiirkonna geograafilise koordinaadid ja kaart

6. liide

Püügipäevik – Tuunipüügiseinerite püügiaruande vorm

7. liide

Püügipäevik – Pinnaõngejadalaevade püügiaruande vorm

8. liide

Kalapüügipiirkonda sisenemise ja sellest lahkumise aruande vorm

9. liide

VMS-süsteemi asukohateate vorming

1. liide

Püügiloa taotluse vorm

MADAGASKARI KALANDUSMINISTEERIUM

PÜÜGILOATAOTLUS TÖÖSTUSLIKU KALAPÜÜGIGA TEGELEVATELE VÄLISMAA LAEVADELE

1.

Laevaomaniku nimi: …

2.

Laevaomaniku aadress: …

3.

Esindaja või agendi nimi: …

4.

Laevaomaniku kohaliku esindaja või agendi aadress: …

5.

Kapteni nimi: …

6.

Laeva nimi: …

7.

Registrinumber: …

8.

Faksi number: …

9.

E-post: …

10.

Raadiokutsung: …

11.

Ehitamise kuupäev ja koht: …

12.

Lipuriik: …

13.

Registreerimissadam: …

14.

Kodusadam: …

15.

Kogupikkus (LOA): …

16.

Kogulaius (LOA): …

17.

Kogutonnaaž (UMS): …

18.

Lastimahutavus: …

19.

Külmutus- ja jahutusvõimsus: …

20.

Masina tüüp ja võimsus: …

21.

Püügivarustus: …

22.

Meeskonnaliikmete arv: …

23.

Sideseadmed: …

24.

Raadiokutsung: …

25.

Tunnustähistus: …

26.

Kavandatavad kalapüügiviisid: …

27.

Lossimiskoht: …

28.

Kalapüügi piirkond: …

29.

Sihtliigid: …

30.

Kehtivusaeg: …

31.

Eritingimused: …

Kalanduse ja vesiviljeluse peadirektoraadi arvamus: …

Kalanduse eest vastutava ministeeriumi märkused: …

2. liide

TEABELEHT

Kalapüügi piirkond:

Kaugemal kui 20 meremiili lähtejoonest. 3. ja 4- liites osutatud piirkond

Arvestada tuleb riiklike kalavarude kogumeid ümbritseva kolme meremiili laiuse kaitsealaga.

Banc de Leveni ja Banc de Castori piirkonnas, mille andmed on osutatud 5. liites, on käesoleva protokolliga hõlmatud pinnaõngejadalaevade kalapüügitegevus keelatud.

Lubatud püügivahend:

Noot

Pinnaõngejada

Kaaspüük:

Arvestada tuleb India Ookeani Tuunikomisjoni soovitustega

Laevaomanike tasud / vastavalt püügile:

Laevaomanike tasud püütud tonni kohta

35 eurot/tonn

Laevaomanike aastased ettemaksed

4 900 eurot tuunipüügiseineri 140 tonni kohta

3 675 eurot pinnaõngejadalaeva (brutotonnaažiga (GT) üle 100 tonni) kohta 105 tonni eest

1 750 eurot pinnaõngejadalaeva (brutotonnaažiga (GT) 100 tonni või alla selle) kohta 50 tonni eest

Püügiloaga laevade arv

40 seinerit

34 pinnaõngejadalaeva brutotonnaažiga (GT) üle 100 tonni,

22 pinnaõngejadalaeva brutotonnaažiga (GT) 100 tonni või alla selle.

Muu

Abilaeva puhul kohaldatav tasu: 2 500 eurot laeva kohta.

Meremehed

tuunipüügiseineritele tuleb tööle võtta vähemalt 20 % AKV riikide meremehi tuunipüügihooaja jooksul kolmanda riigi püügipiikonnas;

pinnaõngejadalaevadele tuleb tööle võtta vähemalt 20 % AKV riikide meremehi tuunipüügihooaja jooksul kolmanda riigi kalapüügipiirkonnas.

Laevaomanikud püüavad valdavalt täiendavalt tööle võtta Madagaskari päritolu meremehi.

Vaatlejad

Madagaskari ametiasutuste taotlusel võtavad ELi kalalaevad pardale vaatleja et püügivaatluse vajadus oleks kaetud 10 % puhul püügiloaga laevadest. Laevad tonnaažiga alla 100 GT ei ole siiski selle meetmega hõlmatud.

Iga laeva eest, kes võtab vaatleja peale, palutakse laevaomanikul maksta iga pardal oldud päeva kohta 20 eurot. Kõnealune summa kantakse kalapüügiseirekeskuse vaatlejate programmi.

3. liide

MADAGASKARI KALAPÜÜGIPIIRKONNA KOORDINAADID (PIKKUS- JA LAIUSKRAADID)

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


KEELUSTATUD PIIRKONNA MÄÄRATLEMINE

(kraadides ja minutites)

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

4. liide

Image

5. liide

Pinnaõngejadalaevadele keelatud kalapüügipiirkonna geograafilise koordinaadid ja kaart

Punkt

Laiuskraad

Pikkuskraad

1

12°18.44S

47°35.63

2

11°56.64S

47°51.38E

3

11°53S

48°00E

4

12°18S

48°14E

5

12°30S

48°05E

6

12°32S

47°58E

7

12°56S

47°47E

8

13°01S

47°31E

9

12°53S

47°26E

6. liide

Püügipäevik – tuunipüügiseinerite püügiaruande vorm

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

7. liide

Püügipäevik – Pinnaõngejadalaevade püügiaruande vorm

Image

8. liide

Kalapüügipiirkonda sisenemise ja sellest lahkumise aruande vorm

TEABEVAHETUSE ARUANDEVORM

1.   SISENEMISE ARUANDEVORM (KOLM TUNDI ENNE SISENEMIST)

VASTUVÕTJA: MADAGASKARI KALAPÜÜGISEIREKESKUS

TEGEVUSKOOD: SISENEMINE

LAEVA NIMI: …

RAHVUSVAHELINE RAADIOKUTSUNG: …

LIPURIIK: …

LAEVA TÜÜP: …

LOA NUMBER: …

ASUKOHT SISENEMISEL: …

SISENEMISE KUUPÄEV ja KELLAAEG (UTC): …

PARDAL OLEVATE KALADE ÜLDKOGUS (KG): …

YFT (kulduim-tuun / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) (kg): …

SKJ (vööttuun / Skipjack/ Katsuwonus pelamis) (kg): …

BET (suursilm-tuun / Bigeye tuna / Thunnus obesus) (kg): …

ALB (pikkuim-tuun / Albacore tuna / Thunnus alalunga) (kg): …

MUUD (TÄPSUSTADA) (kg): …

2.   LAHKUMISE ARUANDEVORM (KOLM TUNDI ENNE VÄLJUMIST)

VASTUVÕTJA: MADAGASKARI KALAPÜÜGISEIREKESKUS

TEGEVUSKOOD: VÄLJUMINE

LAEVA NIMI: …

RAHVUSVAHELINE RAADIOKUTSUNG: …

LIPURIIK: …

LAEVA TÜÜP: …

LOA NUMBER: …

ASUKOHT VÄLJUMISEL: …

LAHKUMISE KUUPÄEV ja KELLAAEG (UTC): …

PARDAL OLEVATE KALADE ÜLDKOGUS (KG): …

YFT (kulduim-tuun / Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) (kg): …

SKJ (vööttuun / Skipjack / Katsuwonus pelamis) (kg): …

BET (suursilm-tuun / Bigeye tuna/ Thunnus obesus) (kg): …

ALB (pikkuim-tuun / Albacore tuna / Thunnus alalunga) (kg): …

MUUD (TÄPSUSTADA) (kg): …

3.   IGANÄDALANE PÜÜGIARUANDE VORM (ESITADA IGA KOLME PÄEVA JÄREL, MIL LAEV PÜÜAB KALA MADAGASKARI VETES)

VASTUVÕTJA: MADAGASKARI KALAPÜÜGISEIREKESKUS

TEGEVUSKOOD: TEGEVUS

LAEVA NIMI: …

RAHVUSVAHELINE RAADIOKUTSUNG: …

LIPURIIK: …

LAEVA TÜÜP: …

LOA NUMBER: …

PARDAL OLEVATE KALADE ÜLDKOGUS (KG): …

YFT (kulduim-tuun / Yellowfin tuna / Thunnus albacares) (kg): …

SKJ (vööttuun / Skipjack / Katsuwonus pelamis) (kg): …

BET (suursilm-tuun / Bigeye tuna/ Thunnus obesus) (kg): …

ALB (pikkuim-tuun / Albacore tuna / Thunnus alalunga) (kg): …

MUUD (TÄPSUSTADA) (kg): …

PÜÜGIKORDADE ARV PÄRAST VIIMAST ARUANNET …

Aruanded edastatakse järgmisel pädeva asutuse faksinumbril või e-posti aadressil:

Faks: +261 20 22 490 14

e-post: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

9. liide

VMS-süsteemi asukohateate vorming

VMS-SÜSTEEMI SÕNUMITE EDASTAMINE MADAGASKARILE ASUKOHATEADE

Andmed

Kood

Kohustuslik (K) / Vabatahtlik (V)

Sisu

Teate algus

SR

K

Süsteemiga seotud andmed – märgib teate algust

Saatja

AD

K

Sõnumiga seotud andmed – saaja. Riigi ISO kolmekohaline Alpha 3 kood

Saatja

FR

K

Sõnumiga seotud andmed – saatja. Riigi ISO kolmekohaline Alpha 3 kood

Lipuriik

FS

V

 

Sõnumi tüüp

TM

K

Sõnumiga seotud andmed – sõnumi tüüp „POS”

Raadiokutsung

RC

K

Laevaga seotud andmed – laeva rahvusvaheline raadiokutsung

Lepinguosalise siseviitenumber

IR

V

Laevaga seotud teave – lepinguosalise universaalnumber (lipuriigi ISO3-kood, millele järgneb number)

Väline registreerimisnumber

XR

K

Laevaga seotud andmed – laeva küljele kantud number

Laiuskraad

LA

K

Laeva asukohaga seotud teave – asukoht kraadides ja minutites N/S KKMM (WGS–84)

Pikkuskraad

LO

K

Laeva asukohaga seotud teave – asukoht kraadides ja minutites E/W KKKMM (WGS–84)

Kurss

CO

K

Laeva sõidusuund 360° skaalal

Kiirus

SP

K

Laeva kiirus kümnendiksõlmedes

Kuupäev

DA

K

Laeva asukohaga seotud andmed – (UTC) asukoha registreerimiskuupäev (AAAAKKPP)

Kellaaeg

TI

K

Laeva asukohaga seotud andmed – (UTC) asukoha registreerimise kellaaeg (TTMM)

Teate lõpp

ER

K

Süsteemiga seotud teave – märgib teate lõppu

Märgistik: ISO 8859.1

Andmeedastuse struktuur on järgmine:

topeltkaldjoon (//) ja väljakood märgivad edastamise algust;

kaldjoon (/) eraldab väljakoodi ja andmeelementi.

Vabatahtlikud andmeelemendid tuleb esitada andmeelementide „registreerimise algus” ja „registreerimise lõpp” vahel.