9.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/24


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2005,

Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2009/741/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga.

(2)

Komisjon on kooskõlas nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga) lisas sätestatud menetluste ja suunistega pidanud ühenduse nimel Aserbaidžaani Vabariigiga läbirääkimisi lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu üle.

(3)

Leping, mille üle komisjon läbirääkimisi pidas, tuleks alla kirjutada ja seda ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamine, eeldusel et nõukogu teeb otsuse nimetatud leping sõlmida.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Kuni jõustumiseni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 4

Käesolevaga volitatakse nõukogu eesistujat esitama kõnealuse lepingu artikli 8 lõikes 2 ettenähtud teade.

Brüssel, 8. november 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

G. BROWN


Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ja

ASERBAIDŽAANI VABARIIGI VALITSUS

teiselt poolt

(edaspidi „lepinguosalised”),

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel on sõlmitud kahepoolsed lennuühenduse lepingud, mis sisaldavad ühenduse õigusega vastuolus olevaid sätteid,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennuühenduse lepingutes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriikides asutatud ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolmandate riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Ühenduse õigusele,

TUNNISTADES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepingute sätted, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, tuleb viia sellega täielikku vastavusse, et luua Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelisele lennuühendusele kindel õiguslik alus ning tagada lennuühenduse jätkumine,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepingute neid sätteid, mis ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, ei tule muuta ega asendada,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärkide hulka nendel läbirääkimistel ei kuulu Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, Euroopa Ühenduse lennuettevõtjate ja Aserbaidžaani Vabariigi lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennuühenduse lepingute liiklusõigusi käsitlevatesse sätetesse muudatuste tegemine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Käesoleva lepingu raames tähendab mõiste „liikmesriigid” Euroopa Ühenduse liikmesriike.

2.   Viiteid I lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikele.

3.   Viiteid I lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse viidetena selle liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või lennuliinidele.

Artikkel 2

Liikmesriigipoolne määramine

1.   Käesoleva artikli lõige 2 asendab II lisa punktis a loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtja määramise kohta kõnealuse liikmesriigi poolt ning sellele Aserbaidžaani Vabariigi poolt antud tegevus- ja muude lubade kohta ning lõige 3 asendab II lisa punktis b loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtjatele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramise kohta.

2.   Kui liikmesriik on lennuettevõtja määranud, annab Aserbaidžaani Vabariik lennuettevõtjale minimaalse protseduurilise viivitusega asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et:

i)

lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning tal on kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all ning asjaomane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud ja

iii)

lennuettevõtja on otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või III lisas loetletud teiste riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ja jääb sinna ning on alati nende riikide ja/või kodanike tegeliku kontrolli all.

3.   Aserbaidžaani Vabariik võib liikmesriigi määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, neid tühistada, peatada või piirata, kui:

i)

lennuettevõtja ei ole asutatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu alusel määrava liikmesriigi territooriumil või kui sellel ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii)

lennuettevõtja ei ole lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all ning asjaomane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud või

iii)

lennuettevõtja ei ole vahetult või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või teiste III lisas loetletud riikide ja/või teiste riikide kodanike omandis ning tegeliku kontrolli all.

Käesolevast lõikest tulenevat õigust kasutades ei diskrimineeri Aserbaidžaani Vabariik ühenduse lennuettevõtjaid kodakondsuse põhjal.

Artikkel 3

Halduskontrolliga seotud õigused

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis c loetletud artikleid.

2.   Kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, mis on teise liikmesriigi halduskontrolli all ja jääb sinna, kohaldatakse Aserbaidžaani Vabariigi õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud liikmesriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, samaväärselt selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4

Lennukikütuse maksustamine

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis d loetletud artiklite vastavaid sätteid.

2.   Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista II lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu liikmesriiki kehtestamast mittediskrimineerival alusel makse, lõivusid, tollimaksu või tasusid kütusele, mis tarnitakse tema territooriumil kasutamiseks Aserbaidžaani Vabariigi määratud lennuettevõtja õhusõidukis, mis lendab selle liikmesriigi siseselt või selle ja mõne teise liikmesriigi vahel.

3.   Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista II lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu Aserbaidžaani Vabariiki kehtestamast mittediskrimineerival alusel makse, lõivusid, tollimaksu või tasusid kütusele, mida tarnitakse tema territooriumil kasutamiseks liikmesriigi määratud lennuettevõtja õhusõidukis, mis lendab Aserbaidžaani Vabariigi siseselt.

Artikkel 5

Euroopa Ühenduse sisese veo tariifid

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis e loetletud artikleid.

2.   Tariifide suhtes, mida Aserbaidžaani Vabariigi määratud lennuettevõtja/lennuettevõtjad kohaldab/kohaldavad ühendusesiseste vedude korral I lisas nimetatud lepingu alusel, mis sisaldab II lisa punktis e nimetatud sätet, kohaldatakse Euroopa Ühenduse õigust.

Artikkel 6

Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 7

Läbivaatamine või muutmine

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käesoleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.

Artikkel 8

Jõustumine ja ajutine kohaldamine

1.   Käesolev leping jõustub, kui lepinguosalised teineteisele kirjalikult teatavad, et nad on lõpetanud lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud menetlused.

2.   Olenemata lõikest 1 nõustuvad lepinguosalised käesolevat lepingut ajutiselt kohaldama alates järgmise kuu esimesest päevast pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

3.   Lepingud ning muud liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelised kokkulepped, mis ei ole käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevaks jõustunud ning mida ei kohaldata ajutiselt, on loetletud I lisa punktis b. Käesolevat lepingut kohaldatakse kõikide nende lepingute ja kokkulepete suhtes nende jõustumisest või ajutisest kohaldamisest alates.

Artikkel 9

Lõpetamine

1.   Juhul kui I lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka kõik käesoleva lepingu need sätted, mis on seotud I lisas loetletud asjaomase lepinguga.

2.   Juhul kui kõik I lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka käesolev leping.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja aserbaidžaani keeles Strasbourgis 7. juulil 2009.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

I LISA

Käesoleva lepingu artiklis 1 osutatud lepingute nimekiri

a)

Lennuühenduse lepingud Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahel, mis on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks sõlmitud, millele on alla kirjutatud ja/või mida kohaldatakse ajutiselt

lennuühenduse leping Austria valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Viinis 4. juulil 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Austria leping”;

lennuühenduse leping Belgia Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus 13. aprillil 1998, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Belgia leping”;

leping Bulgaaria Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, mis käsitleb lennuühendust nende territooriumide vahel ja väljaspool, sõlmitud Sofias 29. juunil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Bulgaaria leping”;

lennuühenduse leping Taani Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Kopenhaagenis 27. aprillil 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Taani leping”.

Viimati muudetud kirjavahetuse teel 1. märtsil 2004 ja 17. detsembril 2004;

õhutranspordi leping Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus 27/28. juulil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Saksamaa leping”.

Viimati muudetud Saksamaa Liitvabariigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise 27/28. juuli 1995. aasta õhutranspordi lepingu parandamise ja täiendamise protokolliga, mis sõlmiti Bakuus 29. juunil 1998;

lennuühenduse leping Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Pariisis 19. juunil 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Prantsusmaa leping”;

lennuühenduse leping Kreeka Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Ateenas 6. juunil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Kreeka leping”;

lennuühenduse leping Itaalia Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Roomas 25. septembril 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Itaalia leping”;

lennuühenduse leping Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahel, parafeeritud Bakuus 3. juulil 2001, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Luksemburgi leping”;

lennuühenduse leping Madalmaade Kuningriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel, sõlmitud Bakuus 11. juulil 1996, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Madalmaade leping”;

tsiviillennutranspordi leping Poola Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Varssavis 26. augustil 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Poola leping”;

lennuühenduse leping Rumeenia valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus 27. märtsil 1996, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Rumeenia leping”;

lennuühenduse leping Slovaki Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Bakuus 27. oktoobril 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi leping”;

lennuühenduse leping Hispaania Kuningriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel, parafeeritud Madridis 18. novembril 2004, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Hispaania leping”;

lennuühenduse leping Rootsi Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Kopenhaagenis 27. aprillil 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Rootsi leping”.

Viimati muudetud kirjavahetuse teel 1. märtsil 2004 ja 17. detsembril 2004;

lennuühenduse leping Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Londonis 23. veebruaril 1994, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi leping”.

Muudetud nootide vahetamisega Bakuus 20. juunil ja 23. detsembril 1996.

Viimati muudetud 3.–4. juulil 2000 Bakuus sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga.

b)

Lennuühenduse lepingud ja muud kokkulepped, mis on parafeeritud Aserbaidžaani Vabariigi ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide poolt või nende vahel alla kirjutatud ning mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks ei ole veel jõustunud ja mida ei kohaldata ajutiselt

lennutranspordi leping Tšehhi Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Prahas 3. detsembril 1998, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi leping”;

lennuühenduse leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Tallinnas 8. novembril 2002, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Eesti leping”;

lennuühenduse leping Soome Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Bakuus 29. septembril 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Soome leping”.

II LISA

I lisas loetletud lepingute artiklite nimekiri, millele viidatakse käesoleva lepingu artiklites 2 kuni 5

a)

Liikmesriigipoolne määramine:

Aserbaidžaani-Austria lepingu artikli 3 lõige 5;

Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikli 3 lõige 5;

Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Taani lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikli 4 lõige 3;

Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikli 4 lõige 4;

Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Poola lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikli 4 lõige 4;

Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikli 3 lõige 4;

Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikli 4 lõige 4.

b)

Tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:

Aserbaidžaani-Austria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikli 5 lõike 1 punkt d;

Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt b;

Aserbaidžaani-Taani lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikli 4 lõike 1 punkt b;

Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikli 5 lõige 1;

Aserbaidžaani-Soome lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikli 4 lõike 1 punkt c;

Aserbaidžaani-Poola lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a.

c)

Halduskontroll:

Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 7;

Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 7;

Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 14;

Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 15;

Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 11a;

Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 13;

Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 13;

Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 14.

d)

Lennukikütuse maksustamine:

Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 7;

Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikkel 7;

Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 7;

Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 9;

Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 11;

Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 9;

Aserbaidžaani-Poola lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikkel 9;

Aserbaidžaani-Hispaania lepingu artikkel 5;

Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 9;

Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 6;

Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 8.

e)

Euroopa Ühenduse sisese veo tariifid:

Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 11;

Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 13;

Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikkel 9;

Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 12;

Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 13;

Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 12;

Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 17;

Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 5;

Aserbaidžaani-Poola lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 8;

Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 10;

Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 7.

III LISA

Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud muud riigid

a)

Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

b)

Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

c)

Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

d)

Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu alusel).