7.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 149/63


NÕUKOGU OTSUS,

7. aprill 2008,

Euroopa Ühenduse ja Austraalia valitsuse vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2008/420/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga.

(2)

Komisjon on kooskõlas nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga) lisas sätestatud menetluste ja suunistega pidanud ühenduse nimel Austraalia valitsusega läbirääkimisi lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu (edaspidi „leping”) üle.

(3)

Leping tuleks alla kirjutada ja seda tuleks ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Austraalia valitsuse vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamine, eeldusel et nõukogu teeb otsuse nimetatud leping sõlmida.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Kuni jõustumiseni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb päevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 4

Käesolevaga volitatakse nõukogu eesistujat esitama kõnealuse lepingu artikli 7 lõikes 2 ette nähtud teade.

Luxembourg, 7. aprill 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

R. ŽERJAV


Euroopa Ühenduse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ja

AUSTRAALIA VALITSUS

teiselt poolt

(edaspidi „lepinguosalised”),

MÄRKIDES, et Euroopa Kohus on leidnud, et mitmete Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Austraalia valitsuse vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute teatavad sätted on Euroopa Ühenduse õigusega vastuolus,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ja Austraalia valitsuse vahel on sõlmitud kahepoolsed lennuühenduse lepingud, mis sisaldavad sarnaseid sätteid ja liikmesriikidel on kohustus võtta asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada kõnealuste lepingute ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu vahelised vastuolud,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennuühenduse lepingutes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriikides asutatud ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolmandate riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Ühenduse õigusele,

TUNNISTADES, et Euroopa Ühenduse õiguse ning Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Austraalia valitsuse vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepingute sätete vaheline kooskõla on kindlaks õiguslikuks aluseks Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelisele lennuühendusele ning tagab sellise lennuühenduse jätkuvuse,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Austraalia vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepingute sätteid, mis ei ole Euroopa Ühenduse õigusega vastuolus, ei pea muutma ega asendama,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärk seoses käesoleva lepinguga ei ole Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, ühenduse lennuettevõtjate ja Austraalia lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennuühenduse lepingute liiklusõigusi käsitlevate sätete tõlgendamisel määravaks pooleks olemine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Üldsätted

1.   Käesolevas lepingus tähendab mõiste „liikmesriigid” Euroopa Ühenduse liikmesriike; „lepinguosaline” tähendab käesoleva lepingu osalist; „pool” tähendab asjaomase kahepoolse lennuühenduse lepingu poolt; „lennuettevõtja” tähendab ka lennuliini; „Euroopa Ühenduse territoorium” tähendab liikmesriikide territooriume, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   I lisas loetletud lepingutes sisalduvaid viiteid pooleks oleva liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikele.

3.   I lisas loetletud lepingutes sisalduvaid viiteid pooleks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse viidetena asjaomase liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või lennuliinidele.

Artikkel 2

Määramine, tegevusloa andmine ja tühistamine

1.   Käesoleva artikli lõige 3 on ülimuslik II lisa punktis a loetletud artiklite vastavate sätete üle seoses lennuettevõtja määramisega asjaomase liikmesriigi poolt ning talle Austraalia poolt tegevus- ja muude lubade andmisega ning lõige 4 on ülimuslik II lisa punktis b loetletud artiklite vastavate sätete üle seoses lennuettevõtjatele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramisega.

2.   Käesoleva artikli lõige 3 on ülimuslik II lisa punktis a loetletud artiklite vastavate sätete üle seoses lennuettevõtja määramisega Austraalia poolt ning talle asjaomase liikmesriigi poolt tegevus- ja muude lubade andmisega ning lõige 4 on ülimuslik II lisa punktis b loetletud artiklite vastavate sätete üle seoses lennuettevõtjatele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramisega.

3.   Kui lennuettevõtja(d) on määratud ja taotlused on saabunud tegevus- ja tehniliste lubade väljastamiseks ette nähtud vormis ja viisil, annab kumbki pool vastavalt lõigetele 4 ja 5 minimaalse menetlusajaga asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et

a)

kui lennuettevõtja on määranud liikmesriik:

i)

lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning tal on liikmesriigi kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega ja

ii)

lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tegeliku ja jätkuva halduskontrolli all ning asjaomane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud ja

iii)

lennuettevõtja peamine tegevuskoht on liikmesriigi territooriumil, kellelt ta on saanud kehtiva lennutegevusloa, ja

iv)

lennuettevõtja on otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike ja/või III lisas loetletud teiste riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ja nende tegeliku kontrolli all;

b)

lennuettevõtja on määranud Austraalia:

i)

lennuettevõtja on Austraalia tegeliku ja jätkuva halduskontrolli all ja

ii)

lennuettevõtja peamine tegevuskoht on Austraalia.

4.   Kumbki pool võib teise poole määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, neid tühistada, peatada või piirata, kui

a)

lennuettevõtja on määranud liikmesriik:

i)

lennuettevõtja ei ole asutatud määrava liikmesriigi territooriumil Euroopa Ühenduse asutamislepingu alusel või kui tal ei ole liikmesriigi kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega või

ii)

lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriik ei teosta lennuettevõtja üle tõhusat või jätkuvat halduskontrolli või kui asjaomane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud või

iii)

lennuettevõtja peamine tegevuskoht ei ole liikmesriigi territooriumil, kellelt ta on saanud lennutegevusloa, või

iv)

lennuettevõtja ei ole otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või teiste III lisas loetletud riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ning tegeliku kontrolli all või

v)

lennuettevõtjal on juba Austraalia ja mõne liikmesriigi vahelise kahepoolse lepingu kohaselt tegevusluba ning Austraalia suudab tõendada, et käesoleva lepingu alusel liiklusõiguste kasutamine liinil, mis hõlmab punkti ka selles liikmesriigis, tähendaks selle teise lepinguga kehtestatud kolmanda, neljanda või viienda vabaduse liiklusõiguspiirangutest kõrvalehoidmist, või

vi)

lennuettevõtjal on liikmesriigi väljaantud lennuettevõtja sertifikaat ning Austraalia ja selle liikmesriigi vahel ei ole sõlmitud kahepoolset lennuühenduse lepingut ning Austraalia suudab tõendada, et kavandatud tegevuseks vajalikud liiklusõigused ei ole kõnealus(t)ele Austraalia määratud lennuettevõtja(te)le vastastikku kättesaadavad;

b)

lennuettevõtja on määranud Austraalia:

i)

lennuettevõtja ei ole Austraalia tegeliku ja jätkuva halduskontrolli all või

ii)

lennuettevõtja peamine tegevuskoht ei ole Austraalia.

5.   Lõikest 4 tulenevat õigust kasutades ja käesoleva artikli lõike 4 punkti a alapunktidest v ja vi tulenevate õiguste kohaldamist piiramata ei diskrimineeri Austraalia liikmesriikide lennuettevõtjaid kodakondsuse põhjal.

Artikkel 3

Halduskontrolliga seotud õigused

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis c loetletud artikleid.

2.   Kui liikmesriik (esimene liikmesriik) on määranud lennuettevõtja, kes on teise liikmesriigi halduskontrolli all ja jääb sinna, kohaldatakse Austraalia õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud esimese liikmesriigi ja Austraalia vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, samaväärselt selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4

Euroopa Ühenduse sisesed veotariifid

1.   Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis d loetletud artikleid.

2.   Tariifide suhtes, mida Austraalia määratud lennuettevõtja/lennuettevõtjad kohaldab/kohaldavad ühendusesiseste vedude puhul I lisas loetletud lepingu alusel, mis sisaldab II lisa punktis d loetletud sätet, kohaldatakse Euroopa Ühenduse õigust.

Artikkel 5

Käesoleva lepingu lisad

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 6

Läbivaatamine või muutmine

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käesoleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.

Artikkel 7

Jõustumine

1.   Käesolev leping jõustub, kui lepinguosalised teineteisele kirjalikult teatavad, et nad on lõpetanud lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud menetlused.

2.   Olenemata lõikest 1 nõustuvad lepinguosalised käesolevat lepingut ajutiselt kohaldama alates selle kuu esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil pooled teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

3.   Liikmesriikide ja Austraalia vahelised lepingud ja muud kokkulepped, mis ei ole käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks jõustunud ning mida ei kohaldata ajutiselt, on loetletud I lisa punktis b. Käesolevat lepingut kohaldatakse kõikide kõnealuste lepingute ja kokkulepete suhtes alates nende jõustumisest või ajutisest kohaldamisest.

Artikkel 8

Lõpetamine

1.   Kui I lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka kõik käesoleva lepingu need sätted, mis on seotud I lisas loetletud asjaomase lepinguga.

2.   Kui kõik I lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka käesolev leping.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis. Vastuolude korral kohaldatakse ingliskeelset teksti.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

I LISA

Käesoleva lepingu artiklis 1 osutatud lepingute nimekiri

a)

Austraalia Liidu ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelised lennuühenduse lepingud, mis on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks sõlmitud, allakirjutatud ja/või mida kohaldatakse ajutiselt

Austria Föderaalvalitsuse ja Austraalia Liidu valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud 22. märtsil 1967 Viinis (edaspidi „Austraalia-Austria leping”);

täiendatud 25. märtsil 1999 Viinis alla kirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

Taani Kuningriigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse leping, parafeeritud 16. oktoobril 1998 Canberras (edaspidi „Austraalia-Taani lepingu eelnõu”);

täiendatud Skandinaavia riikide vahelise Skandinaavia Lennuettevõtete Süsteemi (SAS) käsitleva koostöölepinguga, parafeeritud 16. oktoobril 1998 Canberras;

täiendatud 16. oktoobri 1998. aasta kooskõlastatud protokolliga;

Soome Vabariigi valitsuse ja Austraalia Liidu valitsuse vaheline lennuühenduse leping, parafeeritud 15. juunil 1999 (edaspidi „Austraalia-Soome lepingu eelnõu”);

täiendatud 15. juunil 1999 Helsingis alla kirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

Austraalia Liidu valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud 13. aprillil 1965 Canberras (edaspidi „Austraalia-Prantsusmaa leping”);

muudetud 22. detsembril 1970 ja 7. jaanuaril 1971 Pariisis alla kirjutatud kirjavahetusega;

Saksamaa Liitvabariigi ja Austraalia Liidu valitsuse vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud 22. mail 1957 Bonnis (edaspidi „Austraalia-Saksamaa leping”);

loetuna koostoimes 12. juunil 1998 Canberras alla kirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumiga ja 17. septembri 1998. aasta ning 5. novembri 1998. aasta kirjavahetusega;

Kreeka Kuningriigi valitsuse ja Austraalia Liidu valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud 10. juunil 1971 Ateenas, koos muudatustega (edaspidi „Austraalia-Kreeka leping”);

Kreeka Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse leping, parafeeritud 11. novembril 1997 Ateenas ja lisatud 11. novembril 1997 Ateenas alla kirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumile (edaspidi „muudetud Austraalia-Kreeka lepingu eelnõu”);

Iirimaa ja Austraalia vaheline õhutranspordi leping, sõlmitud 26. novembril 1957 ja 30. detsembril 1957 toimunud nootide vahetamisega, edaspidi „Austraalia-Iirimaa leping”;

Austraalia Liidu valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud 10. novembril 1960 Roomas, koos muudatustega (edaspidi „Austraalia-Itaalia leping”);

Austraalia valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vaheline lennuühenduse leping, mis on lisatud 3. septembril 1997 Luksemburgis sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile (edaspidi „Austraalia-Luksemburgi lepingu eelnõu”);

Malta valitsuse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud 11. septembril 1996 Canberras (edaspidi „Austraalia-Malta leping”);

täiendatud 1. detsembri 2003. aasta kirjavahetusega;

Madalmaade Kuningriigi valitsuse ja Austraalia Liidu valitsuse vaheline leping lennuühenduse sisseseadmise kohta, sõlmitud 25. septembril 1951 Canberras (edaspidi „Austraalia-Madalmaade leping”);

Poola Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse leping, sõlmitud 28. aprillil 2004 Varssavis (edaspidi „Austraalia-Poola leping”);

Rootsi Kuningriigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vaheline lennuühenduse leping, parafeeritud 16. oktoobril 1998 Canberras (edaspidi „Austraalia-Rootsi lepingu eelnõu”);

täiendatud Skandinaavia riikide vahelise Skandinaavia Lennuettevõtete Süsteemi (SAS) käsitleva koostöölepinguga, parafeeritud 16. oktoobril 1998 Canberras;

täiendatud 16. oktoobri 1998. aasta kooskõlastatud protokolliga;

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Austraalia Liidu valitsuse vaheline leping, mis käsitleb lennuühendust nende riikide territooriumidel ja väljaspool, sõlmitud 7. veebruaril 1958 Londonis, koos muudatustega (edaspidi „Austraalia-Ühendkuningriigi leping”).

b)

Austraalia Liidu ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelised lennuühenduse lepingud ja muud kokkulepped, mis on parafeeritud või alla kirjutatud ning mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks ei ole veel jõustunud ja mida ei kohaldata ajutiselt.

II LISA

I lisas loetletud lepingute artiklid, millele osutatakse käesoleva lepingu artiklites 2–5

a)

Määramine:

Austraalia-Austria lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Taani lepingu eelnõu artikkel 3;

Austraalia-Saksamaa lepingu artikkel 3; (1)

Austraalia-Kreeka lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Kreeka lepingu eelnõu artikkel 4; (1)

Austraalia-Luksemburgi lepingu eelnõu artikkel 3; (1)

Austraalia-Iirimaa lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Itaalia lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Malta lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Madalmaade lepingu artikkel 3; (1)

Austraalia-Poola lepingu artikkel 2;

Austraalia-Rootsi lepingu eelnõu artikkel 3;

Austraalia-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 3.

b)

Tegevus- või muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:

Austraalia-Austria lepingu artikkel 7; (1)

Austraalia-Taani lepingu eelnõu artikkel 4;

Austraalia-Soome lepingu eelnõu artikkel 5;

Austraalia-Prantsusmaa lepingu artikkel 8; (1)

Austraalia-Saksamaa lepingu artikkel 4; (1)

Austraalia-Kreeka lepingu artikkel 5; (1)

Austraalia-Kreeka lepingu eelnõu artikkel 5; (1)

Austraalia-Iirimaa lepingu artikkel 7; (1)

Austraalia-Itaalia lepingu artikkel 5; (1)

Austraalia-Luksemburgi lepingu eelnõu artikkel 4; (1)

Austraalia-Malta lepingu artikkel 5; (1)

Austraalia-Madalmaade lepingu artikkel 6; (1)

Austraalia-Poola lepingu artikkel 2;

Austraalia-Rootsi lepingu eelnõu artikkel 4;

Austraalia-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 3.

c)

Halduskontroll:

Austraalia valitsuse ja Austria valitsuse vahelise lennundusasutuste vastastikuse mõistmise memorandumi 4. lisa, alla kirjutatud 25. märtsil 1999, mida kohaldatakse ajutiselt Austraalia-Austria lepingu raames;

Austraalia-Taani lepingu eelnõu artikkel 17;

Austraalia-Soome lepingu eelnõu artikkel 8;

Austraalia valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vahelise lennundusasutuste vastastikuse mõistmise memorandumi C lisa, alla kirjutatud 12. juunil 1998 Canberras, mida kohaldatakse ajutiselt Austraalia-Saksamaa lepingu raames;

Austraalia-Kreeka lepingu eelnõu artikkel 8;

Austraalia-Luksemburgi lepingu eelnõu artikkel 7;

Austraalia-Malta lepingu artikkel 8;

Austraalia valitsuse ja Madalmaade Kuningriigi valitsuse vahelise lennundusasutuste vastastikuse mõistmise memorandumi C lisa, alla kirjutatud 4. septembril 1997 Haagis, mida kohaldatakse ajutiselt Austraalia-Madalmaade lepingu raames;

Austraalia-Poola lepingu artikkel 5;

Austraalia-Rootsi lepingu eelnõu artikkel 17.

d)

Euroopa Ühenduse sisesed veotariifid:

Austraalia-Austria lepingu artikkel 9;

Austraalia-Taani lepingu eelnõu artikkel 13;

Austraalia-Soome lepingu eelnõu artikkel 14;

Austraalia-Prantsusmaa lepingu artikkel 10;

Austraalia valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vahelise lennundusasutuste vastastikuse mõistmise memorandumi E lisa, alla kirjutatud 12. juunil 1998 Canberras, koostoimes 17. septembri 1998. aasta ja 5. novembri 1998. aasta kirjavahetusega, mida kohaldatakse ajutiselt Austraalia-Saksamaa lepingu raames;

Austraalia-Kreeka lepingu artikkel 9;

Austraalia-Kreeka lepingu eelnõu artikkel 14;

Austraalia-Iirimaa lepingu artikkel 9;

Austraalia-Itaalia lepingu artikkel 9;

Austraalia-Luksemburgi lepingu eelnõu artikkel 11;

Austraalia-Malta lepingu artikkel 14;

Austraalia-Madalmaade lepingu lisa IV jagu;

Austraalia-Poola lepingu artikkel 10;

Austraalia-Rootsi lepingu eelnõu artikkel 13;

Austraalia-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 7.


(1)  Nende sätete suhtes ei kohaldata käesoleva lepingu artikli 2 lõiget 2.

III LISA

Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud teiste riikide loetelu

a)

Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel).

b)

Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel).

c)

Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel).

d)

Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud õhutranspordi lepingu alusel).