19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/120


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/824/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 (2) ettenähtud teate.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


KIRJAVAHETUS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”,

ning

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK, edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Nõukogu 2005. aasta detsembri otsust anda endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile kandidaatriigi staatus;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut, mis kirjutati alla aprillis 2001 ja mis jõustus 1. aprillil 2004 ning millega on praegu reguleeritud suhted endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga;

KINNITADES veel kord kavatsust teha tihedat koostööd endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks tulevase stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega;

TUNNUSTADES edu, mida on endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik saavutanud õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas, eelkõige rände, viisapoliitika, piirihaldamise ja dokumentide turvalisuse küsimustes;

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust;

PIDADES SILMAS, ET kõik ELi kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki kuni 90 päevaks või kui nad läbivad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumi transiitreisijana;

TÕDEDES, ET kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele;

TÕDEDES, ET lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele;

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik” — isik, kellel on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva,

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

õpilased, keskkooli- ja üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste hariduse või kooliga seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

b)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

c)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

d)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

e)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik kutse vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädev ametiasutus, üleriigiline alaliit või olümpiakomitee;

f)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse;

g)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

h)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

i)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate ühenduse kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

j)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

k)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

l)

usukogukondade esindajad:

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus.

m)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

n)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

o)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus teise lepinguosalise territooriumile, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ja millele on lisatud ametliku kutse koopia;

p)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu;

q)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajadusel kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress; või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu, kohtunike ja prokuröride nõukogu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

abikaasad, alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed) ja vanemad (sealhulgas hooldajad), kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga;

d)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

e)

ajakirjanikud;

f)

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

õpilased ja kraadiõppurid, kes õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames, korrapäraselt reisivad;

b)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

d)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

e)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

f)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

g)

linnapead ja linnavolikogude liikmed;

h)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

i)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

j)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

k)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad korrapäraselt endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid nii käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele kui ka teistele isikutele tingimusel, et nad on eelneva aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elava endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodaniku lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu, kohtunike ja prokuröride nõukogu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

linnapead ja linnavolikogude liikmed;

e)

puudega isikud ja vajadusel neid saatvad isikud;

f)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

g)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

ajakirjanikud;

k)

pensionärid;

l)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

m)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

n)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

o)

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad;

p)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil;

q)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste hariduse või kooliga seotud ürituste raames;

r)

alla 6aastased lapsed.

3.   Bulgaaria ja Rumeenia, kes on seotud Schengeni acquis'ga, kuid kes veel ei väljasta Schengeni viisasid, võivad erandina lõikest 1 loobuda võtmast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikelt riikliku lühiajalise viisataotluse menetlemise tasu kuni nõukogu otsuses sätestatud tähtajani, mil nad hakkavad täielikult rakendama Schengeni acquis" viisapoliitikat käsitlevat osa.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kahe tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikuttõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu, humanitaarsete kaalutluste, oluliste ametialaste või isiklike põhjuste tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet lepingu rakendamise üle (teabe korrapärane vahetamine, sealhulgas väljastatud viisade, esitatud ja tagasilükatud viisataotluste arvu kohta);

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

5.   Komitee esitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu alusel loodud asjaomastele organitele korrapäraselt andmeid käesoleva lepingu rakendamise kohta.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS’D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis’ siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON VASTASTIKUSE VIISAVABA REISIMISE KORRA VÕIMALIKU KEHTESTAMISE KOHTA

Kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega käsitatakse käesoleva lepinguga ettenähtud viisalihtsustusi üleminekumeetmena endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike viisavaba reisimise korra kehtestamiseks.

Viisavaba reisimise kord endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele kehtestatakse positiivsete hinnangute alusel riigi saavutustele asjaomaste reformide rakendamisel ning kooskõlas nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määruses sätestatud menetluste ja kriteeriumitega.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

ÜHISDEKLARATSIOON VIISATAOTLUSTE MENETLUSTASUDE KOHTA

Euroopa Ühendus võtab arvesse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi väljendatud muret, et viimase kodanikele väljastatakse ühe või mitme liikmesriigiga piiratud territoriaalse kehtivusalaga Schengeni viisasid. Euroopa Ühendus võtab arvesse ka endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esitatud taotlust, et tema kodanikelt, kellele on väljastatud ühe või mitme liikmesriigiga piiratud territoriaalse kehtivusalaga Schengeni viisad, ning kellel on vaja reisida nimetatud viisa kehtivusajal viisa territoriaalse kohaldamisalaga hõlmamata liikmesriiki, ei võetaks teise viisataotluse eest menetlustasu.

Pooled leiavad, et artiklis 12 osutatud komitee peaks selle küsimuse eelisjärjekorras ümber hindama, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on vastu võtnud ühenduse viisaseadustiku, mille eelnõu antud teemat reguleerib.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutusel oleva seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta;

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebisaitidel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused korraldavad oma töö nii, et kohtumine viisataotluse ja asjaomaste täiendavate dokumentide esitamiseks suudetakse tagada mõistliku aja jooksul.

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi ja eelkõige heausksetele taotlejatele teavet Schengeni acquis’ raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras, sealhulgas dokumentidele esitatavate nõuete lihtsustamise kohta.

BULGAARIA POLIITILINE DEKLARATSIOON KOHALIKU PIIRILIIKLUSE KOHTA

Bulgaaria Vabariik kinnitab, et ta on valmis alustama endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga läbirääkimisi kahepoolsete lepingute üle, mille eesmärk on rakendada kohaliku piiriliikluse korda, mis on kehtestatud 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1931/2006, millega kehtestatakse maismaal liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ettenähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajadusel väljastama neile mitmekordsed viisad.