5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/63


NÕUKOGU OTSUS,

22. oktoober 2007,

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli (et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2007/786/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis komisjonile 23. oktoobril 2006 volitused alustada Iisraeliga Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi, eesmärgiga kohandada Euroopa–Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel (1) (edaspidi „Euroopa – Vahemere piirkonna leping”), et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

(2)

Kõnealused läbirääkimised lõppesid komisjonile edukalt.

(3)

Iisraeliga kokku lepitud protokolli artikli 9 lõikes 2 on sätestatud protokolli ajutine kohaldamine enne selle jõustumist.

(4)

Protokollile tuleks Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada ning seda ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli allakirjutamine kiidetakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel heaks, eeldusel et protokoll sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud protokollile Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolevat protokolli kohaldatakse vastastikkuse põhimõttel ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007 kuni selle ametliku sõlmimise menetluste lõpuleviimiseni.

Luxembourg, 22. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.


Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel)

PROTOKOLL,

et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK

NING SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi „liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ja

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon,

ühelt poolt, ning

IISRAELI RIIK, edaspidi „Iisrael”,

teiselt poolt,

ARVESTADES, et Euroopa–Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel (edaspidi „Euroopa–Vahemere piirkonna leping”), kirjutati alla Brüsselis 20. novembril 1995 ja see jõustus 1. juunil 2000;

ARVESTADES, et leping Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga kirjutati alla Luxembourgis 25. aprillil 2005 ja see jõustus 1. jaanuaril 2007;

ARVESTADES, et 2005. aasta ühinemisakti artikli 6 lõike 2 alusel tuleb Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu uute osaliste suhtes kokku leppida nimetatud lepingu protokolli sõlmimise teel;

ARVESTADES, et Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu artikli 21 alusel on peetud konsultatsioone, et tagada ühenduse ja Iisraeli vastastikuste huvidega arvestamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia (edaspidi „uued liikmesriigid”) ühinevad Euroopa–Vahemere piirkonna lepinguga ning võtavad nagu ka teised liikmesriigid vastu ja teadmiseks Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu teksti, ühisdeklaratsioonid, deklaratsioonid ja kirjavahetuse.

I   PEATÜKK

EUROOPA–VAHEMERE PIIRKONNA LEPINGU, SEALHULGAS SELLE LISADE JA PROTOKOLLIDE TEKSTI MUUDATUSED

Artikkel 2

Põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooted

1.   Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu VI lisa tabelisse 1, milles on toodud ühendusse imporditavatele Iisraelist pärinevatele kaupadele antavad tariifsed soodustused, lisatakse veel üks täiendav tariifne soodustus, mis määratletakse järgmiselt:

„CN-kood (1)

Kauba kirjeldus (2)

Aastakvoot

(tonnides)

Soodustus kvoodi piires

ex 2106 90 98

Mittealkoholijookide valmistamiseks kasutatavad tsitrusviljapõhised segud, mis sisaldavad kontsentreeritud puuviljamahla vähemalt 30 % massist ja sahharoosi mitte rohkem kui 50 % massist ning mis ei sisalda piima ega piimatooteid

5 550 (3)

Põllumajanduskomponendi vähendus 33 %

2.   Muudes tariifsetes soodustustes, millega kohandatakse põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooteid käsitlevaid kahepoolseid soodustusi, lepivad protokolliosalised kokku lisas toodud sätete kohaselt.

Artikkel 3

Päritolureeglid

Protokolli nr 4 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõikest 1 ja artikli 4 lõikest 1 jäetakse välja viide uutele liikmesriikidele.

2.

IVa lisa asendatakse järgmisega:

„Bulgaariakeelne tekst

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Hispaaniakeelne tekst

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšehhikeelne tekst

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Taanikeelne tekst

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksakeelne tekst

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Eestikeelne tekst

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreekakeelne tekst

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Ingliskeelne tekst

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Prantsuskeelne tekst

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Itaaliakeelne tekst

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lätikeelne tekst

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Leedukeelne tekst

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Ungarikeelne tekst

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltakeelne tekst

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Hollandikeelne tekst

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolakeelne tekst

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalikeelne tekst

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumeeniakeelne tekst

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveenikeelne tekst

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakikeelne tekst

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Soomekeelne tekst

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Rootsikeelne tekst

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Heebreakeelne tekst

Image

3.

IVb lisa asendatakse järgmisega:

„Bulgaariakeelne tekst

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Hispaaniakeelne tekst

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Tšehhikeelne tekst

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Taanikeelne tekst

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Saksakeelne tekst

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Eestikeelne tekst

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Kreekakeelne tekst

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Ingliskeelne tekst

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Prantsuskeelne tekst

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Itaaliakeelne tekst

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Lätikeelne tekst

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Leedukeelne tekst

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Ungarikeelne tekst

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Maltakeelne tekst

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Hollandikeelne tekst

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Poolakeelne tekst

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Portugalikeelne tekst

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Rumeeniakeelne tekst

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Sloveenikeelne tekst

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Slovakikeelne tekst

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Soomekeelne tekst

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Rootsikeelne tekst

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Heebreakeelne tekst

Image

II   PEATÜKK

ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 4

Päritolutõendid ja halduskoostöö

1.   Iisraeli või uue liikmesriigi poolt nendevahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu või autonoomse korra alusel nõuetekohaselt välja antud päritolutõendit tunnustatakse käesoleva protokolliga ühinenud asjaomastes riikides, tingimusel et:

a)

kõnealune päritolu annab tariifse sooduskohtlemise tariifsete soodusmeetmete alusel, mis sisalduvad kas Euroopa–Vahemere piirkonna lepingus või ühenduse üldiste soodustuste süsteemis;

b)

päritolutõend ja veodokumendid on välja antud hiljemalt ühinemiskuupäevale eelnenud päeval;

c)

päritolutõend esitatakse tollile nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast.

Kui kaup on deklareeritud impordiks Iisraelis või uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva Iisraeli ja asjaomase uue liikmesriigi vahel kõnealusel ajal kohaldatava nendevahelise kahepoolse vabakaubanduslepingu või autonoomse korra alusel, võib tagasiulatuvalt tunnustada ka sellise lepingu või korra alusel välja antud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tollile nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast.

2.   Iisraelil ja uutel liikmesriikidel on õigus jätta kehtivaks load, millega on nende vahel kohaldatud kahepoolse vabakaubanduslepingu või autonoomse korra alusel antud „heakskiidetud eksportija” staatus, tingimusel et:

a)

samasugune säte on kehtestatud ka Iisraeli ja ühenduse vahel enne ühinemiskuupäeva sõlmitud lepingus ja

b)

heakskiidetud eksportija kohaldab kõnealuse lepingu alusel kehtivaid päritolureegleid.

Hiljemalt aasta jooksul pärast ühinemiskuupäeva asendatakse need load uute lubadega, mis antakse välja vastavalt Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu tingimustele.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud kahepoolse vabakaubanduslepingu või autonoomse korra alusel välja antud päritolutõendite järelkontrolli taotlusi saavad esitada Iisraeli või uue liikmesriigi tolli pädevad asutused ning nimetatud asutused tunnustavad neid kolme aasta jooksul pärast asjaomase päritolutõendi välja andmist. Selliseid kontrolle tehakse kooskõlas asjaomase päritolutõendi välja andmise kuupäeval kehtinud kahepoolse vabakaubanduslepinguga.

Artikkel 5

Transiitkaup

1.   Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu sätteid võib kohaldada Iisraelist uude liikmesriiki või uuest liikmesriigist Iisraeli eksporditava kauba suhtes, mis vastab protokollile nr 4 ja mis on ühinemiskuupäeval kas teel või ajutiselt ladustatud Iisraeli või asjaomase uue liikmesriigi tollilaos või vabatsoonis.

2.   Sellistel juhtudel rakendatakse sooduskohtlemist, tingimusel et nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva esitatakse importiva riigi tollile päritolutõend, mille on tagasiulatuvalt välja andnud eksportiva riigi toll.

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 6

Iisrael võtab endale kohustuse mitte esitada ühenduse käesoleva laienemise puhul nõudeid, taotlusi ega esildisi, ega muuta ega tühistada GATT 1994 artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVII kohaseid soodustusi seoses põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatoodetega, tingimusel (muude toodete puhul kui CN-koodi 2106 90 98 alla kuuluvad tooted) et läbirääkimised uue lisaprotokolli üle, millega kohandatakse vastavalt käesoleva protokolli lisale kahepoolseid põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooteid käsitlevaid kaubandussoodustusi, viiakse lõpule.

Artikkel 7

Käesolev protokoll on Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu lahutamatu osa.

Käesoleva protokolli lisa on selle lahutamatu osa.

Artikkel 8

1.   Käesoleva protokolli kiidavad vastavalt oma menetluskorrale heaks ühendus, liikmesriikide nimel Euroopa Liidu Nõukogu ning Iisrael.

2.   Protokolliosalised teatavad üksteisele lõikes 1 osutatud menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 9

1.   Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.

2.   Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007.

3.   Olenemata käesoleva artikli lõigetest 1 ja 2, kohaldatakse käesoleva protokolli artikli 2 lõiget 1 käesoleva protokolli allakirjutamise kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast.

Artikkel 10

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris kõigis protokolliosaliste ametlikes keeltes, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 11

Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu tekst, sealhulgas lisad ja protokollid, mis moodustavad selle lahutamatu osa, ning lõppakt ja sellele lisatud deklaratsioonid koostatakse bulgaaria ja rumeenia keeles, (4) kusjuures need tekstid on originaaltekstidega võrdselt autentsed.

Kõnealused tekstid kinnitab assotsiatsiooninõukogu.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  CN-koodid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2006 (ELT L 301, 31.10.2006, lk 1).

(2)  Kui osutatud CN-koodil on eesliide ex, tuleb soodustuskava kindlaks määrata nii CN-koodide kui ka kirjelduse põhjal.

(3)  2007. aasta kvoot on 3 240 tonni.”

(4)  Bulgaaria- ja rumeeniakeelne tekst avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes.

LISA

Põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooteid käsitlevate kaubandussoodustuste suhtes kohaldatava korra kohta

Protokolliosalised lepivad kokku, et kehtivate kahepoolsete vabakaubanduslepingute alusel kindlaks määratud Iisraeli ja Bulgaaria ning Iisraeli ja Rumeenia vahelise kaubanduse tegelik maht ja turulepääsemise tingimused on minimaalne kohandus, mis tuleb teha uue lisaprotokolli raames rakendatava Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kahepoolsetesse põllumajandus-, töödeldud põllumajandus- ja kalatooteid käsitlevatesse kaubandussoodustustesse.