16.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/8


NÕUKOGU OTSUS,

29. aprill 2004,

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(2006/535/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse 16. aprilli 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse ühinemislepingule lisatud akti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

8. detsembril 2003. aastal volitas nõukogu komisjoni pidama ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Moldova Vabariigiga läbirääkimisi partnerlus- ja koostöölepingu protokolli üle, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga ning ette näha teatavaid tehnilisi kohandusi seoses institutsioonilise ja õigusliku arenguga Euroopa Liidus.

(2)

Eeldusel, et see hilisemal kuupäeval sõlmitakse, on lepinguosalised pidanud läbirääkimisi protokolli üle ning see tuleks nüüd Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada.

(3)

Protokolli tuleks kohaldada ajutiselt alates ühinemiskuupäevast kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu eesistujat volitatakse nimetama isikut/isikuid, kellel on õigus kirjutada Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, eeldusel et see sõlmitakse hiljem.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (1).

Artikkel 2

Kuni selle jõustumiseni kohaldatakse protokolli ajutiselt alates ühinemiskuupäevast.

Luxembourg, 29. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 10.


Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu

PROTOKOLL,

et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi “liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ning

EUROOPA ÜHENDUS JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,

edaspidi “ühendused”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon,

ühelt poolt ja

MOLDOVA VABARIIK

teiselt poolt,

VÕTTES ARVESSE Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemist Euroopa Liiduga 1. mail 2004,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia on 28. novembril 1994. aastal Brüsselis alla kirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (edaspidi “leping”) lepinguosalised ning võtavad samal viisil nagu ühenduse teised liikmesriigid vastu ja arvesse lepingu, ühisdeklaratsioonide, kirjavahetuse, samal kuupäeval allkirjastatud lõppaktile lisatud Moldova Vabariigi deklaratsiooni ning lepingu 12. oktoobril 2000. aastal jõustunud 15. mai 1997. aasta protokolli tekstid.

Artikkel 2

Võttes arvesse hiljutist institutsioonilist arengut Euroopa Liidus, lepivad lepinguosalised kokku, et pärast Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu kehtivuse lõppemist käsitletakse lepingus esinevaid viiteid Euroopa Söe- ja Teraseühendusele viidetena Euroopa Ühendusele, mis on üle võtnud kõik Euroopa Söe- ja Teraseühenduse sõlmitud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused.

Artikkel 3

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 4

1.   Ühendused, Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide nimel ja Moldova Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Lepinguosalised teatavad üksteisele eelmises lõikes osutatud asjakohaste menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 5

1.   Käesolev protokoll jõustub 2003. aasta ühinemislepingu jõustumise kuupäeval, tingimusel et kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

2.   Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele järgneva kuu esimesel päeval.

3.   Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole hoiule antud enne 1. maid 2004, kohaldatakse käesolevat protokolli ajutiselt alates 1. maist 2004.

Artikkel 6

Lepingu, lõppakti ja kõigi sellele lisatud dokumentide ning partnerlus- ja koostöölepingu 15. mai 1997. aasta protokolli tekstid koostatakse eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keeles.

Nimetatud tekstid lisatakse (1) käesolevale protokollile ning need on võrdselt autentsed teistes keeltes koostatud lepingu, lõppakti ja sellele lisatud dokumentide ning partnerlus- ja koostöölepingu 15. mai 1997. aasta protokolli tekstidega.

Artikkel 7

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja moldova keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Lepingu tšehhi-, eesti-, läti-, leedu-, ungari-, malta-, poola-, slovaki- ja sloveenikeelne versioon avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes.