European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2024/2075

5.3.2024

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/119/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2024/828, ja nõukogu määruses (EL) nr 208/2014, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2024/827, teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

(C/2024/2075)

Seoses olukorraga Ukrainas teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva nõukogu otsuse 2014/119/ÜVJP (1) (mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2024/828 (2)) lisas ning nõukogu määruse (EL) nr 208/2014 (3)(mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2024/827 (4)) I lisas nimetatud isikutele, üksustele ja asutustele tehakse teatavaks allpool esitatud teave.

Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud, et eespool nimetatud lisades esitatud isikud peaksid jääma endiselt nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud otsuses 2014/119/ÜVJP ja määruses (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas. Nende isikute loetellu kandmise põhjendused on esitatud nimetatud lisade vastavates kannetes.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaidid on toodud määruse (EL) nr 208/2014 II lisas, luba kasutada külmutatud rahalisi vahendeid põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artikkel 4).

Asjaomased isikud võivad enne 10. detsembrit 2024 esitada nõukogule koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetellu uuesti läbi vaadataks, saates taotluse järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Samuti juhitakse asjaomaste isikute tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimustele.


(1)   ELT L 66, 6.3.2014, lk 26.

(2)   ELT L, 2024/828, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/828/oj.

(3)   ELT L 66, 6.3.2014, lk 1.

(4)   ELT L, 2024/827, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/827/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)