European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2024/1291

2.2.2024

Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

(EMPs kohaldatav tekst)

(C/2024/1291)

1.   

Komisjon sai 24. jaanuaril 2024 nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l. („SAS Lux“, Luksemburg), mis on MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA („MSC grupp“) kontrolli all,

GIP III Global Investments S.à r.l. („GIP III“, Luksemburg), mis on Global Infrastructure Management, LLC kontrolli all,

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. („Italo“, Itaalia), mis on praegu GIP III kontrolli all.

SAS Lux ja GIP III omandavad Italo üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

SAS Lux on MSC gruppi kuuluv valdusettevõtja, kes on tegev konteinervedude, ookeanikruiiside, reisijate meretranspordi, reisikorralduse ja reisibürooteenuste valdkonnas,

GIP III on üleilmne taristuinvestor energia-, transpordi-, digi-, vee- ja jäätmesektoris.

3.   

Italo majandustegevus hõlmab järgmist: kiirraudtee-reisijatevedu ja ärilised kaugliini bussiteenused Itaalias.

4.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

5.   

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11326 – MSC / GIP III / ITALO

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)